Page 1


T-News Urbanites Magazine Vol. 4 (No.165) : www.t-newsurbanitesmagazine.com  

Of one's own free will ชีวิตคนเรานั้นมีต้นทุนนอกกายไม่เหมือนกัน บางคนเกิดมาเพียบพร้อมทุกด้าน ขณะที่บางคนอาจจะไม่มีความพร้อมทุกด้านเช่นกัน...