Vladimir Cettl - 1. faze vystavniho projektu "Tatra 77"

Page 1

T AT R A 7 7 P R V N Í FÁ Z E V Ý S TAV N Í H O P R O J E K T U

VLADIMÍR CETTLVýstavní projekt „Tatra 77“ má za cíl fotograficky zdokumentovat současný stav dosud existujících vozů Tatra 77 a 77A, kterých bylo v Kopřivnici v letech 1934 až 1938 vyrobeno dohromady 251 kusů a do dnešní doby se na celém světě dochovalo něco přes 20 vozů (v Česku, Nizozemsku, Švýcarsku, USA a na Novém Zélandu). Na konci celého snažení, pátrání, vyjednávání a dalekého cestování bude na podzim roku 2017 v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici otevřena výpravná výstava fotografií, doplněna mnoha vzácnými exponáty.Hlavním znakem

a symbolem výstavy je tvar kapky, zásadní designové dogma pro Tatru 77 a následující tzv. „aerodynamické Tatry“. Výstavu bude tvořit 5 až 7 samostojných panelů kapkovitého půdorysu o délce 5,1 metru (shodná délka s vozem T77) a výšce 2 metry. Konstukce panelů je inspirována stavebnicovým systémem z tabulí železného plechu (0,6mm), realizovaným při výstavě „Stíny paměti“ na Pražském hradě v roce 2014. Celý systém je šroubovaný, demontovatelný na prvočásti o maximální velikosti 1 x 2 m a tedy do budoucna přenositelný pro další následné instalace. Jednotlivý panel pojme 8 až 16 velkoformátových fotografií 75 x 50 cm a kulatá čelní strana je věnována textovým panelům výstavy, věnovaným historii vývoje vozů Tatra 77 a 77A, osobnostem jejich konstruktérů a mnoha dobovým kontextům ať už z pohledu tehdejší automobilové produkce, ale i doby a společenských vlivů.Vladimír Cettl (*1973) / fotograf, muzejník

Předešlé autorské výstavy: 1999 / Víly, Síly, Mosty / MFF Karlovy Vary 2000 / Dívčí válka / Průmyslový palác Praha 2010 / Putování za vraky / Technické muzeum Tatra Kopřivnice 2014 / Stíny paměti / Pražský hrad

Poděkování institucím:

Technické muzeum Tatra v Kopřivnici, Národní technické muzeum v Praze, Verkehrshaus Luzern, Ecorra, Union Old Car, Muzeum města Ústí nad Labem, Vědecká knihovna UJEP a další...


Máme nyní za sebou fotografování necelé poloviny vozů Tatra 77 a 77A, ale té „snažší“ poloviny. V další části nás čekají o mnoho složitější jednání s majiteli a cestování za oceán. Urazili jsme už dlouhou a zajímavou cestu do různých koutů Evropy, ale nyní jsou před námi další veliké výzvy. Přelomová a dodnes úchvatná Tatra 77 je pro mne velké krásné fotografické a badatelské téma a zaslouží si tu velkorysou ambici! S úctou děkuji všem, kteří mi s realizací projektu pomáhají!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.