Page 1


Koncepcja W wyniku remontu  !"#$%&$'"()*+(,-.%#"(/012#$ *+.345"6"(+"7&2(87$%9&*8:($(1;"45< /*=%6&$%&$%#($&7%493'>$(.7$2."&%>(.( -%#*&9%#(5"#$%&$'3(>%49(73#$"&"(4.3;+?7@( 9"5("13(49"&*7$63(*&%(4=?>&2('"6*8:(.( 1A+3&5$%#@(=*+5-%8;"63(>%B*(A-*+0<


Szyldy !"#$%&'()*%+(,-&.&/0(1#%+(,-&+&%#2302&"1*(405&6%7%*8/&,(&1"849"0-&:-1*&+830;*8&"& 90<%,92&42<&(42=0,02=&7)2<%>30&?3=@&#%4%)&3"(),8@ /)"8#4-:%,8&9%&1"#$(5&


PodĹ&#x203A;wietlenie !"#$%&'%($%)*)+,-.+(/'($%)#01+-($+(%)2#+1/ 34526/1$)"#$/&6/),407,/2/.8-71$)(/)9/:28)/49/2;* <-07($)=07'27).%=0-0%)>/420$%.)?4+0"#$%&'+(71$@* ,+0+=&/#$/.8-)#7-$;&%)#)($%),40%,<=0-0/.8-71)"#$/&6/ 1/&%4$/'%)'+A+&7,7*)#)#74/3(%.)9+(&40%)+,&7-0(%.)2+ '%99$%.)$)4+0"#$%&'+(%.)&/B'$)=096/C


Tablice !"#$%&'(%)*+,-"&./)'(0'0)12,3(",4"5(


szyld boczny Szyld wykonany  w technice analogicznej  !"#$%&'!()#*+(),&-./#0"!1)234'",&#.5'"*3,36#78,94")&6/


Szyldyrównoległy !"#$%&'(&)(*+,'+-#&.#)/'('#&01-"'+,&'(&2-+(',& ,$,.(-3+&45%#')56&78/-"/'#&9"85)(8,0+:&.,.':80"& )8;0,3&"'(3%53,&9+1&$,%/.,&</%2.+,8$,'+,&9"#$%56& =()+,&0/"*+,9"-",'+,&/2.+,8$,'+(&</".($(& 0/.'/*+,0'+,&/2.+,8$+-&-(>:&</.+,0"-?'+,&9"#$%56&


szyld

prostopadĹ&#x201A;y

!"#$%&'()*+%+&,(-./&0+1*2"3425+&%(&1"(-3 )"#$%61&1&'(%5*70*+589&:;3%(1+0#&47)<&"&%1658&<+,$*&)"=>+? ('+<-"(0#&"&=+@%74&)<-(0#&1#%-3=*7.&$(A(<#'3&0+47.5#9 B+>(CD&"+.=0*/<+&(=35*7.&.7<+$(1#.?&'(%C1*7<$(0+&$7%+.*9


szyld

kluby

!"#$%#&'#()*+,&"&-$./)0)./&-01%1'-0,21&0-&31$14& ("-40#5&24.617()&8&(/9&:,'0;+4"&-$./)0)1'#(<&$)+,4 "-0=%.=,&>),&17'),+$,0),&$,%1',9&?-@17A&"-/10+1'-00-&B&(/&%#>+-0>),9 C121+#D#&3$.6E'&'&7'),+$)3.&64-/#&'#310-0,&>;&'&+,=&>-/,=& +,(<0)(,&(1&''&>"#$%#5&./),>"("10,&6,"D174,%0)1 0-&D1%7'),+$10,=&>"#6),&/-+1',=9


Kamienica Pod Trzema Dębami  

Kamienica Pod Trzema Dębami