Page 1

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่ วนตาบลพระแท่ น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ.2554 ************************

หลักการ ให้มีขอ้ บัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น ว่าด้วยการจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูล ฝอย

เหตุผล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัด สิ่ งปฏิกลู และมูลฝอยในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น ซึ่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ให้กระทาได้ โดยการตราเป็ นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัติน้ ี


ข้ อบัญญัติองค์ การบริหารส่ วนตาบลพระแท่น เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2554 ********************* โดยที่เป็ นการสมควรตราข้อบัญ ญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น ว่าด้วยการ จัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอยในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หาร ส่ วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย องค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น โดยความเห็ นชอบ ของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น และนายอาเภอท่ามะกา จึงตราข้อบัญญัติไว้ดงั ต่อไปนี้ ข้อ 1 ข้อบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น เรื่ อง การ จัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ.2554” ข้อ 2 ข้อบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น นับแต่วนั ถัด จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และคาสั่งอื่นใดในส่ วนที่ได้ตราไว้แล้วใน ข้อบัญญัติน้ ี หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับข้อบัญญัติน้ ี ให้ใช้ขอ้ บัญญัติน้ ีแทน ข้อ 4 ในข้อบัญญัติน้ ี “สิ่ งปฏิ กูล” หมายความว่า อุจจาระหรื อปั สสาวะ และหมายความรวมถึ งสิ่ งอื่น ใดซึ่ งเป็ นสิ่ งโสโครกหรื อมีกลิ่นเหม็น “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรื อสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง สัตว์ หรื อที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุมชน “ที่หรื อทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ หรื อทางซึ่ งมิ ใช่ เป็ นของเอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรื อใช้สัญจรได้ “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรื อน โรง ร้ าน แพ คลังสิ นค้า สานักงาน หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่ งบุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น


-2“เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจาก รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 ข้อ 5 การเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิ กูลหรื อมูลฝอยในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล พระแท่น ให้เป็ นอานาจขององค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพระแท่ น อาจร่ ว มกับ หน่วยงานของรัฐหรื อราชการส่ วนท้องถิ่นอื่นดาเนิ นการภายใต้ขอ้ ตกลงร่ วมกันก็ได้ ในกรณี ที่มีเหตุ อนั สมควร องค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่นอาจมอบให้บุคคลใด ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทน ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น หรื ออาจ อนุ ญาตให้บุคคลใดเป็ นผูด้ าเนิ นกิ จการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อมูลฝอย โดยทาเป็ น ธุ รกิจหรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การก็ได้ ข้อบัญญัติน้ ี มิให้ใช้บงั คับกับการจัดการของเสี ยอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผดู ้ าเนิ นกิจการโรงงานที่มีของเสี ยอันตราย และผูด้ าเนิ นกิ จการรับทาการเก็บ ขนหรื อกาจัดของ เสี ยอันตรายดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็ นหนังสื อต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่การให้บริ การเก็บ ขนหรื อกาจัด สิ่ งปฏิ กูลหรื อมูลฝอย หรื อเขตพื้นที่ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่นมอบให้บุคคลอื่นดาเนิ นการ แทนหรื อเขตพื้นที่การอนุ ญาตให้บุคคลใดดาเนิ นกิจการ โดยทาเป็ นธุ รกิจหรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบ แทนด้วยการคิดค่าบริ การในเขตอานาจขององค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น และระเบียบปฏิบตั ิได้ ตามความจาเป็ น ข้อ 7 เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสถานที่ซ่ ึ งอยูใ่ นเขตพื้นที่การให้บริ การเก็บ ขนหรื อกาจัดสิ่ ง ปฏิ กูลหรื อมูลฝอยขององค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น หรื อเขตพื้นที่ ที่องค์การ บริ หารส่ วนตาบลพระแท่นมอบให้บุคคลอื่นดาเนิ นการแทนจะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การแก่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น ตามอัตราที่กาหนดไว้ทา้ ยข้อบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ การจะกาหนดอัตรา ค่าธรรมเนี ยมการกาจัดสิ่ งปฏิ กูลหรื อมูลฝอยองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น จะต้องดาเนิ นการให้ ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและ กาจัดสิ่ งปฏิ กูล หรื อมูล ฝอย ในกรณี ที่ยงั ไม่ มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่ งปฏิ กูล หรื อมูล ฝอยใช้ บัง คับ ในเขตองค์ก ารรบริ ห ารส่ วนตาบลพระแท่ น การจัด การสิ่ ง ปฏิ กูล หรื อ มู ล ฝอยให้ ป ฏิ บ ัติต าม ข้อบัญญัติดงั ต่อไปนี้ (1) ห้ามมิให้ผใู ้ ดทาการถ่าย เท ทิ้ง หรื อทาให้มีข้ ึนซึ่ งสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยในที่หรื อ ทางสาธารณะ นอกจากในที่ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่นจัดไว้ให้


-3(2) เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยที่ถูกสุ ขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของ เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขประกาศกาหนด ข้อ 9 ห้ามมิให้ผใู ้ ดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย โดยทาเป็ นธุ รกิจหรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น ข้อ 10 ผูใ้ ดประสงค์จะเป็ นผูด้ าเนิ นกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อ มูลฝอยโดยทาเป็ นธุ รกิ จหรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การในเขตองค์การบริ หาร ส่ วนตาบลพระแท่น จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุ ญาตตามแบบที่กาหนดไว้ทา้ ยข้อบัญญัติน้ ี พร้ อมกับ เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ (1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ข้าราชการ หรื อ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ หรื อแสดงสิ ทธิ ครอบครองพื้นที่ที่กาจัด หากมีการ ดาเนินการกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยโดยผูข้ อรับใบอนุญาตดาเนินการเอง (4) แผนผังระบบกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยหากมีการดาเนินการกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อ มูลฝอย (5) หลักฐานแสดงการนาสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถูก สุ ขลักษณะ กรณี ที่ไม่มีระบบกาจัดสิ่ งปฏิกลู ของตนเอง (6) แผนจัดเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกลู (7) อื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด *** ข้อ 11 ผูข้ อรับใบอนุญาตตาม ข้อ 9 จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ผูข้ อรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่ งปฏิกลู (1.1) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่ งปฏิกลู (รถสู บส้วม) ซึ่ งมีคุณลักษณะดังนี้ 1.1.1) ได้รับอนุ ญาตจากกรมการขนส่ งทางบก 1.1.2) ส่ วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่ งปฏิกลู ต้องปกปิ ดมิดชิด สามารถป้ องกันกลิ่น และสัตว์แมลงพาหะนาโรคได้ มีฝาปิ ดและเปิ ดอยูด่ า้ นบน 1.1.3) มีปั๊มสู บสิ่ งปฏิกลู และติดตั้งมาตรวัดปริ มาณของสิ่ งปฏิกลู ด้วย 1.1.4) ท่อหรื อสายที่ใช้สูบสิ่ งปฏิกลู ต้องอยูใ่ นสภาพที่ดี ไม่รั่วซึ ม 1.1.5) มีอุปกรณ์ทาความสะอาดประจารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด น้ ายาฆ่า เชื้อโรค เช่น ไลโซน 5 %


-41.1.6) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตวั พาหนะขนถ่ายสิ่ งปฏิ กูลให้รู้ว่าเป็ น พาหนะขนถ่ายสิ่ งปฏิกลู เช่น “รถสู บสิ่ งปฏิกลู ” เป็ นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบ กิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็ นผูอ้ อกใบอนุญาต ชื่อบริ ษทั หรื อเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่ งมีขนาดที่ เห็นได้ชดั เจนตามที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่นประกาศกาหนด (1.2) ต้องจัดให้ มี เ สื้ อคลุ ม ถุ ง มื อ ยาง รองเท้า หนัง ยางหุ ้มสู งถึ ง แข้ง ส าหรั บ ผูป้ ฏิบตั ิงาน (1.3) กรณี ที่ไม่มีระบบกาจัดสิ่ งปฏิ กูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนาสิ่ ง ปฏิกลู ไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถูกสุ ขลักษณะแห่งใด (1.4) อื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ประกาศกาหนดภายหลัง หากเห็นว่าจาเป็ นต่อสุ ขภาพและการป้ องกันโรคของประชาชนในพื้นที่ (2) ผูข้ อรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่ งปฏิกลู (2.1) มีเอกสารสิ ทธิ ในที่ดินที่ใช้กาจัดสิ่ งปฏิกลู (2.2) สถานที่ห่างจากชุมชนและแหล่งน้ าธรรมชาติตามหลักสุ ขาภิบาล (2.3) มีระบบบาบัดสิ่ งปฏิกลู ตามหลักสุ ขาภิบาลโดยไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อมและก่อ เหตุเดือดร้อนราคาญกับประชาชนที่อาศัยอยูข่ า้ งเคียง ดังนี้ 2.3.1) ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเปื้ อนหรื อการแพร่ กระจายเชื้อโรคไปยังพื้นดิน แหล่ง น้ า น้ าใต้ดิน พืชและผัก 2.3.2) ไม่เป็ นแหล่งอาหารและเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์นาโรค 2.3.3) ไม่เป็ นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรก และเป็ นเหตุราคาญ (2.4) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่นกาหนดในภายหลัง (3) ผูข้ อรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอย (3.1) ต้องมีพาหนะเก็บ ขนมูลฝอย ซึ่ งมีคุณลักษณะดังนี้ 3.1.1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่ งทางบก 3.1.2) ส่ วนของรถที่ใช้เก็บ ขน มูลฝอย ต้องปกปิ ดมิดชิด สามารถป้ องกันกลิ่น และสัตว์แมลงพาหะนาโรคและป้ องกันมูลฝอยร่ วงหล่นในระหว่างเก็บ ขน ได้ 3.1.3) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตวั พาหนะเก็บ ขน ให้รู้วา่ เป็ นพาหนะ เก็บ ขน มูลฝอย และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ ชื่ อหน่ วยงานที่เป็ นผูอ้ อก ใบอนุ ญาต ชื่ อบริ ษทั หรื อเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่ งมีขนาดที่เห็นได้ชดั เจนตามที่องค์การ บริ หารส่ วนตาบลพระแท่นประกาศกาหนด (3.2) ต้องจัดให้มี ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุม้ ส้นถึงแข้งสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน


-5(3.3) กรณี ที่ไม่มีระบบกาจัดมูลฝอยของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนามูลฝอย ไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถูกสุ ขลักษณะแห่งใด (3.4) อื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ประกาศกาหนด (4) ผูข้ อรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอย (4.1) มีเอกสารสิ ทธิ ในที่ดินที่ใช้กาจัดมูลฝอย (4.2) สถานที่ห่างจากชุมชนและแหล่งน้ าธรรมชาติตามหลักสุ ขาภิบาล (4.3) มีระบบกาจัดมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการสุ ขาภิบาล ตามประเภทของระบบ กาจัด 4.3.1) ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเปื้ อนหรื อการแพร่ กระจายเชื้อโรคไปยังพื้นดิน แหล่ง น้ า น้ าใต้ดิน และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 4.3.2) ไม่เป็ นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์นาโรค 4.3.3) ไม่เป็ นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรก และเป็ นเหตุราคาญ (4.4) อื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ประกาศกาหนด ข้อ 12 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุ ญาตตามหรื อคาขอต่ออายุใบอนุ ญาต ให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่ นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่ าวไม่ถูกต้องหรื อไม่ สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นรวบรวมความไม่ ถูกต้องหรื อความไม่สมบูรณ์ น้ นั ทั้งหมด และแจ้งให้ผขู ้ ออนุ ญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราว เดียวกัน และในกรณี จาเป็ นที่จะต้องส่ งคืนคาขอแก่ผขู ้ ออนุ ญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ ถูกต้องหรื อความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ได้รับคาขอ เจ้าพนักงานท้องถิ่ นต้องออกใบอนุ ญาตหรื อมีหนังสื อแจ้งคาสั่งไม่อนุ ญาตพร้ อมด้วย เหตุผลให้ผขู ้ ออนุญาตทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับคาขอซึ่ งมีรายละเอียดถูกต้องหรื อครบถ้วน ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติน้ ี ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่เจ้าพนักงานท้อ งถิ่นไม่อาจออกใบอนุ ญาตหรื อยังไม่อาจมีคาสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน สิ บห้าวัน แต่ตอ้ งมี หนังสื อแจ้งการขยายเวลาและเหตุ จาเป็ นแต่ละครั้ งให้ผูข้ ออนุ ญาตทราบก่ อนสิ้ น กาหนดเวลาตามวรรคสองหรื อตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ข้อ 13 ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตต้องมารับใบอนุ ญาตตามภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ ได้รับ หนังสื อแจ้งการอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุ อันสมควรให้ถือว่าสละสิ ทธิ์


-6ข้อ 14 ในการดาเนิ นกิจการผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่ งปฏิกลู (1.1) ขณะทาการสู บสิ่ งปฏิกลู ต้องควบคุมให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสวมเสื้ อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหุม้ สู งถึ งแข้ง และทาความสะอาดเสื้ อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจาก เสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงานประจาวัน (1.2) ทาความสะอาดท่อหรื อสายที่ใช้สูบสิ่ งปฏิกูล โดยหลังจากสู บสิ่ งปฏิกูลเสร็ จ แล้วให้ทาการดูดน้ าสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรื อสายที่ใช้สูบสิ่ งปฏิ กูล และทาความสะอาดท่อ หรื อสายที่ใช้สูบสิ่ งปฏิกลู ด้านนอกที่สัมผัสสิ่ งปฏิกลู ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค เช่น ไลโซน 5 % (1.3) ทาความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่ งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากที่ ออกปฏิบตั ิงานขนถ่ายสิ่ งปฏิกูลแล้ว สาหรับน้ าเสี ยที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบาบัดหรื อกาจัดด้วย วิธีการที่ถูกสุ ขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่ สาธารณะ (1.4) กรณี ที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ ยราด ให้ทาการฆ่าเชื้ อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ อโรค เช่น ไลโซน 5 % แล้วทาการล้างด้วยน้ าสะอาด (1.5) มีการตรวจสุ ขภาพแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานขนถ่ายสิ่ งปฏิกลู อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (2) ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตดาเนิ นกิจการรับทาการกาจัดสิ่ งปฏิกลู (2.1) ดาเนิ นงานระบบกาจัดสิ่ งปฏิกูลตามหลักสุ ขาภิบาล ตามประเภทของระบบ กาจัด (2.2) ขณะปฏิบตั ิงาน ต้องควบคุมให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสวมเสื้ อคลุม ถุงมือยาง และ รองเท้าหนังยางหุ ้มส้นถึงแข้ง และทาความสะอาดเสื้ อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยาง หลังจาก เสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงานประจาวัน (2.3) มีการตรวจสุ ขภาพแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานกาจัดสิ่ งปฏิกลู อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง (2.4) ไม่ก่อให้เกิ ดเหตุ เดื อดร้ อนราคาญจากกลิ่ น แมลงและสัตว์นาโรคกับ ประชาชนที่อาศัยอยูข่ า้ งเคียง (3) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอย (3.1) ขณะทาการเก็บ ขนมูลฝอยต้องควบคุมให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสวมเสื้ อคลุม ถุงมือ ยาง และรองเท้าหนังยางหุ ้มส้นถึงแข้ง และทาความสะอาดเสื้ อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยาง หลังจากเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงานประจาวัน (3.2) ทาความสะอาดพาหนะเก็บ ขนมูลฝอยอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากที่ ออกปฏิบตั ิงานเก็บ ขนมูลฝอยแล้ว สาหรับน้ าเสี ยที่เกิดจากการล้าง ต้องได้รับการบาบัด หรื อกาจัดด้วย วิธีการที่ถูกสุ ขลักษณะ ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่ แหล่งน้ าสาธารณะ


-7(3.3) กรณี ที่มีมูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะ ให้จดั การเก็บให้เรี ยบร้อย (3.4) มีการตรวจสุ ขภาพแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเก็บ ขนมูลฝอยอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง (3.5) การเก็บ ขนต้องมิให้เหลือ มูลฝอยไว้และต้องเก็บ ขนให้แล้วเสร็ จภายใน 1 วัน (3.6) ให้จดั หาภาชนะรองรับมูลฝอยเพิม่ เติมในกรณี ชารุ ดเสี ยหายและใช้การไม่ได้ (4) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอย (4.1) ดาเนิ นงานระบบกาจัดมูลฝอยตามหลักสุ ขาภิบาล ตามประเภทของระบบ กาจัด (4.2) ขณะปฏิบตั ิงาน ต้องควบคุมให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสวมเสื้ อคลุม ถุงมือยาง และ รองเท้าหนังยางหุ ้มส้นถึงแข้ง และทาความสะอาดเสื้ อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยาง หลังจาก เสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงานประจาวัน (4.3) มีการตรวจสุ ขภาพแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานกาจัดมูลฝอยอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง (4.4) ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญจากกลิ่น แมลงและสัตว์นาโรคและมลพิษ ที่อาจจะเกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยูข่ า้ งเคียง ข้อ 15 บรรดาใบอนุ ญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัติน้ ี ให้มีอายุหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ออก ใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจขององค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่นเท่านั้น การขอต่ออายุใบอนุ ญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อม กับ เสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มแล้ว ให้ ป ระกอบกิ จ การต่ อ ไปได้จ นกว่า เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น จะสั่ ง ไม่ ต่ อ อายุ ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุ ญาตให้ต่ออายุใบอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่บญั ญัติไว้ในข้อ 10 ข้อ 12 และข้อ 14 โดยอนุโลม ข้อ 16 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมการออกใบอนุ ญาตตามอัตราที่กาหนด ไว้ทา้ ยข้อบัญญัติในวันที่มารับใบอนุ ญาตสาหรับกรณี ที่เป็ นการขอรับใบอนุ ญาตครั้งแรก หรื อก่อน ใบอนุ ญาตสิ้ นอายุสาหรับกรณี ที่เป็ นการขอต่ออายุใบอนุ ญาตตลอดเวลาที่ยงั ดาเนิ นกิจการนั้น ถ้ามิได้ เสี ยค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนี ยมที่ ค้า งช าระ เว้น แต่ ผู ้ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตจะได้ บ อกเลิ ก การด าเนิ น กิ จ การนั้ น ก่ อ นถึ ง ก าหนดการเสี ย ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ในกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผนู ้ ้ นั หยุดการดาเนิ นกิจการไว้จนกว่าจะได้เสี ย ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน


-8ข้อ 17 บรรดาค่าธรรมเนี ยมและค่าปรับตามข้อบัญญัติน้ ี ให้เป็ นรายได้ขององค์การ บริ หารส่ วนตาบลพระแท่น ข้อ 18 ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตให้เป็ นผูด้ าเนิ นกิ จการตามข้อบัญญัติน้ ี จะพึงเรี ยกเก็บ ค่าบริ การจากผูใ้ ช้บริ การได้ไม่เกินอัตราค่าบริ การขั้นสู งตามที่กาหนดไว้ทา้ ยข้อบัญญัติน้ ี ข้อ 19 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ ี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิ ดเผยและเห็น ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ ข้อ 20 ในกรณี ที่ใบอนุญาตสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระที่สาคัญ ให้ผไู้ ด้รับ ใบอนุ ญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุ ญาตภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ทราบถึงการสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ด ตามแบบที่กาหนดไว้ทา้ ยข้อบัญญัติน้ ี การขอรับใบแทนใบอนุ ญาตและการออกใบแทนใบอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ในกรณี ใบอนุญาตสู ญหาย ให้ผยู้ ื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการ แจ้ง ความต่ อ พนั ก งานเจ้า หน้ า ที่ แ ห่ ง ท้อ งที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงต่ อ เจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น ประกอบด้วย (2) ในกรณี ใบอนุญาตถูกทาลายหรื อชารุ ดในสาระที่สาคัญ ให้ผยู้ ื่นคาขอรับใบแทน ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย ข้อ 21 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ (1) ใบแทนใบอนุ ญาตให้ประทับตราคาว่า “ใบแทน” กากับไว้และให้มีวนั เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน (2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุ ญาตเดิม ระบุสาเหตุการสู ญหาย ถูกทาลายหรื อชารุ ด ในสาระสาคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต ข้อ 22 ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุ ญาตตามข้อบัญญัติน้ ี ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ ถูกต้องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 หรื อข้อบัญญัติน้ ี หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุ ญาตตามข้อบัญญัติน้ ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพัก ใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกินสิ บห้าวัน ข้อ 23 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตเมื่อปรากฏว่าผูร้ ับ ใบอนุญาต


-9(1) ถู ก สั่ ง พัก ใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ง แต่ ส องครั้ งขึ้ นไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต้อ งถู ก สั่ ง พัก ใช้ ใบอนุญาตอีก (2) ต้องคาพิพากษาถึ งที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 (3) ไม่ ป ฏิ บ ตั ิ หรื อปฏิ บตั ิ ไม่ ถูก ต้องตามบทแห่ ง พระราชบัญญัติก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 หรื อข้อบัญญัติน้ ี หรื อ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุ ญาตตาม ข้อบัญญัติน้ ี และการไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพของ ประชาชน หรื อมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน ข้อ 24 คาสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตให้ทาเป็ นหนังสื อแจ้งให้ ผูร้ ับใบอนุญาตทราบ ในกรณี ที่ไม่พบผูร้ ับใบอนุ ญาต หรื อผูร้ ับใบอนุ ญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ ส่ งคาสั่งโดยทางไปรษณี ยต์ อบรับ หรื อให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานัก ทาการงานของผูร้ ับใบอนุญาต และให้ถือว่าผูร้ ับใบอนุ ญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่ง ไปถึง หรื อวันปิ ดคาสั่งแล้วแต่กรณี ข้อ 25 ผูถ้ ูกสัง่ เพิกถอนใบอนุ ญาตจะขอรับใบอนุ ญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูก เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ข้อ 26 เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสถานที่ใด ๆ ที่ อยู่นอกเขตพื้นที่ การ ให้บริ การเก็บ ขน และกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อมูลฝอยขององค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่นหรื อเขตพื้นที่ การให้บริ การของผูไ้ ด้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน และกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อมูลฝอยโดย ทาเป็ นธุ รกิจหรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การต้องดาเนิ นการเก็บ ขน และกาจัด สิ่ งปฏิ กูลหรื อมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นโดยคาแนะนาของเจ้า พนักงานสาธารณสุ ขประกาศกาหนด ข้อ 27 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่ น เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ งแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 ในเขต อานาจขององค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่นในเรื่ องใดหรื อทุกเรื่ องก็ได้ ข้อ 28 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อบัญญัติน้ ี ตอ้ งระวางโทษตามที่กาหนดไว้ใน บทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535


- 10 ข้อ 29 ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่นเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตาม ข้อบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสั่งเพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามข้อบัญญัติน้ ี ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.2554

(นายสมปอง คาเที่ยง) นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น

เห็นชอบ

(นายสมชาติ ธีรสุ วรรณจักร) นายอาเภอท่ามะกา


- 11 -

บัญชีอตั ราค่ าธรรมเนียมท้ ายข้ อบัญญัติองค์ การบริหารส่ วนตาบลพระแท่ น เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2554

ลาดับที่ 1.

2.

ประเภท อัตราค่ าเก็บและขนสิ่ งปฏิกูล ค่าเก็บและขนอุจจาระหรื อสิ่ งปฏิกลู ครั้งหนึ่ง ๆ (1.1) เศษของลูกบาศก์ หรื อลูกบาศก์เมตรแรก และ ลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ (1.2) เศษไม่เกินครึ่ งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่ งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร ค่ าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไป (2.1) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไปประจารายเดือน ที่มีปริ มาณมูลฝอย วันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร - วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ - วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เดือนละ - วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เดือนละ - วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร เดือนละ - วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เดือนละ - วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เดือนละ - วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เดือนละ ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไปประจารายเดือน ที่มีปริ มาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร - วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ - วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน ทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรื อเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ (2.2) ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็ นครั้งคราว - ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ - ครั้งหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรื อเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ

อัตรา ค่ าธรรมเนียม (บาท)

250 150

20 40 60 80 100 200 300

2,000 2,000

150 150


- 12 -

ลาดับที่

ประเภท

3.

อัตราค่ าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรั บการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทาเป็ นธุรกิจหรื อโดยรับ ประโยชน์ ตอบแทนด้ วยการคิดค่ าบริการ (3.1) รับทาการเก็บ และขนสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยทัว่ ไป (3.2) รับทาการกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยทัว่ ไป

อัตราค่ าธรรมเนียม ใบอนุญาต ฉบับละ (บาท/ปี )

5,000 5,000


- 13 -

แบบพิมพ์ท้ายข้ อบัญญัติองค์ การบริหารส่ วนตาบลพระแท่ น เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2554 1. 2. 3. 4.

สม.1 คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย สม.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย สม.3 คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย สม.4 คาขออนุญาตการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย


- 14 แบบ สม.1 เลขที่รับ................. / ...................

เลขที่....................

คาขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอย เขียนที่............................................................. วันที่.............. เดือน .......................... พ.ศ. ............... ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ ......................ปี สัญชาติ........................ อยูบ่ า้ นเลขที่.....................หมู่ที่.....................ตรอก / ซอย ................................. ถนน ................................ ตาบล / แขวง.................................... อาเภอ / เขต.................................... จังหวัด ....................................... หมายเลขโทรศัพท์ .......................................... ขอยืน่ คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัด � สิ่ งปฏิกลู � มูลฝอย ต่อนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น โดยใช้ชื่อในการประกอบกิจการว่า................................................................... จานวนรถยนต์บรรทุกที่ใช้ ประกอบกิจการ…..........คัน จานวนคนงาน................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่.................................................. หมู่ที่..................ตาบล.....................................อาเภอ......................................จังหวัด.................................. โทรศัพท์................................................................ พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ข้าราชการ หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูข้ อรับใบอนุญาต 2) สาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับใบอนุญาต 3) สาเนาทะเบียนรถยนต์บรรทุกที่ใช้ประกอบกิจการ ของผูข้ อรับใบอนุญาต 4) ......................................................................................................... 5) .........................................................................................................

ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอนี้เป็ นความจริ งทุกประการ (ลงชื่อ) ............................................ ผูข้ อรับใบอนุญาต (...........................................)


- 15 -

ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข จากการตรวจสอบสถานประกอบการ ( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี้ 1. .............................................................................................................................. 2. .............................................................................................................................. 3. .............................................................................................................................. 4. .............................................................................................................................. 5. .............................................................................................................................. ( ) เห็นสมควรไม่อนุ ญาต เพราะ.................................................................................. ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... (ลงชื่อ) .................................................... เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข (................................................) ตาแหน่ง ........................................................... วันที่ ................. เดือน ........................... พ.ศ. .................. ความเห็นของปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น ........................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... (ลงชื่อ) ......................................................... (.....................................................) ตาแหน่ง .......................................................

คาสั่ งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ ( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ (ลงชื่อ) ............................................................... เจ้ าพนักงานท้องถิ่น (...........................................................) ตาแหน่ ง นายกองค์ การบริหารส่ วนตาบลพระแท่น วันที่ ............... เดือน ............................. พ.ศ. ..................


- 16 แบบ สม.2

ใบอนุญาต ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอย เล่มที่...........................เลขที่ ..................... ปี ................. อนุญาตให้............................................................... อายุ .............. ปี สัญชาติ................... อยูบ่ า้ น / สานักงานเลขที่ ......................... หมู่ที่ ............... ตรอก / ซอย..................... ถนน ........................ ตาบล / แขวง .................................... เขต / อาเภอ .................................... จังหวัด ..................................... เบอร์โทรศัพท์ ..................................................... ข้อ 1) ดาเนินการประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน กาจัด � สิ่ งปฏิกลู � มูลฝอย ค่าธรรมเนียม....................บาท ใบเสร็ จรับเงินเล่มที่........................เลขที่......................ลงวันที่.................. เดือน........................พ.ศ. ......................โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า .................................................... จานวนรถยนต์บรรทุกที่ใช้ประกอบกิจการ...........คัน จานวนคนงาน...........คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่.................. หมู่ที่ ...................... ตาบล ...................................อาเภอ ................................. จังหวัด ............................... โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร ............................................ ข้อ 2) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น เรื่ อง การ จัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ.2554 (2) ............................................................................................................... ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึง วันที่ .................. เดือน ...................... พ.ศ. ...................... ออกให้ ณ วันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. ............. (ลงชื่อ) ........................................ (.....................................) ผูร้ ับเงิน (ลงชื่อ) ........................................ (.....................................) เจ้าพนักงานท้องถิ่น คาเตือน 1) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิ ดเผย เห็นได้ง่าย 2) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ ต้องชาระค่าปรับเพิม่ เติมขึ้น ร้อยละ 20


- 17 -

รายการการต่ ออายุใบอนุญาตและการเสี ยค่ าธรรมเนียม วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี ทีอ่ อกใบอนุญาต ทีห่ มดอายุ

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ วัน/เดือน/ปี

ลงลายมือชื่อ เจ้ าพนักงานท้องถิ่น


- 18 แบบ สม.3 เลขที่รับ................. / ...................

เลขที่....................

คาขอต่ ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอย เขียนที่............................................................. วันที่.............. เดือน .......................... พ.ศ. ............... ข้าพเจ้า.............................................................. อายุ ..........................ปี สัญชาติ............................ อยูบ่ า้ นเลขที่..................หมู่ที่....................ตรอก / ซอย .................................. ถนน ................................... ตาบล / แขวง.................................... อาเภอ / เขต.................................... จังหวัด ....................................... หมายเลขโทรศัพท์ .......................................... ยืน่ คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัด �สิ่ งปฏิกลู �มูลฝอย ต่อนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น โดยใช้ชื่อในการประกอบกิจการว่า.............................................................................................................. จานวนรถยนต์บรรทุกที่ใช้ประกอบกิจการ...........คัน จานวนคนงาน…..........คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่............... หมู่ที่....................ตาบล....................................อาเภอ......................................จังหวัด................................. โทรศัพท์................................................................ พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้คือ 1) ใบอนุญาตเดิม 2) .....................................................................................................................................

ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอนี้เป็ นความจริ งทุกประการ (ลงชื่อ)..............................................ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาต (........................................)


- 19 -

ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข จากการตรวจสอบสถานประกอบการ ( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี้ 1. ......................................................................................................................... 2. ......................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................... 4. ......................................................................................................................... 5. ......................................................................................................................... ( ) เห็นสมควรไม่อนุ ญาต เพราะ............................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... (ลงชื่อ) .................................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข (................................................) ตาแหน่ง ........................................................... วันที่ ................. เดือน ........................... พ.ศ. .................. ความเห็นของปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น ........................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... (ลงชื่อ) ......................................................... (.....................................................) ตาแหน่ง .......................................................

คาสั่ งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ ( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ (ลงชื่อ) ............................................................... เจ้ าพนักงานท้องถิ่น (...........................................................) ตาแหน่ ง นายกองค์ การบริหารส่ วนตาบลพระแท่น วันที่ ............... เดือน ............................. พ.ศ. ..................


- 20 แบบ สม.4 เลขที่รับ................. / ...................

เลขที่....................

คาขออนุญาตการต่ าง ๆ เกีย่ วกับการประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอย เขียนที่............................................................. วันที่.............. เดือน .......................... พ.ศ. ............... ข้าพเจ้า.................................................................. อายุ ........................ปี สัญชาติ.......................... อยูบ่ า้ นเลขที่....................หมู่ที่....................ตรอก / ซอย ................................. ถนน .................................. ตาบล / แขวง.................................... อาเภอ / เขต.................................... จังหวัด ....................................... หมายเลขโทรศัพท์ .......................................... โดยใช้ชื่อในการประกอบกิจการว่า.............................................................................................................. จานวนรถยนต์บรรทุกที่ใช้ประกอบกิจการ...........คัน จานวนคนงาน….........คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่................ หมู่ที่....................ตาบล....................................อาเภอ.......................................จังหวัด................................ โทรศัพท์................................................................ ขอยืน่ คาขอต่อ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระแท่น ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์…............ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอนี้เป็ นความจริ งทุกประการ (ลงชื่อ)..............................................ผูข้ ออนุญาต (........................................)

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you