Page 3

Oleh Hryszczenko, Listy bałtyckie, z serii Związek. Droga do morza (Odessa-Gdańsk) / Baltic Letters from Connection. A Way to the See (Odessa-Gdansk) series, 20122013, kadr z filmu / videostill

Olena Staranczuk, Pirs, z serii Związek. Droga do morza (Odessa-Gdańsk), molo w Odessie i Sopocie / Pirs, from Connection. A Way to the See (Odessa-Gdansk) series, pier in Odessa and Sopot, 2012, kadry z filmu / videostills (transfer via Skype)

Olena Staranczuk, Znaczenie rzeczy, z serii Znaczenie rzeczy (Kijów-Warszawa) / Meaning of Things, from The Meaning of Things (Kyiv-Warsaw) series, 2012-2013, kadr z filmu / videostill

Cecylia Malik, Prądnik, z cyklu 6 rzek, Prądnik River, from 6 Rivers cycle, 2011-2012, foto z archiwum artystki / photo from the artist’s archive

It is a saving hand which can both give shelter and take it to a safe place. Other Avatars from the series are instruments of various shapes which serve the smallest forms of life, made from precious materials – silver and gold. The visitors to the gallery are not only people invited to exhibition rooms but also pets (cats, dogs). Not human creatures, against anthropocentric perspective, that way gain a kind of double subjectivity – they are both the heroes and viewers of the art object, having their own, different from human, skill of perception. In the context of the conference the Artists launched a PETition to all its members which text is available at: https://www.facebook.com/notes/sustainable-art/ petition-from-tatiana-czekalskaleszek-golec/459880784125855 CECYLIA MALIK (ur./b. 1975) Jest absolwentką Wydziału malarstwa krakowskiej ASP. Zajmuje się malarstwem, fotografią, performansem. Jej działania odnoszą się do konkretnych sytuacji, z którymi ma do czynienia na co dzień. Jako artystka stara się aktywizować lokalne społeczności dla ochrony ich interesów (jak w przypadku działań przeprowadzanych w ramach kolektywu Modraszek). W 2011 roku artystka rozpoczęła trwający rok – od wczesnej jesieni 2011 do późnego lata 2012 – projekt poświęcony sześciu krakowskim rzekom, które postanowiła przepłynąć w łodzi wykonanej z materiałów z odzysku. Autorka w opisie przedsięwzięcia, zamieszonym na swojej stronie (cecyliamalik.pl/rzeki/ rz-opis.html) zaznacza: „Każdy wie, że przez Kraków przepływa Wisła, ale pozostałe rzeki są już bardzo mało znane. Z perspektywy miasta właściwie ich nie widać, zresztą prawie nikt się rzekami nie interesuje, nie napędzają młynów, nie dają wody ani pożywienia. Są za to korytarzami ekologicznymi, rezerwatami przyrody, gdzie żyją miejskie zwierzęta, nielegalnymi ściekami i śmietnikami. Chciałam przypomnieć ich imiona i pokazać zagrożone piękno”. Cecylia przemierzyła nurty każdej z rzek, eksplorując rodzinne miasto, w którym mieszka od urodzenia, z zupełnie innej, nieznanej dotąd perspektywy. Jej towarzyszem na czas rozpoznania terenu był najpierw ornitolog Kazimierz Walasz, a następnie, już podczas samodzielnego przemierzania trasy, operator Piotr Pawlus, filmujący rozpisaną na wiele miesięcy podróż, której przebieg w czasie odmierzały zmieniające się pory roku. W 2012 roku, Artystka zorganizowała dla krakowian akcję pn. Wodna Masa Krytyczna, polegającą na wspólnym spływie rzeką na pokaz filmów (odbywający się w ramach Festiwalu Artboom pod mostem Grunwaldzkim). Mieszkańcy przynieśli ze sobą wówczas pontony, dmuchane materace, tratwę z butelek PET, deski surfingowe i kajaki. Zgodnie z pragnieniem artystki, wspólne spływy powinny stać się tradycją, która może przyczynić się do przywrócenia rzek miastu. Zainteresowanie Cecylii Malik losem rzek zaowocowało akcją w krakowskim Bunkrze Stuki (13 marca -27 kwietnia 2013), mającą na celu obronę rzeki Białki przed regulacją. W jej ramach artystka, przy pomoc wielu chętnych przybywających do galerii, uplotła w czasie niecałych dwóch miesięcy 6,5-kilometrowy warkocz z pasków materiału, który stał się symbolem protestu przeciwko działalności szkodliwej dla ekosystemu (warkoczebialki.blogspot.com., www.cecyliamalik.pl) The artist graduated from the Department of Painting at the Academy of Fine Arts in Krakow. She is a painter, photographer, performer. Her actions refer to specific situations she deals with in her every day life. As the artist she tries to activate local societies to protect their businesses (as in the case of actions carried out by the Modraszek collective). In 2011 the artist began one year – from early Autumn 2011 to late Summer 2012 – project dedicated to six rivers in Krakow, which she decided to cross in a boat made from recycled materials. The author of an event, in the description on her website (cecyliamalik.pl/rzeki/ rz-opis.html) states: “Everyone knows that Vistula River flows across Krakow, but other rivers are not so well-known. From the city’s perspective they are invisible, almost noone is interested in rivers, they do not give power to mills, they do not give water or food. However they are ecological corridors, nature reserves where city’s animals live, illegal sewage and thrashes. I wanted to mention their names and present endangered beauty.” Cecylia crossed each river, exploring her hometown she has lived in from birth, from a different, hitherto unknown perspective. First, during reconnaissance, she was accompanied by ornithologist Kazimierz Walasz, then, during crossing the rivers, by operator Piotr Pawlus who filmed the manymonths cruise, duration of which was measured by changing seasons. In 2012 the Artist organized for the citizens of Krakow the action Water Critical Mass. It was common rafting to the film screening (part of Artboom Festival under Grunwaldzki Bridge). The citizens brought their own dinghies, air mattresses, raft made of PET bottles, surfboards and kayaks. The artist wishes that common rafting becomes a tradition which will restore the rivers to the city. Cecylia Malik’s interest in the fate of the rivers resulted in action in Bunkier Sztuki in Krakow (13thMarch - 27thApril 2013) which aim was to protect Białka river against regulation. During the action the artist together with many volunteers who visited the gallery, in two months, plaited a 6,5 meter long braid from the strips of material, which became a symbol of protest against activities which are damaging for ecosystem (warkoczebialki.blogspot.com., www.cecyliamalik.pl)

Kostiantyn Marcenkiwski, Droga do morza, z serii Związek. Droga do morza (Odessa-Gdańsk) / A Way to the See, from Connection. A Way to the See (Odessa-Gdansk) series, 2012, kadr z filmu / videostill

GRUPA VAL / THE VAL GROUP OLEH HRYSZCZENKO (ur./b. 1985), ANDRIJ SAKUN (ur./b. 1986), KOSTIANTYN MARCENKIWSKI (ur./b. 1987), OLENA STARANCZUK (ur./b. 1986) Grupa Val została założona w 2010 roku w Kijowie przez czworo młodych artystów, związanych z kijowskim Instytutem Sztuki Użytkowej i Projektowania oraz tamtejszą Akademią Sztuk Pięknych. W ramach działalności kolektywu powstają projekty łączące różne dyscypliny sztuki (projektowanie graficzne, wideo, land art, sztukę książki, plakat, dizajn, nowe media). Twórców interesują związki między nowymi trendami i tradycją, funkcjonalność rzeczy i relacje zachodzące między zjawiskami. Prowadzą artystyczny blog (valkadruk.blogspot.com), poświęcony sztukom wizualnym oraz ich roli w społeczeństwie. Prezentowany w Studio BWA cykl prac pt. Związek, jest rozpisanym na różne głosy projektem wideo, którego każda z części dotyczy rozmaicie rozumianych relacji i powiązań (człowieka z przedmiotem, z naturą, z kulturą własną i obcą). Podczas podróży i pobytu w Polsce artyści zrealizowali filmy podejmujące kwestie podobieństw i różnic, w tym celu między innymi połączyli oba morza – Czarne i Bałtyckie – transmisją Skype, na której możemy porównać wczasowiczów wypoczywających na molo w Sopocie i Odessie (film Oleny Staranczuk), przewieźli w słoiku wodę z Morza Czarnego do Bałtyku, dokonując zapisu podróży (składającego się na swoisty film drogi) z perspektywy kamery umieszonej wewnątrz naczynia (film Kostiantyna Marcenkiwskiego). Dla Oleny Staranczuk zakupy na pchlim targu w Warszawie i Kijowie stają się impulsem do wysnucia opowieści o właścicielach wynalezionych tam przedmiotów. U Oleha Hryszczenko zarówno wyjście nad brzeg wody, jak i wizyta w bibliotece są pretekstem do pracy z nośnikami znaczeń. Artysta pisze Bałtyckie listy na mokrej plaży, napływające fale, niczym cenzor, wymazują znaczenia, współtworzą przekaz. Innym razem, po wizycie w warszawskiej bibliotece, odtwarza przy pomocy graficznych znaków system segregacji zgromadzonej tam wiedzy, nanosząc je na książki zakupione przypadkowo na targowisku w Warszawie. Dla artystów z grupy Val Polska jest krajem do którego z chęcią podróżują, z którym poszukują więzi i dialogu na wielu poziomach. Val Group was founded in Kiev in 2010 by four young artists connected with Kiev Institute of Decorative-Applied Art and Design and the Academy of Fine Arts. The collective prepares projects which join various disciplines of art (graphic design, video, land art, book art, poster, design, new media). The artists are interested in relationships between new trends and tradition, objects’ functionality and relations between phenomena. They write artistic blog (valkadruk.blogspot.com) dedicated to visual arts and their role in society. Presented in BWA Studio series of works titled Connection is a video project, including different voices, each part of which is dedicated to widely understood relations and connections (human and object, nature, own and foreign culture). During their trip to and stay in Poland the artists made films which take the issues of similarities and differences, for that purpose they, inter alia, connected both seas – Black and Baltic – with transmission via Skype, so we can compare vacationists who rest on piers in Sopot and Odessa (Olena Staranczuk’s film), they brought a jar with water from Black Sea to Baltic Sea, filming their travel (a kind of road movie) from the perspective of camera located in the jar (Kostiantyn Marcenkiwski’s film). To Olena Staranczuk shopping at the flea markets in Warsaw and Kiev becomes an impulse to draw a story about the owners of found objects. For Oleh Hryszczenko spending his time at the water side or visiting a library justify his work with the carriers of meaning. The artist writes Baltic Letters on wet beach, the waves, like censor, erase meanings, co-create message. Another time, after visiting the library in Warsaw, using the set of graphic signs, the artist reconstructs the system of segregation of stored there knowledge, placing the signs in the books accidentally bought on a market in Warsaw. For the artists from Val Group Poland is the place they willingly travel to, they look for connections and dialogue on different levels.

Piotr C. Kowalski, Obraz smaczny w kole, wiśnie na płótnie bawełnianym w połowie zagruntowanym / Delicious painting, cherries on cotton mid-primed canvas, 2010, foto / photo Bartłomiej Tyrcha

JOANNA JANIAK (ur./b. 1955) & PIOTR C. KOWALSKI (ur./b. 1951) Piotr C. Kowalski jest malarzem, profesorem, prowadzi pracownię malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od ponad dwudziestu lat tworzy obrazy realizowane bezpośrednio w naturze. Do ich wykonania wykorzystuje nie tylko farby, ale i siły przyrody – wiatr, deszcz, mróz, kurz, dym, owoce. Tak powstały między innymi cykle Żywa Natura, Obrazy Jagodowe oraz Obrazy smaczne. Opadające z drzewa owoce tworzą na częściowo zagruntowanym płótnie kompozycję, ich soki wypełniają powierzchnię plamami. Artysta, umieszczając płótno wprost pod drzewem, dokonuje „kadrowania” rzeczywistości, wybiera miejsce w którym rozegra się proces zapisu, pozostawiając efekt końcowy naturalnym czynnikom. Obrazy przechodnie i przejezdne z kolei powstają w środowisku wytworzonym przez człowieka, w tkance miejskiej. Pozostawione na ulicach podobrazia zostają zadeptane przez przechodniów i gołębie, rozjechane przez samochody i rowerzystów, dzięki czemu stopniowo uwidoczniona zostaje faktura nawierzchni, ze studzienkami kanalizacyjnymi, kształtem bruku i zapisaną w nich historią miejsca (www.piotrckowalski.pl). Piotr C. Kowalski is a painter, Professor, he runs a painting studio at University of Arts in Pozan. For over 20 years he has created paintings made directly in nature. To make them he uses not only paints but also forces of nature – wind, rain, frost, dust, smoke, fruit. That way the artist created the series Live Nature, Blackberry Paintings and Obrazy smaczne /Delicious Paintings/. Fruit falling from the tree create a composition on partially primed canvas, their juice fills the surface with stains. The artist places the canvas directly under the tree and makes a kind of „framing” of reality, he chooses a place where the process of record will take place, leaving the final result to natural factors. Obrazy przechodnie /Passing-by Paintings/ and przejezdne /Passing next to Paintings/ are created in human-made environment, in urban tissue. Canvases left in the street are tramped on by passers-by and doves, run over by cars and cyclists, everything causes that the surface texture becomes visible – sewer drains, pavement shape and saved there history of place (www.piotrckowalski.pl). Joanna Janiak studiowała filozofię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Warszawskim. Jest dziennikarką i producentką, współpracowała z TVP prezentując filmy o sztuce. Jest współautorką cykli Megabajty malowania (2004) i Obrazy mroźne (od 2009), tworzonych wspólnie z Piotrem C. Kowalskim. Obrazy te powstają dzięki eksperymentom z ekspozycją na niskie temperatury farb wodnych o różnej konsystencji, nakładanej na różne podłoża (płyty metalowe, szklane, laminaty). Mróz krystalizujący wodę tworzy przypominające kwiaty fraktalne wzory, których ostateczny układ nie jest możliwy do przewidzenia. Gest artysty sprowadzony jest tym samym do minimum, bowiem czynniki pogodowe jak nasłonecznienie, wilgotność powietrza i wiatr oraz właściwości fizyczne zastosowanego podobrazia współtworzą ostateczny efekt. W Studio BWA obrazy można nie tylko obejrzeć, ale i usłyszeć, dzięki instalacji dźwiękowej stworzonej przez współpracującego z artystami kompozytora Rafała Zapałę. Joanna Janiak studied philosophy at Adam Mickiewicz University in Poznan and University of Warsaw. She is a journalist and producer, as partner of TVP /Polish television/ she presented films about art. She is a co-author of the series Megabytes of Painting (2004) and Frosty Pictures (from 2009) created together with Piotr C. Kowalski. The pictures are made due to the experiments which involve exposing to low temperatures water paints of different consistency, applied to various surfaces (metal plates, glass laminate). Frost which crystallizes water creates fractal patterns resembling flowers, which final layout is not possible to predict. Artistic gesture is reduced to a minimum because weather conditions such as exposition to sun, humidity or wind, as well as physical properties of used canvas create the final effect. In BWA Studio one can not only see the paintings, but also hear them due to sound installation created by a composer Rafał Zapała who works with the artists. teksty / texts: Patrycja Sikora tłumaczenie / translation: Danuta Krzywicka linki / links: www.bwa.wroc.pl www.opposite.uni.wroc.pl www.facebook.com/KonferencjeBWA?ref=hl

Sustainable art  

http://www.bwa.wroc.pl/index.php?l=pl&id=798&b=4&w=1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you