Page 1

CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

สาขาวิชานิเทศศาสตรบูรณาการ! คณะศิลปศาสตร! มหาวิทยาลัยแมโจ! !

นศ 115#

การพัฒนาความค ด ิ ' ! ด ิ ค ร กา ส ร  ' า  ง ส ธ ร ร ค ุ ท เ  ช ง ิ บ ย ร ู ณ ล าการ! ' ก ) g ิ ง n i เช egic Think CA 115 Development of Inte at (Str

'

grated Creative T hinking!

โดย อาจารยณัฏฐพงษ สายพิณ!


คิดเชิงกลยุทธ'

CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

การ

(Strategic Thinking)'


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

การคิดเชิงกลยุทธ'

เหมาะสําหรับคนธรรมดาๆ ที่ปรารถนา เป็นผู้ชนะ มากกว่า ผู้แพ้ ต้องเริ่มต้นกันที่ความคิดเชิงกลยุทธ์ จะช่วยเพิม ่ โอกาสแห่งความสําเร็จ


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

การคิดเชิงกลยุทธ คืออะไร ?' การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นการคิดที่ว่า ผู้อื่นคิดอย่างไร? แล้วเราจะต้องคิดนําหน้าเขาไปให้ได้ อีกหนึ่งก้าวเสมอ นี่คือ การคิดในการจัดการเชิงกลยุทธ์ หากเรารู้จัก คิด จัดการเชิงกลยุทธ์ มันจะมีผลดี ต่อเราอย่างไรบ้าง... ?


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

ผลดี ของ การคิดเชิงกลยุทธ' •  ทําให้เรารู้และมีทิศทางของตนเอง มีวิสัยทัศน์ มีวัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน •  เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน (รู้เขารู้เรา) เป็นการได้เปรียบในลักษณะเชิงป้องปราม •  เป็นการสร้างสรรค์และประยุกต์สิ่งใหม่ที่ดี


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

ความหมายของกลยุทธ์ กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการหรือแผนการคิดที่คิดขึ้น อย่างรอบคอบ มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน ช่วยให้คิดพลิกแพลงยืดหยุ่น ตามสถานการณ์ ทําให้รู้ว่า เวลาใด ควรรุก รับ ป้องกัน หลบหลีกอุปสรรค ช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

ความหมายของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

การใช้คําทั้งสองคํานี้ ในภาษาไทยอาจใช้สลับกันไปบ้าง แต่ให้เข้าใจไว้ร่วมกันว่า

กลยุทธ์ = ยุทธศาสตร์


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

ตัวอย่างกลยุทธ์

– ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน การมีกลยุทธ์จะช่วยในการหาทางเลือกที่ดี ที่สุดในการแก้ปัญหา และช่วยไม่ให้เกิด ปัญหาตามมาภายหลัง – ในการนําชีวิตสู่ความสําเร็จ การมีกลยุทธ์จะช่วยในการหาวิธีการที่ดี ที่สุด เพื่อไปถึงเป้าหมาย เช่น กลยุทธ์ การอ่านหนังสือได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การบริหารเวลา เป็นต้น


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์ •  การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) จัดเป็นพื้นฐานความสามารถทางการคิด ประการหนึ่งของมนุษย์ •  การคิดเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความสามารถ ในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ ต้องการ


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

คุณลักษณะการคิดเชิงกลยุทธ' มีลักษณะเป็นกระบวนการคิด เกิดขึ้นเมื่อมีเป้าหมายบางอย่าง ที่ต้องการทําให้สําเร็จ


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

ลําดับขั้นตอนการคิดเชิงกลยุทธ์ ขั้นที่ 1 •  การกําหนดเป้าหมายที่ต้องการจะไปให้ถึง ขั้นที่ 2 •  การวิเคราะห์และประเมินสถานะ ขั้นที่ 3 •  การหาทางเลือกกลยุทธ์ ขั้นที่ 4 •  การวางแผนปฏิบัติการ ขั้นที่ 5 •  การวางแผนคู่ขนาน ขั้นที่ 6 •  การทดสอบในสถานการณ์จําลอง ขั้นที่ 7 •  การลงมือปฏิบัติการ ขั้นที่ 8 •  การประเมินผล


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

การวิเคราะห+ประเมินสถานะ โดยการคิดเชิงกลยุทธ' การจะบรรลุเป้าหมายต้องมีการกําหนดทางเลือก ที่คิดว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จมากที่สุด ประกอบด้วย การประเมินกําลังความสามารถของตนเอง (การรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง) การประเมินสิ่งแวดล้อม (การรู้จักคู่ต่อสู้ (ถ้ามี) คือการรู้จุดอ่อน และจุดแข็งของคู่ต่อสู้ การรู้โอกาส และอุปสรรค) การคาดการณ์อนาคตที่อาจเกิดขึ้น (การรู้ความไม่แน่นอนของอนาคต) หาทางเลือกกลยุทธ์ ที่คิดว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จมากที่สุด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ เริ่มการวางแผนปฏิบัติการ


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

โมเดลกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ' วิเคราะห์/ประเมิน จุดอ่อน-จุดแข็ง หาทางเลือก กลยุทธ์ วิเคราะห์/ประเมิน สภาพแวดล้อม

ทดลอง ประเมิน ทางเลือก กลยุทธ์

วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ไม่บรรลุ เป้าหมาย

บรรลุเป้า หมาย


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

การวิเคราะห+ประเมินสถานะ โดยการคิดเชิงกลยุทธ' การวางแผนคู่ขนาน คือการหามาตรการต่าง ๆ ให้เป็นทางเลือกที่หลากหลายเพื่อเตรียมพร้อม ปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน

START

PLAN A  

PLAN B  

PLAN C  

GOAL


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

ปัจจัยที่เอื้อต่อความสําเร็จ

ประสบการณ์ ความรู้ ความเชื่อ

สมมติฐาน

ความ สามารถ ในการคาด คะเน


การคิดเชิงกลยุทธ์

CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

เป็นอีกหนึ่งมิติการคิดที่สําคัญอย่างยิ่ง ที่เราทุกคนควรเรียนรู้ และนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต ทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผน เพื่อบรรลุเป้าหมาย ความสําเร็จในอนาคต


การคิดเชิงกลยุทธ์

CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

แล้วถ้าเป็นกลยุทธ์ด้านสื่อล่ะ? จะมีวิธีการอย่างไรบ้าง?


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

กลยุทธการวางแผนสื่อ' ข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้มีอยู่ 4 ด้าน ดังนี้ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะโฆษณา 2. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย 3. ข้อมูลคู่แข่ง 4. เข้าใจความต้องการและข้อจํากัดของสื่อ/ องค์กรตัวเอง


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

กลยุทธการวางแผนสื่อ' มีขั้นตอนดังนี้ 1. กําหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในแคมเปญนั้น 2. การกําหนดความต้องการหรือปัจจัยในการเลือกสื่อ ในเชิงกลยุทธ์ 3. การกําหนดวิธีในการใช้สื่อหรืออาจเรียกว่า Media Action Plan 4. การดําเนินการจองสื่อและผลิตผลงานเพื่อส่งให้สื่อ เผยแพร่ให้ทันตามกําหนด


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

Media Action Plan

แผนสื่อโฆษณาจะประกอบด้วยองค์ ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ •  วัตถุประสงค์ของโฆษณา •  กลยุทธ์สื่อโฆษณา •  ตารางปฏิทินที่กําหนดไว้ และงบประมาณ สื่อโฆษณา


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

กําหนดวัตถุประสงค์การใช้สื่อโฆษณา (Set the Media Objectives)

•  วัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจน •  ใครคือกลุ่มที่เราต้องการจะสื่อสารถึง (Target Audience) •  สื่อโฆษณาของเราจะครอบคลุมพื้นทีใ่ ด (Geography) •  สื่อโฆษณาของเราจะปรากฏเมื่อใด (Seasonality) •  สื่อโฆษณาชนิดนั้นๆ มีน้ําหนักเพียงพอเพียงใดที่จะ บรรลุเป้าหมายโฆษณา (Media Weight Levels)


CA 115 : Development of Integrated Creative Thinking!

กลยุทธการวางแผนสื่อ' พัฒนาแผนตามกลยุทธ์ที่วางไว้ พร้อมการปฏิบัติงานตามปฏิทิน และงบประมาณที่คํานวณไว้ ทั้งนี้ ต้องเผื่อเวลา ที่จะต้องมีการแก้ไขงานด้วยใน กรณีฉุกเฉิน

CA115 week05 : strategic thinking  
CA115 week05 : strategic thinking  

เอกสารประกอบการเรียนการสอน นศ 115 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ สัปดาห์ที่ 5

Advertisement