Page 1

SKOVPARKENS MILJØINDSATS


Tak til alle jer, der har været med til Skovparkens miljøindsats: Beboere i Skovparken, afdelingsbestyrelsen, miljøambassadørerne, bydelsmødre, ansatte i Bovia og AAB Kolding, Børnekontakten, Juniorklubben, Ambassaden, Værestedet, Kolding Kommune og CIDEA.


FORORD Boligområdet Skovparken i Kolding tog med sin nye helhedsplan i 2009 hul på at skabe grønne forbedringer for kvarteret og beboerene. I perioden frem til i dag har der været fokus på flere delområder, og de bliver alle præsenteret i denne brochure: Vand, el, indeklima og varme, affaldssortering og Skovparkens miljøambassadører. Grøn profil Skovparken blev bygget i 1970-1973 og har store grønne arealer og ligger tæt på skov. Boligafdelingen satser på, at miljøindsatsen sammen med den gode placering tæt på natur vil styrke kvarterets grønne profil. Det skal gøre området mere attraktivt for boligsøgende. Miljøambassadørerne er lokale beboere, der repræsenterer Skovparkens grønne profil - både i forhold til beboerne og omverdenen. Vi kan lære af hinandens resultater Med denne brochure giver vi et enkelt og kort overblik over Skovparkens miljøindsats. Hvert delområde bliver gennemgået og til sidst i brochuren opsummerer vi vores anbefalinger til andre, der skal i gang med en miljøindsats. Nogle ting kræver mange ressourcer, mens andre handler om fokus og mentalitetsændringer. Selv små boligafdelinger uden en boligsocial indsats kan spare ekstra på vandet eller elforbruget, hvis beboerne sammen vil gøre en forskel for miljøet og spare på energiforbruget.


VANDINDSATS I 2011 overgik Skovparkens beboere fra fælles vandregnskab til individuelle vandafregninger. Det blev anledningen til et massivt fokus på besparelser i det daglige vandforbrug via individuelle rådgivninger. Udfordringen var, at flere familier kunne stå med kæmpe vandregninger, fordi de ikke vidste, hvordan de skulle spare på vandet. >> Beboerne sparede 25.408.000 liter vand i 2011 sammenlignet med 2009. Korrigeret for et faldende beboerantal svarer det til et fald på 30,4 procent. Overgangen til individuel afregning gør en forskel, men individuel rådgivning og øget bevidsthed har forøget besparelsen. >> Energi- og miljørådgiveren har rådgivet 374 familier omkring vandforbrug. I alt er der 551 boliger i Skovparken, så det er en stor del af beboerne, der har taget imod tilbuddet. 73 familier har fået opfølgende samtaler. >> Der er blevet uddelt 10 gode råd til at spare på vandet - såsom at vaske op i en balje eller slukke for bruseren, når du tager shampoo i håret. >> Der er sat vandsparer op i køkkener og på badeværelser. Samtidig har energi- og miljørådgiveren vist beboere, hvordan de undersøger for lækkende toiletter eller utætheder ved pakninger. >> Resultaterne bliver formidlet til beboerne, så der bliver skabt fokus på vedvarende besparelser.


Vandflaskerne fortæller Skovparkens succeshistorie - på et år har beboerne sparet 25 millioner liter vand. Flaskerne formidler Vandfl askerne fortæller Skovparkens succeshistorie. et år Vandfl askerne fortæller succeshistorie På - på et år har enkelt og visuelt resultaterne til Skovparkens beboerne. beboerne sparet 25 millioner liter vand. Flaskerne er en


MiljøTEST og energirådgiver test. Niels-Christian viser Faduma AbduMiljø- og energirådgiver Niels-Christian Sørensen viserNiels-Christian FaduEnergi- og miljørådgiver lahi gode råd om udluftning og temperatur, som kan h ma Abdulahi gode råd omSørensen udluftning og temperatur, som kan giver gode råd om udluftning og hjælpe mod skimmel. temperatur i hjemmet til Faduma Abdullahi.


INDEKLIMA OG VARME Skimmelsvamp og dårligt indeklima kan være et problem hos familier, hvor der ikke bliver luftet ordentligt ud eller hvor temperaturen er for lav til at fjerne fugt. Med temaaftener, rådgivning og eftersyn virker indsatsen både præventivt samt hjælper de familier, der allerede har problemer med dårligt indeklima. >> Indsatsen begyndte med temaaftener for interesserede beboere. I Skovparken har 64 beboere været med til disse aftener. >> Billeder af fugtskader og illustrationer af udluftning og et godt indeklima er med til at øge vidensniveauet hos deltagerne. >> Beboerne fik mulighed for individuel rådgivning og gennemsyn af deres lejlighed for fugtproblemer. I alt 19 familier tog imod tilbuddet. >> Ved den individuelle rådgivning gennemgår energi- og miljørådgiveren boligen sammen med beboerne. Områder med skimmel bliver efterset, korrekt indstilling af varmetermostaten bliver vist og gode udluftningsvaner bliver præsenteret. >> Skimmelsvamp er både til skade for familien og boligen, og ekstra udgifter til istandsættelser rammer hele boligafdelingen. Derfor skal akutte problemer løses, samtidig med at øget viden skal virke præventivt.


AFFALDSSORTERING Målet er, at beboerne bliver bedre til at sortere deres affald, så mere kan genbruges. Det sker igennem øget information og bedre mulighed for at sortere affaldet ved affaldsskurene og i Skovparkens egen miljøgård. Samtidig skal mængden af henkastet affald reduceres. >> Ved affaldsskurene i Skovparken er det udover dagrenovation, glas og papir også muligt at komme af med batterier og dåser. >> Der er store forklarende billeder ved affaldsskurene, som viser hvad der må smides i hvilke affaldsbøtter. Det er vigtigt med klar visuel kommunikation. >> Skovparken har deres egen miljøgård, hvor beboerne kan komme af med affald. Den kan nu næsten modtage det samme, som en kommunal genbrugsplads modtager. >> Medarbejderne på miljøgården har været på kursus, der har gjort dem bedre til at vejlede beboerne om, hvordan de bedst kildesorterer. Klare sække har også gjort kildesorteringen bedre. >> På nuværende tidspunkt er der sket en klar forbedring at kildesorteringen, så mere af affaldet kan genbruges. >> I samarbejde med en lokal børneinstitution har flere af områdets børn lært om affald i naturen. Der er også produceret en musikvideo med børn fra AAB Koldings afdelinger, som sætter fokus på, hvordan de kan mindske mængden af affald i naturen.


Walid Fathi hjælper frivilligt gangbesværede og ældre med at komme af med affald og storskrald. Her fjerner han Ane Isaksens sandkassse. Børnebørnene er blevet for store til at lege i den nu.


Miljøambassadørerne bliver fejret og anerkendt for deres interesse for og bidrag til et mere miljøvenligt Skovparken.


MILJØAMBASSADØRER Uddannelsen af lokale beboere til miljøambassadører er med til at øge beboernes ejerskab for hele miljøindsatsen. Samtidig sikrer miljøambassadørerne, at viden om klima og miljø løbende overleveres til nye beboere i området. >> Miljøambassadørprojektet er en miniuddannelse for lokale beboere. Igennem foredrag, sparring og ekskursioner får deltagerne ekstra viden om miljø og energiforbrug. >> Deres viden skal de bruge til at ændre egne vaner, og samtidig skal de give deres erfaringer videre til områdets andre beboere. Undervisningen bygger på dialog og bliver tilpasset deltagerne. >> Konkret har hver miljøambassadør fået en miljøkasse med blandt andet udstyr til at måle elforbrug og luftfugtighed. >> Miljøambassadørerne bliver også områdets ansigter udadtil, når områdets grønne tiltag skal profileres. >> Det giver medejerskab, at beboerne selv kan erhverve sig viden og erfaringer, der kommer hele området til gode. De er en vedblivende ressource for området. >> Syv kvinder var med i første uddannelsesforløb for miljøambassadører. De bliver løbende tilbudt opfølgende undervisning, så de bliver ved med at få ny viden.


EL Elforbruget er en af de energiregninger, familier selv kan ændre ved at omlægge deres vaner. Indsatsen skal vise beboerne muligheden for at følge deres elforbrug online, give sparetips og opfordre til ændringer af beboernes energivaner. >> Der bliver holdt temaaftener om elforbrug og besparelser på elregningen. Alle beboere bliver inviteret. >> Der bliver givet konkret rådgivning i at læse og forstå elregningerne, så stigende priser kan adskilles fra selve forbruget. Det giver indsigt i, hvad der kan ændres på. >> Miljøambassadørerne har fået ekstra undervisning i elforbrug og er blevet udstyret med elmålere, så de kan måle andres elforbrug og komme med konkrete forslag til forbedringer. >> Mange beboere har benyttet sig af miljøambassadørernes elmålere til at måle energiforbruget i deres køle- og fryseskabe. >> Det har ført til, at AAB Kolding vil lave en vurdering af, hvor energiforbrugende køle- og fryseskabe skal være for at blive udskiftet. Det giver en balance mellem afdelingens økonomi og behovet for at sænke elforbruget.


Beboerne i Skovparken kan låne en elmåler, der regner ud, hvor meget strøm fx deres køleskab bruger. Måleren viser, hvor meget køleskabet koster i forbrug om året. Det bevidstgører om mulighederne for at spare på elforbruget.


ANBEFALINGER >> Fokus på miljø, elforbrug, vandforbrug, affaldssortering skaber forandringer i sig selv. >> Vær tydelig og klar i formidlingen til beboere. Brug gerne billeder og visualisér, hvordan de kan spare på forbruget eller hjælpe til på anden vis. >> Inddrag beboerdemokrater og ansatte fra begyndelsen. Gode ideer hjælper intet, hvis folk ikke er med på at skabe forandring. >> Fortæl åbent om jeres gode og dårlige resultater - både til beboere og omverdenen. Det skaber glæde og ny energi at se, at indsatsen gør en forskel. Brug resultaterne af jeres indsats i formidlingen. >> Indviduel rådgivning og hjemmebesøg er tidskrævende, men en fantastisk direkte måde at få indsatsen til at virke i de enkelte hjem. >> Hold åbne informationsmøder for områdets beboere - helst med ét konkret tema ad gangen som f.eks. elforbrug eller vandforbrug. >> Med selv lidt viden kan folk skabe forandringer i deres hverdag. Fortæl objektivt om konsekvenserne ved et højt energiforbrug, så folk selv kan træffe valg derfra. Løftede pegefingre hjælper ikke.


EGNE NOTER


Om Skovparken Skovparken er en af Koldings største boligområder, og som en del af den boligsociale indsats er der fokus på miljø og klima. Skovparken har 551 boliger og godt 1.500 beboere fordelt på alle aldre og mange nationaliteter. Skovparken er en boligafdeling under AAB Kolding. Om ByLivKolding ByLivKolding er Koldings boligsociale fællessekretariat, der blandt andet sørger for, at viden fra boligområder som Skovparken bliver formidlet videre til andre almene boligorganisationer, politikere og fagfolk. ByLivKolding har været med til at lave denne brochure.

Profile for ByLivKolding

Skovparkens miljøinsats  

En miniguide til metoder og resultater fra Skovparkens miljøindsats.

Skovparkens miljøinsats  

En miniguide til metoder og resultater fra Skovparkens miljøindsats.

Advertisement