Page 1

SOFTIP HUMAN RESOURCES NADSTAVBOVÉ MODULY

29.3.2012 Spracoval: Miroslav Tobiáš, SOFTIP, a. s. Pracovisko: SME, Banská Bystrica Europa Business Center Na Troskách 26 974 04 Banská Bystrica Kontakt: e-mail mtobias@softip.sk Tel.: +421 48 4340 308 Mobil: +421 905 524 556


ZÁKLADNÝ POPIS SOFTIP HUMAN RESOURCES – NADSTAVBOVÉ MODULY SOFTIP HUMAN RESOURCES SOFTIP HUMAN RESOURCES je komplexný informačný systém riadenia ľudských zdrojov vyvinutý pre podnikateľské organizácie, organizácie štátnej správy, rozpočtové, príspevkové alebo neziskové organizácie. SOFTIP HUMAN RESOURCES je slovenský produkt vyvinutý špičkovými profesionálmi, ktorí dokonale poznajú zvyklosti domáceho trhu a slovenskú legislatívu. Súlad aplikácií informačného systému SOFTIP HUMAN RESOURCES s platnou legislatívou pravidelne preveruje spoločnosť KPMG Slovensko, spol. s r. o., Bratislava, jedna z najrenomovanejších audítorských spoločností na Slovensku. SOFTIP HUMAN RESOURCES tvoria základné aplikácie a nadstavbové moduly, ktoré poskytujú plne integrované riešenie pre personálne a mzdové riadenie. Aplikácie sú integrované nad jednou databázou a zákazník si z nich môže vybrať takú zostavu, ktorá najviac vyhovuje jeho potrebám. Informačný systém SOFTIP HUMAN RESOURCES pracuje v prostredí Microsoft Windows. Je riešený v architektúre klient/server. Podporuje relačné databázové systémy Microsoft SQL Server, ORACLE. Pomocou terminálového riešenia umožňuje prácu aj zo vzdialených prevádzok. Je multicompany, tj. umožňuje spracovanie údajov (miezd, personalistiky, dochádzky...) niekoľkých spoločností v samostatných databázach.

Schéma modulov systému a ich vzájomných prepojení

Organizačná štruktúra

Uchádzači o zamestnanie

Ďalšie vzdelávanie

Personalistika Mzdy

Ochranné pracovné prostriedky

Dochádzkový systém

Sociálny program

2 6

Stravovací systém


Garancia výpočtu miezd v súlade s aktuálne platnou legislatívou Jednou z najvýznamnejších konkurenčných predností personálnej a mzdovej časti produktu SOFTIP HUMAN RESOURCES je počas 20 rokov dokázaný fakt, že aj tie najzávažnejšie legislatívne zmeny boli nielen včas zapracované do softvéru ale aj rozdistribuované k všetkým jeho používateľom. Čím turbulentnejšie zmeny sa odohrávali v novelizáciách legislatívy, a iným dodávateľom z toho vznikali problémy, zákazníci produktu SOFTIP HUMAN RESOURCES sa mohli spoľahnúť na včas dodané správne verzie a následnú podporu. Na aplikáciu Personalistika a mzdy logicky a dátovo nadväzujú nadstavbové aplikácie, ktoré slúžia na moderné softvérové riadenie ľudských zdrojov a s tým súvisiacich procesov. Komplex nadstavbových aplikácií zahŕňa 5 vzájomne previazaných ale aj samostatne implementovateľných aplikácií:     

Organizačná štruktúra Uchádzači o zamestnanie Ďalšie vzdelávanie zamestnancov Sociálny program Ochranné pracovné prostriedky

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA umožňuje popis výsledkov analýzy práce a vytvorených pracovných miest a organizačných štruktúr spoločnosti. Jej základ tvorí popis (špecifikácia) funkcie, súčasťou ktorého sú základné kvalifikačné kritériá a mzdové zaradenie s väzbou na tarifnú tabuľku. Prepojenie na katalóg pracovných činností poskytuje zoznam činností, do ktorých funkcia vstupuje v rámci procesov. V rámci profilu funkcie sú uvedené ďalšie predpokladané kvalifikačné schopnosti (požiadavky na kvalifikáciu a prax v odbore), ktoré sú požadované od zamestnanca na pracovnom mieste. Popis procesu zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov pri obsadení pracovného miesta ako aj pri nedosahovaní kvalifikačných predpokladov tvorí podklad pre automatizáciu návrhu na vzdelávanie. Nástup nového zamestnanca, prípadne preradenie zamestnanca na novú funkciu a pracovné miesto je popísané plánovaným adaptačným procesom s rozsahom úloh. Funkcia je jedným z parametrov pracovného miesta. Tento postup zjednodušuje popis rovnakých pracovných miest. Pracovné miesta sú zoskupované do organizačných jednotiek, ktoré zabezpečujú štruktúrovaný grafický pohľad. Pre pracovné miesta je možné popísať zastupovanie iného a zastupiteľnosť iným pracovným miestom. Samostatne sledovaná je oblasť vytvárania rezervy pre pracovné miesto z definovaného dôvodu. Obsadzovanie pracovného miesta zamestnancom je úzko previazané na agendu personálneho kmeňa. Zamestnancov je možné na pracovné miesto zaradiť, preradiť, uvoľniť alebo zaradiť do rezervy pracovného miesta a spätne znovu zaradiť. Informácie o pracovnom mieste sú poskytované v štruktúrovanej forme alebo v podobe zoznamu. Obsah a rozsah informácií si zostavuje používateľ podľa vlastného nastavenia.

3 6


Vybrané údaje môžu mať podobu tlačovej zostavy, zoznamu, súboru pre spracovanie v Microsoft Excel alebo Microsoft Word. Finálnou časťou je vytvorenie organizačnej schémy v grafickej podobe. Obsahuje všetky vytvorené pracovné miesta - obsadené aj neobsadené. Modul podporuje výber osôb pre plánovanie obsadenie pracovného miesta podľa zadaných podmienok. Pre výber je možné definovať skupinu, z ktorej sa bude vyberať - okruh evidovaných zamestnancov, občania v uchádzačoch o zamestnanie.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE (DVZ) podporuje centrálnu evidenciu všetkých aktivít v oblasti ďalšieho vzdelávania zamestnancov ako aj zamestnanca v procese vzdelávania. Práca s údajmi zabezpečuje podporu plnenia noriem systému kvality ISO radu 9000 pre oblasť vzdelávania a výchovy zamestnancov. Evidencia vzdelávacej aktivity začína definovaním druhu aktivity s jej všeobecnými vlastnosťami, cieľom, obsahom, formou vzdelávania, kritériami a otázkami pre hodnotenie. Požiadavky na vzdelávanie prichádzajú z viacerých zdrojov – priamo od vedúceho, ale tiež automaticky podľa popisu funkcie, adaptačného procesu, neplnenia kvalifikačných predpokladov, periodicity obnovovania skúšky, opakovania vzdelávania z rôznych dôvodov, následnosti vzdelávania. Plán vzdelávania sa zostavuje automaticky s možnosťou doplnenia pozvaných osôb. Katalóg aktivít ponúka možnosť prihlásenia ďalších zamestnancov na vzdelávanie a tiež popis plánovaných termínov, lektorov, organizátora, školiacej miestnosti. Po ukončení aktivity nasleduje zaradenie do zoznamu uskutočnených vzdelávacích aktivít s reálnymi údajmi o aktivite. Individuálny plán vzdelávania v sebe obsahuje všetky potrebné informácie o zamestnancovi v procese vzdelávania. Obsahuje údaje pre vyhodnotenie plnenia kvalifikačných predpokladov pre výkon funkcie, údaje o predchádzajúcich obdobiach školskej dochádzky a zamestnania. Záznam pre zamestnanca ponúka evidenciu všetkých aktivít v oblasti ďalšieho vzdelávania zamestnancov absolvovaných u predchádzajúcich zamestnávateľov, aj aktivít, ktoré zamestnanec absolvoval, alebo na ktoré je prihlásený u súčasného zamestnávateľa. Súčasný proces vzdelávania je zaznamenaný v Karte vzdelávania. Lekárske prehliadky tvoria jednu časť skupín vzdelávacích aktivít. Táto ponuka umožňuje plánovanie a evidovanie lekárskych prehliadok zamestnancov. V module je zapracovaná automatická kontrola na udalosti v evidencii DVZ, podľa nastavenia parametrov používateľa. Sledujú sa rôzne druhy udalostí, ako napr.: ▪ ▪ ▪ ▪

začiatok plánovanej vzdelávacej aktivity, začiatok plánovanej lekárskej prehliadky, neabsolvovaná povinná vzdelávacia aktivita s dôvodom neúčasti, neabsolvovaná povinná lekárska prehliadka s dôvodom neúčasti, a ďalšie.

Modul obsahuje spracovanie elektronickej správy, čo umožňuje spoluprácu s poštovým serverom a aplikáciou na posielanie elektronických správ. Služba „Správa e-mail“ zabezpečuje administráciu e-správy pre účastníkov vzdelávacej aktivity. Používa sa na zasielanie pozvánok

4 6


na vzdelávaciu aktivitu. E-mailové adresy zamestnancov sa automaticky predpĺňajú resp. aktualizujú z modulu Personalistika a mzdy. Modul poskytuje aj možnosť importu záznamu uskutočnenej vzdelávacej aktivity a záznamov účastníkov tejto aktivity z externého excelovského súboru. Zároveň poskytuje možnosť zápisu záznamov požiadavky pre cyklickú alebo následnú vzdelávaciu aktivitu. Doplnková evidencia ponúka možnosť hodnotiť organizátorov, lektorov, rezervovať a sledovať využiteľnosť školiacich miestností a školiacich pomôcok.

Modul UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE (UZA) – svojou funkcionalitou pokrýva celý proces náboru a výberu uchádzačov o zamestnanie. Tu je možné podrobne evidovať všetky kontakty a aktivity s externými spolupracujúcimi subjektmi ako sú médiá (noviny, časopisy, rozhlas, televízia), personálne agentúry, školy a úrady práce. Rovnako je možné evidovať náborové aktivity smerované do vlastnej organizácie (vývesky, e-maily, zverejnenie na www a pod.). Modul umožňuje vyhodnocovať efektívnosť použitých náborových aktivít z rôznych pohľadov napr. z pohľadu vynaložených nákladov, použitých zdrojov a najmä počtu a štruktúre získaných zamestnancov. Osobné údaje o uchádzačoch sú koncipované tak, aby v prípade prijatia uchádzača do pracovného pomeru ich bolo možné priamo zapísať do osobnej karty zamestnanca v module Personalistika a mzdy. Pre oblasť výberu vhodného uchádzača je k dispozícii celý rad funkcií. Samostatná časť je venovaná evidencii požadovaných dokumentov, ako sú životopisy, vysvedčenia, certifikáty, osvedčenia, výsledky testov a pod. Naviac, používateľ má možnosť zostavovať ľubovoľný počet dotazníkov a hodnotiacich formulárov, pričom sám riadi zostavovanie kritérií a otázok používaných v dotazníku, vrátane následného vyhodnocovania. Pripojené dokumenty sa v prípade prijatia uchádzača do zamestnania stávajú súčasťou jeho kmeňovej evidencie. Modul uľahčuje realizáciu prijímacích pohovorov a najmä viackolových výberových konaní tým, že umožňuje zostavovať výberové komisie, evidovať úlohy jednotlivých členov komisie, zostavovať programy pre každé výberové kolo, vrátane možnosti evidencie čiastkových hodnotení účastníkov jednotlivými členmi komisie, ako aj záverečného súhrnného hodnotenia uchádzača. Pre uľahčenie výberu vhodného uchádzača je možné využiť algoritmy, ktoré využívajú priame porovnanie štruktúrovaného profilu uchádzača s požiadavkami definovanými pre obsadzované pracovné miesto. Konkrétne podmienky pre vyhľadávanie je možné parametricky meniť, čo zvyšuje variabilitu automatizovaného výberu.

OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY Modul poskytuje možnosť evidencie a sledovanie výdaja osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP) pre zamestnancov spoločnosti. Najčastejšie sú to rôzne typy odevov, obuvi, rukavíc, pokrývok hlavy, okuliarov, chráničov sluchu, prostriedkov proti pádu a prostriedky, ktoré svojimi špecifickými ochrannými účinkami proti chladu, teplu, chemikáliám, biologickým faktorom, mechanickému poraneniu, pádu, žiareniu a proti iným nebezpečenstvám znižujú riziko poranenie a poskytujú ochranu.

5 6


Modul uľahčuje prácu pri evidencii bežných aj špecifických nárokov na OOPP podľa pracovného zaradenia ako aj podľa špecifík pracovného prostredia hospodárskeho strediska alebo organizačnej jednotky. Zdieľanie kmeňových údajov s modulom Personalistika a mzdy zabezpečuje okamžité informácie o nástupoch nových zamestnancov, okamžité zobrazenie vykonaných zmien napr. pri vyňatí z evidenčného stavu alebo pri ukončení pracovného pomeru. Na základe nárokov v sledovanom období je kontrolovaný výdaj OOPP rôznymi formami. Pre všetky formy výdajov je evidovaný výdaj a tiež vrátenie a vrátenie poškodeného OOPP. Základný spôsob evidencie je v evidenčnom liste OOPP zamestnanca. Ďalšie možnosti v evidencii sú Výdaj majstrom pre vymenovaných zamestnancov, Hromadný výdaj podľa preddefinovaných zoznamov a Skupinový výdaj majstrovi na hospodárske stredisko alebo organizačnú jednotku. Pripravené tlačové zostavy poskytujú prehľady o nárokoch na OOPP alebo o vydaných OOPP podľa stredísk za sledované obdobie, vrátane tzv. vydacieho lístku materiálu. Tlačové výstupy sú organizované podľa druhov OOPP, podľa zamestnancov alebo podľa mesiacov výdaja. Na zvýšenie efektívnosti práce s evidenciou OOPP je vytvorené prepojenie medzi modulmi Ochranné pracovné prostriedky a SKLAD, v rámci ktorého prebieha proces transportu dát. Do OOPP sú naimportované skladové položky jednotlivých druhov ochranných pracovných pomôcok z modulu SKLAD, spolu s poslednou skladovou cenou. V OOPP sa vyhodnotia nároky zamestnancov, následne sa nároky naimportujú do SKLAD-u, kde sa uskutoční výdaj požadovaných OOPP. Zároveň sa zaktualizujú nároky zamestnancov v OPP. V module je zapracovaná služba Import druhov OOPP zo SAP, ktorá umožňuje automatizované naplnenie číselníka Druhy OOPP údajmi zo SAP-u. Pri importe údajov je vykonávaná kontrola na existenciu záznamu pre Druh OOPP v importnej dávke a v číselníku Druhy OOPP (modul OPP).

SOCIÁLNY PROGRAM (SPR) slúži na softvérové spracovanie agendy sociálneho fondu v súlade s platnou legislatívou. Naviac, koncept riešenia aplikácie umožňuje evidenciu a vyhodnocovanie ďalších aktivít, ktoré súvisia s realizáciou sociálneho programu organizácie. Číselníky modulu sa dodávajú z veľkej časti predplnené údajmi vyplývajúcimi z legislatívy, naviac, používateľ má možnosť zaevidovať svoje špecifické údaje ako do číselníkov, tak aj do následných evidencií. K dispozícii je sledovanie predpísaného objemu použitia fondu podľa jednotlivých okruhov, limitácia jednotlivých pohybov, vytváranie interného rozpočtu sociálneho fondu, ako aj následné porovnanie plánu so skutočnosťou. V časti tvorby fondu sa využíva integrovanosť s aplikáciou Personalistika a mzdy odkiaľ je preberaný základ pre výpočet povinného prídelu do fondu. Integrovanosť s aplikáciou Účtovníctvo umožňuje priebežné vyhodnocovanie súladu údajov evidovaných v účtovnej evidencii s evidenciou vedenou v aplikácii Sociálny program. K dispozícii sú prehľady o jednotlivých zdrojoch fondu podľa číselníka pohybov i jednotlivých hospodárskych stredísk. Aplikácia obsahuje funkcionalitu sledovania tvorby fondu podľa jednotlivých zamestnancov. Ak organizácia vypláca príspevky na dopravu do zamestnania, je možné využiť evidenciu cestovných lístkov ako podklad na vyplácanie tohto príspevku. Používateľmi najviac oceňovanou vlastnosťou aplikácie je možnosť podrobného analytického evidovania pohybov v aplikácii Sociálny program a ich následný automatizovaný export priamo do výpočtu miezd v aplikácii Personalistika a mzdy. Integráciou týchto údajov s aplikáciou Účtovníctvo je zabezpečené správne zaúčtovanie jednotlivých pohybov.

6 6

SOFTIP HR nadstavby  

popis nadstavbových modulov SHR

SOFTIP HR nadstavby  

popis nadstavbových modulov SHR

Advertisement