Page 1

Pauta d’anàlisi d’un escenari formatiu basat en TIC

GRUP 2 Laia Alonso Mompó David Llambrich Robert Mª Alba Navarro Lozano Brígida Hervás Puchalt


Escenaris formatius i docència

PAC 3

Primera part: En aquesta primera part del treball, hem elaborat un mapa conceptual on es recullen tots els elements que ha de contindre un escenari formatiu. Aquest mapa conceptual es pot consultar a través de l’enllaç: http://mindmeister.com/222665240

Segona part:

1.- INTRODUCCIÓ Degut a la societat de la comunicació i la informació en la que vivim, al llarg dels últims anys ha hagut un augment exponencial de diferents productes multimèdia, hipermèdia i de plataformes dirigits a poder afavorir el desenvolupament dels processos d’ensenyament i aprenentatge (E-A). En un primer moment es va pensar que la inclusió de les Tic era sinònim del qualitat educativa, per la capacitat d’afavorir la interactivitat entre els protagonistes de l’aprenentatge i l’adaptabilitat a la individualitat de cada discent. A hores d’ara podem afirmar que les Tic no són garantia de qualitat de l’aprenentatge, tal i com vam poder analitzar en l’article de Coll, C. Mauri, T. Y Onrubia, J. (2008) anomenat Anàlisi dels usos reals de les TIC en contextos educatius formals: una aproximació sociocultural. La qualitat de l’aprenentatge amb l’ús de les TIC dependrà de la qualitat de la interactivitat que tenen els entorns educatius virtuals i és aquí on posarem tota la nostra atenció en el següent treball: -Per una banda analitzarem els entorns educatius amb TIC atenent a la seva interactivitat amb el professor, alumne i continguts (triangle interactiu). -Per una altra analitzarem els escenaris formatius tenint en compte la seva contribució específica de mediació dins l’activitat conjunta.

2.- ENTORNS EDUCATIUS AMB TIC TENINT EN COMPTE EL TRIANGLE INTERACTIU I EL TIPUS D’ENTORN Els instruments que podem elaborar per avaluar un escenari formatiu han de servir per l’anàlisi de les dimensions de la interactivitat en cadascun dels entorns que a continuació diferenciarem.

1

Grup 2


Escenaris formatius i docència

PAC 3

 INTERACTIVITAT: Si tenim en compte el concepte d’interactivitat en totes les seves vessants, per l’elaboració de procediments i instruments dirigits a analitzar, avaluar i valorar els processos de construcció del coneixement en entorns d’ensenyament aprenentatge basats en l’ús de les TIC, haurem de parar atenció als següents plànols:

PRÀCTICA

DISSENY INTERACTIVITAT TECNOLÒGICA POTENCIALIndicadors sobre les possibilitats i

INTERACTIVITAT PEDAGÒGICA POTENCIAL Indicadors sobre les formes

limitacions que ofereixen els recursos TIC en un entorn d’E-A

d’organització de l’activitat conjunta de docents i discents entorn als continguts i tasques previstes en un procés d’E-A.

INTERACTIVITAT TECNOPEDAGÒGICA REAL Indicadors sobre la manera com el docent i els discents organitzen la seva activitat conjunta entorn als continguts i tasques previstes en un determinat procés d’E-A. És difícil diferenciar ambdues dimensions a nivell de disseny o interactivitat potencial

Mentre la interactivitat tecnològica i pedagògica potencial es refereix al disseny de la proposta educativa, la dimensió o plànol tecnopedagògic es refereix al seu ús en entorns específics i en condicions que es construeixen en el marc de la interactivitat professor-alumne-contingut, i en aquesta dimensió els elements tecnològics i pedagògics es condicionen i influeixen mútuament al contrari que en la dimensió del disseny.

 TIPUS D’ENTORN D’OBJECTE D’AVALUACIÓ: Les dimensions o plànols de la interactivitat s’analitzaran en els tipus d’entorns educatius que es dissenyen i desenvolupen en el transcurs de l’activitat conjunta del triangle interactiu. A continuació especificarem els entorns que es poden donar: o Entorn 1: Entorn educatiu de propostes formatives de presentació i desenvolupament de continguts d’E-A en formata i multimèdia i hipermèdia en situació d’autoaprenentatge.

2

Grup 2


Escenaris formatius i docència

PAC 3

o Entorn 2: Entorn educatiu de propostes formatives de presentació i desenvolupament de continguts d’E-A en formato i multimèdia i hipermèdia en situació presencial. o Entorn 3: Entorn educatiu de propostes formatives basades en plataformes per a l’aprenentatge electrònic ( permeten la comunicació i el treball col·laboratiu entre professors i alumnes en situació no presencial).

3.- TRETS DELS INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ D’UN ESCENARI FORMATIU Els instruments que hem dissenyat estan encaminats per obtenir informació des de tres vessants, sempre tenint en compte el tipus d’entorn. A continuació les citem: 1. Dels dissenyadors tecnològics 2. Dels dissenyadors pedagògics 3. Dels usuaris: docents i discents

Vessant 1 i 2: informació i valoracions que s’obtenen dels dissenyadors de propostes formatives (tecnològic i pedagògic)

Disseny

Ús

3

Tecnològic

Pedagògic

Gestió i organització global del procés educatiu

Bases tecnològiques, interrelacions entre els elements, connectivitat...

Bases pedagògiques, interactivitat, flexibilitat...

Característiques de la informació

Accessibilitat, usabilitat...

Fiabilitat, pertinença...

Característiques de la comunicació

Fluïdesa, facilitat...

Col·laboració...

Característiques del suport i seguiment

Procés de control tecnològic, recursos de seguiment...

Processos d’orientació, d’avaluació, ajudes pedagògiques...

Obtenció de retroalimentació extretes de les informacions sobre el desenvolupament i ús de propostes formatives.

Grup 2


Escenaris formatius i docència

PAC 3

Vessant 3: Informació i valoracions que s’obtenen dels usuaris (docents i discents) Tecnològic Disseny

Gestió i organització global del procés educatiu

X

Pedagògic X

Característiques de la informació

X

X

Característiques de la comunicació

X

X

Característiques del suport i seguiment

X

X

Obtenció de retroalimentació extretes de les informacions sobre l’ús de propostes formatives que permeten implementar la qualitat del disseny.

Ús

4.- Pauta d’anàlisis per a escenaris formatius TIC: Per analitzar els escenaris formatius TIC hem creat les següents pautes d’anàlisis que hem dividit en les tres vessants citades anteriorment:

Formalisme: L’ús de les eines de comunicació i gestió ha estat el previst o planificat. Interactivitat: L’ús de les eines tecnològiques promou la comprensió i l’aprenentatge dels continguts. L’ús de les TIC permeten que l’alumne estableixi relacions immediates amb la informació i les accions de recerca o processament d’aquesta.

4

Grup 2

Molt en desacord

Desacord

Indiferent

Acord

Potencialitat de l’ús real de les TIC

Molt d’acord

4.1. Vessant dels dissenyadors tecnològics.


Escenaris formatius i docència

PAC 3

L’ús de les eines tecnològiques fomenta la motivació de l’alumne. L’ús de les eines tecnològiques fomenta l’autoestima de l’alumne. L’ús de les eines tecnològiques facilita l’adaptació als diversos ritmes d’aprenentatge de l’alumne. Dinamisme: L’ús de les TIC ajuda a treballar amb situacions reals. L’ús de les TIC permet interactuar amb realitats virtuals. L’ús de les TIC afavoreix l'exploració i l’experimentació a l’alumnat. Multimèdia: Permet la integració, la complementarietat i el trànsit entre diversos sistemes i formats de representació. L’ús de les eines tecnològiques facilita la generalització de l’aprenentatge. Hipermèdia: L’ús de les TIC permet establir formes diverses i flexibles d'organitzar la informació establint relacions múltiples i diverses. L’ús de les eines tecnològiques facilita l’autonomia, l’exploració i indagació. L’ús de les eines tecnològiques potència el protagonisme del aprenent. Connectivitat: L’ús de les TIC permet el treball en xarxa. L’ús de les eines tecnològiques permet la comunicació. L’ús de les eines tecnològiques permet la col·laboració i el treball en grup. L’ús de les TIC facilita la diversificació de les ajudes dels docent cap a l’alumne tant en quantitat com en qualitat.

5

Grup 2


Escenaris formatius i docència

PAC 3

4.2. Vessant dels dissenyadors pedagògics.

4.2.1.Fitxa tècnica : Abans d’iniciar el procés avaluador dels escenaris formatius TIC, considerem necessari fer una descripció de les característiques del context: Fitxa tècnica

Descripció

Nom o títol de l'escenari formatiu Formats o característiques tecnològiques Destinataris Requisits d'habilitats o coneixements dels usuaris Requisits tecnològics dels usuaris Objectius Metodologia Continguts Autors

4.2.2.Model pedagògic: Abans d’escollir l’escenari formatiu, el docent ha de tenir clar quin serà el model pedagògic que utilitzarà al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Model

Marca amb

pedagògic

una X

Descripció

Conductivisme Constructivisme Cognitivisme

6

Grup 2


Escenaris formatius i docència

PAC 3

4.2.3.Destinataris:

Característiques dels estudiants

No

Estudis previs

Habilitats cognitives

Habilitats tecnològiques

Necessitats especials

Equipament informàtic

4.3. Vessant dels usuaris: docents i discents.

4.3.1.Modalitat formativa segons la presencia de les TIC. En la taula adjuntada s’ha esborrat la columna ” Inexistent 0%” de la taula la taula original de Simonson i Barberà, ja que la pauta d’anàlisi escollida no contempla la modalitat d’ensenyament – aprenentatge presencial.

Model de curs i presència de les

Escull-ne un

TIC Curs en línia. Total (100%) Curs ascendent en línia. Alta (+ 50%) Curs equilibrat. Moderada (50%) Curs ascendent presencial. Baixa (–50%)

7

Grup 2


Escenaris formatius i docència

PAC 3

4.3.2.Enfocament de l’educació segons els quadrats de Coldway: L’alumne haurà d’encercla la opció que s’adequa més a les seves necessitats i el docent utilitzar un metodologia més flexible per adequar-se a les característiques i necessitats de tot l’alumnat.

Mateix temps Mateix espai

Diferent temps Mateix espai

Mateix temps Diferent espai

Diferent temps Diferent espai

4.3.3.Pla docent:

Gens entenedor

Poc entenedor

Entenedor

Bastant entenedor

Pla docent

Molt entenedor

Un pla docent dóna informació sobre la planificació el desenvolupament i els objectius i com se n'avaluarà l'assoliment d'un procés d'aprenentatge. Creiem que qualsevol curs, tan si compta amb un docent o és d'autoaprenentatge, ha de donar informació sobre aquests elements, ja sigui d'una manera prescriptiva, en processos dirigits per un docent, o com a recomanació, en processos on l'estudiant té un grau alt d'autonomia.

Objectius Competències Temporització Metodologia

8

Grup 2


Escenaris formatius i docència

PAC 3

Continguts Activitats Avaluació

Gens adequat

Poc adequat

Adequat

Bastant adequat

Tipus de suport

Molt adequat

4.3.4.Sistema de suport a l’estudiant:

Gestió administrativa Biblioteca Suport tècnic Suport acadèmic Guies per a l'estudiant Guies per al docent Tutories

9

Grup 2


Escenaris formatius i docència

PAC 3

Molt en desacord

Desacord

Indiferent

Acord

Molt d’acord

4.3.5.Qüestionari per a estudiants sobre l’ús, la utilitat i la valoració de les propostes de formació.

Context: Defineix amb claredat a qui va dirigit? S’ajusta a les característiques de l’audiència a qui va dirigit? S’ajusta a les necessitats de l’audiència a qui va dirigit? El marc socio-cultural és adequat? Objectius: Els objectius són clars i explícits? Es fomenta l’aprenentatge col·laboratiu? S’ofereix l’oportunitat d’activar els coneixements previs? Es permet a l’usuari analitzar els coneixements adquirits? Es permet a l’usuari aplicar els coneixements adquirits? Metodologia: La oferta d’activitats és diversa?

10

Grup 2


Escenaris formatius i docència

PAC 3

S’impulsa la comunicació entre el triangle didàctic : mestre-alumnes-contingut? Requereix i reactiva coneixements previs? S’adequa als diferents nivells dels estudiants? Continguts: Els continguts estan relacionats amb els objectius? Els continguts són motivadors? La integració dels objectius és adequada? Els continguts estan seqüencials de manera lògica? Materials: S’ofereixen materials addicionals? El material és adequat? El material facilita la comunicació entre el mestrealumne-contingut?

5.- BIBLIOGRAFIA

11

BARBERÀ, Elena et al. (2004). Pautas para el análisis de la intervención en entornos de aprendizaje virtual: dimensiones relevantes e instrumentos de evaluación [documento de proyecto en línea]. IN3:UOC. (DiscussionPaper Series: DP04-002) [Fecha de consulta: dd/mm/aa].http://www.uoc.edu/in3/dt/esp/barbera0704.html

Coll, C., Mauri, T. y Onrubia, J. (2008). Análisis de los usos reales de las tic en contextos educativos formales: una aproximación sociocultural. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 10 (1). Consultado el día de mes de año, en: http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-coll2.html

Grup 2


Escenaris formatius i docència

PAC 3

Pauta d’autoavaluació Puntuació Criteri

3

2

1

La graella és rellevant per l’anàlisi dels escenaris formatius en modalitats de formació semi-presencial i a distància.

La graella permet avaluar la qualitat dels escenaris formatius en modalitats de formació semi-presencial i a distància, però alguns dels seus ítems avaluats no és rellevant.

La graella no permet avaluar la qualitat dels escenaris formatius en modalitats de formació semipresencial i a distància.

La graella presenta una organització lògica dels diferents elements avaluables.

La graella presenta diferents ítems però no els organitza de manera lògica.

La graella presenta diferents ítems d’avaluació sense cap ordre lògic.

Els ítems i criteris d’avaluació són clars i no donen lloc a dubtes sobre el seu significat o la seva avaluació.

Alguns ítems i criteris d’avaluació no són clars i podrien donar lloc a dubtes sobre el seu significat o la seva avaluació.

Els ítems i criteris d’avaluació no són clars i l’usuari de la graella pot tenir dubtes en el moment d’atribuir les avaluacions.

La graella permet ser utilitzada de manera fàcil i senzilla. La graella podria ser utilitzada de manera habitual en un centre educatiu.

La graella presenta un grau de complexitat mitjà i requeriria poder ser simplificada.

La graella presenta un grau de complexitat que no permet la seva utilització habitual o requereix una formació prèvia important.

No hi ha faltes d’ortografia.

El treball presenta algunes faltes d’ortografia.

El treball presenta faltes d’ortografia.

S’inclouen només una part de les referències utilitzades per l’elaboració de la graella, i només es justifiquen una part reduïda dels items seleccionats.

No s’inclouen les referències utilitzades i no es justifiquen

de qualitat

Rellevància de la graella 3

Jerarquització 3 Comprensió dels ítems avaluables i dels criteris d’avaluació 3 Simplicitat i facilitat d’ús 3

Qualitat formal. 3

S’inclouen les referències que han permès realitzar la graella. La selecció dels ítems per l’elaboració per la graella ha estat justificada des d’una perspectiva de revisió teòrica (ex. Bibliografia del curs…).

Total puntuació: 15 Punts

12

Grup 2

Pauta per a l'avaluació d'escenaris formatius  

Esquema en mindsmeinster explicant la teoria i pauta d'avaluació d'un escenari formatiu.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you