Page 1

PROTE ETE CT I PL

UCT

OD

YEAR

WARRANTY

PR

O

U

ON

NY WHE

UÊ«Àˆ˜Ì]ÊÎ>˜˜]ʎœ«ˆÊ UÊv>À}iʜ}ÊÜÀÌÊ Uʏ>ÛiÃÌiÊÈ`iŽœÃ̘>`iÀÊ UÊÃ̜ÀʘÞÌÌiÛiÀ`ˆ

CO M

ES3451MFP

RE GISTER YOUR

/v°ÊÈ£ÓÊǙÊ{ää

WWW.BYAVIS.NO

SYVENDE ÅRGANG - NR. 5 - UKE 5 - 2. FEBRUAR 2012

- Driver ikke næringspolitikk

GAUSDAL: Striden om innkjøpsavtale for legemidler i Gausdal kommune har skapt oppstyr både i aviser og kommunen internt. – Et resultat av at offentlige innkjøp blir lokalpolitikk, sier innkjøpsleder Eli Ruud Bjørgo.

SIDE 6

Sjarmerende – men…? LILLEHAMMER: Lilyhammer er kanskje ikke egnet til å tegne et korrekt bilde av lillehamringene, mener professor i markedsføring, Lars Erling Olsen. Onsdag i forrige uke trakk premieren nærmere en million nordmenn til TV-skjermen.

- VI MÅ JOBBE SAMMEN

SIDE 12-13

Engasjerte øyværinger

ØYER: Sammenslåingen av Vidarheim- og Solvang skole engasjerte mang en øyværing, under informasjonsmøte for nye Solvang skole, mandag, var engasjement snudd til optimisme.

SIDE 7

-Har hentet erfaringer om ungdoms-OL fra Innsbrück

Holder mål LILLEHAMMER: Øystein Sunde var som alltid i kanonform da han i helga besøkte Maihaugsalen, og foruten å være hysterisk morsom, imponerer han alltid med gitaren.

Har du fått steinsprut på frontruta? Vi utbedrer skaden raskt og uten omkostninger for deg! *

SIDE 17 * ved kasko/delkasko

kerhet! Te n k s ik n y e p K jø k nå! v in te rd e k

13-21 10-18 11 - 2 1 S T Ø R S T U T VA L G - B E S T P R I S

GARANTERT BEST PÅ PRIS! Tlf. 61 05 70 60 www.jorekstad.no

BESTSELGEREN Philips kaffemaskin Senseo HD7810

Industrigt. 58b - Lillehammer - tlf. 61 26 56 60 www.bilskadesenteret.com

GØY Å BADE!

Mandag - fredag Lørdag - søndag To r s d a g

Den originale

TILBUD: Ring 61 25 90 00

www.interdekk.no

TRYGG BOLIGHANDEL

699,-

• Kan lage 1 eller 2 kopper om gangen • Avtagbar vannbeholder • Automatisk avslåing for lavere energiforbruk LILLEHAMMER Gudbrandsdalsveien 194 • Tlf. 61 05 78 40 Åpn.tider: Man-fre: 10-19 Lør: 10-16

Lokalkunnskap betyr trygg bolighandel. Merete hjelper deg gjerne med det! Ring 92806303 for en trivelig boligprat

LILLEHAMMER: Erik Ulateig er nylig tilbake fra årets Ungdoms-OL i alpene, og er flere erfaringer rikere. - Vi må samles om hva vi vil ha ut av arrangementet i etterkant, som vi må samles om selve arrangementet. Jeg frykter at mange vil kjempe sin egen sak, sa Ulateig under Nordre Aal og Sentrum Arbeiderlags årsmøte. SIDE 10


2

VÅR MENING

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

Kampvillige leger ” Legene mener selv at de vet best.”

De fleste av oss har vel en eller annen gang sukket oppgitt over telefonkø hos fastlegen. Hvis man gjør et regnestykke over hvor mange timer befolkningen bruker på dette hver dag, ville man få et samfunnsregnskap som hadde gått helt i stå. At man ofte må påregne både en og to måneder før man får time hos legen sin er også et problem for de fleste. Fordelene kan jo være at man er frisk igjen før man får foretrede for de aller helligste. Dette vil helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gjøre noe med. Ute til høring er den nye fastlegeforskriften der fastlegene pålegges å svare på telefonen inne to minutter, tilby time innen to dager, forplikte seg til å delta på møter med Nav, skole og barnehager, føre korrespondanse med disse og oppsøke pasienter som burde ha vært hos lege. En del allmennleger har gitt sine kommuner beskjed om at de sier opp sin fastlegeavtale dersom forskriften som er ute på høring blir vedtatt. Det betyr at pasientene selv må betale det det koster å gå til lege. I ettertid må de selv søke om å få

utgifter til lege refundert. Legene mener selv at de vet best og at deres jobb er å gjøre pasientene friske og at enda mer byråkrati vil i det lange løp gå utover pasientene.

tere og gi tilbakemeldinger på hva de sier, gjør og hva deres ”kunder” mener om dette. For legene sin del, og ikke minst for oss som pasienter, vil det blir bedre pasientbehandling av det?

Hvis en pasient ber legen være med på et møte med Nav, gjør de gjerne det hvis de mener det kan ha en hensikt. Noe helt annet er det at Nav innkaller til et møte som verken lege, pasient, Nav selv eller arbeidsgiver synes det er noen vits å gjøre. Her har legene et poeng, hvorfor gjøre dette fordi staten tror at dette kan få ned sykefraværet? Erfaringer viser at de fleste av disse møtene bare er sløsing med tid, for både lege og ikke minst arbeidsgiver.

Det ligger litt i luften at Anne-Grete Strøm-Erichsen trekker forskriften tilbake, hun har vært veldig flink til å understreke at forskriften kun er ute til høring. I det minste vil hun ganske sikkert stryke det som legene protesterer mot. Da har legene vunnet sin seier mot byråkratiet. Men har vi som pasienter/brukere vunnet noe?

President i Den norske legeforening, Hege Gjessing, sier til presse og TV at hun støtter legene som vil si opp avtalen om å være allmennlege. Hun mener legene i dag må bruke for mye tid på møter og papirarbeid. Men den nye forskriften blir det enda verre. Legene hevder hardnakket at det blir mindre tid til pasientbehandling dersom forskriften blir vedtatt. Det er på ingen måte vanskelig å være enig med Gjessing og legene i dette. Flere og flere yrkesgrupper i offentlig sektor merker en økende styring og byråkratisering ovenfra og de må stadig dokumen-

TORES TORSDAG: KJÆLEDYR

Fastlegeordningen er ikke perfekt . Selv om den etter sigende scorer høyt på målinger om hvor fornøyde folk er med helsevesenet. Hvis legene vinner over byråkratiet, kan vi likevel håpe at det blir lettere å nå en lege per mail? Kan vi håpe at vi slipper å vente en halv formiddag på å komme igjennom i telefon? (det gjelder ihvertfall min fastlege) Kan vi håpe på at vi f.eks innen ihvertfall en uke kan få en time og få avgjort om vi er noenlunde friske eller ikke? TORE FEIRING

TWITTERKVITTER @SagveienResort: Nevner i hytteboka: vær, skiføre, glad for å få låne hytta. Nevner ikke: installert pee-cam på begge toaletter. @DisabledNorse: Hvis jeg hadde fått valget mellom å kunne gå eller å slippe #mgp for alltid... Hadde jeg faktisk vært i tvil! @helletherese: Sitter aleine hjemme, syr gardiner og ser på #MGP en lørdagskveld... #viggovenneløs? @Oblystad: Jeg har egentlig ikke så store ambisjoner for barna eller min egen oppdragelse, har de puls når de flytter når de er 19 så er jeg fornøyd @louisesmashing: En students mandag vil si en dag der man leser alt det man hadde planlagt å gjøre i helga, men som selvfølgelig aldri skjedde. @AlexLotvedt: Når det er så kaldt ute at man for første gang i livet opplever å ha rim i barten.. #denfølelsen @StianGizmo: Skulle ønske hver eneste forelesning starta med soundtracket til strategic management, welcome to the jungle! @Hildecs: Poll: Våt hund i senga, ja eller nei. Jeg sier nei, men dachsen var visst av en annen oppfatning. @vegardmagnus: Egentlig ser jeg ikke vitsen i å anskaffe seg en navlepiercing når de er flau over å vise magen sin. @bmoxnes: Den dagen LO går mot vikarbyrådirektivet, handler NRK Aktuelt om niqab. Skal fagbevegelsens saker på dagsorden, bør Flåthen kle seg i telt. @ToneNygard: Jeg: i dag skal vi ha pannekaker til middag. 4-åringen:da kan du bare ringe bestemor hvis du ikke får det til.. @MarteFotball: "Å så stor liten gutt! Å så stor liten gutt!" ...Det tar på å være hundeeier, rent mentalt, tydeligvis. @assadnasir: Skribent søker avis. Kan mene mye om mangt. 6 års erfaring. Krass og direkte. Tar sjeldent hensyn. Erfaring med å motta trusler av ymse slag @belindajakobsen: Når en kvinne sier "HÆ?", betyr ikke det nødvendigvis at hun ikke hørte deg, hun gir deg en sjanse til å forandre det du sa. @LarsMDG: "det er lettere å lære norsk om man tar bort nynorsk, men det blir som at det er lettere å lære gange om man tar bort 7-gangen" #dagenselev

Følg oss på

N Æ R

O G

@Byavisa

V I K T I G

Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf.: 96 50 22 22/Fax: 61 25 62 91 Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer LillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avis-omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er et klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbud, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Prinsens gt. 1, pb. 46 sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 41 56 80

TORE FEIRING

LIV MAREN MÆHRE VOLD

TORE STEFFENS

OLAV LØKEN

LINDA BYE KRISTIANSEN

EGIL STAKSTON

Redaktør/Avd. leder tore@byavis.no Tlf.: 992 69002

Journalist livmaren@byavis.no Tlf.: 482 14617

Journalist toresteffens@byavis.no Tlf.: 920 66201

Seniorkonsulent salg olav@byavis.no Tlf.: 416 76033

Markedskonsulent linda@byavis.no Tlf.: 952 00930

Grafiker grafisk@byavis.no Tlf.: 965 02222


STORT OG SMÅTT

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

3

SIDE 3 PIKEN: HILDE LANGSETH

Rundt påsketider vil første utgave av gatemagasinet =Innlandet selges rundt omkring i Lillehammer. =Innlandet vil bli styrt av «storebror» =Oslo og det er Hilde Langseth fra Frelsesarmeen og prosjektet Jobben som vil stå som redaksjonell kontakt for det lokale innholdet i «blekka». - Vi ble kontaktet i høst av de som produserte «Tett på» på Hamar. De ønsket å utvide og få et større nedslagsfelt. Samtidig ønsket =Oslo å få med Mjøsbyene i sin re-

gionale satsing, dermed vil gatemagasinet hete =Innlandet og selges på Lillehammer, Gjøvik og Hamar, sier Langseth. Langseth forteller videre at =Oslo vil ha ansvaret for det redaksjonelle og layout. Magasinet fylles med 52 sider, hvorav 14 vil få lokalt innhold. De resterende 38 sidene vil ha generelt stoff fra =Oslo. - På møtet i høst sa vi at vi kunne ta av oss distribusjonen her, og knytte salget opp mot våre deltakere her på Jobben, sier Langseth. - Det er allerede flere som ønsker å selge bladet her på Lillehammer, fortsetter hun. Langseth forteller videre at hun

tror det vil være et marked for et gatemagasin i Lillehammer og viser til at «Tett på» har gått bra i Hamar. - Jeg håper at folk tar vel imot det. Dette er en måte folk i byen kan hjelpe og støtte noen som trenger det. Litt av målet er å gi brukerne en verdig måte å tjene penger på, men jeg vet at de også ville satt stor pris på de uformelle møtene med en kjøper. Innholdsmessig i magasinet håper jeg vi kan være med å gi et innblikk og bygge ned noen av fordommene mot rusmisbrukere. Ordningen vil bli den samme som i Oslo. Selgerne kjøper bladet for 25

kroner og selger det videre for 50, fortjenesten beholder selgeren selv. TEKST OG FOTO: TORE STEFFENS

Følg oss på nettet

Vi reparererr og tarr servicee på allee bilmerker.. Merkeverksted Nissan og Isuzu Salg - service delelager. Egen skadeavdeling.

byavis.no


4

NYHETER

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

Brenden styrerepresentant i Ungdoms-OL Et enstemmig formannskap innstilte Synnøve Brenden til styrerepresentant i Ungdoms-OL 2016. Det er nå opp til kommunestyret å avgjøre om Synnøve blir utnevnt til styrerepresentant. Youth Olympic Games Organization Committee (YOGOC) 2016 skal bestå av totalt sju personer, og staten peker ut fire av dem. De tre resterende plassene i komiteen har IOC, Idrettsforbundet og Lillehammer kommune. Gerhard Heiberg representerer IOC, og Inge Andersen vil sitte for Idrettsforbundet på vegne av idretten, står det på kommunens hjemmeside. Det er allerede avgjort at Siri Hatlen, som tidligere har vært administrerende direktør for Oslo universitetssykehus, blir styreleder for Ungdoms-OL på Lillehammer.

Plastrekord i Oppland Fjoråret ble et rekordår for innsamling av plastemballasje i Oppland. På tre år har plastinnsamlingen økt med 5 prosent, og stadig mer av plasten kan gjenvinnes. Det ble samlet inn 1796 tonn plastemballasje fra husholdninger og næringsliv i Oppland i 2011. Dette er over 90 tonn mer enn i 2008, viser tall fra Grønt Punkt Norge, som drifter plastreturordningen Norge. På landsbasis ble det i fjor samlet inn 26 750 tonn plast, noe som utgjør en økning på 60 prosent. Administrerende direktør i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine, forteller at økningen skyldes at stadig flere kommuner har fått på plass plastinnsamling for sine innbyggere, samt at folk generelt er blitt mer bevisst på at også plastemballasje skal leveres til gjenvinning. – Det er flott å se at stadig flere kommuner samler inn plastemballasje hos sine innbyggere og dermed melder seg på emballasjedugnaden. Ved utgangen av 2011 hadde nærmere 85 prosent av den norske befolkningen et tilbud om å levere plastemballasje i sin kommune. Da er vi et steg nærmere full oppslutning, sier Røine.

Profilering Alt innen bildekor, skiltløsninger, bekledning og et hav av reklameartikler. Kontakt: Ole Magnus Røen, tlf. 952 99 688 ole.magnus@dialecta.no Terje Nilstad, tlf. 995 60 202 terje@dialecta.no

LILLEHAMMER: Private Barnehagers Landsforbund (PBL) påstår i et brev til Lillehammer kommune at kommunen underfinansierer de private barnehagene med mer enn tre millioner kroner.

Underfinansierer private barnehager TORE STEFFENS/TORE FEIRING tore@byavis.no

PBL krever i brevet at Lillehammer kommune: - Redegjør for avvik mellom budsjett og grunnlag for tilskudd. - Redegjør for hvordan renhold i barnehagene gjøres i 2011 sammenlignet med 2010. - Dokumenterer at satsene reflekterer en bemanning i tråd med regelverket. - Dokumenterer samsvar mellom kostnader og inntekter knyttet til mat. - Redegjør for kommunens praksis vedrørende vikarbruk i forbindelse med fravær.

Sikrer tilskudd De nasjonale satsene for små barn er på 172 400, ifølge PBL er Lillehammers satser 146 348, altså 26 052 under. For store barn ligger kommunen 15 909 kroner under de nasjonale satsene. Videre i brevet står det: «Sammenlignet med oversendt budsjett legger kommunen til grunn 1,8 mill kr lavere kostnader i opprinnelig beregning. Kommunen har i 2010 ca 2,8 mill kr. i renholdskostnader. I 2011 budsjetteres det med kr 0, uten at det er vesentlige strukturelle endringer i bemanning som tilsier at kostnaden blir borte. Pedagogisk bemanning er ikke tilstrekkelig jfr. forskrift om pedagogisk bemanning. Kommunen budsjetterer med nesten 450 000 kr mer i kostpenger enn tilsvarende kostnader, tross at dette skal være til selvkost. Budsjettert lønnsnivå i Buvollen barnehage tilsier snittlønn under 290 000 kr pr årsverk, hvilket er langt under forventet nivå etter kommunal tariff. I tillegg til dette budsjetterer kommunen med å tjene på sykefravær».

SKYLDER TRE MILLIONER: Lillehammer kommune har betalt ut tre millioner kroner for lite til private barnehager ifølge et brev fra Private Barnehagers Landsforbund ( Illustrasjonsfoto)

Kartlegging de så langt ikke har fått svar fra LilFunnet er gjort da Private Barneha- lehammer kommune. - Husk at tre millioner kroner gers Landsforbund (PBL) gjennomfører et prosjekt for å kart- for lite til barn i private barnehager i Lillehammer komlegge konsekvensene av mune får konsekvenovergangen fra statlig til ser for tilbudet barnekommunal finansiering i barhagene kan gi til sine nehagesektoren. barn. Det er sterkt beMed prosjektet Likebeklagelig, sier han. handling 2011 vil PBL sikre Selv om Lillehammer at alle private barnehager ikke er alene om å ha mottar tilskudd i tråd med begått disse feilene, lov og forskrift. Blant annet gjør det ikke situasjomå alle relevante kostnader nen bedre for de som knyttet til kommunal barne- Arild M. Olsen rammes i kommuhagedrift, være med i grunnlaget for utmåling av tilskudd til nen. PBL har gjennom sine analyser private barnehager. avdekket at svært mange kommuFår konsekvenser ner i 2011 har utbetalt for lave tilArild M. Olsen, administrerende skudd til barn i private barnehager. direktør1 i Private Barnehagers - 2011 er første året med kun komLandsforbund forteller til Byavisa munal finansiering av private bar-

nehager, og det er urovekkende at så mange kommuner har beregnet tilskuddene feil, sier Olsen videre.

Skjedd før Også i det gamle finansieringssystemet, da kommunen kun hadde ansvar for deler av finansieringen (resten kom fra staten), var det enkelte problemer i Lillehammer ifølge PBL. I 2008 fikk blant annet de private barnehagene i kommunen etterbetalt et millionbeløp etter en klageprosess. - Det er 23 private barnehager i Lillehammer kommunen. 16 av disse er tilsluttet Private Barnehagers Landsforbund, avslutter Arild Olsen. - Feilene som kommunen har begått rammer alle private barnehager i kommunen. Det lykkes ikke Byavisa å få en kommentar fra kommunen.

- Må ryddes opp i LILLEHAMMER: Brevet fra PBL og kravet om tre millioner krone var ukjent for en av barnehagene da Byavisa presenterte brevet. SOL OLSEN redaksjon@byavis.no

Leder for Storberget Barnehage, som er en av de minste private barnehagene i Lillehammer kommune med 18 plasser, har sett på konklusjonen fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL). -Det virker jo som at det er noe som skurrer her, vi etterlyser en redegjøring fra

kommunen, det er jo uhyre viktig at ting blir gjort riktig og at det kan stoles på. Jeg vil tro det er i alles interesse, sier Liv Lekang Høiby. -Nå vet vi jo ikke om det er noe galt, med det er ganske alarmerende dersom det viser seg at tallene og konklusjonen fra PBL stemmer. Det står i lovverket at vi private skal ha de samme tilskuddene som de kommunale barnehagene. At satsene generelt for Lillehammer ligger lavt får vi ikke gjort noe med, men dersom det viser seg at de kommunale får noe som ikke er tatt med i beregningsgrunnlaget, da må det ryddes opp i, sier Lekang Høiby.

- NOE SKURRER: Det mener Liv Lekang Høiby, leder for Storberget Barnehage


NYHETER

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

5

Zd^

^<Z/

ϵϬ

ϰϵ

'ŽĚƚĨŽƌŚŽĚĞƚ͕ŐŽĚƚĨŽƌŚũĞƌƚĞƚ͕ ŐŽĚƚĨŽƌŬũčƌůŝŐŚĞƚĞŶ͘'ŝƌƆŬƚůLJƐƚ͕ ĨĊƌĨĂƌƚƉĊďůŽĚŽŵůƆƉĞƚŽŐƐĞƩĞƌ ĚĞŐŝŐŽĚƚŚƵŵƆƌ͘

^ƵƉƉĞŬũƆƚƚ ďƌLJƐƚͬďŝďƌŝŶŐĞ Wƌ͘ŬŐ

ϵϬ

ϳϵ

>ĞƚƚƐĂůƚĞƚƐŝĚĞĨůĞƐŬ ƵͬďĞŶ͘Wƌ͘ŬŐ

I T N A R A G I en k E s fi R d e K m S fornøyd Er du ikkei ny på døra! leverer v

ϭϭϵ

ϬϬ

Ϯϲϵ

ϬϬ

/ŶĚƌĞĨŝůĞƚĂǀƐƚŽƌĨĞ Wƌ͘ŬŐ

zƚƌĞĨŝůĞƚĂǀƐǀŝŶ ;tŽŬͲŬũƆƚƚͿWƌ͘ŬŐ

ϵϬ

ϱϵ

&ĞƌƐŬƐŬƌĞŝ

ϭͬϭͲϭͬϮ͘Wƌ͘ŬŐ

/ƐŬŝǀĞƌ͘Wƌ͘ŬŐϲϵ͕ϵϬ ,ƵƐŬůĞǀĞƌŽŐƌŽŐŶ͊

ZŽŐŶ

ϳϵϵϬ ϱϵϵϬ ϭϭϵϬϬ ϭϭϵϬϬ ϭϮϵϬϬ

Wƌ͘ŬŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 

>ĞǀĞƌ

ϵϬ

Ϯϵ

ϵϬ

ϯϵ

'ƌŝůůƉƆůƐĞƌ

ELJŐƌŝůůĞƚŬLJůůŝŶŐ

ϲϬϬŐ'ŝůĚĞ

ͲŬǀĂůŝƚĞƚ͘ƐƚƆƌƌĞůƐĞy>͘ Wƌ͘ƐƚŬ

Wƌ͘ŬŐ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 

dƵŶŐĞƌ

Wƌ͘ŬŐ͘͘͘͘͘͘͘͘

^ŬƌĞŝĨŝůĞƚ

ŵͬƐŬŝŶŶ͘Wƌ͘ŬŐ

^ŬƌĞŝůŽŝŶƐ

ŵͬƐŬŝŶŶ͘Wƌ͘ŬŐ

dŝůďƵĚĞŶĞŐũĞůĚĞƌϮͬϮͲϰͬϮ

DĂƚ,ĂŵĂƌ DĂƚ>ŝůůĞŚĂŵŵĞƌ DĂƚ'ũƆǀŝŬ ĐĐŵĂƚ͘ŶŽ ĐĐŵĂƚ͘ŶŽ ĐĐŵĂƚ͘ŶŽ

ϵͲϮϭ;ϵͲϭϵͿ

Plukk og bland ͲƉůĞƌ;'ŽůĚĞŶͿ ͲĂŶĂŶĞƌ ͲWčƌĞƌ;ŽŶĨĞƌĞŶĐĞͿ ͲƉƉĞůƐŝŶĞƌ;ͲǀŝƚĂͿ

ϵϬ

WƌŬŐ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘

ϭϮ

X I M & LAND

B

l! i v u d m so

ϵϬ

ϯϵ

нƉĂŶƚ

&ĂƌƌŝƐͬ&ĂƌƌŝƐƌŝƐ ϰdžϭ͕ϱůŝƚĞƌ


6

NYHETER

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

- Driver ikke næringspolitikk GAUSDAL: Den nye innkjøpsavtalen for legemidler i Gausdal har skapt politisk og lokalt rabalder. – Vi driver ikke lokal næringspolitikk, men forholder oss til lov om offentlige anskaffelser og forskriften til denne, sier leder i den interkommunale innkjøpsavdelingen, Eli Ruud Bjørgo.

N DU P! A K NÅ T KUP EE GJØR

GODE PRISER PÅ DEMOBILER 437.000,295.000,209.000,499.000,385.000,449.000,479.000,379.000,Kreativ 440.000,539.000,-

2011 Subaru Forester Premium sort, 3000 km

kr.

2011 Impreza

2.0 DL

hvit, 2000km

T! SOLG

kr.

KONFLIKT: Valget av legemiddelleverandør til Gausdal kommune har skapt konflikt i bygda. – En nytteløs debatt, hvor offentlige anskaffelser har blitt gjort til lokal næringspolitikk, sier innkjøpsleder Eli Ruud Bjørgo. (Ill.foto)

2011 Subaru

Trezia

sølv, 5000 km

kr.

LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

2011 Subaru Outback D

Premium, sølv 3000 km kr.

2011 Subaru Legacy D

Classic, sølv 25.000 km kr.

2011 Subaru Outback Premium D blå 27.000 km

kr.

2011 Subaru Outback CVT

Blant annet har lokalavisa Gausdøl’n i Formannskapet i følge en artikkel på nettsidene blitt anklaget for å drive feilinformasjon om innkjøpsavtalen. Avisa svarte med en gjennomgåelse av punkter rådmann Rannveig Mogren mente var feil belyst. Samtidig la kommunen ut en artikkel i oppklarende øyemed på sine hjemmesider. En nytteløs debatt hvor offentlige anskaffelser blir gjort til lokal

premium, rød 20.000 km kr.

2011 Saab 9-3 SS Vector 130 HK brun 16.500 km

kr.

2011 Saab 9-5 SS Vector 2.0 TiD 4 aut. sort, 19.000 km

kr.

Reklame/idé: Tekst, radio, kampanjer og reklamefilm

2011 Saab 9-5

SS Vector 2.0 TiD 4 sølv 50 km

Når du vil ha respons i markedet.

kr.

Grafisk design: Logo/profil, webdesign og trykksaker Kontakt:

Øivind Skurdal, tlf. 975 92 180 oivind@dialecta.no

politikk, mener innkjøpsleder Bjørgo.

Kjedelig sak - Dette er en kjedelig sak som har tatt mye tid og energi, sier Ruud Bjørgo til Byavisa, og sier det ble sendt ut en helt ordinær anbudskonkurranse for legemiddelinnkjøp til blant annet Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner. - Konkurransen var en «åpen anbudskonkurranse» og det var mulig å gi tilbud alle, eller en eller flere av kommunene. Ved å åpne for tilbud bare til en og en kommune var håpet at de lokale apotekene skulle klare å vinne hver sin kommune, men det gjorde de dessverre ikke, konkluderer Bjørgo. Apotek 1 (Mesna apotek, journ.anm) hadde levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet til alle kommunene, og vant dermed hele kontrakten. Ingen innsigelser Blant annet får avtalen store følger for Gausdal Apotek, meldte Gausdøl’n i desember. – Dette blir svært alvorlig for oss. Med dette kan vi miste så mye som en tredjedel av årsomsetningen vår, sa apoteker i Gausdal, Ingunn Heggen til Gausdøl’n. Tilbudet fra Gausdal apoteks grossist, Norsk Medisinaldepot, nådde ikke

opp i anbudskonkurransen, noe Bjørgo synes er beklagelig. - Men de forholdt seg til det. Konsekvensene liker ikke Gausdal apotek, men Formannskapet hadde ingen innsigelser, og kontrollutvalget har vært inne og sett på saken uten å finne feil. Resultatet av konkurransen gjør at det lokale apoteket minster en del av omsetningen, men det er en konsekvens av anbudsregelverket, sier Bjørgo.

Lønnsomt - Hvis det offentlige hadde kunnet kjøpe hvor de ville, hadde man ikke trengt anbudsregelverket, men det er der, og det vil alltid få konsekvenser for noen, oppsummerer Bjørgo, og understreker at lokale tilbydere ikke kan favoriseres. - Det fine med dette regelverket er derimot at når skattebetalernes penger skal brukes til offentlige innkjøp, skal de vite at de bruker penger der det er mest lønnsomt. Vi avgjør dette uavhengig av lokalpolitikk og lokal næringsstøtte, basert på det lovverket som eksisterer, understreker innkjøpssjefen. Nye utfordringer Rådmann i Gausdal, Rannveig Mogren, henviser til artikkelen på kommunens hjemmesider rundt innkjøpsavtalen, og sier det i etterkant har oppstått en del nye pro-

blemstillinger som nå må behandles. - Ikke i forbindelse med selve anbudskonkurransen, men vi vil søke råd og veiledning i forhold til hvor langt kommunens plikter strekker seg og brukernes rettigheter blant annet rundt hjemmemedisinering. Vi skal utvikle best mulig løsninger for brukerne innenfor rammene kommunen har, sier Mogren. Kommunen sier på sine nettsider at avtalen ikke medfører endringer for brukerne av kommunens tjenester, og at privatpersoner i Gausdal uavhengig av innkjøpsavtalen står fritt til å kjøpe sine medisiner der de selv ønsker.

Kjøper selv Medisinene som brukes i sykehjemmene i Gausdal er omfattet av avtalen med Mesna Apotek i Lillehammer, som vant anbudskonkurransen. Så langt har hjemmetjenesten administrert en stor del av legemidlene til hjemmeboende, med både henting på apotek, dosering og levering. Hjemmeboende som selv ønsker å administrere sine medisiner, kjøper disse der de selv ønsker, mens hjemmeboende som vil at hjemmetjenesten skal administrere legemidlene må forholde seg til den nye innkjøpsavtalen, melder kommunen.


NYHETER

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

7

ØYER: Sammenslåingen av Vidarheim- og Solvang skole engasjerte mang en øyværing, under informasjonsmøte for nye Solvang skole, mandag, var engasjement snudd til optimisme.

Engasjerte øyværinger på folkemøte TORE STEFFENS

å bruke FAU for å fremme ønsker og behov.

Øyværinger Byavisa pratet med etter møtet, fortalte med optimisme hvor mye de gledet seg til å se den nye skolen med idrettshall ferdigstilt til skolestart sommeren 2013. Det virket som skolestrid var snudd til skoleoptimisme og leder i Byggekomiteen Johannes Nermo ble klappet av scenen etter orienteringen. Amfiet, selve hjertet av skolen som Nermo sa, vil holde sitteplasser for 351. Det vil ikke bli noen scene, men noen øyværinger uttrykte bekymring for om lag og foreninger også kunne benytte seg av amfiet. Nermo oppfordret disse til

Prioriterer skolen Beløpet på 91,6 millioner kroner som Øyer kommunen har bevilget skal inkludere idrettshall og skole, ekstra 1,5 millioner kroner skal gå til lokaler for kulturskolen. Nermo uttalte at skolen var hovedprioritet. Plantegningene viste 14 + 1 klasserom på 75 kvadratmeter og tilpasset maksimalt 30 elever. I dag går det 280 elever tilsammen på Vidarheim- og Solvang skole, og 40 elever på hvert trinn, noe som vil si 20 i hver klasse og ett klasserom til overs. - Det kan brukes til grupperom for fremmedspråklige og lignende, sa Nermo.

Prosessen Blant annet et bibliotek/mediatekog heimkunnskapsrom vil ligge i midten av skolebygget omkranset av klasserom. Idrettshallen vil få håndballstørrelse, og vil kunne deles inn i tre avdelinger. Nye Solvang skole skal etter planen ut på anbud rett over påske. Første anbudet vil gå på rivningsprosessen, mens anbud to vil gå på forskjellige entrepriser som må lyses ut til alle EØS-land. Selve byggingen skal starte i august og hvis alt går etter planen skal selve skolebygget stå ferdig rundt juni 2013, klart for flytte inn møbler og lignende, og dermed skoleklar til skolestart i 2013.

GODT OPPMØTE: Det var fylt til randen da øyværingene møtte opp til informasjonsmøte rundt nye Solvang skole, og leder av byggekomiteen Johannes Nermo orienterte de frammøtte om nye Solvang skole (innfelt)

Ferskvann.no

toresteffens@byavis.no

Veldig enstemmig i Øyer ØYER: Det gikk rolig og enstemmig for seg da Marie Skavnes styrte sitt første kommunestyre i Øyer. TORE STEFFENS toresteffens@byavis.no

Da ordfører Mari Botterud og Aps Lisa Kramprud var i Whistler i Canada steppet varaordfører Marie Skavnes inn som møteleder under torsdagens kommunestyre. Senterpartiets Håvard Granskogen ble enstemmig valgt som varaordfører. I alt tolv saker var på agendaen og alle tolv ble enstemmig vedtatt. Konstituert rådmann Bernt Tennstrand brukte den første timen av møtet til en orientering om samarbeidsavtalen mellom Øyer kommune og sykehuset innlandet. Flere av kommunestyrerepresentantene uttalte at de var spente og bekymret for samhandlingsreformen, og spesielt spørsmål rundt økonomien ble nevnt. Samarbeidsavtalen mellom kommunen og sykehuset innlandet sto også først på sakslista.

Nødvendig - Jeg vil ikke si at jeg har forstått samhandlingsreformen, og det er nok ingen mening i å foreslå endringer. Men det første halve året vil bli veldig spennende, og økono-

SENTEPARTIET: Varaordfører Marie Skavnes fikk ansvaret for ordførerklubba da Mari Botterud var i Whistler i Canada, som varaordfører fikk hun partikollega Håvard Granskogen.

mien i dette er en sak i seg selv. IKT utgifter er også en stor sak, likevel tror jeg denne reformen er helt nødvendig, sa Aps Ole Hageløkken.

Andre vedtak Kommunestyret vedtok også blant annet en kommunal lånegaranti på 800.000 kroner til opprustning av Tretten Idrettshall og offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager med 84.902 kroner i driftstilskudd-heltidsplass store barn, og 174.054 for små barn. Det er rundt 100 kroner under de nasjonale satsene for store barn og 500 kroner over de nasjonale satsene for små barn.

Nettsider Nettsider, søkemotoroptimalisering, e-handel, webhotell, SMS/MMS, nyhetsbrev, support og e-post. Konsulenttjenester. Kontakt:

Andreas Halsa, tlf. 400 64 978 andreas@dialecta.no

Velkommen til byens nye bank! Vi gir deg et godt bank- og forsikringstilbud – og en god kopp kaffe. Besøk oss i Kirkegata 77.

Kaffen er klar!

Bank. Forsikring. Og deg.

Tlf 02999 sparebanken-hedmark.no


8

NYHETER

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

-Hårreisende mener Norsk Bane om Jernbane-

verkets høyhastighetsutredning OSLO/LILLEHAMMER: Forrige torsdag la samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa fram Høyhastighetsutredningen, Jernbaneverkets konklusjon om togenes framtid i Norge. TORE FEIRING tore@byavis.no

Den viste at det er fullt mulig å drive lyntog bedriftsøkonomisk lønnsomt. Men først etter at prislappen på tusen milliarder kroner er betalt. Sluttrapporten inneholdt en sam-

Navigat r Vår strategiprosess innen markedskommunikasjon kaller vi Navigator. Et unikt verktøy når bedriften skal bygge sin kommunikasjonsplattform. Kontakt:

Øivind Skurdal, tlf. 975 92 180 oivind@dialecta.no

funnsøkonomisk analyse og faktorer som driftsøkonomi, utbyggingskostnader og et miljøregnskap. Utredningen har foregått i tre faser: Oppsummering av tidligere utredninger, felles problemstillinger og en detaljert analyse av av de aktuelle korridorene, Oslo-Kristiansand-Stavanger, Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Göteborg, Oslo-Stockholm og Bergen-Haugesund/Stavanger som er gjennomgått. Og hvis man holder investeringene utenfor er bedriftsøkonomien positiv for alle strekninger utenom Bergen-Haugesund-Stavanger, viser utredningen. For samfunnsøkonomien vil ikke lyntog være like lønnsomt. Prislappen er altså svimlende nære tusen milliarder, tilsvarende et norsk statsbudsjett. Alle strekningene betegnes som ulønnsomme sett med samfunnsøkonomiske øyne, konkluderer rapporten med.

Kleppa: Som ventet - Den regionale effekten kan bli større enn mange trodde. Det vil

være samfunnsøkonomisk ulønnsomt, noe som ikke er overraskende. Banen vil være bedriftsøkonomisk lønnsom med visse forutsetninger, det vil si at de fleste strekningene kan drives uten statlige bidrag, har Kleppa sagt til media. – Regjeringen er for jernbane. Det er ingen tvil om at det trengs nye løft i jernbanen, har hun likevel passet på å få understreket. Nøyaktig hvor mye utbyggingen vil koste, kommer an på hvor mange og hvor lange tunneler som behøves. For alle strekninger er kostnadene store, hevdes det. Ingen strekning peker seg ut som best på de områdene som er vurdert. Hvis man skal velge den strekningen der etterspørselen er størst, blir det Oslo-Kristiansand-Stavanger. - Nå har vi gjort vårt. Vi har svart på hva det kommer til å koste og hva det vil ha å si for miljøet. Om det det blir bygget høyhastighetsbane i Norge, er det heldigvis ikke jeg som skal svare på, har utredningens prosjektleder, Tom Stillesby noe lettvint uttalt.

Lokale fornøyd Kjell Stenberg, sentral i Intercityprosjektet for Innlandet, mener det var mye bra i Jernbaneverkets rapport og konklusjoner. – At Intercitytriangelet Oslo, Lillehammer,

Skien og Halden er lovd 1. prioritet tegner bra, mener han, - og dette burde også vær det vi nå skal kjempe for i første rekke. Samtidig gjelder det å ha hode og tunge med seg å tenke argumentasjonsrekke og dokumentasjon for videre utbygging oppover dalen. Og så må vi legge trykk på sentrale myndigheter slik at vi får ferdig utbygd Intercitybane med dobbeltspor til et eventuelt OL i 2022. - For vår del vil vi fortsette med det gode samarbeidet vi har med både Østfoldog Vestfoldregionen rundt dette, avslutter Stenberg.

Norsk bane kritisk Som kjent har også Norsk Bane laget utredninger om norsk jernbanes framtid. De synes Jernbaneverkets utredninger og valg av korridorer preges av ”tykke” streker på kartet og unøyaktige beregninger av kostnader. – Vi har helt andre tall en Jernbaneverket, forteller daglig leder Jørg Westermann til Oppland Arbeideblad. – Blant annet har vi i stedet for å gå rett fram i brede korridorer på opptil en kilometers bredde, sett på landskapet og lagt det til grunn. I stedet for kun se på kartet og legge en tunnel her og der. På den måten får jernbaneverket 60% av strekningen i tunnel, vi holder oss med 40%. Det er ganske så kostnadsbesparende, sier Wester-

– Personlig mener jeg det er hårreisende å bruke 70-80 millioner på en utredning som dette uten å foreta korridorsøk, sier Jørg Westermann.

mann til OA. (Dessverre lykkes det ikke Byavisa å komme i kontakt med ham) – Et annet merkelig innspill er at mens man tidsmessig legger an til å ”svinge innom” byene i traseen gjennom Gudbrandsdalen får man 20 minutters kortere reisetid gjennom Østerdalen hvor man ikke har lagt inn disse ”svinge innom” sløyfene. - Merkelig at man ikke har lagt inn de samme ”tidsspillene” gjennom Østerdalen, mener Westermann, som også hevder at Norsk Bane også har lagt til rette for flere stopp og et større underveismarked som gir flere passasjerere og bedre økonomi. I tillegg kommer ringbanen rundt Mjøsa som vil gi denne regionen et ekstra pluss, hevder Westermann i intervjuet med OA. Norsk Bane fikk også besøk av flere interesserte politikere etter onsdagens utredning fra Jernbaneverket. Disse som spørsmål ved at det var såpass store variasjoner mellom hva Jernbaneverket presenterte og Norsk Bane sine konklusjoner. – Personlig mener jeg det er hårreisende å bruke 70-80 millioner på en utredning som dette uten å foreta korridorsøk. Det er nettopp korridorene som legger grunnlag for både inntekter og kostnader, avslutter en forholdsvis krass Westermann til OA.


NYHETER

Vi må styrke kreftomsorgen for kreftpasienter der de bor AV ANNE LISE RYEL

Å få en kreftdiagnose er tøft. Livet blir snudd på hodet og det første mange tenker er: kommer jeg til å overleve dette? Så kommer den vanskelige ventetiden frem til utredning og behandling. Etter behandling er det heldigvis mange som blir friske og klarer å finne veien tilbake til hverdagen, men for noen er dette mer alvorlig og langvarig, kanskje med tilbakefall, og mange må lære seg å leve med bivirkninger og senskader. Under behandling er kreftpasienter i kontakt med leger, sykepleiere og annet helsepersonell, men når de blir utskrevet og er tilbake i sitt eget hjem, er det mange som opplever at de står alene med sykdommen. Usikkerheten er stor og spørsmålene mange. Finnes det rehabiliteringstilbud? Hvor kan jeg treffe andre i samme situasjon? Vil jeg klare å fortsette i jobben? Hvilke økonomiske støtteordninger finnes? I Norge har vi et omfattende tilbud av tjenester og bistand til mennesker som på ulike stadier i livet har behov for hjelp og støtte. Det er samtidig en utfordring å vite om og ha oversikt over alle tilbud, rettigheter og muligheter. Kreftforeningen er daglig i kontakt med pasienter og pårørende som har vanskelig for å finne ut av hvilke tilbud som finnes, hva som er aktuelt for dem og hvordan de skal gå frem for å benytte eller søke om disse tilbudene. Mange opplever at de ikke har noen å rette spørsmålene til eller møter fagpersoner som ikke har oversikt utover sitt eget fag eller ansvarsområde. Gjøvik kommune har sett dette problemet og løst det på en god måte. De har ansatt en egen kreftkoordinator i full stilling. Hun samarbeider tett med sykepleiere i kommunen som har avsatt tid til å jobbe med kreftomsorg en dag i uka. Videre samarbeider hun nært med fysioterapeut og Frisklivssentral, med barnehager og skole, fastleger og Nav, og ikke minst sykehuset hvor pasientene er til behandling. Både pasient og pårørende gis systematisk oppfølging ved behov. Også flere kommuner i Norge har egne kreftkoordinatorer og Kreftforeningen erfarer at disse kommunene skaper større trygghet og bedrer livssituasjonen til mennesker i en vanskelig tid. Kreftforeningen ønsker at alle pasienter og deres pårørende skal få den samme hjelpen uavhengig av hvilken kommune de bor i. Vi lyser derfor ut 30 millioner kroner til kreftkoordinatorstillinger i kommunene, slik at kommuner som i dag ikke har koordinatorer, kan få det. Vi håper at kommunene, som oss, ser dette som en unik mulighet til å skape større trygghet og øke livskvaliteten til pasienter og pårørende og benytter denne mulighet til å søke om midler som vil styrke kreftomsorgen i sin kommune.

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

Åpent brev til NAV Jeg viser til vedtak om mitt behov for innsats for å komme i arbeid, mottatt den 28.01.2012, og ønsker å benytte min adgang til å klage jf. § 28 i forvaltningsloven av 10.februar 1967 da dette dreier seg om et enkeltvedtak fra NAV. Vil også informere om at jeg er innenfor klagefristen på tre uker, jf. § 29, samme lov, da dagens dato skriver 31. januar 2012. Først ønsker jeg å rose NAV for godt initiativ. Grunnen til at jeg i det hele tatt la inn cv’n min på nav.no, var fordi jeg jobber for mye, og gjerne vil ha en litt mer studentvennlig jobb i håp om at en eventuell arbeidsgiver muligens kunne fattet interesse. Jeg sliter allerede med å holde meg under lånekassens inntektsgrenser med mine tre jobber ved siden av forholdsvis krevende studier. Jeg antok at det og hake av for «nei takk» til hjelp fra nav i form av møter og annen assistanse, var nok til at dere ikke skulle trenge å bruke tid på meg. Men nå som jeg først har mulighet til det, vil jeg heller benytte klageadgangen til å klage litt på generelt grunnlag. For det første vil jeg klage på været her på innlandet. Slutter det aldri å snø? Som trønder oppvokst ved fjorden er dette svært uutholdelig. Jeg ønsker at nav gjør noe med både snø og kulde. Kan en motta støtte for ferieturer til sydligere strøk? Hvis ikke burde dette

være noe Nav Oppland bør vurdere seriøst for frosne og nedsnødde immigranter fra kyststrøkene. For det andre: Når en først prøver å bruke denne snøen til noe fornuftig som å gå på bortover ski, er det med risiko for liv og helse. Lillehammer er, har jeg oppdaget, selve mekka for gærne birkebeinere og andre fartsfantomer i Swix eller kondomdress. En går søndagsturen sin med hjertet i halsen i frykt for å bli kjørt ned eller kjeftet på fordi en går for sakte. Kan NAV skaffe skiløyper for oss som ikke har planer om å gå Birken, Vasaloppet eller er Emil Hegle Svendsen? Eventuelt kan et skikurs med nevnte løper i bar overkropp være en idé for å få opp farten. Her kreves det også noe støtte for kjøp av Swix eller Bjørn Dæhlie skidress og gode racerski(?), da dette er litt for dyrt for en studentøkonomi. Dette er for øvrig en god idé for integrering av oss innflyttere her i byen, slik at vi lettere kan gli inn den kulturen som er her i området. Over til noe annet. Menn er innmari vanskelig å forstå seg på. Jeg fatter rett og slett ingenting, og kommer sikkert til å være singel til evig tid. Bli hun skumle gamle dama i gata som alle ungene er redde for med 30 katter. Har NAV en håndbok for å forstå menn? Mottas i såfall med stor takk og glede. Bensinprisene alt for høye i det-

SI DIN MENING! Byavisa vil høre din mening om avgjørelser og hendelser i ditt nærmiljøet. Hva engasjerer, provoserer, irriterer eller gleder deg? Skriv din mening/ytring/ kronikk til redaksjon@byavis.no Innlegget kan ikke være lenger enn to A-fire sider i skriftstørrelse 12.

te landet. Har knapt råd til å kjøre til skolen. Det er daglige harde valg mellom middag eller en liter bensin. Med det samme vi er inne på temaet bil, vil jeg også ta opp det med bilkjøring i Lillehammer vinterstid. Det burde i aller høyeste grad være påbudt med firhjulstrekk og piggdekk i denne byen. I forrige uke rakk jeg nesten ikke toget til Trondheim fordi jeg måtte prøve å dytte bussen jeg satt på opp en bakke. Det gikk altså ikke. Kan NAV ordne et sånt påbud? Jeg vil også bare informere om til slutt at det hjelper lite å true med konsekvenser for mine økonomiske ytelser, da jeg ikke har søkt om dagpenger eller får andre ytelser fra nav, hvis jeg ikke møter på informasjonsmøtet 15.01.2012. Takker også med det samme for innkallelse til nevnte møte, og håper at min eksamen ved Høgskolen i Lillehammer er god nok grunn til å melde avbud. Jeg må innrømme at å få klage litt i en ellers grå studenthverdag, har

rett og slett gjort sjelen min litt lettere, og jeg går inn i uka med et hoppende glad sinn. Jeg kan godt se for meg at å få klage hos dere på jevn basis kan være godt for meg. Er dette noe som kan ordnes? Jeg vil også takke for og i det hele tatt få personlige brev. Dette er noe en sjelden får i 2012, og det settes stor pris på å se noe annet enn regninger i postkassa. Jeg vil til slutt takke min kjære saksbehandler så mye for innsatsen, og glede han med at han med at selv om han tilfeldigvis sitter med datoen min, så skal han i alle fall få slippe å følge meg opp. Så har han et problem mindre i en hverdag av trygdesnyltere og andre arbeidsskye mennesker. Med mindre han kan skaffe meg en date eller skikurs med Emil Hegle Svendsen. Eventuelt dette i en kombinasjon. Med hjertelig hilsen og ønske om et flott 2012 Lett oppgitt foreløpig ikke-NAV-bruker

R E G LA !

SA4. FLEBG RUAR

Flaggskip - ekstrem ytelse

.1 T.O.M

Nordisk modell

Følg oss på

byavis.no *

*

Trykksaker Fra vårt topp moderne svanemerkede trykkeri. Alt fra bøker, brosjyrer til visittkort og konvolutter. Kontakt: Terje Nilstad, tlf. 995 60 202 terje@dialecta.no Arne Wold, tlf. 911 86 118 arne@dialecta.no

9

HE9 LKE - 6500 w

kr.

, 0 9 4 . 8 1

NE9 MKE 5400w kr. 15.490,*pris ferdig montert inkl. mva - 5 års driftsgaranti

Kom innom vår butikk, eller ring oss! Gudbrandsdalsvn. 191 - 2619 Lillehammer

Tlf. 61 25 17 04 - 977 10 706

markisemannen www.markisemannen.no


10

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

Flere handler øl på polet Oslo (NW): Ølsalget falt i 2011, men flere finner veien til Vinmonopolets ølhyller. Salget av norsk sterkøl gikk opp med nesten 40 prosent det siste året, til nær 1,4 millioner liter. Likevel drikker vi fortsatt lite sterkøl sammenlignet med butikkøl. Tall fra Bryggeriforeningen viser at det totalt ble solgt 234,6 liter øl i fjor, ni millioner liter mindre enn i 2010.

Redd for fragmentering LILLEHAMMER: Nordre Aal og Sentrum Arbeiderlag er redd for oppstykking av utbyggingen i sentrum, og mener et parkeringsanlegg bør på plass før utbyggingen starter. LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

er søkt å være midlertidig, men uten tidsbestemt varighet.

Arbeiderlaget har fremmet forslag til Lillehammer arbeiderpartis årsmøte om å begrense biltrafikken i sentrum, og heller satse på et sentralanlegg, i stedet for enkeltanlegg tilknyttet hvert enkelt prosjekt. Arbeiderlaget er også skeptisk til å gi dispensasjon til trafikk gjennom Nymosvingen og over Lilletorget i henhold til Rica-utbyggernes planer. Dispensasjonen

Usammenhengende - Jeg er redd for en usammenhengende utbygging i sentrum, og mer eller mindre vill vest. Vi behøver samarbeid mellom prosjektene, ikke minst om å få et parkeringshus under Stortorget. Det vil løse mange av de eksisterende problemene med biltrafikk og parkering i sentrum, mente leder Ragnar Nordgreen. Arbeiderlaget me-

ner bilbasert handel skal konsentreres på Strandtorget, og mener parkeringsmulighetene ved senteret også bør styrkes uten at parkeringsarealet øker. I forslaget åpner arbeiderlaget blant annet parkeringsanlegg i fjellet med innkjøring fra Strandtorget og heis opp til Jernbanetorget og Stortorget.

Bekymringsfullt - Vi må starte i den rette enden, så vi ikke får bruddstykker av utbygging i sentrum. Mye av plan-

samarbeidet rakner allerede, og jeg er bekymret, fastslo Nordgreen. - Det er en bekymringsfull utvikling med fragmentering av prosjektene med kjøpesenter i sentrum. Dette er en kritisk stund, og jeg er livredd for at vi mister kontrollen med en skjønnsom utvikling av sentrum. Det må nok flere parkeringshus til enn Stortorget, men vi må forsøke å unngå den store biltrafikken i sentrum, avsluttet lederen.

Må snobbes ned

Forbruket utgjør rundt 60 liter øl per voksne nordmann. Mer enn ni av ti øl er lys pils som vi kjøper i butikk eller på skjenkesteder. Det er nordmenns favoritt, men interessen for mangfoldet av øl er økende, sier direktør Petter Nome i Bryggeriog drikkevareforeningen.

Boksøl tar over Vinmonopolet selger 258 ølmerker fra hele verden. Av de ti mest populære sortene sterkøl på polet, er åtte norske. Det viser at mange ønsker å prøve ulike ølsorter, og vi er glad for at så mange som 30 av de 50 mest populære merkene er norsk øl, sier Petter Nome. Juleøl er blant de mest populære sortene spesialøl og markerer seg sterkt på salgsstatistikken for desember. Juli var den beste ølmåneden i fjor, til tross for varierende sommervær. I august og mai ble det kjøpt mer øl enn i vanligvis gode måneder som juni og desember, sier Petter Nome. En stadig større andel øl kommer nå fra boks, mens andelen flaskeøl har sunket med 20 prosent siste år. Det selges nå fire ganger så mye øl fra boks som på flaske.

Mer flaskevann Salget av brus holdt seg stabilt i 2011. Mens det var en svak økning for sukkerfri brus, var det en tilsvarende nedgang for sukkerholdig brus. Vi kjøpte mer vann på flaske i fjor enn året før. Økningen er det vann med kullstyre som står for, mens det er en nedgang for vann uten kullsyre. Totalt drikker vi i gjennomsnitt 25 liter flaskevann i året. Flaskevann er et populært valg både på spisesteder og i dagligvarebutikkene, mens salget i kiosker og bensinstasjoner går ned, sier Petter Nome.

STUSSLIG: - Uten vintersporten er Lillehammerregionen faktisk ganske stusslig, fastslo Erik Ulateig i Olympiaparken, og håper byen klarer å enes om felles innsats fremfor å mele sin egen kake slik det ofte gjøres når Ungdoms-OL skal utvikles.

LILLEHAMMER: Ungdoms-OL i 2016 må snobbes ned og rettes mot dem som er deltakermålgruppa, ikke hvor man kan presse ut kroner og øre av folk, var tonen da Erik Ulateig i Olympiaparken tirsdag fortalte om sine erfaringer fra Innsbruck. LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

Ulateig er nylig tilbake fra årets Ungdoms-OL i alpene, og er flere erfaringer og vekkere rikere. Dem delte han med Nordre Aal og Sentrum Arbeiderlags årsmøte tirsdag. - Det er ikke minst et ønske fra IOC å finne ett fast sted hvor idrettsungdom, ikke minst fra svake vintersportsnasjoner skal samles og ha som base, og den posisjonen er det tenkt at Lillehammer skal ha. Ungdoms-OL er en fin start, og et arrangement som kler oss bedre enn Innsbruck, mente Ulateig.

Utnytte OL Innsbruck er om lag fem ganger større enn Lillehammer, og Ungdoms-OL var knapt merkbart i de deler av byen som ikke hadde arenaer i nærheten. - Lillehammer er mindre, og her kan vi kjøre på med OL i hele byen. Ungdoms-OL passer også inn i satsningen på å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon, og kan bli en utmerket katalysator for å utvikle visjonen vår, opplyste Olympiaparksjefen – og kom med et viktig poeng; - Vi må samles om hva vi vil ha ut av arrangementet i etterkant, som vi må samles om selve arrangementet, og skape varige effek-

ter. Jeg frykter at mange vil kjempe sin egen sak, som vi ofte gjør i Lillehammer, framfor å samarbeide, fastslo Ulateig.

Ungdommen viktigst - Ungdoms-OL er for Lillehammer en unik mulighet om vi klarer å stå samlet, og også et viktig steg mot satsningen på et eventuelt alpint-VM i 2019 og OL i 2022, konkluderte Ulateig, og fortalte om et usnobbete OL med ungdommene i fokus, ingen kostbare billetter, ingen ViP’er som ble bedre behandlet enn ungdommene selv, og et omfattende kultur- og utdanningsprogram minst like viktig som selve idretten.

Ingen sovepute - Det ligger klare føringer på å benytte eksisterende fasiliteter til Ungdoms-OL, i stedet for å bygge nytt. Ungdoms-OL er viktig for Olympiaparken, men skal ikke bli en sovepute for å utsette arbeidet med ny finansieringsplan for OLanleggene. Jeg håper politikerne i byen ser verdien av idrettsinfrastrukturen vi har her, for uten vinteridrett er faktisk Lillehammerregionen ganske stusslig, erklærte Ulateig. - Vi har en sterkere profil ute i verden enn vi aner selv som vintersportssted. Vi ble faktisk bedt om å søke Ungdoms-OL av IOC selv, avsluttet OL-parksjefen.


TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

11

g a d s r M . r a u r 2. feb

1 g a d n sø

AT I

GR

Vi inviterer alle til å sende en

S!

Send en hilsen til mamma gjennom Lillehammer Byavis torsdag 9. februar.

hilsen til mor.

Du kan sende oss en hilsen på følgende måter: E-post: redaksjon@byavis.no, på vår facebook-side, på SMS til tlf. 965 02 222 eller send et kort til Lillehammer Byavis, på SMS til 2242 - kodeord: byhilsen (tjenesten er gratis) Storgata 75, 2609 Lillehammer. Innleveringsfrist er mandag 6. februar.

r e d l i b g o Hilsener k k y r t å p r e ar m u r m b o e k f 9. g a d s r to i avisa


12

KULTUR

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

BIBLIOTEKENE PRESENTERER: ROY JACOBSEN

ANGER CAPPELEN DAMM 2011 ROMAN ANBEFALT AV ELISABETH FRANKMOEN, RINGSAKER BIBLIOTEK

Sjarmerende -

Anger er en roman om en mann som slipper ut av fengselet etter mange år. Hans Larsen har blitt 72 år, kona er død, og datteren har han mye uoppgjort med. Hans merker at det er vanskelig å komme ut i friheten, og starte et liv på nytt. Han får seg småjobber, og prøver å leve så godt han kan. Etter en bussulykke, blir Hans kjent med et ektepar, og flytter inn i huset deres. Mannen er lam, og kona er lei hele ekteskapet. Hans er usikker på hva slags rolle han spiller i huset, og blir litt fraværende. Hans blir betatt av kona, men skjønner ikke hva hun vil med ham, og hun begynner å styre livet hans på godt og vondt. Datteren Marianne er i 30 årene og alenemor for Greta på 6 år, hun jobber på et vaskeri. Dette anonyme og kjedelige livet lever hun, til hun møter MC gutten Trond. Men da han prøver å finne ut ting om faren hennes, bryter hun med han. Hun merker at fortiden som hun prøver å glemme, innhenter henne, og hun angrer på mye som har blitt gjort. Livet med faren er egentlig glemt, men når hun skjønner at faren har kommet ut av fengselet etter 8 år, begynner hun å tenke tilbake, og begynner å angre på det hun en gang gjorde mot han. Det er hennes skyld at han har sittet inne viser det seg. Boka har to fortellerstemmer, og vi møter Hans og Marianne i annet hvert kapittel. Det er mange spenningstopper og spørsmål i boka. Og vi som leser, vil ha svar på hva som egentlig skjedde. Vi får stadige hint om at faren er i nærheten av datteren, men vil de møtes noen gang? Jeg synes boka er bra fordi den gir en god skildring av personene, som tydeligvis angrer på noe de har gjort. Derav tittelen på boka. Og fortiden har tydelig satt sitt preg på dem vi møter. Forfatteren skriver i en lett tone. Anger er en fin og sår bok om å angre, men også en bok om kjærlighet og vennskap, om evnen til å tilgi hverandre selv om livet ikke har vært så lett bestandig.

Åpent årsmøte i Ship to Gaza

Vakkert fra Drømmek PÅ VALG; Interimstyret i Ship To Gaza som også er valgkomiteens forslag til styre: Fra venstre: Knut Korsæth, Jan P. Hammervold, Tove Lehre, Marlin Løkken, Stig Tore Engen og Tonje Falk, i tillegg er Tone Kolaas og Rita Sevaldsen foreslått.

Tirsdag kveld kl. 18.30 avholdes åpent årsmøte i Ship To Gaza der leder i Palestinakomiteen Line Khateeb forteller fra studietur til Gaza om palestinernes situasjon, levevilkår og framtidsmuligheter. Det blir canlige årsmøtesaker, valg og kaffe og lotteri loves det fra arrangørene. Valgkomiteen har foreslått følgende styre: Jan P. Hammervold (leder) Tove Lehre (nestleder) Stig Tore Engen (økonomiansvarlig) Knut Korsæth (sekretær) Tonje Falk Tone Kolaas Marlin Løkken Rita Sevaldsen

LILLEHAMMER: Drømmer sikre på oss selv, forklarte dirigent ble den røde tråden når Øyvind Å. Berg. Drømmekoret gjestet Lillehammer Kunstmuseum Nytt instrument er egentlig pianist og kompofor forestilling søndag Berg nist, så dirigentstillingen var fersk kveld. for han. ALEXANDRA KOSOWSKI redaksjon@byavis.no

Søndag var Drømmekorets andre konsert totalt da de kun hadde spilt i Elverum tidligere. ''Våkne til Livet'', konsertens tittel, visste seg å bli en stemningsfull affære. - Vi er vel relativt nystarta. Halvparten har aldri sunget i kor før, så vi har brukt et år på å bli trygge og

- Koret blir instrumentet mitt, sa han og mente det var like mye å musisere. Drømmekoret har offisiell adresse i Hamar, men i følge Berg er det en god blanding av personer: - Det er egentlig et øst- innlandsprosjekt, forklarte han.

Ea av Eoner I sin tid som komponist har Berg hovedsakelig tatt for seg teaterstyk-

ker og et av disse stykkene er Obrad Doncics ''Ea av Eoner'', et av hovedelementene i søndagens konsert. Kveldens røde tråd var som sagt drømmer, noe som kanskje kan forventes når det er Drømmekoret som opptrer. Det som var mer bemerkelsesverdig var at hele konserten ble arrangert av Via Somnii Innlandet, hvor Obrad Doncic er grunnlegger.

Positiv energi I følge Via Somniis nettside er det mulig å forstå sine drømmer, og at dette kan gi bedre innsikt i våre egne liv. - De fokuserer på positiv energi, forklarer Berg. Positiv energi ble


KULTUR

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

- men ikke bare positivt LILLEHAMMER: Professor i markedsføring Lars Erling Olsen mener Lilyhammer tegner et karikert bilde av et veldig naivt folkeferd. - Det er kanskje sjarmerende, men ikke bare positivt, sier han til Byavisa. - Det blir for dumt, svarer turistsjef Vidar Svanmyr.

TORE STEFFENS toresteffens@byavis.no

Forrige uke ble det meldt om nærmere en million seere da Lilyhammer, endelig fikk sin premiere på NRK. Tidenes høyeste premieretall for en drama-satsing på norsk tv. Professor i markedsføring Lars Erling Olsen ved Markedshøyskolen tror det i utlandet vil gavne Norge mer enn Lillehammer. - Med flotte bilder fra Lillehammer og omegn - tror jeg nordmenn blir minnet om Lillehammer som mulig destinasjon og kanskje vinterferiested. Sånn sett vil nok serien bidra, om enn ganske moderat, til å bygge positiv kjennskap og assosiasjoner. For utlendinger tror jeg serien mer kobles mot nordmenn og Norge generelt og mindre konkret til Lillehammer, sier han.

Naivt - Oppmerksomheten, uansett om det er Lillehammer eller Norge, er litt todelt. Ja, serien viser fine bilder og mange feriemuligheter, men samtidig tegnes et karikert bilde av et veldig naivt folkeferd. Kanskje sjarmerende men ikke bare positivt.

Paff Turistsjef Vidar Svanemyr forteller at han blir paff når han hører uttalelsene. - Det er jo ikke laget som noen dokumentar, og vi skjønner jo at NAV ikke er slik. Dette blir litt tøvete og for dumt, mener Svanemyr som synes premieren var bra og svarte til forventningene.

Positivt - Det har jo vært mye positiv omtale i media etter premieren og det er ekstra morsomt, det skal bli spennende å se om seertallene vil holde seg i de neste episodene, forteller Svanemyr. - Det er liten tvil om at serien bygger opp Lillehammer som merkevare. Virkemiddel Lars Erling Olsen tror serien kan hjelpe Lillehammer mot målet om å bli Nord-Europas mest komplette vintersportsdestinasjon. - Lillehammer når ikke målet på grunn av dette alene, men som en del av annen markedsføring kan dette være et effektivt virkemiddel.

LILYHAMMER: Forrige uke ble det meldt om nærmere en million seere da Lilyhammer, endelig fikk sin premiere på NRK, men professor i markedsføring Lars Erling Olsen mener Lilyhammer tegner et karikert bilde av et veldig naivt folkeferd.

oret det, for koret fikk en nydelig klang mellom veggene på Lillehammer Kunstmuseum. Både noter og stemmer stemte og en flott encore på den første låta ''Himmel'' gjorde seg som avslutning. - Veldig hyggelig at dere kom å vi fikk dele med dere, takket en smilende Øyvind Å. Berg som hadde all grunn til å være fornøyd med kvelden. Han påpekte også at alle var velkomne til Hamar denne uka om de ønsket en reprise av konserten. SOLIST : Kari Berg var en av kveldens solister og bidro også med sangen ''Jeg er'' hvor hun stod bak teksten.

13


14

KULTUR

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

Magiske takter

fra Jenny LILLEHAMMER: Etter forrige ukes lydprøve spådde Byavisa en sår, og kanskje litt forsiktig Jenny Moekonsert i Søre Ål Kirke lørdagskveld. Sårt ble det, men også spennende. ALEXANDRA KOSOWSKI redaksjon@byavis.no

Jenny Moe entrer scenen sammen med Gunhild Hjermundrud (vibrafon og perkusjon) og Are Kvamstad (gitar).Det er stille i rommet, og band og artist stiller seg på sine respektable plasser i Søre Ål Kirke uten et ord. Stearinlys er tent overalt og setter stemning. Rommet er spent.

Reiste Fredag reiste de fra Røros og torsdag var de i Trondheim. Lørdag var de på Søre Ål og søndag ventet Hamar. - Denne sangen handler om å reise, når man må reise, forteller Jenny Moe før notene flyger og ''Got away this time'' synges. Det er en rolig låt, men med trykk fra Hjermundrud og god tekst blir blir det aldri kjedelig. Rytme Hjermundruds slaginstrument er fascinerende og gjør mye med konsertens stemning. Slagene kommer når man minst forventer det og bryter inn i ellers rolige omgivelser. For eksempel starter en av låtene nesten som en marsj, noe som bryter ut av mønsteret. Slaginstrumentets effekt kommer spesielt godt fram i ''Mon capitaine'', kveldens beste låt forsåvidt, hvor slagene bryter inn i en ganske rolig og forsiktig låt. Kontrastene mellom skjørheten i Moes stemme

og kraften i slagene gir meg frysninger resten av kvelden.

Inspirert av Frankrike Mon Capitaine er forresten et fransk uttrykk, og det er tydelig at Moes år i Frankrikes hovedstad har gitt inntrykk. For på repertoaret er det både en låt oversatt fra fransk til norsk, samt en Moe selv har skrevet på fransk. - Jeg har fått høre at sangen ikke fungerer i Frankrike, fortalte Moe ved en tidligere anledning. Det blir vanskelig å dømme mottakelsen i Frankrike, men her blir det både eksotisk og mystisk. Her fungerer den så absolutt. Magnus Hængsle fra bandet turns hadde også en gjesteopptreden denne kvelden, og ble med i duett på blant annet låta stills. Moe lovte oss en nydelig lørdagskveld, og det ble det. Til høsten kommer det plate, og mitt eneste ønske er at hun kan overføre en brøkdel av magien fra scenen til cd.

VAKKERT: Det ble fine takter i Søre Ål Kirke når Jenny Moe (midten) gjestet Søre Ål Kirke lørdag. Med seg hadde hun Gunhild Hjermundrud (f. v) Are Kvamstad og gjestevokalist Magnus Hængsle.

NORGESPREMIERE OG UKENS PERLEDYKK:

Kinoprogrammet fra 3.02 til 9.02

FREDAG 3.02.12 FRANSKE FILMDAGER: 9:00: Klassen (Entre les murs) 2008, Laurent Cantet. 11:30: Samtale om fransk film i Norge. 13:00: De andres smak (Le gôut des autres) 2000, Agnès Jaoui. 17:00: Menneskelige ressurser (Ressources humaines) 1999, Laurent Cantet. 19:00: Oppsummering v/ Søren Birkvad. 20:00: Snøen på Kilimanjaro (Les neiges du Kilimandjaro) 2011, Robert Guèdiguian. Førpremiere. 22:00: Samlerne og jeg (Les glaneurs et la glaneus) 2000, Agnes Varda. Deltakere med deltakerbevis har fri adgang til foredrag og filmer før kl.18.00. (Unntatt førpremierer lørdag).Fra kl.18.00 billettpris kr. 50,med deltakerbevis.

FØRPREMIERE: 16:50: Pus med støvler (3D, original med tekst) am, 7 år, egn. fam. Historien om hendelsene som leder frem til den sverdkjempende kattens møte med Shrek og vennene hans. 17:00: The Descendants am, alle, egn. u./v. Vant Golden Globe for beste drama. Nominert til fem Oscar.

NORGESPREMIERE: 19:25: War Horse am, 11 år, egn. u./v. Oscarnominert krigsdrama fra selveste Steven Spielberg. 21:20: Mission: Impossible - Ghost Protocol am, 15 år, egn. u./v. Vinterens største actionbegivenhet står for døren når Tom Cruise er tilbake i rollen som spesialagenten Ethan Hunt!

18:55: Jernkvinnen en, 11 år, egn. u./v. Intimt portrett av en ekstraordinær kvinne, med Meryl Streep i oscarominert rolle som Margaret Thatcher

LØRDAG 4.02.12 FRANSKE FILMDAGER: 15:00: En katt i Paris (Une vie de chat) 2011, Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli. Førpremiere. 15:00: Snøen på Kilimanjaro (Les neiges du Kilimandjaro) 2011, Robert Guèdiguian. Førpremiere. 17:00: Le Havre 2011, Aki Kaurismäki Deltakere med deltakerbevis har fri adgang til Le Havre. For førpremierene billettpris kr. 50,- med deltakerbevis. Lillehammer barnefilmklubb presenterer: 13:00: Kurt blir grusom no, 7 år, egn. fam. 13:00: Nå Skal Du Høre no, 7 år, egn. fam.

FØRPREMIERE: NORGESPREMIERE: 22:20: Chronicle 15 år, egn. u./v. Tre tenåringsgutter gjør en utrolig oppdagelse som fører til at de alle utvikler umenneskelige krefter.

15:00: Pus med støvler (3D, norsk tale) am, 7 år, egn.fam. Historien om hendelsene som leder frem til den sverdkjempende kattens møte med Shrek og vennene hans.

Direkte fra Den Norske Opera & Ballett: 17:50: La Boheme, Puccinis udødelige mesterverk, i Stefan Herheims regi, er en av sesongens desiderte høydepunkter fra Den Norske Opera. 19:05: The Descendants am, alle, egn. u./v. Vant Golden Globe for beste dramafilm. Nominert til fem Oscar.

FØRPREMIERE: 19:35: Pus med støvler (3D, original med tekst) am, 7 år, egn. fam. 21:00: War Horse am, 11 år, egn. u./v. Oscarnominert krigsdrama fra selveste Steven Spielberg. 21:30: Chronicle 15 år, egn. u./v. Tre tenåringsgutter gjør en utrolig oppdagelse som fører til at de alle utvikler umenneskelige krefter. 21:35: Mission: Impossible - Ghost Protocol am, 15 år, egn. u./v. Vinterens største actionbegivenhet står for døren når Tom Cruise er tilbake i rollen som spesialagenten Ethan Hunt!

UKENS PERLEDYKK: 17:20: Jernkvinnen en, 11 år, egn. u./v. Intimt portrett av en ekstraordinær kvinne, med Meryl Streep i oscarominert rolle som Margaret Thatcher.

SØNDAG 5.02.12 14:50: Play sv, 11 år, egn. u./v. Ruben Östlund (regissøren bak "De ofrivilliga") tar opp moralske spørsmål på originalt vis og skaper en tankevekkende film av de sjeldne. Siste dag.

FØRPREMIERE: 14:50: Pus med støvler (2D, norsk tale) am, 7 år, egn. fam. Historien om hendelsene som leder frem til den sverdkjempende kattens møte med Shrek og vennene hans. 14:50: Løvenes konge 3D (norske stemmer) am, 7 år, egn. fam. Bli med på livets uendelige sirkel - Se Løvenes Konge for første gang på kino i 3D! På vei ut.

FØRPREMIERE: 16:50: Pus med støvler (3D, norsk tale) am, 7 år, egn.fam. 16:50: Varg Veum -De døde har det godt no, 15 år, egn. u./v. Trond Espen Seim spiller Varg Veum i den nest siste filmen i serien. Siste dag. 17:20: The Descendants am, alle, egn. u./v. Vant Golden Globe for beste dramafilm. Nominert til fem Oscar.


KULTUR

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

FILMANMELDELSE EN GUTT OG HANS HEST REGI: STEVEN SPIELBERG SKUESPILLERE: JEREMY IRVINE, EMILY WATSON, DAVID THEWLIS, TOM HIDDLESTON, BENEDICT CUMBERBATCH GENRE: DRAMA / KRIGSFILM NASJONALITET: USA LENGDE: 2 T. 26 MIN. SENSUR: 11 ÅR EGNETHET: UNGDOM/VOKSEN

ANMELDT AV LIV MAREN MÆHRE VOLD

War Horse er en historie vi har sett flere ganger før i andre innpakninger (ref., Silkesvarten) og handler

FØRPREMIERE:

MANDAG 6.OG TIRSDAG 7.02

ONSDAG 8.02.12

18:50: Pus med støvler (3D, original med tekst) am, 7 år, egn. fam. Historien om hendelsene som leder frem til den sverdkjempende kattens møte med Shrek og vennene hans.

18:30: Muldvarpen en, 15 år, egn. u./v. Mesterlig thriller med Gary Oldman og Oscar-vinner Colin Firth, med handling lagt til den kalde krigens dager.

Formiddagskino: 12:00: Jernkvinnen en, 11 år, egn. u./v. Babykino: 12:00: War Horse am, 11 år, egn. u./v.

18:30: Løvenes konge 3D (norske stemmer) am, 7 år, egn. fam. Bli med på livets uendelige sirkel - Se Løvenes Konge for første gang på kino i 3D! På vei ut.

18:30: Muldvarpen en, 15 år, egn. u./v. Mesterlig thriller med Gary Oldman og Oscar-vinner Colin Firth, med handling lagt til den kalde krigens dager.

19:45: Chronicle 15 år, egn. u./v. Tre tenåringsgutter gjør en utrolig oppdagelse som fører til at de alle utvikler umenneskelige krefter.

20:30: War Horse am, 11 år, egn. u./v. Oscarnominert krigsdrama fra selveste Steven Spielberg.

18:30: Løvenes konge 3D (norske stemmer) am, 7 år, egn. fam. Bli med på livets uendelige sirkel - Se Løvenes Konge for første gang på kino i 3D! På vei ut.

21:05: War Horse am, 11 år, egn. u./v. Oscarnominert krigsdrama fra selveste Steven Spielberg.

20:50: Mission: Impossible - Ghost Protocol am, 15 år, egn. u./v. Vinterens største actionbegivenhet står for døren når Tom Cruise er tilbake i rollen som spesialagenten Ethan Hunt!

20:30: War Horse am, 11 år, egn. u./v. Oscarnominert krigsdrama fra selveste Steven Spielberg.

21:40: Muldvarpen en, 15 år, egn. u./v. Mesterlig thriller med Gary Oldman og Oscar-vinner Colin Firth, med handling lagt til den kalde krigens dager.

21:10: Chronicle 15 år, egn. u./v. Tre tenåringsgutter gjør en utrolig oppdagelse som fører til at de alle utvikler umenneskelige krefter.

21:05: Mission: Impossible - Ghost Protocol am, 15 år, egn. u./v. Vinterens største actionbegivenhet står for døren når Tom Cruise er tilbake i rollen som spesialagenten Ethan Hunt!

UKENS PERLEDYKK: UKENS PERLEDYKK: 18:50: Jernkvinnen en, 11 år, egn. u./v. Intimt portrett av en ekstraordinær kvinne, med Meryl Streep i oscarominert rolle som Margaret Thatcher.

18:30: Jernkvinnen en, 11 år, egn. u./v. Intimt portrett av en ekstraordinær kvinne, med Meryl Streep i oscarominert rolle som Margaret Thatcher.

20:50: Mission: Impossible - Ghost Protocol am, 15 år, egn. u./v. Vinterens største actionbegivenhet står for døren når Tom Cruise er tilbake i rollen som spesialagenten Ethan Hunt! 21:10: Chronicle 15 år, egn. u./v. Tre tenåringsgutter gjør en utrolig oppdagelse som fører til at de alle utvikler umenneskelige krefter.

UKENS PERLEDYKK: 18:30: Jernkvinnen en, 11 år, egn. u./v. Intimt portrett av en ekstraordinær

om unge Albert og hans fattige husmannsfamilie på en gård i Devon. Ad omveier og en sta far får han fullblodshesten Joey under lovnader om å oppdra og innri ”den umulige hesten” selv. Første verdenskrig kommer, og for å redde gården tar faren hesten til byen og den kommer i det britiske forsvarets hender. Filmen forteller historien om tapre soldater på både britisk og tysk side samt unge, søte franske Emelie som alle på hver sin måte knytter bånd til hesten. Joey beskrives som en mirakelhest, som også bevises da han klippes løs fra piggtrådbunten på fronten av en britisk og en tysk soldat få dager før krigen er over, og bringes tilbake etter et slag kron og

15

mynt til den britiske basen. Her er også Albert, som omsider har blitt gammel nok til å verve seg til krig, skadet av tysk gass og blindet, og som finner igjen hesten fra sykesenga sekunder før den skal skytes på grunn av skadene. En rørende historie krydret med grusomme bilder fra skyttergravene og usedvanlig vakkert landskap både hjemme i Devon og i Frankrike. Det mest iøynefallende er lyssettingen og kolorasjonen, særlig i de scenene som spilles i Devon, på grensen til det uvirkelige, men ach så vakkert. Likevel, en historie vi har hørt før, i ny, tåredryppende innpakning, vakre farger og klisjeer fra ende til annen. Men alldeles perfekt for hestejenter som tåler å se litt blod og gørr fra krigen.

kvinne, med Meryl Streep i oscarominert rolle som Margaret Thatcher.

UKENS PERLEDYKK:

TORSDAG 9.02.12

18:30: Jernkvinnen en, 11 år, egn. u./v. Intimt portrett av en ekstraordinær kvinne, med Meryl Streep i oscarominert rolle som Margaret Thatcher.

Cinematekets torsdagsfilm: 18:00: Charade - Hvem svindler hvem? (1963) Regi: Stanley Donen. Romantisk komedie og spennende thriller i ett, utført på stiligste hollywoodvis av Stanley Donen, hva mer kan en ønske seg. Billetter kjøpes i kinoens billettluke før filmstart. 18:30: Løvenes konge 3D (norske stemmer) am, 7 år, egn. fam. Bli med på livets uendelige sirkel - Se Løvenes Konge for første gang på kino i 3D! På vei ut. 20:30: Chronicle 15 år, egn. u./v. Tre tenåringsgutter gjør en utrolig oppdagelse som fører til at de alle utvikler umenneskelige krefter. 20:30: War Horse am, 11 år, egn. u./v. Oscarnominert krigsdrama fra selveste Steven Spielberg. 20:50: Mission: Impossible - Ghost Protocol am, 15 år, egn. u./v. Vinterens største actionbegivenhet står for døren når Tom Cruise er tilbake i rollen som spesialagenten Ethan Hunt!

Tillegg fredag: Direkteoverføring av La Bohème fra Den Norske Opera & Ballett lørdag 4.februar. Tillegg lørdag til tirsdag: Formiddagskino onsdag kl.12.00: Jernkvinnen. Babykino onsdag kl.12.00: War Horse. Cinematekets torsdagsfilm kl.18.00: Charade – Hvem svindler hvem? (1963). Tillegg onsdag: Cinematekets torsdagsfilm kl.18.00: Charade – Hvem svindler hvem? (1963). Kilimanjaro og Mamma Gogo.

Vi tar forbehold om endringer, sjekk dagens forestillingstider. e-billett og filminfo: www.lillehammerkino.no. Bill.aut åpen 09.00-21.15. Reserverte bill. hentes senest 30 min før filmstart.


16

ANNONSER

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

kulturPLAKATEN

Kvande i Parken

KONSERT: Evan Roberts (f.v.), Carol Kvande og Roger Williamsen spiller i dag i Søndre Park Cafe

LILLEHAMMER: Carol Kvande tar med seg Evan Roberts og Roger Williamsen og spiller i dag konsert på Søndre Park Cafe REDAKSJONEN redaksjon@byavis.no

- Jeg har hatt flere konserter i ParkCafe'n tidligere, og det har alltid vært god stem-

ning blant unge, unge voksne og voksne. Gitt lokalets størrelse blir det også denne gangen en uformell og intim stemning, sier Kvande. Kvande omtaler pianisten Evan Roberts som sin reservepappa fra Sør-Afrika som er på besøk i Norge. Roger Williamsen på kontrabass har tatt turen fra Sunnmøre for å være med å spille. Det vil være en blanding av jazz, pop, ballader og kabaretnummer som blir fremført.

Rødølen på folkemusikkscenen LILLEHAMMER: Lillehammer folkemusikkscene får besøk av gausdølen Tore Rødølen når de inviterer til årets først folkemusikkpub på Lillehamer Bryggeri i dag. REDAKSJONEN redaksjon@byavis.no

TIL UKA: Team Me fra Elverum er blant headlinerne under årets UKA-festival 21. til 26. februar.

Fra stjerner til LILLEHAMMER: Årets UKA-festival byr på stjerner i alle varianter – fra Spellemannsvinnere til stjerneskinnstur i fakkellys. LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

Rødølen er en anerkjent spelemann på fele med røtter i folkemusikkmiljøet. Han er Aklassespelemann og har gode resultater fra mange kappleiker. Han har i mange år vært aktiv i Lillehammer spel -og dansarlag. I tillegg til å være en god felespelemann behersker han også nyckelharpe og hardingfele. Etterpå er det åpen scene som vanlig.

Privatleie VW Passat stv.

Blant headlinerne på festivalscenen er Spellemannsvinnerne Envy og Team Me, som også får selskap av norske stjerneskudd som Monteé og Emilio. 21. til 26- februar skal studentene nemlig snu byen på hodet, og alle er invitert. - Vi er stolte av bandene vi har klart å få tak i, ikke minst med to Spellemannsvinnere og flere gode, anerkjente band. Monteé var jo også nominert til Spelle-

mann, og vi har bevisst satt sammen et program bestående av norske relativt nykommere med ulik sjanger, sier PR-ansvarlig Endre Knutsen, og byr på både hiphop og rock. - Vi satset mot et variert program, og det føler vi at vi har klart å få til. Vi har ikke gått for de mest vanvittige bandene, men lagt oss på en middelvei, med forholdsvis kjente band på vei opp i stedet for de mer etablerte, sier Knutsen, og lover at musikkprofilen skal passe studenter og ikkestudenter i alle aldere. - Men UKA rommer en hel festival, fra gudstjenesten som starter hele ballet, til temafester og foredrag, forteller han. På menyen står også blant annet foredrag ved Øivind Andersen, professor i gresk ved Universitetet i Oslo om den greske mentaliteten og

identiteten, selvforsvarsteknikker, øl- og vinsmaking og den tradisjonelle skidagen. Uka-TV er nordens største student-TV-produksjon og starter sendingene allerede mandag i UKA. - Det er en enorm produksjon og en fin erfaring for dem som produserer UKATV. Sendingene vises på frikanalen på kabelnettet hver dag, sier Knutsen, og håper hele Lillehammer blir med og lager liv når studentene skal markere seg. - I utgangspunktet er det en studentfestival, men hele byen er invitert. Alle konsertene holdes på Studenhuset Bingo’n, mens utestedene ellers i byen arrangerer diverse etterfester og temafester. Det skal være en uke som passer alle, uansett smak, lover han.

Stand-up Pub i Vingrom med fra kr. 1995,- pr. mnd. Forskuddsleie kr. 50.000,-, 45.000km/3 år, nominell rente 1,99%. Beløp inkl. mva. Kampanjemodell VW Passat Edition st.v. fra kr. 337.900,- Vi tilbyr også lån gjennom Møller Bilfinans til 1,99% nominell rente.

VINGROM: 10. februar blir det igjen stand-up kveld på puben i Vingrom når Jonas Rønning og André Jerman kommer på besøk. REDAKSJONEN redaksjon@byavis.no

Industri gt. 52A. Tlf.: 24 03 37 25

På Stand Up Norges nett-

sider står det slikt om Rønning: «For mange er Jonas kjent som megafonmannen, og ikke helt uten grunn. Med sin faste følgesvenn på scenen har fått det norske folk til å ramle av stolene i en årrekke. Den erfarne komikeren er etter 15 år fremdeles en publikumsfavoritt!» Jonas Rønning har 17 år bak seg i underholdningsbransjen. Han slo for alvor igjennom som komiker etter

at han satte opp showet Stand Up & Go på Smuget i Oslo i 1997. Før den tid jobbet han blant annet som utegående reporter for NRK Radio, jobbet med lokalrevy og sakte men sikkert bygget seg opp et rykte som en av landets første, gode standupkomikere. Etter at standup ble et levelig yrke for Jonas har imidlertid langt flere arbeidsoppgaver blitt tilbudt ham.


ANNONSER

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

17

kulturPLAKATEN

Holder fortsatt mål LILLEHAMMER: Øystein Sunde holder fortsatt mål; «sånn er'e bare». Da Sunde tok med seg Meget i Sløyd til Maihaugsalen var han, som alltid, i kanonform. TORE STEFFENS toresteffens@byavis.no

Publikum var bergtatt allerede før første sang, og til og med hans eminente band Meget i Sløyd måtte trekke på smilebåndet av Sundes mange morsomheter.

Gammelt og nytt Øystein Sunde tok oss med tilbake til sin spede begynnelse på viseklubbscenen på Dolphins og tok oss videre inn i sitt humoristiske univers med musikalske- og verbale krumspring.

stjerner Disse kommer: Team Me: Team Me er opprinnelig enmannsprosjektet til Marius Drogsås Hagen, som vokste seg til å bli et band med hele seks medlemmer. Bandet fikk Spellemannspris som årets popgruppe, og sammenlignes blant annet med Sufjan Stevens, Animal Collective og Arcade Fire. The Megaphonic Thrift: Bergensbandet omtales som et av Norges mest spennende rockeband, og slapp ”Decay Decoy” i 2010. Hittil har de spilt blant annet på SXSW, Øya, Berlin Festival, The Great Escape og EuroSonic. Monteé: Prog-popbandet ble startet av Anders Tjore, Erlend Mokkelbost og Maya Vik i 2006, og har vokst til å bli et eklektisk discobeatband tross bak-

grunnen fra blant annet orkestral pop, hardcorepunk og alternativ rock. Envy: Envy vant Spellemannsprisen for beste musikkvideo, og vant pris for beste usignerte liveband under Emergenza-festivalen i Berlin. De har blitt de fremste representantene for urban norsk musikk, og har allerede spilt på landets største festivaler. Emilio: Den 20 år gamle rapperen fra Oslo har vært i kulissene på musikkNorge i mange år, og har blant annet vært aktivt deltakende i Gatekunstprosjektet. Karrieren startet allerede som 11-åring, og Emilio har vært support blant annet for Karpe Diem, Madcon, Lars Vaular Ken Ring og Lloyd Banks.

Jonas Rønning

Imponerende Det går fortsatt fort, når Sunde prater, og når han vender seg til Snurre-sagaen med Harald Jordfreser og Olav den deilige må man bare gapskratte. Sangtekstene er også umulig å ikke bli fascinert over, men fortsatt er han mest imponerende når han viser fram sine gitarkunster, fingrene flyr over gitaren og når tonene blir som de blir kan man ikke annet enn å gni seg i øynene og lure på om det faktisk er mulig.

FULLT HUS: Ikke et sete sto ledig da Øystein Sunde gjestet Maihaugen med showet «Men da må du ha», og artisten imponerte.

Uoffisiell talsmann for evneveike LILLEHAMMER: Omsorgssvikt er synlig – for dem som våger å se. REDAKSJONEN redaksjon@byavis.no

I 2007 kom boka «Aldri for sent å bli et lykkelig barn». Her har Terje Forsberg selv skrevet sin historie. Den er sterk. Han vokste opp i et hjem med en far som var alkoholiker og voldelig, ble mobba på skolen, hadde ingen venner, ble erklært evneveik av en lærer og det forfulgte han videre gjennom hele oppveksten. Både foreldrene og samfunnet svikta. 20 år gammel sier han selv at han var et vrak som verken kunne lese eller skrive. I dag har han gitt ut to bøker: «Aldri for sent å bli et lykkelig barn» (2007) og «Mannen som ble et lykkelig barn» (2011) og han reiser rundt og har foredrag om at «det nøttar» Hans historie kan både hjelpe oss med å våge å se de som har det vondt og det kan gi oss en forståelse av hvorfor barn oppfører seg som de gjør.

10. februar kommer Terje Forsberg til Lillehammer. Han skal ha undervisning både på Høgskolen og på Mesna vdg. Skole, men om kvelden blir det åpent møte i Norde Ål kirka kl. 19.00 Der han vil fortelle sin historie. Den er det viktig at mange får høre, fordi denne historien kan gjøre oss mer bevisst på å være et medmenneske for de vi møter, i stedet for å lukke øynene og la være å se. Men det er også viktig for de mange av oss som sliter, å høre han som har gjort seg til «uoffisiell talsmann for

Kunstpause

Her kan arrangører/spisesteder eller andre kulturaktiviteter annonseres! Denne annonsestørrelsen koster kun kr 570,- + mva!

I et rom i museet kan du se høydepunkter fra norsk kunsthistorie didaktisk montert etter epoker og tendenser. Med utgangspunkt i dette rommet vil direktør Svein Olav Hoff ha en gjennomgang av kunsthistoriens tidsepoker i Kunstpausen torsdag 2. februar kl 11.30-11.45.

Kontakt oss på tlf 96 50 22 22 eller send en epost til: annonse@byavis.no

oss evneveike» og hans budskap om at det aldri er for sent å bli et lykkelig barn. Selv ble han det først i voksen alder. Bøkene er utgitt på Lunde forlag og det blir mulig å få kjøpt dem denne kvelden. Det er Sambandet Misjonsforsamling som står som arrangør av denne kvelden. Sambandet Misjonsforsamling er tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband.

Velkommen på Nordseter Sportell

LANDEMIDDAG Fredag-Lørdag (18:30-20)

2-3 retter fra kr. 210/p

LANDELUNSJ Søndager (12-17) Kald & Varm Buffé inkl. dessert og kaffe. Kr. 175/p

Tel. 99 43 7000 tast 4

www.nordseter.no


18

NĂ&#x2020;RINGSLIV

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

KALDT VĂ&#x2020;R. H VILA

HANSEN & DYSVIK

Topp

Tilbud Norges dyna Siste sjanse!

199,95 Blazer

499,95 Bukse

140x200

399,95

990,Alle 6 Stjerners ulltepper og utgüende tepper Halv pris! Kom og se pü vürt store tepputvalg. De fineste gür først.

THE BODYSHOP Mor fortjener velvĂŚre! Moringa produkter fra

40,- til 189,-

VĂĽr best selgende dundyne!, nĂĽ enda billigere.

Høie sengesett i flanell

SPORT1 ALLE Bergans dunjakker

30% LAMPEHUSET

30% En mengde gardiner opptil

70% H&D Historie for lave priser.

Tentacle large fra pulz Finnes i sort,lilla og klar (før 2199,-)

Denne uken

1759,-

PARFYMERIET Dame: Kjøp valgfri krem fra estee lauder, fü gave til en verdi av

500,BJĂ&#x2DC;RKLUND Rosa klokke

Lilla klokke

(før 798,-)

(før 698,-)

548,- 498,-

Herre: Boss selection deo (før 220,-)

169,-

Med forbehold om tr ykkfeil og utsolgt vare.

9-20 (18) s65 butikker i Lillehammer s 1000 gratis p-plasser sSTRANDTORGETNOs&Â&#x2019;LGOSS


ANNONSEBILAG

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

HETT UTVALG. STRANDTORGET ZOO Demo av FURminator i butikken fredag 03.02 kl 1200-1400 FURminator fjerner effektivt underpels og løse hår og reduserer røyting med opp til 90% Alle FURminatorer

20%

KAPPAHL Alle BH

99,-

ALLE BH

99,-

&LEREGODE tilbud kommer på Facebook. &’LGOSSOG vær oppdatert!

19


20

ANNONSER

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

● STILLING LEDIG SpareBank 1 Gudbrandsdal er en solid lokalbank i sterk utvikling. Vårt markedsområde er Gudbrandsdalen og Lillehammer med hovedkontor på Vinstra. Bankens forvaltningskapital er 4,9 mrd. kroner med 60 medarbeidere. Banken tilbyr alle finansielle tjenester. SpareBank 1 Gudbrandsdal er medeier og aktiv deltager i SpareBank 1-alliansen.

KUNDERÅDGIVER DAGLIGBANK Kunderådgiver Dagligbank avd. Lillehammer Banken utvider sin personmarkedsavdeling ved avd. Lillehammer. Banken flytter inn i nye og moderne lokaler i Storgaten 54. Du vil ha unike muligheter til å være med å bidra til vår videre vekst på kontoret i et aktivt og engasjert miljø.

Sentrale arbeidsoppgaver: • • • •

Aktivt salg av bankens produkter og tjenester Betjening av dagligbank/ automatløsninger Betjening av lånekunder på PM Bistå de øvrige kunderådgiverne i sitt arbeid

Kvalifikasjoner og egenskaper: • • • •

Utdanning og eller erfaring innen ovennevte oppgaver Evne og lyst til salgs- og resultatorientert arbeid Like og jobbe selvstendig og i team Positiv innstilling

Nærmere opplysninger om stillingen fåes ved henvendelse til Ass banksjef PM,Marit Kolstad, mob.90101649 eller avd.leder Øyvind Jevne, 95290849.

Lønn etter avtale

Proel AS er et lokalt elektrofirma med base i Vågå kommune i Gudbrandsdalen. Proel AS er din lokale samarbeidspartner innen alle typer sterkstrømsinstallasjoner, svakstrømsinstallasjoner, varme/varmepumpe og rørleggertjenester i privatboliger, hytter og næringsbygg. Proel omsetter for ca. 24 millioner kroner i 2011. Vi er i dag 26 ansatte, og våre elektromontører og rørleggere har bred kompetanse og lang erfaring. Vi holder til på industriområdet i Vågå sentrum der vi har kontor, butikk og lager.

Grunnet økende oppdragsmengde søker vi etter

TO RØRLEGGERE med fagbrev. Ønskelig med noen års erfaring. Riktig person vil bli tilbudt svært konkurransedyktige betingelser. Er du interessert så kontakt daglig leder Roar Valbjørgsløkken, roar@proel.no Tlf. 61 23 24 40 på dagtid, 907 93 217 på kveldstid. Søknader behandles konfidensielt.

Søknadsfrist 10.februar. Stillingen er ledig fra 15.april.

Søknad sendes SpareBank 1 Gudbrandsdal, Organisasjonsavdelingen, 2640 Vinstra eller e-mail org@s1g.no innen 10.februar. Hjemmeside: www.s1g.no

LONBAKKEN MEKANISKE VERKSTED AS er en mekanisk produksjonsbedrift med omsetning i 2011 på ca. 11 mill. kroner og 9 ansatte. Produksjonen er ordrebasert, med leveranser til bygge- og anleggssektoren, samt egne vegbaserte produkter. Bedriften har sunn økonomi og ordnede arbeidsforhold. For snarlig tiltredelse søker vi:

SVEISER/ PLATEARBEIDER for produksjon i eget verksted. Vi tilbyr variert arbeid med gode kolleger og godt arbeidsmiljø. Det vil bli vektlagt at du kan arbeide selvstendig, og fagbrev forutsettes. Lønn: Iht. gjeldende tariff. Nærmere opplysninger kan gis av produksjons leder Rune Plassen Bakken, tlf. nr. 61 23 55 74 / 909 60 140 eller på e-post rune@lonbakken.no. Skriftlig søknad innen 20.02.12.

Jotunheimen Reiseliv AS er destinasjonsselskapet for Vågå, Lom og Skjåk. Selskapet gjennomfører ulike oppgåver innan marknadsføring, sal og produktutvikling, i tilknyting til overnatting - og aktivitetsleverandørar i kommunane. Og skal i saman med offentlege og private, fremja utviklinga av destinasjonen som reisemål. Jotunheimen Reiseliv AS har kontor på Norsk Fjellmuseum i Lom.

Vi søkjer etter:

Reiselivssjef Registrert el-installatør - godkjent rørlegger

2680 Vågå • Telefon: 61 23 24 40 Faks: 61 23 24 41 • www.proel.no

SpareBank 1 Gudbrandsdal er en solid lokalbank i sterk utvikling. Vårt markedsområde er Gudbrandsdalen og Lillehammer med hovedkontor på Vinstra. Bankens forvaltningskapital er 4,9 mrd. kroner med 60 medarbeidere. Banken tilbyr alle finansielle tjenester. SpareBank 1 Gudbrandsdal er medeier og aktiv deltager i SpareBank 1-alliansen.

VIKARIAT KUNDERÅDGIVER DAGLIGBANK Banken har ledig et vikariat som Kunderådgiver Dagligbank ved vårt kontor på Otta Vikariatet har en varighet på 1. år Sentrale arbeidsoppgaver: • • • • •

Betjening av dagligbank/ automatløsninger Aktivt salg av bankens produkter og tjenester Betjening av lånekunder på PM Bistå de øvrige kunderådgiverne i sitt arbeid Stillingsinnhold kan tilpasses søkers kompetanse

Kvalifikasjoner og egenskaper: • • • •

Utdanning og eller erfaring innen ovennevte oppgaver Evne og lyst til salgs- og resultatorientert arbeid Like og jobbe selvstendig og i team Positiv innstilling

Nærmere opplysninger om stillingen fåes ved henvendelse til Ass banksjef PM,Marit Kolstad, mob.90101649 eller avd.leder Ivar Belle, tlf. 95150402

Lønn etter avtale

SpareBank 1 Gudbrandsdal er en solid lokalbank i sterk utvikling. Vårt markedsområde er Gudbrandsdalen og Lillehammer med hovedkontor på Vinstra. Bankens forvaltningskapital er 4,9 mrd. kroner med 60 medarbeidere. Banken tilbyr alle finansielle tjenester. SpareBank 1 Gudbrandsdal er medeier og aktiv deltager i SpareBank 1-alliansen.

BEDRIFTSRÅDGIVER Banken utvider sin bedriftsavdeling med en ny stilling ved vår avdeling på Lillehammer. Banken flytter inn i nye og moderne lokaler i Storgaten 54, og utvider vår satsning i næringslivsmarkedet på Lillehammer, i Øyer og i Gausdal. Du som søker vil ha unike muligheter til å være med å bidra til vår videre vekst på kontoret i et aktivt og engasjert miljø.

Sentrale arbeidsoppgaver: • • • •

Kreditt- og risikovurdering Aktivt salg av bankens produkter og tjenester Oppfølgingsansvar for egen portefølje Salg og relasjonsbygging overfor eksisterende og potensielle kunder • Være en aktiv finansiell rådgiver og samtalepartner innenfor kapitalforvaltning og finansiering • Bidra i temamøter og andre markedstiltak

Ottadalen Installasjon er en bedrift med 32 ansatte og har avdelinger i Vågå, Lom og Skjåk.

Kvalifikasjoner og egenskaper: • Høyere økonomisk eller annen relevant utdannelse på høyskole-/universitetsnivå • Vi søker kompetanse med min. 3 - 5 års erfaring fra bank, finansieringsvirksomhet og/eller økonomi/finansfunksjon i privat næringsliv • Evne og lyst til salgs- og resultatorientert arbeid • Initativrik, fleksibel, løsningsorientert, selvstendig og strukturert • Analytiske og strategiske evner • Selvstendig med god evne til å samarbeide • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper Lønn etter avtale. Søknadsfrist 10. februar

Stillingen er ledig fra 15.april.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Ass.banksjef bedriftsmarked Tore S. Lie 61218014 / 95290841 eller Adm.banksjef Per Ivar Kleiven mob 90193660

Søknad sendes SpareBank 1 Gudbrandsdal, Organisasjonsavdelingen, 2640 Vinstra eller e-mail org@s1g.no innen 10.februar. Hjemmeside: www.s1g.no

Søknad sendes SpareBank 1 Gudbrandsdal, Organisasjonsavdelingen, 2640 Vinstra eller e-mail org@s1g.no innen 10.februar. Hjemmeside: www.s1g.no

Søknadsfrist 10.februar.

Vi har ledig fast stilling som dagleg leiar i Jotunheimen Reiseliv. Vi søkjer ein person med marknadsforståing og evne til å utvikle og skape energi i eigen organisasjon. Ønskjer du å vera med på å vidareutvikle ein av Noregs mest spennande reiselivsdestinasjonar, så kan dette være jobben for deg! Lønn og tiltreding etter avtale. For utfyllande stillingsinformasjon FINN kode: 32762983, eller ta kontakt med styreleiar Amund Mundhjeld på telefon 90206924/ e-post: styreleder@visitjotunheimen.com Søknadsfrist 15. februar 2012. Jotunheimen Reiseliv AS Postboks 63, N-2688 LOM

Sterkstrømsmontør På grunn av økende oppdragsmengde søker vi etter medarbeider til våre avdelinger i Vågå og Lom. Avdelingene utfører alle former for elektroinstallasjoner fra prosjektering til montasje og serviceavtaler. Ottadalen Installasjon as har sin virksomhet i NordGudbrandsdalen og tilbyr tjenester innenfor sterkstrøm, svakstrøm, data, alarm, telefoni og hvitevarer. Intrnkontroll bolig, landbruk og næring. Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder på telefon 61232240 send din søknad til ole-morten.resvoll@ottadalen.com

RENGJØRINGSHJELP Vi søker voksen, ansvarsbevisst dame eller mann som kan gjøre rent hos oss en gang i uken. Ca. to timers jobb. Kontakt Tore Feiring på tlf. 992 69002 eller send epost til tore@byavis.no snarest.

Vågå 61 23 22 40 Lom 61 23 22 50 Skjåk 61 23 22 51


ANNONSER

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

21

EIENDOMSMAGASINET UKE 05 2012 • 2. februar 2012

SALG ELLER KJØP AV EIENDOM? Byens eiendomsmeglere hjelper deg! VISNINGER DENNE UKE: PRIVATMEGLEREN: Kornhaugallèen ferdigstilt leilighet.12 A, 1 og 2 etg.: Idag, torsdag 2/2 kl. 16:30 Hellerudbakken 10 - 2656 Follebu: Ta kontakt for visning i ferdigstiltleilighet . Hellerudbakken 14- 2656 Follebu - I dag, torsdag 2/2 kl. 16.30 - 17.30 eller e. avtale Mælumslykkja 24, ta kontakt med megler for avtale om visning TERRA EIENDOMSMEGLING Buntmakergata 13 e. visning 07.02 kl 16.30-17.30- Lågenvegen 20c visning 09.02 kl 17-18 Hovslagervegen 16, visning 09.02 kl 19-20

Visninger kommende uke:

LES OM KJØKKENGULVETS MULIGHETER PÅ SIDE 24

Et lite stykke luksus – Nå selges de siste av våre fantastiske leiligheter Våkne til et fantastisk skilandskap, ta en tur i over 350 km preparerte løyper og kom hjem til en leilighet med panoramautsikt og eget treningsstudio. Flotte utsiktsleiligheter på 114 kvm, 126 kvm og 149 kvm. Store terrasser på opptil 79 kvm. Pål Thomas Trøseid Tlf. 951 57 082 / ptt@terraeiendom.no Stig H. Svartor Tlf. 90 61 01 72 / shs@terraeiendom.no Lillehammerpanorama.no

Kun fåjen!

r ig leilighete kl 15-16

øn Visning s


22

EIENDOMSMAGASINET

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

Merete Fjeldavlie Megler Mobil: 92 80 63 03 E-post: mfj@terraeiendom.no

Pål Thomas Trøseid Megler Mobil: 95 15 70 82 E-post: ptt@terraeiendom.no

Stig Svartor Daglig leder / megler Mobil: 90 61 01 72 E-post: shs@terraeiendom.no

Elisabeth Melgård Fagansvarlig/Oppgjør Telefon: 61 22 79 73 Mobil: 41 54 82 84 E-post: elm@terraeiendom.no

Anne Karen Sveen Backoffice Telefon: 61 22 79 70 E-post: aks@terraeiendom.no

SENTRUM Nyere selveierleillighet midt i sentrum med bla 3 soverom og 2 bad. Stor balkong.

Se alle våre eiendommer på finn.no

KR 3 550 000,-

Buntmakergata 13 E Prisant.: kr 3 550 000,Fellesgjeld: kr 4 362,Totalt: kr 3 554 362,Omkostn.: ca 2,7% Felleskost.: kr 2 630,-/md Boligtype: Selveier Bra/P-rom: 107/105m2 Byggeår: 2008 Visning tirs 07.02.16.3017.30 Megler: Merete Fjeldavlie Terra Eiendomsmegling 92 80 63 03

ing

n Vis

Vi samarbeider med

LILLEHAMMER Oppgradert lys og tiltalende rekkehusleil. med gode solforhold og nydelig utsikt. Sentrumsnært.

KR 2 100 000,-

Lågenvegen 20 c Prisant.: kr 2 100 000,Fellesgjeld: kr 91 856,Totalt: kr 2 191 856,Omkostn.: ca. kr. 1032,Felleskost.: kr 2 681,-/md Boligtype: Rekkehus i bbl Bra/P-rom: 113/109m2 Byggeår: 1966 Visning tors 09.02 kl 17-18 Megler: Merete Fjeldavlie Terra Eiendomsmegling Lillehammer 92 80 63 03

Vi samarbeider med

NORDRE ÅL Innholdsrik, kjedet enebolig med garasje i meget attraktivt og barnevenig boligområde

KR 2 290 000,-

Hovslagervegen 16 Prisant.: kr 2 290 000,Fellesgjeld: kr 253 404,Totalt: kr 2 543 404,Omkostn.: ca kr. 1032,Felleskost.: kr 3 550,-/md Boligtype: Andelsleilighet Bra/P-rom: 160/125m2 Byggeår: 1970 Visning tor: 09.02 19-20 Megler: Merete Fjeldavlie Terra Eiendomsmegling mob 92 80 63 03

Vi samarbeider med Handelsbanken

FØRSTEINNTRYKKET ER ALLTID AVGJØRENDE! Skal du selge boilig denne våren? Alle som tegner oppdrag med oss innen 1 mars vil få boligstyling og profesjonell interiørrådgivning fra Zans Boligstyling for inntil 15 000,inkludert i prisen. Velkommen til oss i Wiesesgt 2g for en kaffe og hyggelig boligprat! Merete Fjeldavlie 92 80 63 03 Pål Thomas Trøseid 95 15 70 82

Følg oss på nettet!

byavis.no


EIENDOMSMAGASINET

Øyvind Horten Mob: 977 13 872

Hege Mjølstad Mob: 951 02 304

Kristin D. Killi Mob: 976 76 331

Pia M. Murland Mob: 950 50 468

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

Sjeldne anledninger er vår hverdag Hellerudbakken 14 2656 Follebu Tiltalende leilighet beliggende beliggende ii Kornhaugallèen. Inneh: Gang, 22 sov, sov, bad/wc, vaskerom, stue og kjøkken. kjøkken. Visning Tors. 2/2 kl. 16:30-17:30 eller etter avtale Bra/P.rom Tomt Eierform/Etg. Mnd. f. utg. Byggeår *Omk.

75/72 m² 1985 m² Selveierseksj./1 Selveierseksj./1 800,2011 + ca 2.75 % %

Megler Hege Mjølstad/95 10 23 04

Hellerudbakken 10 2656 Follebu Lyse og moderne leiligheter i varierende utforming og størrelse! Fra kr. 1 390 000 - 1 990 000,-

Visning Ta kontakt for visning i ferdigstilt leilighet . Bra/P.rom Tomt Eierform/Etg. Mnd. f. utg. Byggeår *Omk.

48 - 71 m² Felles, 4 426 m² Eier; U/1/2 etg kr. 22-27 pr. m2 2012/2013 + ca. kr 6 000,-

Kontaktperson Pia Murland/950 50 468 Hege Mjølstad/95 10 23 04

Kornhaugallèen. 12 A, 1 og 2 etg. Nyoppført og innflyttingsklar leilighet med bl.a 2 balkonger, 3 soverom, bad, kjøkken og stue. Visning Torsdag 2/2 kl. 16:30 Velkommen til visning!

Bra/P.rom Eierform Tomt Byggeår *Omk.

ca. 96/ 93 m² Selveier. Felles, 6405 m2 2011 + ca 6 000 kr

Oppdragsansvarlig Pia Murland / 95 05 04 68 Hege Mjølstad/95 10 23 04

23


24

EIENDOMSMAGASINET

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

GRIP SJANSEN! CREATIVE DOCKING STASJON

CREATIVE DOCKING STASJON

D80BLACK MED TRÅDLØS BLUETOOTHTEKNOLOGI OG INNEBYGD STRØMFORSYNING BEHØVER DU BARE Å KOBLE STRØMLEDNINGEN I VEGGEN, OG SÅ ER DU KLAR FOR Å ROCKE.

BLUETOOTH

BLUETOOT

499,-

299,-

LØRDAGSKUPP!*

LOGITECH UNIVERSAL FJERNKONTROLL

EKSTREMPRIS

799,-

GJELDER KUN 4. FEBRUAR

199,-

HARMONY 200

EN TIL ALT!

NILFISK STØVSUGER

PHILIPS

249,-

NEO ORANGE LITEN OG LETT STØVSUGER MED KRAFTIG MOTOR.

D100BLACK CREATIVE D100 ER EN MODERNE BOOMBOX SOM LEVERER TRÅDLØS LYD FRA ALLE DINE TRÅDLØSE BLUETOOTH-ENHETER

KAFFETRAKTER HD7448 * MAKS 1 PR. KUNDE

LILLEHAMMER Gudbrandsdalsveien 194 • Tlf. 61 05 78 40 • Åpn.tider: man-fre 10-19, lør 10-16

Nye Ford Focus

FORD – 5 ÅRS NORGESGARANTI

Ford Focus 1.6TDCi 95hk Sport Sulland Edition Ekstra godt utstyrt modell: š š š š š

Klimaanlegg 2-sone automatisk Regnsensor Automatisk avblendbart speil Parkeringssensorer bak Sportsseter

š š š š š š

Aluminiumsfelger 16” Premium midtkonsoll med armlene Skinnratt med 4 eiker Tåkelys foran Oppvarmet frontrute Mørkt farget glass fra B-stolpe og bakover

*

Kampanjepris NÅ kr 249.900,-

Veil. pris kr 270.900,- Tillegg for stasjonsvogn kr 11.600,-

Privatleie fra kr pr mnd**

Sulland Bilsenter Lillehammer AS Industrigata 24, Lillehammer Tlf: 61 27 98 00 www.sulland.no

š š š š

Handsfree bluetooth Mulighet til å streame musikk fra mobiltelefon Reservehjul mini Metallic lakk

1.743,-

* Bilpris inkl. frakt og reg.omkostninger. CO2 utslipp ved kombinert kjøring 109 - 139 g/ km. Drivstofforbruk ved kombinert kjøring 0,42 - 0,60 l/mil. **Finansiering: 36 mnd/45 000 km, forskuddsleie kr 35.000,-, rente 3,8%, total leiekostnad: 124.640,-. tinglysning og etableringsgebyr tilkommer.


ANNONSER

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

25

KAMPANJEMODELL! 9LKD av In UĂšHUHY DUL sig omg nia pĂĽ la DQWHU ĂĽend ger be o m et e leverin for g, godt tilbu d!

VEL

KAMP UTSTYRT ANJEM ODELL BEGRE N ANTA SET LL!

p 2.0 CDTi ecoFLEX L 1 Veluts e tyrt modell! ell! Se hva du fĂĽr ĂĽ med i p prisen! Â&#x2C6; Â&#x2C6; Â&#x2C6; Â&#x2C6; Â&#x2C6; Â&#x2C6; Â&#x2C6;

$JHQWSDNNH3OXVVIRU(GLWLRQ  7oNHO\VIRUDQ 7   %L;HQRQKRYHGO\V 7)   5DGLR1$9,(XURSD 8&:   0RELOWHOHIRQSRU WDO KLJK PHG%OXHWRRWK 83+  (OEHWMHQWSDUNHULQJVEUHPVPHGEDNNHVWDU WDVVLVWHQW -

.RPIRU WSDNNH   

Â&#x2C6; Â&#x2C6; Â&#x2C6; Â&#x2C6; Â&#x2C6; Â&#x2C6;

6HWHNRPIRU WSDNNHSOXVV $'  (OHNWURQLVNNOLPDDQOHJJWRVRQHU &-  (OMXVWHUEDUHO\VIÂĄOVRPPHRJRSSYXW YVSHLO PHGHOEHWMHQWLQQIHOOLQJ ':+

6LNWSDNNH 764   8W YLGHWSDUNHULQJVKMHOS 8'3

)HOJ-[DOXPLQLXP'HNN 5 

 

%LOSULVLQNOIUDNWRJOHYRPNRVWQLQJHUNUdUVDYJLI WWLONRPPHU&2XWVOLSSJNP)RUEUXNEO NMÂĄULQJONP(XUR,PSRU WÂĄU2SHO1RUJH$6%LOGHUHULOOXVWUDVMRQVELOGHU)RUEHKROGRPWU\NNIHLO

S G L SAINNSPURT!

Alle julevarer 70% Gardiner m/malje 1,40 x 2,10 Begr. antall

Før 498,Nü

398,-

Rutete sengeteppe enkelseng Før 1398,- Nü

Ensfargede Berger pledd

Matchende puter

Før 598,Nü

Før 298,Nü

459,-

50%

44 Tlf. 61 25 08

Finnes ogsĂĽ til dobbeltseng

50%

En del gaveartikler

50%

En del Høie sengesett Fra

298,-

Stripete sengeteppe Før 698,- Nü

30% (1,40 x 2,20)

Matchende sengesett i vevd bomull Før 399,- Nü 30%


26

SPORT FRITID

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

FOLKEMUSIKKPUB MED

e s l e H og e r æ v l Ve

Tore Rødølen

Torsdag 2. februar kl. 19.00

Hos oss kan du spise både små og store retter. Vi fokuserer på mat fra lokale småskalaprodusenter

ASFALTARBEIDER Lemminkäinen Hovemovegen 80 2624, Lillehammer Lillehammer tlf.: 61 05 43 00 Otta tlf: 61 23 66 60 www.lemminkainen.no

BETONGARBEID

BILGLASS

På Skogli kan du bo, spise og trene for en hyggelig pris. Dobbeltrom kr 550,- pr. pers. Enkeltrom kr 650,-. Prisene inkluderer helpensjon Vi kan også tilby massasje og kostholdsveiledning mot et tillegg i prisen.

Tlf. 61 24 91 00 Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Fredrik Colletts veg 13, Lillehammer skogli@skogli.no www.skogli.no

Inngang: kr. 100,-

Sulten?

FORLILLEHAMMER, ØYEROGGAUSDAL

Betongsaging AS Fautv. 5 - 2836 Biri Tlf. 61 13 23 90

Overnatting

fra Gausdal med fele, nyckelharpe og hardingfele

BRANSJEGUIDE

Vil du annonsere her?

Holms Bilpleie AS/Riis Bilglass Moaveien 10 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 82 30, Fax 61 26 78 30 www.holmsbilpleie.no

BUSSREISER Bussmann Turbusser 2610 Mesnali Tlf. 95 70 60 09 / 62 36 33 68 Fax 62 35 24 44 - www.bussmann.no Tide Biri Buss Tlf. 612 46 940 E-post: lillehammer@tide.no

BYGGENTREPRENØR BYGGSERVICE InnlandsBYGG AS Industrigata 36 – 2619 Lillehammer Tlf: 469 80 560 / 469 80 561 / 469 80 562 E-post: post@innlandsbygg.no www.innlandsbygg.no

BYGG OG TØMRERMESTER Bygg og Tømmermester Larsen & Sønn AS Nørsterud - 2625 Fåberg Mob. 959 47 483 / 958 47 513 Fax 61 26 70 26

DAGLIGVARE Vingrom Handel Paul Owrens vei 45 - 2607 Vingrom Tlf. 61 26 21 15/900 17468 E-post: jokervingrom@ngbutikk.net

KJØKKEN/BAD/GARDEROBE HTH Kjøkkenforum Lillehammer Storgata 106 • 2615 Lillehammer Tlf. 61 24 68 50 info@lillehammer.hth.no

KOPIERING Lillehammer Lyskopi AS Storgaten 75 2609 Lillehammer Tlf. 61 25 02 42 - 90 87 44 51 firmapost@lillehammer-lyskopi.no

OVNER / PEISER / PIPE-REHAB. Lillehammer Varmesenter Varmefag - Storgt. 148 2615 Lillehammer - Tlf. 61 25 44 36 E-post: post@lillehammer-varmesenter.no

MALERARBEID Malerfirmaet Harald Karlsen AS Tlf. 94 80 98 74 - 95 28 02 11 E-post: karl-erik@malerkarlsen.no

MASKINENTREPENØR Jørstad Maskin Alt i graving og anleggsarbeid. Søre Jørstad vei 101 2625 Fåberg Tlf. 41 45 19 53 Kjell-Arne Schjørn AS Aut. maskinentreprenør Anne Moruds vei 17, 2615 Lillehammer Tlf. 95 98 54 10/61 25 36 47 Ragnar Olstad AS Postboks 18 - 2649 Østre Gausdal Tlf. 61 22 74 30 - Fax 61 22 35 77 E-post: post@roas.no Thor Engelund Aut. maskinentreprenør Tiurveien 2, 2609 Lillehammer Tlf. 95 72 53 44

Lillehammer Bryggeri er et sted for gode opplevelser i et miljø som gjenspeiler byens kultur- og industrihistorie. Ordinære åpningstider: Onsdag 19.00 - 24.00 Torsdag 19.00 - 24.00 Fredag 19.00 - 01.00 Lørdag 19.00 - 01.00

ÅPNINGSTIDER onsdag - torsdag fredag - lørdag fra kl. 19.00

Tips oss! Ta kontakt med Tore på mail: toresteffens@byavis.no

Fakkelgården AS 2624 Lillehammer - Tlf.: 907 84 289 E-post: post@fakkelgarden.no www.fakkelgarden.no

ELEKTROENTREPRENØR Alsberg Elektriske AS Gausdalsv. 695 - 2628 Fåberg Tlf. 61 26 48 98 Mob: 907 50 463/917 99 321 El-Installasjon AS Industrigt. 35 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 60 50, Fax 61 25 60 51 E-post: post@el-installasjon.no www.el-installasjon.no Skogvang Installasjon AS Gausdal - Lillehammer - Øyer - Tretten- Tlf. 61 22 66 99 E-post: installasjon@skogvang.no www.skogvang.no

Inter Revisjon AS Nedregata 72 - 2639 Vinstra Tlf. 61 29 25 80 Fåberggata 155 - 2615 Lillehammer Tlf. 40 00 51 82 www.interrevisjon.no

RØRLEGGER Arne Nyheim Rørleggerserv. AS 2651 Østre Gausdal, Tlf. 61 22 74 94, Fax 61 22 37 32 E-post: post@arne-nyheim.no Rørleggern AS Gamleveien 94 2615 Lillehammer Tlf. 61 05 23 11 Mobil: 92 22 61 50 / 97 65 68 86

SAND/PUKK/GRUS Litra Grus AS Hovemoen 78 - 2624 Lillehammer Tlf. 61 27 06 30

SEPTIKKTANK-TØMMING Oppland Miljøteknikk AS Lillehammer - Øyer - Gausdal Tlf. 61 22 95 50 - Fax 61 22 95 75 www.opplandmiljoteknikk.no

TERMOGRAFI/TETTHETSMÅLINGER InnlandsBYGG AS Industrigata 36 – 2619 Lillehammer Tlf: 469 80 561 E-post: post@innlandsbygg.no www.innlandsbygg.no

VARMEPUMPER Ingeniør Jan M. Jansen Nøttetreveien 17 - 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 46 51, fax: 61 25 46 52 Mail: jan@ingenior-jansen.no www.ingenior-jansen.no

VARMLUFTSOL/FANGERE MUR- FLIS NATURSTEINARB. Murmestre Delphin & Klashaugen AS Industrigata 56 C - 2619 Lillehammer Tlf. 612 54 273 Mob: 957 66 035 - 928 54 338- delkla@online.no

EIENDOMSFORV./UTLEIE

Ring 95 20 09 30 eller 96 50 22 22

REVISJONSTJENESTER

MØTER/SELSKAPSLOKALER Bjørns Kro & Motell Vignesgt. 24 - 2608 Lillehammer Tlf. 61 05 38 00 - www.bjornskro.com E-post: post@bjornskro.com

Vingrom Handel Paul Owrens vei 45 - 2607 Vingrom Tlf. 61 26 21 15/900 17468 E-post: jokervingrom@ngbutikk.net

REKLAME/ IT TJENESTER IGT - IT og GRAFISKE TJENESTER Østringsveien 1 - 2651 Ø. Gausdal Tlf. 91 51 65 62 www.igt.no

WEBDESIGN/PROFILERING Dialecta Tlf. 61 29 21 80 Lillehammer - Vinstra

Kjøkkenbad garderobe

og interiør

GRAFISK DESIGN/TRYKK Dialecta Kommunikasjon Tlf. 61 29 21 80/61 14 54 80 Lillehammer - Vinstra - Gjøvik

GULVSLIPING

Elvegata 19, LILLEHAMMER, tlf. 61 25 28 90, e-post: post@lillehammerbryggeri.no - www.lillehammerbryggeri.no

Service og Vedlikeholdspartneren Reidar Bue - Chr. Dahlsgt. 18 A - 2615 Lillehammer - Mob. 905 37852

KJØPESENTER. Strandtorget Strandpromenaden 85 2609 Lillehammer - Tlf. 61 25 15 50 www.strandtorget.no

Haugsgutua 9 - 2636 Øyer - tlf. 61 27 89 78 www.hafjell-kjokken.com


SPORT FRITID

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

27

Flott innsats av Vingrom IL LILLEHAMMER: I regi av Vingrom IL ble det arrangert norgesmesterskap og norgescup i skiskyting på Birkebeinerstadion i helga. ALEXANDRA KOSOWSKI redaksjon@byavis.no

Det var mange ivrige atleter i sving. Vingrom IL kunne se seg fornøyd med vel utført arrangement. - Jeg er godt fornøyd, fortalte rennleder Einar Ødegård. Han innrømmer at det har vært mye arbeid og å arrangere slike turneringer er ikke hverdagskost for Vingrom IL. Likevel har han vært med å arrangere skiskytterrenn siden midten av 70-tallet. - Rennleder har jeg kun vært en gang før, sa Ødegård og fortsetter: - Dette er mye arbeid og jeg kan ikke få fullrost funksjonærene. Jeg er kjempefornøyd med de vi har i aksjon nå, det er de som virkelig gjør jobben her, sa han. I helga var rundt 100 personer i sving for å få alt oppe å gå.

Fin sportslig innsats Sportslig sett fra Vingrom ILs side mener rennlederen at laget hadde lagt inn bra innsats, selv om ikke alle kom til å være like fornøyde. - Det er sikkert noen som skulle ønske de hadde gjort det bedre, men sånn er idretten og man får alltid nye sjanser, sa Ødegård før han fortsatte:

- Vingrom gjorde det kjempebra på stafetten i dag.

Søskentrio Med Vingrom på stafetten menes Opplands førstelag på mixstafetten søndagsmorgen, eller Ravnsborg Gurigard-lag. For årets førstelag bestod nemlig av storesøster Vilde, mellommann Vetle og lillebror Vemund Ravnsborg Gurigard. - Vi måtte liksom benytte sjansen til å gå på lag, fortalte Vilde Ravnsborg Gurigard, som allerede hadde gått inn til to tredjeplasser i helga, på henholdsvis fellesstarten og sprinten for kvinner senior. Hun kunne se seg fornøyd med egen innsats. - Det har gått veldig bra i sporet, litt rufsete skyting fram til i dag, men i dag var det bra. Jeg er veldig fornøyd, og det er gøy at det endelig begynner å fungere litt i sporet, da er det gøyere med skirenn, sa hun søndag etter vekslinga med lillebror Vetle. Til tross for at hun vekslet først hadde hun ikke troen på seier, men avviste at det kom til å ende i søskenkrangel om ikke. - Jeg tror ikke vi har medaljesjanser i dag, egentlig, men det er gøy å gå på lag bare, lo hun. Spådommen endte riktig, og Opplands førstelag kapret til slutt en respektabel fjerdeplass. Øverst på pallen fant man Hordalands førstelag som passerte målstreken i underkant av et halvt minutt før nestemann, mens Opplands andre- og tredjelag endte på 11.og 22.-plass. For øvrig imponerte også Vingrom ILs Kathrine Alseen med en åttendeplass i sprinten for kvinner se-

GOD KONKURRANSE: Vilde Ravnsborg Gurigard (i blått) kan være fornøyd med helgens prestasjoner med to tredjeplasser og en fjerdeplass i stafetten.

START: Det var mange ivrige løpere som gav alt fra start under søndagens mixstafett.

nior, lørdag mens Mathilde Guldvik tok en femteplass i 18-års klassen samtidig som hun endte på ni-

ende under fellesstarten, tett etterfulgt av lagkamerat Sigrid Bilstad Neraasen. Vemund Ravnsborg Gu-

rigard gjorde det også bra under fellesstarten i klassen menn 18 år, og tok til slutt femteplassen.

Boasson Hagen med målgang i Storgata LILLEHAMMER: Lillehammer Formannskap vedtok tirsdag å innvilge et arrangementstilskudd på 125.000 kroner og tilrettelegge for gjennomføring av en fjerde etappe under sykkelrittet Tour of Norway mellom Hamar og Lillehammer 19. mai. TORE STEFFENS toresteffens@byavis.no

Rittet arrangeres fra 16. - 20. mai, og allerede er lag som Team Sky med Edvald Boasson Hagen, Team Garmin-Cervelo og GreenEdge Cycling bekreftet klare for rittets fem etapper. Nest siste etappe vil gå mellom Hamar og Lillehammer og av den grunn har Cycling Event Norway søkt kommunen om bruk av kommunale veger og arealer. I søknaden beskrives Lillehammeretappen som «konge-etappen» da Edvald Boasson Hagen som kaptein for Team Sky skal prøve å vinne etappen på «hjemmebane».

- Dette er stor, med målgang her i Lillehammer på en lørdag i Edvalds hjemkommune, forteller ordfører Espen Johnsen. - Dette vil bli en kjempefest.

God markedsføring Lillehammer kommune stiller 125.000 kroner til rådighet som arrangementstilskudd under forutsetning av at Regionrådet stiller med tilsvarende sum. Om ikke regionrådet bidrar med tilsvarende delsum vil saken drøftes på nytt i formannskapet. - Vi har veldig mange arrangementer her, og må være litt kritiske når vi skal bruke så mye penger. Dette er likevel en sum som jeg ikke ser på som urimelig. I papirene står det at Tour of Norway kan komme tilbake til Lillehammer og da kan dette bli en investering hvor kanskje det lokale næringsliv kan stille seg bak og gi mer støtte. Uansett er dette en god måte å markedsføre oss som idrettsby også sommerstid, og noe av betingelsene vi stiller er at noen av kommunens severdigheter vises fram på TV slik

som under Tour De France, sier Johnsen. - Nå skal jeg ta det opp i regionrådet, så håper vi det kommer igjennom der. Det er jo et ritt som gjelder flere kommuner og det er jo en stor begivenhet, fortsetter han.

Etappen Etappen med avslutning i Lillehammer starter på Hamar, passerer gjennom Lillehammer, fortsetter Øverbygdsveien til Segalstad Bru før den går R 255 tilbake til Lillehammer. Videre fortsetter etappen over til Vingnes, opp Reistadbakken og over til Saksumdal, ned til Vingrom og inn gjennom sentrum. Denne runden sykles tre ganger før endelig målgang ved Stortorget. Legge til rette I sakspapirene står det «Arrangementet er etter rådmannens vurdering av en slik art, og med en slik mulig medieinteresse, at Lillehammer kommune bør tilrettelegge for at etappen i rittet blir gjennomført som omsøkt. Ved at en lokal idrettsutøver skal sykle som kaptein på et av verdens

SYKLER I LILLEHAMMER: Edvald Boasson Hagen er meldt på til Tour Of Norway hvor fjerde etappe har målgang i Lillehammer. Her da han ble hedret på Rudsbygd etter Tour de France.

største og mest profilerte sykkellag, gjør at medieinteressen i seg selv blir omfattende. I tillegg vil dette være en bra anledning for å profilere merkevaren Lillehammer som et arrangementssted knyttet til mange aktiviteter og idretter gjennom flere årstider. Søkeren opplyser også at «TV2 vil ha daglige sendinger fra rittet og vi ser det som naturlig at severdigheter på Lillehammer blir viet plass i den aktuelle sendingen.» Videre står det: «Rådmannen foreslår at det gis anledning for arrangør å gjennom-

føre sykkelrittet Tour of Norway som omsøkt i Lillehammer kommune. Lillehammer kommune vil tilrettelegge bysentrum og berørte veier slik at det praktisk kan gjennomføres. Forutsetningen for dette er at samme tillatelser blir gitt for fylkeskommunale veier og riksveier. Videre forutsettes det at gjennomføringen blir til minst mulig hinder for ordinær trafikk, selv om deler av sentrum må stenges en periode denne dagen.


28

FRILUFTSLIV

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

Hulder og troll har gjennom århundrene hatt en sterk plass i nordisk tradisjon og folketro. Troll er en samlebetegnelse for flere typer menneskelignende, stygge vesener med røtter i norrøn mytologi. ÅDNE NORHEIM Friluftsmedarbeider Lilllehammer

FRILUFTSLIV Vi som ofte ferdes i skog og fjell har selvfølgelig truffet hulder og troll mange ganger. Kanskje ikke i den skremmende versjonen som plaget våre olde- og besteforeldre, men som resultat av innlevelse, fantasi og evne til å betrakte naturen i flere plan. Den følsomme vandrer vil kunne fornemme situasjoner hvor huldra eller trollet ikke er langt unna. I alle fall er det ikke vanskelig å forstå at man i mindre opplyste tider kunne se og høre både det ene og det andre.

Troll i kunsten Troll var så vanlig i folks tenkesett at de ble tatt for høyst tilstedeværende. De eldste norske kristenlovene inneholder forbud mot å ta kontakt med og søke kunnskap hos troll. I Magnus Lagabøters første landslov fra 1276 var det å ta kontakt med troll oppfattet som et me-

Troll på vinterlig vandring i Fåberg Vestfjell. (Foto: Jarle Johansen)

get alvorlig lovbrudd som medførte lovens strengeste straff. Utover 1700-tallet blir trollene gradvis ufarliggjort, og får etter hvert et litt romantisk slør over seg. De blir til dumme fantasifigurer, ofte utstyrt med flere hoder. Etter Henrik Ibsens beskrivelse av dem i Peer Gynt har de også fått hale. I romantikken på 1800-tallet ble de vanlige i litteratur, kunst og musikk. Ibsens Dovregubben og ”den grønnkledte” er gode eksempler. Grieg har flere komposisjoner hvor troll inngår, bl.a. det kjente ”Trolltog.” Theodor Kittelsens trolltegninger har i høy grad preget vår oppfatning av hvordan troll ser ut.

Huldra – fristende og farlig Huldra er en variant innen trollfamilien. Hun er gjerne lyshåret og svært vakker, i hvert fall sett forfra. Baksiden er ikke fullt så flatterende da hun er utstyrt med kurompe. Ofte er hun innhul i ryggen. Ensomme vandrere av hankjønn som møtte huldra kunne komme ille ut. Hennes evne til å forføre unge menn var velkjent. En som lot seg forføre ble både rar og tussete hele livet, ble det sagt. Han var blitt ”huldrinn”. Noen ganger overlevde de ikke møtet med huldra, men ble funnet igjen døde; ihjelslått etter fall fra en bratt skrent eller druknet i ei blautmyr. Noen ble borte for evig og alltid. Tidligere tiders fattigdom og slit kunne få mange til å dagdrømme. Hva var mer naturlig enn å drømme om vakre kvinner med vidunderlig sangstemme, stor og rik buskap og gullskatter i berget det blå?

Men det var synd og skam og henfalle til slike svermerier. Derfor ble gjenstanden for drømmeriene utstyrt med en heslig bakside som den unge mann burde ta som en advarsel.

Kristendommen var trollets fiende Det som kunne berge folket fra troll og hulder var en sterk kristentro, eller det blanke stål. Salmebok, kirkeklokkers klang, knivstål o.l. kunne frelse den ”bergtatte” før det var for sent. Særlig oppføring av kirker irriterte trollene kraftig. Mange kampesteiner rundt dagens kirker er i sin tid kastet ned fra fjellet ovenfor av illsinte troll som ville knuse symbolet på den tro som var deres største fiende. To gamle sagn fra Oppland I Øyer finnes et sagn som forteller at det bodde en hulderkall i fjellet Skjønsbergaksla nord for Øyer kirke: ” Ved Øyer-kjørkja skal det ligge ein stein som ein gong har vore kasta av ein jutul eller hulderkall frå Skjønsbergaksla. Han låg og sov ein dag, og så vart han brått vekt opp att av noko som ringla og ljoma så sterkt. Da vart kallen så sint for det han vart uroa, at han drog ut, og så fann han seg ein stein og hivde han etter kjørkjun. Han råka ikkje, steinen datt ne’ straks framved kjørkja, og der vart han ståande på kant.” Noen ganger var trollene imidlertid snille, som i denne historien fra Sør-Aurdal: ” Dei underjordiske var ogso med i kri-

Et sommertroll.

gen. Ein gong hadde ein mann frå Lærskoge lege ute i felten att – det fall ofte på i gamal tid. Etter eit hardt slag hadde han råkt inn på ein haugakall. Denne sa til han: ”Hadde ’kji e vøre me de i kri’n, hadde du kome te følle!” Huldrakallen hadde sete på marki med krøkte kne med han tala. Då hadde han vore so stor at han som han hadde tala til lett kunde ha gått oppreist under knesleo hans. Soleis er det sagt meg, men eg tvilar no for at dette berre er ei skrøne.”

Egenopplevd hulder For mange år siden ferierte vi ved Mylla, lengst nord i Oslo Nordmark. En dag lånte vi båt av en småbrukerfamilie på stedet, og rodde langt vest i Mylla. Derfra gikk vi opp til den fiskerike Åssjøen for å prøve fluestanga. Vi var to mann

som fisket oss hver vår vei rundt den lille sjøen. Da vi møttes etter noen timer spør kameraten: ”Møtte du det underlig gråkledte kvinnfolket jeg så borte i den østre vika av vannet?” Nei, vi hadde ikke møtt et menneske. Da vi etter endt fisketur leverte båten fortalte vi historien hvorpå småbrukerkona tørt konstaterte: ”Jaså, dere møtte Åssjøhuldra dere også?” Hun beskrev til og med påkledningen, og det stemte på en prikk. Det var ingen grunn til å gjøre noe nummer ut av opplevelsen. Åssjøhuldra var en naturlig del av denne familiens hverdag, og vår kamerat så henne altså ved selvsyn.

Kilder: Knut Hermundstad: Gamal Valdres-kultur, Edvard Grimstad: Folkeminne frå Gudbrandsdalen og Wikipedia.

” Troll var så vanlig i folks tenkesett at de ble tatt for høyst tilstedeværende. De eldste norske kristenlovene inneholder forbud mot å ta kontakt med og søke kunnskap hos troll. ”


BYHISTORIE

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

29

Brennevinsforbudet oppheves Trangen til alkohol ser ut til å være en sterk drift hos mange mennesker. For forbud mot alkohol har gang på gang vist seg nesten umulig å gjennomføre. TROND FEIRING Førstelektor, Høgskolen i Lillehammer trond.feiring@hil.no

BYHISTORIE Slik var det også i Norge i mellomkrigstida. Forbudet mot brennevin og hetvin fra 1919 varte bare i 7 år. Men i løpet av disse årene hadde forbudet klart å skape mange rystelser i det norske samfunnet.

Vinkrigen mot Norge Flere søreuropeiske land førte en veritabel ”vinkrig” mot Norge. For hva skulle en gjøre med konjakken fra Frankrike, sherryen fra Spania og portvinen fra Portugal? Disse landene truet med økonomiske sanksjoner mot Norge. Særlig utsatt for sanksjoner var den viktige eksporten av klippfisk. Det ble lange og harde forhandlinger med vinlandene og Norge måtte strekke seg langt. Først ble det i 1922 enighet om færre restriksjoner på import og omsetning av vin. Dette skjedde paradoksalt gjennom å opprette et statlig importmonopol samme år. Og dette monopolet fikk sjølsagt navnet Vinmonopolet. For vinlandene var dette faktisk et framskritt for de forsto at slik ble staten en garantist for at vin skulle omsettes i Norge i overskuelig framtid! Og i 1923 ble Norge tvunget til å oppheve forbudet mot hetvin. Salget ble naturlig nok lagt inn under Vinmonopolet. Vinkrigens politiske kostnader Tre regjeringer på rad ble kastet ut av regjeringskontorene på grunn av ulike forsøk på å komme vinlandene i møte: regjeringen Otto B. Halvorsen i 1921, regjeringen Otto Blehr i 1923 og regjeringen Abraham Berge i 1924. Som ansvarlige for nasjonens økonomiske ve og vel (om ikke så mye for et edru folk) måtte regjeringene gå langt i å imøtekomme vinlandene. Det reagerte avholdsbevegelsen sterkt på og fikk også (enn så lenge) arbeiderbevegelsen med seg. Det viste seg at avholdspolitikk og handelspolitikk vanskelig lot seg forlike. Mange forsøk på å omgå forbudet Under krigen hadde folk vært lojale mot de midlertidige forbudene fordi de oppfattet dem som nødvendige krisetiltak. Slik lojalitet eksisterte ikke lengre. Leger og dyrleger skrev ut resepter på alkohol til ”medisinsk bruk.” Denne forfatterens svigerfar

fikk i forbudstida utskrevet en resept på sprit fra en dyrlege på Ulefoss til ”Halfdan Reistads gris”. En gris hadde han jo aldri hatt, men han skulle på hyttetur med en vennegjeng og trengte litt godt drikke. Mest kjent er historien om en Oslolege som i løpet av ett år skrev ut 48 000 resepter. Smugling og hjemmebrenning økte i et voldsomt omfang. Skulle forbudet håndheves effektivt, måtte det til et stadig større og dyrere kontrollapparat i form av overvåking og mer eller mindre tvilsomme politimetoder.

Flertall mot forbud i 1926 Flere og flere så derfor at de sosiale kostnadene ved forbudet etter hvert ble for store. Et synlig uttrykk for dette var den sterke nedgangen i avholdsbevegelsen, fra 257 000 medlemmer i 1919 var det i 1929 sunket til 175 000. I 1926 ble det holdt en ny folkeavstemming. Oppslutningen om folkeavstemmingen var mye større denne gangen enn i 1919. Det var nok først og fremst motstanderne av forbudet som mobiliserte. Av de 950 000 som avga stemme (790 000 i 1919) stemte 44 prosent for fortsatt brennevinsforbud, mens 56 prosent stemte mot et slikt forbud.

Avholdsfolket marsjerer. Bildet stammer sannsynligvis fra en demonstrasjon i Stavanger i forbindelse med folkeavstemmingen i 1926.

Lokalt virket nok de samme faktorene som på landsbasis til at flere ble motstandere mot forbudet. Men vi forklarte i forrige byhistorieartikkel flertallet for forbud i Lillehammer og Fåberg i 1919 med den sterke stillingen til Arbeiderdemokratene og Arbeiderpartiets engasjement i avholdssaken. Dette hadde nå endret seg. Arbeiderdemokratene hadde gått drastisk tilbake. Arbeiderpartiet hadde gått fram, men partiets engasjement i avholdsbevegelsen var ikke

Også flertall mot forbud i Lillehammer og Fåberg Både i Oppland fylke og i Fåberg og Lillehammer var også flertallet for forbud i 1919 nå snudd til et flertall mot forbud. I begge Gausdalsbygdene og i bygdene oppover i Gudbrandsdalen var det fortsatt flertall for forbud, men flertallet var skrumpet inn i forhold til 1919.

2268

NEI

JA

like sterk som før. Lillehammer Arbeiderpartiet hadde hatt sine brytninger om avholdssaken tidligere. I 1913 hadde partiet måttet moderere sin alkoholpolitikk for å beholde veteranen Petter Nielsen i partiet. Det førte på sin side til at ”Losje Fosseuren” forlot partiet. Men da Petter Nielsen i løpet av første verdenskrig forlot partiet, kunne Lillehammer Arbeiderparti slutte seg ”offisielt” til forbudskampen. Men avholdspolitikken var altså ikke helt integrert i partiets politikk. Riktignok ga partiets landsmøte i 1925 fortsatt støtte til forbudslinjen, men med et meget knapt flertall. Og sjøl om avholdsbevegelsen fortsatte som en viktig del av Lillehammers og Fåbergs organisasjonsliv, fikk den aldri igjen den kraften og betydningen den hadde hatt i åra rundt 1920.

Et mer nyansert bilde av forbudstida? Vi har ovenfor vært mest opptatt av de økonomiske, politiske og sosiale kostnadene ved forbudstida. Men kanskje er dette et for unyansert bilde? Da forbudet tok slutt, ble brennevinsforbruket liggende langt under nivået fra før forbudet. Kanskje vi ble et mer edruelig folk? Og vi fikk jo Vinmonopolet! Da salget av brennevin tok til igjen i 1927, ble også denne omsetningen lagt til Vinmonopolet. Samtidig ble alkoholloven av 1927 vedtatt. Denne trakk opp rammene for både Vinmonopolets virksomhet og for den øvrige alkoholpolitikken. Loven skulle sørge for at den legale omsetningen av alkohol i Norge skjedde i regulerte former. Den utgjør den dag i dag grunnlaget i norsk alkoholpolitikk.

F o r b udsavtemminga i 1926 1505

1277

1207

1093 1021 971

790

736

463

NEI

JA

Lillehammer

NEI

JA

Fåberg

NEI

JA

Øyer

NEI

JA

Gjøvik

NEI

JA

Hamar

” Og sjøl om avholdsbevegelsen fortsatte som en viktig del av Lillehammers og Fåbergs organisasjonsliv, fikk den aldri igjen den kraften og betydningen den hadde hatt i åra rundt 1920. ”


30

BY OG BYGD

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

Organist Thor Kvande demonstrerer hvordan orgelet virker

Skikkelstad og Byfuglien på Jazzcafeen Trombonisten Marit Skikkelstad og pianist Anders Byfuglien spiller på jazzcafé kommende lørdag på Fabrikken. Marit Skikkelstad er trombonist og vokalist og har studert og jobbet med musikk i mange år innen en rekke forskjellige musikksjangre. Hun har spillt i flere store symfoni orkestre i Europa, som bl.a Torino Opera i Italia og Halle Orkesteret i Manchester, og hun har jobbet med flere kjente navn innen den klassiske verden. De siste årene har hun vært bosatt på Gjøvik hvor hun underviser i instrumental opplæring i tillegg til at hun frilanser. De siste årene har det tillegg til det klassiske blitt mer satsing på jazz sjangeren, og har bl.a et eget band som fremfører egenkomponerte/arrangerte låter; "Fjell Jazz" som består av henne selv, Sveinung Hovensjø, Henrik Madsen og Nils Jørgen Nygaard. Ellers er hun også med på en del studio innspillinger med kjente navn som bl.a Ronni Le Tekrø, Anita Hegerland, Tim Scott og Martine Lund Hoel. Hun opptrer ofte som solist,

i Fåberg kirke Helga 28-29 januar fikk Fåberg kirke besøk av ivrige og nysgjerrige tredje klassinger som ønsket å oppdage mer om kirka si. Alle fikk utdelt skrivesaker, og kunne notere ned hva de oppdaget underveis. REDAKSJON redaksjon@byavis.no

og i duo, bl.a med Anders Byfuglien på piano. Da er det stort sett kjente, gode og gamle standard jazz låter som er på repertoaret. Anders Byfuglien er pianist fra Gjøvik. Han har jobbet mye frilans de siste 10 årene i Mjøsområdet og mot Oslo. Byfuglien er altetende, men med en klar forkjærlighet for jazz-/visesjangeren og vektlegger gjerne improvisasjon i uttrykket. Etter noen år med såkalt vanlig jobb satset han fullt som frilans fra starten av 2011. Anders har flere prosjekter gående; et par grupper med en del oppdrag, noe duospilling og ellers som akkompagnatør for solister. Herunder også et par prosjekter for kulturell spaserstokk og skolesekk.

De lekte gjemsel, spiste pizza, hadde en aktivitetsløype med ulike oppgaver, øvde på tårnagentsangen og fikk besøk. Underveis var det åpent for mange spørsmål og undringer om det meste. Organist Thor Kvande skremte noen av agentene med overraskende høylydt spill på orgelet, og demonstrerte hvordan det virket. De som ville fikk prøve å spille. Sogneprest May Ingunn viste fram alle de fine stolaene sine (de brede båndene som pynter prestekjolen), forklarte hva de ulike fargene (lilla, hvit, grønn og rød) betyr og når de brukes, viste fram den eldgamle døpefonten, som mange av barna var døpt i, og så fikk barna prøvesitte alterringen, og stå på prekestolen. Kirketjener Bjørn Stræte viste fram de hemmelige stedene i kirka: Klokketårnet hvor det fortsatt er manuell ringing med tau, og det

Elevene fikk prøvesitte alterringen, og se på alteret som er det aller helligste i kirka.

gamle bårekapellet i kjelleren under kirka. På søndagen deltok agentene aktivt under gudstjenesten, med både klokkeringing, tårnagentsang, bønnevandring, før de sprant rundt i kirka for å lete etter et hemmelig oppdrag. På et kors i kirka skrev agentene opp leie ting på ballonger som hang slapt nedover, og gode ting på ballonger som sto rett opp. Etter gudstjenesten stakk de hull på de negative ballongene, og tok med seg korset med de positive ballongene ut for å slippe løs ballongene, og spre det gode.

Tårnagenthelg er en del av Fåberg menighets dåpsopplæring. Alle døpte mellom 0 og 18 år skal etter hvert få et tilbud for hvert år. Tårnagenthelger er en nasjonal satsning, og tilbys i mange menigheter rundt i landet i løpet av året. I Fåberg menighet har vi i tillegg til tårnagenthelg for 8-åringene, utdeling av bok til 4- og 6-åringer, småbarnssang for 3-6-åringer, ”Søndagsskole” annenhver lørdag, barnegospel, og etterskoletidtilbud for 5-7 klasse. Søndag før påske skal vi invitere de aller minste (med følge) til babygudstjeneste.


BY OG BYGD

TORSDAG 2. FEBRUAR 2012

31

■GRATIS HILSENER OG GRATULASJONER Har du noen du vil gratulere med dagen, eller kanskje dere akkurat har blitt foreldre? Eller vil du bare sende en hyggelig hilsen til en venn eller slektninger? Send tekst og bilde til Lillehammer byavis, Storgata 75, 2609 Lillehammer. Merk konvolutten med «Hilsen». Vil du ha bildet i retur må du legge ved frankert returkonvolutt. Du kan også sende på e-post til redaksjon@byavis.no. Husk å legge ved bilde!

BRUDEPAR

BURSDAGSHILSEN

VELKOMMEN TIL VERDEN

Kirkene i Lillehammer

GUDSTJENESTER

5. februar Lillehammer kirke Gudstjeneste kl 11.00 Felles økumenisk gudstjeneste. Skyss: 61256771 Nordre Ål kirke Høymesse kl.11:00 Dåp. Velkommen til gudstjeneste!

Vi giftet oss i Tretten kirke 26. november. Solveig Ourom, Vingrom og Ola Håkon Ourom, Tretten. Foto: Fotograf Katrine, Lillehammer

Vi giftet oss på Tinghuset, Lillehammer 11.11-11. Elin Nystuen og Helge Jostein Bonesvoll. Foto: Fotograf Katrine, Lillehammer.

Vesle Synne kom til verden 21. oktober 2011. Hun var 4240g og 52cm. Ådne og Anine fikk en nydelig lillesøster. Hans Petter Hoff og Liv Irene Hansen.

KONSERTER

Hipp hurra for ALEXANDER MOE som fylte 6år den 8feb!!! Vi er kjempe glad i deg og håper du får flott bursdagfeiring i helga! Bursdagsklem fra mamma, pappa og Daniel.

Lillehammer kirke Søndag 12.februar kl 19.00 Ely Cathedral Choir Inngang kr 150,- Barn gratis. ANDRE ARRANGEMENT

Lillehammer kirke Tirsdag 07.februar kl 8:30 Morgensang. Alle er hjertelig velkommen Lillehammer kirkesenter Tensingkoret SALT øver hver tirsdag kl 18.00 Nordre Ål kirke Fredag 10.februar kl 9.00 Morgensamling i kapellet Vi leser tekstene for kommende søndag, synger salmer og ber, før vi tar en kopp kaffe og samtaler i Kirkestua.

Vi giftet oss i Mesnali kirke 17. desember. Bente Svedahl og Arvid Fredriksen, Mesnali. Foto: Fotograf Katrine, Lillehammer

Vi giftet oss på Tinghuset, Lillehammer 11.11-11. Aina Tørmo og Tom Arne Gudmundsrud, Fåvang Foto: Fotograf Katrine, Lillehammer

Ida Rybakken Nordlien og Terje Midtli fra Øyer ble foreldre til en gutt 29. januar. Eilif veide 3280 gram og målte 50 cm. Mathea er stolt storesøster.

Hipp hipp hurra for verdens beste Emine som ble 2 år den 26.01. Kjempe glad i deg, store klemmer fra Niclas, Ronja, mamma og pappa

ANMELDTE DØDSFALL

Gausdal Nils Reidar Ekerhaugen, 15.01.1932, død 21. janaur Alf Sanden, 07.03.1943, død 9. januar Bergfin Steine, 16.02.1919, død 24. januar

Nordre Ål Mini-tensing Ingen korøvelse denne uken. Neste familiemiddag og knøttekor er torsdag 09.02. Nordre Ål menighet Nå også på Facebook Kirkekroken i Søre Ål Bønnesamling kl 11.00 hver fredag Vi leser en bibeltekst og ber, de som har tid blir igjen og spiser matpakke. Sjekk ”hva skjer i Søre Ål menighet” på Facebook Fåberg menighetshus Torsdag 2.februar kl.19:00: Torsdagstreff Mandag 06.februar kl 18 – 19: Småbarnssang

Lillehammer Johan Gjørlihagen, 28.06.1911, død 31. desember Marie Jakobsen, 14.01.1915, død 19. januar Aase Berit Ouren, 03.08.1941, død 19. januar Astrid Åssveen, 11.06.1927, død 19. januar

Vi giftet oss i Fåberg kirke 30. oktober. Henriette Søilen, Spikkestad og Glenn Joakim Kaggerud, Feios. Foto: Fotograf Katrine, Lillehammer

Følg oss på nettet RETTELSE

I ByAvisa for to uker siden er det noen feil i saken om internmessen på Mesna Videregående skole. Veos Media vant fire av fem priser. Elevene i bedriften går alle på Gausdal Videregående, og er ferdig på skolen om ett år og ikke et halvt. av navnene er skrevet feil og skal være Kjersti Bækken.

byavis.no

Mari Øyen og Lars Brovold fra Biri ble 28. januar foreldre til en jente. Emilie veide 3930 gram og målte 50 cm. Kristian og Mathias er stolte storebrødre.

”Hipp hurra for yngstegromjenta Emma Bakke som fyller 10 år 11.februar! Vi ønsker deg en flott bursdagsfest på lørdag! Stor klem fra Hedda, Oda, mor og far.”

Embla er en flott damepus som er sterilisert, id-merket og ormekurbehandlet. Hun er snill, renslig, kosete og rolig. Vil hun skal få et rolig hjem der hun vil bli tatt godt vare på, og et fang å liggei, samt gode utemuligheter. Omplasseringsgebyr på kr. 400,- Interesserte bes ta kontakt med fostermor Stine på tlf: 99 58 45 40. PS: kun seriøse henvendelser.

Ny adresse og nye telefonnummer: Kontorene for Lillehammer, Saksumdal, Søre Ål og Vingrom menigheter, Prosten i Sør-Gudbrandsdal og Kirkevergen i Lillehammer har flyttet til Fåberggt.128. Åpningstider: Mandag – fredag kl.09 – 15. Telefonnummer 61270888 er felles nummer for alle kontorer knyttet til Den norske kirke i Lillehammer, dvs. også for Fåberg og Nordre Ål menigheter. Direkte innvalg: se www.kirkekontoret.no


Blomster til alle anledninger - også begravelser!

Ferske og flotte

Flotte

tulipaner Hortensia 20 stk. kun

Roser i alle farger

99,- 99,- 99,-

NOK=NOK

før 129,-

Før 149,- nå

Storgata 181 - 2615 Lillehammer Tlf 61 25 84 40 ÅPNINGSTIDER: man-ons 9-17 • tor-fre 9-18 • lør 9-16

UKENS BILDE FRA LILLEHAMMER KAMERAKLUBB

Mot normalt Her om dagen ville vi spise graut. Det avstedkom ymse ordensforstyrrelser her i Annen Etage. Vi har lang erfaring med grautkoking på gammeldags vis. Det har aldri vært noen særlig suksess. Gryn og melk har alltid hatt en besynderlig evne til å brenne seg fast på bunnen av kjelen. Det har ført til omfattende prosesser med stålull. Derfor hadde det seg slik at vi for første gang anskaffet en porsjonspakning graut fra Toro. Den skulle være enkel å varme opp på mikroen. Plutselig begynte fandenskapen å ule! Først trodde vi det var røykvarsleren i taket i gangen som reagerte på uhemmet fyring av digre kubber på Jøtulen. Vi klatret opp på en stol og rev ut batteriene. Tøflene forsvant da vi ramlet ned. Men det ulte fortsatt. Omsider ble lyden lokalisert til mikroen. Vi røsket ut kontakten. Stille. Grauten kokte inne i begeret, men den holdt i hvert fall kjeft. Sivilforsvaret varsler allmuen når de skal teste tyfonene sine. Toro bør gjøre noen tiltak de også når de plasserer noe så utkropi og mot normalt som en sirene i matproduktene sine. Vi hadde nettopp spist ferdig, da naboen dundret inn, tydelig beveget. Han blåste vekk en nesedråpe og forlangte wienerbrød. Naboen er mer enn gjennomsnittelig idrettsinteressert og suverent usakelig når det går dritt for Norge. - Mus… Det bare pep i ham før han tok fart: - Musgrave! - At det var? - Andrew Musgrave. Han er fra Skottland. Han ble nummer to på 15 kilometeren i NM på ski. Hva i heite huleste hadde han der å gjøre? Det var bare så vidt vi vant i vårt eget mesterskap! Stusselige greier og helt mot normalt. Og arrangørene måtte ta frem almanakken for å ta tiden på det norske skiskytterlaget under stafetten i Anterselva. Han mumlet noe om Lars Berger, om unntakstilstand og stor risikosone på standplass, før han svelget bakervare. En bit rikosjerte fra drøvelen og ramlet oppi sukkerkoppen. - Den 22. januar ble den internasjonale snødagen markert over hele verden. Visste du det? India lokket med gratis skitimer. India! Snart slår vel inderne oss nordmenn på femmila. Da skal jeg fluksens konvertere til cricket og landhockey. NOK

FOTO: DANIEL SHAY LUNT TEKST: LILLEHAMMER KAMERAKLUBB

Dette bildet av Lillehammer kirke tok Daniel Shay Lunt (36) en ettermiddag i oktober for et par år siden. Han var ute på sin første tur med et Sigma 10 – 20 mm vidvinkelobjektiv - et objektiv han kjøpte dagen før. - Tilfeldigvis la jeg hjemturen om kirka denne dagen, noe jeg normalt ikke pleier å gjøre. Jeg så etter mulige motiver for å prøve mitt nye objektiv, og her fant jeg et spennende motiv i høstdis, der lysstrålene bry-

Oslo, sier Daniel. Etter gjennom treet. Bildet er ter det har det stadig tatt med en rask lukkertid for blitt mer fotografering. å unngå at motlyset ble for Han har blant annet sterkt, forteller Daniel. tatt mange flotte og Bildet er tidligere kåret til kunstneriske bilder av månedens bilde i Lillehamvanndråper og røyk. mer kameraklubb, og har ogDaniel er utdannet så vunnet heder og ære ved å dekoratør, og jobber bli månedens bilde i fagtidssom butikkselger hos skriftet Digial Foto, gjengitt UKENS Dressmann på Lilleover en dobbelside. hammer. - Jeg har all- Jeg kjøpte mitt første di- FOTOGRAF: gitalkamera i 2007, og for å Daniel Shay Lunt tid hatt interesse for få mest mulig ut av det gikk jeg et farge og form, noe som kommer 20 timers begynnerkurs i digitalfo- godt med i fotograferingen. Særlig tografering ved Folkeuniversitetet i gjelder dette komposisjon og far-

HAGBART & BREDO: SAMFERDSEL

gedynamikk, sier han. Selv om fotografering foreløpig er en spennende hobby for Daniel, har han startet et fotofirma, Daniels Foto, med eget studio hjemme på Fåberg. Av Daniels øvrige interesser er det dans som kommer som nummer to nå, da mest Swing/Boogie Woogie. Han er tidligere konkurransedanser, og driver med litt danseundervisning på si. Daniel har vært medlem av Lillehammer kameraklubb siden 2009, og sitter som sekretær i styret.

Byavisa 2012 05  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you