Page 1

LEDENMAGAZINE - JAARGANG 9

nummer 6-2011

Abt Bernardus: ‘Innerlijke rust kan crisis indammen’ BZW en Holla Advocaten organiseren bijeenkomst concernfinanciering Jan Bikker over Midpoint: ‘Het bruist van ideeën’

Tessa en Sanne van Swaay:

‘Hout is ons met de paplepel ingegeven’


Onze dank is groot!

Advertentie Bent u één van die 850 BZW-leden die heeft meegewerkt aan onze enquête eind november? Dan ben ik u heel dankbaar! U heeft ons een goed inzicht gegeven in wat u belangrijk vindt met betrekking tot onze belangenbehartiging. Dankzij uw mening kunnen wij nog scherper met onze dienstverlening aansluiten bij uw wensen en zo de BZW-prioriteiten vaststellen. Dat was ook precies de bedoeling van de laatste enquête van dit jaar onder de leden. Doordat maar liefst een derde van alle BZW-leden heeft gereageerd

op onze e-mail en de digitale vragenlijst heeft ingevuld hebben we nu een representatief beeld van uw wensen. Ik was geweldig blij met uw reactie. U bevestigde namelijk dat de voorlopige keuzes van het bestuur overeenkomen met wat u van ons als werkgeversvereniging verwacht. Ik laat u niet langer in spanning en noem u de Top-5 van thema’s die u belangrijk vindt: Arbeidsmarkt (61%), Onderwijs (53%), Duurzaam Ondernemen (52%), Regelgeving (47%) en Vestigingsklimaat (42%). U kon

Abt Bernardus combineert ondernemerschap en verdieping Goedemondt bezorgt BZW-leden mooie avond Frans Smits neemt afscheid BZW bespaart leden kosten op sociale lasten en verzuim Tessa en Sanne van Swaay nemen roer houthandel over Risicobeheersing en winstoptimalisatie door familie overeenkomsten Laatste Frank Sweens-lezing door Jan Peter Balkenende BZW duidt kansen sociale media Succes door focus op sociale innovatie in Midden-Brabant

10 14 17 19 24 26 29 33 34

maximaal 5 van de 9 thema’s aankruisen en vinkte er gemiddeld 3,7 aan. Dat duurzaamheid een plaats krijgt in de Top-5 hielden we tot voor een aantal jaren geleden voor onmogelijk. Het belang van duurzaamheid memoreerde ook Jan Peter Balkenende in zijn presentatie in november tijdens de laatste Frank Sweenslezing. Inmiddels is duidelijk dat duurzaam ondernemen geen modeverschijnsel is maar hoog scoort in het totale spectrum van het ondernemerschap. En dit geldt voor alle ondernemers, ongeacht de bedrijfsomvang of de regio. In 2012 gaan wij u op dit punt dan ook praktisch ondersteunen bij het realiseren van duurzame bedrijfsprocessen. Ook ten aanzien van het thema arbeidsmarkt zijn vrijwel alle leden het unaniem met elkaar eens dat dit thema de koppositie moet innemen. Van de bedrijven met meer dan 500 werk-

nemers vindt maar liefst 78% het thema arbeidsmarkt belangrijk. Nu u de belangrijkste thema’s heeft benoemd gaan wij aan de slag om concrete projecten op te zetten voor onze lobby. Per thema gaat een bestuurder aan de slag samen met een projectleider vanuit het secretariaat. In de projectplannen besteden we uiteraard aandacht aan inzet van menskracht, middelen en een tijdpad. U gaf bijna massaal aan bereid te zijn tot meedenken en meewerken in onze belangenbehartiging, dus sluit ik af met: nogmaals dank en u hoort nog van ons!? Peter Swinkels voorzitter

10

RUBRIEKEN Nieuws > Onze partners > Nieuws van de leden > Column > Bernard Wientjes Column > Peter van den Besselaar Partner aan het woord > Van Lanschot BZW-lid in het nieuws > Edzo Doeve Cartoon > Holla Advocaten De Ontmoeting Nieuwe leden > Column > Ronald Overbeek Bloem Activiteitenkalender > Insider en colofon >

4 4 5 20 20 21 23 31 36 38 39 40 46

14

34 3


West-Brabant werkt en pakt door! Op 20 oktober vond in Etten-Leur de afsluiting plaats van het meerjarenprogramma ‘West-Brabant werkt door’. De feestelijke slotbijeenkomst werd georganiseerd door het regionaal platform Arbeid (rpA). De zaal was gevuld met bestuurders, partners en uitvoerders van het succesvolle arbeidsmarktprogramma voor de regio West-Brabant. De partners van

Hoe staat het regionale bedrijfsleven er eind 2011 voor?

het rpA slaan de handen ineen om de arbeidsparticipatie te vergroten en de regionale arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Meer dan 100 deelnemers vanuit onderwijs, kenniscentra, gemeenten, UWV en bedrijfsleven vierden in Etten-Leur drie jaar intensieve en vruchtbare samenwerking. Tijdens de bijeenkomst werd echter niet alleen teruggeblikt

2011 Begon voor de meeste bedrijven hoopvol, maar in de loop van dit jaar kreeg de aanhoudende eurocrisis de reële economie in zijn greep. De eurocrisis dreigt alle Europese landen in een recessie te duwen. Veel bedrijven nemen tijdig maatregelen. Het is zaak dat de overheden de bedrijven ondersteunen via een adequaat maatregelenpakket. BZW en FME-CWM willen zich hiervoor inzetten en hebben daarom eind november wederom een ‘Enquête Economische Barometer’ onder de leden uitgezet. Deze op de behaalde successen. Voorzitter van het rpA Cees Meeuwis gaf het startsein voor de nieuwe regionale arbeidsmarktvisie: ‘West-Brabant werkt en pakt door!’. René Mens

De partners van de BZW

(Regiomanager) heeft namens de BZW de handtekening gezet onder het convenant waarin de nieuwe ambities zijn vastgelegd. Meer informatie: rpa.west-brabant.eu.

Metal Valley Netherlands klaar voor de start Het masterplan Metal Valley is gereed, het stedenbouwkundig plan voor de locatie is door het college van Heusden goedgekeurd en met mogelijke vestigers worden de eerste gesprekken gevoerd. Metal Valley staat in de startblokken voor een succesvolle doorontwikkeling. Eind oktober werd op Groenewoud (Drunen) met een symposium met 150 deelnemers het officiële startsein gegeven voor wat een belangrijk bedrijven- en kenniscluster voor metaal en engineering in Nederland moet worden.

Binnen Metal Valley staat de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid centraal. Hun gezamenlijke doel is de innovatiekracht van de Brabantse metaal- en machineindustrie te versterken, om zo uiteindelijk de werkgelegenheid in de regio voor de toekomst te behouden en economisch groei te waarborgen. Op dit moment is meer dan 30 procent van de industriële werkgelegenheid in Brabant gerelateerd aan de metaal, met een stevige concentratie basismetaalbedrijven in Noordoost-Brabant.

Metal Valley is een initiatief voor en door Ondernemingen, Onderwijs en Overheid. De initiatiefnemers zijn LDM, Sapa, Wärtsilä en FME-CWM. Samen met de partnerorganisaties BZW, Avans Hogeschool, Gemeente Heusden, N.V. BOM, BHB, Provincie Noord-Brabant, de 5-Sterrenregio en de Kamer van Koophandel Brabant is in 2011 het ‘Masterplan Metal Valley Netherlands’ opgesteld met ondersteuning van de Brink Groep. Meer info: www.metalvalley.eu

25 en 26 januari 2012 In 2012 vindt de tweede editie plaats van het evenement Business Meeting Brabant. Het thema is ‘Slimmer ondernemen’ waarmee ingespeeld wordt op innovatie, kansen grijpen, goed werkgeverschap en het nieuwe werken. Business Meeting Brabant is een initiatief van Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, BN DeStem en

4

de Ondernemer. Ondernemers zijn welkom tussen 11.00 en 20.00 uur op 25 en 26 januari 2012 in de ‘1931 Congrescentrum Brabanthallen’ te ‘s-Hertogenbosch. Het programma bevat lezingen van onder andere Wim van de Donk, Albert Verlinde, Bart de Boer (Efteling) en Tiny Sanders (PSV). Daarnaast kunnen

ondernemers de beurs bezoeken en een aantal workshops volgen. Ook wordt de Beste Brabantse Werkgever bekendgemaakt (BZW-directeur Henk Oderkerk is een van de juryleden voor deze verkiezing). Meer informatie: www.businessmeeting-brabant.nl

periodieke enquêtes worden in samenwerking met de regionale dagbladen van Wegener uitgevoerd. Ook zij hebben er baat bij om zich in hun verslaggeving te kunnen baseren op reële regionale feiten. De resultaten van deze BZW/FME-CWM/ Dagbladenenquête zijn gepubliceerd in de Brabantse en Zeeuwse regionale dagbladen op zaterdag 17 december (in de bijlage De Onderemer). Bij het ter perse gaan van deze Interactie waren de resultaten nog niet bekend. U kunt ze inzien op onze website: www.bzw.nl.

BZW tekent Brabants Arbeidsmarktakkoord De BZW heeft in oktober met bestuurders van Brabantse gemeenten, provincie en sociale partners het Brabants Arbeidsmarktakkoord gesloten. Het akkoord is gericht op het afstemmen van de aanpak in de Brabantse regio’s om meer mensen aan het werk te krijgen en – wat de BZW betreft - een opmaat naar een stevige Brabantse arbeidsmarktagenda. Groot winstpunt van dit akkoord

is dat de economische ontwikkeling in de regio’s en de vraag van het Brabantse bedrijfsleven centraal wordt gesteld. In alle regio’s van de provincie werkt de BZW momenteel mee aan gezamenlijke strategische agenda’s en actieplannen om tekorten aan personeel in Brabantse sleutelsectoren (zoals zorg en techniek) tegen te gaan. Meer informatie: BZW, Anne Zouridis (zouridis@bzw.nl).

HRM netwerk Noordoost-Brabant van start Op 1 december vond in de school voor de Toekomst van het Koning Willem 1 college in ´s-Hertogenbosch de oprichtingsbijeenkomst plaats voor een HRM-netwerk voor de regio NoordoostBrabant. In dit netwerk wisselen BZW leden en P&O managers kennis en ervaring uit op het gebied van HRM. De startbijeenkomst had de uitdagende titel: “Hoe word ik de beste werkgever van Brabant?”. Gastspreker was Henny de Haas van Hoppenbrouwers Elektrotechniek uit Udenhout. Dit bedrijf werd afgelopen jaar uitgeroepen tot beste werkgever van Brabant. Lector Willem de Lange van Avans sprak over het grote belang voor werkgevers om te werken aan een strategisch personeelsbeleid. Bij de eerste bijeenkomst waren

ruim 70 leden aanwezig. De ambitie is om in 2012 vijf bijeenkomsten te organiseren over thema’s die voor deze doelgroep interessant zijn. Ook wordt er samen met Avans volgend jaar september een seminar georganiseerd. Voor de opzet van het HRM-netwerk in de regio Noordoost-Brabant wordt samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling. Meer informatie: BZW Noordoost-Brabant, Eugène Princée (regiomanager), E-mail: princee@bzw.nl.

nieuws van de leden In oktober is Ureum 7, de nieuwe ureum oplossingfabriek van Yara Sluiskil B.V. officieel geopend. Met de nieuwbouw was een totaal investeringsbedrag gemoeid van 400 miljoen Euro. De nieuwe plant vervangt de 2 oude ureum oplossingfabrieken (Ureum 5 en 6) en de productie van ureumoplossing wordt met de nieuwe investering met 50% vergroot. Wim van der Meeren, voorzitter Raad van Bestuur van zorgverzekeraar CZ is tweede geworden in de verkiezing van Zorgheld 2011 van het ministerie van VWS. Met deze verkiezing vraagt het ministerie van VWS aandacht voor mensen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de zorg.

GBO DESIGN en Van der Hoorn buigtechniek zijn beide partner van Merk Brabant. Dit initiatief van Provincie Brabant staat voor samenwerken, kennis delen, onderscheidend en ook kwaliteit voor het leven. De beide Brabantse bedrijven hebben vanuit dit project samen de ronde bank Circulo ontwikkeld (een straatmeubel).

Onder meer Valuepark Terneuzen (een joint venture van Zeeland Seaports en DOW Benelux), een aantal natuurbeschermingsverenigingen en ZMf hebben een convenant ondertekend voor de aanleg van tijdelijke natuur op de Mosselbanken in Terneuzen. Op dit industrieterrein zal een tijdelijke broedplaats voor kustbroedvogels worden ingericht als natuurcompensatie voor de uitbreiding van de aanlegsteiger in de Braakmanhaven. Kroonprins Willem-Alexander heeft op het terrein van Suiker Unie in Dinteloord de eerste biomassavergister van Royal Cosun in gebruik genomen. De nieuwe installatie kan 100.000 ton plantaardig restmateriaal, zoals resten van bietenpuntjes en -blad dat geen andere nuttige toepassing meer heeft, omzetten in zo’n 10 miljoen m3 groen gas per jaar. Het Roosendaalse NDF Special Light Products en het Zuid-Koreaanse Hansol Technics hebben een Letter of Intent ondertekend, waarmee zij hun wederzijds vertrouwen en samenwerking bestendigen. NDF presenteerde op de Seoul Air Show haar nieuwe LCD backlight technologie voor de toepassing van cockpit display units en dit leidde tot een commerciële opdracht voor de ontwikkeling van een ATC backlight unit door NDF en Hansol.

Ook heeft GBO DESIGN (samen met Marco Manders van Tulpi) de opvallende inklapbare Tulpi ontwikkeld. De Tulpi slaat ook internationaal aan. Zo heeft het Ministerie van Economische Zaken / Agentschap NL de Tulpi inmiddels aangeboden aan relaties uit Rusland en Japan.

Links: Coen van ’t Westeinde, NDF Special Light Products – Managing Director Rechts: De heer Sang-Sub Jeong, C.P.M, Hansol Technics Co., Ltd. – Vice President

Links ontwerper Marco Manders, rechts Jeroen op ten Berg (GBO Design) en Tulpi

Op het haven- en industrieterrein Moerdijk is vanaf eind oktober een pilot voor LED-verlichting gestart met als doel energiebesparing en verduurzaming te realiseren. De pilot duurt een half jaar en wordt uitgevoerd door het Havenschap Moerdijk in samenwerking met HS Engineering en Van Terwisga Projectmanagement.

5


Op 8 december organiseerde BZW Zeeland samen met ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) een symposium in Goes met als titel ‘Chemie voor de toekomst, een bron van inspiratie!’. Het symposium werd bezocht door ondernemers uit de chemiesector, vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties, vertegenwoordigers van overheidsinstanties en bedrijven met interesse in duurzame procesindustrie. Als sprekers traden op: Colette Alma (algemeen directeur van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, VNCI), Jan Rotmans (scientific director Dutch Research Institute for Transitions, DRIFT) en Ben de Reu (Gedeputeerde EZ Provincie Zeeland). Het programma stond onder leiding van dagvoorzitter Ferry Mingelen.

Het symposium is bedoeld om bedrijven te inspireren in het zetten van nieuwe duurzaamheidstappen. Daarbij zullen grenzen verlegd moeten worden en zal samenwerking nodig zijn buiten de grenzen van de individuele bedrijven en zelfs van de verschillende sectoren. Het symposium Chemie voor de Toekomst sluit naadloos aan op het tweede kernthema van het programma Biobased Economy Zuidwest Nederland, ‘Agro meets chemistry’. In het kader van het programma Biobased Economy zijn in overleg met de procesindustrie reeds diverse projecten geïdentificeerd; deze worden deels met ondersteuning van het Uitvoeringsbureau Biobased Economy Zeeland uitgevoerd (opgestart in september 2011).

BZW Eindhoven onderzoekt bundeling durfkapitaal Samen met Brainport onderzoekt de BZW de mogelijkheid om de bestaande aanbieders van venture capital in een netwerk samen te brengen. BZW Eindhoven heeft het thema ‘venture capital’ op verzoek van burgemeester Rob van Gijzel (Eindhoven) opgepakt, die constateerde dat het in de regio ontbrak aan voldoende durfkapitaal om het talloze nieuwe productengoed te vermarkten. BZW is daarmee

aan de slag gegaan onder leiding van Alexander van Groenendael (voorzitter BZW Eindhoven) en Rob Janssen (PWC). Inmiddels onderzoekt de BZW samen met Brainport de mogelijkheid om de bestaande aanbieders van venture capital in een netwerk samen te brengen. Voor meer informatie: BZW, Jan van Mourik (mourik@bzw.nl).

Laatste exclusieve leiderschapstraining bij defensie in 2012 Wegens groot succes bieden de Koninklijke Luchtmacht en het Platform Bedrijfsleven-Defensie in 2012 nog één keer de mogelijkheid aan BZW-leden deel te nemen aan een unieke 5-daagse leiderschapstraining. Er is plaats voor 18 deelnemers, die zich samen een week lang afzonderen. Via theorie en praktische

6

oefeningen kunnen zij hun eigen leiderschapskwaliteiten testen, vervolmaken en uitdragen. De training is van A tot Z verzorgd en Defensie brengt er vanwege de goede relatie met de BZW geen kosten voor in rekening. Vooruitlopend op de officiële uitnodiging kunt u zich nu al opgeven bij Tim Ruijling via ruijling@bzw.nl.

nieuws van de leden

Op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk zijn eind oktober op zeven strategische locaties windvanen geplaatst. Bij een incident is direct de windrichting zichtbaar en kan de dreiging goed worden ingeschat en kan er actie op worden ondernomen. Uit de nasleep van de brand bij Chemie-Pack is onder andere naar voren gekomen dat zelfredzaamheid van aanwezigen op het Haven- en Industrieterrein belangrijk is. Air Products heeft in boekjaar 2011 een omzet gerealiseerd van 10,1 miljard dollar. Dat betekende een stijging van 12 procent ten opzichte van boekjaar 2010. De brutowinst over 2011 steeg met 13 procent naar 1,67 miljard dollar. Naast diverse kantoren en productielocaties is ook het Europese hoofdkantoor van Air Products Chemicals Europe B.V. in Nederland gevestigd. Ariza B.V. in Helmond won de derde Gouden Appel van 2011. Volgens de jury ‘vormen verantwoordelijkheid en duurzaamheid de basis van dit bedrijf’. Ariza levert sinds 1991 biologische producten aan onder meer afnemers uit de gezondheidszorg en de babyvoedingssector. De Gouden Appel is een aanmoedigingsprijs van de KvK Brabant en COS Brabant voor ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) met succes in de praktijk brengen.

Bek grafische producties uit Veghel won de MVO award regio Veghel-Uden-Schijndel. Tijdens de eerste Energiebeurs in Uden nam directeur Niels Bek vol trots de prijs in ontvangst. ‘Een schitterende beloning voor onze initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.’ Het MVO-beleid van Bek onderscheidt zich door een diversiteit aan praktisch uitvoerbare initiatieven. Elies Lemkes-Straver treedt per 1 februari 2012 af als directievoorzitter van Brainport Development N.V. Ze stapt over naar de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) in ’s-Hertogenbosch, waar zij is benoemd tot algemeen directeur. Management Team verricht jaarlijks onderzoek naar de Top 100 Beste Adviesbureaus in Nederland. Holla Advocaten heeft in dit jaar als nieuwkomer in deze lijst de veertiende plaats behaald in de categorie Advocatuur & Notariaat. In november werden de 21e Dow Energieprijs uitgereikt aan GeertJan Witkamp van de TU Delft en twee Dow Dissertatieprijzen aan Jan Gilot van de TU Eindhoven en Edmund Neo van de TU Delft. Een jury van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft de winnaars geselecteerd. Tijdens de opening van de nieuwe locatie van RSW in Helmond werd de maatschappelijke betrokkenheid van deze dienstverlener opnieuw benadrukt. RSW had de ruim 200 aanwezigen gevraagd om een bijdrage voor Stichting LAT, een wooninitiatief in Helmond dat woonruimte creëert voor jongvolwasse-

Jong Management en BZW bezoeken Vliegbasis Gilze-Rijen Op 12 oktober bezochten ongeveer 80 leden van Jong Management en de BZW Midden-Brabant het Defensie Helikopter Commando (DHC) te Gilze-Rijen. De deelnemers waren erg onder de indruk van het kijkje in de keuken van een zeer aansprekend onderdeel van de Nederlandse Luchtmacht. Ze stonden letterlijk tussen de Apaches. Na een uitgebreide rondleiding door het onderhoudscentrum, waar wordt gewerkt aan het onderhoud van de helikopters van de Nederlandse Luchtmacht, gaf de com-

mandant van het Defensie Helikopter Commando, Commodore Theo ten Haaf een lezing. Generaal Ten Haaf sprak over de bedrijfsvoering die met het onderhoud van het militaire instrumentarium gepaard gaat, en de grote waarde die de Luchtmacht hecht aan een goede band met het lokale en regionale bedrijfsleven. Ook kwam de wijze waarop de Luchtmacht omgaat met het aantrekken, opleiden en behouden van talentvolle medewerkers ter sprake, en de mogelijke uitstroom van militairen naar het bedrijfsleven.

Meer Brabantse werknemers op de fiets? De Stichting BRAMM en de provincie Noord-Brabant hebben een website gelanceerd met alle fietsinformatie voor het Brabantse bedrijfsleven. Met deze website willen ze werknemers aanmoedigen om op de fiets te stappen en bedrijven stimuleren om hun

beleid daar ook daadwerkelijk op af te stemmen. Op www.FietsenWerkt.nu kunnen werkgevers én werknemers ondermeer terecht voor tips over fietsstimulering, fiscale informatie, leuke projecten en fietsnieuws.

Green Deal/Duurzaamheidsakkoord In oktober heeft VNO-NCW samen met MKB-Nederland en LTO Nederland getekend voor de ‘Groene Groei Deal’. Dit brede verbond gaat concrete, duurzame innovaties door bedrijven en de toepassing daarvan stimuleren. Door de economische kansen van verduurzaming te verzilveren wordt op ondernemende, innovatieve wijze bijgedragen aan het behalen van nationale en internationale energie- en klimaatdoelstellingen. In de deal met de overheid werken ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland samen met Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties en MVO Nederland. Zij zullen aantonen dat duurzaamheid en ondernemen niet strijdig zijn, maar elkaar juist versterken. De Groene Groei Deal is de overkoepelende deal van een serie sector- en bedrijfsdeals (59) die zijn ondertekend

en die de komende jaren verder zullen worden uitgebreid. De overheid belooft in de deal om barrières waar ondernemers op weg naar verdere verduurzaming tegenop lopen, te zullen slechten. Hierbij gaat het om zaken als wetgeving, vergunningen en financiering. Bekijk alle green deals op www. ondernemendgroen.nl, een website waarop duurzame initiatieven vanuit het bedrijfsleven getoond worden. De Groene Groei Deal is een vervolg op het Duurzaamheidsakkoord dat VNO-NCW en MKB-Nederland in november 2007 sloten met de Nederlandse overheid. In het akkoord sprak het bedrijfsleven af met de Nederlandse overheid zich vergaand te zullen inspannen om de Nederlandse economie te verduurzamen, onder de voorwaarde dat de overheid de concurrentiepositie van het bedrijfsleven beschermt.

nieuws van de leden nen met autisme. Als openingshandeling gingen Frans Razenberg en Antoine van Bragt samen met wethouder Frans Stienen ‘door het lint’.

Foto: 2atwork.com

Chemie voor de toekomst

Uit een samenwerkingsverband tussen Hoefnagels Brand- en Bedrijfsdeuren en het Zweedse DALOC is het bedrijf HSD Veiligheidsdeuren B.V. ontstaan. HSD Veiligheidsdeuren is gevestigd in Tilburg en is in Zuid-Nederland exclusieve dealer van DALOC, fabrikant van inbraak- en brandveilige deuren.

Jumbo Supermarkten heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de centrale ICT-infrastructuur van het supermarktconcern de komende vijf jaar in handen gegeven van Simac. Financieel directeur Ton van Veen van Jumbo en Simac CEO Eric van Schagen hebben in oktober het contract hiervoor getekend. Simac werkte al met Super de Boer, toen het bedrijf in 2009 door Jumbo werd overgenomen. Bressers Metaal te Tilburg heeft bijna 1 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe bewerkingsstraat om zijn groothandelsactiviteiten optimaal te industrialiseren. De nieuwe machines zijn uitgerust met geavanceerde software en geplaatst in een reeds bestaand rollenbaancircuit van ruim een halve kilometer lang. De volautomatische straat beschikt over een grotere productiecapaciteit, is milieuvriendelijk en zorgt voor snellere doorlooptijden.

Hoppenbrouwers Elektrotechniek uit Udenhout kreeg in november bezoek van de Commissaris van de Koningin van Brabant Wim van de Donk en burgemeester van de Gemeente Tilburg Peter Noordanus en een aantal wethouders. Aanleiding was het winnen van de prijs Beste Brabantse Werkgever in 2010. De Commissaris en het Tilburgs College van B&W wilden graag persoonlijk kennis maken met de directie en de sfeer proeven van het Udenhoutse winnende bedrijf. Op 30 november vond in Tilburg het tweede Social Innovation Event plaats. Meer dan twintig bedrijven en instellingen presenteerden hun nieuwste innovaties aan een breed publiek. Deelnemers waren onder meer FUJIFILM, Incubate, BouwteamPlus en TextielLab. Het event is een initiatief van onder andere Midpoint Brabant.

7


Afscheid van de BZW Commissie Maatschappelijk Ondernemen

In 1992 ging de Commissie Ondernemingsethiek van start onder leiding van de toenmalige BZWvoorzitter Gerard van Logtestijn als een adviesorgaan voor het BZW bestuur. Deze commissie toetste bedrijfsethische kwesties rondom de BZW-activiteiten. In de loop der tijd is de naam veranderd in Commissie Maatschappelijk Ondernemen (MO). Deze kwam onder leiding van Michel van der Linden voor het laatst bij elkaar op 17 november 2011. Het beëindigen van de commissie MO vloeit voort uit het nieuwe strategisch beleidsplan van de BZW. In dit nieuwe plan heeft duurzaamheid een nadrukkelijke plaats en maakt het onderdeel uit van de missie van de BZW. In het algemeen bestuur van de BZW zal Leen van Leersum, nu nog commissielid, de portefeuille duurzaamheid gaan bekleden en bekijken hoe dit thema ingevuld kan worden in de nieuwe BZW-koers. Bij de afscheidsbijeenkomst keek Michel van der Linden nog eens terug op de veelheid aan activiteiten die door of onder regie van de commis-

sie zijn verwezenlijkt, waarbij hij o.a. noemde de leerstoel Bedrijfsethiek aan de Universiteit van Tilburg, de organisatie van het Brabants Convent met het CNV, de jaarlijkse retraite in Abdij de Koningshoeven, het Seminarie voor Topondernemers met als gastspreker kardinaal Daneels, de productie van de CD-rom als hulpmiddel bij het opstellen van een bedrijfscode, waarvan het eerste exemplaar aan de toenmalige premier Balkenende werd uitgereikt. Verder is de BZW partner van MVO Nederland, betrokken bij de beleidsgroep Levensbeschouwing en ondernemen van VNO-NCW en via professor Johan Graafland direct betrokken bij verschillende instituten van de Universiteit van Tilburg. De BZW is de commissieleden Michel van der Linden, Carla Peeters, Frank van den Heuvel, Leen van Leersum, Jan Pieter Six, Huib Klamer, Johan Graafland en Frans Smits veel dank verschuldigd voor hun bijdragen aan het positioneren van bedrijfsethiek, maatschappelijk ondernemen en duurzaamheid binnen het BZW-beleid.

Erelid Barend Jan van Spaendonck overleden Wij ontvingen het trieste bericht dat Barend Jan Van Spaendonck, oud-secretaris, oud bestuurslid en erelid van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW op 10 november op 87-jarige leeftijd als gevolg van een verkeersongeluk is overleden. Hij was van 1962 tot 1969 secretaris van de RK Werkgeversvereniging voor het Diocees Den Bosch, een van de

8

rechtsvoorgangers van de BZW. Hij was een erudiete en warme persoonlijkheid, die vanuit een heldere visie op het georganiseerd bedrijfsleven zijn analytische en verbindende rol in het bestuur heeft vervuld. Vanaf 1969 tot 1990 was hij lid van het algemeen bestuur van de BZW. Vanwege zijn grote verdiensten heeft de ledenvergadering hem in 1990 benoemd tot erelid van de vereniging.

nieuws van de leden Zeeland Seaports heeft de IBJ Bulk Logistics Excellence Award gewonnen. Deze prijs is bestemd voor de haven die zich op positieve wijze onderscheidt op het gebied van de multimodale afhandeling van goederen. Nuplex Industries heeft een overeenkomst met Bayer MaterialSciences (BMS) getekend voor de overname van Viverso GmbH, de business- en de productgroepen. Viverso produceert harsen in Duitsland. De combinatie van beide ondernemingen zal ertoe leiden dat Nuplex in de top vier komt van harsproducenten in Europa. ARTEX BV in Aarle-Rixtel, veredelingsbedrijf van interieurtextiel, heeft zich versterkt met de rechten op het bekende Duitse merk ADO. ADO is vooral bekend als merk van kwailiteitsvitrages. De portefeuille van ARTEX bestaat onder meer uit de merken Artelux, Kendix en De Ploeg. Versteijnen Logistics heeft uit handen van de Douane het gecombineerde AEO-certificaat voor zowel douanevereenvoudiging als veiligheid ontvangen. De Douane heeft hiermee Versteijnen Logistics aangemerkt als een veilige en betrouwbare internationale logistieke partner. Alle Versteijnen bedrijven zijn nu AEO-gecertificeerd. Sinds kort hebben het Brabantse HOBIJ International Work Force en het Noord-Hollandse Hessing B.V., beide landelijk opererend, een structureel samenwerkingsverband gesloten. De komende jaren zullen

op twee van de drie productielocaties van Hessing, dagelijks 160 Euroflexkrachten van HOBIJ aan het werk zijn. In oktober is het officiële startsein gegeven voor de bouw van de Sluiskiltunnel in ZeeuwsVlaanderen. Na de voorbereidende werkzaamheden is nu gestart met het bouwen van de tunnelinrit aan de oostzijde van het kanaal van Gent naar Terneuzen. De tunnel wordt in totaal 1330 meter lang. In 2013 wordt gestart met het boorproces en in juni 2015 is de tunnel gereed. De bouwcombinatie BAM en TBI gaat de Sluiskiltunnel bouwen. De aanneemsom bedraagt 208 miljoen euro. Per 1 januari 2012 gaan Schipper Accountants en ORZ Accountants & Belastingadviseurs fuseren. De nieuwe samenwerking kent dan 11 kantoren in de zuidwest regio van ons land tussen Rotterdam, Gorinchem, Tilburg en Antwerpen. De omzet na de fusie bedraagt circa € 28 miljoen en meer dan 335 medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dienstverlening. Het Chinese GreenTech Lighting Solutions, dochter van Optiled uit HongKong, heeft een jointventure opgericht met het Goese bedrijf LUXimprove BV. Vanuit Goes zal LEDsdirect BV, zoals het nieuwe bedrijf zal gaan heten, de logistiek voor Optiled op de gehele Europese markt gaan verzorgen. Het bedrijf opereert vanuit het bedrijfspand van Luximprove/ LUXeXceL in Goes. Op 1 november nam algemeen directeur Claude Gueguen afscheid van Zeeland Refinery. Hij is opgevolgd door Nathalie de Muynck, afkomstig uit de Total-organisatie. Gueguen stond ruim vier jaar aan het hoofd van de raffinaderij en heeft in deze tijd vele belangrijke zaken voor de toekomst van de raffinaderij gerealiseerd. Zo heeft

Aanpak A58 in zicht De ombouw van de A58 Tilburg Eindhoven en Galder - Sint Annabosch is weer een stap dichterbij. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu reserveert € 425 miljoen voor deze Rijksweg in de meerjarenplannen van het Rijk. De provincie Noord-Brabant en het regionaal bedrijfsleven zijn blij met deze toezegging, maar vinden dat dit knelpunt niet tot na 2020 kan wachten. Zij willen deze weg 5 tot 7 jaar eerder aanpakken via een publiek-private samenwerking en roepen de Minister op om de uitwerking van deze businesscase

samen mogelijk te maken. De A58 is al jaren één van de grootste fileknelpunten in het Brabants wegennet. BZW-voorzitter Peter Swinkels (namens het regionale bedrijfsleven) en Ruud van Heugten (gedeputeerde Mobiliteit, namens de regionale overheden) zijn verheugd dat de Minister niet alleen de aanpak van het bedrijfsleven volgt en daarmee het belang van deze weg erkent, maar ook het geld hiervoor reserveert in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte (MIRT) van 2021-2023. Meer informatie: www.bzw.nl/A58

Plan voor praktijkgericht onderwijs in De Kempen Het Kempisch Ondernemers Platform KOP, waaraan de BZW als adviseur verbonden is, heeft een plan gemaakt voor praktijkgericht onderwijs voor leerlingen uit De Kempen. Het plan voorziet in een Leerportaal, waarbij de school als het ware naar de leerlingen toekomt in De Kempen. Het plan is door een werkgroep onder leiding van KOP bestuurslid Jacques van Vlerken uitgewerkt in samenwerking met onder meer het ROC Eindhoven. Het leerportaal moet inspelen op de behoeften van de Kempische arbeidsmarkt, en veronderstelt een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en bedrijfsleven. Doelgroep zijn vooral vroegtijdige schoolverlaters, die via

het leerportaal langs een praktische weg worden geschoold en daarna de arbeidsmarkt alsnog kunnen betreden. Nieuw in de opzet is dat bedrijven intensief gaan samenwerken met een school die onderwijs in de eigen omgeving verzorgt. Daarmee kan dit concept worden beschouwd als een variant op de ‘oude bedrijfsschool’, waarvan de BZW eerder dit jaar tijdens de discussie over de zogeheten ‘topsectoren’ vaststelde dat die in een eigentijdse uitvoering eigenlijk weer zou moeten terugkeren. Indien het advies van het KOP wordt opgevolgd, wordt daar nu een begin mee gemaakt in De Kempen. Informatie: BZW, Jan van Mourik, mourik@bzw.nl

Startsein projecten Kanaalzone Het provinciebestuur zet sterk in op de economische ontwikkeling van Zeeland. Zij ziet grote kansen in het gebied langs het Kanaal Gent-Terneuzen: de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Begin november is het uitvoeringsprogramma van dit gebiedsontwikkelingsproject vastgesteld. Hierin zijn tot nu toe 34 projecten opgenomen tot 2020. Daartoe behoren onder meer de ontwikkeling van Terneuzen als multimodaal logistiek knooppunt met een regionale en (inter) nationale betekenis voor de zeevaart en binnenvaart en

het opstellen van een arbeidsmarktstrategie. Alle projecten tonen de mogelijkheden van Zeeuws-Vlaanderen aan als goed werk- woon- en leefgebied. Begin 2012 gaat een speciaal programmabureau van start met de uitvoering van deze projecten. Daarin werkt de Provincie samen met de gemeente Terneuzen, Zeeland Seaports en de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). Zie ook: www.grenzelozekanaalzone.nl/ zeeuwsvlaamsekanaalzone/

nieuws van de leden hij de overdracht van het aandeel (45%) van Dow Chemical – Zeeland Refinery is een joint venture van Total en Lukoil - aan de Russische oliemaatschappij Lukoil in goede banen geleid. DELTA’s gemiddelde CO2-uitstoot in 2010 bedroeg 0,33 ton per megawattuur. De gemiddelde uitstoot van energiebedrijven in Nederland ligt op ongeveer 0,40 ton CO2 per megawattuur. Deze cijfers staan in het verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dat DELTA heeft gepubliceerd. Het volledige verslag is te downloaden via www.DELTA.nl/MVO Meerdere BZW-leden staan in de top-10 van de FD Gazellen, een initiatief van het Financieele Dagblad voor ondernemingen die de afgelopen 3 jaar een groei hebben gerealiseerd van tenminste 20%. Het betreft onder meer: Unitron IJzendijke (nr. 2 middelgrote ondernemingen Zeeland, groei 118%), Lameco Eindhoven (nr. 7 kleine ondernemingen, groei 141%), Spirotech Helmond (nr 3 middelgrote ondernemingen, groei 48%, Euro-Rijn Beheer Moerdijk (nr. 6 grote ondernemingen, groei 32%), DocData Waalwijk (nr. 5 grote ondernemingen, groei 32%), Jumbo Veghel (nr. 1 grote ondernemingen, groei 125%). Meer info: www.fd.nl/gazellen Zeeland Seaports mag zich tegenwoordig de grootste gespecialiseerde haven voor koel- en vriesproducten van Nederland noemen voor zowel import- als exportlading voor AGF producten. Dit is het resultaat van een contract dat Kloosterboer uit Vlissingen afgelopen week on-

dertekende met NYKCool. Door dit contract is Kloosterboer verzekerd van de aanvoer van alle conventionele (fruit)producten uit Chili en Zuid-Afrika. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen heeft in het benchmarkonderzoek de triple A-score behaald. ZorgSaam behoort hiermee tot de koplopers bij thuiszorg en ouderenzorg in Nederland en bij de drie best scorende organisaties in Zeeland. Jumbo neemt C1000 over en wordt daarmee de grootste ondernemersretailer van Nederland. Bij de nieuwe combinatie staat lokaal leiderschap centraal. De combinatie telt 725 winkels, heeft een omzet van 7,5 miljard euro en een marktaandeel van circa 23%. Jumbo en C1000 hebben samen voldoende slagkracht om verdere groei te realiseren. De Wert accountants & belastingadviseurs bezocht met 22 van zijn relaties het bouwproject de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Dit grootschalig bouwproject wordt uitgevoerd door een van de klanten van De Wert, een bedrijf dat op dit moment als nr. 7 op de lijst van grootste Europese bouwconcerns staat. Het gezelschap mocht de tunnel in tot zo’n 35 meter diepte.

Organisatieadviesbureau IMS de gruijter meijerink & partners heeft de Sport & Zaken Advies Trofee 2011 gewonnen met haar adviestraject voor de Utrechtse studentenroeivereniging Orca. Deze prijs wordt uitgereikt aan de organisatie die het afgelopen jaar het meest impactvolle adviestraject in de sport begeleidde.

9


Abt Bernardus van Trappistenabdij Koningshoeven

‘Innerlijke rust kan de financiële crisis indammen’ Abt Bernardus staat aan het hoofd van Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot waar het trappistenbier La Trappe wordt gebrouwen. Hij combineert de rust en verdieping van het kloosterleven met ondernemerschap. Het lijken tegengestelden, maar Bernardus ziet juist kracht in die combinatie, niet alleen voor hem en zijn mensen, maar ook voor de ondernemers die jaarlijks het klooster bezoeken.

Abt Bernardus is sinds het einde van het kalenderjaar 2005 abt van de Trappistenabdij Koningshoeven. Abt Bernardus – oorspronkelijk Pascal Peeters geheten en geboren in het Zuid-Limburgse Simpelveld – is al vijfentwintig jaar monnik in de Abdij Koningshoeven. Een van de zaken waarmee Abt Bernardus in 2011 het nieuws haalde was de zogenaamde ‘vierde P’ die hij aan de beroemde duurzaamheidsdrieslag People, Planet, Prosperity toevoegde.

Foto’s: Verbeeld fotografie

Profoundness ‘Wij laten aan de hand van de drie P’s zien hoe wij werken aan duurzaamheid’, stelt Abt Bernardus. ‘De vierde P die wij toegevoegd hebben – die van Profoundness – staat voor innerlijkheid. In onze levensfilosofie kan het zorgvuldig omgaan met mensen, de wereld en welvaart niet los gezien worden van innerlijkheid. Het runnen van een brouwerij en een klooster lijken twee tegengestelde grootheden. Wij spelen al honderd jaar met de vraag hoe hier mee om te gaan en de vierde P is een van de wegen die ons uitkomst biedt.’ ‘Onze werkdag wordt zeven keer onderbroken door een moment van bezinning’, vervolgt Abt Bernardus. ‘Dit ritueel kennen wij al sinds de vierde eeuw. Het lijkt voor de buitenwacht onze werkdag te verstoren, maar de innerlijke rust die zodoende gecreëerd wordt, leidt tot een hogere productiviteit.’

Mannenwereld ‘Profoundness komt ook voor al het ‘nietkloosterpersoneel’ tot uitdrukking’, vervolgt Abt Bernardus. ‘Wij bieden hen een rustige werkplek en helpen ze door zaken als cursussen aan te bieden. Kortom, wij proberen de innerlijkheid – zelfs in de mannenwereld van bier – naar voren te halen. In onze nieuwste reclamecampagne en bijbehorende huisstijl proberen wij die innerlijkheid overigens ook uit te dragen.’ Volgens Abt Bernardus staat aandacht voor de innerlijkheid op één binnen het klooster. ‘In onze regels staat dat de Abt op de allereerste plaats zorg voor zijn eigen ziel moet hebben. Dit geldt overigens voor iedere ondernemer. Het is zaak rustmomenten in te bouwen en een pas op de plaats te maken. Voor de een is dit de golfbaan, voor de ander het klooster.’

Drie dagen zonder Blackberry Een van de meest bekende happenings die jaarlijks terugkeert rond de monumentale gebouwen van het abdijcomplex is de Koningshoeven-ontmoeting. In de maand september komt in Tilburg de top van ondernemend, cultureel, sportief en bestuurlijk Brabant samen. ‘En de ontmoeting mag - ook na tien edities - nog altijd ieder jaar meer mensen verwelkomen’, stelt Abt Bernardus. ‘Bij een dergelijk evenement komt ook de vierde P van Profoundness om de hoek kijken. De Koningshoeven-ontmoeting biedt de innerlijkheid van de bezoekers de mogelijk-

heid even uit de dagelijkse hectiek te stappen en tijd voor elkaar te nemen.’ Dat het niet alleen de paters van de Trappistenabdij en een keer per jaar de Brabantse topondernemers en bestuurders zijn die de rust van het klooster opzoeken, blijkt uit de druk bezochte retraites die Abt Bernardus en de monniken gedurende het gehele kalenderjaar organiseren. ‘Tal van (jonge) BZW-leden nemen deel aan onze retraites’, aldus Abt Bernardus. ‘Zij zetten een stapje terug en ontsnappen aan de hectiek van de dagelijkse praktijk om rust te kunnen vinden. Die innerlijke rust kunnen zij vervolgens doorgeven binnen hun eigen organisatie. Als ondernemers hier komen vinden zij het in het begin ongekend moeilijk om hun bedrijf voor enkele dagen achter te laten. Velen van hen vrezen dat de onderneming instort als ze drie dagen weg zijn van hun Blackberry. Eenmaal binnen beseffen zij dat er nog zo veel dingen meer zijn in het leven dan werk.’

Bureaucratie Juist in de huidige financieel roerige tijden merkt Abt Bernardus toenemende belangstelling voor de retraites. De eurocrisis en de weg naar duurzaamheid maken het komende kalenderjaar volgens Abt Bernardus voor de Trappistenabdij Koningshoeven ongekend belangrijk. Zo staat de onderneming aan de vooravond van een aantal grote investeringen. ‘Wij stellen alles in staat om ons bedrijf zo duurzaam mogelijk te maken. Een van

11


Advertentie

de zaken die wij aanpakken is onze energiehuishouding. Hopelijk kan versoepelde wetgeving het traject om bijvoorbeeld een waterzuiveringsinstallatie aan te leggen versnellen. Ingewikkelde wetten omtrent monumenten staan dat vooralsnog in de weg. Dergelijke bureaucratie is een doorn in het oog van veel ondernemers en dient aangepakt te worden.’

Goede doelen

about us As part of the Pacorini Metals group, a global warehouse and logistic company, Pacorini Metals is able to offer clients a complete, tailor-made logistical package, suited to the individual client’s requirements, from the initial place of production right through to the final place of consumption. This service could include any or all of the following components: delivery to and storage at load port; ocean transportation either by conventional break-bulk or containerised vessel; discharge and storage at the destination port; customs formalities; hinterland delivery to final destination by road, rail or inland waterway. services and products Although Pacorini Metals specialises in the handling of non-ferrous and minor metals, this does not preclude it from handling other commodities such as plastics, ferrous metals and ferro-alloys.

Niet alleen duurzaamheid staat echter hoog in het vaandel van de Trappistenabdij. Door goede doelen te ondersteunen probeert het bedrijf ook haar maatschappelijke betrokkenheid te tonen. ‘Het ondersteunen van goede doelen zit in onze genen’, stelt Abt Bernardus. ‘Het is een cruciaal onderdeel van ons arbeidsethos. Wij werken om goed te doen en niet om winst te maken. Dat is een belangrijk verschil met sommige andere bedrijven. Uiteraard kunnen wij in financieel roerige tijden in mindere mate goede doelen ondersteunen. Het beleid is echter onveranderd, de oriëntatie daarentegen wel. Wij kijken meer naar goed doen in de directe omgeving waarbij wij aandacht blijven houden voor bestaande ‘verweg’-projecten zoals wij die in Indonesië en Uganda kennen. Het is echter voor ons roeien met de riemen die wij hebben. Bovendien kun je goede doelen ook op andere wijze dan louter financieel ondersteunen. Zo hebben wij in Uganda veel kennis overgedragen voor de opzet van een volledig nieuw klooster. Gedurende een langere periode van twee à drie maanden zijn onze mensen aanwezig geweest om de helpende hand te bieden.’

reliable, flexible and friendly approach Our services are characterised by a reliable, flexible and friendly approach to all our customers. So expand your horizon by contacting us and feel the difference yourself. PACORINI METALS VLISSINGEN BV Engelandweg 25 • port1051 4389 PC Vlissingen-Oost PO Box 104 • 4380 AC Vlissingen • Holland Phone +31 118 493350 • Fax +31 118 493351/52 salesnl@pacorinimetals.com • www.pacorinimetals.com

PACORINI METALS ROTTERDAM BV Shannonweg 76-78 • port 5068 3197 LH Rotterdam • Holland Phone +31 10 8200800 • Fax +31 10 8200801/02 salesnl@pacorinimetals.com • www.pacorinimetals.com

CHARTERING • SHIPPING • WAREHOUSING • PHYSICAL DISTRIBUTION • CUSTOMS CLEARANCE • FERROUS AND NON FERROUS METALS • PLASTICS • LME-APPROVED

Abt Bernardus hoopt en droomt dat de maatschappij leert van de huidige financiële crisis. ‘Hopelijk ziet men in dat naast het pure kapitalisme ook andere systemen bestaan die de moeite waard zijn om te bekijken. Er bestaan economieën waar het delen van de winst hoger op de agenda staat, zonder te vervallen in een communistisch systeem.’

INTER

net

www.koningshoeven.nl

13


Verrassende thuiswedstrijd van Ronald Goedemondt

Foto’s: Bram Saeys

Goedemondt vroeg zich voor zijn voorstelling wel even af hoe het die avond zou gaan. In plaats van een zaal met zijn ‘eigen’ publiek stond hij 10 november tegenover honderden BZW-leden en hun partners. Maar ook in het Parktheater in Eindhoven – de geboorteplaats van de Brabantse cabaretier – bleek zijn grote talent. Goedemondt wordt gezien als een van de meest veelbelovende jonge comedians van

Nederland en maakte die reputatie absoluut waar. Hij slingerde het publiek van het ene lachsalvo in het andere met zijn absurdistische grappen en logica. Met ‘Binnen de lijntjes’ verkende hij het thema conformisme, al huppelend, struikelend en refererend aan zijn jeugd in Eindhoven, daar waar dat uitkwam. De verrassende keuze van de BZW voor de relatief onbekende naam bij het grote publiek, hoewel

Goedemondt theaters avond na avond uitverkoopt, mondde daardoor uit in een memorale avond, inclusief borrel tot in de late uurtjes.

INTER

net

Kijk voor een overzicht van BZW-bijeenkomsten op www.bzw.nl/agenda

15


Frans Smits neemt afscheid van de BZW

Advertentie

‘Ik had het voor geen goud willen missen’ Frans Smits is nog niet bezig met zijn pensioen. Toch is het in februari 2012 zover. Na 35 jaar actief te zijn geweest als secretaris bij de BZW is het definitief afgelopen. ‘Ik heb het idee dat veel mensen om mij heen er meer mee bezig zijn dan ikzelf. In ieder geval kan ik als het moment daar is, terugkijken op fantastische jaren. Ik heb verschil kunnen maken, zowel wat betreft langlopende dossiers, als voor individuele ondernemers.’

Hoe kijk je terug op de afgelopen 35 jaar? ‘Dat doe ik nog niet. Ik ben gewoon aan het werk. Maar het is me prima bevallen en ik voel me nog steeds als een vis in het water in ondernemerskringen.’

Waarom ben je destijds bij de BZW gaan werken? ‘Ik kom uit een ondernemersfamilie. We hadden een brouwerij, bekend van Drie Hoefijzers-bier. Die werd verkocht aan een grote Engelse onderneming. Ik wilde zelf ook aan de slag in een bedrijf, maar ik wist niet waar. Toen heb ik gekozen voor de BZW om toch met ondernemen bezig te zijn en intussen de mogelijkheden om elders of voor mezelf te beginnen, te onderzoeken.’

Dat is er echter nooit van gekomen… ‘Ik ben er dichtbij geweest, maar heb de stap nooit gezet. Daar heb ik geen spijt van. Ik heb de BZW mee helpen groeien tot de organisatie die het nu is. Toen ik erbij kwam, deden we het werk met drie secretarissen, één algemeen secretaris en drie secretaresses. Nu staat er een grotere organisatie, veel meer een belangenbehartiger dan vroeger.’

gaat over een jaar of twee in de grond, maar we trekken er al 25 jaar aan. In Nederland moet je vaak geduld hebben, maar ook dat gaat me goed af.’

Soms moet het toch frustrerend zijn? ‘Dat brengt dit werk met zich mee. Soms ben je ontzettend enthousiast, het volgende moment sta je weer zonder iets in je handen. Uiteindelijk gebeurt er echter altijd wat, als je maar doorgaat. Bovendien werk je soms ook om zaken op de wat kortere termijn goed te regelen, bijvoorbeeld onze inspanningen op het gebied van de arbeidsmarkt tijdens de afgelopen recessie.’

Je portefeuille van de afgelopen jaren was arbeidsrecht… ‘Daarmee heb ik veel ondernemers ook persoonlijk kunnen bijstaan op moeilijke momenten. Dan heb je het echt over vertrouwensrelaties en directe meerwaarde bieden.’

Waarop lag de nadruk in jouw begintijd? ‘Het faciliteren van het netwerk en de industriële kringen. Die waren heel actief. Er waren veel studieclubs en bijeenkomsten. Het ging zoals dat nu ook gaat: een borrel, lunch, spreker, discussie… Later kwam er meer nadruk op de inhoudelijke lobby.’

Frans Smits: ‘Ik heb ondernemers zien groeien van verlegen nieuwkomers naar leiders van geweldige bedrijven’

Wat springt er daarbij uit in ‘jouw’ gebied, Oost-Brabant? ‘Niet één specifiek ding. Veel dossiers betreffen langlopende zaken. Je probeert verschil te maken waar mogelijk. Neem het sluiten van de Ruit rond Eindhoven. De schop

En nu? Achter de geraniums? ‘Zeker niet. Ik heb mijn hobby’s en verenigingen waar ik actief in ben. Daarnaast wil ik een universitaire leergang geschiedenis gaan doen. Ondertussen kan ik terugdenken aan een fantastische tijd. Ik heb ondernemers zien groeien van verlegen nieuwkomers naar leiders van geweldige bedrijven, bedrijven en personen gematcht, de opkomst van diverse ondernemerskringen begeleid en vriendschappen voor het leven gesmeed. Ik had het voor geen goud willen missen.’

17


Advertorial HEVO, ’s-Hertogenbosch

Stichting Facility Managent betekent winst voor BZW-leden

Huisvesting als strategisch bedrijfsmiddel specialist is HEVO dagelijks

bezig met het vormgeven van passende huisvesting rondom bedrijfsprocessen. Of het nu

gaat om een kantoor, bedrijf, school of zorginstelling.

Een gebouw moet passen als

een ‘jas’ en faciliterend zijn aan het bedrijfsproces. Mede door technische ontwikkelingen, duurzaamheidsambities en

nieuwe werkvormen verandert er op dit moment veel voor organisaties.

Traditionele werkvormen hebben ogenschijnlijk hun langste tijd gehad. Door de mogelijkheden van Het Nieuwe Werken is ‘werken op een vast plek’ niet meer nodig. Dit betekent minder m2, dus kostenbesparing. Echter daardoor zal de leegstand van gebouwen nog meer toenemen. HEVO kijkt daarom steeds vaker naar hergebruik of herontwikkeling van bestaande gebouwen als duurzaam alternatief voor nieuwbouw.

strategische overweging die we opdrachtgevers voorhouden: waarom een pand bouwen dat 40 jaar meegaat als u er slechts 25 jaar gebruik van gaat maken?

Bij nieuwbouw kijken we verder dan alleen de oplevertermijn. Door in de ontwikkelfase kritische keuzes te maken

een optimale mix waarin strategische visies en gebruikerswensen maximaal tot hun recht komen. Niet alleen voor

ten aanzien van onderhoudsaspecten, kunnen in de gebruiksperiode kosten worden bespaard. De hogere investeringskosten verdient u dan terug tijdens de gebruiksperiode. Een andere

‘Het gaat niet alleen om geld maar ook om rust’

Huisvesting moet flexibel zijn om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. Dan kunt u uw bedrijfsprocessen anders inrichten zonder dat het gelijk begint te wringen. Samen met opdrachtgevers zoeken we naar

de huidige, maar ook voor de toekomstige generatie. Ewoud van der Sluis, Directievoorzitter

Sinds enige tijd biedt de BZW haar leden de mogelijkheid de sociale lasten te drukken en te besparen op verzuim. De Stichting Facility Management van de BZW biedt in samenwerking met Robidus een gratis inventarisatie over de kansen en risico’s aan. Een vervolgtraject is optioneel. Bij Bavaria in Lieshout weten ze inmiddels wat de aanpak kan opleveren, in harde euro’s maar ook in het vertrouwen dat de zaken goed zijn geregeld. HEVO B.V. Hugo de Grootlaan 11 5223 LB ‘s-Hertogenbosch Postbus 70501 5201 CB ’s-Hertogenbosch www.hevo.nl info@hevo.nl

Ontop B.V.

Specialist in rookgasafvoeren Wij zijn al meer dan 45 jaar een specialist in rookgasafvoeren.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Middelburg, verder hebben wij vestigingen in Duitsland, Frankrijk en polen. Hiermee

wordt het internationale karakter van de onderneming duidelijk bevestigd.

toepassingen Het productassortiment bestaat uit roestvaststalen rookgasafvoeren, zoals geïsoleerde schoorstenen en enkelwandige systemen die worden gebruikt op verschillende toepassingen. Zo worden Metaloterm® -systemen geïnstalleerd op cv-ketels, houtkachels, openhaarden, luchtverhitters, generatoren, gasgestookte sfeervuurtoestel-

len en grote industriële installaties (zoals ovens, drogers, ventilatoren en beluchters) voor diverse branches. productie De productieomgeving in Middelburg is uitgerust met een zeer moderne automatische lasstraat, wat er onder andere voor zorgt dat onze producten van constante hoge kwaliteit zijn. De logistieke inrichting is zo efficiënt mogelijk ontworpen om het productieproces zo kort mogelijk te houden. Voor speciale projecten of opdrachten kunnen allerlei producten op maat worden aangeboden. Brede dienstverlening Naast de productie wordt een uitgebreide service aangeboden. Door de kennis van norm -en regelgeving en goede testfaciliteiten kunnen wij in eigen beheer zorgen voor ontwerpen, berekeningen en technisch advies.

Innovatie Ontop is constant bezig met het ontwerpen van innovatieve producten en efficientere werkmethodes. De speerpunten zijn dan ook gebaseerd op onderwerpen die spelen in de huidige markt, zoals milieu en energie. De hierop gebaseerde nieuwe oplossingen zijn rookgasafvoeren in passiefhuizen, warmteterugwinningssystemen en geluidsdempers. toekomst Wij zijn de partner voor alle problematiek omtrent hoogwaardige RVS rookgasafvoerkanalen en zijn leading op innovatieve en milieuvriendelijke toepassingen binnen onze branche. Voor verdere informatie kunt u bellen met onze servicedesk 0118 – 689 900. Wij zijn gevestigd in Middelburg. Directie Marco Blaeke (algemene/financiële zaken) Rogier Sander (operationele zaken) Philip Bruls (commerciële zaken)

Advertorial

OntOp B.V. Oude Veerseweg 23 Middelburg Servicedesk 0118 - 689 900. www.metaloterm.com info@metaloterm.com

Bavaria besloot anderhalf jaar geleden de zaken wat betreft sociale lasten en verzuimschade nog eens onder de loep te nemen. De bierbrouwer had het gevoel dat de organisatie wat dat betreft suboptimaal was en kansen werden gemist. Het bedrijf besloot er een specialist bij te roepen. ‘Het is dan ook ingewikkelde materie’, stelt Peter Schoofs, hoofd P&O. ‘We hebben op dit vlak met zijn allen in Nederland een verschrikkelijke complexe kerstboom van wetten en regels opgetuigd. We roepen al jaren dat het eenvoudiger moet, maar hard gaat het niet. Ondertussen moeten we er wel mee werken. Als bedrijf, ook voor een grote onderneming als deze, is het nauwelijks mogelijk zelf je kennis, administratie en processen optimaal af te stemmen op de regelgeving over werkgeversverzekeringen, premieafdracht en verschillende subsidiemogelijkheden. Bovendien is het lastig risico’s in te schatten van al die verschillende verbanden tussen ons en de mensen die voor ons werken als reguliere werknemer, zzp-er, gedetacheerde of uitzendkracht. Zo blijf je als opdrachtgever bijvoorbeeld in het kader van ketenverantwoordelijkheid de eindverantwoordelijke voor de afdracht van premies. Dat betekent, en dat hebben veel bedrijven al aan den lijve ondervonden, dat je bij een faillissement van een adviseur waarmee je samenwerkt voor hoge rekeningen kunt komen te staan. Je hebt je premies betaald, maar krijgt die uiteindelijk nog eens gepresenteerd van de belastingdienst omdat ze niet zijn betaald door het bureau.’

Verbetering Bavaria werkte eerder samen met Robidus en pakte de samenwerking op zonder de hulp van de Stichting Facility Management van de BZW. Het traject dat werd doorlopen is echter vergelijkbaar. Robidus dook enkele dagen het bedrijf in en voerde een scan uit op kennis en kunde, de inrichting van processen en de relevante administratieve kwaliteit. Daaruit rolde een aantal aanbevelingen. Schoofs: ‘De punten waarop verbetering mogelijk is pakken we op in een meerjarenprogramma. Je hebt het dan over uiteenlopende zaken, waarvan er één uitsprong. Zo bleek er bijvoorbeeld een subsidiemogelijkheid te zijn die we niet goed toepasten. Voor medewerkers boven een bepaalde leeftijd is een premievrijstelling mogelijk. Door het teveel betaalde bedrag terug te vorderen konden we een ton op onze rekening bijschrijven. Hoe mooi dat ook was, het gaat niet alleen om geld. Door zaken anders aan te pakken dammen we risico’s beter in, bijvoorbeeld door bij bepaalde uitzendorganisaties te werken met een aparte rekening voor premieafdracht. En afgezien van dit soort praktische zaken geeft de wetenschap dat we nu onze kennis en processen doorlopend optimaliseren en de administratie op orde hebben gewoon vertrouwen en rust. Ik kan dan ook de gerichte aanpak van de Stichting Facility Management en Robidus absoluut aanraden, met name vanwege de praktische en laagdrempelige insteek. Doe je het via de BZW dan is de eerste scan ook nog eens gratis. Groot of klein, doe er je voordeel mee zou ik zeggen.’

Foto: Vincent Knoops

Als vastgoed- en huisvestings-

Peter Schoofs: ‘Ik kan de gerichte aanpak van de Stichting Facility Management en Robidus absoluut aanraden’

INTER

net

www.bzw.nl/diensten

19


Toen Simon Carmiggelt de vraag kreeg of hij zijn kronkels bedacht, zei hij: “De werkelijkheid kun je niet opschrijven. Die is zo verbijsterend dat niemand je zou geloven.” Toch is het altijd iets dat ik meemaak, dat de kiem is voor een column. De werkwijze is eenvoudig. Irene Backx van de BZW stuurt mij de onderwerpen voor dit magazine. Ik kies één thema. Wie de columns door de ja-

ren heen bekijkt, ziet er een rode draad doorheen lopen: de zoektocht naar het geheim van succes. Lees maar eens mee welke onderwerpen zo de revue passeerden. Heeft succes te maken met de inrichting van goed werkoverleg? En: resultaatgericht werken gaat het beste als je sensitief bent voor processen. Ook: de ellende van regelgeving en controle tegenover de vrijheid om te doen wat

Veel ondernemers delen een fascinatie voor succes. Over dit onderwerp kunnen we eindeloos praten. En altijd over blijven leren. “Ik geef je alles wat voor geld te koop is, als je de schatkist voor het ware geluk voor mij opent”, zegt een koning in een oud sprookje. Je zou hier een parafrase op

kunnen maken: wat is het geheim van de schatkist voor het ware succes? Die zoektocht naar dat geheim is universeel voor álle ondernemers. Ieder maakt daarbij eigen keuzes, en ja: er zijn verschillende wegen die naar het succes leiden. Soms is het succes in een bedrijf even zoek. Door veranderende omstandigheden, een crisis. Door gebrek aan leiderschap. Onvoldoende samenwerking. Gebrek aan een inspirerende visie. Wat ik na al die columns zeker weet? Dat is dat mensen met ideeën aan de basis staan van succes. Ons brein functioneert het beste – net als een paraplu – als het open is. Succes is een resultante van de kracht van ongewone geesten.

column Geen macht, wél invloed En daar sta je dan, met je gezicht in de krant als meest invloedrijke persoon in de top 200 van de Volkskrant. Meteen word je gebombardeerd tot de machtigste man van Nederland. Ik moet zeggen: ik heb een hekel aan het woord macht. Wij, VNO-NCW als vereniging bedoel ik dan, hebben geen macht. Wat wij wel 20

hebben is invloed. Niet in de laatste plaats overigens omdat we 120.000 ondernemingen en ondernemers – van klein tot groot - binnen onze vereniging binden. En dat is best goed voor Nederland, want ik durf te zeggen dat wij daar op een zeer verantwoorde manier mee omgaan. Veel hebben we ook te dan-

Ik ben daarom voor een federatief Europa. Dat is een besmet woord, ik weet het. Veel politici deinzen ervoor terug. Net als er in het ver-

‘We willen een veilige haven zijn’ Van Lanschot Bankiers, al jaren partner van de BZW, ontkomt er zoals het leeuwendeel van het bedrijfsleven niet aan te reageren op de huidige economische ontwikkelingen. Het bedrijf verschuift de focus van rendement naar soliditeit. ‘In onzekere tijden zoeken klanten naar zekerheid en het is onze verantwoordelijkheid die te bieden’, aldus Berry van Gool, kantoordirecteur van de vestiging in Tilburg. Op dit moment zijn er roerige marktomstandigheden. Vermogende particulieren en bedrijven zoeken bewust naar een veilige haven voor hun vermogen. ‘Ze vinden die bij ons, het

Peter van den Besselaar Directeur Bex*communicatie

Column Bernard Wientjes ken aan dit kabinet dat bereid is om met ons mee te denken over zaken als een goed ondernemingsklimaat. Ook als het gaat om de euro begrijpt dit kabinet de belangen van het bedrijfsleven. Daarom aarzel ik ook niet om mijn stem te gebruiken om zaken aan de orde te stellen die politiek lastig liggen. Zoals de stap naar een steviger politiek fundament voor de Europese Unie. Dat is noodzakelijk, alle politieke afleidingsmanoeuvres over herinvoering van de gulden of invoering van een neuro ten spijt. Iedereen weet dat het nodig is als we de eurozone willen behouden.

Van Lanschot Bankiers kiest voor soliditeit

leden lang teruggedeinsd is voor de aanpak van de WAO of het verhogen van de pensioenleeftijd. Toch moet het gezegd worden: Nederland heeft er belang bij dat er een Europese regering komt en een Europees beleid voor economische en buitenlandse zaken. Dat is nodig voor een Stabiliteitspact met echte tanden, maar ook om in de toekomst niet vermorzeld te raken tussen sterke economische machtsblokken als China, de VS en Zuid-Amerika. Als Europa niet werkelijk als eenheid kan opereren, verliezen we die strijd. En Nederland in z’n eentje al helemaal. Bernard Wientjes Voorzitter VNO-NCW

Foto’s: Verbeeld fotografie

column

nodig is. Of: de obstakels die klantgericht werken in de weg staan. Mijmeren over: de zin en onzin van plannen maken. Reflecteren op: wat leiderschap doet met een mens. Problemen oplossen met ratio en emotie. De kracht van luisteren en de wonderlijke uitkomst van onderzoek dat machtige mensen slecht luisteren. Het feit dat gedragsbeïnvloeding lastig is omdat vaste patronen doorbroken moeten worden.

vermogen dat we beheren neemt toe’, aldus Van Gool. ‘Het geeft aan dat de markt ons ziet als een stabiele partner. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de keuzes die wij maken en de transparantie van ons handelen. We proberen zo open mogelijk te communiceren over alles wat wij doen en de redenen daarvoor. Ook dat wekt vertrouwen.’

Stabiliteit

Berry van Gool: ‘We proberen zo open mogelijk te communiceren over alles wat wij doen en de redenen daarvoor’

Onlangs publiceerde Van Lanschot de resultaten van het derde kwartaal. Hoewel de winst daalt, schrijft de bank nog steeds zwarte cijfers. Als reactie op de huidige economische crisis en nieuwe wet- en regelgeving is er bij Van Lanschot sprake van een verschuiving in prioriteiten. Waar het zich eerder nog tot doel stelde de komende twee jaar het rendement te optimaliseren, wordt nu gesproken over soliditeit en stabiliteit voor de lange termijn. Van Gool: ‘Daarin zijn we niet anders dan andere bedrijven. In deze roerige tijden waarbij het scenario van de dubbel dip werkelijkheid dreigt te worden, in ieder geval voor Europa, verschuift de focus automatisch naar de interne organisatie. Het is tijd het huis op orde te maken door naar kosten en efficiency te kijken. Maar bijvoorbeeld ook door het boeien en binden van goede mensen zodat ze er straks nog zijn als de markt weer aantrekt. Wij doen dat ook, waarbij we niet vergelijkbaar zijn met banken die grote belangen hebben in Zuid-Europese landen of de Amerikaanse hypotheekmarkt. Wij investeren in Nederlandse bedrijven, veelal in het mkb, en dat maakt ons minder kwetsbaar voor de huidige ontwik-

aan het woord

Ongewone geesten

kelingen. Dat zag je overigens ook al bij de afgelopen crisis waarbij we geen staatssteun nodig hadden.’

Kansen Volgens Van Gool is het van groot belang een onderscheid te maken tussen de werkelijke economie en de beleggingswereld. Het is belangrijk mogelijkheden te blijven determineren, Van Lanschot en haar klanten verdienen er hun geld mee. ‘En mogelijkheden zijn er altijd’, vertelt Van Gool. ‘Gedurende een crisis hebben mensen, ook beleggers, de neiging zich op één onderwerp te concentreren. In dit geval zijn dat bijvoorbeeld de negatieve signalen uit Zuid-Europa. Onverwacht positieve macro-economische cijfers die tegelijkertijd uit Amerika komen en aangeven dat veel fondsen wel eens ondergewaardeerd kunnen zijn, worden niet gezien. Het is aan ons deze kansen te zien, tegelijkertijd ligt zoals gezegd de focus nu op continuïteit en soliditeit. We hebben een ruim liquiditeitsoverschot dat we momenteel stallen bij de ECB onder het motto zekerheid voor rendement. Mede hierdoor heeft Van Lanschot de hoogste funding ratio van alle Nederlandse banken. We willen die veilige haven zijn die klanten zoeken en optimaliseren onze organisatie zodat we vol uit de startblokken kunnen als het weer beter gaat. Want hoe dan ook, betere tijden zullen er weer aankomen, dat is mijn stellige overtuiging.’ INTER

net

www.vanlanschot.nl

21


SBK werkt Advertentie het beste in de praktijk

Onlangs schreef algemeen directeur Edzo Doeve van Uitvaartcoöperatie DELA een felle brief naar de media. Daarin bestrijdt hij het vooroordeel dat uitvaartverzekeringen dure producten zijn waar je beter zelf voor kunt sparen. Interactie vroeg hem naar zijn redenen. Wat was de aanleiding voor uw brief? ‘Eind september verschenen voorlopige conclusies van een rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als onderbouwing voor het pleidooi voor een provisieverbod voor uitvaartverzekeringen. Diverse media namen deze zonder wederhoor over. Het Eindhovens Dagblad was zo sportief om onze mening te publiceren.’

meer rendement door praktijkopleidingen en trainingen van SBK

Hoe denkt u dat de AFM bij haar standpunt kwam?

SBK Advies & Training Postbus 448 5700 AK Helmond

T 0492 55 20 67 F 0492 52 89 83

info@sbkadvies.nl www.sbkadvies.nl

18127

SBK | Arbotrainingen, Bedrijfsopleidingen, Erkend Onderwijs

BZW-lid

‘Het dédain van de AFM tegen uitvaartverzekeringen en consumenten is stuitend.’

Aan de digitale schandpaal? Internetterreur!

‘Wij denken dat het rapport in grote mate is gebaseerd op persoonlijke en morele waardeoordelen over de uitvaartverzekering. De AFM vindt dat ze iets moet roepen over het nut van een product. Verder kijken de onderzoekers naar een situatie van een paar jaar geleden toen de uitvaartverzekering nog niet onder het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO2) viel, actuele gegevens over marktontwikkelingen en breed consumentenonderzoek zijn buiten beschouwing gelaten.’

U noemt de toon van de AFM neerbuigend naar burgers, waarom? ‘Het dédain jegens de uitvaartverzekering en de consumenten die hiervoor hebben gekozen, ervaren wij als stuitend. De onderzoekers zijn onterecht van mening dat mensen het nodige geld toch wel hebben. Daarnaast is voor consumenten juist ook solidariteit met hun naasten een reden om zo’n verzekering af te sluiten.’

Is die minachting jegens uitvaartverzekeringen een algemene tendens?

ambagsadvocaten biedt de oplossing www.ambagsadvocaten.nl

Wat doet deze kwestie met u als ondernemer? ‘Het heeft me alleen maar strijdbaarder gemaakt. Als directievoorzitter vind ik dat als je een goed verhaal hebt, je dat moet uitdragen voor de gehele organisatie. Bij onterechte kritiek, moet je niet schromen een weerwoord te geven.’

Foto: Peer Retera

‘Tien miljoen Nederlanders hebben een uitvaartverzekering, waarvan drie miljoen bij ons. Vorig jaar scoorden we de hoogste klanttevredenheid van alle levensverzekeraars. Zoals de Consumentenbond een paar jaar geleden stelde: er wordt in een behoefte voorzien. Maar er is altijd wel iemand die een uitvaartverzekering stompzinnig vindt, een smeuïg artikel is dan zo geschreven.’

23


Tessa en Sanne van Swaay

‘Hout is ons met de paplepel ingegeven’ Na veertig jaar leiding te hebben gegeven aan Van Swaay Duurzaam Hout in Schijndel droeg Jan van Swaay afgelopen juli de zaak over aan zijn dochters. Tessa en Sanne beschouwen het als een grote eer het familiebedrijf te mogen leiden. ‘We hebben er expliciet voor gekozen ons de rest van ons werkzame leven in te zetten voor deze onderneming om die weer door te kunnen geven aan de volgende generatie.’

‘Hij ging direct op een welverdiende lange vakantie’, vult Sanne aan. ‘Het voordeel van een familiebedrijf is dat je er nooit echt alleen voor staat, aan de andere kant was direct duidelijk waar nu de eindverantwoordelijkheid ligt. We hebben er

24

echter geen twijfel over of we het er goed vanaf brengen. We vormen een fantastisch team. Tessa houdt van de commerciële kant, ik richt me graag op de cijfers en de organisatie. Onze ouders hebben het goed gedaan: hout is ons met de paplepel ingegeven en de puzzelstukjes vallen naadloos in elkaar.’

Duurzaamheid Van Swaay Duurzaam Hout is een productie- en handelsbedrijf in het leveren van duurzaam hout. Met een kleine vijftig werknemers is het een behoorlijk bedrijf binnen de branche. Wat het echt bijzonder

‘We doen het gezamenlijk voor de toekomst van ons allen’ maakt, is het vooruitstrevende karakter. En dat zat er vanaf de oprichting in. ‘Onze over-overgrootvader startte het bedrijf met verkoop en productie van telefoon- en meerpalen, vertelt Sanne. ‘Voor iedere boom die hij nodig had, plantte hij er twee terug. Voor die tijd was dat heel bijzonder en in die duurzame visie is weinig veranderd. We zitten er in voor de lange termijn. We doen het gezamenlijk voor de toekomst van ons allen en dat uit zich in

lange dienstverbanden, langdurige samenwerkingsverbanden met toeleveranciers en klanten, en onze focus op duurzaamheid en samenwerking.’

foto: Bram Saeys

De overgang van de derde naar de vierde generatie viel samen met het 120-jarig bestaan van Van Swaay Duurzaam Hout. Twee dagen werd er feest gevierd, met de werknemers en de zakelijke relaties. Daarna stonden Tessa en Sanne aan het roer. ‘Je kunt niet zeggen dat het plotseling was’, vertelt Tessa. ‘We zijn opgegroeid met het bedrijf. Als kind vond ik het al allemaal machtig interessant en ik heb hier heel wat uren rondgehangen en gewerkt, mailings verstuurd, palen gebundeld… Ik wilde het echter op eigen kracht doen, mijn eigen weg vinden, en studeerde bedrijfskunde in Rotterdam en Eindhoven. Tien jaar geleden kwam ik terug op het nest en werd hier commercieel verantwoordelijk. De meeste kennen mij en Sanne persoonlijk – klanten, branchegenoten en zakelijke relaties - en ze wisten dat het onze beurt was. Maar op het moment dat het zover is, dan is het toch wel even slikken, zeker toen ik zag hoe “gemakkelijk” Jan het los lijkt te laten en van zijn pensionering aan het genieten is.’

Ketenbenadering Van Swaay richt zich op drie markten: de waterbouw, agrarische sector en tuin/timmerhout. En die markten zijn de afgelopen jaren sterk in beweging. Waar de kant-enklare vragen vroeger vrijwel automatisch op de bureaus landden, vragen ze nu om een meer proactieve houding. Sanne: ‘Onze filosofie is helder. We kopen het hout zo dicht mogelijk in onze omgeving in. We kennen de producenten door en door en hebben de zekerheid dat het op een verantwoorde wijze wordt geproduceerd, los van het feit dat er allerhande duurzame keurmerken voor gelden. Hout is een fantastisch product, mooi en natuurlijk. Als je er verantwoord mee omgaat, is het een stuk duurzamer dan plastics, beton of andere materialen. Daar staan wij voor, met ons bedrijf en in onze ketenbenadering, vanaf het planten tot en met hergebruik. We zijn dan ook ontzettend blij dat onze verduurzamingsmethode onlangs geweldig goed uit een onafhankelijke test van het RIVM kwam en geldt als ongevaarlijk voor mens en omgeving. We hebben het verduurzamingsproces en -middel zelf ontwikkeld, gebruiken een minimum aan

De BZW-leden zullen meer en meer kennis gaan maken met Sanne (l) en Tessa (r) van Swaay

werkbare stoffen ter bestijding van schimmels en zorgen dat die niet vrij komen in het milieu.’

Innovatie ‘Ook in de markten waarbinnen wij ondernemen neemt de concurrentie toe’, vult Tessa aan. ‘Het is fijn dat we verschillende sectoren bedienen, en als het binnen de ene wat minder gaat, kunnen we altijd terugvallen op de andere. Dat neemt niet weg dat klanten in toenemende mate vragen om creatieve oplossingen en flexibiliteit. De nadruk komt dan ook meer en meer op samenwerking, innovatie te liggen. Daarmee verandert ons verdienmodel en voor ons betekent dat de noodzaak tot groei en schaalvergroting om iedereen op de lange termijn aan het werk te kunnen houden. Vandaar dat het ontwikkelen van

eigen producten voor ons ook een steeds belangrijkere rol speelt. Zo produceren we combidamwand en combipalen van naaldhout die op de rotgevoelige water-luchtlijn gelast is met een stuk hardhout. Het is een enorm succes en dat is niet vreemd: de paal is duurzamer dan de bestaande alternatieven en ook goedkoper. En zo zitten er nog meer nieuwe producten aan te komen waarop we de toekomst van ons bedrijf verder kunnen bouwen. En dat doen we gestaag. Wij hoeven niet te jagen voor de aandeelhouder en kost wat kost winst te optimaliseren. Dat geeft rust. We bouwen gewoon kalm verder zodat wij Van Swaay uiteindelijk weer door kunnen geven aan de volgende generatie.’ De volgende generatie Van Swaay ligt inmiddels letterlijk te trappelen. Tessa en

Sanne bevielen dit jaar beiden van een baby. ‘Dat gaf natuurlijk, samen met de overdracht van het bedrijf, enige druk op het werk’, aldus de zussen. ‘Maar binnenkort zijn we beiden weer volop aan de slag. Dan zullen ook de BZW-leden meer en meer kennis gaan maken met de dochters van Jan van Swaay.’

INTER

net

www.vanswaay.nl

25


Risicobeheersing en optimaliseren van de winst door familie overeenkomsten

BZW en Holla Advocaten organiseren bijeenkomst concernfinanciering Grote ondernemingen zijn in de regel georganiseerd in verschillende vennootschappen. Maar vrijwel geen enkele van die ondernemingen heeft aandacht voor de interne aspecten rondom concernfinanciering. ‘De blik is naar buiten gericht, op de klanten en de bank’, aldus Maarten van Ingen, partner bij Holla Advocaten. ‘Maar juist door de zaken binnen een groep goed te regelen zijn grote voordelen te behalen wat betreft risicobeheersing en het

Holla Advocaten is een van de partners van de BZW en organiseert een bijzondere bijeenkomst voor financieel directeuren en controllers. Het thema is het vormgeven van een optimale interne financieringsstructuur. ‘Het is een specifieke en complexe materie, maar dat maakt het thema niet minder belangrijk voor veel leden van de BZW’, stelt Van Ingen. ‘Bedrijven met verschillende vennootschappen besteden – ook tot onze verbazing – nauwelijks aandacht aan de interne financieringsstructuur. De vraag welke voordelen te behalen zijn door hiervoor een goed model te hanteren, wordt niet gesteld. Feitelijk is het onontgonnen terrein, ook in juridische zin, terwijl veel van die bedrijven wel worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen ervan. Daarbij kun je denken aan situaties waarbij het goed misgaat bijvoorbeeld bij faillissement van een onderdeel van een concern. Maar ook als het business as usual is wordt er door het ontbreken van een visie op dit aspect van de bedrijfsinrichting gewoonweg niet het optimale uitgehaald wat betreft directe en indirecte winst.’

Ellende Banken financieren concerns. Ze kijken bij het vaststellen van kredieten naar de groep, niet naar specifieke onderdelen, terwijl wel alle vennootschappen, en soms de directeur persoonlijk, aansprakelijk zijn voor dit krediet. Het goed regelen van de interne

26

verhoudingen binnen een groep is per definitie aan de concerns zelf, terwijl het thema nauwelijks aandacht heeft. Van Ingen: ‘Vreemd is dat niet. Een goede ondernemer is geen navelstaarder, maar juist iemand die de markt opgaat. Het is een persoon die van nature optimistisch is en altijd weer kansen ziet, iemand die bereid is om risico’s te nemen. Een ondernemer investeert in ideeën en is meer met de wereld om zich heen bezig dan met zichzelf. In het verlengde daarvan kijken bedrijven primair naar de buitenwereld als het gaat om financiële risicobeheersing. Door te werken in verschillende BV’s worden dijken opgeworpen naar de buitenwereld. Klanten doen zaken met een bedrijfsonderdeel, en niet met het hele concern. Onderdelen van bedrijven doen zaken met elkaar en rekenen onderling af. Door te denken in eilandjes lijkt het alsof er zekerheid en duidelijkheid wordt gecreëerd, maar in de praktijk is het schijnveiligheid en kunnen die dijken zo lek zijn als een mandje. De voorbeelden zijn legio. Een bedrijfsonderdeel gaat failliet en trekt het hele concern met zich mee als vallende dominostenen. Of er valt een claim op de mat van een partij die geld wil zien voor een BV die al tijden geleden is verkocht maar in het verleden wel heeft meegeprofiteerd van verleende kredieten. We maken hier van alles mee, waarbij je, als je de zaken achteraf analyseert, tot de conclusie moet komen dat het zo niet had

hoeven lopen. Je kunt door goede interne afspraken te maken een hoop ellende voorkomen. Tegelijkertijd is het belangrijk in deze niet de nadruk te leggen op doemscenario’s. Ook als het goed gaat kun je grote voordelen hebben van het optimaliseren en formaliseren van de financiële verhoudingen binnen een concern. Bovendien moet je dit soort zaken regelen in de goede tijden, niet als het fout dreigt te gaan. Dan is het gewoonweg te laat.’

‘Je kunt een hoop ellende voorkomen’ Familie-overeenkomst De voordelen die een bedrijf kan behalen door het structureel vormgeven van interne verhoudingen zijn volgens Van Ingen breed. ‘Naast het beperken van risico’s hebben we het over het optimaliseren van de directe en indirecte winst. Je kunt regelen waar rendementen vallen, waar mogelijke verliezen gecompenseerd worden en fiscale voordelen worden genoten. Je kunt door goede afspraken te maken jaarbalansen transparanter maken en vereenvoudigen. Je kunt meer mogelijkheden voor financiering creëren door onderling te verrekenen; liquiditeit en solvabiliteit te alloceren en inzichtelijk te maken. Je kunt kortom je concern beheersbaarder maken door de interne financiële verhoudin-

foto: Olaf Smit

optimaliseren van de winst.’

Maarten van Ingen: ‘De voordelen die zijn te behalen zijn ontzettend groot’

gen te regelen, een affiliate entity agreement of familie-overeenkomst, zoals we het bij Holla in goed Nederlands noemen.’

Blauwdruk bestaat niet Met haar familie-overeenkomsten betreedt Holla vanuit het bedrijfsleven gezien dan onontgonnen terrein, maar gezien de rechtspraak van de Hoge Raad is het dé oplossing. Van Ingen: ‘Het gaat om solide juridische constructies. Tegelijkertijd zijn het bijzonder specifieke regelingen die per bedrijf moeten worden vormgegeven. Geen onderneming is hetzelfde wat betreft werkmaatschappijen en organisatie, en ieder bedrijf legt verschillende accenten al naar gelang de beoogde effecten. Wat zijn bijvoorbeeld de wenselijke verhoudingen tussen de vennootschappen, hoe liggen die in de toekomst, wie moet intern wat betalen, is het denkbaar dat onderdelen in de etalage worden gezet en hoe maak je die dan zo

verkoopbaar mogelijk, hoe beperk je het risico van claims - de aansprakelijkheid van eigenaren, partners en groepsmaatschappijen -, waar wil je dat de winst landt, hoe ga je om met interne krediet- en zekerheidsverlening, hoe verreken je zaken, voor welke BV wil je wel wat regelen, voor welke niet? Het antwoord op deze veelvoud aan vragen is voor iedere onderneming anders.

‘Een goede ondernemer is geen navelstaarder’ In feite zetten we interne overeenkomsten op papier. Daarin staan bijvoorbeeld afspraken over interne saldering, draagplichtigheid binnen de groep, het berekenen van rente over interne kredieten en de positie van vestigingen in het buitenland. Maar ieder model is er één op maat, een blauwdruk bestaat niet. Het is echt ingewikkelde

materie die wij tot op heden als enige in een juridisch product hebben weten te vertalen in Nederland. Je moet echt tot de kern van het bedrijf doordringen om zaken optimaal in te richten. En dat is natuurlijk geen eenzijdige zaak en vraagt om een visie en commitment van de top van de onderneming. De voordelen die zijn te behalen zijn ontzettend groot, maar dan moeten de kansen natuurlijk wel worden gezien. Vandaar dat we ook heel blij zijn met de bijeenkomst die we straks samen met de BZW organiseren. We hopen dat het een eye opener voor heel veel bedrijven zal zijn.’

INTER

net

U kunt uw interesse voor deze bijeenkomst kenbaar maken door het aanmeldingsformulier op de website van Holla, www.holla.nl in te vullen. Na ontvangst van deze reacties laat Holla u weten op welke datum of data de bijeenkomst(en) plaatsvindt(plaatsvinden).

27


Samenwerking WVS-groep en Van Mook Schoentechniek en Schoenmode

Positieve impact op de gehele organisatie Bekend maakt bemind.

Van Mook Schoentechniek en

Toch een monument voor Frank Sweens

Schoenmode in roosendaal levert hiervoor het beste

Met de tiende Frank Sweens-lezing is na twintig jaar een einde gekomen aan een cyclus

bewijs. toen het bedrijf zich

spraakmakende bijeenkomsten waarin de focus lag op de sociaal-maatschappelijke as-

vier jaar geleden vestigde in

pecten van ondernemen. Dat de laatste lezing op 15 november tot een hoogtepunt van

een voormalig pand van WVS-

de reeks behoort, mag toegerekend worden aan de spreker: Jan Peter Balkenende. De ex-

groep op industrieterrein

premier, tegenwoordig partner bij Ernst & Young, toonde eer aan de naamgever van de

Borchwerf, was de eerste

lezingen onder de titel ‘Corporate Responsibility en het gelijk van Frank Sweens’.

kennismaking voldoende om

aan het woord

Advertorial

een samenwerking te initiëren. Vandaag de dag zijn de gemotiveerde mensen van

foto’s: Verbeeld fotografie

WVS-groep niet meer weg

te denken uit het bedrijf en zijn ze door het gehele

Van Mook team omarmd.

WVS-grOEp Postbus 1130 4700 BC Roosendaal Bosstraat 81 Tel. 0165-596500 Fax. 0165-561263 www.wvsgroep.nl info@wvsgroep.nl

Van Mook Schoentechniek en Schoenmode helpt klanten af van klachten aan onder andere rug, benen en voeten. In de eigen werkplaats worden schoenen aangepast of volledig op individuele leest gemaakt. In de winkel vindt de verkoop en het aanmeten van aangepaste, maar ook reguliere modeschoenen plaats. Operationeel manager bij Van Mook, Ria Zijlmans, kan zich vandaag de dag niet meer voorstellen dat de WVS-medewerkers geen onderdeel van het bedrijf zouden uitmaken. “Op dit moment zijn er drie medewerkers vast gedetacheerd, allemaal naar volle tevredenheid. Ze voelen zich hier als een vis in het water. Het is verrassend om te zien wat deze groep medewerkers allemaal kan en wil leren. Ze zijn ontzettend gemotiveerd en enthousiast. Dat slaat over naar de andere medewerkers en heeft een zeer positieve impact op de organisatie. Ik kan elk bedrijf aanraden om eens contact te leggen met WVS-groep voor verschillende personeelsvraagstukken.” Uitbreiding De samenwerking tussen Van Mook en WVS-groep begon niet direct met

detachering. Ria: “Toen we het nieuwe pand hier aan de Bosstraat betrokken, hadden we allereerst een goed schilderteam nodig. WVS-groep is gevestigd in het pand naast ons, dat vond ik een perfecte aanleiding om op een laagdrempelige manier te starten met een samenwerking. Deze verliep meteen gestroomlijnd. Er werd goed geluisterd naar onze wensen. Het schilderteam werd zorgvuldig aangestuurd, er werd gekeken naar ieders capaciteiten en de kwaliteit was prima in orde. Vervolgens kwam ook het opknappen van de tuin aan de beurt, zijn we begonnen met een vaste schoonmaakdienst en de zakelijke postverzending. Dit allemaal op dienstenbasis, waarbij de contactpersonen van WVS-groep zorgden voor een juiste match en het onderhouden van het contact. Die samenwerking beviel zo goed, dat we deze na de bemiddeling door de zeer betrokken WVS-consulenten hebben voortgezet. Zowel het periodieke onderhoud om en van het pand als de schoonmaak, wordt nog steeds door krachten van WVS-groep uitgevoerd.”

Advertorial 28

Medewerker aan het woord Anita is een van de drie WVS-krachten bij Van Mook. Ze is ruim anderhalf jaar gedetacheerd en werkt 28 uur per week. Zoals ze het zelf zegt; ze zit hier helemaal op haar plek. Althans, figuurlijk. Anita: “Want stilzitten, dat kan ik niet. Daarom vind ik het leuk dat ik van alles kan doen. Ik werk op de administratie en ruim daar bijvoorbeeld dossiers op en hou de voorraadlijsten bij. Ook doe ik wat conciërgetaken, zoals het rondbrengen van spullen. Ik ben daarnaast aan het leren hoe ik leer moet stikken in de werkplaats, weer iets compleet anders. Ik verveel me dus nooit.”

Over WVS-groep WVS-groep uit Roosendaal biedt zo’n 3.000 mensen in West-Brabant met een afstand tot de arbeidsmarkt kans op nieuw en passend werk. Beperkingen worden vertaald naar mogelijkheden en leiden tot nieuwe kansen en zorgen ervoor dat mensen weer volwaardig in de maatschappij kunnen meedraaien.

‘Dingen gaan voorbij en zo hoort het ook’, stelde Lous Sweens-de Haan eerder in Interactie als reactie op het stoppen van de lezingenreeks. ‘We moeten geen monument bouwen’, herhaalde ze op het podium in Tilburg. Balkenende onderschreef haar woorden, maar bouwde er toch één, dan niet in cement of brons, maar in woorden. Hij omschreef Sweens als een man die zijn tijd ver vooruit was, een denker, maatschappelijk geëngageerd, veranderaar… ‘te vroeg gestorven’. In zijn lezing onderstreepte hij het belang van het gedachtegoed van Sweens en vertaalde het naar zijn eigen visie. ‘Voor ondernemingen zijn grote structurele veranderingen op komst als gevolg van het mondiaal zoeken naar een nieuwe balans tussen economische, sociale en ecologische belangen. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen - duurzaamheidsdenken over mens en milieu – als basis van hun bedrijfsvoering hanteren, hebben de toekomst. Eerst komen de waarden, dan de strategie.’

Het academische niveau van de presentatie van Balkenende was hoog, maar de essentie werd bij de introductie al verwoord door Peter Swinkels. De voorzitter van de BZW, die samen met Tilburg University en het Katholieke Netwerk de Frank Sweenslezingen organiseerde, schetste de toekomstige strategische lijn van de werkgeversvereniging. ‘Onze leden geven aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemen tot hun top-3 van aandachtspunten behoort en vragen dat ook van ons. Het streven naar een duurzame wereld was voor ons altijd al een belangrijke waarde, maar wordt nu ook uitdrukkelijk opgenomen in onze missie en is uitgangspunt in onze dagelijkse lobby.’

INTER

net

Wie de gehele tekst van Jan Peter Balkenende wil lezen gaat naar: www.bzw.nl

29


Concernfinanciering

Roderik van Heerbeek

‘Van techniek hangen levens af’ Een bewoner van een ver-

pleeghuis wordt onwel en drukt op een noodknop,

waardoor de telefoon van de verzorger rinkelt. Dit schoolvoorbeeld illustreert hoe de vakgebieden van Van den

Broek Systemen samenko-

men. Beveiliging is nog steeds de kern van het Osse bedrijf, maar in 25 jaar tijd heeft de

onderneming ook de disciplines telecommunicatie en

elektrotechniek omarmd.

Commercieel manager Roderik van Heerbeek is trots op het voorbeeld uit de zorgsector. ‘Door deze technologie kunnen mensen zelfstandiger leven. Het systeem controleert zichzelf en geeft aan als er een kabel niet goed zit. En als er ergens iemand niet opneemt, wordt er doorgeschakeld naar een andere telefoon. Het kan eigenlijk niet fout gaan. Dat mag ook niet, want er hangen levens vanaf.’ Ondanks de crisis in de bouwsector is de orderportefeuille van Van den Broek goed gevuld. ‘Kleine bedrijven investeren in beveiligingscamera’s. Mede omdat ze subsidie krijgen, maar ook omdat het betaalbaar is. Er is veel mogelijk en het heeft wel degelijk zin’, zegt Van Heerbeek. programma van Eisen De selectie van de apparatuur komt erg nauw. Het bedrijf gaat daarom eerst in overleg met de klant om een impulsaankoop te voorkomen. ‘Bij Opsporing Verzocht zie je vaak onduidelijke beelden. Maar als je de camera goed installeert, heb je kraakhelder beeld. Hoe licht of donker is het in de ruimte waar de camera moet komen? We stellen een progamma van eisen op waarin we dat soort aspecten vastleggen. We

VAn DEn BrOEk SyStEMEn Batavenweg 13 5349 BC Oss (T). 0412-643400 (E). info@vandenbroek-oss.nl (I). www.vandenbroek-oss.nl

BZW

Advertorial

leggen het programma eventueel ter goedkeuring voor aan de verzekeraar of overheid. Vervolgens plaatsen én onderhouden we de apparatuur.’ Klanten kunnen 24 uur per dag, zeven dagen in de week bellen als er iets mis is met het product. Vanuit technisch oogpunt kan een product heel interessant zijn, maar tegelijkertijd niet rendabel voor de klant. Van den Broek Systemen communiceert daar duidelijk over en kiest voor de wensen van de koper. ‘We geven aan wat realistisch is. Zonne-energie is bijvoorbeeld nog te duur. Als men-

Roderik van Heerbeek sen energie willen besparen, kunnen ze beter kiezen voor LED-verlichting. Niet overal hoef je tl-balken op te hangen. Die verbruiken veel energie en gaan minder lang mee.’ koppelen

Maar over twee jaar ziet het kostenplaatje er mogelijk heel anders uit, denkt Van Heerbeek. Daarom houdt hij de technologische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, net zoals hij de subsidieregelingen met argusogen volgt. Die informatie wordt immers meegenomen in het gesprek met de klant. Een bedrijf dat met energiebesparing wil beginnen, slaat met hulp van Van den Broek Systemen twee vliegen in één klap. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een alarmsysteem te

koppelen aan de verlichting, waardoor de lampen uit gaan zodra het alarm aan staat. Het bundelen levert tevens gebruikersgemak op. Dat geldt ook voor de voice over IPtechniek: telefoneren via internet.

‘Je kunt het zien als een zakelijke variant van Skype. De geluidskwaliteit is goed en het systeem is betrouwbaar. Je hoeft nummers niet meer in te toetsen, één muisklik is voldoende.’ Bijkomende voordelen zijn dat de gegevens van de beller direct op het computerscherm verschijnen en dat één telefoniste alle telefoontjes kan aannemen. Bij onderbezetting op een bepaalde vestiging van een bedrijf kunnen telefoontjes automatisch worden doorgeschakeld, zonder dat de beller er last van heeft.

Grote ondernemingen zijn in de regel georganiseerd in verschillende vennootschappen. Maar vrijwel geen enkele van die ondernemingen heeft aandacht voor de interne aspecten rondom concernfinanciering. De blik is naar buiten gericht, op de klanten en de bank, maar juist

door de zaken binnen een groep goed te regelen zijn grote voordelen te behalen wat betreft risicobeheersing en het optimaliseren van de winst. De familieovereenkomst die Holla Advocaten voor haar cliënten op maat maakt, biedt naast het beperken van risico’s ook optimalisatie

van de directe en indirecte winst binnen het concern. (zie ook pagina 26-27)

Met de vriendelijke groeten van Holla Advocaten

(partner BZW)

Advertorial 31


Advertorial ABAB Accountants en Adviseurs

Van hype naar strategie

Start tijdig met het verkoopklaar maken van uw onderneming de markt van aan- en verkoop van bedrijven relatief rustig geweest. In de tijd van

economische voorspoed, die

inmiddels ver achter ons ligt, werd voorspeld dat juist nu

veel babyboomers hun bedrijf zouden gaan verkopen. Simpelweg omdat deze

generatie de leeftijd hiervoor heeft. Omdat de economie

nog steeds niet op stoom is, is nog geen sprake van veel

aan- en verkooptransacties.

Echter, binnen afzienbare tijd

gaat dit hoe dan ook gebeuren.

Omdat de markt voor een verkoop van uw bedrijf voorlopig lastig lijkt, is het uiterst belangrijk onderscheidend te zijn en is het van belang dit traject daarom professioneel aan te pakken met hulp van een ervaren adviseur. Bovendien moet deze adviseur vroegtijdig betrokken worden bij een voorgenomen verkoop van uw bedrijf. Vuistregel hierbij is dat de eerste gesprekken

‘Sociale Media, van hype naar strategie’. En of het nu Bergen op Zoom, Middelburg, Uden, Tilburg of Waalre is, ze waren zonder uitzondering drukbezocht. ‘Niet vreemd’, aldus Sjef Kerkhofs. ‘De kennis over sociale media is bij veel bedrijven nog onderontwikkeld, tegelijkertijd leeft het besef dat ze er iets mee moeten.’

hierover ongeveer vijf jaar voorafgaand aan het moment van de voorgenomen verkoop plaatsvinden.

Vanuit juridische en fiscale invalshoeken is het natuurlijk van groot belang de structuur van het bedrijf zodanig vorm te geven dat alle contractuele verplichtingen correct zijn vastgelegd. Bovendien dienen in de vennootschap die verkocht gaat worden slechts die activiteiten, bezittingen en verplichtingen te zitten, waarvan het gewenst is deze te verkopen. Fiscaal zijn aan het herschikken van voornoemde zaken vaak wettelijke termijnen gebonden van meerdere jaren. Alleen al hierom is tijdig anticiperen een noodzaak. Ook organisatorisch kan vaak het nodige verbeterd worden om te komen tot een aantrekkelijker bedrijf voor verkoop. Hierbij valt onder andere te denken aan het minder afhankelijk maken van de organisatie van de oorspronkelijke eigenaar. Hiermee kan (deels) worden voorkomen dat een mogelijke koper de goodwill ziet als persoonlijke goodwill van de verkoper en hiervoor dus niet wil betalen.

ABAB grOEp B.V. T 013-464 71 23 I www.abab.nl E john.verhagen@abab.nl

Dit jaar organiseerde de BZW samen met Holla Advocaten vijf bijeenkomsten onder de titel

Ook is het van belang uw automatisering op orde te hebben. Automatisering kan intern helpen bij het periodiek genereren van diverse (financiële) rapportages, waarmee grip op de interne

dhr. mr. J.P.M. Verhagen, Voorzitter Hoofddirectie ABAB Groep B.V. processen ontstaat. Daarnaast is het een ideaal hulpmiddel om uw contacten met klanten en prospects optimaal vast te leggen en te structureren. Een goede automatiseringsgraad van uw bedrijf is een belangrijk aanknopingspunt voor een mogelijke koper om snel inzicht te hebben in de kritische succesfactoren van uw bedrijf. Uw personeel is zeer belangrijk voor het succes van uw bedrijf. Aandacht voor strategisch personeelsbeleid, persoonlijke ontwikkeling en een gezonde leeftijdsopbouw van het personeelsbestand dragen bij aan een goede verkoopbaarheid van een onderneming. Ondanks dat bovenstaande slechts op hoofdlijnen aanstipt welke aandachtspunten er zijn bij een voorgenomen verkoop van uw bedrijf, is direct duidelijk dat een goede en tijdige voorbereiding

Advertorial

in de markt als onderscheidend zal worden gezien. Ook is het van belang te beseffen dat een goede voorbereiding een samenwerking vergt van diverse specialisten die als team gezamenlijk met de verkoper bepalen welke zaken in een periode van meerdere jaren moeten worden geoptimaliseerd. Hiervoor bent u bij ABAB Accountants en Adviseurs aan het goede adres. Wij hebben de specialisten in huis die u bij dit soort processen kunnen assisteren. De corporate finance adviseur, die leading is bij zowel het verkoopklaar maken als de uiteindelijke verkoop van uw bedrijf, werkt afhankelijk van de problematiek samen met accountants, fiscalisten, juristen, bancaire adviseurs maar ook automatiseringsadviseurs, voor een optimaal eindresultaat. Doe er uw voordeel mee!

foto: Vincent Knoops

De afgelopen jaren is het op

BZW-bijeenkomsten Sociale media groot succes

Bijeenkomst sociale media bij gastbedrijf Witlox Van Den Boomen in Waalre

Laatste trends Pondres onderzoekt als direct marketingbedrijf doorlopend het gebruik van social media bij bedrijven. Onlangs werden de nieuwste cijfers bekend voor klein-, midden- en grootbedrijf. De resultaten in vogelvlucht: • 65,6% van het Nederlands bedrijfsleven zegt social media in te zetten om bepaalde doeleinden te realiseren. Bij het middenbedrijf (50-250 werknemers) en het grootbedrijf (>250 werknemers) ligt het percentage respectievelijk op 75,7% en 83,5%. Bijzonder is dat voornamelijk grote bedrijven zich nog onervaren achten wat betreft de inzet van social media. • 34,4% zet nog geen social media in binnen de huidige bedrijfsvoering. 28,8% omdat het bedrijf geen behoefte heeft aan de inzet van social media. 12,3% omdat het te weinig kennis in huis heeft om ze gedegen in te zetten. • Social media wordt, zowel in 2010, 2011 als 2012, vooral ingezet voor pr en imago.

Interessant is dat leadgeneratie, productinnovatie, actiemarketing, zoekmachinepositie, communityvorming en kennisdeling een steeds belangrijker doel van de inzet vormen. • 47% van de gebruikers heeft geen social media-strategie en meet geen resultaten; 39% van de grote bedrijven heeft dat wel, zo ook 23% van de middelgrote bedrijven. • Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube zijn de meest gebruikte kanalen, Hyves verliest zijn top 5-positie. Twitter is koploper met 80%, respectievelijk gevolgd door de inzet van Facebook (78,6%) en Linkedin (74,9%). Interessant is de verwachtte verschuiving in 2012. Youtube, Google + en de inzet van weblogs maken een flinke groei door. De inzet van weblogs neemt toe met 14,8%; bedrijven willen hun expertise en authenticiteit delen. Google + is pas het afgelopen jaar gelanceerd en groeit met name binnen het MKB. Youtube maakt een groei door van 9,4%.

Kerkhofs is Social Marketing Manager bij direct marketingbedrijf Pondres en presenteerde tijdens de bijeenkomsten de nieuwe mogelijkheden voor strategische content. Daarbij werden onder andere vragen beantwoord over het inzetten van social media bij het genereren van leads, het verbeteren van service en het uitzetten van vacatures. BZW-partner Holla Advocaten nam het juridische verhaal voor haar rekening, bijvoorbeeld over wat wel en niet kan in de sfeer van afspraken over informatie naar buiten brengen door werknemers. ‘We willen kennis overbrengen en je ziet dat daar momenteel een enorme behoefte aan is’, stelt Kerkhofs. ‘Werknemers zijn vaak al verder in het gebruik van sociale media dan het bedrijf zelf. Dat kan leiden tot vervelende situaties. Tegelijkertijd liggen er enorme kansen voor ondernemingen om sociale media een plek te geven in hun marketing. De bekende businessto-consumer merken hebben vaak hun strategie en organisatie al ingericht op die nieuwe mogelijkheden. Voor het klein-, midden- en grootbedrijf ligt dat anders en staat het inspelen op de actuele ontwikkelingen nog in de kinderschoenen. Wij willen hen een handvat bieden over hoe je daarmee om kunt gaan, wat die kansen zijn en hoe je die kunt benaderen.’

INTER

net

Kijk voor een overzicht van BZW-bijeenkomsten op www.bzw.nl/agenda

33


Midpoint oogst succes

Focus op sociale innovatie brengt economische meerwaarde

Voormalig eigenaar van Uniekaas Jan Bikker is directeur van het programmabureau van Midpoint. Hij geeft toe dat het niet eenvoudig was één noemer te vinden waaronder de activiteiten van Midpoint konden worden ondergebracht. ‘We wisten dat we het bestaande samenwerkingsverband tussen de Midden-Brabantse gemeenten – De Ideale Connectie – nieuwe handen en voeten moesten geven en slagkracht moesten creëren om zaken echt in beweging te zetten. De nieuwe naam en huisstijl Midpoint Brabant vormden een jaar geleden het begin van onze doorstart. We zochten naar het gemeenschappelijke kenmerk van onze regio. Midden-Brabant kent een roerige geschiedenis en vond zich steeds weer opnieuw uit. Eerst was er de agrarische sector, toen de textiel, toen de maakindustrie…. Na iedere teloorgang ontstond er weer iets nieuws en gaandeweg leerden we steeds beter samen-

werken. Juist dit is wat ons bindt. Deze regio is er één van steeds weer nieuwe productmarkt-combinaties en marktmodellen, die ontstaan binnen een samenwerkende belangengemeenschap en zijn gebaseerd op gezamenlijke maatschappelijke waarden. Social innovation dus.’

Snijvlak Bikker schetst zijn regio als een veelzijdige regionale economie. ‘Het is een logistieke hotspot. Tegelijkertijd vind je in heel Europa nauwelijks een gebied met vergelijkbare recreatieve mogelijkheden en waar jaarlijks meer dan tien miljoen mensen op afkomen. Maar dit is ook een onderwijsregio met kennisinstellingen als Tilburg University, Avans en Fontys. De maakindustrie – bijvoorbeeld metaal en onderhoud - maakt een belangrijk deel uit van het bedrijfsleven. En dit is ook de regio van de vernieuwende zorgconcepten.

Tegelijkertijd zijn er weinig dominante grote ondernemingen, het aandeel mkb en de onderlinge saamhorigheid is relatief erg groot.’ De vraag is hoe je zo’n regio profileert, en belangrijker, hoe je de creatie van economische meerwaarde stimuleert. Het antwoord van Bikker is helder: ‘Juist door die veelzijdigheid te koesteren binnen de context van social innovation. We moeten bedrijvigheid creëren op het snijvlak van al die activiteiten, nieuwe en verrassende businessmodellen bouwen die bijdragen aan onze welvaart en welzijn. Uiteraard staat samenwerking tussen alle belanghebbenden binnen ons netwerk daarbij voorop.’

Publiekstrekker Midpoint heeft gekozen zich te concentreren op vier projectlijnen: Midpoint Airospace & Maintenance Cluster (zie kader), Care Avenue, Logistics Cities en

Midpoint Aerospace & Maintenance Cluster Een aansprekend succes van Midpoint is de komst van Boeing. Het multifunctionele complex Gate2 wordt de wereldwijde thuisbasis voor de internationale opleiding van Chinook-mechaniciens. ‘De provincie en gemeente Tilburg investeerden gezamenlijk dertien miljoen euro in de ontwikkeling van ons onderhoudscluster en

34

dat begint zich nu dus al uit te betalen’, aldus Bikker. ‘We hebben echter grotere ambities dan alleen de luchtvaartsector, we willen ook industrieel en maritiem onderhoud gaan faciliteren, onder andere in het Aerospace & Maintenance House dat binnenkort de deuren opent en waar ook de gemeente GilzeRijen in participeert. De combinatie die we

maken, is er één tussen logistiek, onderwijs en onderhoud. De overheid, bedrijven en scholen vinden elkaar in een nieuwe businesscase met vele elementen als simulatoren, vliegtrainingen, veiligheid, het stimuleren van technisch onderwijs, enzovoort.’

foto: Studio Piet Pulles

‘De samenwerking tussen overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen zit in het DNA van Midden-Brabant’, stelt Jan Bikker. ‘Hier viel de term Gouden Driehoek als eerste en nu geven we die samenwerking vorm binnen Midpoint onder de vlag van social innovation. Al na het eerste jaar plukken we daar de vruchten van. Dat schept niet alleen vertrouwen voor de toekomst, maar geeft ook trots.’

Jan Bikker: ‘Het bruist hier van de ideeën en we zijn hard op weg lading te geven aan het begrip social innovation’

Leisure Boulevard. En wat betreft die laatste kon onlangs een opvallend succes worden gemeld op het grensvlak van cultuur, leisure en commerciële bedrijvigheid: Leer.Waalwijk. Bikker: ‘We gaan een schoenen- en leermuseum bouwen en combineren dat met onderwijsactiviteiten. Daarnaast wordt middels zo’n veertig nieuwe schoen- en leerwinkels fysiek de verbinding gelegd met het centrum van Waalwijk. Zo ontstaat een publiekstrekker die zorgt dat vele mensen die nu bijvoorbeeld De Efteling of Drunense Duinen bezoeken er een weekendje van maken in plaats van een dag. De investering bedraagt zo’n veertig miljoen euro, maar met driehonderd- tot vijfhonderdduizend bezoekers wordt die geldinjectie binnen afzienbare tijd terugverdiend. En dan hebben we het nog niet eens over de opbouw van kennis die ermee gepaard gaat en de positieve effecten op andere winkelactiviteiten.’

Proeftuin Ook Logistics Cities heeft een vliegende start gemaakt. Neem het project Freight Factory, waarin acht vooraanstaande transporteurs hun ladingsstromen onderling vergelijken en uitwisselen om een maximale beladingsgraad te bereiken bij minimale autokilometers. Daarnaast hebben Midpoint Brabant en Brabant Intermodal een consortium opgericht voor de centrale planning van vervoersstromen in de regio. In maart wordt het Huis van de Logistiek bij Midpoint Brabant opgericht als kennisen informatiecentrum voor alle betrokken partijen: ondernemers, opleidingen en overheid. En binnenkort brengt Midpoint Brabant het met TNO verrichte onderzoek ‘De Logistieke Ambitie van MiddenBrabant’ uit als gezamenlijke marsroute voor de regio. Wat betreft het thema zorg dat binnen Care Avenue wordt uitgewerkt ziet Bikker in Midden-Brabant de ideale proeftuin om

te experimenteren met nieuwe concepten. ‘Met zorgverzekeraars als Interpolis en CZ, onze universiteit en hogescholen, en de vele zorginstellingen kunnen we nieuwe manieren vinden om de zorg te organiseren. Daarbij zou het instellen van een soort regelvrije zone absoluut helpen. Of dat zal lukken? Wie het weet mag het zeggen. Maar eigenlijk doet het er ook niet zo toe. Waar het om gaat is dat het hier bruist van ideeën. We zijn hard op weg lading te geven aan het begrip social innovation en voegen daarmee daadwerkelijk waarde toe aan onze regionale welvaart, waarbij we natuurlijk de samenwerking met de andere Brabantse regio’s niet schuwen.’

INTER

net

www.midpointbrabant.nl

35


Foto’s: Bram Saeys

ntmoeting

Dorine Huijbregts

Dorine Huijbregts ontmoet Pink van Veen

‘Als je mensen de ruimte geeft, komt het resultaat bijna vanzelf’ Noord-Brabant en Zeeland kennen veel door de wol geverfde ondernemers en managers die hun sporen in de loop der jaren hebben verdiend. De basis die zij gelegd hebben, vormt een uitstekend fundament voor de economie van de komende decennia. Dit gebouw wordt vervaardigd door ambitieuze mannen én vrouwen. In deze rubriek ontmoeten en inspireren topvrouwen elkaar. Zij delen hun enthousiasme voor het bedrijf en leren van elkaar.

Dorine Huijbregts (46) begeleidt en coacht ondernemers en professionals in het midden- en hoger management. Ze geeft trainingen op het vlak van leiderschapsontwikkeling en teambezieling. Haar doel is om de cursisten te leren om met meer plezier en minder inspanning meer te bereiken. Pink van Veen (47) is sinds drie jaar bestuurder bij Vitalis WoonZorg Groep, welke verschillende vormen van huisvesting, welzijn en zorg aan ouderen biedt. Bij Vitalis werken ongeveer 2.500 werknemers die samen met ruim 1.100 vrijwilligers dagelijks on36

dersteuning bieden aan meer dan 4.700 cliënten, zodat zij zelfstandig kunnen wonen of verblijven op een manier die bij hen past. Huijbregts: ‘Een tijdje geleden begeleidde ik een bijeenkomst over ouderenzorg, gericht op managers en bestuurders uit de zorgsector. Het onderwerp was de overgang van de verzorgingsstaat naar een samenleving met meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid voor ouderen. We bespraken onder andere welke kansen daar liggen voor de zorg. Hoe kijkt Vitalis daar tegenaan?’

Van Veen: ‘Begin dit jaar zijn we een project gestart waarbij we bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers de vraag stellen hoe zij de toekomst van de ouderenzorg zien of zouden willen zien. Hieruit komt naar voren dat zij allemaal hetzelfde willen. Ertoe doen is heel belangrijk. Mensen willen gezien worden. Ten tweede geven cliënten aan dat ze de dingen zo lang mogelijk zelf willen blijven doen. Bovendien vinden ze dat we ook best een beroep op hen mogen doen, ze willen meedoen. Mensen reiken zelf de verandering aan die nodig is in de zorg.’

Huijbregts: ‘We moeten dus niet pamperen, maar juist het het ‘zelf doen’ stimuleren?’ Van Veen: ‘Klopt. Maar dat gaat niet vanzelf. Ons systeem zit nu zo in elkaar dat we pas als het echt niet meer gaat, hulp inschakelen. Als we kwetsbare ouderen en mantelzorgers in een eerder stadium ondersteunen en we investeren in vroeginterventie, dan behalen we winst. Op die manier kunnen ouderen namelijk langer zelfstandig blijven wonen.’ Huijbregts: ‘Hoe vertaal je jouw ideeën over de organisatie naar de praktijk?’

Pink van Veen

Van Veen: ‘Ik ga uit van de kracht van mensen. Mensen willen een bijdrage leveren, dat blijkt uit dit project weer. Zowel onze medewerkers als de cliënten willen hun steentje bijdragen. Je moet ze een veilige omgeving bieden. Mijn uitgangspunt is: als je mensen de ruimte geeft en loyaal bent, komt het resultaat bijna vanzelf.’ Huijbregts: ‘Dat herken ik. Veel mensen handelen door onzekerheid vanuit een ‘harnas’. Tijdens mijn cursussen leer ik leidinggevenden om dit los te laten. Je bevrijdt jezelf als je jezelf toelaat om ook open te zijn over je nietweten en je eigen imperfecties te accepteren. Ieder mens is uniek en heeft iets unieks bij te dragen. Ik probeer een bijdrage te leveren aan het creëren van een cultuur waarin je ook fouten mag maken. Dan raak je verbonden met jezelf, anderen en het geheel. Eigen initiatief, creatieve ideeën en betrokkenheid ontstaan alleen in een veilige omgeving. Niet wanneer mensen bang zijn dat er bij een foutje direct koppen rollen. Veel organisaties zijn te zeer gericht op prestaties. Dat kan ook teveel druk leggen op mensen en leiden tot ‘indek’gedrag. Leg de focus meer op het zicht krijgen op de passie van

jezelf en die van je medewerkers. Dan komt er een ongekende energie vrij. Uiteindelijk leidt dat tot de beste resultaten.’ Van Veen: ‘Als bestuurder zou het niet nodig hoeven zijn om te zeggen: zo moet het. Het gedachtegoed moet echt verweven zijn met de organisatie. In mijn functie is het soms lastig om contact te houden met de werkvloer. Daarom plannen mijn collega en ik eens in de twee weken een werkbezoek aan een team. Dat team bepaalt dan wat ik doe. Soms beantwoord ik vragen, maar regelmatig loop ik ook gewoon mee en dat is vreselijk leuk om te doen. Je hebt dan tijd om op een andere manier met mensen het gesprek aan te gaan.’ Huijbregts: ‘Je bent erg bezig met het motiveren van en het ruimte geven aan mensen, twee vrouwelijke eigenschappen. Van oudsher waren bestuurders vooral mannen. Denk jij dat je beter in je werk bent omdat je een vrouw bent?’ Van Veen: ‘Beter niet, maar er zijn wel verschillen. In de regio Eindhoven werken momenteel opvallend veel vrouwelijke bestuurders in de zorg en dan merk je wel dat dat anders werkt. Zo kunnen vrouwelijke bestuurders snel

schakelen van zakelijk naar gezellig. Vrouwen gaan bovendien over het algemeen op een meer laagdrempelige manier met elkaar om dan mannen. Maar je moet dit ook direct weer relativeren. Er zijn ook vrouwelijke mannen en mannelijke vrouwen.’ Huijbregts: ‘Ik zie ook zowel het vrouwelijke als het mannelijke in mensen. Tijdens mijn cursussen zie ik wel vaak terug dat zowel mannen als vrouwen hun vrouwelijke kant willen ontwikkelen: het intuïtieve, het creatieve, het verbindende. Zowel bij mannen als bij vrouwen zijn die eigenschappen vaak minder goed ontwikkeld dan ze zelf zouden willen. Ik heb het gevoel dat vrouwen vaak meerdere rollen tegelijk kunnen spelen, omdat ze dat nu eenmaal gewend zijn. Maar je hebt ook de zakelijke, wat hardere kant nodig om in balans te blijven. Ziel en zakelijkheid kunnen niet zonder elkaar.’ Van Veen: ‘Het mannelijke en het vrouwelijke horen bij elkaar. Je hebt de een nodig om de ander te bereiken. Dat ben ik zeker met je eens.’ Huijbregts: ‘Je kiest voor besturen van binnen naar buiten. Ik vind het mooi hoe je abstracte ideeën ver-

taalt en klein kunt maken, terug naar de persoon, de afdeling of een concreet probleem.’ Van Veen: ‘Ik denk dat je beter voor een eigen invalshoek kunt kiezen dan meegaan met iedere ontwikkeling op de markt. De markt blijft toch wel veranderen, daar moet je mee dealen. Zeker in de zorg gaat het altijd op en neer. Daarom is het belangrijk om vast te houden aan een eigen koers. Daar moet je krachtig in zijn.’ Huijbregts: ‘We leven in een turbulente onvoorspelbare tijd. Juist nu is het belangrijk om als organisatie een heldere en inspirerende bestemming te hebben en te zorgen dat die bij iedereen leeft. Hierdoor wordt voorkomen dat mensen niet meer weten waar ze aan bijdragen en zichzelf verliezen. Het geeft rust om een richting te hebben. Jij gaat de reis aan.’ Van Veen: ‘Samen zo’n reis beginnen vind ik leuk. Iedereen neemt weer wat anders mee aan bagage in zijn of haar koffertje. Daar word ik enthousiast van!’

INTER

net

www.vitalis-zorggroep.nl www.dhmc-bv.com.

37


euwe leden

De vlag gaat uit In deze rubriek zijn opgenomen de nieuwe lid-bedrijven van de BZW, de nieuwe personen die zich namens de lid-bedrijven bij de BZW hebben aangesloten, evenals de nieuwe buitengewone leden.

BZW Zeeuws-Vlaanderen K.G. Dieleman,

(Timmerfabriek K. Dieleman BV, Zaamslag)

mr. C.L.K. Dieleman,

(Timmerfabriek K. Dieleman BV, Zaamslag)

M.G. Dieleman,

(Timmerfabriek K. Dieleman BV, Zaamslag)

mw I.W. de Feyter,

A.F.M. Knapen, (PharmaPartners BV, Oosterhout)

G. Peeters,

(Unica Installatietechniek BV, Oosterhout)

J.J.M. Thijs,

(Arjan van Dijk Groep BV, Oosterhout)

R.J. Vos,

(ASSA ABLOY Nederland BV, Raamsdonksveer)

(De Feijter Beheer BV, Terneuzen)

mr. J.M. de Kooning,

(Zeldenrust-Steelantcollege, Terneuzen)

ir. G.M. de Raedemaecker, (Yara Sluiskil BV, Sluiskil)

ir. I.H.W. Blezer,

(Volantis BV, Eindhoven)

mw. ir. S.D. van Dijke, (FrieslandCampina, Eindhoven)

J. van den Hoven,

(Van Vonderen Holding BV, Bergeijk)

ing. L.H. de Kluiver,

(Uticon Ingenieursgroep BV, Eindhoven)

BZW Midden-Brabant S. van der Aa,

ir. H. Rusch,

(GL Precision BV, Eindhoven)

(DSM NeoResins BV, Waalwijk)

drs.ing. W.J. van Assouw,

BZW Helmond

(Tempo-Team Verantwoordelijk voor Inhouse Services

A.E.W.M. Vos,

BZW Midden- en Noord-Zeeland

West-Brabant, Breda)

(Verbi Gereedschappen BV, Helmond)

(Rabobank Walcheren/Noord-Beveland, Vlissingen)

(Cardan Groep, Tilburg)

(Vion Helmond BV, Helmond)

(Feedback Consulting Vlissingen)

(Procisco, Drunen)

(Wijnen Bouwgroep BV, Someren)

BZW Roosendaal

(Sebregts Installatietechniek BV, Tilburg)

(Scania Nederland BV, Roosendaal)

(Sebregts Installatietechniek BV, Tilburg)

(Syson Automatisering, Roosendaal)

BZW ‘s-Hertogenbosch

(Biggelaar Tabak BV, Roosendaal)

(Witraedt BV, ’s-Hertogenbosch)

BZW Moerdijk

(Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch)

(Shell Nederland Chemie BV, Moerdijk)

(Van Lanschot Chabot BV, ‘s-Hertogenbosch)

(Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV, Moerdijk)

(5-Sterrenregio, ’s-Hertogenbosch)

BZW Breda

(Q-concepts BV, ’s-Hertogenbosch)

(Gevelinvest Groep, Veghel)

BZW Oost

(Reditech Engineering BV, Breda)

(Van Berkel Bedrijven BV, Schijndel)

(Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Breda)

(Heurkens & van Veluw BV, Oss)

(BN/DeStem, Breda)

(APSBB, Heeswijk-Dinther)

(BOSCH Security Systems BV, Eindhoven)

(Van Lanschot Bankiers, ’s-Hertogenbosch)

BZW Oosterhout

(VANDEMORTEL Bedrijfspsychologie, Uden)

(Tulip Inn & AC Restaurant Oosterhout, Oosterhout)

(Verwegen Communicatie BV, Veghel)

mr. J. Anthonise,

ing. E. de Koning,

S. Goudberg,

J.W.A. Simons RI, H. Top,

ir. M.W. Bedaux, J. Kappen,

G.A.T. van Mil, J.E.G.C. Mols,

N. van Mourik MPA, A.J.M. Smeitink, P.J. Vermeij,

B. van Berkel,

38

BZW Eindhoven

drs. M.J. van Grinsven-van der Koelen, ing. R.J.L. Italiaander, A. Nejal,

ing. L.E.J.M. Uijtendaal,

M.A. Dekker MBA,

drs. P.M. Langenbach RC, drs. L.F.J. te Molder, A. van Nuland,

drs. C.J. Pijnenburg RA,

H.J.L. van Berkel, M. van Kalkeren,

J.C.A.W. Lommers, R.G.J. Meels,

drs. Th.P.M. van de Mortel, J. Suijdendorp,

S.A. Poel,

S. Borremans,

column Er gaat geen dag voorbij of ergens in Nederland wordt wel een Award uitgereikt. Het is moeilijk om een branche te vinden die niet zijn eigen prijzenfestival met prestigieuze onderscheidingen heeft. Ik schat in dat het ooit in de filmindustrie is begonnen. De eerste Academy Award voor de beste film is al meer dan tachtig jaar geleden uitgereikt. De Academy Award? Ja, zo heet de Oscar voor de beste film officieel. De uitreiking hiervan is goed voor een geweldige avond vol glamour en glitter. Zoiets spreekt tot de verbeelding. Slimme PR mensen zagen er vast op een goed moment brood in om met de uitreiking van Awards de schijnwerpers te richten op een bepaalde branche. Behalve een gezellige avond, levert een uitreiking in de regel ook publiciteit op. Het levert geen wereldnieuws op, zoals in geval van de Oscars. Maar een paar aardige artikelen in de vakmedia is het zeker waard. En vandaag de dag is ‘live’ de spanning en opwinding van de uitreiking van een Award via Twitter te volgen. Ook dat is PR! Bij Interpolis vallen we regelmatig in de prijzen. Zo vaak zelfs dat we aan de nominaties zelfs intern weinig ruchtbaarheid geven. Pas als een prijs gewonnen is dan vindt daarover beschei-

den berichtgeving plaats op ons intranet en onze website. De vlag blijft gestreken in de kast. Geen borstklopperij want dat past niet bij ons en zou er toe kunnen leiden dat we minder kritisch op onszelf worden. Maar een enkele keer gaan we toch uit ons dak. Dat overkwam mij onlangs toen we de uitslag hoorden van de vertrouwenslijst van banken en verzekeraars. Deze vertrouwenslijst wordt voor het vierde jaar op rij gepubliceerd. Op basis van onderzoek onder 1.240 respondenten hebben de bureaus &samhoud en Blauw Research de lijst samengesteld. Dat we het goed doen als het om vertrouwen gaat, wisten we eigenlijk wel. Maar de verrassing voor ons was dat we samen met onze zakelijke partner de Rabobank als besten eindigden. Rabobank geniet als bank het meeste vertrouwen bij de consument en wij het meest als verzekeraar. Zoals u wellicht weet zijn we huisleverancier van de Rabobank als het om verzekeringen gaat. Dit keer ging de vlag uit. Ik ben trots op deze uitslag omdat we hiermee de buitenwereld laten zien dat Rabobank en Interpolis een ijzersterke combinatie is. Ronald Overbeek Bloem Directeur Communicatie Interpolis


activiteitenkalender 15-12-2011 t/m 8-3-2012 woensdag 4 januari 15.30 uur BZW Midden-Brabant en BORT

donderdag 19 januari BZW Eindhoven

Willem II Stadion, Tilburg Nieuwjaarsbijeenkomst

woensdag 4 januari BZW Zeeland

16.00 uur

woensdag 7 maart BZW Oosterhout

De Lage Landen, Eindhoven

dinsdag 7 februari 12.00 uur BZW Midden- en NoordZeeland

Nieuwjaarsbijeenkomst met bedrijfs-

Restaurant Van der Valk, Middelburg

Bouwmaterieel BV in Oosterhout

bezoek met gastheer Ronald Slaats

Ledenvergadering met inleider Ben

16.30 uur

Scheldetheater, Terneuzen Nieuwjaarsbijeenkomst

de Reu, gedeputeerde Economische

woensdag 25 januari en donderdag 26 januari Business Meeting Brabant 2012 Congrescentrum 1931 Brabanthallen

woensdag 4 januari BZW Roosendaal

17.00 uur

Zaken provincie Zeeland

Bedrijfsbezoek aan VolkerWessels

woensdag 7 maart BZW Zeeland

17.30 uur

Scheldetheater in Terneuzen

woensdag 8 februari BZW Helmond

12.00 uur

Culturele activiteit: Pasión de Buena Vista; legends of Cuban Music Dineren bij Golden Tulip l’Escaut in

Inleider Bert Pauli, gedeputeerde

Terneuzen

Theater De Kring, Roosendaal

woensdag 29 februari 16.00 uur BZW Bergen op Zoom

Nieuwjaarsborrel

Bedrijfsbezoek aan Heijnen Stuij

vincie Noord-Brabant

Locatie: Sint Petruskerk in Oirschot Kaarten en programma: zie www.stabatmater.nl of T. (0411) 64 30 84 of mail naar secretariaat@stabatmater.nl.

Economische Zaken en bestuur pro-

Installatietechniek en veiligheid in

maandag 9 januari 17.30 uur BZW Oosterhout met de ondernemingsverenigingen MKB Oosterhout, VOG, BND

Steenbergen

donderdag 9 februari BZW Eindhoven

woensdag 1 februari 12.00 uur BZW Zeeuws-Vlaanderen

Bedrijfsbezoek aan ‘t Techniekhuys,

Theater De Bussel, Oosterhout

Restaurant Zomerlust, Axel

Nieuwjaarsreceptie

Inleider: Paul Rademacher, voorzitter

15.30 uur

donderdag 8 maart 12.30 uur SER Zeeland o.a. in samenwerking met BZW Zeeland Provinciehuis Middelburg Grijs en Groots Conferentie

Veldhoven

dinsdag 10 januari 17.00 uur BZW Breda en BZW Oosterhout

Zeeuws-Vlaanderen over ‘De toekomst van de zorg in Nederland en

donderdag 9 februari 16.00 uur BZW ‘s-Hertogenbosch en bedrijventerreinverenigingen in ‘s-Hertogenbosch

Holland Casino, Breda

in Zeeuws-Vlaanderen/Zeeland in het

Weener Groep, ‘s-Hertogenbosch

Captainsdiner met inleider drs. Patrick

bijzonder’

Ledenbijeenkomst met de terreinver-

van Veen, bioloog over ‘Ons speciaal

In 2012 vindt, als altijd twee weken voor Pasen, voor de 14e maal het concertweekend van de Stichting Stabat Mater plaats. Het Stabat Mater in Oirschot staat inmiddels als topevenement hoog op de muzikale agenda in Nederland. De programmering wisselt ieder jaar maar garandeert elk jaar optredens van (inter)nationaal gewaardeerde musici. De traditie van Stabat Mater kwam mede tot stand door de BZW die dit voor Brabant belangrijke initiatief nog steeds van harte steunt. De titel voor 2012 is ‘Na-oorlogse devotie en emotie’. Het Brabants Orkest (HBO) en Brabant Koor vormen het uitvoerend gezelschap. Er worden werken gebracht van Poulenc, Martin en Dohnanyi.

16.00 uur

Hotel West-Ende, Helmond

Raad van Bestuur Stichting ZorgSaam

Stabat Mater concertweekend: 23 – 25 maart 2012

Entrepreneurial Lectures

enigingen over ‘MVO in de praktijk’

oergedrag’

woensdag 1 februari BZW Oost

maandag 16 januari 16.00 uur BZW/TiasNimbas Business School

Bedrijfsbezoek

16.00 uur

Trending Topics 2011 – 2012

dinsdag 6 maart 12.00 uur BZW Midden- en NoordZeeland

Nieuwe trends volgen elkaar steeds sneller op. Via de Entrepreneurial Lectures van TiasNimbas kunnen ondernemers snel op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. De lezingen besteden aandacht aan wat de gevolgen zijn voor de praktijk en hoe er voordeel kan ontstaan door een goede voorbereiding. De trending topics van dit moment zijn: de krimpende arbeidsmarkt, social media, écht maatschappelijk verantwoord ondernemen en de actieve consument. De eerste lezing heeft reeds plaatsgevonden en de andere drie vinden plaats op de volgende data:

Hotel Van der Valk in Middelburg

Tilburg University Entrepreneurial Lectures met inleider Assistant Professor Marie Postma over ‘Resultaat met social media’

Resultaat met Social Media maandag 16 januari 2012 Spreker: Dr. Marie Postma

Johan Graafland

MVO: drivers & impact

foto: Melchert Meijer zu Schlochtern

maandag 19 maart 2012 Spreker: Prof. dr. Johan Graafland

Ronald Slaats

40

Paul Rademacher

Patrick van Veen

Laat de klant meedoen dinsdag 3 april 2012 Spreker: Prof. dr. Will Reijnders

Meer informatie: www.tiasnimbas.edu

Will Reijnders

De BZW is één van de partners waarmee TiasNimbas de lezingen jaarlijks organiseert. Alle lezingen zijn van 16.00 – 17.30 uur en vinden plaats op de TiasNimbas Business School op de Campus Universiteit van Tilburg. Deelnamekosten zijn € 95 per lezing (inclusief netwerkborrel en uitgebreide infomap).

Bert Pauli

41


Advertorial

Advertorial

Snijden in personeelskosten… met behoud van motivatie De discussie over loonkos-

tenbeheersing is in de huidige economische recessie

weer actueel. De loonkostenontwikkeling wordt daarbij veelal eenzijdig benaderd;

de arbeidskosten zijn overbelicht, de arbeidsproductiviteit is onderbelicht.

Natuurlijk zijn er aan de kostenkant nog bezuinigingen te realiseren. Wij zijn in Nederland te ver doorgeschoten in het afwentelen van risico’s op de werkgever. Denk in dat kader aan ziektewet, WAO en pensioen. Is het reëel dat risico’s van pensioenbeleggingen geheel voor risico van de werkgever komen, terwijl het pensioengeld van de werknemer is? Een onderneming runnen is de laatste decennia veeleer een samenspel tussen alle betrokkenen geworden. Werknemers willen wel profiteren van goede tijden (opties, auto, GSM, laptop, winstuitkering etc.), maar willen niet inleveren bij een recessie. Men kiest dan nog liever voor een faillissement of ontslagen, dan voor inlevering van loon. Een prestatieen resultaatafhankelijkere beloning en het delen van risico’s kunnen een oplossing bieden. Het is een trend om prestatieafspraken met elkaar te maken. De beloningsstructuur zal men daarvoor moeten aanpassen. De doelen van de onderneming en de daartoe in te zetten middelen dienen een consistent geheel te vormen. Op micro (bedrijfs-)niveau zijn deze zaken niet altijd makkelijk invulbaar, maar wel de moeite van inspanningen waard. Oplossing Waar ondernemers wel direct richting aan kunnen geven en resultaten moeten nastreven, is aan de opbrengstenkant. Hierbij valt te denken aan arbeidsproductiviteitsverbeteringen en investeringen op personeels- en organisatiegebied. Er gaat veel mis, ook in goede bedrijven, door zichtbare en verborgen fouten. Tot de eerste categorie behoren onder meer te late (toe)leveringen, gebreken aan geleverde goederen en diensten, uitval in de productie,

foutieve facturen etc. In de laatste categorie vallen beleids-, organisatie- en managementfouten en een gebrek aan efficiency etc. Deze zijn pas op langere termijn echt zichtbaar. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat 25% van de activiteiten binnen bedrijven niet effectief is en dat 80% van de gebreken terug te voeren is naar (meestal onzichtbare) organisatiefouten en ‘slechts’ 20% naar uitvoeringsfouten. In de bouwwereld bijvoorbeeld besteedt men nagenoeg 10% van de omzet aan herstelwerkzaamheden. Wat zou het toch fantastisch zijn in deze moeilijke economische tijd al dit werk zonder resultaat te kunnen benutten. Verbeteringen op dit vlak bieden een oplossing ter overleving en kunnen leiden tot economisch herstel. Door middel van een voortdurende ontwikkeling van mensen, machines en organisaties (innovatie) zullen we moeten proberen de arbeidsproductiviteit en efficiency te laten stijgen. Er zijn bedrijven bekend in onze regio die elk jaar ruim 7% efficiencyverbetering realiseren. Werknemers bepalen immers in grote mate het succes en onderscheidend vermogen van een organisatie.

Advertorial 42

Dit kan vorm gegeven worden door:

- Medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken, gevolgd door verbeteracties. - Het instellen van verbeterteams op afdelings- of themaniveau met betrekking tot efficiencyverbeteringen in processen, procedures, structuren, taakverdelingen, samenwerking, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, intern ondernemerschap, kwaliteitsgerichtheid, communicatie etc. - Het duidelijk uitspreken van wederzijdse verwachtingen tussen management en medewerkers, gezien de huidige economische omstandigheden, en deze integreren in de begeleidingsen beoordelingssystematiek. - Het verkrijgen van loyaliteit van de dragers van de onderneming door een commitmentovereenkomst betreffende de lange termijndoelstellingen, hun rol, bijdrage en ontwikkeling daarin, de beloning daarvoor en hun inzetbaarheid op langere termijn. Creeer een gemeenschappelijke focus! - Het schenken van aandacht aan de blijvers of de goed functionerende medewerkers in plaats van alle aandacht uit

te laten gaan naar de vertrekkers of de minder functionerenden. - Het toepassen van het begrip ‘dienend leiderschap’. Te veel ondernemers geven te weinig ruimte aan medewerkers, schrijven nog te veel voor en houden zich vooral bezig met details. Over het wat moet overeenstemming zijn, het hoe moet grotendeels overgelaten worden aan ondergeschikten. Een ondernemer/ manager moet in hoofdzaak alleen faciliterend bezig zijn, zodat de medewerkers optimaal kunnen functioneren. Hij/zij kan zich dan meer focussen op zijn/haar eigenlijke taak en zal zich meer en meer moeten gaan ontwikkelen als coach: • Stimuleren zelfwerkzaamheid. • Ruimte en waardering geven. • Vertrouwen in mensen hebben. • Voorwaarden scheppen. • Overbodige regels afschaffen. • Alleen sturen indien nodig en deze aanpassen aan situatie/persoon. • Zorgen voor nestwarmte (veiligheid). • Fouten accepteren (lerende

organisatie). • Feedback geven. • Open en eerlijk tweerichtingencommuniceren. • Steunen/helpen/ervaring en kennis (laten) delen.

Kortom, de coach zorgt ervoor dat medewerkers zich binden aan de identiteit van de organisatie (missie, normen en waarden). Bij het boeien staat de identiteit van de werknemer centraal (arbeidsinhoud, -voorwaarden en -omstandigheden). Hij bezielt, bundelt en bejegent werknemers als volwaardigen.

- Het bevorderen van de interne en externe samenwerking tussen personen, afdelingen en bedrijven/instanties en kennisinstituten. Belangrijke elementen daarin zijn: • Heldere taak/doelstellingen/afspraken vormen de uitdaging. • Initiatieven leiden tot actie. • Flexibel aanpassen aan veranderende omstandigheden genereert ontwikkeling. • Wederzijds respect zorgt voor het productief maken van verschillen. • Open communicatie creëert direct-

heid, eerlijkheid en duidelijkheid. • Gezamenlijke verantwoordelijkheid vergroot teamgeest, saamhorigheid en betrokkenheid. - Het verschaffen van inzichten in kosten met als doel het bevorderen van het kostenbewustzijn. - Het instellen van het fenomeen ideeenbus en het belonen van efficiencyverbeterende voorstellen. - Meten = weten. Het invoeren van sturingsinstrumenten als initiator voor verdere verbeteringen. Hierbij kan men denken aan modellen als Investors in people, I.N.K.- model, Balanced Scorecard of afgeleiden daarvan. - Effectiviteit = kwaliteit & acceptatie. Verbetertrajecten hebben betrekking op: • ‘Het’-kant: Systemen Technieken • ‘Wij’-kant: Cultuur Vaardigheden • ‘Ik’-kant:

Verantwoordelijkheid Bewustzijn

Veelal gaat de aandacht uit naar de ‘Het’-kant en wordt de ‘Wij’- en ‘Ik’-kant verwaarloosd. Deze hebben vooral betrekking op acceptatie, draagvlak, commitment. Leg de verantwoordelijkheid voor efficiencyverbetering zo laag mogelijk in de organisatie en stuur het proces als een coach op basis van de eerder genoemde samenwerkingselementen. Compententiemanagement, een aangepaste managementstijl en het invoeren van zelfsturende eenheden/teams zijn instrumenten die noodzakelijk zijn voor een succesvolle implementatie. Een veranderende cultuur is vaak het gevolg. Medewerkers bepalen door hun wijze van werken de kwaliteit van een product of dienst en daarmee het succes van een onderneming/organisatie. De kwaliteit van medewerkers en organisatie continu verbeteren is de uitdaging waarvoor directie en management zich gesteld zien. Bewust en voortdurend verbeteren is een noodzaak om te overleven! Daarvoor is veel moe(t)(d) nodig!!! Auteur: Leon Caers, Caers Personeelsmanagement

IN- DOOR- EN UITSTROOM Postadres: Stevert 35, 5524 KB Steensel Bezoekadres: BEDrIJFSnAAM Dorpstraat 158, 5504 N.a.w. HM Veldhoven T 0497-515034 F 0497-536200 M 06-53214345 E caers@xs4all.nlI www.caerspm.nl

Advertorial 43


Advertorial Bedrijf: SPIE Industry Naam: Misja van Oostenbrugge Functie: Business Unit Manager Lid van BZW sinds: maart 2010 Wat doet uw bedrijf? Patrick Nanninga

Maaike Klunne-Mol

‘SPIE is een technische dienstverlener die organisaties ondersteunt in de techniek. We zijn actief in verschillende marktsegmenten, waaronder infrastructuur, de publieke

Bedrijf: E.ON Benelux N.V.

sector, overheid, en gebouwen en industrie. We ver-

Bedrijf: Watersnoodmuseum

Naam: Patrick Nanninga

zorgen het ontwerp, de uitvoering, de exploitatie en het

Naam: Maaike Klunne-Mol

Functie: directeur Business-to-Business

onderhoud van technische installaties. In ons regiokan-

Functie: Directeur

Lid van BZW sinds: 2010

toor in Terneuzen werken dagelijks gemiddeld rond de

Lid van BZW sinds: juni 2011

driehonderdvijftig mensen, verdeeld over drie divisies: Wat doet uw bedrijf?

Building Systems, Controlec Engineering en Industry.’

Wat doet uw bedrijf? ‘Het Watersnoodmuseum is een uitzonderlijke organi-

‘E.ON Benelux is onderdeel van het internationaal opererende Duitse energiebedrijf E.ON AG. Wij richten ons

Wat is uw ambitie?

satie met meer dan honderd toegewijde vrijwilligers,

op een veilige en toekomstgerichte productie en leve-

‘Ambitie van SPIE is een gebalanceerde positie te

gevestigd in de vier caissons die zijn gebruikt om het

ring van elektriciteit en gas voor de zakelijke en parti-

verwerven in de verschillende marktsegmenten. In die

laatste gat in de dijk bij Ouwekerk te dichten na de

culiere markt. Op dit moment bedienen we ongeveer

marktsegmenten willen we tot de top vijf behoren. We

watersnoodramp in 1953. In 2003 zijn de vier caissons

tweehonderdvijftigduizend huishoudens, bedrijven en

zijn betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering

tot Nationaal Monument Watersnood 1953 verklaard.

organisaties. We zijn een grote speler in de markt, maar

van met name groene projecten binnen bedrijven. We

Mensen vinden in dit museum een veelheid aan infor-

doordat we een relatief horizontale organisatiestructuur

streven naar een nog breder platform van opdracht-

matie over wat er is gebeurd tijdens en na de overstro-

hebben, blijft onze dienstverlening persoonlijk.’

gevers en projecten waarbij de samenwerking en de

ming. Elk caisson heeft een eigen invulling.’

technische kennis van onze drie divisies samenkomen. Wat is uw ambitie?

Zo kunnen we onze klanten optimaal ontzorgen en

Wat is uw ambitie?

‘We vinden het belangrijk onze klanten zo goed moge-

projecten op een veilige, effectieve manier in korte tijd

‘Op het gebied van bezoekersaantallen is ons museum

lijk en naar volle tevredenheid te bedienen. We willen

te realiseren.’

op dit moment het grootste museum in Zeeland. Onze

zo veel mogelijk inspelen op de energievragen die bij

ambitie is om onze bezoekers – met name jongere

ondernemers leven. Op deze manier hopen we ons

generaties - zich bewust te laten worden van de risico’s

klantenaantal te verhogen. Daarnaast zijn we altijd op

die in Nederland bestaan op het gebied van over-

zoek naar manieren om meer rendement te kunnen

stroming. We willen het Watersnoodmuseum uit laten

halen uit energie. Als energieproducent zijn wij ons erg

groeien tot een kenniscentrum waar mensen informatie

bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover het

kunnen vinden over onder meer de klimaatverandering

milieu. We handelen altijd met oog op het maatschap-

en het stijgen van de zeespiegel. Een complete verzameling van informatie over het verleden, het heden en

pelijk belang op lange termijn.’ Misja van Oostenbrugge

de toekomst.’

Waarom moeten leden u bellen? Waarom moeten leden u bellen?

‘Leden kunnen ons bellen wanneer zij vraagstukken hebben op het gebied van energie. Speciaal voor de

Waarom moeten leden u bellen?

‘We zijn uitermate geoutilleerd om grote groepen

zakelijke klant hebben wij Business Support. We geven

‘BZW-leden kunnen met al hun technische vraagstukken

te ontvangen, bijvoorbeeld voor een rondleiding of

klanten advies en services op het gebied van duur-

bij ons terecht. We werken met een groot team van spe-

een bedrijfsuitje. Daarnaast beschikken we over een

zaamheid, operational excellence en risk management.

cialisten. Dus of het nu gaat om het oplossen van een

speciale groepsruimte die zeer geschikt is voor ver-

Wij staan open voor interessante businessproposities

technisch probleem, het evalueren of het uitwerken van

gaderingen, lezingen of andere bijeenkomsten. BZW-

en kennisuitwisseling op het gebied van energie bij-

een idee of het uitwerken van een project, er is altijd

leden kunnen ons altijd bellen om de mogelijkheden te

voorbeeld met betrekking tot belangrijke technologi-

iemand binnen SPIE die uw vraag kan beantwoorden.

bespreken.’

sche ontwikkelingen.’

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.’

Watersnoodmuseum Weg van de Buitenlandse Pers 5

Contactgegevens E.ON Benelux N.V.

Contactgegevens

4305 RJ Ouwerkerk

Capelseweg 400

SPIE Industry

T: 0111-644 382

3068 AX Rotterdam

Handelspoort 1

E: info@watersnoodmuseum.nl

T: 040-257 76 00

NL-4538 BN Terneuzen

I: www.watersnoodmuseum.nl

E: info@eon-benelux.com

T. 0115-670100

I: www.eon-benelux.com

F. 0115-614540 I. www.spienederland.nl

45


Stop de intensieve leerlinghouderij ‘Welkom in Technofobia´ kopt het opinieblad Forum van VNONCW. Het aantal leerlingen in de techniek op het VMBO is de laatste jaren spectaculair gedaald. In Brabant met 31 procent. Zeeland doet het relatief nog niet zo slecht. Daar is het aantal instromers in de techniek in de periode tussen 2004 en 2010 ‘maar’ met 15 procent gedaald. Complete technische afdelingen lijken te verdwijnen. Nog maar dertigduizend leerlingen doen een technische vmboopleiding zoals autotechniek, metaalelektro of bouwnijverheid. Zeven jaar geleden lag dit percentage nog 30 procent hoger. Dit terwijl technisch geschoolde jonge mensen hard nodig zijn op de arbeidsmarkt. De komende jaren gaan immers veel vaklui met pensioen. VNO-NCW luidt daarom zeer terecht de noodklok. Maar belangrijker is: Wat gaan we

er aan doen? De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in het verbeteren van het imago van de technische beroepen. Maar ondanks allerlei dure pr-campagnes en projecten op lagere scholen blijft dit een structureel probleem. Als het even kan sturen ouders hun kinderen liever naar de havo of vmbo-t. Dit terwijl een technische opleiding meestal een garantie is voor baan met een goed salaris en doorgroeimogelijkheden. Volgens mij zit de kern van het probleem dan ook ergens anders. Veel scholen zijn door allerlei fusies uitgegroeid tot onpersoonlijke mammoetinstituten. Ze zijn gehuisvest in deprimerende gebouwen. Leerlingen hebben daarentegen juist behoefte aan een school met een eigen identiteit en een omgeving waar zij door directie en docenten herkend en gekend worden. Ze willen een school waar zij door gemotiveerde docenten en met behulp van mo-

derne machines en materialen een vak leren. Tegenwoordig zijn scholen verworden tot moderne hangplekken voor de jeugd. Echt geleerd wordt er nog nauwelijks. Leerlingen met petjes zijn voortdurend in de weer met hun Blackberries en iPhones. En tijdens het werken op de computer hebben zij de hele tijd MSN of YouTube open staan. Leraren hebben hun handen vol om de orde te bewaren. Onderwijs als een vorm van intensieve leerlinghouderij is lang geen karikatuur meer.

sentiment? Verheerlijken wij het gevoel van vroeger-was-allesbeter? Volgens mij niet. De cijfers spreken immers boekdelen. Het aantal leerlingen dat voor de techniek kiest, neemt massaal af. En dat vooral op de plaatsen waar de onderwijsinstituten zijn uitgegroeid tot grote onpersoonlijke betonnen kolossen. Het is tijd voor een revival van het kleinschalige en persoonlijke. Er is behoefte aan scholen met een eigen karakter. Ouderwets moet weer nieuwerwets worden. Maar dan wel met een modern jasje, een soort ambachtschool 2.0 dus.

Jongeren hebben persoonlijk aandacht en begeleiding nodig. Dat is alleen maar mogelijk als docenten verantwoordelijk zijn voor een duidelijk afgebakende kleine groep leerlingen. Een school waar je liefde voor een vak bijgebracht krijgt. Steeds vaker hoor je de roep om terugkeer naar de oude ambachtschool. Is dat heimwee? Of een gevoel van vals

Advertentie

Met een verfrissende aanpak bereik je meer. MR. ROBIN SCHELVIS & MR. MAARTEN LETSCHERT HOOGST PERSOONLIJK BETROKKEN BIJ KÄRCHER

i n s i d e r Interactie is een uitgave van de

of instellingen aangesloten. Voor meer

Tel.: 013-5944381 Fax: 013-4635693

Zande (BZW), Marco de Jonge Baas

Brabants-Zeeuwse Werkgevers-

informatie zie www.bzw.nl.

e-mail: interactie@bzw.nl

(De Winter Mediamakers)

Bij Holla Advocaten nemen we het graag persoonlijk. Dat betekent dat we betrokken zijn bij de zaken die

vereniging (BZW). De BZW is als regio-

Oplage: 3500 exemplaren

Fotografie: Bram Saeys, Olaf Smit,

Advertentieverkoop: Gea Verweij,

we behandelen. Het houdt ook in dat we regelmatig contact hebben en ons écht in onze klanten verdiepen.

naal netwerk van VNO-NCW de belan-

Redactie: Hélène van der Zande,

Verbeeld fotografie, Robert van den

Tamara Dortmans

We stellen het belang van onze cliënt altijd voorop en hebben oog voor de mens achter de zaak. We zijn

genbehartiger en het ontmoetingspunt

Irene Backx (BZW),

Berge, Edwin Wiekens

De Winter Mediamakers, Vluchtoord 1,

voor het Brabantse en Zeeuwse

De Winter Mediamakers

Vormgeving: De Winter media groep

Postbus 26, 5400 AA Uden, tel.: 0413-

een van de 25 grootste advocatenkantoren van Nederland, onze advocaten bieden, naast professionele

bedrijfsleven. Bij de BZW zijn 2700

Redactieadres: BZW, Postbus 90154,

Druk: Roto Smeets, Eindhoven

266766, e-mail: interactie@dewinter.nl

directeuren van ruim 1850 bedrijven

5000 LG Tilburg

Projectmanagement: Hélène van der

juridische bijstand, advies op maat vanuit onze vestigingen in Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg.

Op www.holla.nl stellen we ons graag persoonlijk aan u voor en vindt u meer informatie over onze aanpak.


Laat

gemotiveerde

medewerkers nog harder

groeien.

Werken en studeren is een pittige combinatie. Daarom is het goed om te weten of uw medewerkers het aankunnen of wat eventueel hun slagingskans vergroot. Vraag onze kennisbox ‘Alles over werken & studeren’ aan op www.avansdeeltijd.nl. Hierin vindt u alles over onze deeltijdopleidingen en de intensieve begeleiding die wij studenten geven.

Interactie 2011 - 6  

Ledenmagazine voor BZW, werkgeversvereniging voor Brabant en Zeeland,

Advertisement