Page 1

ตะลอน นิตยสารท่องเทีย่ วออนไลน์

ฉบับที่ 5 / 15 ตุลาคม 2554

พบความสุขเกินบรรยายที่

“เกาะนางยวน”

ตะลอน “ตามวิถีไทย”

“ลอยกระทง”


ทีมงานตะลอน นักตะลอน

บอกเล่า ๙๐

สถานการณ์พายุเข้า ฝนตก ก่อให้เกิด วิกฤตน้ำ�ท่วมในหลายสถานที่ ครอบคลุมพื้นที่ หลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนทั้งปัญหา ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดอาหารเครื่องดื่มอุปโภค บริโภค เกิดโรคติดต่อติดเชื้อ การเดินทางถูก ตัดขาดไม่สามารถออกไปไหนได้ ฯลฯ นี่เป็น เพียงตัวอย่างเล็กน้อยที่หลายคนกำ�ลังประสบ อยู่เท่านั้น หากเราคนไทยทั้งหลายที่ไม่ได้รับ ผลกระทบก็ไม่ได้นิ่งดูดาย เพราะภาพที่เราได้ แต่งแต้มสีสัน พบได้เห็นทำ�ให้รู้ว่าเรื่องร้ายๆ ก็มักจะมีสิ่งดีๆ เมธากฤษฎา แหวนเงิน แฝงไว้เสมอ ทั้งเรื่องการส่งการช่วยเหลือไปยัง ภาพสวยๆ พื้นที่ผู้ประสบภัยทั้งหลาย และการช่วยเหลือ เพื่อนตะลอน ประสานงาน การให้ความร่วมมือไปยังหน่วย งานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเครื่องการันตี • หมายเหตุ สำ�หรับคุณผู้อ่านที่อยาก ได้เป็นอย่างดีว่า “เราคนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา สามารถส่ง ทีมงานตะลอนทุกคนขอส่งแรงกาย แรง บทความ ข่าวสารการท่องเที่ยว ภาพ ใจ และกำ�ลังทรัพย์หรือสิ่งของไปยังพี่น้องชาว พร้อมคำ�บรรยาย หรืออะไรๆ ที่คุณ ประทับใจและอยากบอกต่อ สามารถ ไทยที่ประสบกับวิกฤตครั้งนี้ให้สู้ต่อไปอย่าง เพิ่งยอมแพ้หรือหมดกำ�ลังใจไว้ ณ โอกาส ส่งอีเมลหรือจดหมายมาหาเราได้ที่ นี้ด้วยนะคะ และด้วยสภาวะดังกล่าวนี้อาจ ทำ�ให้การตะลอนของหลายคนถูกกระทบกัน บริษัท บายครีเอชั่น พลัส จำ�กัด บ้างเนื่องจากความไม่สะดวกในการานได้เดิน เลขที่ 111/149 ภัทรโมทาวน์ ซอย ทาง เรา “ตะลอน” จึงขอเป็นตัวช่วยอีกช่อง แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนน ทางหนึ่งให้คุณผู้อ่านได้ตะลอนผ่านสื่อเพื่อ แจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด อำ�เภอ เป็นการทดแทนไม่มากก็น้อยค่ะ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2962 3097 Eฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอ mail : jamree@bycreation.co.th

Cookiesssss จามรี ปรีชาสุนทร จันธิญา เหล่านิยมไทย สุรสิทธิ์ ปรีชาสุนทร นัฐพล โรจนศิริ นกหวีด

ติดตามตะลอนได้ที่

www.facebook.com/talonmag

แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ jamree@bycreation.co.th


.....หยุด ณ จุดเริ่ม................................

ฝรั่งเป่าแซกโซโฟนหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อนุ สาวรีย์ชัยฯ คนนี้เป็นพ่อ แท้ๆ ของ ศูนย์หน้าทีมชาติ เยอร์มัน มิโรสลาฟโคเซ่ ครับ ย้ายมาอยู่เมืองไทย และ ทุกวันที่ 5 ธค เขาจะเป่าแซกโซโฟน เพลงพระราชนิพนธ์ที่ สนามหลวงทุกปี

ขอขอบคุณภาพและคำ�บรรยายจาก Samarn Fan : สอนแต่งเฟสบุ๊คที่ดีที่สุด


ประสบการณ์ ตะลอน

“เกาะนางยวน” พบความสุขเกินบรรยายที่ โดยคุณ Ning O. Pakorn

หนิงเคยไปเที่ยวที่เกาะนางยวน จ.สุราษฎร์ธานี มาเมื่อประมาณ สองปีก่อน โดยเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ตรงบางลำ�พู หน้าบริษัทเรือ เร็วลมพระยา ประมาณสามทุ่ม โดยก่อนตัดสินใจเดินทางในครั้งนี้ได้ เก็บข้อมูลจากเพื่อนๆ มาตลอดหนึ่งเดือนเต็มเลยทีเดียว


บริ ษั ท เรื อ เร็ ว ลมพระยาที่ ใ ช้ เป็ น จุ ด นั ด พบนี้ ตั้ ง อยู่ ต รงถนน รามบุตรี แถวๆ ถนนข้าวสาร ตรง ปากทางเป็นร้านไอศกรีมเซเวนเซ่น (หาไม่ยากนะจ๊ะ) ตรงนี้เราจะยื่นใบ Voucher 1 ที่ทางนางยวนแฟกซ์มา ให้ หลังจากที่จองและจ่ายเงินค่า แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน เรียบร้อยแล้ว (แพ็กเกจนี้จะรวมค่าที่พัก + ค่ารถ ทัวร์ไป-กลับ + เรือไป-กลับ + อาหาร 6 มื้อ ไม่ต้องจ่ายอะไรอีกนอกจาก ค่ามัดจำ�กุญแจที่พัก 1,000 บาท)

เลขที่นั่งจะได้ตามลำ�ดับของการยื่น Voucher 1 เรียกว่าตื่นเต้นกันที่สุดว่า ทำ�เลที่ได้จะดีไหมหรือไม่ จะได้ที่นั่ง อยู่หน้าห้องน้ำ�หรือเปล่า แต่รถกว้าง ทำ�ให้นั่งไม่ลำ�บากมากนัก จะโชคดี กำ�หนดเวลารถออกคือ 21.00 หรื อ โชคร้ า ยตรงที่ ว่ า คุ ณ พี่ ฝ รั่ ง หน้ า น. แต่จะมีการยื่น Voucher 1 เวลา เราเขาจะปรับเอนเบาะมากน้อยแค่ 20.00 น. เพื่อจัดลำ�ดับที่นั่งบนรถ ไหน กับคนที่เมารถง่าย ถ้าได้ที่หลังๆ ทัวร์ โดยที่นั่งนี้ไม่มีน้าได้นะคะ ก็เตรียมทานยาไว้ได้เลยค่ะ


เมื่อยื่น Voucher 1 เราจะได้ สติกเกอร์ติดเสื้อ 1 อัน และสติก เกอร์แปะกระเป๋าอีก 1 อัน ซึ่งสติก เกอร์จะมีสีต่างๆ แบ่งตามจุดหมาย ปลายทางที่เราจะไปค่ะ โดยเราต้อง เดินไปขึ้นรถอีกที่ตรงหน้าธนาคาร ทหารไทย สาขาบางลำ�พู ซึ่งอยู่ไม่ ไกลกับบริษัทฯ

บริ เ วณท่ า เรื อ ทุ่ ง มะขามน้ อ ย จะมีที่สำ�หรับนั่งรอ (บนโต๊ะม้า หิน) นอนรอ (บนเตียงผ้าใบ) ตาม หลังจากรถออก ได้มีการแวะ อัธยาศัย แต่ขอเตือนว่าควรเอายา พักที่ทับสะแกตอนประมาณตีสอง ทากันยุงติดตัวไปด้วยนะจ๊ะ โชคดี (ถ้าจำ�ไม่ผิด) แล้วรถก็วิ่งยาวจนถึง ที่หนิงรู้ล่วงหน้าว่าตรงนี้ยุงมาปาร์ตี้ กันเลยเอายาทากันยุงไว้ในเป้ตรงที่ ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร หยิบใช้ได้ง่ายๆ ทำ�ให้นอนสบาย ยุง ไม่กัดเหมือนคนอื่น


ที่ ท่ า เรื อ นี้ มี ร้ า นสะดวกซื้ อ อยู่ ข้างๆ เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ ทุ ก คนในช่ ว งที่ ร อลงเรื อ ประมาณ 2 ชั่วโมง เพราะเราเดินทางมาถึง ท่าเรือเวลาประมาณตี 5 แต่เรือออก ตอน 7 โมงเช้า ช่วงนี้จึงทำ�ได้แต่รอ... ร้อ...รอ ซึ่งตัวหนิงเลือกวิธีนอนรอ เวลา ส่วนคุณแฟนกินรอเวลา ทำ�ให้ ร้านนี้ได้เงินคุณแฟนหนิงไปแยะเลย ค่ะ (555+) อ้อ!สำ�หรับผู้ที่ชอบส่งโปสการ์ด ร้ า นนี้ เ ขามี โ ปสการ์ ด รู ป เกาะนาง ยวนขายเยอะมาก หนิงก็ซื้อที่ร้าน นี้เหมือนกัน ราคาใบละ 10 บาท เท่านั้นเองค่ะ พอฟ้าสางเริ่มสว่างแล้ว...(แต่ มีแววเมฆเยอะนะเนี่ย ฝนตกแน่ๆ) ก่ อ นเรื อ ออกก็ มี ก ารคอนเฟิ ร์ ม ตั๋ ว เมื่อจัดการเรียบร้อยก็ขึ้นเรือได้เลย ทันที ทั้งยังสามารถเลือกที่นั่งได้ ตามสบายบนเรือคาตามาราน และ หลังจากผู้โดยสารขึ้นมาครบแล้วฝน ก็เริ่มตกทันที แถมตกหนักอีกด้วย

ก่อนมาได้เคยอ่านรีวิวของคน อื่นที่โพสต์ไว้ว่าควรทานยากันเมา เรือเอาไว้เพราะมีคนเมาเรือกันเยอะ รอบนี้หนิงเลยรีบดูแลตัวเองก่อนที่ คนอื่นต้องมาช่วยดูแลค่ะ


พอเรือออกจากท่ามาสักพักฝน เคยมาเที่ยวค่ะ ประมาณ 20% บาง ก็ยังคงตกหนักและไม่มีวี่แววว่าจะ ส่วนนอนราบกับพื้นเรือ บ้างก็ตรงที่ เริ่มซาลง คลื่นสูง ลมแรงน่ากลัว เรือ วางกระเป๋าด้านหลังเรือ โคลงอย่ า งกั บ เครื่ อ งเล่ น ปลาหมึ ก หมุนที่สวนสนุก ความรู้สึกโยกซ้ายขวาวี้ดๆ ขึ้นๆ ลงๆ เหมือนกันเลย เพี ย งแต่ ไ ม่ ห มุ น รอบตั ว เองแค่ นั้ น พนั ก งานเริ่ ม เดิ น แจกถุ ง พลาสติ ก คนเริ่มเมาเรือเพิ่มขึ้นๆ แต่ตอนนี้ หนิงเริ่มไม่รู้ตัวและไม่สนอะไรแล้ว เพราะยาแก้เมาเรือทำ�ให้ง่วง เพียง แต่ตอนลืมตาดูเป็นช่วงๆ ทีไรก็จะ เห็ น คนเดิ น ไปหลั ง เรื อ กั น มากขึ้ น เรื่อยๆ แล้วเรือคาตามารานก็มาถึงที่ เกาะนางยวนโดยสวัสดิภาพ โดย แวะส่งผู้โดยสารที่นี่เป็นที่แรก แล้ว ค่อยไปเกาะเต่า และเกาะพะงัน ระยะเวลาเดิ น ทางจากท่ า เรื อ ทุ่ ง มะขามน้อยถึงเกาะนางยวนใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ฝนหยุดตก พอดีแต่ฟ้ายังครึ้มๆ อยู่ ตอนเดิน ลงจากเรือได้เห็นคนเมาเรือจำ�นวน มากจริงๆ ตามคำ�บอกเล่าของคน


ถึงแล้วเกาะนางยวนที่เฝ้าฝันถึง แม้ว่าทะเลแหวกมากกว่าในรูปที่ เคยเห็นเยอะไปหน่อยแต่ก็สวยมาก คลื่นก็แรงมาก ตรงสะพานจากท่าเรือ มีป้ายบอกห้ามเอาขวดพลาสติกและกระป๋องแคนต่างๆ ขึ้นเกาะ พอมา ถึงตรง Reception จะมีน้ำ�กระเจี๊ยบเย็นๆ มาต้อนรับค่ะ เราก็ต้องยื่นใบ เอกสาร Voucher 2 และตั๋วเดินทางกลับที่ได้จากบริษัทเรือเร็วลมพระยา เมื่อคืนเพื่อรับกุญแจห้องพัก (เลือกห้องพักไม่ได้ เลือกได้แต่โซนตอนจอง เท่านั้นค่ะ) ตอนรับกุญแจห้องเสียค่ามัดจำ�กุญแจ 1,000 บาท แต่จะได้รับ เงินคืนในวันที่เดินทางกลับ หนิงเลือกห้องโซน K อยู่เขาเล็ก ซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องเดินลุยน้ำ�เวลา ทะเลไม่แหวกตอนช่วงก่อนอาหารเช้าและหลังอาหารเย็นเวลามาห้อง อาหาร เพราะเขาใหญ่โซนห้อง A และ F ต้องเดินลุยแน่ๆ ค่ะ ห้องพักโซน K นี้เป็นห้องแอร์ เตียงคู่ (2 เตียงเล็กนอนแยกกัน) ห้องโซน A เหมือนโซน K แต่เป็นเตียงใหญ่เตียงเดียว แต่ต้องลุยน้ำ� ห้องโซน F เป็นห้องพัดลม (แอบ เห็นรีวิวคนอื่นโซน F ห้องน้ำ�มีหน้าต่างเห็นวิวทะเลด้วย ส่วนโซน K ห้องน้ำ� ไม่มีหน้าต่าง)


ไฟฟ้าที่เกาะนางยวนจะไม่มีใช้ ในช่วงเวลา 10.00-16.00 น. ...(ผิด พลาดประการใดขออภัยด้วยนะจ๊ะ เพราะหนิงเคยนอนแต่ห้องโซน K จ้า) ห้อง K3 เป็นบ้านพักที่มีระเบียง ให้ออกไปนั่งชมวิวกินลมด้วย น่า นั่งมาก แต่ยุงก็เยอะมากเช่นกัน บรรยากาศทั้งจากที่ห้องพัก ท่าเรือ และจุ ด ชมวิ ว ที่ เ ห็ น คื อ น้ำ � ทะเลใส สีเขียว เม็ดทรายละเอียดเท้า แต่ ก็ มี เ ศษปะการั ง อยู่ เ ยอะทำ � ให้ รู้ ว่ า ธรรมชาติ ข องที่ เ กาะนางยวนมี ความสมบูรณ์มาก ถ่ายรูปเพลินเลย วันรุ่งขึ้น เตรียมตัวไปดำ�น้ำ�รอบ เกาะเต่าซึ่งกำ�หนดเวลาไว้ประมาณ 8 โมงเช้า แต่อยากมาเดินเล่นที่หาด ช่วงเช้าก่อนไป ชายหาดยามเช้า เงียบมาก ไม่มีคนเลย มีแค่หนิงกับ แฟนสองคนเท่านั้น ในขณะที่กำ�ลัง เดินเล่นเพลินๆ ถ่ายรูปฟ้าใสๆ ทะเล สวยๆ น้ำ�ทะเลที่นี่ใสมากใสจนหนิง ลงไปในทะเลสักครึ่งแข้งได้ เพื่อจะ ถ่ายรูปเท้าตัวเองในน้ำ�ค่ะ ให้ดูว่าน้ำ� ใสขนาดไหน แต่ยังไม่ทันถ่ายเลยก็ ถูเรียกให้รีบขึ้นจากน้ำ�เพราะเห็นตัว อะไรไม่รู้ว่ายมา


แล้วเราก็เห็นเงาตัวอะไรไม่รู้ว่ายเข้ามา เรียกว่าว่ายเข้าหาคนเลยนะ แต่ไม่ได้แบบพุ่งจู่โจมอะไร เหมือนเข้ามาทักทายเฉยๆ จำ�นวนประมาณ 5-6 ตัว และบางช่วงก็ว่ายเห็นครีบพ้นน้ำ�มาให้เห็นเป็นสีดำ�ๆ ทำ�ให้รู้ว่านี่ คือฉลามครีบดำ�ค่ะ โชคดีมากเลยที่ได้เจอ ตัวใหญ่ด้วย มาแหวกว่ายเล่นริม หาดเลยทีเดียว ไม่กลัวคนเลย แต่ว่าอย่าคุยกันเสียงดังนะคะ เขาจะตกใจ (แม้ว่าเขาอยู่ในน้ำ�แต่ก็ได้ยินเสียงเรานะ) ที่รู้ว่าเป็นฉลามครีบดำ�เพราะ เคยอ่านมาจากรีวิวเพื่อนๆ ที่เคยโพสต์ไว้นี่แหละค่ะ ก็แอบหวังไว้ว่าอยาก เจอเหมือนกันคงจะตื่นเต้นมากๆ ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไปเจอเองบ้าง เพราะ ไม่ทราบมาก่อนว่าที่เกาะนางยวนมีฉลามครีบดำ�ด้วย


เมื่อทักทายกับฉลามจนเป็นที่พอใจแล้วเรือก็มารอไปดำ�น้ำ� เมื่อไปถึง ยังจุดที่ให้ดำ�น้ำ�ก็ลงปกติ แต่ต้องตกใจมากๆ เมื่อลงน้ำ�เพราะปลามารุม ล้อมอย่างกับว่าจะรอกินเรา คือเราไม่มีอะไรมาล่อ แค่ลงน้ำ�เฉยๆ ปลาก็ มาหาแล้ว เราใช้เวลาดำ�น้ำ�ตั้งแต่ตอน 08.30 น. และกลับเข้ามานางยวน อีกทีประมาณ 14.00 น. ปลาเยอะค่ะ มีสีสวยๆ แปลกๆ ให้เห็น พอกลับมา ถึงที่พักหลังจากอาบน้ำ�เรียบร้อยแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นกันต่อตรงสะพานไม้ ที่อ้อมเขาเล็กเพื่อเก็บภาพประทับใจก่อนเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นด้วยเรือ คาตามารานซึ่งจะมารับตอน 09.30 น. การมาเที่ยวเกาะนางยวนครั้งนี้เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ได้อะไร มากกว่าที่คิดค่ะ ทั้งสนุก บรรยากาศดีๆ สงบ มีความสุขและความตื่นเต้น อย่างนี้ต้องเรียกว่าความสุขเกินบรรยายค่ะ เที่มาของข้อมูล : http://marunma.bloggang.com


ตะลอน ตามวิถีไทย

ประเพณี

ลอยกระทง ที่มาที่ไปของความหมาย “ลอยกระทง” “วันลอยกระทง” เป็นวันสำ�คัญวันหนึ่งของชาวไทยส่วนใหญ่ ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือเดือนยี่ (เดือนที่ 2) ตามปฏิทินจัทรคติล้านนา “มักจะ” ตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตาม ปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้กำ�หนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอ ขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท ที่ริมฝั่งแม่น้ำ�นัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุป คุตอรหันต์ หรือพระมหาสาวก สำ�หรับประเทศไทย

ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆ จาก http://www.gotoknow.org/blog/childendream/308553 ภาพสวยๆจาก http://www.sadoodta.com , http://www.newviewtour.com/ , http://www.xn-72cyrip3a5gm7a4h.com/ , http://www.touristmthailand.org , http://sv4313.postjung.com/ wb/518844.html , http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=nesta13&group=10


การลอยกระทงในเมืองไทย มี มาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย เรียกว่า “การ ลอยพระประทีป” หรือ “ลอยโคม” เป็ น งานนั ก ขั ต ฤกษ์ รื่ น เริ ง ของ ประชาชนทั่วไป ต่อมานางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์สนมเอกของ พระร่วง ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลง เป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอย โคม การลอยกระทงหรือลอยโคมใน สมัยนางนพมาศกระทำ�เพื่อเป็นการ สักการะรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำ� นัมมทานที ซึ่งเป็นแม่น้ำ�สายหนึ่ง อยู่ในแคว้นทักขิณาบถของประเทศ อินเดีย ปัจจุบันเรียกว่า แม่น้ำ�เน รพุททา

คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทงมี อยู่หลายตำ�นาน ดังนี้ 1.การลอยกระทง เพื่อขอขมา แก่พระแม่คงคา 2.การลอยกระทง เพื่อบูชาพระ ผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์ คือบูชา พระนารายณ์ ซึ่ ง บรรทมสิ น ธุ์ อ ยู่ ใ น มหาสมุทร 3.การลอยกระทง เพื่อต้อนรับ พระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจาก เทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไปจำ�พรรษา อยู่ บ นสวรรค์ ชั้ น ดาวดึ ง ส์ เ พื่ อ ทรง เทศนาอภิ ธ รรมโปรดพระพุ ท ธ มารดา 4.การลอยกระทง เพื่อบูชาพระ พุ ท ธบาทของพระพุ ท ธเจ้ า ที่ ห าด ทรายริม แม่น้ำ�นัมมทานที เมื่อคราว เสด็ จ ไปแสดงธรรมโปรดในนาค พิภพ 5. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระ จุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุ พระเกศาของพระพุทธเจ้า 6. การลอยกระทง เพื่อบูชาท้าว พกาพรหมบนสวรรค์ชั้นพรหมโลก 7.การลอยกระทงเพื่ อ บู ช า พระอุปคุตตะเถระ ซึ่งบำ�เพ็ญเพียร บริ ก รรมคาถาอยู่ ใ นท้ อ งทะเลลึ ก หรือสะดือทะเล


ตำ � นานวั น ลอยกระทงมี ห ลาย ตำ�นาน แต่จะขอนำ�เสนอนิทาน ชาวบ้านให้ได้อ่านกัน กล่าวถึงเมื่อครั้งดึกดำ�บรรพ์มี กาเผือ กสองตัวผัวเมีย ทำ�รัง อยู่ บน ต้นไม้ในป่าหิมพานต์ใกล้ฝั่งแม่น้ำ� วั น หนึ่ ง กาตั ว ผู้ อ อกไปหากิ น แล้ ว หลงทางกลับรังไม่ได้ ปล่อยให้นาง กาตัวเมียซึ่งกกไข่อยู่ 5 ฟองรอด้วย ความกระวนกระวายใจ เกิดพายุใหญ่พัดรังกระจัดกระ จาย ไข่ตกลงน้ำ� แม่กาถูกลมพัดไป ทางหนึ่ง เมื่อแม่กาย้อนกลับมาเจอ แต่รังว่างเปล่า จึงร้องไห้จนขาดใจ ตาย แล้วได้ไปเกิดเป็นท้าวพกา พรหมอยู่ในพรหมโลก ส่วนไข่ทั้ง 5 ฟองนั้นลอยน้ำ�ไปในสถานที่ต่างๆ บรรดาแม่ไก่ แม่นาค แม่เต่า แม่โค และแม่ราชสีห์ มาพบเข้า จึง นำ�ไปรักษาไว้ตัวละ 1 ฟอง ครั้งถึง กำ � หนดฟั ก กลั บ กลายเป็ น มนุ ษ ย์ ทั้งหมด ไม่มีฟองไหนเกิดมาเป็นลูก กาตามชาติกำ�เนิดเลย กุมารทั้ง 5 ต่างเห็นโทษภัยในการเป็นฆราวาส และเห็นอานิสงส์ในการบรรพชา จึง ลามารดาเลี้ยงไปบวชเป็นฤาษี


ต่อมาฤาษีทั้ง 5 ก็ได้มีโอกาสพบ โกนาคมน์ พระกัสสปะ พระสมณโค ปะกัน และเมื่อถามถึงนามวงศ์และ ดม และพระศรีอาริยเมตไตรยตาม มารดาของกั น และกั น จึ ง ทราบว่ า ลำ�ดับ เป็นพี่น้องกัน ฤาษีทั้ง 5 มีนามดังนี้ คนแรกชื่อ กกุสันโธ (วงศ์ไก่) คนที่ 2 ชื่อ โกนาคมโน (วงศ์นาค) คนที่ 3 ชื่อ กัสสโป (วงศ์เต่า) คนที่ 4 ชื่อ โค ตโม (วงศ์โค) คนที่ 5 ชื่อ เมตเตยโย (วงศ์ราชสีห์) ต่างตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าต่อไป จะได้ไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขอให้ ร้อนไปถึงมารดา ด้วยแรงอธิษฐาน ท้ า วพกาพรหมจึ ง เสด็ จ มาจาก เทวโลก จำ�แลงองค์เป็นกาเผือก แล้ ว เล่ า เรื่ อ งราวแต่ ห นหลั ง ให้ ฟั ง พร้อมบอกว่าถ้าคิดถึงมารดา เมื่อถึง เพ็ญเดือน 11 เดือน 12 ให้เอาด้าย ดิบผูกไม้ตีนกา ปักธูปเทียนบูชา ลอยกระทงในแม่น้ำ� ทำ�อย่างนี้เรียก ว่าคิดถึงมารดา แล้วท้าวพกาพรหม ก็ลากลับไป ตั้ ง แ ต่ นั้ น ม า จึ ง มี ก า ร ล อ ย กระทงเพื่ อ บู ช าท้ า วพกาพรหม แล้วเพื่อบูชารอยพระบาท ซึ่ง ประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ�นัมมทาน ที ส่วนฤาษีทั้ง 5 ต่อมาได้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้า ดังนี้ พระกกุสันโธ พระ


GMM NEWS พิษรักเจ็บแรงทำ�

“ก้ระเบิอย”ดอารมณ์ ระเบิดอารมณ์ บ่อน้ำ�ตาแตก!! ขนลุกตื่นรถ 15 ล้านในมิวสิกวิดีโอ “นาฬิกากับความรัก” ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนเพลงทั่ว ประเทศเป็นอย่างดี ด้วยเนื้อหาและพลังเสียงร้อง เน้นคุณภาพ สำ�หรับกลุ่มนักดนตรี “SIXnature” (ซิกเนเจอร์) สมาชิกในวงประกอบด้วย “โน๊ตปิติ รุ่งเรืองวงษ์,ยู-ศรัณยู สุวรรณสุนทร,บั้บเบิ้ลฐากูร คุณากรจิตติรักษ์,แฟรงค์-รพีพัฒน์ พงศ์ เสาวภาคย์,น้ำ�-สิรภัสพงษ์ โรจน์รัตน์,สเปิร์มพฤฒิรณ นันโววาทย์” ที่มาพร้อมกับงานดนตรี แนว “โซล-ป๊อป” ฟังสบายๆ กับเพลงเปิดตัวแรก “นาฬิกากับความรัก” ล่าสุดทนเสียงเรียกร้อง จากแฟนเพลงไม่ไหว พร้อมส่งมิวสิกวิดีโอเพลง เปิดตัวแรก “นาฬิกากับความรัก” โดยได้ดารา สาวสุดฮอต “ก้อย-รัชวิน” มาถ่ายทอดอารมณ์ อกหักเพราะถูกแฟนหนุ่มบอกเลิกไปมีคนใหม่ ซึ่งได้ถ่ายทำ�มิวสิกวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


โดยทีมงานปักหลักถ่ายทำ�กันที่ “ถนนอักษะ” เรื่องราวในมิวสิกฯ เล่าถึง “ก้อย” หญิงสาวที่เพิ่งอกหักเพราะถูกแฟนหนุ่มนอกใจบอกเลิกไปมีสาวคนใหม่ ทำ�ให้ “ก้อย” ต้องตกอยู่ในวังวนเดิมๆ เลยตัดสินใจขับรถคันเก่า ออกจากบ้าน อย่างไร้จุดหมาย แต่ฉากขับรถทิ่คิดว่าง่ายๆกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะนอกจาก จะขนลุกตื่นเต้นที่ต้องขึ้นขับรถคันละ 15 ล้านที่เอามาเข้าฉากแล้ว แถมทางผู้กำ� กับฯยังสั่งให้ “ก้อย” ขับรถไปด้วยแล้วต้องร้องไห้ระเบิดอารมณ์ชนิดบ่อน้ำ�ตาแตก กลางถนนอักษะ เพราะพิษรักจากแฟนเก่า ฉากนี้เรียกว่าหินสุดๆ แน่นอนสำ�หรับ สาว “ก้อย” เพราะช่วงนี้ชีวิตรักจริงกำ�ลังอินเลิฟกับแฟนหนุ่ม “ตูน-บอดี้สแลม” แต่ ด้วยสปิริตนักแสดงงานนี้ “ก้อย” ขอจัดเต็มใช้เวลาเค้นอารมณ์ไม่นาน ก็สามารถ เรียกน้ำ�ตาออกมาชนิดสั่งได้ถูกใจผู้กำ�กับฯ มือรางวัล “บุ๊ค-อลงกต” ที่ส่งซีนอารมณ์ ให้ระเบิดน้ำ�ตาในเรื่อง ติดตามฟังเสียงร้องของกลุ่มนักร้องน้องใหม่ “SIXnature” (ซิกเนเจอร์) พร้อม ชมมิวสิกวีดิโอ “นาฬิกากับความรัก” ได้ตั้งแต่ 8 ต.ค. นี้ และสามารถเข้าไปติชมและ ติดตามผลงานของพวกเค้าวง “SIXnature” ได้ทาง http://www.facebook.com/ SIXnature และสามารถดาวน์โหลดเพลง “นาฬิกากับความรัก” ได้ที่ *2488886


“ชิน ชินวุฒ”

ประกาศตามหาความอบอุ่น ให้แฟนๆ ลุ้นดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

ปล่อยเพลง “หน้าที่ของหัวใจ” และมิวสิกวิดีโอออกไปจนสาวแท้สาวเทียมหลงเสน่ห์ กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว ล่าสุดหนุ่มในฝันที่สาวๆ หลายคนหมายปองหนุ่ม ชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน ก็ผุดไอเดียอบอุ่นตามประสาหนุ่มโสดให้ออกมากรี๊ดกันอีกแล้ว กับแคมเปญ แสนจะโรแมนติกที่มีชื่อว่า “หน้าที่ของหัวใจ...มีอะไรให้ทำ�อีกไหม?” ให้แฟนๆ ได้ร่วมสนุก ลุ้นไปดินเนอร์สุดพิเศษกับชิน-ชินวุฒอย่างใกล้ชิด แบบหน้าที่ของหัวใจชินเป็นหน้าที่เดียว กับหัวใจคุณกันเลยทีเดียว วิธีการร่วมสนุกง่ายมาก เพียงแค่เข้าไปในหน้าเฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook. com/chinchinawut ดูทางซ้ายมือใต้รูปโปรไฟล์ แล้วเข้าไปใน Discussion จากนั้นโพสต์ หัวข้อ “หน้าที่ของหัวใจ มีอะไรให้ทำ�อีกไหม?” แชร์ไอเดียประสบการณ์ที่คิดว่าอบอุ่นและ โดนใจชิน ชินวุฒ 20 ไอเดียโดนใจรับเสื้อยืดตัวพิเศษจากชินในแบบ “หน้าที่ของหัวใจ” นอกจากนี้ยังมีโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นต์และรูปของชินที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน จากนั้น ผมจะคัดให้เหลือ 5 ไอเดียสุดท้ายที่ได้มาดินเนอร์กันแบบสุดแสนจะอบอุ่น สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และได้ใกล้ชิดกัน ซึ่งรับรองว่าทุกข้อความ ทุกคอมเมนต์ที่ส่งมา ชินจะเป็นผู้อ่านด้วยตัว เอง ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ตุลาคม 2554 และประกาศผลรอบสุดท้าย 25 ตุลาคม 2554 ติดตามรายละเอียดที่ผมจะอัพเดทให้ได้รู้ความเคลื่อนไหวตลอด ได้ที่www.facebook.com/chinchinawut


ไทเทเนียม

เผยแขกรับเชิญร่วมปาร์ตี้ระเบิดความมันส์

“ThaiTay Ten” (ไทยเท เท็น)

ฉลอง 10 ปี

กำ�ลังเข้าห้องซ้อมซุ่มซ้อมอย่างหนักสำ�หรับวง ไทยเทเนียม (Thaitanium) กับ คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบอย่างจริงจังครั้งแรกฉลอง 10 ปีที่จัดขึ้นโดยแชนอลวีไทยแลนด์ ในชื่อ คอนเสิร์ต “ฮอนด้าสกูปปี้ไอภูมิใจเสนอวีไทยเทเท็น” ซึ่งจะเปิดแสดงเพียงรอบเดียว วันที่ 29 ตุลาคม เวลา 19.00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี โดยล่าสุด สามหนุ่ม “ขัน–ขันเงิน เนื้อนวล”, “เดย์–เนย์เมียว ธันท์” และ “เวย์-ปริญญา อินทชัย” นอกจากเทคิวจากสาวๆ ข้างกายลุยเข้าห้องซ้อมอย่างหนักแทบทุกวันเพื่อเตรียมโชว์พิเศษ มามอบให้แฟนในวันนั้นแล้ว ยังแอบเซอร์ไพร์สเผยแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาร่วมปาร์ตี้ ครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปีกับเค้าบนเวทีด้วยกันอีกด้วย แขกรับเชิญที่ทุกคนจะได้ไปร่วมมันส์กับเค้าก็จะมีมากมายทั้ง แบงค์-แคลช, ดา-เอ็น โดรฟิน, ปนัดดา เรืองวุฒิ, นาร่า , เซาท์ไซด์, นุ้ย-วิริยาภา, มารีน่า อินดิเกเตอร์, มด-ทรีจี และยังมีแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่เราขออุบไว้ก่อนเพื่อเตรียมให้ทกคนตะลึงกันใน งาน


ของฝากจาก (อี)เมล@ โดย เจ๊นกหวีด

เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการพักผ่อนสมองของเด็กๆ หลายครอบครัวก็คิดๆ ้ ี างน มาท น หั ะ มาม ดี น กั หน ไ ่ ี วท ย ่ เที ไป ว ั คร อบ คร ใน ก าชิ าสม จะพ า ว่ ก นั งห กันอย่า เพราะวันนี้เจ๊นกหวีดได้ไปนำ�ข้อมูลจาก “ครอบครัวทัวร์ตะลอน” ที่เขาได้ทำ�การ ว ้ แล า ว่ า จ้ ว ล้ แ จ๊ เ น์ ม ั อล นค ใ ไว้ น ั วก ย ่ เที ไป ว ั คร อบ คร พา บ ั หร � ำ ส ่ ี านท สถ รวบรวม ก็เริ่มตะลอนกันเลย ...มาช่วย List ให้ตามคำ�ขอ... บ ั กล น เย็ า ้ ปเช บไ แบ า วด งเท อ เมื ๆ อบ ละร ฯแ เทพ ง กรุ วใน ย ่ ี งเท อ ่ ท ่ ี านท สถ te da Up

1. 2. 3. 4.

พิพิธภัณฑ์เด็ก แถวๆ สวนจตุจักร ที่นี่มีกิจกรรมสำ�หรับเด็กๆ หลาย อย่าง แต่ต้องเสียค่าเข้าไปใช้บริการสักหน่อย http://www.bkkchildrenmuseum.com/ ซาฟารีเวิลด์ มีเรื่องราวน่าสนใจมากมาย มีกิจกรรมหลายอย่างให้เรียน รู้ทั้งวัน แต่ต้องเสียค่าเข้าชม หลายกะตังค์อยู่ครับ สวนสัตว์ดุสิต-เขาดินวนา ที่นี่คงไม่ต้องแนะนำ�มาก ค่าเข้าไม่แพง แต่ก็ เป็นธรรมดาที่ทำ�ให้การจัดการ การบริการนั้นด้อยกว่าซาฟารีเวิลด์ ดรีมเวิลด์ สวนสนุก อยู่ริมถนนสายรังสิต-องครักษ์ ช่วงคลอง 3 ห่าง จากตลาดรังสิตหรือห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไปประมาณ 10 กิโลเมตร


5. 6. 7. 8. 9. 10.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อยู่แถวๆ รังสิตคลอง 5 มีเรื่องราว ทางวิทยาศาสตร์ทุกแขนง ให้เรียนรู้ ให้ดู ให้เห็น ปิดบริการในวันจันทร์ http://202.43.33.6/webboard/viewtopic.php?t=189 ท้องฟ้าจำ�ลอง เอกมัย ที่นี่ก็มีเรื่องราวน่าสนใจ มีเรื่องให้เรียนรู้มาก มายอยู่หลายอาคาร (ไม่ใช่มีแต่โดมท้องฟ้าจำ�ลองหรือเรื่องดวงดาว เท่านั้น) พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อยู่ที่ริมถนนพหลโยธิน ช่วง อ.คลองหลวง เลยตลาดรังสิต หรือห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ไปสักหน่อย มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรและวิถีชีวิตคนไทยอยู่ มากมายหลายเรื่อง โดยเฉพาะในหลวงกับการเกษตร มีการจัดแสดง บ้านทรงไทยของคนไท ย และวิถีชีวิตของคนไทยในภาคต่างๆ http:// www.thaifamilycamp.com/webboard/forum_posts. asp?TID=53&PN=1 สวนสยาม ตั้งอยู่แถวมีนบุรี มีทั้งสวนสนุกและสวนน้ำ� แต่ช่วงวันหยุด จะมีนักท่องเที่ยวจำ�นวนเยอะมาก ฟาร์มจระเข้สวนสามพราน อยู่ทางไปนครปฐม มีทั้งจระเข้ ทั้งช้างแสนรู้ แสดงให้ชม พิพิธภัณฑ์เรือราชพิธี ที่นี่ก็น่าสนใจ เหมาะกับเด็กๆ ที่อยากไปเห็นเรือ พระที่นั่งสุพรรณหงส์แบบใกล้ๆ อยู่ที่ริมคลองบางกอกน้อย เดินเข้าไป ดูได้จากทางเข้าใกล้ๆ สะพานอรุณอัมรินทร์


11. 12. 13. 14. 15. 16.

วัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง คงไม่ต้องบรรยาย แถมได้เห็นยักษ์ เห็นลิงหนุมานด้วย และช่วงบ่ายๆ เย็นๆ แดดร่มลมตกก็พามาวิ่งเล่น ดู ว่าวสีสวยสดใสที่ท้องสนามหลวงได้อีกด้วย สวนรถไฟ ใกล้ๆ สวนจตุจักร หลังสำ�นักงานใหญ่ ปตท. นี่ แหละ มีทั้งสวนผีเสื้อ สวนสนุกของเด็กๆ สนามหญ้ากว้างๆ และ สนามขี่จักรยานสำ�หรับเด็กๆ และฝั่งตรงข้ามด้านสวนจตุจักร ก็มีหอเกียรติภูมิรถไฟที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟที่น่าสนใจ มากมาย http://202.183.214.244/webboard/topic. php?id=790090 TK Park (Thailand Knowledge Park) หรืออุทยานการเรียนรู้ อยู่ ที่ตึก Central World ลงสถานีรถไฟฟ้าที่สยามแล้วเดินต่อมาอีก หน่อย ภัทราวดีเธียเตอร์ โรงละครที่ตั้งอยู่ในซอยวัดระฆัง ซึ่งเป็นชุมชน เก่าแก่ของกรุงเทพฯ ริมฝั่งแม่น้ำ�เจ้าพระยา ตรงข้ามพระบรม มหาราชวัง เยี่ยมชมภัทราวดีเธียเตอร์ในวันหยุดสุดสัปดาห์ ท่าน จะได้ชมการเรียนการสอนศิลปะรำ�ไทยโขนละคร กลองภาคเหนือ ในสวนทุกยามบ่ายของวันศุกร์และเสาร์ เสถียรธรรมสถาน อยู่แถวๆ วัชรพล-รามอินทรา หรือตามไปดูข้อมูลที่ Website ของเสถียรธรรมสถาน พาเที่ยวชมกรุงด้วยรถไฟ โดยขึ้นรถไฟดีเซลรางที่บางซื่อหรือ ดอนเมืองมาลงที่หัวลำ�โพง แล้วต่อรถไฟฟ้าใต้ดินมาขึ้นที่ สวนจตุจักร จากนั้นต่อรถไฟลอยฟ้ามาลงที่สยามเซ็นเตอร์ หรือ เอกมัย จะไปเที่ยวต่อที่ TK Park หรือท้องฟ้าจำ�ลองก็ได้


17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

สยามโอเชี่ยนเวิลด์ บางทีมีโปรโมชั่นลดราคาค่าตั๋วลงมา แต่บางคนก็อาจคิดว่ายังแพงอยู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ�จืด ของกรมประมง ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ พระที่นั่งอนันตสมาคม, พิพิธภัณฑ์ช้างต้น, พระที่นั่งวิมานเมฆ อยู่ ตรงข้ามกับสวนสัตว์เขาดินวนา http://www.thaifamilycamp. com/webboard/forum_posts.asp?TID=46&PN=1 ไทยแลนด์บุ๊คทาวเวอร์ มีหนังสือมากมายให้เลือกอ่านและซื้อ หา โดยจัดแบ่งประเภทหนังสือออกเป็น โซนๆ มีโซนหนังสือ สำ�หรับเด็กโดยเฉพาะ http://202.183.214.244/webboard/topic.php?id=617488 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และธรณีวิทยา เปิดให้ชมเฉพาะวัน ธรรมดา อยู่ที่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม เยื้องๆ กับโรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามหก กรุงเทพฯ ตลาดน้ำ�ตลิ่งชัน หรือตลาดน้ำ�วัดไทร กรุงเทพฯ บ้านพิพิธภัณฑ์ ของคุณเอนก นาวิกมูล อยู่แถวๆ พุทธมณฑล สวนบางกระเจ้า ตลาดน้ำ�บางน้ำ�ผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


25. 26. 27. 28.

ป้อมพระจุลฯ ปืนเสือหมอบ และเรือรบหลวงแม่กลอง จ.สมุทรปราการ สวนหลวง ร.9 มีสวนตะบองเพชร สวนพืชป่าเมืองร้อน และสวนของประเทศต่างๆ ท้องฟ้าจำ�ลอง 3 มิติ ที่รังสิต คลอง 6 แต่วันจันทร์ปิด บริการนะครับ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ มีเครื่องบินหลายรุ่น หลายขนาดให้ชมให้เรียนรู้ แต่เปิดบริการเฉพาะ ในวัน เวลาราชการเท่านั้นครับ

ขอขอบคุณข้อมูล : ครอบครัวทัวร์ตะลอน จาก http://topicstock.pantip. com/family/topicstock/2007/09/N5839683/N5839683.html


สัมผัสเสน่ห์มอญลาดกระบั ง • •

“ตักบาตรพระร้อยทางเรือ 16 ตุลาคม 2554 วัดสุทธาโภชน์”

ททท. สำ�นักงานกรุงเทพมหานคร สำ�นักงานเขตลาดกระบัง และวัด สุทธาโภชน์ ร่วมจัดงานประเพณี ตักบาตรพระร้อยทางเรือวัดสุทธา โภชน์ สืบสานประเพณีโบราณ หนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานคร ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือวัดสุทธาโภชน์ เป็นพระเพณีตักบาตร ทางเรือที่ชาวมอญในเขตลาดกระบังปฏิบัติสืบต่อกันมา คำ�ว่าพระร้อย หมายถึงการนิมนต์พระสงฆ์ จำ�นวน 100 รูป มารับบิณฑบาตทางเรือ การได้ร่วมประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือเป็นประสบการณ์ที่หายาก นัก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันนั้นพุทธศาสนิกชนนับ พันจะนั่งเรียงอยู่ริมสองฝั่งคลองลำ�ปลาทิวเป็นแถวยาวนับหลายร้อย เมตร เพื่อคอยใส่บาตรพระสงฆ์กว่าร้อยรูปทางขบวนเรือมาด และเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือวัด สุทธาโภชน์ก็คือความสวยงามของสำ�รับคาวหวานโบราณ จำ�นวนนับ ร้อยชุดที่คนในชุมชนลาดกระบังจัดเตรียมถวายแด่พระสงฆ์ สำ�รับคาว หวานบางชุดเป็นสำ�รับที่ได้รับมรดกตกทอดอายุกว่า 100 ปี และหลัง จากประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือเสร็จสิ้น ในช่วงบ่ายชาวบ้านและ ชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกันจัดแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน อันเป็นกุศโลบาย ในการสร้างความรักความสามัคคี และแสดงถึงความผูกพันของชุมชน ที่มีต่อสายน้ำ� สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดสุทธาโภชน์ โทรศัพท์ 0 2360 6078 หรือสำ�นักงานเขตลาดกระบัง โทรศัพท์ 0 2372 0952


22 - 24 ตุลาคม 2554

ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว

งานเทศกาลอาหารอร่อยย้อนรอยวัฒนธรรมไทย-จีน ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ภายในงานจัดให้มีการจำ�หน่ายอาหารไทย-จีนหลากรส พร้อมของฝากจาก จ.ฉะเชิงเทรา ย้อนรำ�ลึกกับย่านเศรษฐกิจเก่าแก่ อายุร้อยกว่าปีของเมืองแปดริ้ว ชม อาคารไม้ที่สวยงาม พร้อมกิจกรรมล่องเรือชมความงามสองฝั่งคลอง สอบถามรายละเอียดของงานได้ที่ ททท.สำ�นักงานกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา) โทรศัพท์ : 0 2250 5500 ต่อ 2991-5 เทศบาล เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ : 0 3851 1027

เทศกาลโคมไฟ สีสันเมืองใต้

1 พฤศจิกายน 2554 – 28 กุมภาพันธ์ 2555

พบกับ “9 มหัศจรรย์โคมไฟแห่งความสุข” โคมไฟน้ำ�แข็ง ต้น ตำ�รับจากเมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน โคมไฟ 14 จังหวัด สีสันเมืองใต้ โคมไฟไทย 4 ภาค พบกับมิติใหม่กับความ คิดสร้างสรรค์โคมไฟ “มงคลชีวิต มงคลแห่ง ท้องถิ่น” ใน 4 ภาค ของประเทศไทย โคมไฟจิตนาการโลกของเด็ก โคมไฟนานาชาติ โคมไฟโลกของสัตว์ โคมไฟสัตว์ที่อยู่ในโซนทวิปต่างๆ โคมไฟ กลางน้ำ� “สัตว์มงคลแห่งเทพนิยายทั่วโลก” โคมไฟ Hi Light จำ�ลองงานเทศกาลต่างๆ ของประเทศไทย การประกวดโคมไฟ ร่วมสมัยและโคมไฟแบรนด์สินค้าต่างๆ เลือกซื้ออาหารและ เครื่องดื่ม ภายในงานอีกมากมาย ณ บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. 0 7420 0000, ททท. สำ�นักงานหาดใหญ่ โทร. 0 7423 1055, 0 7423 8518และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672


สีสันแห่งสายน้ำ� มหกรรมลอยกระทง กรุงเทพมหานคร 8 - 10 พฤศจิกายน 2554

ชมขบวนเรือประดับไฟฟ้า การประดับ ไฟฟ้าส่องสว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำ�เจ้าพระยา กิจกรรมส่งเสริมร่วมบรรยากาศประ เพณีลอยกระทง สัมผัสบรรยากาศพิเศษ สุดของงานลอยกระทงในแบบฉบับกรุงรัตนโกสินทร์ การแสดงทางวัฒนธรรม และกิจกรรมสาธิตการทำ�กระทงสาย กระทงดอกไม้สด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2250 5500 ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672 หรือเว็บไซต์ www.loikrathong.net


เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2554

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับกรมศิลปากร, องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ และบริษัท พลัสมา อินโฟร์เทค จำ�กัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใน โครงการเที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน โดยสนับสนุน การจัดแสดงแสงสีเสียง พิมาย ประจำ�ปี 2554 ตอน“การแสดงแสง เสียง “วิมายปุระ แดนเทวนฤมิต” พบกับการแสดงประกอบแสงเสียงที่บอกเล่าเรื่องราวถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้ง อดีตกาลของเมืองพิมายและอารยธรรมขอมโบราณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ลานพรหมทัตและบริเวณลำ�น้ำ�จักราช อำ�เภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ชมพลุไฟ เรือไฟสวยงาม ณ สระเพลง ชม การแสดงโขนกรมศิลปากร และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการแมวไทย แมวโคราช เลือกซื้อสินค้าจากสุดยอดสินค้าโอทอป จังหวัด นครราชสีมา พร้อมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลผลิตทางการเกษตรมากมาย สำ�หรับกำ�หนดการแสดงรอบปกติ จัดแสดงวันละ 1 รอบ ในวันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2554 ระหว่างเวลา 19.30 - 20.30 น. สามารถดูรายละเอียดการจองบัตรเข้าชมงานได้ที่ http://www.phimaifestival.com/th/ticket/ สามารถจองบัตรล่วงหน้าได้ที่ www.phimaifestival.com โทร. 0 2970 2544-5, 08 0617 7299 ทุกวัน (ไม่เว้นวัน หยุดราชการ)


นั่งรถไฟไปชม “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” 8 - 10 พฤศจิกายน 2554

กลับมาอีกครั้งกับโปรแกรมนั่งรถไฟไปเที่ยวงานช้าง ซึ่ง จะนำ�ท่านไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ตระการตาในงานแสดง ช้าง จ.สุรินทร์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ชมความเป็น มาจากหนอนไหมสู่ผ้ายกทองอันเลอค่า และเครื่องเงินลายไข่แมงดาที่งาม อย่างเป็นเอกลักษณ์ แถมด้วยหัวใจอนุรักษ์จากการท่องเที่ยวทางรถไฟ (พลังงาน÷40) ติดต่อสอบถามและสำ�รองที่นั่งได้ที่ การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) สำ�นักงานสุรินทร์ : 355/3-6 ถ.เทศบาล1 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 0 4451 4447-8 แฟกซ์. 0 4451 8530 E-mail : tatsurin@tat.or.th และสมาคมส่งเสริม การท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ : สำ�นักงานสะเร็นทราเวล เลขที่ 204/1-4 ถ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 0 4452 0147 มือถือ 08 9949 1185 แฟกซ์ 0 4471 3828 E-mail : sarentour@hotmail.com


ปันยิ้ม

” ้ ู ส น ั ม จ ใ า ้ ถ น ้ ั ก ง า ว ข “ไม่มีสิ่งไหนมา ิ์ กูลเกื้อ ศักด

ตะลอน #5 - Oct 15, 2011 www.facebook.com/talonmag  

ตะลอน : นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ ฉีกกรอบเดิมๆ ด้วยนิตยสารท่องเที่ยวที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม ติดตามได้ที่ http://www.facebook.com/talonmag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you