Page 1

ตะลอน นิตยสารท่องเทีย่ วออนไลน์

ฉบับที่ 4 / 20 กันยายน 2554

สร้างสุข...แสนสบาย

สไตล์ Coffee Berry Sangklaburi


ทีมงานตะลอน นักตะลอน

Cookiesssss จามรี ปรีชาสุนทร จันธิญา เหล่านิยมไทย สุรสิทธิ์ ปรีชาสุนทร นัฐพล โรจนศิริ นกหวีด

แต่งแต้มสีสัน

เมธากฤษฎา แหวนเงิน

ภาพสวยๆ เพื่อนตะลอน

ติดตามตะลอนได้ที่

www.facebook.com/talonmag

บอกเล่า ๙๐

ประเด็นเด่นที่เป็นอยู่ของสถานการณ์ ปัจจุบันคงไม่พ้นเรื่องน้ำ�ท่วมอย่างแน่นอน จะเดินทางไปไหนก็ไม่ค่อยสะดวกสบาย เท่าที่ควร แต่ด้วยความเป็นคนชอบ “ตะลอน” ในสายเลือดทำ�ให้พวกเราชาว ตะลอนก็ มิ ไ ด้ ห ยุ ด พั ก ไปพร้ อ มปั ญ หา ขอสายฝนแต่อย่างใด กลับเพิ่มความ กระตือรือร้นในการค้นแหล่งท่องเที่ยวมา ฝากผู้อ่านกันอีกเช่นเคย ฉบั บ เดื อ นกั น ยายนนี้ เ ราให้ เ ครดิ ต หญิงสาวเป็นพิเศษค่ะ เรื่องราวต่างๆ ใน ฉบับจังเน้น เฟ้น คัดเลือกมากำ�นัลแก่หญิง ทุกคนโดยเฉพาะ แต่เราขออุบรายละเอียด ไว้ให้ไปเปิดอ่านกันเองนะคะ ถูกใจกันมาก น้อยเพียงใดก็ส่งความคิดเห็นมาบอกเล่า 90 กันได้นะคะ แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ jamree@bycreation.co.th

• หมายเหตุ สำ�หรับคุณผู้อ่านที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา สามารถส่งบทความ ข่าวสารการท่องเที่ยว ภาพพร้อมคำ�บรรยาย หรืออะไรๆ ที่คุณประทับใจและอยากบอกต่อ สามารถส่งอีเมลหรือจดหมายมาหาเราได้ที่ บริษัท บายครีเอชั่น พลัส จำ�กัด เลขที่ 111/149 ภัทรโมทาวน์ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์/ โทรสาร : 0 2962 3097 E-mail : jamree@bycreation.co.th


.....หยุด ณ จุดเริ่ม................................

ผู้ชนะการประกวดโครงการ

“ตะลอนกอดดดดดด.....”


ประสบการณ์ ตะลอน สร้างสุข...แสนสบาย สไตล์

Coffee Berry Sangklaburi เรื่อง : แป้งจี่ ภาพ : มนชยา คล้อยคล้า

“เรามีฝันเยอะมาก และพยายามทำ�ตามฝันทุกอย่าง จนสำ�เร็จไปก็ เยอะ ที่ทำ�แล้วไม่สำ�เร็จก็มี แต่ทุกอย่างที่ทำ�เกิดจากความรัก ไม่ว่า ผลจะเป็นอย่างไรก็มีความสุขควบคู่ไปด้วย”


จากความฝั น ของผู้ ห ญิ ง คน หนึ่งที่อยากมีร้านกาแฟของตัวเอง ไว้นั่งจิบกาแฟ อ่านหนังสือ พูดคุย กัน ที่สำ�คัญคือการอยากมีพื้นที่ สำ�หรับสร้างมิตรภาพดีๆ โดยเริ่มต้น ที่ร้านกาแฟแห่งนี้ของเธอ...เพียงแค่ ได้เริ่มต้นบทสนทนากับพี่หญิง-มน ชยา คล้อยคล้า เจ้าของร้านกาแฟ น่านั่งและที่พักน่านอน Coffee Berry Sangklaburi ก็ทำ�ให้เราได้ทั้ง การเริ่ ม ต้ น และบทสรุ ป ได้ ใ นเวลา เดียวกัน

ร้านกาแฟร้านนี้เริ่มก่อร่างสร้าง ขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2553 ซึ่งพี่ หญิงมักบอกกับทุกคนว่าแค่เริ่มสร้าง ก็สุขแล้ว และความสุขนี้ก็เริ่มทวีคูณ ขึ้นเรื่อยๆ ตามความก้าวหน้าของร้าน นอกจากโครงสร้ า งหลั ก ที่ เ ธอเป็ น ผู้ ออกแบบให้ช่างมาดำ�เนินการสร้าง ให้เป็นรูปเป็นร่างแล้ว นอกนั้นการ ตกแต่งทั้งหมดเธอเป็นผู้ลงมือทำ�เอง ทั้งสิ้น!


แรกเริ่มเดิมทีนั้นพี่หญิงเป็นคน ไม่ดื่มกาแฟ แต่การเปิดร้านกะแฟ เป็นไฟต์บังคับสำ�หรับการทำ�ให้เธอ ต้องไปเรียนชงกาแฟ เพราะเธอให้ เหตุผลว่าต้องมาชงกาแฟให้คนอื่น ดื่ม ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่อร่อยเราจะรู้ ได้ยังไง เพราะฉะนั้นเราต้องหัดดื่ม กาแฟให้ได้ด้วย เพราะเธอยึดหลัก เสมอว่าคนเราอะไรที่ทำ�ด้วยความ รักไม่มีอะไรยาก


ยิ่ ง ได้ พู ด คุ ย กั บ เจ้ า ของร้ า นมาก ขึ้ น เท่ า ไรยิ่ ง ทำ � ให้ เ ราได้ เ ห็ น ถึ ง การใส่ใจเข้าไปในทุกรายละเอียด ของร้ า นที่ อ บอวลไปด้ ว ยความ รั กอย่างแท้ จ ริง ...แม้ กระทั่ ง เมนู ของร้ า นที่ พี่ ห ญิ ง ก็ พิ ถี พิ ถั น ทุ ก จาน ทุกแก้ว ให้ผู้ที่มาลองลิ้มชิม รสได้ สั ม ผั ส กั บ ความหอมอร่ อ ย ของกาแฟสด เริ่มต้นด้วยเมนูแรก แบบเบาๆ Mocha ส่วนผสมที่ ลงตัวของกาแฟสดและโกโก้ให้รส อ่อนหวานสำ�หรับคนที่เพิ่งเริ่มหัด ดื่มกาแฟ หรืออาจจะเพิ่มความ เข้มข้นด้วย Cappuccino ที่จะ เพิ่ ม ฟองนมนุ่ ม ชุ่ ม ลิ้ น เพิ่ ม ความ อร่อยกลมกล่อม เหมาะสำ�หรับ ผู้ ที่ ห ลงใหลในฟองครี ม และไม่ ห่วงเรื่องน้ำ�หนัก นอกจากนี้ยังมี Latte, Espresso ที่ไม่ว่าสั่งเมื่อใด ก็จะได้รสชาติเข้มเต็มแก้วอย่าง แน่นอน แต่เมนูพิเศษประจำ� ร้านนี้คือ Coffee Berry ซึ่งการัน ตีความอร่อยจากเจ้าของร้านโดย เฉพาะ แถมยังมีไว้บริการทั้งคนที่ ชอบดื่มร้อนและเย็น ถ้าชอบแบบ ร้ อ นก็ จ ะผสมน้ำ � ผึ้ ง และนมสด แต่ ถ้ า อยากดื่ ม แบบเย็ น ก็ จ ะได้ รสชาติเข้มข้น


หากใครไม่ ดื่ ม กาแฟที่ นี่ เ ขา ก็มีตัวช่วยให้ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น Smoothie, Ice lemon tea หรือ Green tea ให้รสชาติแบบชาเขียวแท้ๆ เพิ่ม ความกลมกล่อมด้วยฟองครีมแสนนุ่ม ลงไปยิ่งเข้ากั๊น เข้ากัน

เมื่อมีเครื่องดื่มรอแล้วจะปล่อย ให้เดียวดายก็ใช่ที่ ลองเลือกสั่งขนม แสนอร่อยมาเคียงคู่คงดีไม่น้อย เลือก ชิมกันได้ตามชอบเลย ไม่ว่าจะเป็น บลูเบอร์รีชีสเค้ก บราวนี่ หรือเปลี่ยน รสชาติมาชิมของหวานๆ เย็นๆ อย่าง หนมปังหิมะ เมนูโปรดปรานของแป้ง จี่เองค่ะ (^^) ขอแอบกระซิบนิดหนึ่ง ว่าขนมปังร้านนี้อร่อยมากๆ ค่ะ เพราะ พี่หญิงเขาลงมืออบขนมปังเอง ทำ�ให้ ขนมปังที่ได้หอม สด ใหม่กว่าขนมปัง ที่สั่งมาอีกต่อหนึ่งแน่นอนค่ะ ถ้าใคร ไม่เชื่อต้องลอง!


แต่ถ้าใครเผลอตัวไปถามพี่หญิงว่าเมนูไหนอร่อยรับรองว่าคุณจะเจอ กับคำ�ตอวที่ว่า “อร่อยทุกเมนูค่ะ เพราะพี่หญิงมีเทคนิคในการทำ� นั่นคือการ ใส่ใจ ใส่ความรัก ในทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนค่ะ”


เมื่อหนังท้องอิ่มหนังตาก็เริ่มหย่อน Coffee Berry Sangklaburi ก็มี ที่พักบริการไว้พร้อมสำ�หรับผู้ที่อยากหลีกเร้นความสับสนวุ่นวายที่ได้พบ เจอกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ที่พักของพี่หญิงเน้นธรรมชาติ ความสงบ การพัก ผ่อนแบบส่วนตัวอย่างแท้จริง พี่หญิงได้นำ�ชื่อเมนูกาแฟที่เธอหลงใหลมาแต่งเติมเป็นชื่อของห้อง พักแต่ละห้อง เริ่มจาก Crema ห้องสีม่วงสำ�หรับผู้ที่ต้องการความสงบ เยือกเย็นแบบส่วนตั๊วส่วนตัว Mocha ห้องพักสีฟ้าสลายตา สำ�หรับผู้ที่ ต้องการเติมพลังชีวิตเพื่อกลับไปสู้กับกิจวัตรประจำ�วันที่รออยู่ข้างหน้า Espresso สีเขียวธรรมชาติที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและ เติมเต็มความชุ่มชื่นกลับเข้าไปแทนที่ Cappuccino ห้องสีส้มสดใสที่จะ ช่วยเพิ่มแรงกาย แรงใจ ให้กลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งหลังการพักผ่อน Latte สีเหลืองสว่างที่เหมาะสำ�หรับผู้ที่กำ�ลังหาไอเดียหรือครุ่นคิดกับ ปัญหาที่แก้ไม่ตก เพราะสีเหลืองอาจทำ�ให้คุณความคิดโลดแล่นล่องลอย


ปัจจุบันพี่หญิงได้เพิ่มที่พักเป็นบ้าน 2 หลังด้วยกัน หลังใหญ่ชื่อบ้านซุก สุข ประกอบด้วย 2 ห้องนอน ห้อง นอนใหญ่มีแอร์ มีโทรทัศน์บริการใน ห้องนั่งเล่น และเครื่องทำ�น้ำ�อุ่นให้ ด้วย แถมยังมีห้องใต้หลังคาสำ�หรับ ปลีกวิเวกหรือไว้สำ�หรับทำ�ฝันในวัย เด็กให้เป็นจริงของใครหลายคน ส่ ว นบ้ า นอี ก หลั ง เป็ น บ้ า นหลั ง เล็ ก นอนได้ 2 คน ชื่อว่าบ้านใกล้ดิน เป็น บ้านพักแบบพัดลมจากอากาศ


ธรรมชาติ มีเครื่องน้ำ�อุ่น และโทรทัศน์ไว้บริการ อ้อ! ลืมบอกไปว่าเกสเฮา ส์ที่เป็นชื่อกาแฟน่าดื่มเหล่านั้นเป็นที่พักแบบห้องแอร์ มีเครื่องน้ำ�อุ่น Free WiFi ที่นอนเป็นแบบคิงส์ไซส์แต่ไม่มีเตียงทุกห้องค่ะ ทำ�ให้นักท่องเที่ยวที่มา พักจะมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น ได้พูดคุยกันมากขึ้น เพราะในห้องไม่มี โทรทัศน์ไว้บริการ กิจกรรมหลักๆ ของนักท่องเที่ยวทั้งหลายส่วนมากจะเป็นการนั่งเรือชม วัดจมน้ำ� ตักบาตรที่สะพานไม้ตอนเช้า เสร็จแล้วก็ไปเดินเที่ยว ชม ชอปฯ ที่ ตลาดมอญยามเช้า ต่อด้วยการไปชมวัดวิเวการาม สิ้นสุดที่การดูพระอาทิตย์ ตกที่สะพานไม้ในยามเย็น ...เชื่อหรือไม่ว่ากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะทำ�ให้คุณ หลงใหล และตกหลุมรักสังขละบุรีแบบหัวปักหัวปำ�...อย่าไม่เชื่อ เพราะเรื่อง แบบนี้ต้องมาลองพิสูจน์ด้วยตัวเอง!!!

Coffee Berry Sangklaburi

91/4 หมู่ 3 ถ.สามประสบ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร. 08 4802 9811 E-mail : ycoffeeberry@hotmail.com เว็บไซต์ www.coffeeberrysangklaburi.com และ ww.facebook.com/coffeeberry.sangklaburi


GMM NEWS ” ฯ ส ั ล พ ์ ร อ ก ง ั อ ก ุ น “เบิร์ด อาสาส รบรส ดับเบิ้ลความสนุก อลังการค

ฯ ค ็ พ แ ม ิ อ น ่ ั น ส า ฮ ง อ ้ ร น ้ เต ด ลุก โด

เรียกว่าสนุกแบบพลัสสมชื่อ จนคนดูต่างสำ�ลักความสุข ดับเบิ้ลกว่าครั้งก่อนหลายเท่าตัวจน มัน ทูมัช โซมัช เวรี่มัช จริงๆ สำ�หรับคอนเสิร์ต “เบิร์ด อาสาสนุก อังกอร์ พลัส บาย แลดตา ซอย 30 ปี ทูมัช มัช เวรี่มัช” ของซูเปอร์สตาร์ตลอดกาล “เบิร์ด” ธงไชย แมคอินไตย์ ที่จัดขึ้นเพื่อเอาใจแฟนเพลงที่พร้อมใจกันมา หาความสนุกแบบดับเบิ้ลในครั้งนี้ ทำ�เอางานนี้เบิร์ดเลยจัดเต็ม เพิ่มความสุขแบบไม่อั้นด้วยการยกเซ็ตใหม่หมดทั้งแสง สี แสง สุด ตระการ และเพลงที่คัดมากระตุ้นต่อมความ สนุกให้ระเบิดกันไปทั่วทุกที่นั่ง รวมไปถึงแขกรับ เชิญสุดพิเศษ 6 ซุปตาร์ที่พาเหรดพร้อมใจกันยก โขยงขึ้นเวทีครั้งนี้เพื่อมอบความสุขแบบครบ เครื่อง ทำ�เอาแฟนเพลงในอิมแพ็ค อารีน่า ทั้ง ลุก โดด เต้น ร้อง และฮาซะจนนั่งไม่ ติดเก้าอี้เลยทีเดียว


“โปเตโต้” พร้อม ส่งซิงเกิ้ล “ออกจากมุมที่ซ่อนอยู่”

ชวนแฟนโดดในคอนเสิร์ต

“โปเตโต้ ไลฟ์ โก ออน”

กำ�ลังซุ่มซ้อมเพื่อคอนเสิร์ตใหญ่กลางแจ้งครั้งแรกในชีวิต กับคอนเสิร์ต “โค้ก มิวสิค พรีเซ้นท์ โปเตโต้ ไลฟ์ โก ออน คอนเสิร์ต” ที่จะจัด ขึ้นวันเสาร์ที่ 24 กันยายน นี้ที่ สนาม เวลโรโดรม หัวหมาก ล่าสุด 3 หนุ่มร็ อกหัวมันวง “โปเตโต้” ที่ประกอบด้วย ปั๊บ-พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข, โอม-ปิยวัฒน์ อนุกูล และกานต์-กานต์ อ่ำ�สุพรรณ ร่วมกับเครื่องดื่มโค้กส่งซิงเกิล “ออกจากมุมที่ซ่อนอยู่” ออกมาให้แฟนเพลงวัยรุ่นได้ฟังกันทางวิทยุแล้ว เพื่อชวนแฟนเพลงของร็อกหัวมันไปร่วมกันปลดปล่อยพลังที่มีอยู่ ให้ไปโดดกันชนิดมันส์กันสุดเหวี่ยงในคอนเสิร์ตครั้งนี้


“Channel V” จับมือ “ไทยเทเนียม” จัดใหญ่ ฉลอง 10 ปี

“ThaiTay Ten”

คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรก บุกเบิกดนตรีฮิปฮอปในเมืองไทยจนโด่งดังแล้วสำ�หรับวง ไทยเทเนียม (Thaitanium) วงฮิปฮอปชื่อดังเชื้อสายไทยสั่งตรงจากนิวยอร์กจนสร้างสีสัน ฉูดฉาดให้กับวงการเพลง ล่าสุดสามหนุ่ม ขัน–ขันเงิน เนื้อนวล เดย์–เนย์ เมียว ธันท์ และเวย์-ปริญญา อินทชัย ใช้ชีวิตเดินทางนับ 1-10 มาถึงใน 10 ปีในนามของไทยเทเนียม ที่มีเพลงฮิตมากมายและอัลบัมกว่านับ 10 ชุดเป็นที่ถูกใจคอฮิปฮอป และในที่สุดวันนี้ไทยเทเนียมพร้อมแล้วสำ�หรับ คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบอย่างจริงจังครั้งแรกฉลอง 10 ปีด้วยการจับมือระ หว่างฮอนด้าสกูปปี้ไอ และแชนเนล [วี] ไทยแลนด์ จัดขึ้นในชื่อ คอนเสิร์ต “ฮอนด้าสกูปปี้ไอภูมิใจเสนอวีไทยเทเท็น” ซึ่งจะเปิดแสดงเพียงรอบเดียววัน ที่ 29 ต.ค.นี้ เวลา 19.00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี


“ชิก เมาน์เทนฯ”

จัดเต็ม สนุก ตื่นตา สมชื่อ มัน ไก่ มาก “บอดี้ฯ–ปาล์มมี่-ดา” แท็กทีมบี้ความมันส์ สนั่น เขาชนไก่

เสร็จสิ้นแบบมันส์สนั่นเขาชนไก่ไปแล้วสำ�หรับครั้งแรกของการจัดเฟสติวัล ภาคสนามกลางค่ายฝึก โดดหอ ยิงปืน ยืนเต้น เล่นยาวโดยศิลปินรั้วของ ขาร์ททุกคลื่นในชื่อ “เป๊ปซี่ พริเซนต์ ชิก เมาน์เทน มิวสิก เฟสติวัล” (มัน ไก่ มาก) ที่เจ้าพ่อเฟสติวัล “ป๋าเต็ด” ยุทธนา บุญอ้อม จากสังกัด เกเร ใน เครือแกรมมี่ฯ ดีไซน์ขึ้นเพื่อให้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีเฟสติวัลใน บรรยากาศ MILITARY THEME PARK MUSIC FESTIVAL ที่ฟีเวอร์จน กระแสบัตรหมดก่อนวันงาน ทำ�ให้มีแฟนแห่ร่วมงานเกินคาดหมายกว่า 2 หมื่นหกพันจนพื้นที่ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี ล้น ทะลักไปด้วยชาวมัน ไก่ มาก เต็มพื้นที่ ถือเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนไปมันส์กัน ต่อใน บิ๊ก เมาน์เทนฯ มัน ใหญ่ มาก ในวันที่ 10-11 ธันวาคมนี้


ของฝากจาก (อี)เมล@ โดย เจ๊นกหวีด

“แฟชั่นเสื้อผ้า”

กับ “ราศี”

เสื้อผ้า นอกจากจะทำ�ให้เรานั้นสวยและดูดีแล้ว สาวๆ รู้หรือเปล่าว่าเสื้อผ้า นั้นสามารถช่วยเสริม “ดวง” ให้ทุกคนได้อีกด้วย วันนี้เจ๊นกหวีดนำ�เคล็ดลับการ เลือกเสือผ้าให้ตรงกับสาวทั้ง 12 ราศี มาให้สาวๆ ได้ลองไปหาแต่งกันค่ะ เพราะ การเลือกเสื้อผ้ามาใส่นั้นถือว่าเป็นการสะท้อนตัวตนที่แท้ของคุณเลยนะคะสาวๆ

12 ราศี”

เสื้อผ้ากับ“

ราศีเมษ

พื้นฐานของสาวราศีเมษ จะมีบุคลิก ค่อนข้างจะแข็งแกร่ง ชอบการต่อสู้ และเลือกเสื้อผ้าที่การตัดเย็บและ ดีไซน์ดี ดูเนี้ยบ เช่น วิคตอเรีย เบคแฮม ราศีนี้ ไม่เหมาะกับการ ใส่เสื้อผ้าลวดลาย จีบ หรือระบาย ระย้า และสีพาสเทล สีที่เหมาะกับ สาวราศีนี้คือสีล้วน สีทึบๆ และสี แดง


ราศีเมษ

บุคลิกเป็นคนดื้อ แต่สาวราศีนี้ จะชอบแต่ ง ตั ว ออกแนวหวาน อ่อนไหวง่าย บุคลิกเป็นคนดื้อ เหมาะกับสีพาสเทล และเสื้อผ้า สีสว่าง

ราศีสิงห์

เป็นสาวที่ชอบแต่งตัวแบบ อลังการ ดีเทลเยอะๆ แต่งตัว จัดจ้าน เช่น มาดอนน่า เหมาะกับ การใส่สีทอง สีม่วง สีแดง ชุดที่ ไม่เหมาะกับราศีนี้ คือจัมพ์สูท และรองเท้าแตะ

ราศีกันย์

เป็นผู้หญิงที่ชอบความสมบูรณ์ แบบ ชอบแต่งตัวที่มีดีเทล เยอะๆ และดูสง่า ชอบใส่สีสว่าง และนิยมของแพง


ราศีมังกร

พื้นฐานของสาวราศีเมษ จะมีบุคลิกค่อน ข้างจะแข็งแกร่ง ชอบการต่อสู้ และเลือก เสื้อผ้าที่การตัดเย็บและดีไซน์ดี ดูเนี้ยบ เช่น วิคตอเรีย เบคแฮม ราศีนี้ ไม่เหมาะกับการ ใส่เสื้อผ้าลวดลาย จีบ หรือระบายระย้า และ สีพาสเทล สีที่เหมาะกับสาวราศีนี้คือสีล้วน สีทึบๆ และสีแดง

ราศีตุล

เป็นคนชอบผสมผสานอินเทรนด์ และมิกซ์แอนด์แมตช์เก่ง เหมาะกับ การใส่สีเข้ม เลี่ยงผ้าที่มีจีบเยอะๆ เช่น กวินเนท พราโทร

ราศีมีน

เป็นผู้หญิงสุภาพ อ่อนไหว ง่าย บอบบาง แต่เป็นคน คล่องแคล่ว ชอบอยู่ในที่ที่ เป็นจุดสนใจของคนอื่น ชอบ ใส่เสื้อผ้าเน้นสัดส่วน เหมาะ กับการแต่งกายสีสว่างเป็น ประกาย สีเงิน สีทองระยิบ ระยับ ไม่ควรใส่สีแปร๋น ตัวอย่างสาวที่เกิดราศีนี้ คือ ซินดี้ ครอว์ฟอร์ด

รา

เป ที่ส สง คือ ใส


ราศีพิจิก

เป็นสาวมีเสน่ห์น่าหลงใหล เหมาะกับการใส่เสื้อผ้าสีน้ำ�เงิน แดง ดำ� อย่าใส่เสื้อผ้าที่เนื้อผ้าหนาๆ หรือเสื้อผ้าที่ดูเนี้ยบเกิน ไป เหมาะกับผ้าพลิ้วๆ ผ้าไหม และผ้าซาตินมากกว่า ตัวอย่าง สาวที่เกิดราศีนี้คือเดมี่ มัวร์

ราศีกุมภ์

เป็นสาวหลุดโลก ไม่ชอบการแต่งตัวที่มี แบบแผน ชอบแต่งตัวแรงๆ สีสะท้อนแสง และ ชอบเลือกใส่เสื้อผ้าไม่เหมือนใคร ชอบแต่งตัว เป็นจุดเด่น และไม่ชอบใส่เสื้อผ้ารัดรูป มีเซนส์ ในการแต่งตัวสูง

ราศีเมถุน

ลุคของสาวราศีเมถุนจะเป็นสาวสดใส รักสนุก ชอบใส่เสื้อผ้าสีสว่าง ตัวอย่าง สาวที่เกิดราศีนี้คือ แครี่ มินอค

าศีกรกฎ

ป็นสาวที่มีความเป็นธรรมชาติ สุดใน 12 ราศี เป็นสาวที่มีความ ง่าอยู่ในตัว ตัวอย่างสาวราศีนี้ อ เจ้าหญิงไดอาน่า เหมาะกับการ ส่กระโปรงมากกว่าใส่กางเกง

ราศีธนู

เป็นสาวว่องไว มีขาที่แข็งแรง เหมาะกับการแต่ง กายแนวกีฬา เป็นคนทะมัดทะแมง เป็นคนที่ ต้องใส่กางเกงมากกว่า ชอบชุดสบายๆ ขอบคุณข้อมูลจาก ขอบคุณภาพประกอบจาก


กินขนม...ชมแม่นำ�้

เมืองวิเศษชัยชาญ อ่างทอง 27 สิงหาคม - 25 กันยายน 2554

เวลา 08.30-16.00 น. (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

เทศบาลตำ�บลวิเศษไชยชาญร่วมกับชาวตลาดศาลเจ้า โรงทอง กำ�หนดจัดกิจกรรมเทศกาล “กินขนม...ชมแม่น้ำ�” ณ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง ตลาดจีน-ไทย สายใยร้อยปี วิถี วัฒนธรรม อำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง กิจกรรมภายในงาน ท่านจะได้ลิ้มลองรสชาติของขนมไทย ที่แสนอร่อยสูตรดั้งเดิม ชมการสาธิตการทำ�ขนมของดีเมือง วิเศษชัยชาญ เช่น ขนมเกสรลำ�เจียก จ่ามงกุฎ ทองเอก ขนมไข่ปลา ขนมสามเกลอ เป็นต้น ชมการแสดงศิลป วัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การ แข่งขันกีฬาเปตอง ชิงถ้วยและเงินรางวัล การแข่งขันเรือ ยาวพื้นบ้าน นั่งเรือสัมผัสวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำ�น้อยด้วย เรือท่องเที่ยว “วิเศษไชยชาญ” นอกจากนี้ท่านยังได้เที่ยว ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่อำ�เภอ วิเศษชัยชาญ และสัมผัสกับบรรยากาศตลาดน้ำ�และจับ จ่ายใช้สอยสินค้าชุมชนของจังหวัดอ่างทองได้ที่ตลาดน้ำ� “อเนกฟาร์ม ทุ่งอ่างทอง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เทศบาลตำ�บลวิเศษไชยชาญ โทร. 0 4563 1405, 0 3563 1413 ติดต่อโดยตรงกับปลัดเทศบาล โทร. 0 86 571 6771


เทศกาลรั ก สร้ า งสรรค์ ส ยาม 27 สิงหาคม - 25 กันยายน 2554

เมื่อคนหลายรักมารวมกัน...งานสร้างสรรค์ จึง บังเกิด...มิวเซียมสยามเชิญชวนผู้มีความรักในทุกเรื่อง อาทิ รักการสะสมสิ่งของต่างๆ รักการแสดง รักโลก รัก สุขภาพ ฯลฯ หรือแอบรัก…มาร่วมงาน “เทศกาลรัก สร้างสรรค์สยาม”ตามวันดังกล่าวในเวลาบ่าย 2–2 ทุ่ม ที่ มิวเซียมสยาม เข้าร่วมงานฟรี!! ภายในงานจะพบกับกิจกรรมมากมาย เช่น Muse Exhibition : แกลเลอรี่ภาพหลากมุมมอง ภายใต้หัวข้อ “รัก สร้างสรรค์สยาม” จากช่างภาพ ศิลปิน และดาราชื่อดัง ที่จะร่วมกันถ่ายทอดความรักผ่านเลนส์ครั้งแรกในงานนี้ และพบกับกิจกรรมอื่นๆ อีกมามายได้ภายในงาน สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2225 2777 ต่อ 411, 414 หรือ www.facebook.com/museumsiamfan


เทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ประจำ�ปี 2554 2554

23 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2554

ภ า ย ใ น ง า น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น กิ จ กรรมการนั่ ง เรื อ ออกทะเลเพื่ อ ตกหมึกด้วยเบ็ดโยทะกา บริเวณ ชายฝั่งทะเลชะอำ� กิจกรรมดูนกใน เส้นทางสายธรรมชาติ ทุ่งตะกาด พลี และวนอุทยานเขานางพันธุรัต ส่วนบริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำ� ในช่ ว งเย็ น มี ก ารออกร้ า นจำ � หน่ า ย อาหารทะเลสดๆ จากร้านอาหารและ โรงแรมชื่อดังใน อ.ชะอำ� การออก ร้านจำ�หน่ายสินค้า OTOP จำ�หน่ายสินค้าท้องถิ่นแบบถนนคนเดิน การ แสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน การแสดงดนตรีและมหรสพที่ สนุกสนานตลอดช่วงการจัดงาน ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ� อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี

23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2554

ข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลเมืองชะอำ� โทร. 0 3247 1822 อำ�เภอชะอำ� โทร. 0 3247 1078 ททท.สำ�นักงานเพชรบุรี โทร. 0 3247 1005-6


ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจ สมุทรสาคร 2554 26 กันยายน - 5 ตุลาคม2554

จังหวัดสมุทรสาครเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัย อยู่เป็นจำ�นวนมาก จึงมีการสืบทอดประเพณีการถือศีลกินเจมายาวนาน และยังได้สร้างศาลเจ้าขึ้นไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอีกหลายแห่งจึง กำ�หนดจัดงาน “ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” เป็น ประจำ�ทุกปี โดยศาลทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ศาลเจ้าปุนเถ้ากง คลองมหาชัย ศาล เจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก ศาลเจ้าแม่จุ๋ยบ๋วยเนี้ย โรงเจเชงเฮียงตั๊ว ศาลเจ้าพ่อกวนอู ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ท่าฉลอม พระโพธิสัตว์กวนอิม ท่า ฉลอม และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานสามารถเลือกซื้ออาหารเจที่อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย จากชมรมร้านอาหารเจกว่า 50 ร้าน ณ บริเวณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร มีการผัดหมี่มหามงคล 9 มังกร แจกฟรี! ข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 23441 1011, 0 23441 1208 ททท. สำ�นักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุครสาคร) โทร. 0 23475 2847-8 ** กำ�หนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีก ครั้งก่อนเดินทาง http://thai.tourismthailand.org

ตะลอน #4 - Sep 15, 2011 www.facebook.com/talonmag  

ตะลอน : นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ ฉีกกรอบเดิมๆ ด้วยนิตยสารท่องเที่ยวที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม ติดตามได้ที่ http://www.facebook.com/talonmag

Advertisement