Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

Page 1

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

Forsikringsselskabet Vendsyssel

Forsikringsselskabet Vendsyssel

år

år

150

150

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S Brinck Seidelins Gade 6 9800 Hjørring

FV 150 års jubilæum omslag.indd 1

24/06/11 11.40


2

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 2

09/08/11 10.37


Forsikringsselskabet Vendsyssel

150 år

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 3

3

09/08/11 10.37


4

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 4

09/08/11 10.37


Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum Udgiver: Byprofil.dk en del af Bermann Company H.C. Andersens vej 46 9800 Hjørring tlf 86 510 212 www.byprofil.dk michael@byprofil.dk Fotos: Flemming Jansen, Bermann Company Historiske fotos er vedligst udlånt af Forsikringsselskabet Vendsyssel. Tekst: Flemming Jansen Grafisk produktion: A.B. Andersen Grafisk design Tryk: Print Nord / Bræmer Tryk Copyright: Byprofil.dk Tekst, foto, udformning og systematik er beskyttet i henhold til lov om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra udgiveren. Udgivet 1. september 2011 ISBN 87-994267-3-0

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 5

5

09/08/11 10.37


6

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 6

09/08/11 10.37


Indholdsfortegnelse 9 Forord 11 1. En lys idé blev til positiv virkelighed for mange mennesker… 17 2. Tidligere formand for Forsikringsselskabet Vendsyssel Peder Brix: ”Vores sjæl er ikke til salg...” 23 3. Tidligere bestyrelsesformand Erling Nielsen: ”ETIK er et nøgleord!” 27 4. Tidligere direktør Aage Kærgaard: ”Direktørjobbet i ”Vendsyssel” var et ønskejob…” 31 5. Fra Vestjylland til Vendsyssel…. 37 6. Nyvalgt formand Torben Aagaard Jensen: ”Vi arbejder videre på det oprindelige idégrundlag!” 43 7. Glad for livet – og for at være en del af ”Vendsyssel” 47 8. Fra ”De” til ”du” - Bodil Hald og Ellen Jørgensen tilsammen 85 år i administrationen 53 9. Bestyrelsesmedlem Per Pilgaard – fjerde generation i Forsikringsselskabet Vendsyssel 61 10. Efterord... Udsigten for ”Vendsyssel” de kommende år

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 7

7

09/08/11 10.37


Direktør Klavs Birkelund og bestyrelsesformand Torben Aagaard Jensen

8

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 8

09/08/11 10.37


Forord Forsikring giver tryghed og sikkerhed Af Torben Aagaard Jensen, formand for bestyrelsen for Forsikringsselskabet Vendsyssel. Som udgangspunkt er forsikring kedeligt. Det er noget, man betaler til i håb om aldrig at få brug for det – men forsikring giver tryghed og sikkerhed, så man kan komme videre med sit liv, sin familie og sit erhverv, hvis der nu alligevel skulle indtræffe noget uforudset. Det var nogle af de tanker, der lå bag Forsikringsselskabet Vendsyssels etablering for 150 år siden, og det er de samme tanker, der er grundlaget for vores forsikringsvirksomhed i dag. Mange personer har i løbet af de 150 år været med til at udvikle Forsikringsselskabet Vendsyssel - som forsikringstagere, delegerede, bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere Vi skylder dem alle en tak for, at vi også i dag kan få klaret vore forsikringsforhold lokalt på en ordentlig og sober måde. Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget til denne bog om Forsikringsselskabet Vendsyssels historie. Der skal lyde en særlig tak til Flemming Jansen, som har skrevet bogen med entusiasme og engagement, og til Michael Bermann for den tekniske udførelse. Nu er historien skrevet om de første 150 år, og det gælder fortsat: ”Vi er ikke det største forsikringsselskab, men vi bestræber os hver dag på at være det bedste”

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 9

9

09/08/11 10.37


Første bekendtgørelse

10

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 10

09/08/11 10.37


1. En lys idé blev til positiv virkelighed for mange mennesker… ”Der var engang…” – sådan begynder ethvert rigtigt eventyr, og det, denne lille bog skal fortælle, er da netop også et rigtigt eventyr. Et af de eventyr, der fortæller den skinbarlige sandhed vel at mærke - det er ganske vist!

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 11

11

09/08/11 10.37


Det hele begyndte for 150 år siden Det hele begyndte for mange år siden – nærmere betegnet i 1861. Dengang gjaldt Christian den Femtes Lov, hvor der bl.a. står følgende: ”Dersom nogen bondes gård eller hus ved ildebrand kommer til skade, da bør han ved husbonden og ved bymændenes hjælp om han selv ej have midler dertil, opbygge gården eller huset”.

Buste af Chr. H. Nielsen opstillet i Cathrinegården i Hjørring

12

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 12

09/08/11 10.37


I Hjørring levede der på det tidspunkt en mand, der ligesom de fleste andre kunne indse, at sådanne tilstande var både uudholdelige og dybt uforsvarlige. Var uheldet ude, kunne det være ensbetydende med, at den ramte persons liv ville ligge i ruiner. Manden, der tog initiativ til at gøre noget for at ændre på tingenes utålelige tilstand, var den højt ansete og respekterede konsul Chr. H. Nielsen. Han var en stor foregangsmand i Hjørring by på mange fronter, og gennem sine mange forbindelser med landboere kendte han desuden deres forhold og var klar over, at en brand som sagt ofte betød den rene ruin for en landmand, som var mindre velstillet. Fra idé og tanke til handling Idéen om at stifte en brandkasse opstod, og hos den gæve konsul var der heller ikke i denne forbindelse langt fra tanke til handling. I juli 1860 udsendte han således en skrivelse til en række kendte mænd i Hjørring Amt og udbad sig deres mening om sagen. Henvendelsen blev særdeles positivt modtaget i vide kredse, og de mange svar til konsulen bekræftede ham i, at han havde fostret en bæredygtig idé med tanken om at oprette en ”Brandforsikringsforening for rørlige ejendele”. Det første spadestik til brandkassen var hermed taget i overført betydning, og allerede året efter var stiftelsen af ”Brandforsikringsforeningen for Landboeres rørlige Eiendele i Hjørring Amt og Kjær Herred i Aalborg Amt” en realitet. Forud var der bl.a. med stor tilslutning afholdt et offentligt møde om sagen d. 8. december 1860 i gæstgiver Houmanns lokaler i Hjørring. Vendelboer var imidlertid også dengang forsigtige og snusfornuftige folk, så i første omgang enedes man om at rette henvendelse til den allerede eksisterende brandforsikringsforening for Aalborg og Hjørring amter, der dog ikke havde haft stor tilslutning i Vendsyssel. Henvendelse gik på at få oprettet et filialkontor i Hjørring, men den blev mødt med et afslag. Afslaget kom i marts 1861.

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 13

13

09/08/11 10.37


Det vedtages at stifte foreningen Afslaget gav grøde til på ny at afprøve konsul Chr. H. Nielsens oprindelig forslag fra året før, og efter en del røre og aktivitet inviteredes han til et møde på Vrejlev Kro d. 14. april 1861. Her redegjorde idéens ophavsmand for de planer, der allerede var lagt året før med det resultat, at de forsamlede enstemmigt vedtog at søge ”Brandforsikringsforeningen for Hjørring Amt og Kjær Herred i Aalborg Amt” dannet. Vedtægterne for foreningen blev besluttet, og allerede ved samme lejlighed blev der af 25 af indbyderne til mødet straks tegnet ikke mindre end 70.000 rigsdaler – jo, vendelboer kan skam også være hurtige på aftrækkeren, når det for alvor gælder (!). Stiftende generalforsamling Udfaldet af mødet blev bekendtgjort i dagspressen, og den stiftende generalforsamling løb af stabelen 27. juli 1861 – ligesom det offentlige møde 8. december året før var rammerne for mødet også denne gang gæstgiver Houmanns lokaler i Hjørring. Hensigten var at stifte foreningen ved denne lejlighed, forudsat at der var tegnet en forsikringssum på 1 mill. rigsdaler. Imidlertid var det ”kun” blevet til 800.000. – Derfor stillede konsul Nielsen, der var valgt til generalforsamlingens dirigent, spørgsmålet, om generalforsamlingen fandt det rigtigt og ikke for voveligt at starte foreningen med den indsamlede forsikringssum? Generalforsamlingen vedtog med alle stemmer mod én at betragte foreningen som startet, og udkastet til love blev oplæst og vedtaget med enkelte justeringer.

14

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 14

09/08/11 10.37


Barnet var født Barnet var født, og den allerførste bestyrelse – eller direktion, som det hed ved stiftelsen – kom til at bestå af følgende medlemmer: Konsul Chr. H. Nielsen, Hjørring. Proprietær Hansen, Hellumlund. Folketingsmedlem L.C. Pederen, Skjortholt. Gårdejer Lars Sønderstrup, Bejstrup. Lærer Jensen, Hæstrup. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med idémanden konsul Chr. H. Nielsen som formand. Han blev overdraget opgaven at ordne det videre fornødne, således at foreningen kunne begynde sit egentlige virke 1. september 1861, som altså er den officielle fødsels- eller stiftelsesdag. Stenen lagt til velkonsolideret moderne forsikringsvirksomhed Stenen var hermed lagt til den velkonsoliderede moderne forsikringsvirksomhed, vi i dag kender som Forsikringsselskabet Vendsyssel. Eventyret var begyndt, og en spændende fortælling om en rivende udvikling, styret af en lang række af dygtige, engagerede folkevalgte og medarbejdere kan begynde. På de følgende sider kan du lære vendelboernes forsikringsselskab nærmere at kende, og stifte bekendskab med skiftende centrale personer, ansatte og nogle af de mange kunder.

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 15

15

09/08/11 10.37


Telegram fra Hjørring Discontbank i forbindelse med 50 års jubilæet

16

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 16

09/08/11 10.37


2. Tidligere formand for Forsikringsselskabet Vendsyssel: ”Vores sjæl er ikke til salg...”

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 17

17

09/08/11 10.37


Tidligere formand for Forsikringsselskabet Vendsyssel Peder Brix

Ved den seneste generalforsamling ultimo marts 2011 sagde Forsikringsselskabet Vendsyssel farvel til en vellidt og afholdt formand, der efter at have beklædt posten siden 2003 faldt for aldersgrænsen. Peder Brix har stillet sig til rådighed for en samtale i sit dejlige hjem i badebyen Løkken. Telefonopringning startskud til 12 års bestyrelsesarbejde Peder Brix fortæller, at det var en telefonopringning fra købmand Johansen i Brønderslev, der blev startskuddet til 12 års arbejde i bestyrelsen – heraf de sidste 8 år som formand. Peder Brix, der har en solid faglig baggrund i bankverdenen og realkreditsektoren, var ikke sen til at sige ja tak til opfordringen til at lade sig vælge til bestyrelsen i det lokalt forankrede forsikringsselskab Vendsyssel. Og valgt det blev han på generalforsamlingen i 1999, og få år senere afløste han så Erling Nielsen på formandsposten.

18

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 18

09/08/11 10.37


Peder Brix har aldrig fortrudt sit ja til at arbejde i Forsikringsselskabet Vendsyssels folkevalgte ledelse. Det har været utrolig frugtbart og inspirerende at arbejde tæt sammen med direktør Klavs Birkelund, siger han – og så kan jeg jo sammen med mine kolleger og vore kunder glæde mig over, at egenkapitalen fra 1999 til 2011 er vokset fra 23 til 93 mio., tilføjer han med et lunt glimt i øjet (!). De valgte strategier har givet positiv udvikling Den positive udvikling er resultatet af de strategier, der er lagt for driften af selskabet, fortæller Peder Brix ikke uden en vis stolthed, som hans vendsysselske beskedenhed dog ikke lader ham skilte åbenlyst med. – En del af forklaringen på vores succes som forsikringsselskab ligger netop i, at vi er lokale. Vi kender kunderne, og de kender os. På den ene side tillader vi os at sortere i kunderne, så vi kan vælge de usolide fra, mens kunder omvendt har den fordel, at vi på grund af vore lokale forankring og selvstændighed ikke skal have sagerne behandlet andre steder end hos os selv. Det giver en både hurtig, god og fair sagsbehandling, forklarer Peder Brix.

Peder Brix

Stærk fokus på det lokale Dette at vi har assurandører i alle kroge i landsdelen gør, at de ved, hvad der rører sig ude i lokalområderne. God behandling af forsikringstagerne, nærhed og overskuelighed er noget af det, der kendetegner os som lokalt forsikringsselskab, fastslår den nu forhenværende formand. Som en understregning af den stærke fokus på det lokale samarbejder Forsikringsselskabet Vendsyssel nu tæt med Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Hvetbo – i den sammenhæng er det en meget vigtig pointe, at vores ”sjæl” på ingen måde er til salg, siger Peder Brix med dyb overbevisning i stemmen! Det udmøntes helt konkret i, at eksempelvis formandsposten til enhver tid bliver i selskabet.

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 19

19

09/08/11 10.37


Mere bureaukrati påtvinges oppefra En kraftig opstramning vedrørende tilsyn og forordninger fra EU og i det hele taget masser af retningslinjer ovenfra, der skal følges, har ikke gjort hverdagen lettere for de små selskaber. Vi har heldigvis ekspertisen til at klare det selv og har ikke behov for at købe eksperthjælp udefra til at lave diverse statistikker og indberetninger. Også i den forbindelse fortjener direktøren og hans medarbejdere en stor rose, lyder det fra Peder Brix. Kan se fremtiden trygt i møde Med en solvens helt i top, med en stor solid kundekreds og med dygtige medarbejdere og en kompetent ledelse kan Forsikringsselskabet Vendsyssel derfor se fremtiden trygt i møde, udtaler selskabets formand fra 2003 til 2011 som sin slutreplik på en god samtale. Årene i Forsikringsselskabet Vendsyssel vil jeg altid se tilbage på med glæde, konkluderer Peder Brix.

20

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 20

09/08/11 10.37


Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 21

21

09/08/11 10.37


Tillægsblad til Vendsyssel Tidende i forbindelse med 50 års jubilæum

22

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 22

09/08/11 10.37


3. Tidligere bestyrelsesformand Erling Nielsen: ”ETIK er et nøgleord!”

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 23

23

09/08/11 10.37


Erling Nielsen, der er bosat i Dronninglund, har brugt en stor del af sin fritid på at bestride folkevalgte tillidsposter. Mange vil huske ham som et fremtrædende medlem af byrådet i den tidligere Dronninglund Kommune, hvor han i en snes år repræsenterede Kristendemokraterne, ligesom han var medlem af Nordjyllands Amtsråd i tre valgperioder. Spændende og udbytterige år som bestyrelsesmedlem og formand Og så har han for resten også været aktiv i Forsikringsselskabet Vendsyssel, hvor han var bestyrelsesmedlem fra 1968 til 2003 – de seneste år i funktionsperioden som formand for samme bestyrelse. Selv betegner han årene som aktiv folkevalgt i Forsikringsselskabet Vendsyssel som meget spændende og udbytterige – bl.a. var man tidligere personligt med til at gøre skader op, fortæller han. Det gjaldt dengang som nu om at få denne vigtige opgave udført på en pæn og ordentlig måde, og det lykkedes heldigvis som hovedregel. Det anser jeg for meget vigtigt, fortsætter Erling Nielsen, fordi en ordentlig, fair og reel behandling giver tilfredse kunder og dermed også en stor tilfredsstillelse for det selskab, der er leverandør af forsikringerne. Ledetråden en ordentlig, fair og seriøs sagsbehandling En ordentlig, fair og seriøs sagsbehandling har været ledetråden i de 150 år, selskabet har eksisteret, lyder det fra den tidligere formand. Det er andre folks penge, vi arbejder med – det giver en helt særlig forpligtelse og et helt særligt ansvar at leve op til, siger han. I den sammenhæng er etik et nøgleord, understreger Erling Nielsen. Vil man drive en langsigtet og god forretning, så kræver det en høj moral – ærlighed varer ganske enkelt længst! Her taler det gamle ord sandt, og denne gamle, men evigt aktuelle sandhed er Forsikringsselskabet Vendsyssels 150 årige historie

24

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 24

09/08/11 10.37


én lang fortælling om. Derfor udtrykker Erling Nielsen da også håbet om og troen på, at ledetråden også fremover vil være en ærlig og reel håndtering af forsikringssagerne.

Tidligere bestyrelsemedlem Erling Nielsen

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 25

25

09/08/11 10.37


Korrespondance

26

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 26

09/08/11 10.37


4. Tidligere direktør Aage Kærgaard: ”Direktørjobbet i ”Vendsyssel” var et ønskejob…”

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 27

27

09/08/11 10.37


Aage Kærgaard tidligere direktør for Forsikringsselskabet Vendsyssel

I år 2000 gik Aage Kærgaard, der dengang var 66 år, på pension. Det kunne han gøre med en særdeles god samvittighed, idet han inden da havde kronet en lang karrière inden for forsikringsbranchen med først at blive ansat som underdirektør i Forsikringsselskabet Vendsyssel i 1982 og siden som direktør i 1988. Det betegner han selv som en ønskestilling, hvor han stod i spidsen for nogle fantastisk loyale og trofaste medarbejdere. Født i det nordlige Himmerland I et langt liv frem mod en alder af 150 år, som for Forsikringsselskabet Vendsyssels vedkommende, er der selvfølgelig både op- og nedture. Da Aage Kærgaard overtog ledelsen, var det således hårde tider i branchen med en egenkapital på 2,5 mio. og Forsikringstilsynet, der pustede de små selskaber i nakken for at få dem til at fusionere. Men vendelboer er nu engang vendelboer – ja, det vil sige, at den nyansatte direktør i 1988, Aage Kærgaard, rent faktisk er himmerlænding – ganske vist fra det nordlige Himmerland (!). Han er nemlig med sine egne ord født i kanten af Lille Vildmose – børnene siger, at jeg er blevet fundet her, siger han med et glimt i øjet (!).

28

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 28

09/08/11 10.37


Effektiv kur satte kursen og sikrede fremtiden Et fund var han imidlertid som direktør, idet egenkapitalen på ganske få år voksede fra de nævnte 2,5 mio. kr. til ikke mindre end 25 mio. kr. En kraftig styring af omkostningsniveauet blev begyndelsen på en effektiv kur, hvor de tilbageværende medarbejdere sammen med den nye direktør godt hjulpet på vej af Foreningen af Gensidige Forsikringsselskaber, der skød en rentefri lånekapital ind, fordi de troede på det i bund og grund solide nordjyske projekt, styrede det lokalt forankrede forsikringsflagskib sikkert ind i fremtiden. Fra 1988 til år 2000 blev egenkapitalen såmænd tidoblet, og Aage Kærgaards efterfølger, Klavs Birkelund, kan i dag sammen med sin bestyrelse, sine ansatte og kunderne glæde sig over en egenkapital, der som sagt er vokset til næsten kr. 100 mio., hvilket gør selskabet særdeles velkonsolideret og solvent. Den 150 årige er således ved bedre helbred end nogensinde!! Forsikringsselskabet Vendsyssel – en del af hjerteblodet Aage Kærgaard fortæller, at han som direktør har arbejdet under bestyrelsesformændene Ejnar Andersen og Erling Nielsen. Førstnævnte blev 97 år og stoppede først som formand som 81 årig, men han ringede efterfølgende jævnligt for at spørge til driften, fortæller Aage Kærgaard. I Erling Nielsens formandstid indførtes en aldersgrænse på 70 år, men den nu 80 årige Erling Nielsen interesserer sig stadigvæk levende for Forsikringsselskabet Vendsyssel. På en eller anden måde bliver det en del af hjerteblodet hos dem, der har arbejdet tæt med tingene, konkluderer den tidligere direktør Aage Kærgaard. Selv begyndte han med forsikring i 1969 og har som faglig baggrund en assurandøruddannelse fra Forsikringshøjskolen – en uddannelse, der sammen med arbejde i diverse forsikringssammenhænge, åbnede døren til en på alle måder rig tid i Forsikringsselskabet Vendsyssel, der da også har en særlig plads i Aage Kærgaards hjerte.

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 29

29

09/08/11 10.37


Hjørring Amt og Kær Herreds Gensidige Brandforsikring. Salgsbrev

30

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 30

09/08/11 10.38


5. Fra Vestjylland til Vendsyssel….

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 31

31

09/08/11 10.38


Klavs Birkelund direktør for Forsikringsselskabet Vendsyssel

Om hundred’ år er alting glemt, lyder et gammelt fyndord. Det gælder imidlertid ikke altid. I hvert fald ikke i tilfældet Forsikringsselskabet Vendsyssel (!). Det viste sig at være et særdeles sundt og levedygtigt barn, der kom til verden 1. september 1861. Den nyfødte trivedes og voksede sig stor og stærk – først og fremmest fordi barnet sugede livsvigtig næring fra sine lokale rødder – et solidt lokalt rodnet, som det meget lokalt funderede forsikringsselskab nu har holdt fast i gennem 150 år. De lokale vitaminer giver forsikringsselskabet energi og vitalitet og trofastheden mod den oprindelige identitet går hånd i hånd med en fortløbende udvikling, så Forsikringsselskabet Vendsyssel her ved 150 års jubilæet fremstår som et moderne dynamisk selskab, der fuldt ud lever op til moderne forsikringskunders behov. Klavs Birkelund – en tilfreds direktør Det er man ikke i tvivl om, når man har hørt selskabets nuværende direktør, Klavs Birkelunds, beskrivelse af fakta. Overskriften ser man allerede på husets ydervæg

32

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 32

09/08/11 10.38


på adressen på Brinck Seidelins Gade i Hjørrings centrum, som selskabet købte i 1935, og hvor ledelse og administration har til huse i dag. Her står der nemlig med store bogstaver: ”Det lille selskab med det store lokalkendskab”. Det er en tilfreds direktør, der kan fortælle om sit livs rejse fra Vorbasse, hvor han er født og opvokset, til Vendsyssel, hvor han i år 2000 blev direktør for Forsikringsselskabet Vendsyssel. Inden da havde han erhvervet sig en solid baggrund med en uddannelse som assurandør, hvorefter han via jobs i Codan og senere et mindre selskab landede i direktørstolen i Vendsyssel. Her har han lært at sætte pris på de værdier, som selskabet har bygget på gennem generationer, og som Klavs Birkelund sammen med skiftende bestyrelser selv har været med til at pleje og videreudvikle. Solide og ansvarlige kunder giver lave forsikringspræmier Når det gælder kundesegmentet var og er målgruppen primært vendelboerne. Helt præcist taler vi om Vendsyssel, Han Herred og det nordlige Himmerland, forklarer Klavs Birkelund. Hertil kommer, at selskabet lægger stor vægt på at se folk nøje an, inden de bliver kunder. Det har givet en meget homogén kundekreds. Solide og ansvarlige kunder betyder nemlig samtidig særdeles konkurrencedygtige og billige præmier i forhold til forsikringsmarkedet i øvrigt. – Så hvis en lidt for smart ”københaversnude” skulle gå hen og blive tiltrukket af det yderst fornuftige prisniveau på forsikringspræmier og ønske at blive kunde i det lille selskab med det store lokalkendskab, så er der lukket og slukket, skulle vi hilse at sige!! Velkonsolideret selskab Her i 150 året kan direktøren oplyse, at selskabet er meget velkonsolideret med en egenkapital på næsten 100 mio., og Foreningen af Forsikringstagere i Forsikringsselskabet Vendsyssel kan hvert år uddele 300.000 – 400.000 til velgørende formål

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 33

33

09/08/11 10.38


(!). – Det selskab, der for 150 år siden startede som en ren brandforsikring, dækker nu et bredt spektrum af forsikringsbehov, som imødekommer den moderne kundes aktuelle behov. Forsikringsselskabet Vendsyssel er i dag arbejdsplads for 16 ansatte i administration og salg, ligesom selskabet også har egen taksator. Fra gensidigt selskab til aktieselskab Direktør Klavs Birkelund kan endvidere oplyse, at ejerforholdet i 2007 blev ændret fra et gensidigt selskab til et aktieselskab. Forsikringsselskabet Vendsyssel er således kundeejet, idet det gamle gensidige selskab ejer 75% af aktierne, mens Sparekassen Vendsyssel ejer de sidste 25%. I og med at kunderne ejer aktierne, siger vedtægterne da også, at de skal have del i de penge, aktierne er værd i tilfælde af en eventuel opløsning af selskabet. Tilfredse og trygge kunder bedste markedsføring Klavs Birkelund er måske ikke direktør i Slaraffenland, men det kommer tæt på. I hvert fald kan han sammen med sin bestyrelse, sine medarbejdere og den stadigt voksende kundekreds glæde sig over, at den gode idé, der blev fostret og virkeliggjort for 150 år siden af gæve vendelboer virkelig har været og fremdeles er til glæde og gavn for mange. Det kan tilfredse kunder i alle aldersklasser og såvel erhvervskunder som private kunder tale med om – selv om vendelboer er meget ordknappe, så er der nemlig ingen tvivl om, at netop mund til mund metoden har været en effektiv markedsføring for 150 års fødselaren…..

34

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 34

09/08/11 10.38


Klavs Birkelund direktør for Forsikringsselskabet Vendsyssel

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 35

35

09/08/11 10.38


Publikationer i forbindelse med 50, 75 og 100 års jubilæum

36

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 36

09/08/11 10.38


6. Nyvalgt formand: ”Vi arbejder videre på det oprindelige idégrundlag!”

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 37

37

09/08/11 10.38


Forsikringsselskabet Vendsyssel ny bestyrelsesformand Torben Aagaard Jensen fra Asaa

På generalforsamlingen ultimo marts 2011 fik Forsikringsselskabet Vendsyssel ny bestyrelsesformand. Torben Aagaard Jensen fra Asaa afløste nemlig Peder Brix, Hjørring, der takkede af efter at have nået den aldersgrænse på 70 år, som selskabet i lighed med mange andre praktiserer. Torben Aagaard Jensen har et nært forhold til den lokale forsikringsvirksomhed, hvis bestyrelse han nu står i spidsen for. Dels har han været medlem af bestyrelsen siden 2003, dels har hans svigerfar, Erling Nielsen, gennem mange år været bestyrelsesmedlem og formand for det vendsysselske selskab med de dybe lokale rødder. Hurtigere og smidigere sagsbehandling Netop de dybe lokale rødder lægger den nye formand stor vægt på. Den kendsgerning, at vi er tæt på kunderne, giver eksempelvis en langt hurtigere og smidigere sagsbehandling end hos mange større selskaber, hvor det hele skal via København, inden der kan træffes en endelig afgørelse, siger han, da vi taler med ham en lun

38

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 38

09/08/11 10.38


forårsdag på terrassen ved privatboligen i Asaa. – Det handler simpelt hen om at arbejde videre på den gode idé, der blev fostret for 150 år siden – den er nemlig absolut levedygtig endnu, fortsætter Torben Aagaard Jensen. Det bæredygtige idégrundlag, vi bygger på, gør, at vi kan være både bedre og billigere, fordi vi kender vore kunder, og de kender os! På forkant med udviklingen Det betyder ikke, at vi er blinde for, at vi ikke mere lever i 1861, men derimod i 2011. Meget har selvfølgelig ændret sig, siden selskabet blev stiftet, fastslår Torben Aagaard Jensen. Eksempelvis var landbruget dengang den primære målgruppe, hvor vi i dag af strategiske grunde har valgt de store industrilandbrug fra. Dem er vi ikke gearet til at betjene, hvorimod vi er gode til den private skadesforsikring i tilknytning til en moderne families behov (hus, bil, familieforsikring m.v.) og mindre erhverv. Økonomisk konsolidering og kontrolleret vækst Den forretningsmæssige kurs, der er sat, og som følges nøje, har gjort, at der de senere år er sket en stærk økonomisk konsolidering, forklarer den nye bestyrelsesformand. Det er ikke uden en vis nordjysk stolthed – kombineret med en klædelig vendsysselsk beskedenhed – at bestyrelsesformanden med tilfredshed kan konkludere, at tingene faktisk er lykkedes godt for Forsikringsselskabet Vendsyssel. De større og større krav, der fra centralt hold stilles til selskabernes solvens og egenkapital, kan vi derfor opfylde til fulde, slår han fast med syvtommersøm. Vi er nu klar til endnu mere vækst, siger Torben Aagaard Jensen, men der bliver vel at mærke tale om en kontrolleret vækst, understreges det. Det er nemlig ikke gratis at vokse. Selv om en vis vækst er nødvendig for at opretholde en effektiv administration, så er det samtidig vigtigt at holde en kurs, der fører ”skibet” sikkert uden om alt for

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 39

39

09/08/11 10.38


store risikofaktorer. Også her gælder firmaets slogan: ”Vi er ikke det største forsikringsselskab, men vi bestræber os hver dag på at være det bedste” Kompetencer fra arbejdslivet bruges i arbejdet som bestyrelsesformand Torben Aagaard Jensen har læst økonomi og markedsføring i Aalborg og arbejder til daglig på salg af hvid ost (feta). – Mange nordeuropæere er begyndt at tage smagsoplevelser med hjem fra ferien under fremmede himmelstrøg, hvorfor de er begyndt at spise hvid ost i hverdagen, så salg og marketing fylder meget i den nyvalgte formands arbejdsliv – kompetencer han naturligvis tager med sig i sit virke som bestyrelsesformand. Godt nok er begrebet ”det oversøiske marked” ikke det samme i den eksportvirksomhed, han arbejder i, som det er i Forsikringsselskabet Vendsyssel. Her er ”det oversøiske marked” noget med salg af forsikringer på Læsø eller Egholm (!). Og det er helt naturligt, siger Torben Aagaard Jensen. Det er således i Nordjylland og i Vendsyssel, vi kan yde noget, som er bedre end det, de store kan! Og så supplerer de lokale forsikringsselskaber hinanden, f. eks laver vi, i fællesskab med selskaber der ligner os, fra andre steder i landet fordelagtige genforsikringsaftaler på stormskade. Historien, nutiden og fremtiden går hånd i hånd Den nyvalgte formand har således helt i Forsikringsselskabet Vendsyssels ånd blikket rettet mod nutiden og fremtiden, samtidig med at fødderne er solidt plantet i historiens vendsysselske muld, som en stadig bæredygtig idé om at danne et forsikringsselskab og dermed skabe større tryghed i hverdagen for almindelige mennesker, er vokset frem af.

40

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 40

09/08/11 10.38


Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 41

41

09/08/11 10.38


Orden i papirerne

42

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 42

09/08/11 10.38


7. Glad for livet – og for at være en del af ”Vendsyssel”

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 43

43

09/08/11 10.38


Dan Jensen. God kunde og delegeret hos Forsikringsselskabet Vendsyssel

Dan Thomsen fra Strandby nord for Frederikshavn karakteriserer sig selv som ”livsnyder” – med det henviser han til, at han har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet efter et langt og aktivt liv først som indehaver af et el-firma og siden som indehaver af to legetøjsbutikker, som han drev sammen med sin hustru. Nu nyder han livet med hus og have i Strandby sammen med sin ægtefælle, og de glæder sig sammen over de hyppige besøg af børn og børnebørn.

44

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 44

09/08/11 10.38


Glad for livet – og for sit forsikringsselskab Dan Thomsen er glad for livet – og så er han for resten også glad for sit forsikringsselskab gennem en menneskealder, nemlig Forsikringsselskabet Vendsyssel, hvor han først blev kunde og kort tid efter også delegeret. Sin glæde over at være en del af ”Vendyssel” begrunder han med, at han her har oplevet et forsikringsselskab, som man altid kan regne med. Sagt med Dan Thomsens egne ord: ”Det er folk, man kan snakke med – og så er de bundhæderlige!” Sådan! Ingen dårlige oplevelser Han kan uden at blinke sige, at han ikke på noget tidspunkt har haft noget, der bare ligner en dårlig oplevelse med sit forsikringsselskab. Mens et tidligere selskab ikke ville dække et forsvundet guldsmykke, selv om det lå på et aflåst hotelværelse, så dækkede det selskab, han nu selv er en del af, eksempelvis en forsvundet dyr trøje ud fra det grundsynspunkt, at en eventuel tvivl om dækningsmuligheden altid skal komme forsikringstageren til gode. Det er ordentlig snak for en gæv vendelbo som Dan Thomsen. Løber ingen unødig risiko Samtidig roser han sit forsikringsselskab for at være gode til at gå med både livrem og seler forstået på den måde, at de ikke hører til dem, der løber en unødig risiko. Det gør den type kunder, selskabet har, i øvrigt heller ikke. Summa summarum betyder det gode vilkår for såvel forsikringsselskabet som for forsikringstagerne. Vi lader Dan Thomsen få det sidste ord: ”Forsikringsselskabet Vendsyssel lever op til almindelige ordentlige folks retsbevidsthed. Derfor kan jeg godt lide den måde, de behandler deres kunder på!”

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 45

45

09/08/11 10.38


Historiske billeder fra arkivet

46

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 46

09/08/11 10.38


8. Fra ”De” til ”du” - Bodil Hald og Ellen Jørgensen tilsammen 85 år i administrationen

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 47

47

09/08/11 10.38


Bodil Hald og Ellen Jørgensen

Når du ringer til Forsikringsselskabet Vendsyssel, eller hvis du lægger vejen om ad adressen på Brinck Seidelins Gade 6 i Hjørring, så er der store muligheder for, at du serviceres af enten Bodil Hald eller Ellen Jørgensen. Med Bodil Halds 45 års og Ellen Jørgensens 40 års ansættelse i administrationen har de været med i det meste af selskabets nyere historie. Som Bodil Hald fortæller: Da jeg blev ansat, sagde alle på kontoret ”De” og tiltalte hinanden med efternavn – det gjaldt både i forhold til ledelsen og kollegerne indbyrdes. Jeg husker, at mine forældre udbrød: ”Det er da forfærdeligt at sige De til en tøs på 16 år (!)”. Først i 1972 indførte den daværende nyankomne fuldmægtig Erlandsen, at alle skulle være dus – og det har man så været lige siden!

48

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 48

09/08/11 10.38


Et fantastisk arbejdsmiljø Dengang som nu var der imidlertid et fantastisk arbejdsmiljø, siger Bodil Hald og Ellen Jørgensen samstemmende. Vi har gennem alle årene været glade for at gå på arbejde, og vores arbejdsglæde har smittet af på kunderne. Vi har et klart indtryk af, at de er meget glade for at komme her i huset og glade for, at de - når de betjenes telefonisk - får direkte kontakt og klar besked med det samme i stedet for at skulle igennem en masse omstillinger og tasten dit og dat. Den direkte kontakt i sådan et lokalt forsikringsselskab er guld værd både for os og for forsikringstagerne, lyder deres vurdering. For os har det således aldrig været aktuelt at skifte arbejdsplads. Det ene år har taget det andet, siger Ellen Jørgensen og Bodil Hald – og alle år har været gode arbejdsår! Derfor er de da også gået alt for hurtigt….Og ikke kun de ansatte har trivedes godt. Det gælder også cheferne. I alle disse mange år har Bodil Hald og Ellen Jørgensen således kun arbejdet under tre forskellige direktører (!).

Fantastisk og fascinerende udvikling Det har været en fantastisk og utroligt fascinerende udvikling, vi har været igennem, fortsætter de to kontorveteraner. Fra prægemaskine over hulkort til computere. Tiderne har udadtil ændret sig kolossalt, men indadtil er alt ved det gode gamle, siger de – forstået på den måde, at selv om de ydre rammer har ændret sig, så er der stadigvæk et godt sammenhold på kontoret, og vi er alle en del af et positivt arbejdsfællesskab.

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 49

49

09/08/11 10.38


Også tid til sjov og ballade Tid til sjov og ballade er der også nu som før. En af de mange morsomme episoder, som Bodil Hald trækker frem i erindringen, er et af en daværende kollegas sjove påhit. Han kom lim på en 25 øre, som så blev lagt på fortovet uden for facadevinduerne. Godt skjult bag skrankerne kunne de ansatte på kontoret så more sig over, hver gang en forbipasserende forgæves forsøgte at samle mønten op (!). Det var datidens form for skjult kamera….Og når direktør P.E. Rasmussen så var ude af døren kl. 15,40 – ja, så skulle der dækkes op og laves kaffe med lidt lækkerier til! Det var dengang, selskabet også havde folk til at køre ud til forsikringstagerne for at opkræve præmier, der på årsbasis typisk kostede mellem 15 og 30 kroner (!). Årene er gået – og de er gået godt Ja, årene er gået, og de er gået godt, siger to tilfredse ansatte i administrationen, der som sagt tilsammen har brugt 85 år i Forsikringsselskabet Vendsyssels tjeneste – og det har været en sand fornøjelse……

50

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 50

09/08/11 10.38


Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 51

51

09/08/11 10.38


Faximile af foreningens første sognebestyrerfortegnelse

52

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 52

09/08/11 10.38


9. Bestyrelsesmedlem Per Pilgaard – fjerde generation i Forsikringsselskabet Vendsyssel

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 53

53

09/08/11 10.38


Per Pilgaard fra Kaas bestyrelsesmedlem i Forsikringsselskabet Vendsyssel

Først var der oldefar Mads, så bedstefader Søren, dernæst bedstemoder Wilhelmine, efter hende faderen Chr. og nu Per. - 62 årige Per Pilgaard fra Kaas er bestyrelsesmedlem i Forsikringsselskabet Vendsyssel. Det har han været i 20 år, og ser han tilbage på sine aner, kan han konstatere, at han er det seneste led i en lang række af forfædre, der ligesom han selv er gået aktivt ind i arbejdet for forsikringsselskabet med de dybe folkelige og lokale rødder. Soliditet, stolte traditioner og sammenhængskraft Historien om Per Pilgaard og hans families engagement i Forsikringsselskabet Vendsyssel er et lyslevende eksempel på den soliditet, de stolte traditioner og den sammenhængskraft, der er det stærke fundament for det, der i dag fremtræder som et moderne forsikringsselskab med appel til en bred kundegruppe.

54

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 54

09/08/11 10.38


Familiens engagement i forsikringsselskabet begyndte i 1884 Grunden til Per Pilgaards interesse for Forsikringsselskabet Vendsyssel blev lagt helt tilbage i 1884, hvor hans oldefar, Mads Chr. Pedersen, blev sognekasserer for ”Brandkassen” – Hjørring Amts og Kær Herreds Gensidige Brandforsikring. Den post bestred den gæve Kaas-bo helt frem til 1935. Efter ham tog Per Pilgaards bedstefader, Søren Pilgaard, over, hvorefter næste led i familiehistorien blev noget dengang så usædvanligt som en kvindelig sognekasserer, nemlig Wilhelmine Pilgaard, der afløste sin mand efter dennes død. Per Pilgaard opbevarer i sit private hjem på Kildevangen i Kaas to flotte sølvpokaler. Den ene tildelt oldefaderen Mads Chr. Pedersen som en erkendtlighed fra forsikringsselskabet for 50 års tro tjeneste, mens den anden relaterer sig til bedstemoderen, Wilhelmine Pilgaard, der i 1968 kunne fejre 25 års jubilæum. Efter Wilhelmine Pilgaard blev det Per Pilgaards far Chr. Pilgaards tur til at tage en tørn for det nordjyske forsikringsselskab. I hans tid blev funktionen ”sognekasserer” ændret, idet en mere moderne struktur gjorde, at de blev konverteret fra at være deltidsstillinger til at være jobs på fuld tid under den nye betegnelse ”assurandør”. Chr. Pilgaard sagde derfor farvel til landbrugserhvervet for helt at hellige sig arbejdet som assurandør. Per Pilgaard – yngste skud på stammen I 1990 blev det så yngste skud på stammen, nemlig Per Pilgaard, der fulgte familietraditionen og inspireret af de tætte bånd til det lokale forsikringsselskab lod sig vælge til bestyrelsen, hvor han netop har taget hul på sit enogtyvende arbejdsår. Per Pilgaard er både glad for og stolt over at føre familietraditionen videre, selv om arbejdet har skiftet karakter i takt med samfundsudviklingen. Den har bl.a. betydet større og større krav fra de offentlige myndigheder og et tilsvarende krav til også bestyrelsesmedlemmernes ekspertise.

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 55

55

09/08/11 10.38


Selv har han en solid faglig baggrund som uddannet mekaniker og mange års erfaring som sælger og afdelingsleder i et firma, der solgte og udlejede alle former for entreprenørmaskiner. Det har givet en både regnskabsmæssig, ledelsesmæssig og salgsmæssig indsigt, som er til stor nytte i arbejdet som bestyrelsesmedlem i Forsikringsselskabet Vendsyssel. Også nogle år som medlem af Sparekassen Hvetbos bestyrelse har givet en god ballast for Per Pilgaard. Historien om Per og hans forgængere i Forsikringsselskabet Vendsyssel slutter her – men den er fortsat i fuld gang i bestyrelseslokalet…..

56

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 56

09/08/11 10.38


Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 57

57

09/08/11 10.38


Forsikringsselskabet Vendsyssel, Brinck Seidelins Gade, Hjørring

58

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 58

09/08/11 10.38


Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 59

59

09/08/11 10.38


Alle er velkommen

60

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 60

09/08/11 10.38


10. Efterord... Udsigten for ”Vendsyssel” de kommende år

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 61

61

09/08/11 10.38


Man siger, at alle taler om vejret, men ingen kan gøre noget ved det! – Det passer ikke helt. I hvert fald ikke i overført betydning. Her har solen nemlig skinnet på det nu 150 årige Forsikringsselskabet Vendsyssel i de fleste af selskabets mange leveår takket være snusfornuftig nordjysk tankegang og sans for at få forretning og etik til at gå op i en højere enhed. Den 150 årige meldes i topform Den gode idé, der blev virkeliggjort i 1861 har vist sig særdeles levedygtig. Selv om skiftende vejrlig naturligvis ikke kan forhindres – og da slet ikke på disse breddegrader – så har solen de sidste mange år skinnet på Vendsyssel, og den 150 årige meldes da også i topform! Solidt forankret i de lokale rødder og med en strategi for fortsat udvikling og tilpasning i overensstemmelse med selskabets basale værdier har bestyrelsen og direktøren i det kundeejede forsikringsselskab sat en kurs, der går ud på at sikre fortsat solskin til glæde og gavn for ikke mindst forsikringstagerne. Godt vejr og solskin – også i fremtiden Vi har i denne jubilæumsbog skildret starten på et eventyr, vi har fulgt handlingen i store træk fra 1861 frem til i dag – og sikken fortælling! Enhver fortælling slutter på et tidspunkt, men eventyret om Forsikringsselskabet Vendsyssel er slet ikke slut endnu. Det er måske knap nok begyndt. Det skal blive spændende at følge fortsættelsen, men udsigten lyder her i jubilæumsåret på godt vejr og solskin – også i fremtiden! Det tyder på et eventyr, som vi heldigvis ikke kan se nogen ende på – og i denne sammenhæng er det jo tegn på, at det som alle rigtige eventyr ”ender” godt (!).

62

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 62

09/08/11 10.38


Tak for 150 gode år med masser af solskin – vi glæder os til fortsat godt vejr i Vendsyssel…..

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 63

63

09/08/11 10.38


Bestyrelse og delegeret i Jubilæumsåret. Medlem af bestyrelsen Ove H. Lauritsen, afgående formand i Bestyrelsen Peder Brix, delegeret Anker Nielsen, delegeret Bertel Sørensen, delegeret Leif Christoffersen, medlem af bestyrelsen Kirsten Wittrup Nielsen, delegeret Anton Poulsen, delegeret Asger Thomsen, delegeret Jørgen Lomholt, delegeret Ole Thomsen, delegeret Dan Thomsen, delegeret Aage Jørgensen, direktør Klavs Birkelund, delegeret Lars Sørensen, nyvalgt formand Torben Aagaard Jensen, delegeret Ole Jensen, delegeret Hans Erling Hansen, medlem af bestyrelsen Villy Christensen, medlem af bestyrelsen i FV A/S Birte Dyrberg for Sparekassen Vendsyssel, delegeret Jørgen Nedergaard, medlem af bestyrelsen og næstformand Per Pilgaard, delegeret Carsten Gorm Pedersen

64

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 64

09/08/11 10.38


På billedet mangler: delegeret Erik Trudslev, delegeret Mette Skall,delegeret Jørgen Bach, delegeret Steen Reinholdt.

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 65

65

09/08/11 10.38


Medarbejdere i jubilæumsåret Stående fra venstre: Ellen Jørgensen, Synnøve Jepsen, Henrik Christensen, Marianne Moric, Klavs Birkelund I bunden fra venstre: Per Sloth, Birthe Petersen, Bodil Hald

66

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 66

09/08/11 10.38


Assurandører i jubilæumsåret I bunden fra venstre: Jan Bøggild Pedersen, Orla Olesen, Anden række fra venstre: Curt Wallin, Jørgen Kristensen, Tredie række fra venstre: Kurt E. Rasmussen, John Lausten Bagerste række fra venstre: Henrik Brix Christiansen, Henrik Kudsk, Klavs Birkelund

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 67

67

09/08/11 10.38


Bestyrelsen i jubilæumsåret I bunden fra venstre: Poul Dahlgaard, Birte Dyrberg, Villy Christensen Anden række fra venstre: Ove H. Lauritsen, Torben Aagaard Jensen Bagerste række fra venstre: Per Pilgaard, Klavs Birkelund, Kirsten Vittrup Nielsen

68

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 68

09/08/11 10.38


Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 69

69

09/08/11 10.38


70

Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 70

09/08/11 10.38


Forsikringsselskabet Vendsyssel 150 års jubilæum

FV 150 års jubilæum.indd 71

71

09/08/11 10.38