Page 1

Web-based Software Company meta는 ‘멈추지  않고  끊임없이  움직인다’  라는  뜻으로  metabrain은  항상  변화하는  Brain이라는  의미를  담고  있습니다

2012년 3월 20일 화요일


About 메타브레인은 1998년도에  설립하여  크고  작은  다양한  웹사이트  개발과  서비스에  대한  경험을  갖고  있는  전문  기업입니다.    메타브레 인이  집중하는  것은  웹,  그리고  다양한  디바이스를  이용한  보다  쉽고  편리한  라이프와  비즈니스를  위한  서비스를  제공하는  것입니다.   이것을  가능하게  하기  위해서  Web2.0  기반의  다양한  서비스와  컨설팅을  위한  R&D에  아낌없는  투자를  하여,  고객과  사용자에게  실증 적인  서비스를  제공하고자  오늘도  노력하고  있습니다.

Creative, 창조력은  고객의  요구사항이  아닌,  메타브레인의  열정입니다. 1998년  백남준  비디오아트  공식  홈페이지  제작에서부터  메타브레인은  끊임없는  창조력의  도전을  받았습니다.  메타브레인은  다양한   플렛폼에서의  기술과  서비스  구현을  위해서  지속적인  노력을  해왔으며  그  결과로  음악과  인터넷  접속을  동시에  구현하는  ‘mCD’,  원하 는  음악  장르의  음악을  들으며  친구와  함께  채팅을  하는  개인화된  라디오  서비스,  PDA  기반의  아바타가  일정관리를  도와주는  ‘Pocket   Lady’,  Web2.0  기반의  소셜  북마킹  서비스인  ‘metags’를  개발하였습니다.  최근에는  유비쿼터스  서비스가  가능하도록  지원하는  웹서 비스  플렛폼  ‘matrixmind’  엔진을  통해,  가상과  현실세계의  상호  활용이  가능하도록  하는  Social  Life  Platform을  개발하고  있습니다.  

Trend, 메타브레인은  이미  준비되어  있습니다. 시장과  귀사의  요구사항은  매우  다양합니다.  메타브레인은  오래된  경험  축적에서  귀사의  웹  사이트  디자인과  브랜드를  위한  서비스,   그리고  다양한  개발  언어  및  환경에  대한  준비가  되어  있습니다.  Wordpress기반의  CMS(Content  Management  System)  및  블로그,   커뮤니티,  소셜  네트워크  플렛폼  그리고  커머스와  같은  고객기반의  중대형급  웹서비스  컨설팅과  개발  서비스를  제공하며  이  모든것을   위해  트랜드를  한발  앞서  읽을  수  있는  중심에  있습니다.  

Beyond Change 변화의  저편을  추구하는  메타브레인의  뜨거운  열정은  이미  귀사의  것입니다.  

2012년 3월 20일 화요일


Overview

대표ě?´ě‚Ź    Ꚁ  휘  기,  강  미  나 ě‚Źě—…ëś„ě•ź    e-Business  &  e-Marketing  Consulting

ě—°ë?˝ě˛˜     Â ě„œěš¸ě‹œ  강남꾏 Â ë…źí˜„ë?™  246-3  ë?™ě?¸ëšŒë”Š  3츾

                                  Creative  Design  &  UI,  UX  Design

                                  Tel  (02)518-7770  /  Fax  (02)547-7739

                                  Solution  Development

                                  c@metabrain.com

                                  Web  Localization  &  Globalization

                                  http://www.metabrain.com  

                                  Web  2.0  ,  SNS  Service  

2012년 3월 20� 화요�


Our Service Strategy Consulting

R&D

Meta Service

Meta Creative UI & UX Design

Plan & Developme nt

메타브레인의 사업  영역은  크게  두가지  입니다.  고객대상의  웹서비스로  전략  컨설팅  기획,  UI  &  UX  디자인.  웹솔루션  개발 을  제공하고  있으며    동시에  신규  서비스  창출로  연구개발을  통하여  자체  기획,  개발한  Web2.0과  SNS  기반한  웹서비스를   운영하고  있습니다.   meta  creative(웹에이전시  사업)팀과  meta  service(신규  서비스  개발)팀으로  나뉘어  신규서비스  제안,  컨설팅  시  상호  보완 적인  업무  프로세스로  수행  할  수  있는  능률적인  구조로  이루어져  있습니다.

“ 철저한  트랜드  조사와  연구개발에  기반한  메타브레인의  창의적인  제안을  받아보십시오.”

2012년 3월 20일 화요일


History 2010 ěž?ëł¸ę¸ˆ  2ě–ľěœźëĄœ  ěŚ?ěž? Koita  기업뜀설 Â ě—°ęľŹě†Œ  설댽

2009 Wordpress  기ë°&#x2DC;    꾏ěś&#x2022;  ě&#x201E;&#x153;ëš&#x201E;ě&#x160;¤  Metapresso  ę°&#x153;ë°&#x153; i  Phone  Apps  <MY  DESK>  ę°&#x153;ë°&#x153;

2008 Web2.0  Service  Social  Life  Platform  â&#x20AC;&#x2DC;ubitizenâ&#x20AC;&#x2122;  .net  ę°&#x153;ë°&#x153;

2006 03  ě&#x153; ëš&#x201E;ěżźí&#x201E;°ě&#x160;¤  ě&#x201E;&#x153;ëš&#x201E;ě&#x160;¤  ě&#x161;Šë?&#x201E;ě?&#x2DC;  ě&#x203A;š  ë&#x201D;&#x201D;ě&#x160;¤í Ź  UbiFolder  ę°&#x153;ë°&#x153; 02  MGCP(Microsoft  Gold  Certified  Partner)  í&#x161;?ë&#x201C;? 01  ě&#x2014;&#x2026;ëĄ&#x153;ë&#x201C;&#x153;  ě &#x201E;ě&#x161;Š  콤í?Źë&#x201E;&#x152;í&#x160;¸  metaUpload  .NET  Connected  Logo,  Winqual  Logo  í&#x161;?ë&#x201C;?

2005 12  ě&#x2014;&#x2026;ëĄ&#x153;ë&#x201C;&#x153;  ě &#x201E;ě&#x161;Š  콤í?Źë&#x201E;&#x152;í&#x160;¸  metaUpload  ę°&#x153;ë°&#x153;  ě&#x2122;&#x201E;ëŁ&#x152;  ë°?  VeriSign  ě?¸ěŚ?  í&#x161;?ë&#x201C;? 11  기ě&#x2C6;   í&#x2DC; ě&#x2039; í&#x2DC;&#x2022;  ě¤&#x2018;ě&#x2020;&#x152;기ě&#x2014;&#x2026;,  ě?´ë&#x2026;¸ëš&#x201E;ěŚ&#x2C6;(INNO  BIZ)  ě&#x2014;&#x2026;체  ě&#x201E; ě &#x2022; 09  ě &#x2022;ëł´í&#x2020;ľě&#x2039; ě&#x2014;°ęľŹě§&#x201E;í?Ľě&#x203A;?  ě?&#x2018;ě&#x161;Šę¸°ě&#x2C6; ę°&#x153;ë°&#x153;ě&#x201A;Źě&#x2014;&#x2026;  기ě&#x2C6; ę¸°ë°&#x2DC;  보ěŚ?기ě&#x2014;&#x2026;  ě&#x201E; ě &#x2022; 06  벤ě˛&#x2DC;기ě&#x2014;&#x2026;  ě?¸ěŚ?  (ě&#x2039; ę¸°ě&#x2C6; ě&#x201A;Źě&#x2014;&#x2026;)  â&#x20AC;?  ë?°ě?´í&#x201E;°  ě&#x203A;?겊  ě&#x2039;¤í&#x2013;&#x2030;  ě&#x2039;&#x153;ě&#x160;¤í&#x2026;&#x153;  ë°?  밊ë˛&#x2022;  í&#x160;ší&#x2014;&#x2C6;  ěś&#x153;ě&#x203A;?  (Remote  execution  system  and  method  for  datafile)â&#x20AC;? 05  ë&#x2039;¤ě&#x2C6;&#x2DC;ě?&#x2DC;  ě&#x2014;&#x2026;체ě&#x2014;?  기ě&#x2014;&#x2026;ě&#x161;Š  ë¸&#x201D;ëĄ&#x153;꡸(Corporate  Blog)  í&#x2122;&#x153;ě&#x161;Šě&#x2014;?  ę´&#x20AC;í&#x2022;&#x153;  읨ě&#x201E;¤í&#x152;&#x2026;  ě &#x153;ęłľ 03  MCP(Microsoft  Certified  Partner)  í&#x161;?ë&#x201C;?

2004  12  PMP뼟  ě&#x201A;Źě&#x161;Šě&#x17E;?뼟  ě&#x153;&#x201E;í&#x2022;&#x153;  Social  File  Networking  ě&#x2014;?  ę´&#x20AC;í&#x2022;&#x153;  R&D  ë°?  읨ě&#x201E;¤í&#x152;&#x2026;  ě &#x153;ęłľ 10  Social  Commerce  Engine  :  elifegame  ę°&#x153;ë°&#x153; 06  ë¸&#x201D;ëĄ&#x153;꡸  ě&#x2020;&#x201D;루ě&#x2026;&#x2DC;ě?&#x201E;  ě&#x201A;Źě&#x161;Ší&#x2022;&#x153;  읤뎤ë&#x2039;&#x2C6;í&#x2039;°ě&#x2122;&#x20AC;  CMS  í&#x201D;&#x152;ë&#x17E;Ťí?ź  꾏í&#x2DC;&#x201E; 05  ë¸&#x201D;ëĄ&#x153;꡸  ě&#x2020;&#x201D;루ě&#x2026;&#x2DC;  ę°&#x153;ë°&#x153;  :  metaBloger 02  â&#x20AC;&#x153;ë¸&#x201D;ëĄ&#x153;꡸뼟  ě?´ě&#x161;Ší&#x2022;&#x153;  ě&#x192; í&#x2019;&#x2C6;  ë&#x201C;ąëĄ?  ě&#x2039;&#x153;ě&#x160;¤í&#x2026;&#x153;  ë°?  밊ë˛&#x2022;(System  and  method  for  commodity  registerusing  blog)â&#x20AC;?  í&#x160;ší&#x2014;&#x2C6;  ěś&#x153;ě&#x203A;?(10-2004-0011113)

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


History 2003 11 <Pocket  Lady>  북미,  유럽,  아시아  시장에  판매  시작 09  <Pocket  Lady>,  “신SW상품대상추천작”  선정(한국정보산업연합회,  전자신문),데이터  동시전송  시스텝  및  방법”  특허출원 08  “상황정보  전달을  위한  단말장치와  이를  적용한  상황정보  전달  방법  특허획득  (특허  제0397765호) 07  Pocket  PC  2002용  <Pocket  Lady>  한국어,  영문  프로그램  개발  및  프로그램  등록 06  통신판매업  신고 05  Pocket  PC  용  아바타형  일정관리  대화형  에이전트  프로그램  개발  <Pocket  Lady>  

2002 09 웹  캐릭터  사업부  신설 08  EMS  솔루션,  커뮤니티  솔루션  개발 01  Micro  Content의  공유와  협업에  따른  웹  서비스  극대화  연구  시작

2001 11 미국  Dinos  Technology사와  Dear  Voice  사이트  공동  개발을  위한  협력  계약  체결 09  ㈜에이메일과  이메일  마케팅  솔루션  공동  개발  및  영업  협력에  대한  파트너  체결 07  ㈜메타브레인으로  상호  변경  /  법인  전환  /  e-Marketing  컨설팅  사업부  신설

2000 10 Nike  Korea  의  E-BIZ  Partner로  선정 09  BEA  Systems  Korea의  E-BIZ  Partner로  선정 02웹에서  효과적인  공동  작업  시스템에  대한  연구  시작

1999 07  마이크로소프트  코리아와  워너뮤직  코리아와  Internet  Enable  Music  CD  -  MCD  개발 03  현실과  웹을  연결하기  위한  Semantic  Web  Service  Platform  ‘matrixmind’  R&D  시작 01  Automative  Localization  Solution  Development   

1998 10 Microsoft  Korea  msn.co.kr  NIP  콘텐트  개발을  위한  파트너  등록 09  Microsoft  Korea  Channel  Service  Partner  -  netjean  서비스  시작 07  7web  Studio  설립

2012년 3월 20일 화요일


Our Clients

2012년 3월 20일 화요일

메타브레인은 시스코  시스템  같은  세계적인  IT  기업을  비롯하여    SKT,  KT와  같은  국내  이통사까지  국내외  유수의  고객을  확 보하고  있으며  전략적인  관계를  가지고  안정되고  유연한  서비스를  제공합니다.


Value Innovation  for  better  e-Life   ëŠ&#x201D;í&#x192;&#x20AC;ë¸&#x152;ë &#x2C6;ě?¸ě?&#x20AC;  ě&#x2030;Źě§&#x20AC;  ě&#x2022;&#x160;ë&#x160;&#x201D;  ě&#x2014;°ęľŹę°&#x153;ë°&#x153;ě?&#x201E;  í&#x2020;ľí&#x2022;&#x2DC;ě&#x2014;Ź  ę°&#x20AC;ě&#x17E;Ľ  ěľ&#x153;ě&#x2039; í&#x2122;&#x201D;ë?&#x153;  기ě&#x2C6; ęłź  í&#x160;¸ë&#x17E;&#x153;ë&#x201C;&#x153;뼟  읨ě&#x201E;¤í&#x152;&#x2026;í&#x2022;&#x2DC;ęł   ë?&#x2026;ě°˝ě  ě&#x153;źëĄ&#x153; Â ě  ě&#x161;Ší&#x2022;Šë&#x2039;&#x2C6;ë&#x2039;¤.

Patents â&#x153;&#x201C; ě&#x192; í&#x2122;Š  ě &#x2022;ëł´  ě &#x201E;ë&#x2039;Źě?&#x201E;  ě&#x153;&#x201E;í&#x2022;&#x153;  Context  Messenger  í&#x160;ší&#x2014;&#x2C6;  í&#x161;?ë&#x201C;?   ěś&#x153;ě&#x203A;?ë˛&#x2C6;í&#x2DC;¸  :  10-2002-0044539 â&#x153;&#x201C; ë?°ě?´í&#x201E;°  ë?&#x2122;ě&#x2039;&#x153;  ě &#x201E;ě&#x2020;Ą  ě&#x2039;&#x153;ě&#x160;¤í&#x2026;&#x153;  ë°?  밊ë˛&#x2022;  í&#x160;ší&#x2014;&#x2C6;  ěś&#x153;ě&#x203A;?  (System  and  method  for  simultaneity  transmission  of  data)   ěś&#x153;ě&#x203A;?ë˛&#x2C6;í&#x2DC;¸  :  10-2003-0073966 â&#x153;&#x201C; ë¸&#x201D;ëĄ&#x153;꡸뼟  ě?´ě&#x161;Ší&#x2022;&#x153;  Social  Networking  ë°?  ě&#x192; ęą°ë&#x17E;&#x2DC;  ě&#x2020;&#x201D;루ě&#x2026;&#x2DC;  밊ë˛&#x2022;  í&#x160;ší&#x2014;&#x2C6;  ěś&#x153;ě&#x203A;?  (System  and  method  for  commodity  register  using   blog  )   ěś&#x153;ě&#x203A;?ë˛&#x2C6;í&#x2DC;¸  :  10-2003-0073966 â&#x153;&#x201C; ë?°ě?´í&#x201E;°  ě&#x203A;?겊  ě&#x2039;¤í&#x2013;&#x2030;  ě&#x2039;&#x153;ě&#x160;¤í&#x2026;&#x153;  ë°?  밊ë˛&#x2022;  í&#x160;ší&#x2014;&#x2C6;  ěś&#x153;ě&#x203A;?   ěś&#x153;ě&#x203A;?ë˛&#x2C6;í&#x2DC;¸  :  10-2005-0054177

R&D â&#x153;&#x201C; Context  and  Metadata  Development  and  Management â&#x153;&#x201C; Contents  Management  Solution â&#x153;&#x201C; Social  Networking  Solution â&#x153;&#x201C; Semantics  Web  Solution â&#x153;&#x201C; Ubiquitous  Computing  

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Portfolio Social LG전자 Date    |  2012 Category    |  기업블로그 Client    |    엘지전자 국내최초의  참여형  기업블로그  구축. 사용자등이  포스트를  기재하고  소셜 로그인과  함께  소셜댓글을  사용할  수   있으며  엘지전자의  소셜  서비스  자원 을  모아서  보여주는  허브역할도  한다. http://social.lge.co.kr/

2012년 3월 20일 화요일


Portfolio Korea  Taste Date    |  2010 Category    |  Brand Client    |    í&#x2022;&#x153;ęľ­ę´&#x20AC;ę´&#x2018;ęłľě&#x201A;Ź

í&#x2022;&#x153;ęľ­ę´&#x20AC;ę´&#x2018;ęłľě&#x201A;Ź  ě?&#x152;ě&#x2039;?  읤뎤ë&#x2039;&#x2C6;í&#x2039;°  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸ www.koreataste.org

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Portfolio Samsung  Social  Hub Date    |  2010 Category    |  Brand Client    |    ě&#x201A;źě&#x201E;ąě &#x201E;ě&#x17E;?

ě&#x201A;źě&#x201E;ąě &#x201E;ě&#x17E;?  í&#x201A;Źë&#x;Ź  ě&#x2013;´í&#x201D;&#x152;댏ěź&#x20AC;ě?´ě&#x2026;&#x2DC;  ě?¸   ě&#x2020;&#x152;ě&#x2026;&#x153;í&#x2014;&#x2C6;ë¸&#x152;  í&#x2122;?ëł´  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸ socialhub.samsungmobile.com

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Portfolio en.korea.com Date    |  2010 Category    |  Service Client    |    ě˝&#x201D;댏ě&#x2022;&#x201E;ë&#x2039;ˇěť´ í?Źí&#x192;&#x2C6;ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  ě˝&#x201D;댏ě&#x2022;&#x201E;ë&#x2039;ˇěť´  ě&#x2DC; 돸  ě&#x201E;&#x153;ëš&#x201E;ě&#x160;¤   en.korea.com

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Portfolio BADA Date    |  2009 Category    |  Brand Client    |    ě&#x201A;źě&#x201E;ąě &#x201E;ě&#x17E;? 모ë°&#x201D;ě?ź  ě&#x2DC;¤í&#x201D;&#x2C6;í&#x201D;&#x152;ë&#x17E;Ťí?ź  â&#x20AC;&#x2DC;BADAâ&#x20AC;&#x2122;   ë§&#x2C6;ěź&#x20AC;í&#x152;&#x2026;  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸ www.bada.com

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Portfolio LOVEGEN Date    |  2010 Category    |  Service Client    |    LG LGě&#x2014;?ě&#x201E;&#x153;  ě&#x161;´ě&#x2DC; í&#x2022;&#x2DC;ë&#x160;&#x201D;  ë&#x152;&#x20AC;í&#x2022;&#x2122;ě&#x192;?  ë&#x152;&#x20AC;ě&#x192;   í&#x201D;&#x201E; ëĄ&#x153;꡸ë&#x17E;¨  í&#x2020;ľí&#x2022;Š  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸ lovegen.co.kr

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Portfolio Avellino Date    |  2010 Category    |  Corporate Client    |    Avellino

ě&#x153; ě &#x201E;ě&#x17E;?  ě&#x2014;°ęľŹę¸°ę´&#x20AC;ě?¸  ě&#x2022;&#x201E;벨댏ë&#x2026;¸ě?&#x2DC; í&#x161;&#x152;ě&#x201A;Źě&#x2020;&#x152;ę°&#x153;  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸ www.avellinolab.co.kr

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Portfolio KTBí&#x2C6;Źě&#x17E;?ěŚ?ęś&#x152; Date    |  2011 Category    |  Corporate Client    |    KTBí&#x2C6;Źě&#x17E;?ěŚ?ęś&#x152;

KTBě?&#x2DC;  í&#x161;&#x152;ě&#x201A;Źě&#x2020;&#x152;ę°&#x153;  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸ company.ktb.co.kr

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Portfolio KTB 투자증권 Date    |  2010~2011 Category    |  Website,  HTS

KTB의 포털사이트 www.ktb.co.kr

2012년 3월 20일 화요일


Portfolio Melon 2.0 Date    |  2008 Category    |  Service Client    |    SKT 웹2.0  형태의  음원  디스플레이와  함께   소셜  네트워킹  서비스로  기획.  기존의   올드한  Interface를  가볍고  빠르게  리뉴 얼  하기  위하여  아키텍쳐를  다시  그리고   다양한  기법을  활용하여  리치하게  연출. www.melon.com

2012년 3월 20일 화요일


Portfolio O2Jam Date    |  2011 Category    |  Brand Client    |    ë&#x201A;&#x2DC;ě&#x161;°ę˛&#x152;ě&#x17E;&#x201E;ěŚ&#x2C6;

ę˛&#x152;ě&#x17E;&#x201E;  ě&#x2020;&#x152;ę°&#x153;  ë°?  읤뎤ë&#x2039;&#x2C6;í&#x2039;°  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸ í&#x2022;&#x153;ęľ­í&#x2DC;&#x2022;  읤뎤ë&#x2039;&#x2C6;í&#x2039;°  í&#x201D;&#x152;ë&#x;Źęˇ¸ě?¸  ë°?  í&#x161;&#x152;ě&#x203A;?ę°&#x20AC;ě&#x17E;&#x2026;  꾏í&#x2DC;&#x201E; http://analog.o2jam.com/

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Portfolio Soomdo Date   |  2011 Category    |  Brand Client    |    대한불교진흥원

문화공간 숨도  브랜드  사이트 -  많은  컨텐트를  손쉽게  관리  할  수  있도록  함 -  Picasa  연계  및  메일링  시스템 www.soomdo.org

2012년 3월 20일 화요일


Portfolio Prorance Date    |  2011 Category    |  Brand Client    |    í&#x201D;&#x201E;ëĄ&#x153;ë&#x17E;&#x2018;ě&#x160;¤í&#x2122;&#x201D;ě&#x17E;Ľí&#x2019;&#x2C6;

í&#x201D;&#x201E;ëĄ&#x153;ë&#x17E;&#x2018;ě&#x160;¤  í&#x2122;&#x201D;ě&#x17E;Ľí&#x2019;&#x2C6;ě?&#x2DC;  ë¸&#x152;ë&#x17E;&#x153;ë&#x201C;&#x153;  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸ -  ě &#x153;í&#x2019;&#x2C6;ě&#x2020;&#x152;ę°&#x153;  ë°?  ě?¸ë?ąě&#x160;¤ëĽź  í?Źí&#x2022;¨í&#x2022;&#x153;  ě&#x201E;&#x153;ěš&#x2DC; -  ě&#x192; í&#x2019;&#x2C6;í&#x203A;&#x201E;기뼟  í&#x2020;ľí&#x2022;&#x153;  ë¸&#x201D;ëĄ&#x153;꡸  ëŠ&#x201D;ë&#x2030;´  ę°&#x2022;í&#x2122;&#x201D; -  RWD  꾏í&#x2DC;&#x201E; www.prorance.kr

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Portfolio Ecotique Date    |  2011 Category    |  Brand Client    |    (죟)ě&#x2DC; ě§&#x201E;í&#x2122;&#x201D;í&#x2022;&#x2122;

ë¸&#x152;ë&#x17E;&#x153;ë&#x201C;&#x153;  ě&#x17E;Ľě ?ě?&#x201E;  ě&#x17E;&#x2DC;  ě&#x201A;´ëŚ°  í&#x2026;&#x152;ë§&#x2C6;í&#x2DC;&#x2022;í&#x192;&#x153;ëĄ&#x153;  꾏ěś&#x2022; http://www.ecotiquekorea.com/

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Portfolio Corporate  Blog Date    |  2009  ~  2010 Category    |  Corporate  Blog Client    |    SP  Korea,  ě&#x201E;&#x153;ě&#x161;¸ě&#x2039;&#x153;,  S  Haven,   Mobillis,  Andie  Consulting  ë&#x201C;ą   ě&#x203A;&#x152;ë&#x201C;&#x153;í&#x201D;&#x201E;ë &#x2C6;ě&#x160;¤  기ë°&#x2DC;  기ě&#x2014;&#x2026;  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  꾏ěś&#x2022;

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Portfolio metaPresso Date   |  2009 Category    |  Service Client    |    자체서비스 세계적인  CMS  엔진인  워드프레스를  사 용하여  클라이언트에게  저비용/  고효율 의  웹사이트를  제공하기  위한  웹사이트   구축  서비스 www.metapresso.com

2012년 3월 20일 화요일


Apps My Desk Date    |  2009 Category    |  iPhone  Apps,  Web  Site 메타브레인  자체  상품인  iPhone  Apps  와  프로모션  웹사이트 ★    iTunes  USA의  Staff  Favorite으로  선정 ★    FWA  Mobile  어워드에  초대 ★  웹사이트는  해외  베스트  웹사이트로  선정

2012년 3월 20일 화요일


Apps My  Desk  iPad Date    |  2011 Category    |  iPad  Apps Client    |  Metabrain

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Apps My  Desk  iPad Date    |  2011 Category    |  iPad  Apps Client    |  Metabrain

My  Desk  iPAD  ë˛&#x201E;ě &#x201E;

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Apps KTB iPAD  APP Date    |  2011 Category    |  iPad  Apps Client    |  KTB  투자증권 증권관련  정보를  아이패드  APP으로  서비 스

2012년 3월 20일 화요일


Apps Avellino Date    |  2010 Category    |  iPad  Apps Client    |  Avellino

iPadě&#x161;Š  ě?&#x2DC;í&#x2022;&#x2122;ě &#x201E;돸  ě&#x2013;´í&#x201D;&#x152;댏ěź&#x20AC;ě?´ě&#x2026;&#x2DC; KT죟ę´&#x20AC;ě?&#x2DC;  iPad  ë&#x;°ěš­ě&#x2021;źě&#x2014;?  ěś&#x153;í&#x2019;&#x2C6;

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Apps Finglr Web  &  App Date    |  2010 Category    |  Android,  iPhone  Apps,  Web  Site 크리에이티브  컨셉부터  캐릭터까지  아트디렉션   및  디자인  제공,  안드로이드,  아이폰  3,  아이폰  4   모두  지원하고  별도의  웹사이트도  구축함

2012년 3월 20일 화요일


Apps Finance App Date    |  2010 Category    |  iPhone  Apps Client    |  KTB투자증권 금융관련회사의  어플리케이션으로 주식조회,  관리,  소셜  서비스  연계등의  내용을   담고있다.

2012년 3월 20일 화요일


Apps KTB Twinkle  UI Date    |  2010 Category    |  Application 트위터  메세지  클라이언트  컨설팅  및  기획 UI  디자인  &  가이드

UI 가이드

2012년 3월 20일 화요일


Portfolio KTB 인트라넷  통합   디자인   Date    |  2011 Category    |  Website  &  Application

2012년 3월 20일 화요일


Portfolio 2009~2011

(주)엘지전자 커뮤니티형  기업블로그  구축 씬타지아  브랜드  사이트  구축 문화공간<숨도>  사이트  구축 프로랑스  화장품  브랜드  사이트  구축 에코티끄  브랜드  사이트  구축 나우게임즈  O2Jam  게임  커뮤니티  사이트  구축 KOHEA  브랜드  사이트  구축 Raker  모바일  인터페이스  디자인 KTB  HTS  iPad  App  개발   KTB투자증권  회사소개  사이트  개발,  HTS  디자인 KTB투자증권  iPhone  App  FX  디자인 모증권사  소셜  서비스  기획,  개발 Avellino  iPad  App  &  웹사이트  개발 iPhone  App  핑글러  안드로이드,  아이폰  앱  &  웹사이트  디자인 코리아닷컴  영문  사이트   한국관광공사  외국어  음식  커뮤니티  사이트  구축   삼성전자  OSSP  사이트  구축  (인트라넷) 삼성전자  소셜허브  사이트  구축 삼성전자  바다  사이트  구축 엘지  럽젠  사이트  구축 WordPress  엔진  기반  구축  솔루션,  <메타프레소>  사이트  구축 iPhone  Apps  <마이데스크>  개발 서울  DMC컬쳐,  앤디컨설팅,  모빌리스  솔루션,  SP  Korea,  S.haven  사이트  워드프레스  기반  구축 Microsoft  다중검색  컨설팅  및  플래시  presentation  제작1차

2012년 3월 20일 화요일


Portfolio 2006 ~ 2008

시스코시스템즈코리아 사이트  유지보수  www.cisco.co.kr  (온라인전담팀  구성,  본사와의  커뮤니케이션을  통한  관리및제작) 안철수연구소  글로벌  사이트  유지보수 SK  브로드밴드  웹진<브로드앤진>유지보수 3COM  코리아  사이트  유지보수

압타책 플래시  에니메이션  제작 앤디컨설팅  웹사이트  제작 솔트룩스  글로벌  사이트  구축  (  회사  홍보  사이트,  브랜드  별  3개  사이트의  국,영,일,중  사이트) 마크로밀  코리아  사이트  구축  www.macromill.co.kr SK  Telecom  뮤직사이트  멜론  리뉴얼  www.mwlon.co.kr  (  서비스컨설팅,  기획,  UI디자인,  UI  가이드,  운영가이드  라인  제작,  표준코딩> PRESSYNC  &  FN5  사이트  구축  www.pressync.com  /  www.fn5.com Web  &  Mobile  Service  Consulting  -‘Moin’

Social Bookmarking  Service  Metags  서비스오픈  www.metags.com 삼성전자글로벌  사이트  관리모드  기획및디자인,  코딩  www.samsung.com <Vgloo>  글로벌  소셜  네트워크  서비스기획,  컨설팅 <삼성SDS>  GSBN  사이트에  Tags  탑재 <삼성네트웍스>  포토프레임  사이트  개발 <안철수바이러스연구소>  글로벌  사이트  리뉴얼 <국립중앙도서관>  사서교육  통합  시스템  개발 <3COM>  리셀러  관리  프로그램  개발 Microsoft  다중검색  컨설팅  및  플래시  Presentation  제작2차 <KTH>  Wibro  사이트  운영관리 <한국신용평가정보원>의  KIS-Line  사이트  UI  컨설팅  및  UI  구축,  가이드  제공 <나라사랑카드>  포탈사이트  서비스  기획  및  UI  디자인  구축 이야기상자의  ibrown  사이트  구축  및  년간  운영관리 Microsoft  다중검색  컨설팅  및  플래시  presentation  제작1차

2012년 3월 20일 화요일


Portfolio 2004 ~ 2005

삼성코닝 웹진  구축  (http://webzine.samsungcorning.co.kr/) 문예진흥원–복권기금  사이트  (http://www.lotteryarts.or.kr 문예진흥원–신나는  예술  여행  사이트  (http://www.artstour.or.kr/) 문예진흥원–올해의  예술상  사이트(http://www.artsaward.or.kr/) 칼라집코리아  네비게이션  시스템  구축 크리스찬디올–F/W  패션쇼  행사  영상  및  럭키드로우  시스템 문예진흥원  -  국악축전   교보생명  마음의힘  사이트  및  건강검진  프래시  프로그램  개발 재규어코리아  사이트  리뉴얼   Microsoft  다중검색  컨설팅  및  플래시  presentation  제작 SK  네크웍스  통합  쇼핑몰  기획  및  UI  디자인  구축  (카스피코너스,  아이겐포스트,  타미힐피거) KT  Wibro  포탈  서비스  UI  디자인(PDA  단말기  전용  사이트) 랜드로버코리아  리뉴얼 웹젠마이크로  사이트  제작   MSN  검색  &  MSN  툴바  이벤트  및  플래시  presentation  제작 랜드로버  웹사이트  구축  및  유지관리  (http://www.landroverkorea.co.kr) 재규어&  랜드로버AS  Hub  시스템구축   BPW  홍보동영상  제작 포켓레이디  공식  웹사이트  리뉴얼  (http://www.pocketlady.com) 교보생명동북아대장정  사이트  (http://dongduka.kyobo.co.kr) 싱글전문포탈‘더싱글’사이트(http://www.thesingle.co.kr) 더북컴퍼니  회사  사이트  (http://www.thebookcompany.co.kr) 영화사  엘제이필름  사이트  http://www.ljfilm.com   성남시  중원문화정보센터  사이트  http://snjungwonlib.or.kr/jungwon/index.asp01 푸드  스타일리스트  Kanghongjoon.com  웹사이트  구축 현대시트㈜,  현대케미칼  포존  웹사이트  구축(http://www.forzone.co.kr) 인스커뮤니케이션즈  웹사이트  구축(http://www.inscomm.co.kr) 포켓레이디  버전1.0  개발  완료  (아바타를  활용한  PDA  Agent  System) 신혼여행<허니가이드>  웹사이트  개발  

2012년 3월 20일 화요일


Portfolio 2002 ~ 2004

ě&#x2039; í&#x2DC;źě&#x2014;Źí&#x2013;&#x2030;<í&#x2014;&#x2C6;ë&#x2039;&#x2C6;ę°&#x20AC;ě?´ë&#x201C;&#x153;>  ě&#x203A;šě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  ę°&#x153;ë°&#x153;   í?Źěź&#x201C;ë &#x2C6;ě?´ë&#x201D;&#x201D;  곾ě&#x2039;?  ě&#x203A;šě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  ě&#x2DC;¤í&#x201D;&#x2C6;  (http://www.pocketlady.com) í&#x201D;&#x201E;ë&#x17E;&#x2018;ě&#x160;¤  ë&#x201E;¤ě&#x160;Źë &#x2C6;ě&#x203A;&#x152;í&#x201E;°ě&#x160;¤<Contrex>  곾ě&#x2039;?ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  ę°&#x153;ë°&#x153;   í&#x201D;&#x201E;ë&#x17E;&#x2018;ě&#x160;¤  ě&#x2022; ę˛Ź  ëŞ&#x2026;í&#x2019;&#x2C6;  Dog  Generation  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  ę°&#x153;ë°&#x153;  (http://www.doggeneration.co.kr) Landrover  Korea  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  ę°&#x153;ë°&#x153;  ë°?  ě&#x153; ě§&#x20AC;ę´&#x20AC;댏  http://www.landroverkorea.co.kr/ Jaguar  Korea  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  ę°&#x153;ë°&#x153;  ë°?  ě&#x153; ě§&#x20AC;ę´&#x20AC;댏  http://jaguarkorea.co.kr/main.php Cisco  Systems  Korea  ě&#x203A;šě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  Renewal  ě&#x17E;&#x2018;ě&#x2014;&#x2026;/  Cisco  Systems  Korea  ě&#x2DC;¨ë?źě?¸  ě?´ë˛¤í&#x160;¸  ë&#x152;&#x20AC;í&#x2013;&#x2030; MBC  ě &#x2022;ě &#x2022;ë&#x2039;šë&#x2039;š  ěş?댭í&#x201E;°  ě&#x2039;&#x153;ě&#x2022;&#x2C6;  ë°?  í&#x201D;&#x152;ë&#x17E;&#x2DC;ě&#x2039;&#x153;  ę°&#x153;ë°&#x153; Englishtown  Korea  ě&#x203A;šě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  댏ë&#x2030;´ě&#x2013;ź  (http://www.englishtown.co.kr) ě?´ëŠ&#x201D;ě?ź  ë§&#x2C6;ěź&#x20AC;í&#x152;&#x2026;  ě&#x2020;&#x201D;루ě&#x2026;&#x2DC;â&#x20AC;&#x153;Meta  Emailerâ&#x20AC;?  ę°&#x153;ë°&#x153; Cisco  Systems  Korea  ë&#x201E;¤í&#x160;¸ě&#x203A;&#x152;í Ź  ě&#x2022;&#x201E;ěš´ë?°ëŻ¸  ę´&#x20AC;댏  모ë&#x201C;&#x2C6;  ę°&#x153;ë°&#x153; MBC  ESPN  â&#x20AC;&#x153;ě &#x153;1í&#x161;&#x152;í&#x2022;&#x153;ę°&#x2022;ë§&#x2C6;ë?źí&#x2020;¤ë&#x152;&#x20AC;í&#x161;&#x152;â&#x20AC;&#x203A;  ě&#x203A;šě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  꾏ěś&#x2022;   VisaCash  Korea  ě?¸í&#x201E;°ë&#x201E;ˇ  ë§&#x2C6;ěź&#x20AC;í&#x152;&#x2026;  기í&#x161;?ě&#x2022;&#x2C6;  읨ě&#x201E;¤í&#x152;&#x2026; PoketLady  ě&#x201A;Źě&#x2014;&#x2026;기í&#x161;?  (ě&#x2022;&#x201E;ë°&#x201D;í&#x192;&#x20AC;뼟í&#x2122;&#x153;ě&#x161;Ší&#x2022;&#x153;PDA  Agent  System)   Cisco  Systems  Korea  â&#x20AC;&#x153;Networkers  Seoulí&#x2013;&#x2030;ě&#x201A;Źâ&#x20AC;&#x203A;  ě&#x203A;šě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  ě &#x153;ě&#x17E;&#x2018; SK  Telecom  모ë°&#x201D;ě?ź  ě&#x2DC; ě&#x192;   창ě&#x17E;&#x2018;ě &#x153;  ě&#x203A;šě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  꾏ěś&#x2022;   MobileNic  MYTY  (PDA)  ě &#x153;í&#x2019;&#x2C6;  í&#x2122;?ëł´  ě&#x203A;šě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  꾏ěś&#x2022; Mytylove.co.kr  읤뎤ë&#x2039;&#x2C6;í&#x2039;°  ě&#x203A;šě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  ë°?  PDA  ě &#x201E;ě&#x161;Š  ě&#x203A;šě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  꾏ěś&#x2022; 매경  ě?¸í&#x201E;°ë&#x201E;ˇ  í&#x161;&#x152;ě&#x201A;Ź  í&#x2122;&#x2C6;í&#x17D;&#x2DC;ě?´ě§&#x20AC;  ě &#x153;ě&#x17E;&#x2018;  /  매경  ě&#x203A;šě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  ę°&#x153;í&#x17D;¸  ě &#x201E;ë&#x17E;ľě&#x2C6;&#x2DC;댽  ë°?  ě&#x203A;šě&#x160;¤í&#x192;&#x20AC;ě?źę°&#x20AC;ě?´ë&#x201C;&#x153;  ę°&#x153;ë°&#x153; ëŠ&#x20AC;í&#x2039;°í&#x201D;&#x152;ë&#x17E;&#x2122;ě&#x160;¤ęˇšě&#x17E;Ľ  CGV  곾ě&#x2039;?  ě&#x203A;šě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  꾏ěś&#x2022; ă&#x2C6;&#x153;LJ21  -ě&#x2DC; í&#x2122;&#x201D;[ě&#x2C6;&#x2DC;졨ě?¸ëś&#x2C6;ëŞ&#x2026;]  곾ě&#x2039;?  ě&#x203A;šě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  꾏ěś&#x2022;  (http://www.addr-unknown.com) msn  mobile  page  ě &#x153;ě&#x17E;&#x2018;(http://m.msn.co.kr/main.asp) CGV  :  Online  Quiz  module  development  and  management msn  monthly  update,  WebCast  í&#x17D;&#x2DC;ě?´ě§&#x20AC;  ě &#x153;ě&#x17E;&#x2018;,  msn  community:  ě?´ě&#x2022;źę¸°ë&#x201A;&#x2DC;ë&#x2C6;&#x201D;í&#x201E;°,  ě&#x160;¤í&#x192;&#x20AC;ěą&#x201E;í&#x152;&#x2026;,  e-Love  Story  ě&#x2DC;¨ë?źě?¸  ě?´ë˛¤í&#x160;¸  꾏ěś&#x2022; Nike.co.kr  Renewalě&#x17E;&#x2018;ě&#x2014;&#x2026;:  Online  catalog,  Store  Locator  ě&#x2039;&#x153;ě&#x160;¤í&#x2026;&#x153;  ę°&#x153;ë°&#x153; Cisco  MDF  (Marketing  Development  Fund)  ě&#x2039;&#x153;ě&#x160;¤í&#x2026;&#x153;  ę°&#x153;ë°&#x153; CGV  ě?´ëŠ&#x201D;ě?ź  ë§&#x2C6;ěź&#x20AC;í&#x152;&#x2026;  읨ě&#x201E;¤í&#x152;&#x2026;  ë°?  ë&#x2026;&#x201E;ę°&#x201E;  ě?´ëŠ&#x201D;ě?ź  ě &#x153;ě&#x17E;&#x2018;ę´&#x20AC;댏 Dear  Voice  (미꾭  í&#x2DC;&#x201E;ě§&#x20AC;  ë˛&#x2022;ě?¸)  ě&#x2DC;¨ë?źě?¸  í&#x201D;&#x201E;ëĄ&#x153;ě ?í&#x160;¸  CI,  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  ę°&#x153;ë°&#x153;

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Portfolio 2000 ~ 2002

KD  Mediaě&#x201A;Źě?&#x2DC;  DVD  ě &#x201E;돸ě&#x2021;źí&#x2022;&#x2018;몰  dvdgogo.com꾏ěś&#x2022; Redback  Koreaě?&#x2DC;  ě&#x203A;ší&#x152;&#x152;í&#x160;¸ë&#x201E;&#x2C6;ëĄ&#x153;  ě&#x201E; ě &#x2022;/  A  member  of  MS  TV  Developer Cisco  Koreaě&#x203A;šě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸Renewal Dear  Voiceě&#x203A;šě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸ę°&#x153;ë°&#x153; Dinos  Technology,  Inc.  USA  Website  Consulting MSN  Korea  Mobile  page  and  banner  design  Pacific  Ventures  -Web  site  reconstruction  consulting CISCO  KOREA  Website  â&#x20AC;&#x201C;CCOWP  ProgrammingNike  Korea  official  Internet  Vendoręł&#x201E;ě&#x2022;˝ě˛´ę˛°  ë°?  ě&#x203A;šě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  ě&#x153; ě§&#x20AC;ëł´ě&#x2C6;&#x2DC; msn  Radio  playerě &#x153;ě&#x17E;&#x2018;   Future  Disk  System,  Inc.  e-Service  consulting  ë°?  Neo-CD  ě &#x153;ě&#x17E;&#x2018;   BEA  Korea  Website  2.0  development   í&#x152;&#x152;ęł ë&#x2039;¤ě&#x2DC;¨ë?źě?¸  ě&#x2013;´í&#x2022;&#x2122;ě&#x203A;?  â&#x20AC;&#x201C;  ě&#x2DC;¨ë?źě?¸  ě&#x17E;&#x2018;돸ęľ?ě&#x2039;¤  ę°&#x153;ë°&#x153;  읨ě&#x201E;¤í&#x152;&#x2026; Nike  Korea  â&#x20AC;&#x201C;Shox  ë¸&#x152;ë&#x17E;&#x153;ë&#x201C;&#x153;  í&#x2039;°ě &#x20AC;  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  (http://www.inke.co.kr/shox)   FDS,  Inc.  Future-CD  í&#x160;ší&#x2014;&#x2C6;ě&#x17E;&#x2018;ě&#x2014;&#x2026;  ë&#x152;&#x20AC;í&#x2013;&#x2030; Dll-all.com  ě&#x2DC;¨ë?źě?¸  갤ë&#x;ŹëŚŹ  ě&#x161;´ě&#x2DC;   밊ë˛&#x2022;ě&#x2014;?  ë&#x201D;°ëĽ¸  ě&#x2C6;&#x2DC;ě?ľ  ě&#x2039;&#x153;뎏ë &#x2C6;ě?´ě&#x2026;&#x2DC;  읨ě&#x201E;¤í&#x152;&#x2026;  ë°?  ę°&#x153;ë°&#x153; WeCan  Mediaě?&#x2DC;  미í&#x152;&#x2026;  읨í&#x2026;?츠[ě&#x2021;źí&#x152;&#x2026;]  ë&#x201D;&#x201D;ě&#x17E;?ě?¸  ě &#x153;ě&#x17E;&#x2018; [Cisco  Systems  Korea]ë&#x201E;¤í&#x160;¸ě&#x203A;&#x152;읤ě&#x160;¤  ě?´ë˛¤í&#x160;¸  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  ě &#x153;ě&#x17E;&#x2018; [Cisco  Systems  Korea]  I  Vender  ęľ?ě&#x153;Ąęłźě &#x2022;  ě?´ě&#x2C6;&#x2DC; ă&#x2C6;&#x153;í&#x2022;&#x153;ęľ­ë§&#x2C6;ě?´í ŹëĄ&#x153;ě&#x2020;&#x152;í&#x201D;&#x201E;í&#x160;¸[MSN]  배ë&#x201E;&#x2C6;,  ě?´ëŻ¸ě§&#x20AC;,  í&#x17D;&#x2DC;ě?´ě§&#x20AC;  ě &#x153;ě&#x17E;&#x2018;  ë°?  기í&#x161;? LGě&#x153; í&#x2020;ľ  í&#x2122;&#x2C6;ě&#x2021;źí&#x2022;&#x2018;  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  ë&#x201D;&#x201D;ě&#x17E;?ě?¸ LG  AD  -Microsoft  í&#x2122;?ëł´ě&#x161;Š  ěş?댭í&#x201E;°  ëŠ&#x201D;ë&#x2DC;?기  ë&#x201D;&#x201D;ě&#x17E;?ě?¸ ă&#x2C6;&#x153;í&#x2022;&#x153;ęľ­ë§&#x2C6;ě?´í ŹëĄ&#x153;ě&#x2020;&#x152;í&#x201D;&#x201E;í&#x160;¸  msn.co.kr  MSN  NIP  Series  ę°&#x153;ë°&#x153; ă&#x2C6;&#x153;í&#x2022;&#x153;ęľ­ë§&#x2C6;ě?´í ŹëĄ&#x153;ě&#x2020;&#x152;í&#x201D;&#x201E;í&#x160;¸[MSN]  배ë&#x201E;&#x2C6;,  ě?´ëŻ¸ě§&#x20AC;,  í&#x17D;&#x2DC;ě?´ě§&#x20AC;  ě &#x153;ě&#x17E;&#x2018;  ë°?  기í&#x161;? LGě&#x153; í&#x2020;ľ  í&#x2122;&#x2C6;ě&#x2021;źí&#x2022;&#x2018;  ě&#x201A;Źě?´í&#x160;¸  ěś&#x201D;ę°&#x20AC;  ě &#x153;ě&#x17E;&#x2018;   Emotional  Music  Bank  Servicee  ě &#x153;ě&#x17E;&#x2018; MSN  NIP  Seriesě &#x153;ě&#x17E;&#x2018;/  MSN  Webzineę°&#x153;ë°&#x153;  /  MSNěş?댭í&#x201E;°  ëŠ&#x201D;ë&#x2DC;?기  ěś&#x201D;ę°&#x20AC;  ę°&#x153;ë°&#x153; ă&#x2C6;&#x153;NeoWiz  -SayClub:  ě&#x160;¤í&#x192;&#x20AC;ěł&#x2021;  í&#x17D;&#x2DC;ě?´ě§&#x20AC;  ě &#x153;ě&#x17E;&#x2018; Microsoft  ě &#x153;2ě°¨  Wireless  Internet  :  Presentation  Kit  ě &#x153;ě&#x17E;&#x2018;  

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź


Portfolio 1998 ~ 2000

SUNDAY MSN  컨텐트  기획  및  디자인.  MSN  NIP  Series  6월달유지보수 ㈜한국인터넷기업협회  공식  웹사이트  구축  (http://www.kinternet.org) AsiaWeb  Networks  Official  Website  (http://www.asiawebnetworks.com)   CISCO  Korea  Website  update  and  service ㈜한국마이크로소프트  Server  3.0  웹사이트  /  ㈜한국마이크로소프트  Home사이트  version  2.0웹사이트 ㈜한국마이크로소프트  NT    Workstation  웹사이트/  ㈜한국마이크로소프트  System  Managements  Server  웹사이트 윤디자인연구소  디자인  웹진<정글>  아트디렉션  및  디자인  작업 Norman  Broadband  International  Intranet개발 CISCO와  공식  Korea  Internet  vender  파트너  계약  >  CISCO  Korea  Website  구축 ㈜한국마이크로소프트Office  2000  웹사이트0 ㈜한국마이크로소프트  [MSN]  공식  AD  Vender  >  ㈜한국마이크로소프트[MSN]  AD  Banner  제작 ㈜한국마이크로소프트[MSN]헨드폰통신업체를위한세미나PPT  화면디자인/  ㈜한국마이크로소프트[MSN]  WMT비디오파일제작 Cisco  Systems  Korea네트워크용어정리사이트제작 ㈜한국마이크로소프트[MSN]  PPT화면,  NIP이미지제작/  ㈜한국마이크로소프트[MSN]게임사이트화면디자인 ㈜한국마이크로소프트  MS  Chat,  Outlook  Express  Edu_Kit제작남품 이광모  감독의  영화‚  아름다움시절  ‛  공식  웹사이트  구축 허진호감독의  영화‚  8월의크리스마스‛  공식  웹사이트  구축 ㈜한국마이크로소프트의  Outlook  Express용  DHTML  Stationary개발 김지운감독의  영화‚  조용한가족‛공식  웹사이트  제작 뮤직포탈  NT  Radio  Station  v5.0  구축  및  서비스  런치 인터넷과  연계되는  새로운  개념의  Multimedia  CD  <MCD>  개발 영화전문채널<NT  Cine-Flux>  Version  2.0  개발 Warner  Music  Korea의  Sampler  Vol.3  -MCD  개발 ㈜한국마이크로소프트  Windows  98  웹사이트   ㈜한국마이크로소프트  Game  웹사이트/  ㈜한국마이크로소프트  Hardware웹사이트 ㈜한국마이크로소프트  Visual  Studio  /  Visual  Basic웹사이트 ㈜한국마이크로소프트  FrontPage  웹사이트 ㈜한국마이크로소프트  Backoffice  Small  Business  Server  웹사이트 ㈜한국마이크로소프트  SQL  웹사이트     제2회부천국제영화제  공식  웹사이트

2012년 3월 20일 화요일


More Information metabrain  :    http://www.metabrain.com metaPresso    :    http://metapresso.com WordPress    :    http://wordpress.org My  Desk    :    http://mydesk.metabrain.com Email    :    c@metabrain.com Phone    :    02-518-7770 Twitter    :    @metabrain      @metapresso    @mydeskapps

2012ë&#x2026;&#x201E; 3ě&#x203A;&#x201D; 20ě?ź í&#x2122;&#x201D;ě&#x161;&#x201D;ě?ź

metabrain_sample  

metabrain_sample

metabrain_sample  

metabrain_sample

Advertisement