Page 1

BR 4_2012_obalka_Layout 1 21.11.12 13:56 Stránka 1

BYLINKY REVUE - jiÏ dvanácté Bylinky va‰í kniÏní série

www.MojeBylinky.cz E-mailem: send@send.cz

985 225

04

9

771804 313009

ZIMA 2013 - BYLINKY REVUE 04/2012, kníÏka 12 âTVRTLETNÍ KNÍÎKA, 99 Kã / 4,59 € ISSN: 1804-3135 • MK âR E 19509

-30% PLUS ZDARMA SPECIÁLY

★ pro va‰e zdraví

04/2012 ZIMA

SUPERPOTRAVINY

7

SEDMERO BYLIN PRO VA·Í IMUNITU

Vynikající zimní polévky NEJÚâINNùJ·Í P¤ÍRODNÍ ANTIBIOTIKA

Pro vaše zdraví a pohodu

Anebo po‰tou na adrese: BYLINKY REVUE Rybná 14, P. O. Box 12, 110 05 Praha 1 Pfiedplatné 341 Kã / rok (u‰etfiíte 30%, na stánku byste zaplatili 476 Kã). Dostanete 4 krásné kníÏky BYLINKY REVUE plus 4 Speciály Bylinky ZDARMA! Vychází vÏdy poãátkem záfií, prosince, bfiezna, ãervna.

PùSTUJEME ` VA¤ÍME ` LÉâÍME

ZaÏeÀte ka‰el diviznou TAJNÉ DOPORUâENÍ BYLINKÁ¤E

ZV¯HODNùNÉ P¤EDPLATNÉ BYLINKY REVUE OBJEDNEJTE SI JEDNODU·E ONLINE

Telefonicky: 225

Revue

PLUS: Bylinková ‰kola, vyrobte si sami voskov˘ parfém, omlazující krém nebo hojivou pomádu na rty.

Pomáhají nebo ‰kodí?

UVNIT¤: EGYPTSK¯ HOROSKOP


OR : 3/2014 - ÚN OR • ČÍSLO -SPECIAL.CZ TÉMA: ZÁZV W.BYLINKY / 1,40 € • WW

CENA: 27 Kč

ZÁZVOR

CEPT Y TAJNÉ RE NUŠE Y VE BYLINKÁŘK Í ZDRAVÍ PRO VITÁLN

PROTI NÍ NACHLAZE TI I NEVOLNOSové or Domácí zázv chuť bonbony na raví i pro zd

ČERSTVÉ INFORMACE

ŠTIPLAVÁ NOVINKA

V·ECHNY SPECIÁLY V AKCI

KROKEM KROK ZA ast Vyrobte si m na se zázvorem y bolavé kloub

PŘEDPLAŤTE SI BYLINKY REVUE JEŠTĚ DNES! VYCHÁZÍ KAŽDÉ 2 MĚSÍCE Telefon: 225 985 225 SMS: 605 202 115 bylinky@send.cz www.MojeBylinky.cz

VÝHODNÉ PŘEDPLATNÉ BYLINKY REVUE SAMOSTATNĚ: 540 Kč SPECIÁLY SAMOSTATNĚ: 297 Kč BYLINKY REVUE + SPECIÁLY: 699 Kč (AKCE)

BYLINKY REVUE Rybná 14, P. O. Box 12 11005 Praha 1

(Cena na stáncích 918 Kč)

KONOPEN : 297 Kč Ušetřete za SPECIÁLY při výhodné kombinaci předplatného s BYLINKY REVUE. (*Šetříte i v případě samostatného předplatného)

Nyní akce

OBJEDNEJTE JE·Tù DNES! Akce ãasovû omezena

SPECIÁLY 2014 OŘECHY • BRUSINKY • ZÁZVOR • HUBNUTÍ • CHŘEST • KONOPÍ • A DALŠÍ


Od nás omalu vyjídáme zakonzervované zásoby a uÏ se tû‰íme na jaro, aÏ se pfiíroda zase zaãne probouzet k Ïivotu. Máte to stejnû? âím víc si toho ãlovûk zavafií a nasu‰í, tím víc to vyuÏívá. A tak my letos velmi úspû‰nû niãíme viry a bakterie vlastním ãern˘m bezem, lipov˘m kvûtem i nasu‰en˘mi ‰ípky. âaj si doslazujeme rakytníkovou ‰Èávou s medem a veãer na chuÈ pojídáme nejrÛznûj‰í domácí kompoty. Dûti si zase oblíbily jableãn˘ mo‰t a palaãinky s domácí marmeládou. Pfiesto i v zimû pfiijde chuÈ na nûco „ãerstvého“. U nás toho moc neroste, takÏe se musíme spolehnout na zahraniãní zdroje. Ale po kterém exotickém ovoci sáhnout? To vám prozradíme na str. 88. Kdyby uÏ tûch cizích názvÛ na vás bylo moc, pak mÛÏe jít o tzv. superfoods. Neboli novodobé potraviny. Dfiív o nich nikdo nevûdûl, ale teì jsou skoro v‰ude. My jsme je pro vás prozkoumali (str. 6). Ale to není v‰echno – v tomto ãísle najdete Bylinkovou ‰kolu. Spolu s odborníky vás nauãíme v‰e o bylinkách a jejich vyuÏití. To se nikde jinde nedozvíte (tedy pokud nepÛjdete studovat fytoterapii) – doãtete se na str. 20. Pfiiná‰íme i tipy na alternativní léãbu tradiãních nemocí (str. 44), pfiírodní antibiotika (str. 48) nebo byliny pro imunitu (str. 58). A aÏ se budete chtít odreagovat, ukuchtûte si domácí m˘dlo nebo ‰ampon. Pfiesné návody pfiiná‰íme na str. 62. Zpfiíjemnûte si zimu a uÏijte si ji!

P

Krásné ãtení, studování i kutûní Monika Poledníková

2


OBSAH

6 Superpotraviny Nové potraviny, které se u nás snaÏí prorazit. Jsou dobré nebo se jim máme vyh˘bat?

14 Eleuterokok Bylina plná vitaminÛ a minerálÛ, která nás ochrání pfied stresem

16 Bylinky podle abecedy Hledáte tu správnou bylinu na ka‰el? Divizna velkokvûtá pomÛÏe!

20 Bylinková ‰kola Nauãíme vás v‰e, co potfiebujete znát k tomu, abyste se mohli sami léãit bylinami. První díl pravidelného seriálu

29 Co máme jíst? Pfiesn˘ návod na to, co kter˘ orgán potfiebuje ke svému správnému fungování

30 Poradna odborníka Poradí vám nutriãní terapeutka Vûra Králová, DiS.

32 Za zdravím do pfiírody Dovzíte se, které byliny je moÏné sbírat v zimû a jak s nimi naloÏit

36 Bylinky do kuchynû Je zbyteãné kupovat je su‰ené nebo mraÏené, kdyÏ mÛÏete mít ãerstvé

42 Bylinná sauna Tentokrát jsme vybrali ãtenáfiku Katefiinu, aby si na vlastní kÛÏi vyzkou‰ela pfiíjemnou proceduru

44 Alternativní léãba ZapomeÀte na lékafie a chemické léky. Nauãte se léãit pomocí pfiírodních prostfiedkÛ

48 Pfiírodní antibiotika Co mají spoleãného ãesnek, kfien nebo brusinky? Umí rychle a úãinnû niãit bakterie!

50 Vitamin C Pfies chladné mûsíce jej hledejte pfiedev‰ím v kapustû a zelí. Ne nadarmo se jim fiíká zimní zelenina

52 Náv‰tûva na farmû Pfiipravte si domácí s˘r nebo tvaroh, budete pfiekvapeni jak skvûle chutnají

3


54 Nutriãní talífi Pokud jste nûkdy sly‰eli o v˘Ïivové pyramidû, honem na ni zapomeÀte. UÏ je zastaralá. V˘Ïivová poradkynû vám pfiedstaví nûco lep‰ího…

58 Bylinky na imunitu Je jich sedm a pro obranyschopnost organismu umí udûlat maximum

62 Vyrobte si sami… …domácí kosmetiku i léãivé krémy. Pfiiná‰íme dal‰í díl velmi oblíbeného seriálu

66 Ofiechy Jsou sice tuãné, ale v˘bornû chutnají a navíc léãí. Tak proã se jich vzdávat?

68 Zimní recepty Pfiipravte si (nejen) polévky pro chladné dny

76 Zamûfieno na Ïeny Dámy, radujte se, koneãnû byl objeven elixír mládí

78 Zamûfieno na muÏe Kotviãník – bylina, která z vás udûlá pofiádného chlapa

80 Blahodárn˘ lék Znáte tajemství zdraví? Jsou tfii – ãesnek, med a ocet

82 Horké nápoje Potû‰í nejen va‰e chuÈové buÀky, ale jsou i zdravé

84 Zahrádkáfiská hra Vyrobte si nejkrásnûj‰í sváteãní ozdobu – krok za krokem

86 Oleje Jestli váháte mezi sluneãnicov˘m a fiepkov˘m, pak nalistujte a budete mít jasno

88 Léãivé ovoce Nejzdravûj‰í cizokrajné pochoutky

90 Egyptsk˘ horoskop

4


OBSAH

5


Superfoods Z D R AV É N O V I N K Y

Obsahují velké mnoÏství potfiebn˘ch Ïivin. Jsou bohaté na vitaminy, minerály i antioxidanty. Chutnají, léãí a dûlají na‰emu tûlu opravdu dobfie. Navíc povzbuzují imunitní systém a starají se o na‰e zdraví.

Abecední přehled superpotravin Poslední dobou o nich sl˘cháme ze v‰ech stran. Ale jak se v nich vyznat? A jak poznat, co je pro nás to nejlep‰í? Sestavili jsme speciálnû pro vás, ãtenáfie Bylinky Revue, kompletní abecední seznam tûch nejlep‰ích superpotravin. Tedy – vyberte si!

Acai berry Jednoznačně nejsilnější antioxidant. A to díky obsažené látce anthokyaninu. Ovoce pochází z palmy Acai, která má svůj domov v amazonských deštných pralesích. U nás se dá sehnat nejčastěji jako sušený prášek. Acai berry obsahuje vitaminy skupiny B – především B1, B2 a B3, dále vitaminy A, C a E. Nechybí minerály, nenasycené mastné kyseliny, aminokyseliny, flavonoidy, bílkoviny a vláknina. V České republice se prodává nejčastěji jako doplněk pro hubnutí. Acai totiž dokáže nabudit metabolismus a odstartovat tak rychlejší spalování. Krom toho ale pomáhá i ke zvýšení fyzické aktivity a psychické pohody. Reguluje cholesterol a upravuje zažívání.

AFA modrozelená fiasa Podivná tři písmena na počátku názvu této rostliny jsou vlastně aphanizomenon flos-Aquae, tedy latinský název pro "neviditelné vodní květiny". Tento vodní květ, divoce rostoucí modrozelená slad-

kovodní řasa, pochází z jezera Klamath v Oregonu. Jejím plusem je především to, že je neuvěřitelně bohatá na mnoho minerálů. Díky tomu ji mnoho odborníků považuje za nejuniverzálnější přírodní superpotravinu. Ovšem ani na vitaminy není chudá. Ocení ji hlavně vegetariáni, protože AFA obsahuje aktivní vitamin B12. Dále řasa nabuzuje imunitní systém. A to až tak, že je schopna při prvních příznacích zastavit nachlazení či chřipku.

Agáve Milovníci tequily se jistě lehce pousmějí. Milovníci sirupu z agáve vědí své. Už staří Indiáni si cenili schopností této rostliny a staří Aztékové dokonce věřili, že šťáva, která vytéká z listů a kořenů této rostliny, čistí tělo a duši. Agáve je tradiční součást stravy v Mexiku a jihozápadní Americe. K nám se dostává teprve poslední roky. Ale i tak už pomalu nabývá na popularitě. Jde totiž o příjemnou alternativu k třtinovému cukru. Koupit můžete světlejší sirup, který je více univerzálnější a podobnější cukru nebo spíše medu. A k mání je i tmavý. Ten ale chutná podobně jako javorový sirup. Při kuchyňské úpravě je třeba také počítat s tím, že sirup z agáve je téměř o polovinu více sladší než klasický třinový cukr. Agáve je výbornou alternativou pro diabetiky i jedince s nadváhou či obezitou. Má totiž nízký glykemický index.


Fotografie v pozadí: Agáve

Aloe vera

DfieÀ plodÛ baobabu

Dalo by se říci, že tato „rostlina nesmrtelnosti“, jak se jí jinak také říká, už u nás svým způsobem zdomácněla. Nejčastěji se používá jako prostředek k detoxikaci organismu. Léčí veškeré kožní problémy – od akné až po popáleniny. Díky tomu je také velmi často součástí kosmetických přípravků – od mýdel až po krémy. Víte ale, že aloe vera umí také pořádně posílit imunitu? Obsahuje totiž dvě látky (acemanan a glykosidy), které stimulují lymfocyty T a makrofágy. Díky tomu je pak tělo schopno bojovat s viry a dokonce i likvidovat mutace virů. Krom toho pomáhá aloe léčit potíže se žaludkem i dvanácterníkovými vředy. Upravuje zažívání, snižuje překyselení, reguluje látkovou výměnu a zmírňuje pálení žáhy. Vhodná je také jako doplněk při revmatu a artritidě, pomáhá hubnout a léčí záněty. Pomáhá vstřebávat vitaminy a minerály, reguluje hladinu cukru a upravuje cholesterol.

Pokud jste četli Malého prince, jistě si vzpomenete na strom s exotickým názvem baobab. Kdyby nám ale malý princ chtěl popsat, co dokáže dřeň z ovoce tohoto afrického stromu, jedna tenká kniha by k tomu rozhodně nestačila. Baobab je totiž další z velmi silných antioxidantů, respektive těch, co jsou až na špici – nad všemi ostatními. Nechybí mu ani esenciální minerály a další velice cenné látky. Vyniká také svým obsahem vlákniny, která je několikanásobná oproti jablkům nebo banánům. Nejvíce vlákniny v baobabu tvoří pektin. Ten je zodpovědný nejen za nízký cholesterol, ale i za regulaci střev a bezproblémové vyprazdňování. Zbystřit by měli také nemocní osteoporózou – baobab obsahuje několikanásobně víc kalcia než mléko a navíc v daleko využitelnější podobě. Možná i proto, že vápník je zde v ideálním poměru s hořčíkem. A k nim zde nechybí ani draslík nebo železo. A jak vlastně ovocná dřeň baobabu chutná? Jako citrus s podtóny karamelu. Prostě pohádkově!

Camu camu bobule Pokud hledáte ovoce, která má nejvyšší obsah vitaminu C, pak sáhněte po camu camu, které pocházejí z deštných pralesů jižní Ameriky. Citrony, grepy i papriky obsahují proti těmto bobulím jen zlomek céčka. Například oproti jednomu klasickému pomeranči mají až třicetkrát více vitaminu C. Díky tomu je camu camu pochopitelně považováno za jeden z nejúčinnějších protivirových prostředků. Dokáže vyléčit dokonce opar i pásový opar, nebo plané neštovice, o typickém nachlazení nebo chřipce nemluvě. To je pro camu camu opravdovou hračkou. Krom „céčka“ má ale v sobě i velké množství beta-karotenu, vápníku, železa a dalších minerálních látek. Obsahuje i bioflavonoidy či rutin. Ten je zase dobrý na srdce a cévní systém.

Echinacea – tfiapatka nachová Divoce rostoucí bylina s purpurovými kvítky podobnými sedmikrásce je doslova požehnáním pro naši obranyschopnost. Pokud trpíte sníženou imunitou (což poznáte buď z krevních testů anebo podle velmi časté nemocnosti), dokáže ji velice rychle nabudit. Krom toho je to také osvědčený lék proti bakteriím a virům. A to až natolik účinný, že si dovolíme na-


Bylinné nápoje, které zahfiejí tûlo i du‰i

Máte chuÈ na nûco v˘jimeãného? Nic takového, co vám dnes nabídneme, v obchodû nekoupíte. Pfiipravte si ty nejlep‰í tekuté lahÛdky. S alkoholem i bez nûj. Je to jenom na vás. Zahfiejí vás, dodají energii a tfieba i pomÛÏou s hubnutím…

Tento čaj vás pročistí a uvolní. Máta navíc zklidní bolavý a rozbouřený žaludek.

Bezinkov˘ punã Hork˘ grog na imunitu Příprava: Lžíci šípků a lžíci rakytníku povařte dvě minuty v horké vodě. Přeceďte. Do ještě horkého čaje pak dejte lžíci třinového cukru a malého panáka rumu. Šípky i rakytník obsahují obrovské množství vitaminu C. Na tomto grogu si pochutnáte daleko víc, než na tom tradičním. A zahřeje vás ještě o kousek víc.

Citronová máta Příprava: Několik snítek čerstvé máty spařte horkou vodou a nechte 15 minut louhovat. Poté přidejte trošku šťávy z citronu a nechte mírně zchladnout. Nakonec přimíchejte lžičku medu. Nápoj můžete ozdobit kolečkem citronu.

Příprava: 150 ml bezinkové šťávy, 150 ml jablečné šťávy, 2 hřebíčky, malý kousek skořice a trochu citronové šťávy přiveďte k varu. V přikrytém hrnci vše přibližně 5 minut mírně povařte. Přeceďte a nalijte do sklenic. V bezinkách se ukrývá spousta vitaminu C, který umí velmi účinně ničit kalorie.

Skofiicové mléko Příprava: Do 2 dcl mléka přidejte trošku vanilky nebo vanilkové esence a ohřejte. Pak vsypte malou lžičku kakaa a promíchejte. Nakonec dochuťte mletou skořicí, případně skořicovým cukrem. Skořice pálí tuky a skvěle tělo zahřeje. Mléko a kakao vás zase báječně uklidní a pomohou lépe usnout.


``` Lipová pohádka Příprava: 1 lžičku lipového čaje a jednu lžičku bezového čaje přelijte ½ l vroucí vody a nechte 10 minut louhovat. Nakonec přeceďte a oslaďte květovým medem. Není lepšího čaje na virózy a nachlazení. Pokud jej budete po dobu tří týdnů popíjet každý den, uvidíte, že viry ani bakterie nemají nejmenší šanci.

Energetická bomba Příprava: Lžičku kvalitního zeleného čaje zalijte vroucí vodou a nechte louhovat dle návodu na obalu (většinou stačí maximálně tři minuty). Do hrníčku dejte lžíci čerstvě nakrájeného ananasu (na malé kousky) a zalijte je ještě horkým čajem. Nechte chvíli uležet. Dle chuti můžete osladit lžičkou třinového cukru. Zelený čaj vás povzbudí, nabudí a navíc rozproudí látkovou výměnu. Budete se cítit fit. A ananas vám dodá vitaminy.

Jableãné poku‰ení Příprava: Hrst slupek z oloupaného jablka (chemicky neošetřeného) vložte do konvičky a nechte dvě minuty povařit. Poté odstavte a nechte ještě v konvičce zchladnout, přičemž se budou slupky dále louhovat. Do šálku mezitím dejte kávovou lžičku rozinek. Přelijte lehce zchladlým jablečným výluhem. Doslaďte javovorým sirupem. Jablko dodá tělu vitaminy, javorový sirup osvěží a horké rozinky vás příjemně rozehřejí. Není nad takovéto zdravé a chutné mlsání.

Jitrocelov˘ bezka‰el Příprava: Lžičku jitrocelového čaje povařte chvíli v horké vodě. Přeceďte a přelijte do hrníčku. Oslaďte lehce medem. Přidejte malého „panáka“ kvalitní čisté jemné vodky. Popíjejte ještě teplé.

Jitrocel je ideální lék na nemoci horních cest dýchacích. Pokud začínáte kašlat, tato chutná medicína vám nepříjemné příznaky velmi rychle zastaví.

Karamelov˘ svafiák Přísady: litr červeného vína, 3 lžíce tmavého cukru, 5 ks hřebíčku, 1 celý badyán, 1 celá skořice, 3 plátky pomeranče, 2 plátky citronu Příprava: Do hrnce nasypte cukr, přidejte skořici, hřebíček a badyán. Zahřívejte na ohni za stálého míchání a jakmile se začne cukr rozpouštět, přidejte pomeranč a citron. Cukr začne karamelizovat. Až bude hodně hustý, nalijte na něj červené víno. Vše nechte vařit. Jakmile přijde nápoj do varu, sundejte ze sporáku, přikryjte pokličkou a nechte 5 minut odstát. Nakonec přeceďte.

Hit roku: Mandarinkov˘ peãen˘ ãaj Přísady: 750 g mandarinek, 2 ks citronu, 500 g cukru Příprava: Mandarinky oloupejte a nakrájejte na kostičky, zasypte cukrem a přidejte šťávu ze dvou citronů. Pak už jen zvolte program v domácí pekárně na přípravu džemu a za hodinku a půl máze úžasný voňavý pečený čajík, kterým ještě za tepla naplníte skleničky. Naplněné sklenice otočte dnem vzhůru asi tak na 10 minut, aby víčko pěkně chytlo a pak už jen nechte vychladnout. Dávkování čajové směsi je indivituální, např. já dávám 4–5 lžiček do půllitráčku. Podobně můžete pečený čaj připravit i v troubě, kde jej cca 40 až 45 minut pečete při 200 stupních. ■


BYLINKY REVUE, zima 2013, obsah, ukázka  

Malé knížky BYLINKY REVUE jsou výborný zdroj informací ze světa bylinek a alternativního způsobu života. Pěstujeme, vaříme, léčíme. BYLINKY...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you