Page 70

Vindkraft på land dyr och bullrig I artikeln görs en genomgång av drifterfarenheter från 500 brittiska vindkraftverk, 680 svenska vindkraftverk samt redovisas kalkyler från 430 projekterade svenska vindkraftverk. För ändamålet studerades officiella redovisningar och rapporter samt prospekt i fråga om i Sverige planerade vindkraftverk. Såväl de brittiska som de svenska inlandsbaserade vindkraftverken visar mycket låg effektivitet. El från havsvindkraft ställer sig dock mer ekonomisk och mindre störande än på land. I Storbritannien är effektiviteten så låg att hela det brittiska energiprogrammet äventyras. Engelsmännen har därför inlett att samarbete med Frankrike i syfte att i stället för vindkraftsel satsa på kärnkraftverk. I slutet av artikeln visas att statliga Energimyndighetens nya mål baseras på “science fiction.

tannien för stora för att lönsamhet alls skulle uppstå med att använda vindkraft. Inte ens på blåsiga Cornwall klarades målet efter en genomgång av 500 vindkraftverk som nyligen gjordes av Renewable Energy Foundation [1]. Tabell 1 visar effektiviteten hos 500 vindkraftverk i England, Skottland och Wales. Totalt sett var effektiviteten i Storbritannien 24 procent av installerad effekt. I inlandet, Hertfordshire, producerades bara åtta procent av installerad effekt. Slutsatsen i Storbritannien var att vindkraftsmålet endast kunde nås om vindkraftverken placerades till havs intill de städer dit elenergin skulle föras. Eljest gjorde överföringsförluster att målet inte kunde nås. Man behöver inte vara någon större expert för att förstå att det blåser mindre i Sverige än i Storbritannien. Effektivitetssiffror från Vindkraftens investerare och projektörer (VIP) för planerad svensk vindkraftverk, 35 procent, får därför ställas ifråga [2, 3]. Om vindkraftsmålet inte nås i Storbritannien så lär det heller inte nås i Sverige, i synnerhet inte i inlandet. Effektiviteten för vindkraftverk i Sverige är lägre än för den i Storbritannien, cirka 22 procent [4]. Detta är en stor skillnad visavi VIP:s tal om 35 procent i effektivitet. Turbinen på ett vindkraftverk rör sig visserligen för det mesta, men detta är för att den inte ska krokna. Oftast blåser det inte tillräckligt

Artikelförfattare är Bertil Persson, docent, Bara.

mycket för att installerade effekt ska kunna tas ut. Vid kuling kopplas energin från vindkraftverket ur elnätet. Utan statsstöd torde ingen vindkraftverksturbin alls rotera. Än större statsstöd krävs om de nu 10 000 planerade vindkraftverken kommer att byggas i Sverige. Inte ens tills havs är det längre lönsamt att bygga vindkraftverk till följd av ökande byggkostnader och stålpriser [5].

Effektivitet hos svenska verk

Tabell 2 visar produktionsresultat mellan 2001 och 2006 för 672 svenska vindkraftverk. Vattenfalls driftuppföljning av vindkraftverk från och med 2002 till och med 2006 visar att vindkraftens elleveranser i förhållande till installerad kapacitet var 22 procent, varav cirka 16 procent för inlandskraftverk och cirka 27 I Sverige är effektiviteten i inlandet enprocent för kustnära. Totalt producerades dast hälften av den vid en kustnära placeenligt Vattenfalls driftuppföljning cirka ring. Projekterade svenska vindkraftverk 0,6 terrawattimmar per år över åren från synes dock ha en avsevärt högre och med 2002 till och med effektivitet än de befintliga, 2006. I Vattenfalls driftuppföljTabell 1: Effektivitet hos 500 vindkraftverk i Storbritannien. men är i gengäld mycket kost- ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ning ingick vindkraftverk med samma att bygga och svåra Plats en medeleffekt av 680 kilowatt Effektivitet (procent) underhålla. Projekterad livs- ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– och en levererad energi av me24,1 längd synes också vara alltför Cornwall deltal 0,6 terrawattimmar per år 23,8 lång med hänsyn till verklighe- Wales vilken energi i medeltal kunde 24,9 ten. Kostnader för kablage till Yorkshire Dales försörja 30 000 eluppvärmda fjälls och till havs i syfte att Cumbria villor (20 000 kilowattimmar 25,9 leda den producerade elenergin Södra Skottland per villa och år), tabell 2. Exem31.5 till bebyggda områden respekti- Caithness. Orkney och Shetland pel på vindkraftverk med 32,9 ve till land ingår inte i kostna- Öster om Skottland havbaserat effektivitet på undre kvartilen är 32,6 derna för vindkraftverk till fjälls Kings Langley. Hertfordshire Vestas Värpinge Anna, Bella 7,7 och till havs. Inte heller ingår Durhamn och Clara, cirka 16 procent, det 8,8 skrotningskostnader för vind- Medelvärde hav vill säga typiska inlandsverk. 33 kraftverken. Bullererfarenheter Medelvärde inland Förvånansvärt nog uppvisade 8 från en vindkraftpark i Neder- Medelvärde kustnära NEG Micons vindkraftverk på 27 länderna redovisas där så kalKlimpfjäll en effektivitet om Medelvärde totalt 24 lade impulsljud har väckt granendast tretton procent, möjligen nars ilska.

Lägre effektivitet än förväntat

Målen för vindkraften i Storbritannien var att producera tio procent av totala elbehovet 2010 samt femton procent av behovet 2015. Bara i Skottland nåddes målet, men då blev överföringsförlusterna till Storbri70

Tabell 2: Produktionsresultat mellan 2001 och 2006 för 672 svenska vindkraftverk. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Medelenergi Medeleffekt Effektivitet (terrawattimmar/år) (kilowatt) (procent) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Medelvärde 0,6 689 21,6

Bygg & teknik 5/08

5/08 Bygg & teknik  

Tema: Sunda hus/ Energi

5/08 Bygg & teknik  

Tema: Sunda hus/ Energi

Advertisement