Page 1

Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 3 I mei - juni 2014 V.U.: L. Hofmans

RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst

Iedereen op de fiets! Belgerinkel – Fotozoektocht - Fietsdrieluik En ook nog:  Verkiezingen 25 mei  Stem voor het buitengewoon plekje van Ranst  E-boeken in de bib

www.ranst.be


gemeenteberichten gemeenteraad

2

Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens de gemeenteraadszitting(en) werden besproken. Het volledige verslag van de gemeenteraad kan je verkrijgen op het secretariaat (zie gegevens verderop).

gemeenteberichten

9

duurzaamheid

uitneembaar UIT-kalender

13

verkeer & veiligheid

20 OCMW

21 vrije tijd

VOLGENDE UITGAVE: 1 juli 2014 Teksten dienen ten laatste op 26 mei 2014 toe te komen op de dienst communicatie en gemeenschapsleven: communicatie@ranst.be. Dit gemeentelijk informatieblad werd gedrukt op gerecycleerd papier.

GEMEENTERAAD FEBRUARI 2014 Toekenning titel ere-gemeenteraadslid De gemeenteraad heeft de titel van ere-gemeenteraadslid van de gemeente Ranst toegekend aan de heer Gustaaf Janssens. Hij zetelde als gemeenteraadslid gedurende 24 jaar van 2 januari 1989 tot en met 1 januari 2013.

Andersvalidenparking parking AntwerpsesteenwegBroechemsesteenweg De gemeenteraad heeft een aanvullend verkeersreglement goedgekeurd voor het inrichten van een parkeerplaats voor andersvaliden op de parking AntwerpsesteenwegBroechemsesteenweg.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sportcentrum Ranst’ Het doel van de opmaak van dit RUP is om op korte termijn een oplossing te vinden voor een aantal zeer concrete problemen en knelpunten voor zonevreemde sportterreinen zoals het ‘Sportcentrum Ranst’. Hier wordt een gedeelte van het agrarisch gebied omgezet naar recreatiegebied voor een voetbalveld. Ter compensatie krijgt een ander deel recreatiegebied (dit hoeft niet op dezelfde locatie te zijn) een agrarische bestemming. De gemeenteraad stelde het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Sportcentrum Ranst” voorlopig vast. Er volgt nu een openbaar onderzoek.


Gemeenteraad maart 2014 Aankoop bij hoogdringendheid van een interventieboot voor de brandweer Door een onverwacht en onherstelbaar defect aan de huidige interventieboot van de brandweer stelt het college van burgemeester en schepenen voor om een “nieuwe” tweedehands boot aan te kopen. De prijs bedraagt € 8.605 incl. BTW. De gemeenteraad keurde deze investeringsuitgave goed wegens dwingende en onvoorzienbare omstandigheden. Bij de eerstvolgende budgetwijziging wordt het nodige krediet voorzien.

Groenbeheer Bij het groenbeheer van het openbaar domein zal de gemeente Ranst rekening houden met de instandhouding van de biodiversiteit, zoals omschreven staat in het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP).

Hulp nodig bij het invullen van je belastingsaangifte? Begin juni komen de mensen van de controledienst van de directe belastingen naar Ranst om je te helpen bij het invullen van je aangifteformulier van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013). Dat gebeurt via tax-on- web op de computer. Je hebt hiervoor wel de nodige bewijsstukken nodig, zoals inkomstenfiches, kadastrale inkomens, bewijzen die recht geven op aftrek, … Vergeet deze dus zeker niet mee te brengen! De zitdagen gaan door van 9 tot 13 uur op volgende locaties: Dinsdag 10 juni: documentatiecentrum Emblem (Dorpstraat 43) Donderdag 12 juni: OCMW Oelegem (Schildesteenweg 16) Dinsdag 17 juni: polyvalente zaal ‘Den Boomgaard’ (Antwerpsesteenweg 57)

Kalender Gemeenteraad

Donderdag 19 juni: bibliotheek Ranst (Gasthuisstraat 17)

De gemeenteraad vergadert in principe elke derde maandag van de maand om 20 uur in de raadzaal van het ‘VRIESELHOF’. De eerstvolgende zitting vindt (onder voorbehoud) plaats op 23 juni 2014. In juli en augustus is er geen gemeenteraadszitting. De agenda van de gemeenteraad is een week voor de zitting verkrijgbaar op het gemeentehuis en is ook steeds raadpleegbaar (en downloadbaar) op onze website www.ranst.be. Meer info: secretariaat, tel.: 03 470 10 86 [3]


gemeenteberichten

Verkiezingen 25 mei 2014 Op zondag 25 mei 2014 kiezen we voor een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement. In de gemeente Ranst zijn er 17 stembureaus verdeeld over volgende locaties : • Gemeenschapscentrum “Den Boomgaard”, Antwerpsesteenweg 57, 2520 Broechem • Gemeentelijke Lagere School “De Knipoog”, Schoolstraat 17, 2520 Ranst • St-Jozefschool Emblem, Kloosterstraat 1, 2520 Emblem • Gemeentelijke Lagere School “De Driehoek”, Schildesteenweg 12, 2520 Oelegem Stemmen doe je in het stembureau dat vermeld staat op je oproepingsbrief. De oproepingsbrief met al deze gegevens ontvang je uiterlijk op 10 mei 2014. De stembureaus zijn open van 8 tot 16 uur.

Wie kan er stemmen?

Om te stemmen moet je: • Belg zijn of als EU-onderdaan uiterlijk 28 februari 2014 ingeschreven zijn op de kiezerslijst • In het bevolkings-of vreemdelingenregister zijn ingeschreven • 18 jaar zijn ( op 25 mei 2014 ) • Niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht

Stemplicht

In België ben je vanaf de leeftijd van 18 jaar verplicht om te gaan stemmen. Let op: de stemming is geheim! Gebruik van nieuwe (social) media tijdens de kiesverrichting is dus strafbaar. (selfies, instagram, twitter,...) Ook als je je stemplicht niet vervult, kan je een geldboete of een vervangende gevangenisstraf krijgen. Kan je om bepaalde reden niet gaan stemmen (bijvoorbeeld ziekte, vakantie,…) dan kan je : • Een volmacht geven • De nodige bewijsstukken die je afwezigheid aantonen, overmaken aan het Vredegerecht van Zandhoven, Amelbergastraat 13 te 2240 Zandhoven • De nodige bewijsstukken van je afwezigheid tot 1 jaar na de datum van de verkiezingen thuis bewaren

[4]

Wat breng je mee ?

• Je identiteitskaart • Je oproepingskaart • Als je stemt met volmacht : het volmachtformulier, het attest waarom volmacht gegeven wordt en de oproepingskaart van de persoon die aan jou volmacht geeft.

Elektronisch stemmen

In de gemeente Ranst wordt elektronisch gestemd. Je zal als Belgische kiezer 3 keer je stem moeten uitbrengen, namelijk voor het: 1 Europees parlement 2 Kamer van volksvertegenwoordigers (Federaal parlement) 3 Vlaams parlement De lijsten verschijnen ook in deze volgorde op het computerscherm. Bovenaan het scherm kan je steeds zien voor welk parlement je aan het kiezen bent. Belgen in het buitenland stemmen enkel voor het federaal parlement, EU-onderdanen ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeente stemmen enkel voor het Europees parlement. Meer info over het verloop van de stemprocedure en de kiesverrichtingen vind je terug op pagina 6 en 7.

Stemmen bij volmacht

Als je niet zelf naar het stembureau kan komen, kan je als kiezer je stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. • Volmachtdrager = de kiezer die volmacht krijgt van een andere kiezer om in zijn/ haar plaats te gaan stemmen • Volmachtgever = de kiezer die volmacht geeft aan een andere kiezer om in zijn/haar plaats te gaan stemmen Iedere kiezer kan slechts 1 volmacht hebben. Volmacht kan in onderstaande gevallen worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag voor de stemming (24 mei 2014).  


In welke gevallen kan je volmacht geven? Waarom kan je niet gaan stemmen? 1- Ziekte/ handicap 2- Beroepsredenen  (zowel binnen- als buitenland) 3- Schipper, marktkramer, kermisreiziger + leden van gezin 4- Vrijheidsbeneming       (gevangenis, psychiatrische instelling) 5- Geloofsovertuiging  6- Studieredenen  7- Vakantie in het buitenland  

Welk attest heb je nodig?

Wie levert dit attest af?

medisch attest attest van de werkgever attest burgemeester

geneesheer werkgever dienst bevolking

attest van de directie van de instelling attest religieuze overheid attest van de onderwijsinstelling attest van de burgemeester op basis van bewijsstukken : bijvoorbeeld een vliegtuigticket, hotelreservatie, enz… bij gebrek aan bewijsstukken kan je een verklaring op eer  afleggen dat je daadwerkelijk in het buitenland verblijft op de dag van de verkiezingen

directie van de instelling

Hoe volmacht geven ?

Het volmachtformulier kan je downloaden op de gemeentelijke website www.ranst.be of op www. verkiezingen.fgov.be/formulieren of is gratis verkrijgbaar op de dienst bevolking van de gemeente.

Wat moet de volmachtdrager doen?

De volmachtdrager moet voor jou gaan stemmen in het stembureau waar je normaal gezien je stem had uitgebracht. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet de volmachtdrager de volgende documenten bij zich hebben: • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier + bijhorend attest • zijn eigen oproepingsbrief • zijn eigen identiteitskaart • de oproepingsbrief van de volmachtgever

religieuze overheid directie van de onderwijsinstelling dienst bevolking

Langskomen op de dienst bevolking? neen neen ja of aanvragen via bevolking@ranst.be neen

neen neen ja, uiterlijk tot 24 mei 2014 op zaterdag 24 mei zelf kan je na telefonische afspraak nog tot 16 uur terecht op de dienst bevolking.  

Waar moet de volmachtdrager stemmen?

De volmachtdrager moet stemmen in het bureau van de volmachtgever. Dit kan dus betekenen dat de volmachtdrager in twee stembureaus moet stemmen (eerst in het eigen stembureau en daarna in het bureau van de volmachtgever)  Voor bijkomende vragen kan je steeds terecht op de dienst bevolking of via mail verkiezingen@ranst.be

[5]


gemeenteberichten

+HW$%&YDQKHWHOHNWURQLVFKVWHPPHQ $

8NULMJWHHQVWHPNDDUWYDQGHYRRU]LWWHUYDQKHWVWHPEXUHDX

%

8JDDWQDDUHHQVWHPKRNMHHQVWHHNWGHNDDUWWRWDDQGHVWUHHSLQGHVWHPFRPSXWHU 8EUHQJWXZVWHPXLWRSKHWVFKHUP8EHYHVWLJWXZVWHPZDDUQDGHVWHPFRPSXWHUKHW VWHPELOMHWDIGUXNW 8YRXZWGLWELOMHWGXEEHOPHWGHWHNVWQDDUELQQHQHQKDDOWGHNDDUWXLWGHVWHPFRPSXWHU

&

8JHHIWGHNDDUWWHUXJDDQHHQOLGYDQKHWVWHPEXUHDX 8VFDQWGHEDUFRGHYDQKHWVWHPELOMHW 'DDUQDYRXZWXXZELOMHWRSQLHXZWRHHQVWHHNWXKHWLQGHVWHPEXV

6WHP

%

6FDQ

& 6WDUW

$

ZZZYHUNLH]LQJHQIJRYEH

[6]


Elektronisch Stemmen in 10 Stappen 1

Steek de kaart in de stemcomputer tot aan de streep

2

Volg de instructies op het scherm

3

6

7

8 Breng uw stem uit

4

9 Bevestigen

Bevestig uw stem

10

5 Neem uw stembiljet

Vouw uw biljet dubbel met de tekst naar binnen

Neem de kaart terug en verlaat het stemhokje

Geef de kaart terug aan een lid van het stembureau

Ga naar de stembus en scan de barcode op uw stembiljet

Vouw uw stembiljet opnieuw en steek het in de stembus

Je kan deze informatie ook steeds raadplegen op www.ranst.be Wil je deze stappen nog even omzetten in de praktijk? Nog tot en met 16 mei 2014 kan je tijdens onze openingsuren in de inkomhal van het gemeentehuis (G. Peetersstraat 7) komen oefenen om te stemmen.

www.verkiezingen.fgov.be

[7]


gemeenteberichten

www.gezondopvoeden.be Hoe voorkom je dat je kind rookt, drugs gebruikt of onverstandig omgaat met alcohol? Als je niet wilt dat je kind rookt of gaat roken, zeg dat dan en leg uit waarom. Als de ouders roken afkeuren, zijn de kinderen minder geneigd om ermee te beginnen. Duidelijke afspraken maken over het gebruik van alcohol en drugs zijn belangrijk. Wat kan voor jou en wat niet? Bespreek dit met je dochter of zoon. Geef zelf het goede voorbeeld. Jongeren van ouders die roken worden vaak zelf ook roker. Denk na over je voorbeeldfunctie als ouder op het vlak van roken en alcoholgebruik.

Wil je stoppen met roken?

Op 31 mei is het Werelddag zonder Tabak en dus de ideale stopdatum om de sigaretten vaarwel te zeggen. Wist je dat stoppen onder begeleiding je slaagkansen aanzienlijk vergroot? Hier kan je terecht voor hulp: • Telefonische begeleiding via Tabakstop (0800 111 000 of www.tabakstop.be) • Online begeleiding www.stopsmokingcoach.eu. Nu ook beschikbaar als een gratis mobiele versie in de Appstore en op Google Play Store. • Persoonlijke of groepsbegeleiding door een tabakoloog of huisarts (zoek via www.vlaanderenstoptmetroken.be naar lokaal aanbod – de consultatie wordt gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds) • Voor advies over drugs en alcohol, zie ook www.druglijn.be

[8]

www.gezondopvoeden.be biedt informatie aan ouders die hun kinderen (2-18 jaar) gezond willen opvoeden. Met behulp van artikels, filmpjes waarin herkenbare discussies tussen ouders en kinderen worden nagespeeld, interactieve tests en doeopdrachten geeft de website ouders de kans om over concrete situaties na te denken of zelf hun opvoedingsvaardigheden aan te scherpen.

Wist je dat… Er op de parking van het gemeentehuis (Gustaaf Peetersstraat) een aantal voorbehouden plaatsen zijn voor bezoekers aan de gemeentediensten? Je kan hier tijdens de openingsuren van het gemeentehuis gerust je wagen parkeren. Maak er dus gebruik van!


duurzaamheid afval

 Kringloopbedrijf Opnieuw & Co GRATIS ophaling van herbruikbare goederen Tel. 03 488 38 83 Website: www.opnieuwenco.be

Zelf brengen kan ook: Antwerpsesteenweg 387 | 2500 Lier Borsbeeksebinnenweg 51 | 2640 Mortsel Hondiuslaan 46 | 2570 Duffel

Open van maandag t/m zaterdag van 10 tot 18 uur.

Korte nieuwtjes over wijzigingen afvalbeleid: • Zodra de weegbrug geïnstalleerd is op het containerpark (we streven naar de datum van 1 juni 2014) heb je een onbeperkte toegang tot het park. Het beurtensysteem valt dus weg en je moet enkel betalen voor grof vuil, zuiver steenpuin, gemengd bouw- en sloopafval volgens het aangeboden gewicht • De laatste ophaling van de oude, witte restafvalzakken is op vrijdag 30 mei 2014, nadien kan je alleen nog maar de nieuwe, grijze restafvalzakken aanbieden. • Vanaf 1 juni 2014 moet je betalen voor het aanbieden van GFT+ (slimme container)

Aan de slag met de Ranstse kringloopkrachten Juni is dé compostmaand bij uitstek en daarom organiseren de kringloopkrachten van Ranst op zaterdag 21 juni hun jaarlijkse demodag. Plaats van afspraak is de demoplaats op ons containerpark aan de Ter Stratenweg 33. Naast heel wat informatie over hoe je zelf thuis kan composteren, tonen we je ook andere kringlooptechnieken voor de tuin, zoals bodembedekkers, vaste planten en kringlooptuinieren. Dit zijn de drie basisingrediënten om meer te genieten in én van je eigen tuin. Vervang eens een stukje gras door bodembedekkers of vaste

Wat? Waar? Wanneer?

planten en gebruik compost en hakselhout om onkruid te vermijden op de open plekken. Zowel je tuin als jij zelf zullen er wel bij varen!

Roefel Dit jaar neemt de kringloopkrachtwerking ook deel aan de 21ste editie van de roefeldag. Roefel is de dag waarop de deuren wijd open gaan voor alle kinderen van de lagere school. Zo leren de kinderen compost maken in compostbakken en –vaten, groenten en kruiden planten in onze vierkante meter moestuintjes en eenvoudige insectenhotelletjes maken. Insectenhotels zijn zeer nuttig voor bijvoorbeeld de solitaire bijen. Ze kunnen er ongestoord hun eitjes in kwijt. Hou dus alvast 21 juni vrij voor jouw jaarlijkse afspraak met de gemeentelijke kringloopkrachten en ontvang bij je bezoek een gratis verrassing! Uiteraard denken we ook aan de innerlijke mens en bieden we je een hapje en een drankje aan!

Demodag in samenwerking met Roefeldag Demoplaats – Containerpark Ranst – Ter Stratenweg 33 te Oelegem 21 juni 2014 – van 11 tot 17 uur [9]


duurzaamheid milieu

Geef jouw favoriet plekje een buitengewoon feest cadeau! De afgelopen maanden gingen de mensen van het Antwerpse regionale landschap en Landschapspark Zuidrand met de groene bezem doorheen 50 ‘verrommelde’ plekjes in onze provincie. Er werden wilgenhutten gevlochten, hagen en bomen geplant, boomgaarden hersteld, picknickbanken geplaatst, speelgroen ontworpen, geurige kruidenhoekjes gecreëerd, insectenhotels gebouwd, en nog zo veel meer. De regionale landschappen kregen hierbij volop steun en medewerking van de betrokken gemeenten, maar ook de buurtbewoners, lokale jeugdbewegingen en scholen staken met veel enthousiasme een handje toe. Tijd om deze opgefriste, buitengewone plekjes in de kijker te zetten en dan vooral ons Ranstse groene plekje aan de speelplaats van de gemeentelijke lagere school in de Schoolstraat. We stellen het hieronder kort aan jou voor! Het verwilderd hoekje wordt opgedeeld in twee zones: een educatieve zone met een tuin en een speelzone voor natuurlijk spelen.

Zone 1: Educatieve tuin De school kan een gedeelte gebruiken als educatieve tuin, waar ze zelf groenten, fruit en kruiden kunnen kweken. In verschillende zones van de tuin werden niet alleen een kleine fruitboomgaard (appels, kers, peer) en een plukhaag met bessenstruiken (aal-, kruis- en zwarte bes) aangeplant, maar ook een bloemenrijke insectenweide.

Zone 2: Groene speelzone De bestaande vijverzone wordt open gemaakt en een deel van de braamstruiken verwijderd. De groene speelzone krijgt een loopparcours, aangelegd met boomschors. Over het loopparcours hebben we een levende wilgentunnel geplaatst, waarin de kinderen kunnen ravotten. Bijkomend komt er ook een ‘buitenklas’, afgeschermd met een takkenwal. De wedstrijd voor het mooiste ‘buitengewone plekje’ van de provincie Antwerpen loopt van 2 juni tot 31 juli 2014. Stem het groene plekje van de school van Ranst via www.buitengewoneplekjes.be naar de overwinning en kom samen met je vrienden en familie meevieren. De winnaar van deze publiekswedstrijd krijgt immers een openingsevenement cadeau!

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland

Geen financiële tussenkomst meer bij bestrijding wespen en rupsen De gemeente Ranst besliste eind vorig jaar het reglement voor de vergoeding voor het wegnemen van processierupsen en wespennesten in te trekken. Daardoor moet je sinds 1 januari 2014 zelf de kosten betalen als je processierupsen en wespennesten laat verwijderen door de brandweer. Je krijgt hiervoor rechtstreeks een factuur toegestuurd. Voor het onschadelijk maken van processierupsen en het vernietigen van wespennesten kan je terecht bij de brandweer van Lier op het telefoonnummer 03 8000 398. Uiteraard blijft een noodoproep voor het redden of beschermen van personen wel gratis!

[ 10 ]


‘Belgerinkel, dat is elke dag winnen’! ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, dat is dit jaar elke dag winnen! Doe van 26 april tot 31 mei je boodschappen met de fiets of te voet bij een handelaar in onze gemeente en maak elke dag kans op mooie prijzen! Inwoners die te voet of met de fiets naar de winkel gaan, dragen bij aan de leefbaarheid van Ranst. Onze gemeente wordt hierdoor rustiger, veiliger en aangenamer om in te vertoeven. Dit jaar krijg je bij de deelnemende handelaars geen stempel op een spaarkaart, maar een Belgerinkel-lot met een unieke code. Registreer dit lot op www.belgerinkel.be, en maak zo kans op één van de dagelijkse nieuwe mooie prijzen, uitgereikt over heel Vlaanderen . Iedere rit naar een deelnemende handelaar is een nieuwe kans om een prijs te winnen!

op de unieke ‘Achielle’ retrofiets en andere mooie prijzen, exclusief voorbehouden aan deelnemers van onze gemeente. Hou vanaf eind april de deuren van de Ranstse handelszaken goed in de gaten. Hangt hier een ‘Belgerinkel’- affiche en ben je te voet of met de fiets? Aarzel dan niet om je Belgerinkel-lot te vragen. De campagne met “Belgerinkel naar de Winkel” is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezinsbond en loopt over heel Vlaanderen. Ranst is één van de 180 gemeenten die aan deze campagne deelneemt. En wie weet ben jij dit jaar wel één van de klanten die de unieke “Met Belgerinkel naar de Winkel” Achielle retrofiets of één van de andere mooie prijzen wint!

Heb je tijdens de campagneperiode nog niks gewonnen? Niet getreurd, je maakt dan nog steeds kans

Deelnemende handelaars BELGERINKEL 2014 BROECHEM t’ BROODHUIS SCHOEN.&LEDERW.DIERCK BAKKERIJ SEBRECHTS DE FRUITHAL FIETSEN DE BEUCKELEER BEENHOUWERIJ NIJSMANS WILFRIEDS FOTOATELIER BOEKHANDEL BROECHEM TRAITEUR MOORTGAT AD DELHAIZE HUIS VERVOORT BAKKERIJ DOCKX AXA BANK KBC PLANTEN VAN NUFFELEN BEENHOUWERIJ VOORSPOELS DE FRIETBAKKER APOTHEEK VAN DEN BROECK

OELEGEM SPAR HAARSTUDIO A.B. JORIS & GILBERTE VERLINDEN GERDA ‘t APPELTJE ‘t LEKKER KOEIKE BAKKERIJ SOMERS BNP PARIBAS FORTIS SLAGERIJ SPOOREN EMBLEM APOTHEEK MOONEN BAKKERIJ HELSEN MINI MARKET EMBLEM SLAGERIJ TRAITEUR KURT TRENDY DECOR

RANST TOPSLAGERIJ DIELTJENS PRIMA MICRO OPTIEK JAN SELS DELLAFAILLE ‘t ROODKAPJE BROOD + BANKET POLLET SUPERMARKT FRANCKEN KAPSALON GREETJE DE ZOETE ZONDE GALITTI DIETISTE KRISTIEN SMETS CRELAN ARGENTA SANGUISORBA BAKKERIJ VERHEYEN VELOCRATIE MIEBIESIE

[ 11 ]


duurzaamheid milieu

Oude stookolietanks: wij pakken ze aan! Stel: Je koopt een oudere woning en bij de (her-) aanleg van het terras ontdek je dat er nog een oude stookolietank in de grond steekt die al jaren niet meer wordt gebruikt. Wat nu? Oude stookolietanks zijn een bedreiging voor het milieu. Zeker als ze in de grond liggen te roesten, vaak nog met olie erin. Vroeg of laat komt die olie in de bodem terecht en dit heeft ernstige gevolgen voor ons milieu. Daarom is er de milieuwetgeving die zegt, dat elke tank die definitief buiten gebruik is, eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd of opgevuld moet worden. Om je hierin te helpen, hebben IGEAN en de gemeente Ranst de handen in elkaar geslagen. We zijn op zoek gegaan naar een erkende firma (Mourik) die tegen de meest voordelige voorwaarden jouw oude stookolietank saneert. Met een gezamenlijke aanpak drukken we immers de kostprijs en niet elke individuele burger moet zelf de hele administratieve procedure doorlopen. De geldende tarieven kan je raadplegen op www.igean.be. Zo bundelen we de krachten voor een beter leefmilieu!

Hoe werkt het? 1. Stel je kandidaat bij IGEAN voor het project ‘Tankslag’ (telefonisch of via e-mail) 2. Als geïnteresseerde sturen we je een invulformulier met handleiding, waarop je de gegevens van de stookolietank invult. Dit formulier kan je ook terugvinden op www.igean. be onder de rubriek ‘Nieuws’ 3. Bezorg dit formulier via de post of e-mail (milieu@igean.be) aan IGEAN 4. Met de informatie van het invulformulier maakt IGEAN een order op. Dit dien je in bij de firma Mourik om de werken definitief aan te vragen 5. Maak een afspraak bij Mourik en zij komen je oude stookolietank openen, ledigen en reinigen en verwijderen of opvullen volgens de voorwaarden van het order.

[ 12 ]

Met het invulformulier kan je tot 15 juni 2014 inschrijven bij IGEAN. Het order dat je na inschrijving van IGEAN ontvangt om de werken te bestellen, vul je tegen uiterlijk 30 juni 2014 volledig in en bezorg je aan Mourik. Daarna maakt Mourik een planning op, waarbij de eerste tanks vanaf september gesaneerd kunnen worden. Alle tanks waarvoor tijdig een order werd ingediend, worden per gemeente afgewerkt in de periode septembernovember. De timing per gemeente verschijnt eind augustus op www.igean.be.

 Nog vragen? Neem dan contact op met Peter Vernimmen van IGEAN milieu & veiligheid Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem Tel.: 03 350 08 29 of milieu@igean.be, met vermelding van “Tankslag 2014”.


verkeer & veiligheid

Ik ga op vakantie, maar bescherm mijn huis ... Of je nu voor enkele dagen of voor een volledige maand op vakantie vertrekt, vergeet niet de nodige voorzorgen te nemen om je huis te beschermen tegen dieven en inbrekers… Hieronder geven we een samenvatting van een aantal tips die je ook op de website van de FOD Binnenlandse Zaken kan terugvinden. Het gaat hier alleen over risico’s op diefstal of inbraak, en niet over bescherming tegen brand!

Tips voor je op reis vertrekt: • Wees discreet over je reis, laat geen bericht achter om te zeggen dat je er niet bent. • Vraag de lokale politie om extra bewaking van je woning tijdens haar patrouilles. Vul hiervoor het formulier in voor ‘afwezigheidstoezicht tijdens vakantie’ dat je op pagina 14 terugvindt en bezorg het aan onze diensten (zie gegevens onderaan). Via policeonweb.belgium.be kan je dit ook online doen.

• Maak een lijst van waardevolle objecten (zie pagina 14), maak foto’s en/of zoek hun serienummers en bijzonderheden op. Bewaar deze lijst samen met de facturen, garantiebewijzen en foto’s op een veilige plek. • Bewaar je kostbaarste spullen (juwelen, waardepapieren ...) op een veilige plaats, bijvoorbeeld in een bankkluis. Als dit niet mogelijk is, verspreid ze dan over verschillende ruimtes in je huis of appartement. • Vermijd dat men je afwezigheid makkelijk kan opmerken. Vraag aan een vriend of buur om regelmatig de post uit de brievenbus te halen, het gras te maaien, de (rol)luiken open en dicht te doen, enzovoort. • Ruim ladders en andere spullen op die een dief zou kunnen gebruiken. • Sluit deuren, ramen, hekken (sloten ...) enzovoort. • Vertrek op een onopvallende manier ondanks je enthousiasme over de komende vakantie! Bron: http://vps.fgov.be/virtualhouse/index_nl.html

De politiezone ZARA heeft drie personeelsleden die opgeleid zijn als preventieadviseur. Zij komen gratis bij jou thuis en kunnen de zwakke plekken van je woning aantonen. Zij geven informatie over hoe je je huis beter kan bewaken en/of over eventuele belastingkortingen die je kan verkrijgen voor aanpassingen die je maakt aan je woning voor diefstal- of brandbescherming. Voor de gemeente Ranst is dit Inspecteur Frans Bungeneers. Je kan hem telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op onderstaand telefoonnummer of via politiezara@skynet.be.

 Meer info: Politiezone ZARA, hoofdbureel Ranst, G. Peetersstraat 7 - 2520 Ranst Tel.: 03 485 65 11 - Fax: 03 475 06 41 politiezara@skynet.be

[ 13 ]


...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

MP 3

I POD

I PAD

...............................................................

BluRay speler

Televisie

Bankkaart:

Kredietkaart:

.................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

.................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

Diversen Merk Type Serienummer Omschrijving

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

chassisnummer

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SIS-kaart:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Paspoort:

Type

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rijbewijs:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Identiteitskaart:

(Brom)fiets(en) Merk

Nummer(s)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Waardedocumenten Omschrijving/soort

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

Bijzonderheden

...................................................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................

...................................................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................

...................................................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................

...................................................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................

...................................................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................

...................................................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................

...................................................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................

...................................................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................

...................................................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................

...................................................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................

...................................................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................

Schilderijen, antiek, verzamelingen, juwelen, ... Omschrijving/soort

...............................................................

...............................................................

DVD speler

...............................................................

...............................................................

GSM

Smartphone

...............................................................

...............................................................

Tablet

Videocamera

...................................................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................

...............................................................

PC

Fototoestel

...................................................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................

...............................................................

Stereo

...................................................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................

...................................................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................

...............................................................

...............................................................

Bijzonderheden

GPS

Serienr.

Autoradio

Inboedel Omschrijving Merk Type

Adres: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je kan deze registratiekaart afdrukken en invullen. Het is belangrijk al je kostbare bezittingen op dit formulier aan te geven. Als je zaken verkoopt of koopt, kan je ze steeds schrappen of toevoegen. Denk er ook aan een foto van je bezittingen te maken en deze te bewaren bij dit registratieformulier.

Registratieformulier voor je waardevolle bezittingen (voor eigen administratie)

van .....................

tot

gsm:

/ ..................... / .....................

...................................................................................

.....................

/ ..................... / .....................

...................................................................................

 nee  nee

Nuttige info:

Telefoon:

gsm:

...................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................

 ja  ja

...................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Tijdens mijn afwezigheid ben ik bereikbaar te/via

gsm:

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Tel: ................................................................................... Hij/zij beschikt over een sleutel Hij/zij kan het alarm bedienen

Adres:

Naam:

In de woning werd een timer ingesteld  nee  ja:  lichtbron van ..................... tot .....................u.  geluidsbron van ..................... tot .....................u. De woning is uitgerust met een elektronisch alarm  nee  ja Mijn vertrouwenspersoon is

Periode:

Telefoon:

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Voornaam: Adres:

.............................................................................................................................................................................................................

Naam:

Aanvraagformulier AFWEZIGHEIDSTOEZICHT Politiezone ZARA


activiteitenkalender uitneembare katern

VRIJDAG 23 MEI OM 20.30 UUR

PASAR GROOT-RANST: TONEEL ‘DE WONDERDOENSTER’

ZATERDAG 10 MEI OM 13 UUR

SCHOOLFEEST! TER LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT!

mei 2014

Bruisend schoolfeest met leuke optredens en gezellige randanimatie! Waar? Annuncia-Instituut Ranst, Gasthuisstraat 19A. Info: www.annuncia-ranst.be

VRIJDAG 2 EN ZATERDAG 3 MEI, TELKENS OM 20 UUR

KABATOON: DE RINOCEROS

VERKENNERS SCOUTS OELEGEM: KAAS- EN WIJNAVOND VERKENNERS OELEGEM

ZATERDAG 10 MEI OM 18 UUR

In samenwerking met SAMWD Lier brengt Chris Van Peer haar regie eindwerk ‘De rinoceros van Ionesco’ in het Ambelhuis, Ambelweg 2 in Emblem. Info: 0498 10 32 52, www.kabatoon.be ZONDAG 4 MEI OM 7 UUR

Kaas- en wijnavond georganiseerd door de verkenners van Scouts en Gidsen Oelegem, ten voordele van hun zomerkamp. Heerlijke kaasschotels (en vleesschotels) aan €10 per persoon! Schrijf je in voor 6 mei via verkenners@ scoutsoelegem.be of www.scoutsoelegem.be/kaasenwijn Waar? Parochiezaal Oelegem, Venusstraat 10. Info: verkenners@scoutsoelegem.be, www.scoutsoelegem.be/kaasenwijn, www.facebook.com/events/674040602655613/ ZONDAG 11 MEI VAN 9 TOT 15 UUR

VZW LEEF: 25STE OVER-LEEF-TOCHT (WANDELEN FIETSDAG) Voor de wandelingen kan je kiezen tussen 5 en 12 km. De kortste tocht is geschikt voor rol- en kinderwagens. De fietsroutes zijn respectievelijk 18, 33 en 63 km. Inschrijven kan tussen 9 en 15 uur; aankomen voor 18 uur. Doorlopend kinderanimatie, eet- en drankgelegenheid. Deelnemen kost € 2, inclusief aandenken. Als je € 4 betaalt, neem je deel aan een rijkgevulde tombola, met fiets als hoofdprijs. Waar? vzw Leef, Herentalsebaan 15. Info: www.leefvzw.be ZONDAG 11 MEI VAN 13.30 TOT 18 UUR

VRIJE BASISSCHOOL SINT-LUCIA: SCHOOLFEEST Schoolfeest in Sint-Lucia; altijd een spetterend feest! We starten om 11.30 met een receptie waarna je, tussen 12 en 14 uur kan genieten van een overheerlijke BBQ. Om 13 uur openen de kraampjes en om 14 uur beginnen de optredens van de kinderen, dit jaar rond het thema ‘televisie’. Iedereen welkom in de vrije basisschool Sint-Lucia Oelegem,

POPKOOR IOCA: APERITIEFCONCERT

ZONDAG 25 MEI VAN 11.30 TOT 12.30 UUR

Welkom op het jaarlijkse tuinfeest van het dienstverleningscentrum Zevenbergen. Attracties voor de kleintjes, muziek, eten en drinken in een gezellige sfeer. Bezoek ook de nieuwe boerderij en de activiteitenlokalen. Ingang via de personeelsparking aan de Boerenkrijglaan in Ranst. Waar? DVC Zevenbergen, Boerenkrijglaan 25. Info: www.zevenbergen.be

DIENSTV: TUINFEEST DIENSTVERLENINGSCENTRUM ZEVENBERGEN

ZATERDAG 24 MEI VAN 14 TOT 19 UUR

LemBiFruit investeert in een milieuvriendelijke omgeving voor allerlei insecten. De milieuraad van Ranst en Regionaal Landschap de Voorkempen helpen een handje door een bijenhotel te plaatsen. Op 24 mei demonstreren we hoe je een bijenhotel in elkaar steekt. Iedereen is uitgenodigd om een kijkje te nemen hoe dit in zijn werk gaat. De nodige tips en trucs zullen je helpen om later thuis zelf aan de slag te gaan Waar? Lembi fruit, D’Enge 2. Info: www.milieuraad.be/ranst

OPEN MILIEURAAD: EEN BIJENHOTEL IN MEKAAR STEKEN

ZATERDAG 24 MEI VAN 14 TOT 17 UUR

Naar jaarlijkse gewoonte bieden wij je weer een avondje toneel aan. Een waar gebeurd verhaal.Ten huize familie Keller: Helen, een peuter van 19 maanden wordt als gevolg van een ziekte doof en blind. Zij groeit op als een onhandelbaar kind. De ouders nemen een jonge en onervaren gouvernante in dienst. Haar wacht een haast onmogelijke taak. Een aangrijpend en ontroerend verhaal. Inkom: € 10; Leden Pasar en 60- plussers betalen € 9; Boterhammetjes inbegrepen. Te betalen op reknr. Pasar BE33 7895 8889 9546. Waar? Stalteater, Knodbaan 149 b. Info: 03 475 92 90 03 475 00 10

PASAR GROOT-RANST: DAUWWANDELING Wandel mee met deze frisse ochtendwandeling om een ontwakend Netelandschap te bewonderen. Een gids van Natuurpunt zal ons meer vertellen over het beheer van het rivierenland. Aangepast schoeisel is aangewezen. Eindigen doen we in café Zaal Ten Dorpe waar we ontbijten. Boterhammetjes zelf meebrengen. Voor koffie en thee zorgen wij. Deelname leden € 1, niet-leden € 1,50. Waar? Parking kerk Emblem, Dorpstraat 1. Info: 03 475 92 90 ZONDAG 4 MEI VAN 9 TOT 12 UUR

NATUURPUNT WERKGROEP GIDSEN ZEVENBERGEN: VELDEXCURSIE ZEVENBERGENBOS We observeren en monitoren het gebied, ook het niet-toegankelijke. Dus iedereen die interesse heeft in natuur is van harte welkom, je verrijkt je natuurkennis! Afspraak aan de Drogenhofschuur, Schawijkstraat 105. Info: http://users.telenet.be/natuurpuntzevenbergenbos/ ZONDAG 4 MEI VAN 15 TOT 16 UUR

VOCAAL ENSEMBLE FREYA: LIKE A SINGING BIRD Het Vocaal Ensemble Freya nodigt je van harte uit op haar voorjaarsconcert. Deze keer brengen we een bloemlezing van de muziek van Bob Chilcott en John Rutter. Toegang: € 10, in VVK: € 9, 60+: € 8 en aan de kassa betaal je € 10. Scholieren en studenten: € 5 en kinderen -12 mogen gratis binnen. Waar? Sint-Pancratius-kerk, Gasthuisstraat. Info: 0486 48 59 98,


ZONDAG 15 JUNI OM 14.30 UUR

De bedoeling is deze bedrijvigheid open te stellen voor iedereen die zin heeft in natuur is van harte welkom. We observeren en monitoren het gebied ook het niet toeganke-

NATUURPUNT WERKGROEP GIDSEN ZEVENBERGEN: VELDEXCURSIE ZEVENBERGENBOS

ZONDAG 22 JUNI VAN 9 TOT 12 UUR

Op Roefeldag mogen kinderen eens het werk van de volwassenen uitproberen! Kruip even in de huid van de boswachter. Tijdens deze gegidste doe-wandeling mag je aan de boswachter alles vragen over zijn belevenissen in het bos. Je duikt in het leven van de bloemetjes en de bijtjes en gaat op zoek naar de dieren in het water en in het bos. De Roefeldag loopt in samenwerking met de jeugddienst van de gemeente Ranst. Meer info en inschrijven bij Ann Vermeesch, Rubenslaan 17 in 2520 Broechem op 0472 79 05 11. Waar? Vrieselhof, Schildesteenweg 95. Info: 03 360 52 18, 03 324 10 67, wachters@rivierenhof.provant.be, www.rivierenhof.be

BESCHRIJVING NIET BESCHIKBAAR: ROEFELDAG: OP STAP MET DE BOSWACHTER

ZATERDAG 21 JUNI VAN 11 TOT 12 UUR

We nodigen iedereen uit om pannenkoeken te komen eten ten voordele van ‘Ziekenzorg-werking’ Ranst. Waar? Gemeentelijke lagere school “De Knipoog”, Schoolstraat 17B. Info: Jef Sips, 03 485 64 53.

ZIEKENZORG RANST - PANNENKOEKENDAG

ZONDAG 15 JUNI VAN 14 TOT 18 UUR

Begeleide zomerwandeling: Natuurpunt Werkgroep Gidsen Zevenbergenbos nodigt je uit op hun geleide wandeling doorheen het niet-toegankelijk gedeelte van het Zevenbergenbos te Ranst. Scherp je natuurkennis aan! Vertrek aan ingang kasteel Zevenbergen om 14.30 uur, Kasteeldreef 22. Info: http://users.telenet.be/natuurpuntzevenbergenbos/

NATUURPUNT WERKGROEP GIDSEN ZEVENBERGEN: ZOMERWANDELING MET GIDS IN HET ZEVENBERGENBOS

Om een idee te hebben wat er op een werkdag gebeurt surf je best naar onze infowebsite - rubriek: Nieuws en daar kan je het maandelijks verslag lezen van de werkdag. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Waar? Schuur Drogenhof, Schawijkstraat 105. Indien de werkdag op een feestdag valt, verschuift deze naar de daarop volgende zaterdag.

WERKGROEP ZEVENBERGENBOS: MAANDELIJKSE WERKDAG

DE EERSTE ZATERDAG VAN ELKE MAAND VAN 9 TOT 13 UUR

Te bezoeken elke tweede zondag van de maand (behalve in juli en augustus) van 11u tot 17u en elke laatste zondag van de maand (behalve in december) van 13u tot 17u. Waar? Windmolen Ranst (Oelegem), Kerkhoflei 1. Info: 03 475 94 26, info@debrakken.be, www.debrakken.be

WINDMOLEN RANST (OELEGEM)

ELKE TWEEDE EN ELKE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND

Initiatie in verschillende sporten. € 2 per beurt, € 13 voor een 10-beurtenkaart. Waar? Turnzaal Broechem, Lostraat 51. Info: www.sportinranst.be

SPORTDIENST RANST: SPORTACADEMIE VOOR JONGEREN - TURNZAAL BROECHEM

ELKE WOENSDAG VAN 14 TOT 15.30 UUR

Allerlei leuke sporten en spelletjes, voor kleuters geboren in 2008 en 2009 . € 2 per beurt , € 13 voor een 10-beurtenkaart. Waar? Sporthal Het Loo, Antwerpsesteenweg 59. Info: www.sportinranst.be

SPORTDIENST RANST: SPORTACADEMIE VOOR KLEUTERS

ELKE WOENSDAG VAN 14.15 TOT 15.15 UUR VAN 15.15 TOT 16.15 UUR

voor een 10-beurtenkaart, € 2 voor een losse beurt Op voorhand inschrijven is niet nodig! Waar? Sporthal Het Loo, Antwerpsesteenweg 59. Info: 03 475 19 66, sportdienst@ranst.be, www.sportinranst.be

SENIORENWERKING OKRA BROECHEM

SENIORENWERKING OKRA OELEGEM Ledenbijeenkomst: elke 2de woensdag van de maand van 13.30 uur tot 18 uur. Reis: elke 3de woensdag van de maand. Fietsen: elke dinsdag 30 à 40 km (2x pauze), vertrek om 13 uur aan de Vincent Goosenslaan/ Binnenweg. Om 13 uur vertrekt er eveneens een fietstocht aan de parochiezaal, ook 30 à 40 km, maar dan met 1x pauze. Petanque: elke maandag en donderdag om 13.30 uur bij Orka. Kaarten: elke maandag en woensdag om 13 uur bij Orka. Creaclub: om de veertien dagen op vrijdag 13.30 uur, 03 383 53 92. Wandelen: elke donderdag met vertrek aan parochiezaal om 13.30 uur Lijndansen: elke maandag van 9.45 tot 11.15 uur in de parochiezaal van Oelegem Info: C. Hofmans, 03 384 22 84 of C. De Queker, 03 383 03 25

SENIORENWERKING OKRA RANST Ledenbijeenkomst: elke 3de dinsdag van de maand in het seniorenlokaal, Valkenlaan 1 te Ranst van 14 tot 17 uur. Biljartclub: elke dinsdag van 14 tot 18 uur. Bridgeclub: elke woensdagavond van 19.30 tot 23 uur en elke vrijdagnamiddag van 13.30 tot 17.30 uur. Computerclub: maandelijks, datum en onderwerp via okra-mededelingen. Fietsclub: elke dinsdag en donderdag vertrekken de geoefende fietsers om 13 uur aan het seniorenlokaal. De recreatieve fietsers vertrekken elke dinsdag (uitgezonderd bij slecht weer) om 13.30 uur aan het lokaal. Kaartclub: elke woensdagnamiddag van 12.30 tot 17 uur. Naaiatelier: elke dinsdag vanaf 13 uur. Petanqueclub: elke maandag- en donderdagnamiddag van 13.30 tot 17.30 uur. Wandelclub: meestal laatste zondag (namiddag) van de maand. Info: Jos Van Loy, 0474 56 67 83 Walter Deproost, 03 485 59 69

activiteitenkalender

uitneembare katern


Voor alle volwassenen die willen bewegen en zich sportief willen ontspannen. Op dinsdag van 10 tot 11 uur bewegen op muziek (spierversterkende oefeningen, lenigheidsoefeningen, conditie) en van 13.30 tot 15 uur badminton en op donderdag van 10 tot 11 uur omnisport (badminton, netbal, basketbal, ...) . € 2 per beurt; € 13

SPORTDIENST RANST: SPORT OVERDAG VOOR VOLWASSENEN (+ 18J)

ELKE DINSDAG VAN 11 TOT 13.30 UUR EN VAN 13.30 TOT 15 UUR ELKE DONDERDAG VAN 10 TOT 11 UUR

Bezoek een 100 jaar oud fort en kijk er ‘s avonds naar de vleermuizen die boven de fortgracht op insecten komen jagen. Inkom: € 2,50; Grabbelpassers tot 12 jaar: € 2. Waar? Fort Oelegem, Goorstraat. Info: 0475 29 04 87, fortoelegem@hotmail.com, www.natuur2000.be

NATUUR 2000: VLEERMUIZENTOCHT

ALLE DAGEN (RAADPLEEG DE WEBSITE VAN NATUUR 2000 VOOR ALLE DATA!)

Roeien + watersport te Emblem voor kinderen geboren tussen 1999 en 2002. Waar? Roeivereniging The Oar, Bollaakdijk 2. Info: www.sportit.be

SPORT IT: ROEIEN+WATERSPORT

VAN 30 JUNI TOT 04 JULI 2014

Dafora Fotokring stelt tentoon met een beperkt aantal werken van haar leden. Waar? Bibliotheek Ranst, Gasthuisstraat 17. Info: www.dafora.net

DAFORA STELT TENTOON IN DE BIBLIOTHEEK

VAN 3 JUNI TOT 30 SEPTEMBER 2014

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN EN REEKSEN

Volleybaltornooi voor jong & oud, naar jaarlijkse traditie. Waar? Chiro Lokalen Ranst, BOERENKRIJGLAAN 1. Info: 0475 32 08 13, www.bravoc.be

BRAVOC VOLLEYBALTORNOOI

ZONDAG 29 JUNI VAN 9 TOT 19 UUR

lijke. Dus iedereen die interesse heeft in natuur is van harte welkom, je verrijkt je natuurkennis. Waar? Zevenbergenbos - Drogenhofschuur, Schawijkstraat 105. Info: http://users.telenet.be/natuurpuntzevenbergenbos/

SENIORENWERKING ALLIERS EMBLEM Petanque: elke maandag en vrijdag in de Vruntebaan Kaartclub: Elke dinsdag van 13 tot 17 uur. Wiezen en eerste dinsdag van de maand prijskamp slagen halen . Dansen: elke woensdag in de Allierse kapel Fietsen: iedere donderdag, vertrek aan de kerk in Emblem dorp om 13.30 uur. Waar? Tenzij anders vermeld, gaan al deze activiteiten door in de Allierse kapel Info: 03 480 46 41 of 03 488 00 50

Wandelen: van 1 november tot 15 maart: elke dinsdag met vertrek aan ons lokaal in G.C. den Boomgaard. Kaarten: iedere maandag en donderdag is ons lokaal open voor de kaarters. Wij beginnen om 13 uur en de namiddag eindigt om 17 uur Petanque: elke maandag om 13 uur aan ons lokaal. Donderdag kan er geoefend worden door de ambitieuze petanque-spelers. Aan het petanque is een jaarcompetitie verbonden die start op 1 maart en eindigt op 30 november. Crea: elke eerste vrijdag van de maand in ons lokaal. Start om 9.30 uur en einde om 12 uur. Er wordt op die voormiddagen van alle creatiefs gedaan met wol, papier, capsules enz…Deelname is vrij maar er wordt meestal een (geringe) bijdrage in de onkosten gevraagd. Waar? Tenzij anders vermeld gaan de activiteiten in ons lokaal door. G.C. den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 te Broechem Info: J. Peeters (voorzitter), Boomgaardweg 1 te 2520 Broechem. GSM: 0496 65 95 25 Website: www.okra.be/trefpunt-broechem

Heb je nog vragen? www.allesoveruitdatabank.be. www.allesoveruitdatabank.be/handleidingen Heb je geen internet, dan kan je terecht in de bibliotheek van Ranst (Gasthuisstraat 17). Ook de communicatiedienst van de gemeente Ranst helpt je graag verder op weg … (communicatie@ranst.be of tel. 03 470 10 88)

Voer de gegevens van je activiteit(en) in Ranst TIJDIG in via WWW.UITDATABANK.BE. Voor de eerstvolgende editie van Ranst Info (JULI - AUGUSTUS ’14) voer je TEN LAATSTE op 1 JUNI 2014 jouw activiteiten in.

De erkende verenigingen van de gemeente kunnen hun activiteiten, die voor het publiek toegankelijk zijn, laten opnemen in de UiTagenda van dit infoblad Ranst Info en/of op de website www.ranst.be.

MELDING VAN PUBLIEKE EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN VOOR PUBLICATIE IN HET GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

FORUM-Ranst is een gezelschapsspellenclub voor spelers van alle leeftijden die op zoek zijn naar eigentijdse en uitdagende gezelschapsspellen. Prijs: € 1,5. Eerste deelname is steeds gratis. Daarna keuze tussen bijdrage per spelavond of voordelig jaarlidmaatschap. Waar? KWB Ranst, Boerenkrijglaan z/n. Info: 0497 66 27 98, ranst@forumfederatie.be, www.forumfederatie.be/ranst.html

FORUM-RANST GEZELSCHAPSSPELLENCLUB: BORDSPELAVOND

ELKE 2DE VRIJDAG EN ELKE 4DE ZATERDAG VAN DE MAAND VAN 20 TOT 24 UUR

Seniorendansles, ondersteund door een erkend dansleraar. Waar? Café Den Lindenboom, Pertendonckstraat 81. Info: 0473 97 09 61

SENIORENDANSGROEP BROECHEM: DANSEN

ELKE VRIJDAG VAN 14 TOT 17 UUR

Iedereen is van harte welkom om naar onze wekelijkse repetities te komen luisteren. Waar? lokaal De Nachtegaal, Berkenlaan 7a. Info: info@denachtegaal.net

REPETITIE HARMONIE

ELKE WOENSDAG VAN 19.30 TOT 22 UUR

http://users.telenet.be/natuurpuntzevenbergenbos/nieuws.htm

Info: 03 485 60 11 of 03 485 73 79,


www.vocaalensemblefreya.be MAANDAG 5 MEI VAN 10 TOT 16.30 UUR

SYMPOSIUM COMMUNICATION ALTERNATIVE INDEPENDENT “Kom BLISS + MINSPEAK praten met mij” Iedereen kan die dag komen kennismaken met de ondersteunende en alternatieve communicatietechnologie van comalso door ontmoeting met gebruikers en professionelen van dit systeem. Inkom: € 10; Broodje en 2 dranken inbegrepen. Waar? Gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57. Info: 0473534717, info@comalso.be, www.comalso.be DONDERDAG 8 MEI VAN 20 TOT 22 UUR

OPEN MILIEURAAD: SOLITAIRE BIJEN De milieuraad van Ranst organiseert in samenwerking met Regionaal Landschap de Voorkempen een infoavond over het leven van de solitaire bijen. Hoe herken je solitaire bijen en wat zijn de voornaamste verschillen? Wat hebben bijen nodig om te overleven en vooral: Hoe kan jij jouw tuin of omgeving aantrekkelijk maken voor bijen? Schrijf deze datum alvast in je agenda. Waar? GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57. Info: www.milieuraad.be/ranst VRIJDAG 9, 16 EN 23 MEI EN ZA TERDAG 10, 17 EN 24 MEI, TELKENS OM 20.30 UUR

STALTEATER: DE WONDERDOENSTER Een aangrijpend en ontroerend verhaal over de wil om te vechten, te leren en te leven. Inkom: € 13; 60+ : € 12 -26 : € 8. Waar? Stalteater, Knodbaan 149. Info: www.stalteater.be ZATERDAG 10 MEI VAN 10 TOT 12 UUR

KLEUTERDAG GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL OELEGEM Wij nodigen alle kleuters en hun ouders uit om een bezoek te brengen aan onze opendeurdag. Waar? GLS De Driehoek, Schildesteenweg 12. Info: gls.oelegem@scarlet.be

R A N ST

Venusstraat 3. Info: www.st-lucia.be ZONDAG 11 MEI VAN 13 TOT 15 UUR

LANDELIJKE GILDE EMBLEM: FIETSZOEKTOCHT Zoals elk jaar proberen we in onze fietszoektocht een route uit te stippelen waar je ontspannend kan fietsen via rustige wegen in Emblemse omgeving. Inschrijven kan vanaf 13 tot 15 uur. Ben je geen fietser, dan kan je nog steeds langskomen en proeven van lekker gebak, spek met eieren of een pannenkoek met een pintje of een tas koffie. Iedereen is van harte welkom in de refter van de St- Jozefschool in Emblem (Kloosterstraat 1). Deelname: € 3, een stuk fruit bij vertrek en één consumptie tijdens de tussenstop inbegrepen! Info: http://emblem.landelijkegilden.be ZONDAG 18 MEI OM 13.30 UUR

SCHOOLFEEST “CULTUURLIJK” Wij nodigen iedereen uit op ons schoolfeest “Cultuurlijk” een ontdekkingstocht door allerlei culturele activiteiten. Er is ook gelegenheid tot een hapje en een drankje aan democratische prijzen. Waar? GLS De Driehoek, Schildesteenweg 12. Info: gls.oelegem@scarlet.be ZONDAG 18 MEI VAN 13.30 TOT 18.00 UUR

VZW TOER DE SOL: 4DE EDITIE ‘TOER DE SOL’ Retrokoers voor renners met haar op de benen. In de ‘hel van Ranst’ worden 4 wedstrijden gereden: 2 kinderkoersen over 4 km, een dorpelingenkoers over 26 km en de retrokoers over 52 km. Inschrijven kan ter plekke (€ 7 per renner). Kinderen nemen gratis deel. Supporteren is uiteraard ook gratis! Waar? Ranst dorp, Schoolstraat 1. Info: www.toerdesol.be WOENSDAG 21 MEI VAN 19.30 TOT 22 UUR

FEMMA RANST: NAAICAFÉ Heb je zin in een nieuwe uitdaging, ligt er al heel lang een verstelwerkje klaar, of heb je een project op stapel staan dat je op de lange baan hebt geschoven of ben je een krak in naaien en wil je die kennis doorgeven? Femma Ranst start met een naaicafé. We gaan uit het nieuwe Femma-naaiboek een paar technieken oefenen met randjes en biesjes. Inkom: € 2; € 1voor Femma-leden. Waar? KWB lokaal, Boerenkrijglaan 1. Info: 0479/44.60.83, myriammaes37@hotmail.com, www.femma.be/nl/groep/ranst

Popkoor ioca zal je voor de vierde keer verrassen met een vrolijk en fris repertoire. De arrangementen zijn allemaal vers geschreven. Je krijgt een mix van oude nummers ‘California Dreaming’ en nieuwe nummers ‘When I’m Gone’ . Bovendien zal het gratis aperitief heerlijk smaken. Wees erbij ! Het wordt wellicht even gezellig en amusant als vorige keer. € 6; € 8 aan de kassa. Waar? Parochiezaal Oelegem, Venusstraat 10. Info: 0478 48 58 66, kristin.vandeneynde@ioca.be, www.ioca.be

WOENSDAG 28 MEI OM 19 UUR

KVLV BROECHEM: KRUISPROCESSIE

Processie langs tuin-, landbouw- of fruitbedrijven. Vertrek om 19 uur aan het Hippisch centrum, Domein Moervelden (Bistweg z/n). Gevolgd door de eucharistieviering om 20 uur. Iedereen is van harte welkom. Info: 03 485 54 20 - guy.maria@telenet.be

juni 2014

ZONDAG 1 JUNI VAN 9.30 TOT 19 UUR

30 STE FOTOSALON VAN DAFORA

Deze tentoonstelling gaat door in openlucht in ‘n prachtig kader rond de St. Pancratiuskerk (Gasthuisstraat z/n). Dergelijke tentoonstelling is iets unieks onder de fotokringen. Info: www.dafora.net

ZONDAG 8 JUNI OM 13 UUR

3DE EDITIE BOSLOOP RANST

Jong en oud is van harte welkom om, in een recreatieve sfeer en een mooie omgeving, zijn sportiefste ik boven te halen. Waar? Boerenkrijglaan 3 in Ranst. Info: www.annuncia-ranst.be

DINSDAG 10 JUNI VAN 9.30 TOT 12 UUR

OKRA - TREFPUNT BROECHEM: CURSUS ELEKTRISCH FIETSEN VOOR 55-PLUSSERS

Met een elektrische fiets rijden is niet altijd zo gemakkelijk. Daarom organiseert Okra Broechem een gratis cursus om met een elektrische fiets veilig de weg op te gaan. Er is eerst een theorieles en daarna oefenen we de praktijk met een ervaren instructeur. Lees meer onder gemeenteberichten Waar? Seniorenlokaal gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57. Info: 0479 70 41 54, willemvanos@scarlet.be


verkeer & veiligheid

Ranst - geplande snelheidscontroles mei – juni 2014 Datum

Van uur

Tot uur

Straat

12 mei 2014

13.30

15 uur

Schildesteenweg

13 mei 2014

15

16 uur

Kreupelstraat

14 mei 2014

8

10 uur

Broechemsesteenweg

15 mei 2014

11

12 uur

Oelegemsesteenweg

16 mei 2014

11

13 uur

N14

26 mei 2014

9

11 uur

Vaartstraat

27 mei 2014

13

14.30 uur

N14

28 mei 2014

11

12.30 uur

N116

29 mei 2014

14

16 uur

Ranstsesteenweg

30 mei 2014

8

9 uur

Jozef Simonslaan

9 juni 2014

11

12.30 uur

Ranstsesteenweg

10 juni 2014

10

12 uur

Zandhovensteenweg

11 juni 2014

11.30

12.30 uur

Doggenhoutstraat

12 juni 2014

14

16 uur

Schildesteenweg

13 juni 2014

9

10.30 uur

N14

23 juni 2014

16

17 uur

Kreupelstraat

24 juni 2014

8

10 uur

Broechemsesteenweg

25 juni 2014

11.30

12.30 uur

N116

26 juni 2014

10

11.30 uur

Oelegemsesteenweg

27 juni 2014

8

10 uur

Ranstsesteenweg

Resultaten snelheidscontroles januari – februari 2014 Toegelaten max snelheid

Aantal gecontroleerde voertuigen

Aantal Pv’s

Ranstsesteenweg

50 km/uur

350

20

Doggenhoutstraat

50 km/uur

815

21

50 km/uur

331

19

Massenhovensesteenweg

70 km/uur

108

7

Gustaaf Peetersstraat

50 km/uur

255

2

70 km/h

873

3

Plaats

RANST

OELEGEM Jozef Simonslaan BROECHEM

EMBLEM Oostmalsesteenweg

[ 19 ]


senioren

Wil jij ook veilig leren rijden met een elektrische fiets? Kom dan op dinsdag 10 juni 2014 naar het seniorenlokaal van OKRA Broechem (Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57). OKRA Broechem organiseert dan samen met de gemeentelijke adviesraad voor senioren een gratis cursus om met een elektrische fiets veilig de weg op te gaan. De cursus start om 9.30 uur en duurt tot 12 uur. Alle inwoners van Ranst vanaf 55 jaar zijn welkom.

Rijden met een elektrische fiets is niet hetzelfde als met een gewone fiets. Het evenwicht behouden, het op- en afstappen en de snelheid vragen de nodige gewenning en behendigheid, vooral voor de wat oudere fietsers. Daarom gaan we tijdens deze cursus dieper in op het veilig elektrisch fietsen voor senioren. Eerst is er een theorieles, daarna oefenen we de praktijk onder de leiding van een ervaren instructeur. Je hoeft zelf nog niet over een elektrische fiets te beschikken, we hebben er enkele om te oefenen. Maar heb je er één, dan oefen je natuurlijk daarmee! Inschrijven kan bij Wim Van Os via 0479 70 41 54 of willemvanos@scarlet.be Geef hierbij je naam, geboorteplaats en -datum, adres door en of je al dan niet over een eigen elektrische fiets beschikt. Wees er snel bij: om het aangenaam te houden en iedereen voldoende aan bod te laten komen, beperken we het aantal deelnemers.

OCMW

Dag van de Mantelzorger Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het OCMW ook in 2014 een ‘Dag van de Mantelzorger’. Wie er vorig jaar bij was, zal zich de chocoladetasting in juni nog herinneren. Dit jaar zal de activiteit in het najaar plaats vinden. Meer informatie volgt nog. Hou zeker de volgende editie van Ranst info in de gaten.

Meer weten? Contacteer Kim Michiels, OCMW Ranst, Schildesteenweg 16, 2520 Oelegem. Tel 03 385 38 88, fax 03 385 38 78. [ 20 ]


vrije tijd sport

 SPORTDIENST Sporthal ‘Het Loo’ | Antwerpsesteenweg 59 | 2520 Ranst Tel.: 03 475 19 66 - fax . 03 475 13 81 sportdienst@ranst.be | www.sportinranst.be

Krokusvakantie: kleuterdoedagen en sportdag voor jongeren

Blijf op de hoogte van het sportnieuws in onze gemeente! Neem regelmatig een kijkje op onze website of op onze facebookpagina. Je kan je ook steeds aanmelden op onze nieuwsbrief.

Afsluiting kleutersportacademie: “diep in de zee”

[ 21 ]


vrije tijd sport

Kampioenenviering

Zomersportactiviteiten Ook tijdens de maand augustus organiseert de sportdienst weer een heleboel sportieve activiteiten. We voorzien een gevarieerd aanbod van verschillende sporten en spelen. Op 21 maart vond de jaarlijkse kampioenenviering plaats. Er werden een 150-tal kampioenen gehuldigd waarvan 20 individuele en 16 ploegen in volgende sporttakken: atletiek, basketbal, kajak, korfbal, petanque, ruitersport (paarden/ pony), tafeltennis, tennis, voetbal, volleybal, waterski, wielertoerisme, zwemmen Verder hadden wij ook 1 bijzondere prestatie, namelijk Guy Goossens liep in 2013 de ‘Marathon des sables’ uit, een loodzware woestijnrally van 250 km.

Proficiat aan al deze sportievelingen!

Dinsdag 5 augustus sportdag voor jongeren en kleuters Donderdag 7 augustus sportdag voor jongeren en kleuters Dinsdag 12 en woensdag 13 augustus sport 2-daagse voor jongeren en kleuters Van 18 tot en met 28 augustus sportkamp jongeren en kleuters Woensdag 27 augustus sportdag voor jongeren en kleuters

Meer info volgt later in de folder en op www.sportinranst.be. [ 22 ]


vrije tijd sport/jeugd

 JEUGDDIENST GC Den Boomgaard (gelijkvloers) Antwerpsesteenweg 57 | 2520 Ranst Tel.: 03 225 34 14 - gsm: 0497 56 05 00 jeugddienst@ranst.be | www.jeugdranst.be

Buitenspelen, een feest! Een mooiere buitenspeeldag konden we ons niet wensen! Een stralende zon, 230 kinderen die naar hartenlust speelden en sportten onder de deskundige leiding van enthousiaste monitoren van de sport- en jeugddienst, in het bos en op de graspleinen … op naar editie 2015!

Het leven zoals het is … jeugddienst We zitten bij het schrijven van dit artikel in volle aanloop naar de paasvakantie (speelpleinwerking en grabbelpas). Daar komt uiteraard heel wat bij kijken: promotie voeren, begeleiding zoeken, een heleboel materiaal verhuizen … Verder start onze vormingsvijfdaagse (speelvogel, pechvogel, speelse ruimte, inkleding en dansvorming) en gaan we met het themacafé van de jeugdraad op bezoek bij het opvangcentrum voor asielzoekers. De kinderraad gaat eind april naar een voorstelling in ‘Het Paleis’: Lodewijk de koningspinguïn. Tenslotte zijn we in ‘organisatorische mode’ richting de zomervakantie. Maar eerst is er op 21 juni nog de roefeldag voor de Broechemse schoolgaande jeugd en op 22 juni de terugkomdag voor alle monitoren die op vorming en teambuilding zijn geweest en tijdens de zomervakantie op het speelplein zullen werken. Ondertussen denken we mee na over het speelgroendossier van Chiro en KSA Broechem, over schoolstraten, over een algemeen vrijwilligersbeleid, over de buitenschoolse kinderopvang …..

[ 23 ]


vrije tijd jeugd

Jeugddienst ‘on tour’ Het schrijven van het artikel ‘jeugdraad afgeschaft te Ranst’ - verschenen in Dropzone, het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging van Jeugddiensten - heeft heel wat teweeg gebracht. De jeugdconsulent werd uitgenodigd als spreker op de VVJ-driedaagse (overkoepelende Vereniging Vlaamse Jeugddiensten) en als gastspreker op het ISB-congres (overkoepelend orgaan van de sportdiensten). Zeer interessant om de verschillen te zien en vooral ook opmerkelijk dat we allemaal op zoek zijn naar ‘de’ manier om de jongeren (bevolking) te betrekken bij het beleid. Wil je er graag ‘een boompje over opzetten’, van harte welkom … Je zal dan merken dat het snel over vrijwilligersbeleid zal gaan (waarom zou een jongere iets doen voor het gemeentebestuur?), over trends (authenticiteit, belevenis, zelfbewustzijn, …)

Terugblik themacafé Het gaat me echt niet af. Ik voel me echt niet goed in mijn vel. Liefst van al zou ik terug onder het dons kruipen en de wereld vandaag zonder mij verder laten draaien. Ken je dat gevoel? Ongetwijfeld, toch? In de jeugdbeweging, op het speelplein, op school, … kom je ook leden of leeftijdsgenoten tegen die wel eens een dipje hebben. Zonder over te gaan tot ‘therapeut spelen’ kan je via www.noknok.be (12 – 16 jaar) of www.fitinjehoofd.be (16+) mogelijk heel wat betekenen. Op het laatste themacafé van 19 februari (met vertegenwoordigers van alle jeugdverenigingen en het speelplein) hielden we de campagne ‘nok, nok …. het klopt in mijn hoofd’ onder de loep. Er stonden 4 knaltips centraal: 1. Ik (k)en mezelf 2. Mijn grenzen 3. Reken op anderen 4. Tijd voor mezelf Op de interactieve website en in de bijhorende handleiding worden de 4 knaltips uitvoerig toegelicht. Wat deze methode zo handig maakt, zijn de spelen die per tip opgesomd staan en waar je zo mee aan de slag kan. [ 24 ]

Tenslotte vind je er ook nabesprekingstechnieken die ons zeker de moeite waard leken. Met ‘nok nok’ kan je dus individueel aan de slag - je kan er ook ‘gewoon’ coole monsters maken - en je kan je als groep uitleven. Spelen is de ‘core business’ van een jeugdvereniging, maar om te spelen moet je je goed in je vel voelen, nietwaar? Bij de nabespreking waren we heel blij te horen dat heel wat verenigingen al aandacht besteden aan praten over gevoelens, feedback geven, enzovoort. Als ouder is het belangrijk om hier oog voor te hebben en de jongere(n) en dan vooral de leiders, die zich week na week vrijwillig inzetten, geregeld een compliment te geven. Deze jongeren ervaren immers heel hoge verwachtingen en worden met een grote verantwoordelijkheid geconfronteerd. Het is dan maar wat leuk om te horen dat ze goed bezig zijn. Mensen groeien immers van complimenten zoals planten groeien van water… Wij hopen, als jeugddienst, dat jullie deze ‘noknok’ – campagne (met steun van de Vlaamse Overheid) mee bekend maken bij vrienden, studenten in de sociale sector, …


Zomervakantie Speelstraten

Grabbelpas

Tot 1 mei kon je een aanvraag indienen om een speelstraat in te richten tijdens de zomervakantie. Gedurende één of meerdere dagen kan je in de zomer je straat afsluiten voor doorgaand verkeer en de ruimte speels invullen. We hopen zo deuren te openen en mensen elkaar te laten ontmoeten! Heb je dit aanbod gemist of wil je meer info? http://www.ranst.be/vrije-tijd/jeugd/speelstraten

In de zomer kunnen kleuters ook deelnemen aan een aantal grabbelpasactiviteiten. Ook deze info vind je terug op www.speelpleinranst.be Voor alle duidelijkheid, buiten dezelfde locatie en het spelmateriaal, deelt de grabbelpas niets met het speelplein. Het zijn twee aparte werkingen waarop je kan inschrijven en ze zijn niet te combineren op één dag.

Swap Tieners kunnen beginnen uitkijken naar drie topdagen in de zomervakantie. Er staan 3 toppers van activiteiten op het programma, genre: pretpark, paintball en winterpret (onder voorbehoud).

Speelpleinwerking In juni is er nog een Ranst Actueel met alle info over de speelpleinwerking zomervakantie 2014. Maar als je echt niet kan wachten kan je ook al eens surfen naar www.speelpleinranst.be. Daar vind je een sollicitatieformulier voor kandidaat-begeleider en een inschrijfformulier voor de ouders. Vanaf 23 april kan je je kind online inschrijven. Alle kinderen zijn welkom! Van de kleinsten, die in 2014 vier jaar worden, tot en met de iets oudere leerlingen van het zesde leerjaar.

Meer info volgt in de Ranst Actueel (editie zomervakantie 2014) en kan je vinden op www.swapranst.be.

We starten op woensdag 2 juli 2014 en sluiten de deuren op vrijdag 29 augustus 2014. Wij hebben er alvast zin in! Hopelijk je kinderen ook … ‘Boem, krak … gelukzak’.

[ 25 ]


vrije tijd cultuur

 DE CULTUURDIENST GC Den Boomgaard (1ste verdieping) Antwerpsesteenweg 57 | 2520 Ranst Tel.: 03 225 34 19 - fax: 03 225 34 21 cultuurdienst@ranst.be | www.ranst.be www.denboomgaardranst.be

Parkevenement 2014 Kom jij ook naar ons parkevenement op vrijdag 11 juli in het park Vrieselhof? We starten om 20 uur en feesten tot ongeveer 24 uur. We hopen op goed weer, maar waar we zeker van zijn is dat de sfeer in orde komt! Als opwarmer stellen we met veel plezier M.I.A. (“Mortelmans In Akse”) voor. M.I.A. is een coverband, een viertal in een niet alledaagse bezetting. Thomas Vandevelde, Stijn Mortelmans, Wim ‘Tura’ Mortelmans en DJ Vassie jagen volgens eigen zeggen elk nummer (Nederlandstalig!) eerst door hun vier prettig gestoorde breinen, om vervolgens met verfrissende eigen versies hun publiek vol ambiance te pompen!” Invloeden: Noordkaap, De Kreuners, Will Tura, Axl Peleman, Gorki, De Mens, Yves Segers, The Scene, Doe Maar, Gers Pardoel, Kraantje Pappie, Clouseau, Bart Peeters, The Opposites, Eva de Roovere, De Fixkes, ....

Uitstekende live muziek wordt top-entertainment met onze hoofdact DOMINO. Het unieke aan DOMINO is dat de muzikanten zich tussen het publiek begeven om hen zo optimaal mogelijk bij het feestgebeuren te betrekken. Zo ontstaat er een unieke interactie tussen band en publiek waardoor de muzikanten onmiddellijk kunnen inspelen op de wensen en verzuchtingen van het publiek. DOMINO is een topper. Het uitgebreide repertoire van de bandleden zorgt ervoor dat ons feest in ‘no time’ bijzonder sfeervol wordt. Lees hier alvast hun ijzersterke bezetting: • Miss Cycone Tabitha neemt de leadvocals en percussie voor haar rekening. Met haar prachtige stem kan ze zowat alle nummers aan. Dat vond tvkijkend Vlaanderen al in 2003, toen ze het schopte tot finaliste in het populaire programma ‘Idool’. • 3’m P’trol (Peter Bosmans) is de gitaarvirtuoos die ook vocaal verschroeiend kan uitpakken. • Als oprichter van en drijvende kracht achter DOMINO heeft zanger/bassist Maccie (Marc Willems) de voorbije jaren bij het succesvolle duo Tilt al ruimschoots laten zien wat hij in huis heeft.

Kom zoveel mogelijk met de fiets! Zo veroorzaken we zo weinig mogelijk verkeers- en parkeeroverlast.

[ 26 ]


Erkenning Gemeentelijk Documentatiecentrum Op zaterdag 1 maart organiseerden de provinciale koepel Heemkunde Gouw Antwerpen vzw en de Heemkundige Kring Aartselaar vzw een memorabele en geslaagde academische zitting in het cultureel centrum ’t Aambeeld te Aartselaar.

Voor onze eigen gemeente kreeg de provinciale heemkundedag nog een extra feestelijk tintje: het Gemeentelijk Documentatiecentrum (GDC) van Ranst, gevestigd in het oud gemeentehuis van Emblem, werd tijdens een korte plechtigheid immers vereerd met het eremerk “Actief Documentatiecentrum”. Dit eremerk, dat binnenkort aan de gevel in de Dorpstraat zal prijken, werd overhandigd aan de heer Eric De Vos, die als archivaris reeds jarenlang de werking van het Documentatiecentrum coördineert. Hijzelf en de ploeg vrijwilligers staan in voor het verzamelen, inventariseren en bewaren van archieven, foto’s en documenten over de geschiedenis van Ranst, zijn bewoners en zijn verenigingen. Neem zeker eens een kijkje op www. documentatiecentrumranst.be of stap met jouw eigen bijdrage het documentatiecentrum binnen (contactgegevens hieronder). Misschien krijgt de erfgoedmicrobe ook jou te pakken en mogen we je binnenkort tot onze vaste vrijwilligers rekenen: graag tot gauw!

Zeer geslaagd vanwege de 130 tevreden aanwezigen uit meer dan dertig heemkringen, documentatiecentra en musea in de provincie Antwerpen, én vanwege het hoogstaand academisch gehalte van de dag. Memorabel omdat de Heemkundige Kring Aartselaar een 500 jaar oude akte overdroeg aan het Rijksarchief Antwerpen voor optimaal behoud en beheer. Vooraf werden er voor eigen gebruik wel twee kopieën van gemaakt. De oorspronkelijke akte en de kopieën werden tentoongesteld in het Cultureel Centrum te Aartselaar.

 Meer info: Documentatiecentrum Ranst, Dorpstraat 43, 2520 Emblem Openingsuren: maandag enkel op telefonische afspraak van 20 tot 22 uur via 03 225 34 19 (bereikbaar tijdens kantooruren) en woensdag doorlopend van 9.30 tot 16 uur. Tel.: 03 488 64 86, e-mail: documentatieraad.ranst@skynet.be

[ 27 ]


vrije tijd cultuur

Met de fiets door Ranst Nog tot eind september kan je weer deelnemen aan de fotozoektocht ‘Met de fiets door Ranst’. Het traject is ongeveer 27 km lang en er zijn mooie toeristische prijzen te winnen. Hiervoor moet je het antwoordformulier met schiftingsvraag invullen en moet je een aantal foto’s herkennen en in de juiste volgorde plaatsen. Een deelnameformulier kost vijf euro en kan je verkrijgen bij volgende verdeelpunten: • • • • • • • •

De tochten kunnen individueel of in groepsverband gereden worden. De antwoorden moeten ten laatste op 28 september ingediend worden bij: Julien Gillis Van Den Nestlaan 179 (Broechem), Luc Coremans Oudstrijdersstraat 43 (Oelegem), Annie Teunen Oeverweg 18 (Emblem) of Suzan D’Hulst Profeetstraat 87 (Ranst)

Gemeentehuis Gustaaf Peetersstraat 7 Broechem Cultuurdienst Antwerpsesteenweg 57 Broechem Sportdienst Antwerpsesteenweg 59 Broechem Bloemencenter Van Nuffelen Van den Nestlaan 159 Broechem Bakkerij Verheyen Gasthuisstraat 14 Ranst Dagblad/voeding Joris Maes Torenplein 9 Oelegem Remise Schildesteenweg 97 Oelegem Café ‘De Tramstatie’ Liersesteenweg 13 Emblem

Belangrijk! Vraag 1 van de fotozoektocht is niet meer geldig. Je hoeft deze dus niet in te vullen op het antwoordformulier.

Drie keer fietsplezier in het Land van Vertier! Kom mee genieten van het driedaags fietsdrieluik fietsevenement in het Land van Playsantiën. Fiets langs onbekende hoekjes en proef onderweg van streeklekkers. De gemeenten Ranst, Zandhoven, Zoersel, Malle en Lille nodigen je in de zomermaanden uit om te komen genieten van de prachtige omgeving. ’s Morgens kan je vertrekken tussen 9 en 13.30 uur aan één van de vertrekplaatsen. Inschrijven kost € 5, daarvoor krijg je een fantastische fietstocht, met onderweg verschillende proevertjes. Daarenboven maak je kans op mooie prijzen als je meedoet aan minstens 2014

rondje plezier in het land van vertier

• 6 juli : Malle-Zoersel • 20 juli : lille

• 3 augustus : ranst-Zandhoven

www.landvanplaysantien.be

[ 28 ]

twee fietstochten, waaronder een verblijf in L’Espinet (Frankrijk). Op zondag 6 juli ben je welkom in Zoersel en Malle. Vertrekplaatsen zijn Kasteel de Renesse (Lierselei 30, 2390 Malle) of Lokaal KF Lindekring (Kapelstraat 19, 2980 Zoersel). In Malle en Zoersel maak je kennis met de mooiste kastelen en ga je op bezoek bij de vroegere bewoners. De titel van deze tocht is dan ook “De graaf en baron nodigen uit”. De tocht “Van krawaat tot kasteelheer” vindt plaats op zondag 20 juli in Lille (vertrekplaats: Lokaal StSebastiaansgilde, Sporttereinen Poeyelheide, 2275 Gierle of Hof d’Intere, Pastorijstraat 2, 2275 Wechelderzande). Geef je ogen en mond de kost tijdens deze prachtige en smaakvolle tocht! En op zondag 3 augustus ben je heel

welkom in Ranst en Zandhoven. Dan kan je daar de tocht ‘Langs dijken en boomgaarden’ gaan doen, waarbij je de dijken en boomgaarden van Ranst en Zandhoven in al hun glorie kan ontdekken. De vertrekplaatsen zijn de Gemeentelijke Lagere School ‘De Knipoog’ (Schoolstraat 17, 2520 Ranst) en Huize Bruyneel (Vierselbaan 2, 2240 Zandhoven). Kan je niet genoeg krijgen van de combinatie fietsen en hapjes onderweg? Dan zijn de culinaire fietstochten misschien iets voor jou? Alle informatie over het fietsdrieluik en de culinaire fietstochten kan je terugvinden op www.landvanplaysantien.be. Je kan ook steeds meer informatie verkrijgen via 03-310.05.14 of via valerie.konings@malle.be.


vrije tijd bibliotheek

 sluitingsdagen bibliotheek De bibliotheek is uitzonderlijk gesloten op volgende data: • Zaterdag 31 mei 2014 (Hemelvaartsweekend) • Zaterdag 7 juni 2014 (Pinksterweekend)

Studeren @ de bib Zoek je een rustige plaats om te studeren in de maand juni? Dan kan je in de bibliotheek van Ranst (Gasthuisstraat 17) terecht: • maandag tot en met donderdag van 14 – 20 uur • opgelet! woensdag van 14 – 18 uur • vrijdag gesloten • zaterdag van 10 – 12 uur Je tekent in wanneer je aankomt en je tekent weer uit wanneer je vertrekt. Wij voorzien een rustig plaatsje, een internetaansluiting en een glaasje water. Veel succes!

 Meer info: jeugddienst@ranst.be of ranst@bibliotheek.be

E-boeken in de bibliotheek Op 6 mei 2014 start de bib in samenwerking met Bibnet en 213 andere bibliotheken met het project ‘e-boeken in de bib’. Vanaf dan zullen de bibliotheekleden zo’n 400 digitale boeken via een app kunnen downloaden. E-boeken lezen of e-lezen, wint aan populariteit. De bibliotheek speelt in op deze groei en biedt haar leden, naast de fysieke boeken, voortaan dus ook e-boeken aan. Voor het lezen van deze boeken heeft de lezer een app nodig, die je gratis kan downloaden via Google Play. Voorlopig zijn e-boeken alleen beschikbaar op Android-toestellen. De app bevat een comfortabele leesomgeving, een etalage met sorteerfunctie en een persoonlijke boekenplank. Met een persoonlijke login kan je niet alleen lezen, maar ook de leentermijn in het oog houden en controleren welke e-boeken je hebt geleend. De bibliotheek biedt de e-boeken aan tegen een democratische prijs, namelijk drie e-boeken lenen voor € 5. Om e-boeken te downloaden, kan je een leentegoed aankopen in de bibliotheek. De e-boeken worden gedownload zodat je ze ook kan lezen zonder internetconnectie. Lezers kunnen dus altijd alle boeken lezen en er is geen beperking op het aantal lezers per e-boek. De uitleentermijn voor e-boeken is vier weken. Tot slot nog even dit: binnen de muren van de bibliotheek kan je de e-boeken gratis lezen. Daarvoor kunnen de bezoekers de computers van de bibliotheek gebruiken of lezen op een eigen toestel via de wifi van de bibliotheek. Alvast veel e-leesgenot!

[ 29 ]


wachtdienstregeling huisartsen Voor ALLE deelgemeenten (Ranst, Broechem, Oelegem en Emblem) is er 1 CENTRAAL OPROEPNUMMER.

0900 70 212

Wij vragen je rekening te houden met het volgende. - Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt. - Je komt onmiddellijk terecht bij de dokter van wacht. - Hou het gesprek kort en zakelijk. (kwestie van de telefoonlijn zoveel mogelijk vrij te houden) U kan ook terecht op www.hpovzw.be

WACHTDIENSTREGELING TANDARTSEN Op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen kan je voor noodgevallen een tandarts bereiken op.

0903 39 969

CENTRAAL OPROEPNUMMER (betalend). - Wacht tussen 9 en 18 uur, DUS NIET MEER ’S NACHTS! - Steeds na afspraak - www.tandarts.be

ADRESSEN THUISVERZORGING BOSSAERTS Kathleen Emblemseweg 55, tel. 0474 44 81 35 CAPPELLE Ilse Berkenlaan 20, tel. 0479 88 92 03 DUBOIS Bart (diabeteseducator) Schildesteenweg 69, tel. 0497 51 92 27 ENGELEN Britt Kriekenstraat 12, tel. 0479 71 76 50 HOES Lucia Creyboschlaan 22, tel. 0479 29 59 49 MAMPAY Maria Rembrandtlaan 1A, tel. 0477 84 02 31 NEEFS Karin Veenmolstraat 18, tel. 0477 68 27 27 NIJS Linda Burg. Louis Pittoorslaan 9, tel. 0495 21 69 21 SCHOTTE Freya (verpleegkundige wondzorg) Sint- Antoniusstraat 7, tel.: 0476 29 56 77

STORMS Nele Oude Vaartstraat 24, tel. 0474 97 81 32 SEUNTJENS Jan Eksterlaan 11, tel. 0474 48 44 74 VANDERMOEREN Veerle Broechemsesteenweg 95, tel. 0491 22 75 33 VANDENBOSCH Anja Rundvoortstraat 66, tel. 0476 51 37 22 VAN DER STEEN Carry Rubenslaan 6, tel. 0479 26 43 51 VERBEECK Natalie Gemeenteplein 4, tel. 0477 56 85 56 VRIJSEN Ann, DE BACKER Nancy Dullaard 36, tel. 0478 62 74 71 en 0476 92 59 67 WOUTERS Eleni Zandhovensteenweg 20, tel. 0472 52 64 31 WUYTS Nicole Creyboschlaan 8, tel. 0479 29 59 49

Dit is maar een beperkte lijst van thuisverpleegsters. Meer info vind je op www.verplegingthuis.be Je kan eveneens terecht bij Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw. Frans Hensbergenstraat 39 te 2980 Zoersel, Tel . 03 383 23 85 (24u /24) Je bent zelfstandig thuisverzorg(st)er en wenst dat jouw gegevens worden opgenomen in deze rubriek? Stuur dan een mailtje met je coördinaten naar communicatie@ranst.be of bel 03 470 10 88 en wij doen het nodige…


Bereikbaarheid + bevoegdheden Burgemeester en Schepenen

Schepencollege  Burgemeester LODE HOFMANS (Open VLD) Bevoegdheden: burgerlijke stand, senioren, politie, brandweer, veiligheid, ruimtelijke ordening, personeel. Venusstraat 27, 2520 Ranst (Oelegem), tel.: 03 383 55 33 of GSM: 0496 29 06 06, e-mail: l.hofmans@portima.be

 Eerste schepen TINE MUYSHONDT (CD&V) Bevoegdheden: bibliotheken, documentatie en erfgoed, gezondheid, informatica, milieu, onderwijs en vorming, verkeersveiligheid. Lievevrouwestraat 13, 2520 Ranst, tel.: 03 485 70 93 of GSM: 0476 94 05 22, e-mail: tmuyshondt@provant.be

 Tweede schepen JEF VERHAEGEN (Open VLD) Bevoegdheden: jumelage, lokale economie en KMO, parken, plantsoenen en begraafplaatsen, sport, toerisme. Oeverweg 18, 2520 Ranst (Emblem), tel.: 03 488 32 62 of GSM: 0476 97 31 87, e-mail: verhaegen.jef@skynet.be

 Derde schepen FERNAND BOSSAERTS (CD&V) Bevoegdheden: ontwikkelingssamenwerking, openbare werken en mobiliteit, landbouw en plattelandsbeleid. Beemdenstraat 6A, 2520 Ranst (Broechem), tel.: 03 485 80 78 of GSM: 0479 31 99 41, e-mail: fernand.bossaerts@telenet.be

 Vierde schepen ROEL VERMEESCH (Open VLD) Bevoegdheden: cultuur, erediensten, financiën, gebouwen, patrimonium en monumenten. Antwerpsesteenweg 32A, 2520 Ranst (Broechem), tel.: 03 293 62 31 of GSM: 0479 75 00 53, e-mail: roel@kap32.be

 Vijfde schepen HILDE GORIS (Open VLD) Bevoegdheden: communicatie, jeugd en speelpleinwerking, feestelijkheden, gezinsbeleid. Broechemlei 59, 2520 Ranst, tel.: 03 485 55 94 of GSM: 0497 66 77 88, e-mail: goris.hilde@skynet.be

 Zesde schepen STAN DE SCHUTTER (2013- 2015) (CD&V) Bevoegdheden: sociale zaken, voorzitter OCMW Laarstraat 5, 2520 Ranst, tel.: 03 485 61 92 of GSM: 0477 57 47 87, e-mail: stan.deschutter@skynet.be


G EMEENTE DI ENSTEN: ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN OPENINGSUREN De gemeentediensten en het ocmw zullen gesloten zijn op 29 mei en 9 juni 2014. De bibliotheek is ook uitzonderlijk gesloten op zaterdag 31 mei (Hemelvaartsweekend) en 7 juni 2014 (Pinksterweekend).

Gemeentehuis Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Broechem ALGEMEEN TEL.: 03 485 79 69 Fax: 03 475 01 23 of 03 234 19 61 E- mail: gemeente@ranst.be OPENINGSUREN. Gemeentehuis, sport-, cultuur- en jeugddienst Alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Dinsdagnamiddag van 14 tot 20 uur (nieuw!) Woensdagnamiddag van 14 tot 16.30 uur Rechtstreekse lijnen: Technische dienst : 03 470 10 81 Ruimtelijke Ordening : 03 470 10 83 Bevolking/burgerlijke stand : 03 470 10 84 Personeelsdienst : 03 470 10 85 Secretariaat : 03 470 10 86 Financiële dienst : 03 470 10 87 Communicatiedienst : 03 470 10 88 Milieudienst : 03 470 10 89 SPORTDIENST Sporthal ‘Het Loo’ Antwerpsesteenweg 59, 2520 Broechem Tel.: 03 475 19 66 - Fax: 03 475 13 81 E- mail: sportdienst@ranst.be CULTUURDIENST ‘Den Boomgaard’ (1ste verdieping) Antwerpsesteenweg 57, 2520 Broechem Tel.: 03 225 34 19 - fax: 03 225 34 21. E- mail: cultuurdienst@ranst.be Gemeenschapscentrum ‘Den Boomgaard’ Antwerpsesteenweg 57, 2520 Broechem Tel.: 03 225 34 19 - fax: 03 225 34 21. E-mail: den.boomgaard@ranst.be JEUGDDIENST Adres. idem cultuurdienst, maar dan gelijkvloers Telefoon: 03 225 34 14 - E-mail: jeugddienst@ranst.be BIBLIOTHEEK Hoofdbibliotheek Ranst - tel.: 03 485 66 05 Maandag 14 tot 20 uur Dinsdag 14 tot 20 uur Woensdag 14 tot 18 uur Donderdag 10 tot 12 uur en 14-20 uur Zaterdag 10 tot 12 uur Uitleenpost Oelegem - tel.: 03 385 40 11 Maandag 18 tot 20 uur Woensdag 12 tot 15 uur Donderdag 18 tot 20 uur Zaterdag 10 tot 12 uur Uitleenpost Emblem - tel.: 03 488 17 78 Dinsdag 18 tot 20 uur Woensdag 14 tot 16 uur [ 32 ] Zaterdag 10 tot 12 uur

GEMEENTELIJKE MAGAZIJNEN Oostmalsesteenweg, 2520 Emblem (voormalig militair domein) Tel.: 03 475 99 26. - Fax: 03 475 99 36 Openingsuren:

Maandag GESLOTEN Dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur en van 13.45 tot 15.30 uur.

GEMEENTELIJK DOCUMENTATIECENTRUM Dorpstraat 43, 2520 Emblem Tel.: 03 488 64 86 E-mail: documentatieraad.ranst@skynet.be Openingsuren:

Maandag van 20 tot 22 uur na afspraak op het telnr.: 03 225 34 19 Woensdag van 9.30 tot 16 uur

OCMW Schildesteenweg 16, 2520 Oelegem Tel.: 03 385 38 88 (centraal nummer) E-mail: info@ocmwranst.be Openingsuren: Alle werkdagen van 9 tot 12 uur Dinsdagavond van 17 tot 19 uur ’s Namiddags enkel op afspraak. Permanentie is voorzien. OCMW-voorzitter Stan De Schutter, Laarstraat 5, 2520 Ranst GSM: 0477 57 47 87 - stan.deschutter@skynet.be P.W.A. Doggenhoutstraat 4, 2520 Ranst Tel.: 03 385 86 04 - Fax: 03 297 55 70 - pwa.ranst@telenet.be Openingsuren: Donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, in de namiddag (do/vr) enkel op afspraak. POLITIECOMMISSARIAAT Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Broechem Tel.: 03 485 65 11 Voor dringende oproepen. 101 Openingsuren: alle werkdagen (behalve dinsdag) van 8 tot 16.30 uur dinsdag van 8 tot 19 uur BRANDWEER Brandweer Lier - Voorpost Ranst Sintelweg 27 te 2520 Ranst Noodnummer. 100 of 112 Voor administratie, brandpreventie, inlichtingen en het verwijderen van wespennesten, processierupsen: 03 8000 398 Alle briefwisseling richten aan: Brandweer, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier CONTAINERPARK (nieuwe openingsuren vanaf 1 januari 2014) Ter Stratenweg 33, 2520 Oelegem Tel. 03 475 98 61 Openingsuren: maandag en woensdag gesloten dinsdag 13 - 19 uur donderdag 13 - 17 uur vrijdag 9 - 12 uur & 13 - 17 uur zaterdag 9 - 16 uur

Ranst Info meijuni14  
Advertisement