Page 1

โครงการส่ งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ไหว้ พระ 9 วัด จังหวัดอยุธยา เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และคุณธรรมจริ ยธรรม ประจาปี งบประมาณปี 2556 ****************** หลักการและเหตุผล เนื่ องจากสภาพสัง คมปั จ จุบันได้ เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว มี ความเจริ ญทางด้ านวัตถุและ เทคโนโลยีมากขึ ้น บุคคลในสังคมจึงหันไปยึดติดกับความเจริ ญและความสาเร็ จทางวัตถุเป็ นหลัก ทาให้ สภาพ สังคมมีความรุ นแรงมากขึ ้นเต็มไปด้ วยปั ญหาสังคม ประกอบกับสถาบันครอบครัวมีความสัมพันธ์ กันน้ อย อัน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ เป็ นผลทาให้ ขาดความอบอุ่นและขาดการอบรมด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ผู้สูงอายุมี บทบาทมากในการอบรมสัง่ สอนเด็กและเยาวชนและคนในครอบครัวให้ เป็ นคนดีของสังคม โดยการศึกษาความรู้ ประสบการณ์ แ ละภูมิ ปั ญ ญาของคนในท้ องถิ่ น รวมทัง้ การศึกษาธรรมะ ประวัติศ าสตร์ โบราณสถานและ โบราณวัตถุต่าง ๆ อี กทัง้ ลักษณะการดารงชีวิตของชาวสังขละบุรี เป็ นวิถีช าวพุทธ มี ศาสนาพุทธเป็ นหลักยึด เหนี่ยวจิตใจ ซึง่ สถานที่ ที่บง่ บอกถึงเอกลักษณ์ของศาสนาพุทธอย่างชัดเจน คือ วัด อันเป็ นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยว จิตใจของชาวพุทธทังหลาย ้ ผู้สงู อายุเป็ นผู้ซึ่งมีความศรัทธาและความเชื่อในระดับที่ มากกว่าวัยอื่น ๆ ดังนันใน ้ เวลาว่าง หรื อวันพระ หรื อวันสาคัญทางศาสนา จะเห็นได้ ว่าผู้สงู อายุจะให้ ความร่วมมือในการมาทากิจกรรมทาง ศาสนามากที่สดุ เพราะมีเวลาว่างมากกว่าคนในวัยทางาน วัยรุ่นและวัยเด็ก จนบางครัง้ มีเวลาว่างมากจนอาจทา ให้ เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ท้ อแท้ ในชีวิตประจาวัน ขาดความกระฉับกระเฉง ไม่มีชีวิตชีวา เพราะทาแต่กิจกรรม ซ ้าซากจาเจ ซึง่ อาจก่อให้ เกิดโรคซึมเศร้ าในวัยชราได้ อนั จะส่ง ผลกระทบต่อสภาพจิตใจของบุตร หลาน และคนใน ครอบครัว โดยเฉพาะสภาพครอบครัวของสังคมไทย ที่มีลกั ษณะเป็ นครอบครัวใหญ่ มีผ้ สู งู อายุเป็ นเสาหลักของ บ้ าน ซึ่งเมื่อผู้สงู อายุที่เคารพนับถือมีสภาพร่างกายจิตใจที่ทรุดโทรม อันจะส่งผลกระทบต่อสภาวะทางจิต ใจของ คนใน ครอบครัว ที่จะเป็ นแรงขับเคลื่อนวัฏจักรของครอบครัว และชุมชน ดังนันองค์ ้ การบริ หารส่วนตาบลหนองลู จึงได้ เสนอโครงการส่งเสริ มกิจกรรมผู้สงู อายุ ไหว้ พระ 9 วัด เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และคุณธรรมจริ ยธรรม ด้ วยการนาผู้สงู อายุไปทัศนศึกษา ไหว้ พระ ฟั งธรรม และให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการศึกษาดูงานสถานที่สาคัญและโบราณสถานต่าง ๆ เพื่อนาสิ่งที่พบเห็นไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวันทังในระดั ้ บครอบครัวและชุมชนและนาสิ่งที่พบเห็นเป็ นประสบการณ์ในการอบรมสัง่ สอนลูกหลาน เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และความเป็ นมาของชุมชน การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตได้ เป็ น อย่างดี และในการเดินทางจาเป็ นต้ องมี เ จ้ าหน้ าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพื่อให้ การดูแล ผู้สงู อายุอย่างใกล้ ชิด เพื่อปลอดภัยด้ านสุขภาพและการเดินทางของผู้สงู อายุ โดยสถานที่ที่นาผู้สงู อายุศกึ ษาดูงาน ไหว้ พระ 9 วัด คือ จังหวัดอยุธยา ซึง่ เป็ นสถานที่สาคัญทาง ศาสนาและประวัตศิ าสตร์ ของไทย นอกจากจะได้ รับความรู้แล้ ว ยังเป็ นการผ่อนคลายความตึงเครี ยดใน ชีวิตประจาวันของผู้สงู อายุ ให้ มีสภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง พร้ อมรับมือกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น สร้ างความ


แปลกใหม่ให้ กบั ชีวิตไม่ซ ้าซากจาเจ กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา อยูเ่ ป็ นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ กบั ลูกหลานตามห้ วง ระยะเวลาที่สมควร วัตถุประสงค์ 1. เพื่ อส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูสูง อายุเกิ ดความเลื่ อมในศรั ทธาในพระพุทธศาสนา เข้ าวัด ปฏิ บัติธ รรม เพื่อให้ เป็ น ศิริมงคลแก่ชีวิต มีความสุขใจสบายใจ 2. เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุทราบถึงประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของสถานที่สาคัญ และโบราณสถาน ต่าง ๆ 3. เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุได้ พบประสังสรรค์กนั มีความรักความสามัคคีชว่ ยเหลือซึง่ กันและกัน 4. เพื่อให้ ผ้ สู ูงอายุได้ ผ่อนคลายความตึงเครี ยดในชีวิตประจาวัน ลดความเสี่ยงในการเป็ นโรค ซึมเศร้ าในวัยชรา 5. เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ สู งู อายุมีสขุ ภาพจิตใจที่ดี และเป็ นการแสดงถึงการให้ ความสาคัญแก่ผ้ สู งู อายุ 6. เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ประเพณีอนั ดีงามและจรรโลงพระพุทธศาสนา ผู้สงู อายุเป็ นแบบอย่างที่ ดีตอ่ ลูกหลานในการเข้ าวัดทาบุญไหว้ พระ เป้าหมาย 1. 2. 3. 4.

ชมรมผู้สงู อายุตาบลหนองลู หมูท่ ี่ 5 บ้ านเวียคะดี ้ ,ชมรมผู้สงู อายุหมูท่ ี่ 6 บ้ านห้ วยมาลัย เจ้ าหน้ าที่รพ.สต. บ้ านเวียคะดี ้ หมูท่ ี่ 5 (เพื่อดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ) อสม.หมูท่ ี่ 5 ,6 (เพื่อดูแลผู้สงู อายุอย่างใกล้ ชิด) สมาชิกสภา อบต.และเจ้ าหน้ าที่ อบต.หนองลู รวมทัง้ สิน้ จานวน 100 คน ขัน้ ตอนการดาเนินงาน 1. ขออนุมตั โิ ครงการ 2. ประสานงานและประชุมเตรี ยมความพร้ อม 3. ดาเนินการตามโครงการฯ 4. สรุปรายงานผลการดาเนินการ (กาหนดการตามรายละเอียดที่แนบมาพร้ อมนี ้) กิจกรรม - เข้ ารับการฝึ กอบรมเรื่ องศรัทธาในพระพุทธศาสนา หลักคุณธรรมจริ ยธรรม และประวัติความ เป็ นมาและความสาคัญของสถานที่สาคัญและโบราณสถานต่าง ๆ - ทัศนาจรศึกษาค้ นคว้ าดูงานสถานที่สาคัญและโบราณสถานต่างๆ ในจังหวัดอยุธยา


งบประมาณการดาเนินการ 1. ชมรมผู้สงู อายุ ม.5, 6 สมทบโครงการ เป็ นเงิน 5,000 บาท 2. งบประมาณเบิกจ่ายจากข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556 สานักปลัด หน้ า 27 ข้ อ 3.8 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ ดังนี ้ 1. ค่าอาหาร (จานวน 100 คนๆ ละ 500 บาท จานวน 3 มื ้อ ) เป็ นเงิน 50,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม 1 มื ้อ (จานวน 100 คนๆ ละ 25 บาท) เป็ นเงิน 2,500 บาท 3. ค่าจ้ างเหมารถบัส (จานวน 2 คันๆ ละ 24,000 บาท) เป็ นเงิน 48,000 บาท 4. ค่าป้ายโครงการ เป็ นเงิน 1,000 บาท 5. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ฯลฯ เป็ นเงิน 2,000 บาท 6. รายจ่ายอื่นที่จาเป็ น เป็ นเงิน 1,500 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 105,000.- บาท ( หนึ่งแสนห้ าพันบาทถ้ วน ) หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ ทกุ รายการ ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน พ.ศ. 2556 ผู้ประสานงานโครงการ 1. งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู 2. รพสต. บ้ านเวียคะดี ้ ม.5 ตาบลหนองลู ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ 1. ผู้สูงอายุได้ ทาบุญร่ วมกัน ได้ รับความรู้ และประวัติเกี่ยวกับวัดที่สาคัญ ซึ่งเป็ นโบราณสถานที่ สาคัญในจังหวัดอยุธยา และสามารถนาไปบอกเล่าให้ ลกู หลานได้ รับฟั งได้ 2. ผู้สงู อายุได้ เพลิดเพลิน ผ่อนคลายเครี ยด มีความสุขกาย สุขใจ และสนุกสนาน ลดความเสี่ยง ในการเป็ นโรคซึมเศร้ าในวัยชรา มีความรักและสามัคคีกนั ในหมูค่ ณะ 3. ผู้สงู อายุได้ รับความแปลกใหม่ให้ กบั ชีวิต ลดความซ ้าซากจาเจในการดาเนินชีวิตประจาวัน และมีความกระฉับกระเฉง มีสขุ ภาพจิตดี มีชีวิตชีวา

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอยุธยา  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you