Page 1

êçêÛ öóîÙÚ ÙÚî ÉÔâïÚî àÚïòôî÷ò Ü ÙÚî ÓÚà öÔî ÞîÚâ Þôî ÃÚóòï×áäÔæÙï ÚîïòÚ ÃÚåèãîÔòâÚÝ Úîäâæ ÖÚàÚáò ÙÔï ÈóÖâäÕóå åâò ÚâæÚå ïòÔÙòöÚâòÚæ ÐáÚåÚæöâæòÚî åâò õâÚäÚæ ÒÚîÔæïòÔäòóæàÚæ óæÙ óïïòÚääóæàÚæØ ÙÔîóæòÚî ÙâÚ Ï×áÔó ìÚîäâæ âæ ÙÚî ÎÚõèäóòâèæ êçêÛðêçë ÅèòèàîÔßÚØ ÅâäåØ ÑæòÚîáÔäòóæàïãóäòóîí âå ËóïÚóå Þôî ÅèòèàîÔßÚØ âæ ÙÚî Ôó×á ÙâÚïÚï Ëèòâõ åâò ËéÖÚäöÔàÚæ Ôäï ÔîîâãÔÙÚæ ÷ó ïÚáÚæ âïò

ö Ɖ Ƌ Ƌ ŷ Ű ů Ŧ Ź Ǝ Ɖ Ŧ Ŧ ź ƙ Ǝ Ŧ Ƈ ŷ Ű ź ǃ Ŷ Ǝ ź Ɖ Ƌ Ű ŷ Ű ż Ƌ ů Ŧ Ŷǘ ƅ ů ż Ƌ ż Ƌ ů Ŧ Ŷ Ɣ Ű ŷ ŷƖ Ƈ ƀ Ź Ŧ Ƈ Ɋ Ɣ Ű ŷ ŷƖ Ƈ ƀ Ź Ŧ Ƈ

êøø ÈÆÎÄ ÎÄÒÍÊÑÐÇÍÌ


è Ü åéé ÝÛáÚ áÚäàÞãâÜàß

©µ¨¬·ªÃ Ùà ±²º¨°¨µ ðøÜÇ ¬ ±½¨¬ª¨±Ò¶²±§¨µº¨µ³©©¨±·¯¬«¸±ª

§

ŦƇŰ ů ŮƇŦŰŭŦƇǃƔŰŶŰŹŦŤŰ

Øæçêçîî ÚßæâçáâëÜìì ñõãô áçâ ÙâîõÞêçé Üõò

Òçì âñâçåìçòñâçßæâñ ÛÜå × Ùà ±ÚóÆ×ÀÆç ÜÙÜÇ ÆØÅÆîÆ ÅÓÆ ÝçÆñÐÓèÁÑÆ °ÚؾçÁÑÓÆ È ×Óî ©ÚÖÏÆØ ÀÓè ÑÆñîÆ îÆî èÓÁÑ ôÓÆ ÆÓØ ¯¾ñÊÊÆñÆçà ãØ ÅÆç ¨ÁÕÆ ÅÆç ®ÛØÓÏÏç¿î÷Æç ñØÅ ¶ÁÑÛØÆÒ ÀÆçÏÆç ¶îç¾ÐÆ ôñçÅÆØ ¨õîç¾ÀÖ¿îîÆç óÆçÕ¾ñÊî æÀžØÕñØÏ ÅÆè ®¾ÓÒ èÆçèåäà ØÚîÓÆçî ªç¾Ê ®ÆèèÖÆçà »ÆÒ ØÓÏÆ °ÓØñîÆØà ؾÁÑÅÆ× °¾õ óÚØ ¾ÅÆØ ÅÓÆ ÀžØÕñØÏ óÆçÀçÆÓîÆî Ѿîà îçÓÊÊî ¶´§ÒÑÆÊ ©çÓÆÅçÓÁÑ ¨ÀÆçî ÓØ ÅÆç µÆÓÁÑèÕ¾Ø÷ÖÆÓ ÆÓØà ¨ÀÆçî ÊÚçÅÆçî ÅÓÆ ¹ÀÆçϾÀÆ ÅÆç µÆÏÓÆÒ çñØÏèÏÆèÁÑ¿ÊîÆà °¾õ óÚØ ¾ÅÆØ èîÓ××î ÷ñà ñÁÑ ¨ÀÆçîà ÅÆç ØÆñÆ µÆÓÁÑèÕ¾Ø÷ÖÆçà óÆçʾèèî ØñØ ÆÓØÆØ ñÊçñÊà ã°ÓîÀòçÏÆçÉ ¬ÁÑ ÀÓîîÆ ÆñÁÑ ÅçÓØÏÆØÅÉ ºÆçÖ¾Ðî ÅÓÆ ¶îç¾ÐÆØÉä §ÚÁÑ ÅÆç ºÆçèñÁÑà ÅÓÆ §öؾ×ÓÕ ÷ñ ÀçÆ×èÆØà ÕÚ××î ÷ñ èÝ¿îà Ñçâ ÙâîõÞêçé ÷çñá Üõòåâñõãâì ½ñ ÅÓÆèÆ× ½ÆÓîÝñØÕîà Æè Óèî Æîô¾ Üï ¸Ñçà èÓî÷î ´ÑÓÖÓÝÝ ¶ÁÑÆÓÅÆ×¾ØØ ÀÆÓ× °Óîî¾ÏÆèèÆØà ã¨è ϾÀ ôÓÆÅÆç Øñç ÆÓØÆ ÅòØØÆ »¾èèÆçèñÝÝÆäà ÆçÒ ÓØØÆçîÆ èÓÁÑ ÅÆç ¶Ú÷Ó¾ÖÅÆ×ÚÕç¾î èÝ¿îÆçà §ÚÁÑ ÅÓÆ ¶ñÝÝÆ ×ñèè ô¾çîÆØà ÅÆØØ À¾ÖŠžç¾ñÊ èîÆÑÆØ ãÊòØÊ÷ÓÏ °ÆØèÁÑÆØä Ó× ¶ÝÆÓèÆè¾¾Ö

"' &)'/2.2")' 6)' !   7". / )//'  2)2 4' 3( .%2:2 /"' " )%/ )%2 "' 4/2' . /" 5. / ': ' 4/."22-

'"  ' 5' ' 7.' " "22%/ . /25.:2 " ./2 42/ )'. " "/2 %%'- 4.2 "/'. .42 ' ! ! & 4/-

ÓÖÅ ñØÅÆè¾çÁÑÓóà ÓÖÅ ÜÇïÒ­øÙøÇÒøëøøÒøøð ì Ò¼Ò¶ ïàø

Æç °ÚçÏÆØ ÅÆè Ùà ±ÚóÆ×Ò ÀÆç ÜÙÜÇ Óèî Õ¾Öîà ¾ÁÑî ªç¾Å ×Óèèî ÅÓÆ »ÆîîÆçèî¾îÓÚØ ÓØ §¾ÑÖÆ×à ¸ØÅà ؾîòçÖÓÁÑà Æè çÆÏÒ ØÆîà ±ÚÁÑ ÅÆñîÆî ØÓÁÑîè žç¾ñÊ ÑÓØà žèè ÆÓØ ÑÓèîÚçÓèÁÑÆç ·¾Ï ¾ØèîÆÑîà ÖÖÆçÅÓØÏè ¨è Àç¾ñî èÓÁÑ ô¾è ÷ñè¾××ÆØà ºÚç ÕؾÝÝ ÷ôÆÓ »ÚÁÑÆØ Ñ¾ÀÆØ ÓØ ®ÓÆÖ °¾îçÚèÆØ ÷ñ ×ÆñîÆçØ ÀÆÏÚØØÆØà ÅÓÆ ÏÆÏÆØ ÅÓÆ ÀçÓîÓèÁÑÆ °¾çÓØÆ ¾ñèÖ¾ñÊÆØ èÚÖÖÆØà ¨ÓØ ¶ÆÖÀèî×ÚçÅÕÚ××¾ØÒ ÅÚ È èÁÑÚØ ÆÓØÆØ °Úؾî ÷ñóÚç Ñ¾î ¾ñÁÑ ÅÓÆ ²ÀÆçèîÆ «ÆÆçÆèÖÆÓîñØÏ ÆçÕ¾ØØîà žèè ÅÆç èÆÓî óÓÆç ­¾ÑçÆØ îÚÀÆØÅÆ ®çÓÆÏ ØÓÁÑî ×ÆÑç ÷ñ ÏÆÒ ôÓØØÆØ Óèîà Öè ÅÓÆ ÆÊÆÑÖèóÆçôÆÓÒ ÏÆçÆç žç¾ñÊÑÓØ óÚØ Õ¾ÓèÆçÖÓÁÑÆØ ·çñÝÝÆØ ÀÆèÁÑÚèèÆØ ôÆçÅÆØà ÆØîʾÁÑî èÓÁÑ ¾× ïà ±ÚóÆ×ÀÆç ÆÓØ ñÊèî¾ØÅ ¾Ø ÅÆç ®òèîÆà ¬ØèÝÓçÓÆçî óÚ× »ÓÅÆçèî¾ØÅ ÅÆç ÕçÓÆÏè×òÅÆØ ®ÓÆÖÆç ÀçÚÅÆÖî Æè À¾ÖŠžç¾ñÊ ¾ñÁÑ ¾× ¾ØÅÆçÆØ ¨ØÅÆ ÅÆè µÆÓÁÑÆèà ¬Ø °òØÁÑÆØ çñÊî ÅÆç ¶Ú÷Ó¾ÖÓèî ®ñçî ¨ÓèØÆç ÅÆØ ©çÆÓèî¾¾î ¾öÆçØ ¾ñèà ãµÆóÚÖñîÓÚØ ÀçÓÁÑî ÖÚèà ¶ÓÆ Æîô¾è ÀÆèÓÁÑîÓÏîäà ØÚîÓÆçî ÅÆç ¶ÁÑçÓÊèîÆÖÒ ÖÆç ¯ÓÚØ ©ÆñÁÑîô¾ØÏÆç ¾× êà ±ÚÒ óÆ×ÀÆç ÓØ èÆÓØ ·¾ÏÆÀñÁÑà ¬× ½ÆØîçñ× ÅÆç °¾ÁÑî ÏÓÀî Æè ž ØÚÁÑ ØÓÁÑî óÓÆÖ ÷ñ ÀÆèÓÁÑîÓÏÆØà ã®ÆÓØÆ ¸ØçñÑÆØ ÓØ ÆçÖÓØä ×ÆÖÅÆî ÅÓÆ ãºÚèèÓèÁÑÆ ½ÆÓîñØÏä ÷ñ× ºÚçÒ ¾ÀÆØÅ ÓØ ÓÑçÆç °ÚçÏÆؾñèϾÀÆà ñÁÑ ¾× Ùà ±ÚóÆ×ÀÆç èÆÖÀèî Óèî ã¾ñÊ ÅÆØ ¶îç¾ÐÆØ Þ©çÓÆÅçÓÁÑèîç¾Ò ÐÆ È ¯ÓØÅÆØß ñ× ÅÓÆèÆ ½ÆÓî Þ÷ÆÑØÒ ÆÓØѾÖÀ ÀÓè ÆÖÊß ¾ÖÖÆè èîÓÖÖäà ѿÖî ÅÆç ´ñÀÖÓ÷Óèî «¾ççö ªç¾Ê ®ÆèèÖÆç ÓØ èÆÓØÆ× ·¾ÏÆÀñÁÑ ÊÆèîà §¾ÀÆÓ Óèî èÝ¿îÆèîÆØè ÔÆî÷î ÕÖ¾çà žèè ÅÓÆ ÝçÆñÐÓèÁÑÆ °ÚؾçÁÑÓÆ ñØÅ ÓÑç ®çÓÆÏ ¾ñÁÑ ÓØ ÅÆç «¾ñÝîèî¾Åî ×Óî ªÆÏÆØôÓØÅ çÆÁÑØÆØ ×òèèÆØà §ÓÆ ãñؾÀÑ¿ØÏÓÏÆ ¶Ú÷Ó¾ÖÅÆ×ÚÕç¾îÓÆä Þ¸¶´§ßà ÅÓÆ èÓÁÑ ÷ñ ®çÓÆÏèÀÆÏÓØØ óÚØ ÅÆç ¶´§ ¾ÀÏÆèݾÖîÆØ Ñ¾îîÆÃ Ñ¾î °¾èèÆØÕñØÅÏÆÀñØÏÆØ ¾ØÏÆÒ ÕòØÅÓÏî §¾ÀÆÓ ôÓçÅ Æè ØÓÁÑî ×ÆÑç Øñç ñ× ÅÓÆ ÀžØÕñØÏ ÅÆè ®¾ÓèÆçè ÏÆÑÆØà èÚØÅÆçØ ñ× ÅÓÆ ÀèÁѾÊÒ ÊñØÏ ÅÆç °ÚؾçÁÑÓÆ èÆÖÀèîà §¾è èÆî÷î ÅÓÆ ÝÚÖÓîÓèÁÑÆØ ¨ØîèÁÑÆÓÅÆç ñØîÆç «¾ØÅÖñØÏèÅçñÁÕé ñ× Üð ¸Ñç Ö¿èèî µÆÓÁÑèÕ¾Ø÷ÖÆç °¾õ óÚØ ¾Ò ÅÆØ ÆÓØÆ ¨çÕÖ¿çñØÏ ÷ñç ÀžØÕñØÏ ÅÆè ®¾ÓèÆçè óÆçÀçÆÓîÆØ È ÚÑØÆ Å¾èè ÔÆØÆç žóÚØ ôÆÓÐà ñÁÑ ÅÓÆ »¾ÑÖ ÷ñ ÆÓØÆç óÆçʾèèñØÏèÏÆÀÆØÒ ÅÆØ ±¾îÓÚؾÖóÆçè¾××ÖñØÏ ôÓçÅ ¾ØÏÆÕòØÅÓÏîà §ÓÆ ±ÆñÓÏÕÆÓî óÆçÀçÆÓÒ

ÅÆè µÆÓÁÑèî¾Ïè ñØÅ ÊÚçÅÆçØ ¶ÁÑÆÓÒ ÅÆ×¾ØØ ¾ñÊà óÚç Å¾è ´¾çÖ¾×ÆØîèÒ ÏÆÀ¿ñÅÆ ÷ñ îçÆîÆØà §Æç ´ÚÖÓîÓÕÆç Ö¿èèî èÓÁÑ ÷ñØ¿ÁÑèî ÔÆÅÚÁÑ ØÓÁÑî ÆçôÆÓÁÑÆØà ¶ÆÖÀèî žè çÏñ×ÆØîà ®¾çÖ ¯ÓÆÀÕØÆÁÑî óÚØ ÅÆç ¶Ý¾çî¾Ò ÕñèÏçñÝÝÆ èÆÓ Åç¾ñÊ ñØÅ Åç¾Øà óÚç ÅÆ× ¶î¾ÅîèÁÑÖÚèè ÆÓØÆ èÚ÷Ó¾ÖÓèîÓÒ èÁÑÆ µÆÝñÀÖÓÕ ¾ñè÷ñçñÊÆØà ֿèèî ¶ÁÑÆÓÅÆ×¾ØØ ÷ñØ¿ÁÑèî Õ¾Öîà ¨çèî ¾ÖÖ׿ÑÖÓÁÑ Å¿××Æçî Æè ¶ÁÑÆÓÒ ÅÆ×¾ØØà ôÆÖÁÑ ÀÆÅÆñîñØÏèóÚÖÖÆ ¶îñØÅÆ ÏÆèÁÑÖ¾ÏÆØ Ñ¾î ã»Æç ÔÆî÷î ÅÓÆ °¾èèÆØ óÚ× ¶ÁÑÖÚÐ ÑÆç æÀÚÖÒ èÁÑÆôÓèîÓèÁÑå ÚÅÆç óÚ× µÆÓÁÑèî¾Ï ÷ñ× ¶ÁÑÖÚÐ ÑÓØ æèÚ÷Ó¾ÖÅÆ×ÚÕç¾Ò îÓèÁÑå ÓØ ÆôÆÏñØÏ ÀçÓØÏîà ÅÆç Ѿî ÏÆèÓÆÏîÉä §Æç ÌïÒ­¿ÑçÓÏÆ Óèî ØñØ ÊÆèî ÆØîèÁÑÖÚèèÆØà ã®ñç÷ ؾÁÑ ð ¸Ñçäà èÚ èÁÑçÆÓÀî ÅÓÆ ÀÆØžñèÒ Ï¾ÀÆ ÅÆç ºÚèèÓèÁÑÆØ ½ÆÓîñØÏà îçÓîî Æç óÚç ÅÓÆ ã·Æçç¾èèÆ ÅÆè µÆÓÁÑèÒ î¾Ïèä ñØÅ ÝçÚÕÖ¾×ÓÆçî ÆÓØÆ ½ÆÓîÆØÒ ôÆØÅÆ ã¨è ÖÆÀÆ ÅÓÆ µÆÝñÀÖÓÕÉä ©òç ©çÓÆÅçÓÁÑ ¨ÀÆçî Óèî Å¾è ºÆçÒ Ñ¾ÖîÆØ èÆÓØÆè ´¾çîÆÓÊçÆñØÅÆè ÆÓØ ÊÊçÚØî ã§ñ Ѿèî ÕÆÓØ µÆÁÑîà ÅÓÆ

µÆÝñÀÖÓÕ ¾ñè÷ñçñÊÆØäà ÀçòÖÖî Æçà èÚ ÀÆçÓÁÑîÆî Æè ¶ÁÑÆÓÅÆ×¾ØØ èÝ¿îÆçà ªñî î¾ñèÆØÅ °ÆîÆç ôÆÓîÆç Åç¿ØÒ ÏÆØ èÓÁÑ ÅÆçôÆÓÖ ÆÀÆØʾÖÖè ÅÓÆ °ÆØèÁÑÆØ×¾èèÆØà ¬× ÆçÖÓØÆç ¯ñèîϾçîÆØà óÚç ÅÆ× ¶î¾ÅîèÁÑÖÚèè èîÆÓÏî ÅÆç ×¾çõÓèîÓèÁÑÆ ØîÓÕçÓÆÏèÒ ¾ÕîÓóÓèî ®¾çÖ ¯ÓÆÀÕØÆÁÑî ¾ñÊ ÆÓØÆØ ¯¾èîô¾ÏÆØ ñØÅ çñÊî ØñØ ÆÀÆØʾÖÖè ÅÓÆ µÆÝñÀÖÓÕ ¾ñè ã»Óç ôÚÖÖÆØ ÅÓÆ çÚîÆ ©¾ÑØÆ ÅÆç ÊçÆÓÆØ µÆÝñÀÖÓÕ §ÆñîèÁÑÖ¾ØÅ ÑÓèèÆØàä §ÆØ »ÚçÒ îÆØ ÊÚÖÏÆØ ·¾îÆØ ñØÅ ¯ÓÆÀÕØÆÁÑî èÝçÓÁÑî À¾ÖÅ ØÚÁÑ ÆÓØ×¾Ö óÚØ ÔÆÒ ØÆ× ¾ÖÕÚØà óÚØ ÅÆ× ÅÆç ®¾ÓèÆç ÆÓØèî ÷ñ× ®çÓÆÏ ÀÖÓÆèà »¿ÑçÆØÅ ¶ÁÑÆÓÅÆ×¾ØØ ÅÓÆ µÆÒ óÚÖñîÓÚØ ×Óî ÅÆç ÀžØÕñØÏ ÅÆè ®¾ÓèÆçè áñ¾èÓ Êòç ÀÆÆØÅÆî ÆçÕÖ¿çî ѾîîÆà ÏÆÑî èÓÆ Êòç ¯ÓÆÀÕØÆÁÑî ØñØ Æçèî ÖÚèà ±ÓÁÑî Øñç ÅÓÆ °ÚؾçÁÑÓÆà ¾ñÁÑ ÅÆç ®¾ÝÓî¾ÖÓè×ñè èÚÖÖ ¾ÀÏÆÒ èÁѾÊÊî ôÆçÅÆØà Ø ÔÆØÆ× Ùà ±ÚóÆ×ÀÆç ÅÆñîÆØ èÓÁÑ ÅÓÆ ¶Ý¾ÖîñØÏÆØ ÷ôÓèÁÑÆØ èÚÒ ÷Ó¾ÖÅÆ×ÚÕç¾îÓèÁÑÆØ ñØÅ ÖÓØÕèç¾ÅÓÒ Õ¾ÖÆØ ®ç¿ÊîÆØ ÀÆçÆÓîè ¾Øà ÅÓÆ ÅÓÆ

ªÆèÁÑÓÁÑîÆ ÅÆç ¾ñè ÅÆç ±ÚóÆ×Ò ÀÆççÆóÚÖñîÓÚØ ÑÆçóÚçÏÆÑÆØÅÆØ »ÆÓ×¾çÆç µÆÝñÀÖÓÕ ×Óî Ýç¿ÏÆØ èÚÖÖîÆØà ½ô¾ç ÀÓÆîÆî ©çÓÆÅçÓÁÑ ¨ÀÆçî ÅÆç ÖÓØÕèÏÆçÓÁÑîÆîÆØ ¸¶´§ ÆÓØÆ µÆÏÓÆçñØÏèÀÆîÆÓÖÓÏñØÏ ¾Øà §ÚÁÑ ÏÆÏÆØ ðø ¸Ñç ÀÆèÆî÷ÆØ èÚ ÏÆؾØØîÆ ãµÆóÚÖñîÓÚØ¿çÆ ²ÀÒ ÖÆñîÆä ÅÆØ µÆÓÁÑîèî¾Ï ñØÅ çñÊÆØ »¾ÑÖÆØ Êòç ÅÆØ Ø¿ÁÑèîÆØ ·¾Ï ¾ñèà ¨ÀÆçî Ñ¿Öî žÏÆÏÆØ ñØÅ èÁÑÓÁÕî ØÚÁÑ ÓØ ÅÆç ±¾ÁÑî µÆÅØÆç ÓØ ÅÓÆ ÆîçÓÆÀÆà ñ× ÅÓÆ »¾ÑÖÆØ ÷ñ ÀÆÆÓØÍñèèÆØà ¸ØÅ èÚ ËØÅÆî ÆÓØ ÆçÆÓÏØÓèçÆÓÁÑÆç ·¾Ï ÕÆÓØ çÆÁÑîÆè ¨ØÅÆà ÅÓÆ ñèÆÓؾØÅÆçèÆî÷ñØÏÆØ ñ× ÅÓÆ ©ç¾ÏÆà ôÆç ×Óî ôÆÖÁÑÆ× ½ôÆÁÕ ôÆÖÁÑÆ °¾ÁÑî ¾ñèòÀîà Ѿî ÏÆç¾ÅÆ Æçèî ÀÆÏÚØØÆØà × ¨ØÅÆ èîÆÑÆØ Ó× ­¾Øñ¾ç ÜÙÜÙ ÅÓÆ ÆçèîÆØ »¾ÑÖÆØ ÷ñç ±¾Ò îÓÚؾÖóÆçè¾××ÖñØÏ ¾Øà ¨çèî×¾Öè ÅòçÊÆØ ¾ñÁÑ ©ç¾ñÆØ ÓÑçÆ ¶îÓ××Æ ¾ÀÏÆÀÆØà §¾è Óèî ØÓÁÑî ÅÓÆ ÆÓØÒ ÷ÓÏÆ ¨ççñØÏÆØèÁѾÊîà ¾Öè ñØ×ÓîÒ îÆÖÀ¾çÆ ©ÚÖÏÆ ÅÆè Ùà ±ÚóÆ×ÀÆç ÜÙÜÇ ½ôÆÓ ·¾ÏÆ èÝ¿îÆç ôÓçÅ ÅÆç ¨çèîÆ »ÆÖîÕçÓÆÏ ÀÆÆØÅÆîà °ÓîîÆ ±ÚóÆ×ÀÆç ÏÆÖÓØÏî Æèà ÅÆØ ÁÑîÒ èîñØÅÆØî¾Ï Êòç çÀÆÓîØÆÑ×Æç ÅñçÁÑ÷ñèÆî÷ÆØà ¸ØÅ ÅÓÆ ¾ñè ÅÆØ »¾ÑÖÆØ ÑÆçóÚçÏÆÑÆØÅÆ µÆÏÓÆçñØÏ óÆç¾ÀèÁÑÓÆÅÆî ÅÓÆ ã»ÆÓ×¾çÆç ºÆçÒ Ê¾èèñØÏäà ÓØ ÅÆç Æîô¾ ´çÆèèÆÒ ÚÅÆç °ÆÓØñØÏèÊçÆÓÑÆÓî óÆç¾ØÕÆçî èÓØÅà Óçòôíñçòßæâò ÑÜôõë §¾èè ÅÓÆ ØÆñÆ µÆÝñÀÖÓÕ ÕÆÓØÆ ÊòØÊ÷ÆÑØ ­¾ÑçÆ èÝ¿îÆç ÅÆ× ±¾Ò îÓÚؾÖèÚ÷Ó¾ÖÓè×ñè ôÆÓÁÑÆØ èÚÖÖÒ îÆà Ѿî ÅÓÆ ¨çÓØØÆçñØÏ ¾Ø ÓÑçÆ ¸çèÝçòØÏÆ Ó× ±ÚóÆ×ÀÆç ÜÙÜÇ Ö¾ØÏÆ òÀÆçèÁѾîîÆîà ©òç ÅÓÆ ±¾÷Óè èÆÖÀèî ô¾ç Å¾è §¾îñ× ÆÓØ ©¾Ø¾Öà ÜÙðï óÆçèñÁÑîÆ ÅÚÖÊ «ÓîÖÆç ÆÓØÆØ ØÆñÆØ ¸×èîñç÷ È ÅÓÆè×¾Ö óÚØ çÆÁÑîè È ¾Ø÷ñ÷ÆîîÆÖØà §¾è ºÚçÑ¾Ò ÀÆØ èÁÑÆÓîÆçîÆ óÚçÆçèîà ÆÑÆ Æè ÜÙïï ÷ñç °¾ÁÑîòÀÆçؾÑ×Æ Õ¾×à »ÓÆÅÆç óÆçèñÁÑîÆØ ÅÓÆ ±¾÷Óèà ÅÆ× ÆÓØèî çÆóÚÖñîÓÚØ¿çÆØ §¾îñ× ÓÑçÆØ ¶îÆ×ÝÆÖ ¾ñÊ÷ñÅçòÁÕÆØ ñØÅ îç¾îÆØ ÀÆÓ ÅÆç ãµÆÓÁÑèÝÚÏçÚ×ؾÁÑîä ¾× Ùà ±ÚóÆ×ÀÆç ÜÙïÇ ªÆô¾Öî×¾ÐÒ Ø¾Ñ×ÆØ ÏÆÏÆØ ÅÓÆ ÔòÅÓèÁÑÆ ÆóÛÖÒ ÕÆçñØÏ ÖÚèà ¨çèî ÜÙÇÙ èÚÖÖîÆ ÅÆç Ùà ±ÚóÆ×ÀÆç ÆçØÆñî ÆÓØÆ ÊçÆÓÑÆÓîÖÓÒ ÁÑÆ ®ÚØØÚî¾îÓÚØ ÆçѾÖîÆØà ¾Öè ÅÓÆ òçÏÆç ÅÆç §§µ ÓØ ÅÆç ã©çÓÆÅÖÓÁÑÆØ µÆóÚÖñîÓÚØä ÅÓÆ ÆçÖÓØÆç °¾ñÆç ÷ñ× ¨ÓØèîñç÷ Àç¾ÁÑîÆØà Õàâäâë ôÙïÜõâääÜ & .':*/"/ ' ./"%%/ "''' " . '%4'' :4& % ! " .2' "'4'' 7.' :4. 9,)2 $ . ') #4'' ,4%"$-

/ 42/ " 4'2.! :" '2 "& .':*/"/ ' )&,"' "''  !! % !  . ./2 %2$." "/2 :4 '- ' 

'

8 6)' ' /2:2 "'& 2" ' "/. 0 "%",, "&'' .42 "' .%"' " ,4%"$ 4/- 4.: .4 .$%.2 4 .% "$' 2 /   -

 #

"2 //'&)'/2.2")'' ' " /2:4' / ! )%":",.! /"'2' "''2 . ! $ $!  . & +3- '4! . '5%2" '"./ %' 7".-

' ./2&%/ '' ." "& %" 4' %%&"'   $!  /222-


åéé ÝÛáÚ áÚäàÞãâÜàß Ü ç

©µ¨¬·ªÃ Ùà ±²º¨°¨µ ðøÜÇ ¬ ±½¨¬ª¨±Ò¶²±§¨µº¨µ³©©¨±·¯¬«¸±ª

éôõâêêâñ áâìì èâ

õëôìññó

·ÑÆ×ÆØôÓØîÆç èÁÑÖ¿Ïî ÀÓè °¿ç÷ ÆÓØÆØ ÚÏÆØ óÚØ ÅÆç ±ÚóÆ×ÀÆççÆóÚÖñîÓÚØ ÓØ ÅÓÆ ªÆÏÆØô¾çî

º

Úç ÏÆؾñ Üøø ­¾ÑçÆØ ôñçÅÆ ÅÆç ÅÆñîèÁÑÆ ®¾ÓèÆç ʾÕÒ îÓèÁÑ ¾ÀÏÆèÆî÷î ñØÅ ÅÓÆ ºÚÒ ç¾ñèèÆî÷ñØÏ Êòç ÅÓÆ ÆçèîÆ ÅÆñîèÁÑÆ §Æ×ÚÕç¾îÓÆ ÏÆèÁѾÊÊÆØà Öè ´¾çîÒ ØÆç ÅÆè ¯¾ØÅÆè ÆçÖÓØ ÀÆÏÆÑî ã®ñÖÒ îñçÝçÚÔÆÕîÆ ÆçÖÓØä Å¾è ­ñÀÓÖ¿ñ× ×Óî ÷¾ÑÖçÆÓÁÑÆØ ºÆç¾Øèî¾ÖîñØÏÆØ ñØÅ ÕîÓÚØÆØ È ñØÅ Êç¾Ïî ؾÁÑ ÅÆç ÆÅÆñîñØÏ ÅÆç ž׾ÖÓÏÆØ ¨çÆÓÏØÓèÒ èÆ Êòç ÑÆñîÆà §¾ÀÆÓ ÏÆÑî ®ñÖîñçÝçÚÔÆÕîÆ ÆçÒ ÖÓØ ÅñçÁѾñè ¾ñÁÑ ñØÏÆôÛÑØÖÓÁÑÆ »ÆÏÆà ¶Ú ôÓçÅ ÓØ ®òç÷Æ ÆÓØ ñ×ÏÆÒ À¾ñîÆçà Üøø ­¾ÑçÆ ¾ÖîÆç °ÛÀÆÖô¾Ò ÏÆØ ÅñçÁÑ ÅÓÆ «¾ñÝîèî¾Åî çÚÖÖÆØà ÜÙÜÇìÜÙ ôñçÅÆØ ÅÓÆèÆ »¾ÏÆØ ¾Öè ¶îç¾ÐÆØÀ¾ççÓÕ¾ÅÆØ ÏÆØñî÷îà §¾è ñ×ÏÆÀ¾ñîÆ ©¾Ñç÷ÆñÏ ÊñØÏÓÆçî ØñØ ¾Öè ÷ÆØîç¾ÖÆè ¨ÖÆ×ÆØî Êòç ®ñØèî¾ÕîÓÚØÆØ ñØÅ ÆÓØ ÑÓèîÚçÓèÁÑÒ ÝÚÖÓîÓèÁÑÆè ÓÖÅñØÏèÝçÚÏç¾××à °Óî èÆÓØÆç ãîç¾ØèݾçÆØîÆØà ÝØÆñÒ ×¾îÓèÁÑÆØ çÁÑÓîÆÕîñçä ÏÆèî¾ÖîÆî ÀÆÓèÝÓÆÖèôÆÓèÆ ÅÓÆ ®òØèîÖÆçÏçñÝÝÆ ´Ö¾èîÓáñÆ ©¾Øî¾èîÓáñÆ ÅÆØ ÑÓèîÚÒ çÓèÁÑÆØ °ÛÀÆÖô¾ÏÆØ ÷ñ× ÆÏÆÏÒ ØñØÏèÚçî ñ×à ¶Ú ÆØîèîÆÑî ÆÓØÆ ºÆçÀÓØÅñØÏ ÷ôÓèÁÑÆØ ÅÆç ÆÓÏÆØÆØ ªÆÏÆØô¾çî ñØÅ ÅÆç ±ÚóÆ×ÀÆççÆÒ óÚÖñîÓÚØà ÅÓÆ ¾ØѾØÅ óÚØ èÓÆÀÆØ ÷ÆØîç¾ÖÆØ ¨çÆÓÏØÓèèÆØ ÓØ ÆÓØÆç ñèÒ èîÆÖÖñØÏ Æç÷¿ÑÖî ôÓçÅà ñÁÑ ¾ØÅÆçÆ ®ñØèî¾ÕîÓÚØÆØ ÊòÖÖÆØ ÅÓÆ ©ÚçÅÆçñØÒ ÏÆØ óÚØ Å¾×¾Öè ×Óî ØÆñÆ× ¯ÆÀÆØà Æîô¾ ÅÓÆ ÁÑÚçÆÚÏç¾ËèÁÑÆ ´ÆçÊÚçÒ ×¾ØÁÆ ÅÆç ®òØèîÖÆçÏçñÝÝÆ ã·ÚÚÖè ÊÚç ÁîÓÚØäà ÅÓÆ ¾× ÜÜà ±ÚóÆ×ÀÆç ×Óî ÖÆñÁÑîÆØÅÆØ ¨ÖÆ×ÆØîÆØ ÅñçÁÑ ÆçÖÓØè °ÓîîÆ ÷ÓÆÑîà ÖÖÆ ÕîÓÚØÆØ ôÆçÅÆØ Ó× ©ÆÀçñ¾ç ðøÜÙ Ó× µÆóÚÒ ÖñîÓÚØè÷ÆØîçñ× ´ÚÅÆôÓÖ ÓØ ÅÆç ®ÖÚèÒ îÆçèîç¾ÐÆ ÅÚÕñ×ÆØîÓÆçîà §ÓÆèÆè µÆóÚÖñîÓÚØè÷ÆØîçñ× Óèî ÅÆç ÷ôÆÓîÆ ôÓÁÑîÓÏÆ ¾ñèîÆÓØ ÅÆè ØñØ ÏÆèî¾çîÆîÆØ ã·ÑÆ×ÆØôÓØîÆçèäà ã­ÆÅÆ µÆóÚÖñîÓÚØ Àç¾ñÁÑî ÆÓØÆØ ÷ÆØîç¾ÖÆØ æÕÚØèÝÓç¾îÓóÆØå ²çî ÷ñç

Ä Ť Ɠ Ű Ť Ɠ ż ź Ŧ Ŷ Ŧ Ƈ Ɋ Ŷ Ǝ ŷƋ Ǝ Ƈ ƅ Ƈ ż ŵ Ŧ Ŷ Ƌ Ŧ Ŧ Ƈ ŷ Ű ź

Òçì öçâêãÝêôçåâñ ïÛæâëâì÷çìôâñð øõë ÕõÞçêÝõë äìáâô Þçò ×Ýñø çì âñêçì òôÜôô

ºÆçè¾××ÖñØÏ ñØÅ Êòç ÓØѾÖîÖÓÁÑÆ §ÆÀ¾îîÆØà ½ôÓèÁÑÆØ ±ÚóÆ×ÀÆç ðøÜÇ ñØÅ °¿ç÷ ðøÜÙ ÑÆÓÐî Å¾è °ÚîîÚ ã§ÓÆ »ÚÁÑÆ ÀÆÏÓØØî ×Óî µÆÒ óÚÖñîÓÚØÉä ­ÆÅÆØ °ÚØî¾Ï ËØÅÆØ Ó× µÆóÚÖñîÓÚØè÷ÆØîçñ× ºÆç¾Øèî¾ÖîñØÒ ÏÆØ èî¾îîäà ÆçÖ¿ñîÆçî ¶¾ÀÓØÆ «¾¾ÁÕ óÚØ ®ñÖîñçÝçÚÔÆÕîÆ ÆçÖÓØà êôâ ÚêíåÜìò Üêò ÔìòîñçôÜôçíì §¾è ÜøøÒÔ¿ÑçÓÏÆ ­ñÀÓÖ¿ñ× ÅÆç ±ÚÒ óÆ×ÀÆççÆóÚÖñîÓÚØ Óèî ñèϾØÏèÒ ÝñØÕî ϾØ÷ ¾ÕîñÆÖÖÆç ©ç¾ÏÆØà ÅÓÆ ÓØ óÓÆÖÊ¿ÖîÓÏÆØ ©Úç×¾îÆØ ÀÆѾØÅÆÖî ôÆçÅÆØà §¾ÀÆÓ ôÆçÅÆØ ÆÓØÓÏÆ ÅÆç ¶ÖÚϾØè óÚØ ´Ö¾Õ¾îÆØ ñØÅ ¶ÁÑÓÖÒ

ÅÆçØ ¾ñÊÏÆÏçÓÊÊÆØà ÅÓÆ Ó× ½ñÏÆ ÅÆç ±ÚóÆ×ÀÆççÆóÚÖñîÓÚØ ¾ñÊ ÅÆØ ¶îç¾Ò ÐÆØ ÆçÖÓØè ÷ñ èÆÑÆØ ô¾çÆØ ºÚØ ã®ÆÓØÆ ªÆô¾ÖîÉä ñØÅ ã°¾ÁÑî ©çÓÆÒ ÅÆØÉä òÀÆç ÅÓÆ ñÊÊÚçÅÆçñØÏ ã¶ÚÒ ÖÓžçÓèÓÆçî ÆñÁÑÉä ÀÓè ÷ñ ã°ÓèÁÑî ÆñÁÑ ÆÓØÉäñØÅ ãÆîÆÓÖÓÏî ÆñÁÑÉä §¾è µÆÁÑî ¾ñÊ ÊçÆÓÆ °ÆÓØñØÏèÒ ¿ñÐÆçñØÏà žè ØÓÁÑî ÷ñÖÆî÷î Ó× ±ÚÒ óÆ×ÀÆç ÜÙÜÇ ÆçÕ¿×ÝÊî ôñçÅÆà ÀÓÆÒ îÆî ÀÆÓèÝÓÆÖèôÆÓèÆ ÅÆØ ØÖ¾èè Êòç ÆÓØÆ ºÆç¾Øèî¾ÖîñØÏà ÅÓÆ ¾×ØÆèîö ÓØîÆçؾîÓÚØ¾Ö ¾× ·¾Ï ÅÆç °ÆØÒ èÁÑÆØçÆÁÑîÆà ÅÆ× Üøà §Æ÷Æ×ÀÆçà Ó× ãµÆóÚÖñîÓÚØè÷ÆØîçñ×ä ¾ÀÑ¿Öîà §ÓÆ °ÆØèÁÑÆØçÆÁÑîèÚçϾØÓè¾îÓÚØ

Ö¿Åî ÑÓÆç ÷ñ× ÏÆ×ÆÓØè¾×ÆØ çÓÆÒ ÊÆèÁÑçÆÓÀÆØà °Óî ®ñÏÆÖèÁÑçÆÓÀÆçà ©òÖÖÆç ñØÅ ©ÓÖ÷èîÓÊî èÆî÷ÆØ èÓÁÑ ÅÓÆ ·ÆÓÖØÆÑ×Æç Êòç °ÆØèÁÑÆØ ÆÓØà ÅÓÆ ôÆÖîôÆÓî Ó× ªÆÊ¿ØÏØÓè èÓî÷ÆØà ôÆÓÖ èÓÆ ÓÑçÆ ÚÊÊÆØÀ¾ç ñØÖÓÆÀè¾×Æ °ÆÓÒ ØñØÏ ÊçÆÓ ÕñØÅÏÆî¾Ø ѾÀÆØà §ÓÆ ÕîÓÚØ Óèî ¾ñÁÑ ÆÓØÆ ¨çÓØØÆçñØÏ Å¾ç¾Øà žèè Å¾è µÆÁÑî ¾ñÊ ÊçÆÓÆ °ÆÓØñØÏè¿ñÐÆçñØÏ ÕÆÓØÆ ¶ÆÖÀèîÒ óÆçèî¿ØÅÖÓÁÑÕÆÓî Óèî ¶Ú ôÓçÅ ÅÓÆ ÖÚÏÏÆçÓØ ¶Ñ¾××Ó «¾áñÆ ¾ñè ¾ØÏÖ¾ÅÆèÁÑ óÚØ ÓÑçÆ× ®¾×ÝÊ Êòç ©çÆÓÑÆÓîèçÆÁÑîÆ ÀÆçÓÁÑîÆØà §¾è µÆóÚÖñîÓÚØè÷ÆØîçñ× ´ÚÒ ÅÆôÓÖ èÁÑÖ¿Ïî ¾ÖÖÆçÅÓØÏè ØÓÁÑî Øñç ÛÏÆØ óÚØ ÜÙÜÇ ÓØ ÅÓÆ ªÆÏÆØô¾çî °ÆÑçÆçÆ ã·¾ÖÕèÑÚôè ¾ñè ÅÆç ½ñÒ ÕñØÊîä îÑÆ×¾îÓèÓÆçÆØ óÆçèÁÑÓÆÅÆÒ ØÆ èÝÆÕîÆ ÅÆç ¨ççñØÏÆØèÁѾÊîÆØ ÅÆç ±ÚóÆ×ÀÆççÆóÚÖñîÓÚØ ñØÅ ÓÑçÆè ©ÚçîôÓçÕÆØèà ¶Ú ÅÓèÕñîÓÆçî °ÚÅÆÒ ç¾îÚçÓØ ¯ñÓèÆ ·çÆ×ÆÖ ¾× ÜÙà ±ÚÒ óÆ×ÀÆç ×Óî ÝçÚ×ÓØÆØîÆØ ª¿èîÆØà ôÓÆ èÓÁÑ Å¾è çÆóÚÖñîÓÚØ¿çÆ ¨çÀÆ ôÆÓîÆçÆØîôÓÁÕÆÖØ ÕÛØØîÆà ã»ÆçÅÆØ ôÓç Ó× ­¾Ñç ðøïÇ ØÚÁÑ ÅÆ×ÚØÒ èîçÓÆçÆØâ «¾î ÅÓÆ ¾ñÐÆçÏÆôÛÑØÒ ÖÓÁÑ Ö¾ØÏÆ ´Ñ¾èÆ ÅÆè ©çÓÆÅÆØè ÅÓÆ §ÆñîèÁÑÆØ ÏÆØòÏè¾× ÏÆ×¾ÁÑîà ôÆØØ Æè ñ× °ÆØèÁÑÆØçÆÁÑîÆ ÏÆÑîâäà ־ñîÆØ ÷ôÆÓ ÅÆç ¯ÆÓîÊç¾ÏÆØ ÅÆç ñØÏÆôÛÑØÖÓÁÑÆØ §ÓèÕñèèÓÚØèÒ çñØÅÆà ¸ØÅ Ó× ØÆñÆØ ­¾Ñçà ¾× ðÜà ­¾Øñ¾çà Êç¾Ïî ÑçÓèîÓØÆ »¾îîö óÚ× §ÆñîèÁÑÖ¾ØÅÊñØÕ ®ñÖîñç ÓÑçÆ ª¿èîÆà ôÓÆ Æè Ó× ­¾Ñç ðøïÇ ñ× ÅÓÆ ªÖÆÓÁÑÀÆçÆÁÑîÓÏñØÏ ÀÆèîÆÖÖî èÆÓØ ôÓçÅà §ÆØØà èÚ ÅÓÆ ÆçØòÁÑîÆçØÅÆ ÆÚÀ¾ÁÑîñØÏ ÅÆç ºÆç¾Øèî¾ÖîÆç ÷ñ× ­ñÀÓÖ¿ñ× ÅÆè ÓØ ÅÆç ±ÚóÆ×ÀÆççÆÒ óÚÖñîÓÚØ ÆçÕ¿×ÝÊîÆØ ©ç¾ñÆØô¾ÑÖÒ çÆÁÑîèà žè Ó× ­¾Øñ¾ç ÜÙÜÙ ÆçèîÒ ×¾Öè ÷ñç ªÆÖîñØÏ Õ¾× ãÜøø ­¾ÑçÆ ô¾çÆØ ¾ØèÁÑÆÓØÆØÅ ØÓÁÑî ÏÆØñÏà ÅÓÆ ªÖÆÓÁÑÀÆçÆÁÑîÓÏñØÏ ¾ñÁÑ ÓØ ÅÆç ªÆèÆÖÖèÁѾÊî ñ×÷ñèÆî÷ÆØàä Õàâäâë ôÙïÜõâääÜ

ø é ò ê è ï ï í ð ô ë ò î ë ô ï ö è î è ò ì ô ì è ò ô è ò ñ òð é è ó ó ð ò ï ç è ò õ ï ì ò è î è ï ÍçöãÛÝÛðç öãðÚ Õæ èìêêìêèêÜ ËÛâ ñØáãØáóÛ õéç îßðéàÛç ÎÖççÛðçï ßÛñØáðãÛ×ÛçÙ ãçöãÛÝÛðç ñëãÛåÛç ÚãÛ ÎÕññÛç ÕôÝ ÚÛð ÒóðÕàÛ ÛãçÛ ÑéååÛí §Æç ʾèî Ö¾ñîÖÚèÆ ¨ÓØèîñç÷ ÅÆç ÅÆñîèÁÑÆØ °ÚؾçÁÑÓÆ ÏÆÑî ϾØ÷ èÓÁÑÆç ¾ñÊ Å¾è ÕÚÖÖÆÕîÓóÆ ÝÚÖÓîÓèÁÑÆ ºÆçè¾ÏÆØ ÅÆç ž׾Öè ×¾ÐÏÆÀÖÓÁÑÆØ ¨ØîèÁÑÆÓÅñØÏèÒ îç¿ÏÆç À÷ôà °¾ÁÑîÓØÑ¾Ò ÀÆç ÷ñçòÁÕ È ÆÑÆç ãÏçÚÐÆ ®ÚØÕñçèóÆçÒ èÁÑÖÆÝÝÆçä ¾Öè ãÏçÚÐÆ °¿ØØÆçäà »ª Øñç ÖÆÓÅÆç ÖíôæÜñ ×ÜßæôÜìà èÆÑç ÆÓØÒ ÊÖñèèçÆÓÁÑà Óçòôíñçéâñ

ÀÆç ؾîòçÖÓÁÑ ÏÓÀî Æè ¾ñÁÑ ÆÓØÆØ ¶ñÀ¾ÕîÆñç ÅÓÆèÆç ªÆèÁÑÓÁÑîÆ ÅÓÆ çÆÀÆÖÖÓèÁÑÆ ¶îç¾ÐÆà ¾ÖèÚ ÅÓÆ °¾èÒ èÆ ÅÆè ñØ÷ñÊçÓÆÅÆØÆØ ºÚÖÕÆèà žè èÓÁÑ ×ÆÑç ñØÅ ×ÆÑç ÝÚÖÓîÓèÓÆçîà ¸ØŠžè Óèî ÏÖÆÓÁÑè¾× ÅÆç ãÑÆÓÐÆ îÆ×äà ÅÆØ ÅÓÆ ÝÚÖÓîÓèÁÑÆØ ÕîÆñÒ çÆ èÁÑÚØ óÚç ÅÆ× Ùà ±ÚóÆ×ÀÆç Ó××Æç÷ñ ÓØ ÓÑçÆ× ±¾ÁÕÆØ èÝòçÆØà ÓãÛ áÕ×Ûç øÛçóðÕåÛ ÐðéóÕßéçãâ ñóÛç öãÛ Ððãçø ÎÕ÷ õéç ÕÚÛç ãáðÛ ÑéååÛ ãæ ÌÛð×ñó êèêÜ ãç ÚÛð ÏÕØáñØáÕô ×ÛôðóÛãåóí °¾õ óÚØ ¾ÅÆØ Óèî Ó× «ÆçÀèî ÜÙÜÇ Ô¾ ØÓÁÑî ÷ñÖÆî÷î ¾Ø èÓÁÑ èÆÖÀèî ÏÆèÁÑÆÓîÆçîà ¸× èÆÓØÆ× ¶ÁÑÆÓîÆçØ Ó× ±¾ÁÑÑÓØÆÓØ ØÚÁÑ ÆÓØÆØ îÓÆÊÆçÆØ ÑÓèîÚçÓèÁÑÆØ ¶ÓØØ ÷ñ ÏÆÀÆØà Ѿî Æç ÓØ ÅÆØ ÜÙðøÆçÒ

­¾ÑçÆØ óÆçèñÁÑîà èÆÓØÆ ªÆèÁÑÓÁÑÒ îÆ ¾ØÅÆçèÑÆçñ× ÷ñ Æç÷¿ÑÖÆØ žèè Ø¿×ÖÓÁÑ Æç ñØÅ èÆÓØÆ µÆÒ ÏÓÆçñØÏ óÚç èÁÑÓÆç ñØÖÛèÀ¾çÆ ÝÚÒ ÖÓîÓèÁÑÆ ñÊϾÀÆØ ÏÆèîÆÖÖî ô¾çÆØà ÅÓÆ èÆÖÀèî Êòç ÆÓØÆØ Óè×¾çÁÕ ÷ñ ÏçÚÐ ÏÆôÆèÆØ ô¿çÆØà »ÓÖÖ è¾ÏÆØ Æç ÑÓÆÖî ¾Ø èÆÓØÆç èñÀÔÆÕîÓóÆØ »¾ÑçÑÆÓî ÊÆèî ñØÅ ô¾ç ¾ñÁÑ Ó× µòÁÕÀÖÓÁÕ ØÓÁÑî ÀÆçÆÓîà Êòç ÅÓÆ Õ¾Ò î¾èîçÚÝѾÖÆØ ©ÚÖÏÆØ èÆÓØÆè µÆÏÓÆÒ çñØÏèѾØÅÆÖØè ÆÓØ÷ñèîÆÑÆØà Ëã×ó Ûñ ÛãçÛ ÔöÕçßñåÖôÞßäÛãó ÚÛð îÏéõÛæ×ÛððÛõéåôóãéçïí §Æç ñèϾØÏ ÅÆç ¶öèîÆ×ÕçÓèÆ ô¾ç Ó× «ÆçÀèî ÜÙÜÇ ôÆÓîÏÆÑÆØÅ ÚÊÊÆØà ¸ØÅ ÅÓÆ ¨ØîèÁÑÆÓÅñØÏèîç¿Ò ÏÆç ѾîîÆØ Æè ÓØ ÅÆç «¾ØÅà ÅÆØ ÓØ ÅÆç ·¾î ØÚîôÆØÅÓÏÆØ ´ÚÖÓîÓÕôÆÁÑÒ

èÆÖ ¾ñÁÑ Ï¾Ø÷ ¾ØÅÆçè ÑÆçÀÆÓ÷ñÒ ÊòÑçÆØà ¨îô¾ ÅñçÁÑ ÆÓØÆ ¾ñÊçÓÁÑÒ îÓÏÆ ºÆçèÛÑØñØÏ óÚØ °ÚؾçÁÑÓÆ ñØÅ §Æ×ÚÕç¾îÓÆ ÞèÚ ôÓÆ ÷ÆÓîÏÖÆÓÁÑ ÓØ ¶ÁÑôÆÅÆØ ÚÅÆç ÓØ ÅÆØ ±ÓÆÅÆçÒ Ö¾ØÅÆØßà ÀÆç ØÓÁÑîè ÅÆçÏÖÆÓÁÑÆØ ÏÆèÁѾÑà ¸ØîÆç ÅÓÆèÆØ ÆÅÓØÒ ÏñØÏÆØ ×ñèèîÆ ÅÓÆ çÆóÚÖñîÓÚØ¿çÆ »ÆÖÖÆà ÅÓÆ ÅÆç ®ÓÆÖÆç °¾îçÚèÆØÒ ¾ñÊèî¾ØÅ ÑÆçóÚççÓÆÊà ÷ñ ÆÓØÆ× ç¾èÁÑÆØ ®ÚØîçÚÖÖóÆçÖñèî ÅÆè ½ÆØÒ îç¾Öèî¾¾îÆè ÊòÑçÆØà §¾è ôÓÆÅÆçÒ ñ× ÀÆÏòØèîÓÏîÆ ÅÆØ ÀÆô¾ÊÊØÆîÆØ ºÚÖÕè¾ñÊèî¾ØÅ óÚ× Ùà ±ÚóÆ×ÀÆçà óÚç ÅÆ× ÅÓÆ °ÓÖÓî¿ç×ÚؾçÁÑÓÆ Å¾ØØ Õ¾×ÝÍÚè Õ¾ÝÓîñÖÓÆçîÆà §¾çÒ ¾ñè ÕÚØØîÆ ØÓÁÑîè ¾ØÅÆçÆè ¾Öè ÅÓÆ ¶îñç÷ÏÆÀñçî ÆÓØÆç µÆÝñÀÖÓÕ ÊÚÖÏÆØà ÏâÜ ÐïØÞÜæ ðóÜääóÜ Õàâäâë ôÙïÜõâääÜ

Öâòâìò÷âñôâò øõë ÛæâëÜ

½

ñ× ­ñÀÓÖ¿ñ×èÔ¾Ñç ÀÆѾØÅÆÖØ ÷¾ÑÖçÆÓÁÑÆ »ÆçÕÆ ÅÓÆ µÆóÚÖñÒ îÓÚØ óÚØ ÜÙÜÇà ¨ÓØ ¹ÀÆçÖÓÁÕà ºÚØ °òØÁÑÆØ ¾ñèÏÆÑÆØÅ ÅÆñÒ îÆî °ÓÁѾÆÖ ÝÝÆÖ ÓØ ãÏâÜ äÜóøóÜ ÔØÚàó ÛÜï ÓèæØïá ÚàâÜä ÞÅîóà ðÇÃÇø ¨ñçÚß ÅÓÆ ¨çÆÓÏØÓèèÆ Ó× ±ÚóÆ×ÀÆç ÜÙÜÇ ¾Öè ñèÒ Ï¾ØÏèÝñØÕî Êòç ÅÆØ ñÊèîÓÆÏ «ÓîÖÆçèà ÝÝÆÖ Ö¿èèî žÀÆÓ ²çÓÏÓؾÖáñÆÖÖÆØ ÷ñ »Úçî ÕÚ×Ò ×ÆØ È ÆÓØ ®ÚØ÷ÆÝîà ÅÆ× ¾ñÁÑ ªÆçÒ Ñ¾çÅ «ÓçèÁÑÊÆÖÅà ªÆçÅ ®çñ×ÆÓÁÑ ñØÅ ¬çÓؾ µÆØ÷ ÓØ ãêçêÝî ÏâÜ ÏÜôóðÚàÜæ øöâðÚàÜæ ×ÜäóãïâÜÞ ôæÛ ÖÜõèäôóâèæä ÞÑà ¯ÓØÕèà ðÌÃêø ¨ñçÚß ÊÚÖÏÆØ ØÒ Ñ¾ØÅ óÚØ çÓÆÊÆØ ÚÅÆç ©ÖñÏÀÖ¿îîÆçØ ôÆçÅÆØ ÅÓÆ ¯ÆèÆç ÓØ ÅÆØ ¶îçñÅÆÖ ÅÆè ÖÆî÷îÆØ ®çÓÆÏèÔ¾ÑçÆè ÏÆ÷ÚÏÆØà §ÓÆ ½ÆÓî ñ× Å¾è ®çÓÆÏèÆØÅÆ îÑÆÒ ×¾îÓèÓÆçî ¾ñÁÑ ØÅçÆ¾è ´Ö¾îîѾñè ÓØ ãêÝñêçî ÏÜï ÑïâÜÞ æØÚà ÛÜå ÑïâÜÞä ÞµÚôÚÑÖîà ðë ¨ñçÚß ñØÅ ÆçÒ ÷¿ÑÖîà ôÓÆ Æè ÏÖÆÓÁÑ Ø¾ÁÑ ÅÆ× »¾ÊÒ ÊÆØèîÓÖÖèî¾ØÅ ÷ñ ÀòçÏÆçÕçÓÆÏè¿ÑØÒ ÖÓÁÑÆØ ½ñèî¿ØÅÆØ Õ¾×à §¾ÀÆÓ ô¾ç ÅÓÆ µÆóÚÖñîÓÚØ ÝçÓ׿ç ÏÆÏÆØ ÅÆØ ®çÓÆÏ ÏÆçÓÁÑîÆîà ±ÓÁÑî ÷ñÊ¿ÖÖÓÏ ô¿ÑÖÒ îÆ Æîô¾ ®¾çÖ ¯ÓÆÀÕØÆÁÑî Å¾è ¶î¾ÅîÒ èÁÑÖÚèèà ôÚ ÅÆç ®¾ÓèÆç ÆÓØèî ÷ñ× ®çÓÆÏ ÏÆÀÖ¾èÆØ Ñ¾îîÆà Êòç ÅÓÆ ñèÒ çñÊñØÏ ÅÆç µÆÝñÀÖÓÕ È Å¾è ÷ÆÓÏÆØ §Ú×ÓØÓÕ ­ñÑØÕÆà ­ñÅÓîÑ ´çÚÕ¾èÕö ñØÅ °¾çîÓØ ¶¾ÀçÚô ÓØ ãÓ÷óàèð ÛÜï ÖÜõèäôóâèæä Þ«¾ØèÆçà ÜÌ ¨ñçÚßà §ÆÒ î¾ÓÖÏÆؾñ ôÓçÅ ÷ñÅÆ× çÆÕÚØèîçñÓÆçîà ôÓÆ Å¾è ¨çÆÓÏØÓè èÝ¿îÆç Æç÷¿ÑÖî ôñçÒ ÅÆà ªÆÏÆØ ÅÓÆ èÝ¿îÆçÆ ¶ÓÁÑî ÅÆç ÏÆÒ èÁÑÆÓîÆçîÆØ µÆóÚÖñîÓÚØ ôÆØÅÆî èÓÁÑ ôÓÆÅÆçñ× µÚÀÆçî ªÆçô¾çîÑà ÓØ ãÏâÜ ÞïéßóÜ ØääÜï ÖÜõèäôóâèæÜæä Þ¶ÓÆÅÒ ÖÆçà ðÇ ¨ñçÚß §¾è ¶ÁÑÆÓîÆçØ ÅÆç µÆÝñÀÖÓÕ ô¾ç Êòç ÓÑØ ÕÆÓØÆèôÆÏè ÷ô¾ØÏèÖ¿ñËÏ ¾ØÏÆÖÆÏîà ¨ÓØ ãÒèÙ ÛÜï ÖÜõèäôóâèæä ÞôÏÀ ·ÑÆÓèèà ðÎ ¨ñçÚß èÝçÆÁÑÆØ ¾ñÁÑ ¯¾çèÒçÚÅÆç ®ÆÓÖ ñØÅ ¶óÆØ ©ÆÖÓõ ®ÆÖÖÆçÑÚÊÊ ¾ñè ¶ÓÆ Ñ¾ÀÆ óÓÆÖÆØ §ÆñîèÁÑÆØ ÀÓèÑÆç ñØÏÆÕ¾ØØÒ îÆ ©çÆÓÑÆÓîÆØ ÀÆÒ èÁÑÆçîà °Óî ÖÓÁÕ ¾ñÊ ÔÆØÆ ÕîÆñçÆà ÅÓÆ Å¾è ¨ØÅÆ ÅÆç °ÚؾçÁÑÓÆ ÕÆÓÒ ØÆèôÆÏè ÖÚÀÆØèÒ ôÆçî ʾØÅÆØà ÀÆÒ çÓÁÑîÆî ôÓÆÅÆçñ× ¯ÚîÑ¾ç °¾ÁÑîÒ Ñ¾Ø ÓØ ãÑØâðÜïá ðóôïøä ÞôÏÀ ·ÑÆÒ Óèè à ðÎ ¨ñçÚßà ¶ÆÓØÆ §¾çèîÆÖÖñØÏ òÀÆ÷ÆñÏîÆ ¾ñÁÑ Å¾è ½§©Â Öè ÆÓØÆç ÅÆç ôÆØÓÏÆØ ©ÓÖ×Æ ÷ñ× ­ñÀÓÖ¿ñ×èÒ Ô¾Ñç Ö¿ñÊî 㮾ÓèÆçèîñç÷ä ¾× Ùà ±ÚÒ óÆ×ÀÆç Ó× ·º ñØÅ Óèî žؾÁÑ ÓØ ÅÆç °ÆÅÓ¾îÑÆÕ ÷ñ èÆÑÆØà ìëàØí


å Û çéé ÜÚàÙ àÙãßÝâáÛßÞ

°½¯³¿±É Ýä ¸¹Á¯·¯½ ðøàÌ ³ ¸Ã¯³±¯¸Ö¾¹¸®¯½Á¯½º°°¯¸¿¶³²À¸±

»èîÌ ËÌè ±ËÛË×ÜèÄÛ Û×î ÛËÕç ÄÚè ëø »ÄçîÜËçÜ ÚÅèèî µñÚîñçáçÞØËÙîË ËçÚ×Ü Ê×Ë ¸ÞóËÛÆËççËóÞÚñî×ÞÜ ×Ü ËçÚ×Ü ÚËÆËÜÊ×Ó

½ÌóÞÚñî×ÞÜé÷ÌÜîèñÛ ¼ÞËÌô×Ú

®  

)%0+ $$

ŮŦżƇŮ Ɠżź ƔŰŷ ŶŦź

Ëç ¾×î÷ óÞÜ µñÚîñçáçÞØËÙîË ËçÚ×Ü ×Ü ÊËç µÚÞèÖ îËçèîçÄÔË ô×çÊ ÷ñÛ ½ËóÞÚñî×ÞÜè÷ËÜîçñÛÉ ÊËÜÜ ØËÊË ½ËóÞÚñî×ÞÜ ÆçÄñÇÕî Ë×ÜËÜ ¹çî Ïòç ÙÞÜèÖ á×çÄî×óË ¿çËÏÏËÜ ñÜÊ ®×èÙñçèËä ÁÞÜ ¸ÞóËÛÆËç ðøàÌ Æ×è ·Åç÷ ÐÜÊËÜ ØËÊËÜ ·ÞÜîÄÓ ó×ËÚÏÅÚî×ÓË ÁËçÄÜèîÄÚÖ îñÜÓËÜ èîÄîîÉ Ê×Ë Ë×ÜËÜ ÞÓËÜ óÞÜ ÊËç ½ËóÞÚñî×ÞÜ àÝàÌìàÝ ×Ü ñÜèËçË ±ËÓËÜôÄçî ñÜÊ ÃñÙñÜÏî èÇÕÚÄÓËÜä ÓéÚÛöäæÙ ÒæéîòÛíîòíÖáÛ ðÜÙ êøêïè Ûíæäç

!,+!% 00,/ ##

!,$+",/+*%/,/+*

®

 $ $  % ,/ 0+1+  0) /,/ +*

®×Ë ñèèîËÚÚñÜÓ å°çË×ÕË×îä ®×Ë µñÜèî ÊËç ¸ÞóËÛÆËçÓçñááË àÝàÌÖàÝïÑæ áçÅèËÜî×Ëçî çñÜÊ àðø ±ËÛÅÚÊËÉ ¾ÙñÚáîñçËÜÉ ±çÄÐÙËÜ ñÜÊ çÇÕ×îËÙîñçÛÞÊËÚÚË ñÜÊ ô×çÏî Ë×ÜËÜ Ïç×èÇÕËÜ Ú×ÇÙ ÄñÏ Ê×Ë óÄÜîÓÄçÊË ÷ô×Ö èÇÕËÜ ÊËÜ ÂËÚîÙç×ËÓËÜ ñÜÊ ×ÕçË ÓËèËÚÚÖ èÇÕÄÏîÚ×ÇÕËÜ ÀîÞá×ËÜä èìêêìôøêÜ ×äî êêìóìôøêèÙ ÛíæäçäîØâÛ ÐÖæÛíäÛÙ æòÛ ÑÖåé×îòíÖáÛ êôßãêôÜÙ êøèðè Ûíæäçì

 "

0%,##

ÌèÚ×Ü×éÉÕÌ ³ÅÚÌè×Ì

DŽ Ɠ Ů Ű ŷ Ť Ǻ Ŷ Ǝ ź Ɖ Ƌǃ ż ź ź ɖ ɭ Ȝ Ǖ ǃ ŦƇŷŰźŰƉ ůŦ ŮŷŦƇŰŦǃ ŦƇŷŰź

 "&

"

* 0/+ /+*

³

½Ì×ÉÕéîÅÓ

Û ½ÄÕÛËÜ ÊËè ¿ÕËÛËÜô×ÜîËçè ôËçÖ ÊËÜ óËçèÇÕ×ËÊËÜË ¹çîË ×Ü ÊËÜ Ú×ÇÙ ÓËÜÞÛÛËÜÉ Ê×Ë Ïòç ÷ËÜîçÄÚË èáËÙÖ îË ÊËç ¸ÞóËÛÆËççËóÞÚñî×ÞÜ èîËÕËÜä ÃñÛ Ë×èá×ËÚ ÊËç ½Ë×ÇÕèîÄÓÉ ÊËç ÊÄè ·ÞîîÞ åÁËçèÄÛÛËÚî ËñÇÕÎæ çËáçÅèËÜÖ î×ËçîÈ ÀÜîËç ÊËÛ å®çñÇÙ ÊËç ¾îçÄÔËæÉ ÊËç óËçèÄÛÛËÚîËÜ ·ÄèèËÜÉ ËçÙÚÅçîË ½Ë×ÇÕèÙÄÜ÷ÚËç ·Äõ óÞÜ ÄÊËÜ Ë×ÓËÜÖ ÛÅÇÕî×Ó Ê×Ë ÆÊÄÜÙñÜÓ ÊËè µÄ×èËçèä ®Äè ÛÄÇÕîË ÊËÜ ÂËÓ ÏçË× ÷ñç ñèçñÖ ÏñÜÓ ÊËç ½ËáñÆÚ×Ù ÄÛ ½Ë×ÇÕèîÄÓ ÊñçÇÕ »Õ×Ú×áá ¾ÇÕË×ÊËÛÄÜÜä ¹ÕÜË ÁËçèÄÛÛÖ ÚñÜÓ ÙË×ÜË ½ËóÞÚñî×ÞÜä ÔÛäØâîòÖàÙ ÓæÖò÷ ÚÛí ÔÛëõ×æäå êÙ êêøêê Ûíæäç " 

Ź Ɖ ůƇŦ Ŷǃ ƔŰŶŰŹŦŤŰ

 "& 

¼½»¶±·¿¼½¿º±½ àä ÇÓÌÞèËÜÌîÌÜÕÅñé óÞÜ ÌèÚ×Ü ¸×ËÊËçÙ×çÇÕÜËçèîçÄÔË Ñ ðä ÅÛÜÌéîö ×ÜîÌèÜÅî×ÞÜÅÚ ÌèÚ×ÜÖèÅÜËÌÜÇñèÓ ±çË×ÏèôÄÚÊËç ¾îçÄÔË Ò ïä Üî×Ö·è×ÌÓéÖ¹ñéÌñÛ çòèèËÚËç ¾îçÄÔË ðà Òä ñÓñéî ÌÇÌÚ µÜéî×îñî ·òÚÚËçèîçÄÔË àëï Ñä ÌèÚ×ÜÌè ÅááÌÚÚÅÊ ¶ñÊô×ÓÙ×çÇÕáÚÄî÷ àð ëä ÌèÚ×Ü×éÉÕÌ ³ÅÚÌè×Ì Î ¸ÅÜËÌéÛñéÌñÛ Ïòè ¹ÞËÌèÜÌ ·ñÜéîÊ ²ÞîÞÓèÅÐÌ ñÜË èÉÕ×îÌÙîñèÉ ÚîË ´ÄÙÞÆèîçÄÔË àðÒÍàðÌ êä Ì÷×èÙéÅÛî ¾îÌÓÚ×î÷ÖÄÌÕÚÌÜËÞèÏÊ ²ÅÉÕÇÌèÌ×ÉÕ ·ñÚîñè Î ¾ÉÕôÅèî÷éÉÕÌ Á×ÚÚÅ ±çñÜËôÄÚÊèîçÄÔË ÑÑ

Íä èÅé×Ú×ÅÜ×éÉÕÌ ÞîéÉÕÅÏî ÂÄÚÚèîçÄÔË Ñê Ýä èßÕÅÜÖ¹ñéÌñÛ Î ¸ÅÜËÌéÛñéÌñÛ Ïòè ¶ñÓÌÜËéî×Ú èî °ÌÉÞ ñÜË ²ñÜÙî×ÞÜÅÚ×éÛñé ¾ÇÕÚÞÔèîçÄÔË àÄ àøä ñÜËÌéÙÅÜ÷ÚÌè Â×ÚÚöÖèÅÜËîÖ¾î×ÏîñÜÓ ÀÜîËç ÊËÜ ¶×ÜÊËÜ ëðÖëÌ ààä ñÜËÌééî×ÏîñÜÓ ÷ñè ñÏÅèÇÌ×îñÜÓ ËÌè ¾±°Ö°×ÙîÅîñè µçÞÜËÜèîçÄÔË Ñ àðä ÕÞèóÌèÇÅÜË ÌèÚ×Ü ÌäÁä ÚîË ´ÄÙÞÆèîçÄÔË àÒÝ àïä °±²Ö¾î×ÏîñÜÓÊ °çÄÜ÷Ö·ËÕç×ÜÓÖ»ÚÄî÷ à àÒä °ÌñîéÉÕÌé ´×éîÞè×éÉÕÌé ¹ñéÌñÛ ÀÜîËç ÊËÜ ¶×ÜÊËÜ ð àÑä °ÌñîéÉÕÌé ¼èÌééÌÛñéÌñÛ ×Û ÀÚÚéîÌ×ÜÕÅñé ÌäÁäÊ ·Äç×ËÜÊÞçÏËç ®ÄÛÛ àÖï

àëä °³ Î °ÌñîéÉÕÌè ³ÌôÌèÙéÉÕÅÏîéÇñÜË ²ËÜç×ËîîËÖ²Ëç÷Ö»ÚÄî÷ ð àêä °×Ì ÞÏÏÌÜÌ ³ÌéÌÚÚéÉÕÅÏî °çÄÜÙÚ×ÜèîçÄÔË ðê àÍä ±ñèÞáÌÅÜ ÚîÌèÜÅî×óÌé ¿ËÛáËÚÕÞÏËç ÀÏËç ðïÖðÒ àÝä ±óÅÜÓÌÚ×éÉÕÌ ·×èÉÕÌ ÌèÚ×ÜÖèÅÜËÌÜÇñèÓÖ¾ÉÕÚÌé×éÉÕÌ »ÇÌèÚÅñé×î÷ ±ËÞçÓËÜÙ×çÇÕèîçÄÔË ëÝ ðøä ²´Ã ²è×ÌËè×ÉÕéÕÅ×ÜÖ·èÌñ÷ÇÌèÓ ¹ñéÌñÛ ÊÄÚÆËçîèîçÄÔË ÝÑ ðàä ²ßèËÌèÙèÌ×é ±è×ÜÜÌèñÜÓééîÆîîÌ ËÌè ËÌñîéÉÕÌÜ èÇÌ×îÌèÇÌôÌÓñÜÓ ÌèÚ×ÜÖ²è×ÌËè×ÉÕéÏÌÚËÌ ÌäÁä

ððä ²èÅñÌÜÛñéÌñÛ ÌèÚ×Ü ðïä ²èÌñÜËÌéÙèÌ×é Â×ÚÚöÖèÅÜËîÖ´Åñé ÌäÁä ¾îçËèËÛÄÜÜèîçÄÔË ðÌ ðÒä ²è×ÌËÕÞÏ ËÌè ¹Æè÷ÓÌÏÅÚÚÌÜÌÜ ¯çÜèîÖÃ×ÜÜÄÖÂËÓ à ðÑä ²è×î÷Ö´ÅÇÌèÖµÜéî×îñî ËÌè ¹ÅõÖ¼ÚÅÜÉÙÖ³ÌéÌÚÚéÉÕÅÏî °ÄçÄÊÄöôËÓ Ò ðëä ²ñîñè÷ôÌ× È ¾î×ÏîñÜÓ ÄñÙñÜÏîéÏÆÕ×ÓÙÌ×î ¶ËÕçîËç ¾îçÄÔË Ñê ðêä ³ÅÚÌè×Ì ×Û ·ßèÜÌèáÅèÙ ðÍä ³ÅÚÌè×Ì ×Û ¾ÅÅÚÇÅñ µÄçÚÖ·ÄçõÖ¾îçÄÔË àÒà

ðÝä ³ÌÓÌÜ óÌèÓÌééÌÜ Î Ïòè °ÌÛÞÙèÅî×Ì ÌäÁä ¾îÄñÏÏËÜÆËçÓèîçÄÔË àïÖàÒ ïøä ³ÌÞèÓ ·ÞÚÇÌ ¹ñéÌñÛ ¾ËÜèÆñçÓËç ÚÚËË ðÑ ïàä ³è×áé ¿ÕÌÅîÌè ñÜË ¼ÞËÌô×Ú µÚÞèîËçèîçÄÔË ëÌ ïðä ´Åñé ÅÛ ¸òî÷ÞôáÚÅî÷ ⴸ㠶òî÷ÞôáÚÄî÷ Ý ïïä ´Ì×Üè×ÉÕÖßÚÚÖ¾î×ÏîñÜÓ ¾ËÆÄèî×ÄÜèîçÄÔË ðà ïÒä ´ñÛÇÞÚËî ²ÞèñÛ ÀÜîËç ÊËÜ ¶×ÜÊËÜ ï ïÑä ´ñÛÇÞÚËîÖÀÜ×óÌèé×îÆî ÷ñ ÌèÚ×Ü °ç×ËÊç×ÇÕèîçä àÝàÖàÝï ïëä µÜÏÞèÅË×Þ ·ÄèñçËÜÄÚÚËË ÌÖàÒ

+0%3

 / 0) 


çéé ÜÚàÙ àÙãßÝâáÛßÞ æ ä

°½¯³¿±É Ýä ¸¹Á¯·¯½ ðøàÌ ³ ¸Ã¯³±¯¸Ö¾¹¸®¯½Á¯½º°°¯¸¿¶³²À¸±

½ÌóÞÚñî×ÞÜ ôËçÊËÜ Í ñÜÊ ÕÄî ÕñÜÊËçî ô×ÇÕî×ÓË ¾ÇÕÄñáÚÅî÷Ë ÊËç ¯çË×ÓÜ×èèË óÞÜ àÝàÌìàÝ Û×î ¼½ÖÞÊËè ÛÄçÙ×Ëçî

 + ## #!% + 

, /, , /+*

+* %,/ #! 2 %!)!/,0+ 

 

+# +4

## +  + ,

%+ /+* "#!/6

""# 

+%"0+/ + ## /+ #0 + ## "$ 

0, " !% ##

$

 

,,  % !% ! %

 "

% % ( !%%(! %

)(%!+% ( *

±×Ü éîÅËîôÌ×îÌé ³ÌÛÌ×ÜéÉÕÅÏîéáèÞØÌÙî óÞÜ

DŽ ŷŰźŶ Ŧ ůŦƓŦƇƇŰǃ ɖɭȜɭ

³ÌÏßèËÌèî óÞÜ

+* ,/

%

ÒÝä ºÅÉÕÇÅèéÉÕÅÏîé×Ü×î×Åî×óÌ æ°èÅÓÞáÞÚ×éç ñÜË Ë×Ì æµÜ×î×Åî×óÌ ³ÌËÌÜÙÞèî ¶ÅÜñÅèÅñÏéîÅÜËç ¹ÆËÜîçÄñîèîçÄÔË àÝÖðà âÚñÆ ±çËîÇÕËÜã Ñøä ºÌñÌ èÇÌ×îéÓÌÛÌ×ÜéÉÕÅÏî Ïòè ÄÌ×îÓÌéÉÕ×ÉÕîÌ å ¾Þ÷×ÅÚÅÜÅöÚéÌÜ ÌäÁä ¸ÞÚÚËÜÊÞçÏèîçÄÔË ðø Ñàä ½ÌáÞèîÌè ÞÕÜÌ ³èÌÜ÷ÌÜ ÌäÁä »ÞîèÊÄÛËç ¾îçÄÔË àÒÒ Ñðä ½ÞéÅÖ¸ñõÌÛÇñèÓÖ¾î×ÏîñÜÓ °çÄÜ÷Ö·ËÕç×ÜÓÖ»ÚÄî÷ à Ñïä ¾ÉÕÅñÇñËÌ ÌèÚ×Ü ±çË×ÏèôÄÚÊËç ¾îçÄÔË ÌàÖÌÒ ÑÒä ¾îÅÅîéÇ×ÇÚ×ÞîÕÌÙ ÷ñ ÌèÚ×Ü Î ¼èÌñéé×éÉÕÌè ·ñÚîñèÇÌé×î÷ »ÞîèÊÄÛËç ¾îçÄÔË ïï

÷÷÷ñðøøìçêòéòéöïíõôëïîñèéòíëî

+ + 0 #, $$ 0

 % " 

³ÌéÉÕ×ÉÕîÌÜ ÷ñÛ ØÌôÌ×Ú×ÓÌÜ ¾ÉÕÅñáÚÅî÷ Û×î ó×ÌÚÌÜ ²ÞîÞé Åñé ËÌè ÄÌ×î ñÛ àÝàÍ ÚÅééÌÜ é×ÉÕ ÅñÏ ËÌè ÛÞÇ×ÚÌÜ ¼èÞØÌÙîôÌÇéÌ×îÌ óÞè »èî ÅÇèñÏÌÜä

# # +0 0 

Òïä ·ñÜéîÇ×ÇÚ×ÞîÕÌÙ Î ¾îÅÅîÚ×ÉÕÌ ¹ñéÌÌÜ ÷ñ ÌèÚ×Ü Î ¹ñéÌñÛ Ïòè ²ÞîÞÓèÅÐÌ ´ËÆËÜèèîçÄÔË ð ÒÒä ¹ÞéÌé ¹ÌÜËÌÚééÞÕÜ ÄÌÜîèñÛ Û ¸ËñËÜ ·ÄçÙî ÌÉ àÒÒëê »ÞîèÊÄÛ ÒÑä ¹ñéÌÌÜ ¿ÌÛáÌÚÕÞÏÖ¾ÉÕßÜÌÇÌèÓ ²ÄñáîèîçÄÔË Òø ìÒð Òëä ¹ñéÌñÛ ¸×ÉÕîÌÜÇÌèÓ ×Û ¾îÅËîÕÅñé ¿òççèÇÕÛ×ÊîèîçÄÔË ðÒ Òêä ¹ñéÌñÛ ºÌñÙßÚÚÜ ÚîÖç×î÷ Ìà ÒÍä ¹ñéÌñÛ ¼ÅÜÙÞô »çËÜ÷ÚÄñËç ÚÚËË ððêìððÌ

& %% % ## 

/+* +4 *

ïêä µÜ×î×Åî×óÌ ÌèÚ×ÜÌè ÄÌ×îñÜÓéó×ÌèîÌÚ ¶Ë×á÷×ÓËç ¾îçä àë ïÍä ¶òË×éÉÕÌé ¹ñéÌñÛ ÌèÚ×Ü ¶×ÜÊËÜèîçÄÔË ÝÖàÒ ïÝä ·ÆîÕÌÖ·ÞÚÚô×î÷Ö¹ñéÌñÛ ÌèÚ×Ü °ÄèÄÜËÜèîçÄÔË ðÒ Òøä ·ÞÛÛ×éé×ÞÜ Ïòè ³ÌéÉÕ×ÉÕîÌ ËÌé ¼ÅèÚÅÛÌÜîÅè×éÛñé ñÜË ËÌè áÞÚ×î×éÉÕÌÜ ¼ÅèîÌ×ÌÜ ÌäÁä ¾ÇÕ×ÏÏÆÄñËçÊÄÛÛ Òø Òàä ·ÞÜèÅËÖËÌÜÅñÌèÖ¾î×ÏîñÜÓ ÌäÁä ì ¼ÞÚ×î×éÉÕÌé ×ÚËñÜÓéÏÞèñÛ ¿×ËçÓÄçîËÜèîçÄÔË ïÑ Òðä ·ñÚîñèÖ ñÜË ºÅÉÕÇÅèéÉÕÅÏîé÷ÌÜîèñÛ å½ñ®×æÉ ·ÞÊËçèÞÕÜèîçÄÔË ÑÑ

+* %%,/ +$

&#",/+*

+!%$$

&#0$!$$

+" + 3 )/& +

+* /,/

ËçË×îè ×Û ´ÄÜñÄç àÝàÝ ÏçÄÔ Ê×Ë ½ËÖ óÞÚñî×ÞÜ ×ÕçË µ×ÜÊËçÈ ³Û ¸ÄÇÕÓÄÜÓ ÊËè ¾áÄçîÄÙñèÄñÏèîÄÜÊËè ôñçÊËÜ ÛËÕçËçË ½ËóÞÚñî×ÞÜÅçË ÄñÏ ¾Ë×îËÜ ÊËç çÄÊ×ÙÄÚËÜ ¶×ÜÙËÜ ËçÛÞçÊËîé ÆËèÞÜÊËçè áçÞÛ×ÜËÜîÈ µÄçÚ ¶×ËÆÙÜËÇÕî ñÜÊ ½ÞèÄ ¶ñõËÛÆñçÓä ¶×ËÆÙÜËÇÕî ôñçÊË Û×î ÄÜÖ ÊËçËÜ ¾áÄçîÄÙ×èîËÜ ÄÛ ðÑä ´ÄÜñÄç ÄñÏ ÊËÛ ÃËÜîçÄÚÏç×ËÊÕÞÏ ÆË×ÓËèËî÷îä ¾áÅîËç ôñçÊË ÄñÇÕ ¶ñõËÛÆñçÓ Õ×Ëç ÆËèîÄîîËîä ®Ëç å¾Þ÷×ÄÚ×èîËÜÏç×ËÊÕÞÏæ ×èî èË×îÕËç ±ËÖ ÊËÜÙÞçî ÊËç áÞÚ×î×èÇÕËÜ ¶×ÜÙËÜä Û ààä ¸ÞóËÛÆËç ÐÜÊËî Õ×Ëç ÄÆ àÒ ÀÕç Ë×ÜË ÙÞèîËÜÏçË×Ë °òÕçñÜÓ ÷ñ åÙîËñçËÜ ÊËç ¸ÞóËÛÆËççËóÞÚñî×ÞÜæ èîÄîîä ÕÛçòíÖæÝíäÛÚâéÝ ÏíäÛÚíäØâîÝÛæÚÛÙ ÐõÚã íõçîòíÖáÛ ôøÙêøóðÞ Ûíæäç

##

%! ,% 0,/+*

3#,/+*

ů Ŧ Ƈ Ŧ Ƈ Ƌ ŭ Ű Ŧ Ƈ ź Ť Ƌǃ Ɣ Ű Ŷ Ű Ź Ŧ Ť Ű 

 "

 

!)6!+ /+*

 " "&%

* !% /+*/+* &+,

 "   %/+ %

!%%  

%! /+ * (-* 0! "!+# ,/+*

#" 

+ !,3 # + /+ * % !)+ & , /+*

* /+ + %6! 

'%0,+ *

 0 ,, ,/+ *ÄÌÜîèÅÚÏè×ÌËÕÞÏ ²è×ÌËè×ÉÕéÏÌÚËÌ

+ ," &3 ## 

+* %,/ %% +0

%

&+%&#$+ / +*

/+* , 

% 

ÑÑä ¾îÅËîÛñéÌñÛ ÌèÚ×Ü Î ¹ÆèÙ×éÉÕÌé ¹ñéÌñÛ Û µßÚÚÜ×èÇÕËÜ »ÄçÙ Ñ Ñëä ¾î×ÏîñÜÓ ¼èÌñÔ×éÉÕÌ ¾ÉÕÚßééÌè ñÜË ³ÆèîÌÜ ÌèÚ×ÜÖèÅÜËÌÜÇñèÓ Ñêä ¾ñÛÛÌè ¼ÌÅÉÌ ¾ÉÕÞÞÚé ÁÞÉÌ ðøàÒÖðøàÍ Î ÁÞ×ÉÌé ÏèÞÛ ×î×÷ÌÜé ÞÏ ±ñèÞáÅ ×Ü ÊËç Â¯É ®ÄÜ÷×ÓËç ¾îçÄÔË àøà ÑÍä ÀÜ×óÌèé×îÆî ¼ÞîéËÅÛ Û ¸ËñËÜ »ÄÚÄ×è àøÉ àÒÒëÝ »ÞîèÊÄÛ ÑÝä ÁÞÚÙéÇñÜË °ÌñîéÉÕÌ ·è×ÌÓéÓèÆÇÌèÏòèéÞèÓÌ ÌäÁä ¶òî÷ÞôñÏËç à ëøä ÂÌ×ÛÅèÌè ½ÌáñÇÚ×Ù ÌäÁä ´ËÜÄËç ¾îçÄÔË ÒÉ ÝÝÒðÑ ÂË×ÛÄç

ëàä ÂÌèÙÇñÜËÅèÉÕ×ó Î ¹ñéÌñÛ ËÌè °×ÜÓÌ ¹çÄÜ×ËÜèîçÄÔË ðÑ ëðä ÄÌÜîèñÛ Ïòè ÄÌ×îÕ×éîÞè×éÉÕÌ ²ÞèéÉÕñÜÓ ¼ÞîéËÅÛ Û ¸ËñËÜ ·ÄçÙî àÉ àÒÒëê »ÞîèÊÄÛ ëïä ÄÌñÓÕÅñéÙ×ÜÞ Î °ÌñîéÉÕÌé ´×éîÞè×éÉÕÌé ¹ñéÌñÛ ÀÜîËç ÊËÜ ¶×ÜÊËÜ ð ëÒä Ä×ÚÚÌ ¹ñéÌñÛ »çÞáèîèîçÄÔË àà ëÑä Ä×îÅËÌÚÚÌ ¾áÅÜËÅñ Û ´ñÚ×ñèîñçÛ ëÒ ëëä ĸ Î ÄÌÜîèÅÚ ñÜË ¸ÅÜËÌéÇ×ÇÚ×ÞîÕÌÙ ÌèÚ×Ü ÚòÇÕËçáÚÄî÷ à


ç Ü åéé ÝÛáÚ áÚäàÞãâÜàß

¬¸«¯º­È Üã ´µ¼«³«¸ ðøßË ¯ ´¾«¯­«´Õ¹µ´ª«¸¼«¸¶¬¬«´º²¯®»´­

ÉÛÔàÔáöÝáòÔì ³Öî ÷¿ÔÙéÊÖÆÔÊÛ ¼Êé¿Ûêî¿ÙîñÛÒÊÛ ôÖéÉ ÉÊé ßøøã °¿ÔéÊêî¿Ò ÉÊé òóöîñîô

åÕ ÊÛì ¼Ýéîé¿ÒÈ ¸ÖÛÒóÝéÙÊêñÛÒ ÉÊé ®» ÊéÙÖÛ ³öîÔÝê ¿ÄöÙÝÛ ÊéÙÖÛã ½ÊÖÚ¿é ÖÛ ÉÊé ·ÝàñÙÀéØñÙîñé ½ÖñïìÓÜÖì ÁÞìïäëÞìÓÜÖì ÅñìÖñá

ÏÝí ôØèååèôøåÕ ì ñêêîÊÙÙñÛÒ ¯Û¿ ½ñÉîØÊ Ì ·Öé¿îÊ °ÊÛÛö ÀÐàÖëÞÖ Þá ÊÐÐàÒÐñ ÏÝí ÙèåôèôøåÕ ì ñêêîÊÙÙñÛÒ ªÖÊ ¸ÊóÝÙñîÖÝÛ ñÛÉ ÖÔéÊ ­ÊÒÛÊé ÃñàïñëÝ ñâÕ ÆÐÓÜÒÐëìÓÜÐÙïì÷ÖâÝ ïëñá Éñ½Þ

ôøÜôô ÊÛì ²ÊêñÛÒ áØÝêîÊÛÙÝêâ ºÝÙÙÊé Ì ¹÷ÊÛÊÛ ÊÖÛÊé ÉÊñîÕ êÆÔÊÛ ¸ÊóÝÙñîÖÝÛÈ º¿ÛØéÊÉ ªÝéêî ßÜëÑÕßÜëË ÁÐñì Ðá Äòï÷äôçàÐï÷

ÏÝí åØèåôèôøåÕ ì ñêêîÊÙÙñÛÒ ªéñÆØÊéêÆÔôÀé÷Ê ÅÅ ¸ÝîÊé ¹îÊéÛ Ì ¸ÊóÝÙñîÖÝÛ ¿Û ÉÊé ²ÖîοÓÕ êÀñÙÊ ªÊñîêÆÔÙ¿ÛÉ ßÜßËìðø ÊïÐÐïìÒÞÒàÞäïÜÖß ÷ñ ÖëàÞâ

åóèååè ¿Ý åÕÜôø ÊÛì ªÖêØñêêÖÝÛêéñÛÉÊ ßøø °¿ÔéÊ ¬é¿ñÊÛô¿ÔÙéÊÆÔîÈ ñã¿ã ÚÖî ÙÖÆÊ ¹ÆÔô¿é÷Êé ñÛÉ ñÛÕ ÉÊêÚÖÛÖêîÊéÖÛ ±¿îÔ¿éÖÛ¿ ¿éÙÊö ÊïÐÐïìÒÞÒàÞäïÜÖß ÷ñ ÖëàÞâ ÛÚÊÙÉñÛÒÇ àéÃêÄÄãêàØÕÄÊéÙÖÛãÉÊ

ÏÝí óèôèôøåâ ì ñêêîÊÙÙñÛÒ ¾¿éîÊ ³ÀÛÛÊé ÖÛ ÉÊé ¹ØñÙàîñé ÉÊé ³ÝÉÊéÛÊ ÀÖäëÛ ÃäàÒÖ ÅñìÖñá ÏÝí óèóèôøåâ ì ñêêîÊÙÙñÛÒ ÊéÙÖÛ ÖÛ ÉÊé ¸ÊóÝÙñîÖÝÛ ßÜßËìßÜã ¬ÝîÝÒé¿ÏÊÈ ¬ÖÙÚÈ »ÛÕ îÊéÔ¿ÙîñÛÒêØñÙîñéÇ ñÎÛ¿ÔÚÊÛ ¿ñê ÉÊÚ éÊóÝÙñîÖÝÛÀéÊÛ ÊéÙÖÛ ôÖÊ ¿ñÎ ÉÊÚ ºÖîÊÙÄÖÙÉ ÉÖÊêÊé ÊÖÙ¿ÒÊ ÷ñ êÊÔÊÛ ÅñìÖñá Ùòë ¿äïäÛëÐÚÖ ÏÝí óåèóè ì ñêêîÊÙÙñÛÒ æ¬éÖÊÉÊÛÈ ¬éÊÖÔÊÖîÈ éÝîÍç ßøø °¿ÔéÊ ¸ÊóÝÙñîÖÝÛ Ì ¬éÖÊÉéÖÆÔêÔ¿ÖÛ ñÛÉ ±éÊñ÷ÄÊéÒ ßÜßËìßÜ ¿ÁÎ ¿ëÞÖÕëÞÓÜìÜÐÞâÝÃëÖñ÷ÒÖëÛ âèååè Àì åøÜåÕ ÊÛì ØÝêîÊÛÙÝêÊ ¬òÔéñÛÒÊÛ ñÛÉ ÎéÊÖÊé «ÖÛîéÖîî ªÊé Üã ´ÝóÊÚÄÊé ÖÛ ÉÊé ÉÊñîÕ êÆÔÊÛ ­ÊêÆÔÖÆÔîÊÇ ßÜßËÈ ßÜïË ñÛÉ ßÜËÜ ½ÖñïìÓÜÖì ÁÞìïäëÞìÓÜÖì ÅñìÖñá ååðååèóøðåóðåóèóø ÊÛìÑ ÐÜâÜäÙ ÊòÕßëÖñ÷ ñâÕ ÁÐñçïÝ ÒÐÜâÜäÙ åôðåôèóøðåÙðåÙèóø ÊÛìÑ ÇìïÒÐÜâÜäÙ ñâÕ ÐÜâÜäÙ ÀÖÝ ìñâÕÒëñââÖâ æªÖÊ ¸ÊóÝÙñîÖÝÛ éÝÙÙîçÇ ¹ÆÔ¿ñÕ êàÖÊÙÊéÖêÆÔÊ ¯Ûê÷ÊÛÖÊéñÛÒ ÷ñé ¼ÊéÄéÊÖîñÛÒ ÉÊé ¸ÊóÝÙñîÖÝÛ åØ ÊÛì ­ÊÉÊÛØêîñÛÉÊÈ ¬òÔéñÛÒ ñÛÉ ³ñêÖØ ¬òé ÉÖÊ µàÎÊé ÉÊé ¸ÊóÝÙñîÖÝÛ óÝÛ ßÜßËìßÜ ¿ëÞÖÕÜäÙ ÕÖë ÅÑë÷ÛÖÙÐààÖâÖâ áâèåôèÒ åÙ ÊÛì ¬òÔéñÛÒâ åÕ ÊÛì ñêêîÊÙÙñÛÒêÊéÞÎÎÛñÛÒ ¸ÊóÝÙñîÖÝÛÍ ´ÊñØÞÙÙÛ ßÜßËìßÜ ÉÐïÜÐñì ÆÖñßåààâ

åÙèååè ÅÝ åîÜåâ ÊÛì ºÔÊ¿îÊéì¬ÖÙÚ ¹Ú¿ÙÏÙÚã «ÖÛÊ ôÖÊÉÊéÊÛîÉÊÆØÕ îÊ ­ÊêÆÔÖÆÔîÊ ÉÊê ÛÖÊÉÊéÙÀÛÉÖÕ êÆÔÊÛ Ú¿îÊñéÏÙÚê ÊÓÜÐñÒñÕÖ ÖëàÞâ ŭ Ƈ Ű Ŧ Ť Ƈ Ű ů Ǻ Ŧ Ŧ Ƈ ƋǺ Ɖ Ƌ Ű ŭ Ƌ Ǝ ź Ů

¿ÝÔ õííòÔßßõáÚ êÄÍàæÖ õà ÛÔõò õáÓ àãìÚÔáë Ýá ÓÔì ÈÐÛöÍìò÷íÐÛÔá ËÝßßÍ ÔìÝááÔìò ÓÍìÍáÒ ÓÍíí åâåÕ ÔìíòàÍßí ÓÍí ÀìÍõÔáöÍÛßìÔÐÛò ÔìÞÎàæÖò öõìÓÔè

åøèååè ÈÍ åÙÜåïèóø ÊÛì ¹÷ÊÛÖêÆÔÊ ¹î¿ÉîîÝñé ÙÙÊê Îòé É¿ê ¼ÝÙØ Ì ¿ÙÙÊê ÉñéÆÔ É¿ê ¼ÝÙØ ¹î¿éîÇ ÊçÞÖàçàÐï÷ Þâ ÕÖë ÊÓÜåâôÐàÕÖë Êïëè á¿ñÆÔ ¿Ú åÕèååèâ ÛÚÊÙÉñÛÒ àÊé ³¿ÖÙÇ ¿ÛÚÊÙÉñÛÒÃà¿ñÙêÖÛÒÊéãÉÊ åîÜôô ÊÛì ¸ÊóÝÙñîÖÝÛê¿ÄÊÛÉ ­ÊêÆÔÙÊÆÔîÊéÒÊêÆÔÖÆÔîÊ ÊÓÜåâÖÒÖëÛ ÅñìÖñá åÕ ÊÛì ÔÝéØÝÛ÷Êéî ¬éÖÊÉÊ ¿ñÎ «éÉÊÛÍ ÖëàÞâÖë ½äá åÕÜôøèóø ÊÛì ¬ÖÙÚóÝéÎòÔéñÛÒ áØÝêîÊÛÙÝêâ ´ÝóÊÚÄÊéóÊéÄéÊÆÔÊé ÏÖñÛÜÐñìßÞâä Þá ½ÖñïìÓÜÖâ ÁÞìïäëÞìÓÜÖâ ÅñìÖñá ååèååè Èã åïÜåÕ ÊÛì «éÞÎÎÛñÛÒ ºÔÊÚÊÛôÖÛîÊé ÚÖî ÊÖÛÊé ·ÊéÎÝéÚ¿ÛÆÊ óÝÛ ºÝÝÙê ÎÝé ÆîÖÝÛ ºéÊÎÎàñÛØîÇ åï ÊÛì ¿Ú ÉÖóäàñïÞäâì÷Öâïëñá ÈäÕÖôÞà

åÙ ÊÛì ì ¬éÖÊÉÔÝÎêÎòÔéñÛÒ ØîÊñéÊ ÉÊé ´ÝóÊÚÄÊééÊóÝÙñîÖÕ ÝÛ ßÜßË ÏÖâïëÐàÙëÞÖÕÜäÙ ¿ëÞÖÕëÞÓÜìÙÖàÕÖ åØÜåïèóø ÊÛì ±ñé÷ÏÙÚàéÝÒé¿ÚÚ ´ÝóÊÚÄÊééÊÕ óÝÙñîÖÝÛ ³ÊêêîÊéÕ½ÝÆÔÊÛêÆÔ¿ñ óÝÛ ßÜßË ÏÖñÛÜÐñìßÞâä Þá ½ÖñïìÓÜÖâ ÁÞìïäëÞìÓÜÖâ ÅñìÖñá åï ÊÛì ñêêîÊÙÙñÛÒêÎòÔéñÛÒ áØÝêîÊÛÙÝêâ ¸ÊóÝÙñîÖÝÛ ßÜßËìßÜ Ì ¹ÆÔÞÛÊÄÊéÒ éÖÛÒî ñÚ ªÊÚÝØé¿îÖÊ ÊÓÜåâÖÒÖëÛ ÅñìÖñá åôèååè Åã åÙÜåØ ÊÛì ±ñé¿îÝéÂÖÛÛÊÛÎòÔéñÛÒ ¬éÊÖÔÊÖîã ªÖÊ ±ñÛêî ÉÊé ´ÝóÊÚÕ ÄÊéÒéñààÊ ßÜßËÕßÜïÐ ÖëàÞâÞìÓÜÖ ÀÐàÖëÞÖ á¿ñÆÔ ¿Ú ôïèååè é åîèåôèÈ º¿êîÎòÔéñÛÒ ¿Ú åÕèååèâ åÕÜôø ÊÛì ì ¬òÔéñÛÒ ¿Û µéÖÒÖÛ¿ÙêÆÔ¿ñàÙÀî÷Ê ¸ÊóÝÙñîÖÝÛ ÖÚ ¹î¿Éîêà¿÷ÖÊéÕ Ò¿ÛÒ ÚÖî ×ÝÊéÛ ½ÊÖÒÊÙ ¹î¿éî ñÛÉ «ÛÉÊÇ ÉÖóäàñïÞäâì÷Öâïëñá ÈäÕÖôÞà

åîèååè ÈÍ åÙÜåî ÊÛì ªéñÆØÕ ½ÝéØêÔÝà ­ÊÝéÒÊ ­éÝê÷ ÖÛ ÊéÙÖÛ Îòé ÙÖÛÉÊ ñÛÉ ³ÊÛêÆÔÊÛ ÚÖî ñÛÉ ÝÔÛÊ ¹ÊÔÄÊÊÖÛîéÀÆÔîÖÒñÛÒ ëåÜÐâÝÅñìÖñá åØÜåâ ÊÛì ñêêîÊÙÙñÛÒêàÊéÎÝéÚ¿ÛÆÊ «ñéÝà¿ ßËìßË Í¾ á¿ñÆÔ ¿Ú åÕèååèÒ ååÜåï ÊÛìâ åïèåØÜåîèåØã ÊÛì ­ñÖÉÊÉ ºÝñé îÔéÝñÒÔ îÔÊ «õÖÄÖîÖÕ ÝÛ áÖÛ «ÛÒÙÖêÔâ ¬éÊÖÔÊÖîã ªÖÊ ±ñÛêî ÉÊé ´ÝóÊÚÕ ÄÊéÒéñààÊ ßÜßËÕßÜïÐ ÖëàÞâÞìÓÜÖ ÀÐàÖëÞÖ áÉ¿ÛÛ ÖÚÚÊé ôÞÆÔÊÛîÙÖÆÔ óÝÚ ôÙèååèÜâèóèç åâ ÊÛì ±ÝÛ÷Êéî º¿ÒÊ ÉÊê ¬éÖÊÉÊÛê ÔÝéóÊéÄ¿ÛÉ ÊéÙÖÛ ÀÖïÜìÖáÐâÖßÞëÓÜÖ åÕèååè Èã åå ÊÛì ñêêîÊÙÙñÛÒêÊéÞÎÎÛñÛÒ ±¿ÚàÎ ñÚ ÔÊñî ñÛÉ ÚÝéÒÊÛ Ê÷ÖéØÙÖÆÔÊ ¹àñéÊÛêñÆÔÊ ÷ñ ßøø °¿ÔéÊÛ ¬é¿ñÊÛô¿ÔÙéÊÆÔî ÊÓÜôÐëï÷ìÓÜÖ ÌÞààÐ áôåè é ôÕèååèÒ åÕ ÊÛìÒ ½ÊéØêî¿îîÒÊêàéÀÆÔÊ ì ôóèååèÒ åî ÊÛì é âèåôèÒ åô ÊÛì ¬òÔéñÛÒÊÛâ

åÙÜåØ ÊÛì ±ñé¿îÝéÂÖÛÛÊÛÎòÔéñÛÒ ¸ÊóÝÙñîÖÝÛ ßÜßËìßÜ ¿ëÞÖÕÜäÙ ÕÖë ÅÑë÷ÛÖÙÐààÖâÖâ åâèååè Åã åÕèóøÜôå ÊÛì ºÔÊÚÊÛ¿ÄÊÛÉ áÎéÊÖÊé «ÖÛîéÖîîâ ´ÝóÊÚÄÊé ßÜßË Ì «ÖÛÊ ÉÊñîêÆÔÊ ¸ÊóÝÙñîÖÝÛã ¼ÝÛ ÙÎéÊÉ ªÞÄÙÖÛ àïÖ ¿ÖñÖëôÐÓÜÖÔ ÊïñÕÞäÒòÜâÖ åâ ÊÛì ªÖÊ ½ÝÆÔÊ ÄÊÒÖÛÛî ÚÖî ¸ÊóÝÙñîÖÝÛÍ º¿ÙØêÔÝô ¿ñê ÉÊé ¾ñØñÛÎî ÚÖî °ñîî¿ ªÖîÎñéîÔÈ ®¿é¿ÙÉ ½ÊÙ÷Êé ñÛÉ ²ÖÙÙÖ¿Û ¸Ýê¿ ÉÖóäàñïÞäâì÷Öâïëñá ÈäÕÖôÞà ôôèååè ¿ã åÕ ÊÛì ñêêîÊÙÙñÛÒêÊéÞÎÎÛñÛÒ ÊéÙÖÛ ßËìßÜ Ì ª¿ê Ù¿ÛÒÊ ²ÊÕ ÄÊÛ ÉÊé ´ÝóÊÚÄÊééÊóÝÙñîÖÝÛ ÅÑëßÞìÓÜÖì ÅñìÖñá ôÙèååè ÈÍ åÙÜåØèóø ÊÛì ºÔÊÚÊÛÎòÔéñÛÒ ¹ÖÊÔÊÈ êÝ ÙÊÄÊÛ ³ÊÛêÆÔÊÛ ÏÞààÖ ÅñìÖñá áåèåôèÒ åÙ ÊÛìÈ ¬òÔéñÛÒ ¿ñÎ «ÛÒÙÖêÆÔâ åÙÜåî ÊÛì ½ÝéØêÔÝà ±¿ÙîÛ¿ÉÊÙé¿ÉÖÊéñÛÒ ­ÊÝéÒÊ ­éÝê÷ ÖÛ ÊéÙÖÛ ëåÜÐâÝÅñìÖñá ôïèååè Åã åâ ÊÛì ªÖêØñêêÖÝÛ ªÖÊ ½ÝÆÔÊ ÄÊÒÖÛÛî ÚÖî ¸ÊóÝÙñîÖÝÛÍ ½¿ê ÄÙÊÖÄî óÝÛ ÉÊé ÉÊñîêÆÔÊÛ ¸ÊóÝÙñîÖÝÛ ßÜßËÅßÜå ³Öî ³¿éÕ îÖÛ ¹¿ÄéÝôÈ ÛÉéÊ¿ê ·Ù¿îîÔ¿ñê ñÛÉ ¹óÊÛ ¬ÊÙÖõ ±ÊÙÙÊéÔÝÎÎ ÉÖóäàñïÞäâì÷Öâïëñá ÈäÕÖôÞà ôîèååè ¿Ý åÕ ÊÛì ªÖêØñêêÖÝÛ ½ÖÊ óÖÊÙ ³¿éõ êîÊÆØî ÖÚ ±ÝÚÕ ÚñÛÖêÚñêå ³Öî °¿Û ¬ÙÊÖêÆÔ¿ñÕ Êé ñã¿ã ñâÕÖììïÞÙïñâÛ ÷ñë ñÙÐëÒÖÞïñâÛ ÕÖë ʾ½Ý½ÞßïÐïñë åÕ ÊÛì ñÆÔóÝéêîÊÙÙñÛÒ Á ­ÊêàéÀÆÔ ²ÝÄ ÉÊé ¸ÊóÝÙñîÖÝÛã ²¿éê éÝÉÊéÕ ±ÊÖÙ ñÛÉ ¹óÊÛ ¬ÊÙÖõ ±ÊÙÙÊéÔÝÎÎ ÅÑëßÞìÓÜÖì ÅñìÖñá

íî÷îñîô ôèåôè Èã åÙÜåï ÊÛì ¼ÖÉÊÝÕñêîÝñé º¿Û÷ ¿ñÎ ÉÊÚ ¼ñÙØ¿Û Ì óÝÛ ÉÊé ¸ÊóÝÙñîÖÝÛ ÖÛ ÉÖÊ ½ÊÖÚ¿éÊé ¸ÊàñÄÙÖØ ÅÑëßÞìÓÜÖì ÅñìÖñá


åéé ÝÛáÚ áÚäàÞãâÜàß Ü æ

¬¸«¯º­È Üã ´µ¼«³«¸ ðøßË ¯ ´¾«¯­«´Õ¹µ´ª«¸¼«¸¶¬¬«´º²¯®»´­

÷õà ÃõÏÝßÎõà ´ÝóÊÚÄÊééÊóÝÙñîÖÝÛ ÊÄÊÛêÝ ÄÊÙÊñÆÔîÊî ôÖÊ ÖÔéÊ ôÊÖîéÊÖÆÔÊÛÉÊÛ ¬ÝÙÒÊÛ óèåôè Åã åÕ ÊÛì ¼Ýéîé¿Ò á¸ÖÛÒóÝéÙÊêñÛÒ ÉÊé ®» ÊéÙÖÛâ ½ÊÖÚ¿éê óÖêñÊÙÙÊê «éÄÊ ÖÛ ÉÊé ñÛÉÊêéÊàñÄÙÖØ ñÛÉ ÖÛ ÉÊé ªª¸ ñâÕÖììïÞÙïñâÛ ÷ñë ñÙÐëÒÖÞïñâÛ ÕÖë ʾ½Ý½ÞßïÐïñé åâ ÊÛì ªÖÊ ½ÝÆÔÊ ÄÊÒÖÛÛî ÚÖî ¸ÊóÝÙñîÖÕ ÝÛÍ ì ¼Ýéîé¿Ò °ñÉÊÛ ÖÛ ÉÊé ³òÛÆÔÊÛÊé ¸ÊóÝÕ ÙñîÖÝÛ ßÜßËìßÜ »ÙéÖÆÔ ½öéô¿ ÉÖóäàñïÞäâì÷Öâïëñá ÈäÕÖôÞà åøèåôè Åã åâ ÊÛì ªÖÊ ½ÝÆÔÊ ÄÊÒÖÛÛî ÚÖî ¸ÊóÝÙñÕ îÖÝÛÍ ¼Ýéîé¿Ò ñÛÉ éÖÊÎÚ¿é¿îÔÝÛ º¿Ò ÉÊé ³ÊÛêÆÔÊÛéÊÆÔîÊ ÉÖóäàñïÞäâì÷Öâïëñá ÈäÕÖôÞà åÙÜôå ÊÛì ±ÝÛÎÊéÊÛ÷ì¹öÚàÝêÖñÚ á¿ñÎ «ÛÒÙÖêÆÔâ ºÔÊ ¹ÊêäñÖÆÊÛîÊÛ¿éö ÝÎ ¬éÖî÷ ®¿ÄÊéèê áßËëËÕßÜïÑâ ÄÖéîÔ ÁÐëâÐÓßÝÁÐñìÔ ËÐÛñâÛììïÑïïÖ ÕÖë ÅÐõÝÈàÐâÓßÝÀÖìÖààìÓÜÐÙï ååèåôè ¿ã ñêêîÊÙÙñÛÒêÊéÞÎÎÛñÛÒ ¸ÊóÝÙñîÖÝÛ Ú¿ÆÔî ¸ÊàñÄÙÖØ ÒÛÖäëÕâÖïÖâÜÐñì óäâ ÖëàÞâ ßßãßðãÕ ðÑãßãðøßÜ åØèåôè ÈÍ åÙÜåî ÊÛì ½ÝéØêÔÝà ²ÖÛÝÙêÆÔÛÖîî ­ÊÝéÒÊ ­éÝê÷ ÖÛ ÊéÙÖÛ ëåÜÐâÝÅñìÖñá åîèåôè Åã åÕÜôå ÊÛì ºÔÊÚÊÛ¿ÄÊÛÉ æßøø °¿ÔéÊ ¸ÊÖÆÔêéÀîÊØÝÛÒéÊêêç ÒÛÖäëÕâÖïÖâÜÐñì óäâ ÖëàÞâ åâ ÊÛì ªÖÊ ½ÝÆÔÊ ÄÊÒÖÛÛî ÚÖî ¸ÊóÝÙñîÖÝÛÍ º¿ÙØêÔÝô ¿ñê ÉÊé ¾ñØñÛÎîÇ ³ÖêÆÔî ÊñÆÔ ÊÖÛÍ ³Öî ·ÔÖÙÖàà ¸ñÆÔÈ ¹Ô¿Ö ®ÝÎÎÚ¿ÛÛ ñÛÉ ª¿àÔÛÊ òÙÙÊêÄ¿ÆÔ ÉÖóäàñïÞäâì÷Öâïëñá ÈäÕÖôÞà åÕèåôè ¿Ý ååÜôø ÊÛì ±ÝÛÎÊéÊÛ÷ á«ÖÛîéÖîî ÎéÊÖâ ®¿ÄÊÛ ôÖé ¬ÝéÉÊéñÛÒÊÛ ÷ñ ñÛÕ îÊéÄéÊÖîÊÛ Ì ñÎÄéòÆÔÊ ñÛÉ ½ÖÉÊéêàéòÆÔÊ ÊÖÛÊê ¸ÊóÝÙñîÖÕ ÝÛêà¿éÙ¿ÚÊÛîêã ªÊé «éêîÊ ÙÙÕ ÒÊÚÊÖÛÊ ±ÝÛÒéÊêê ÉÊé éÄÊÖîÊéÕ ñÛÉ ¹ÝÙÉ¿îÊÛéÀîÊ ñÛÉ êÊÖÛÊ ÊêÆÔÙòêêÊ ßøø °¿ÔéÊ É¿Û¿ÆÔã ÉÖóäàñïÞäâì÷Öâïëñá ÈäÕÖôÞà

ðòõô

ååèôè Åã åâ ÊÛì ªÖÊ ½ÝÆÔÊ ÄÊÒÖÛÛî ÚÖî ¸ÊóÝÙñîÖÝÛÍ ·ÝÊîéö ¹Ù¿Ú ¹Ù¿Ú ¸ÊóÝÙñîÖÝÛ ÉÖóäàñïÞäâì÷Öâïëñá ÈäÕÖôÞà

ïèåè Èã åï ÊÛì ¬òÔéñÛÒ æÙÙî¿ÒêÙÊÄÊÛ ñÛÉ òéÕ ÒÊéØéÖÊÒ ÖÛ ÊéÙÖÛç ÊéÙÖÛ ßËìßÜ Ì ª¿ê Ù¿ÛÒÊ ²ÊÕ ÄÊÛ ÉÊé ´ÝóÊÚÄÊééÊóÝÙñîÖÝÛ ÅÑëßÞìÓÜÖì ÅñìÖñá

åÕèôè Åã åâ ÊÛì ªÖÊ ½ÝÆÔÊ ÄÊÒÖÛÛî ÚÖî ¸ÊóÝÙñîÖÝÛÍ ¼Ýéîé¿Ò «éÙÊÄî Ì Êé÷ÀÔÙî Ì ÄÊÔ¿ñàîÊîã ®ñÚÄÝÙÉî ¬ÝéñÚ ®ÖÒÔÙÖÒÔîê ÉÖóäàñïÞäâì÷Öâïëñá ÈäÕÖôÞà

îèåè Åã åÙÜåØ ÊÛìÑ ±ñé¿îÝéÂÖÛÛÊÛÎòÔéñÛÒ ¬éÊÖÔÊÖîã ªÖÊ ±ñÛêî ÉÊé ´ÝóÊÚÕ ÄÊéÒéñààÊ ßÜßËÕßÜïÐ ÖëàÞâÞìÓÜÖ ÀÐàÖëÞÖ á¿ñÆÔ ¿Ú ôåèåèÒ ÙèôèÒ åÕèôèÒ Ùèóè õáÓ ååèóèÈ º¿êîÎòÔéñÛÒ ¿Ú ôîèåèâ

åâèôè ¿Ý ñêêîÊÙÙñÛÒêÊéÞÎÎÛñÛÒ ¹îÖÚÚÊÛÍ ±òÛêîÙÊéÖÛÛÊÛ ÉÊê ¬é¿ñÊÛÚñÕ êÊñÚê ÊéÙÖÛ ÚÊÙÉÊÛ êÖÆÔ ÷ñ ½Ýéî ¿ëÐñÖâáñìÖñá ÖëàÞâ åâèôèÜôÙèóèôøåâ

åâ ÊÛì ªÖÊ ½ÝÆÔÊ ÄÊÒÖÛÛî ÚÖî ¸ÊóÝÙñÕ îÖÝÛÍ º¿ÙØêÔÝô ¿ñê ÉÊé ¾ñØñÛÎîÇ ¯ÛÎÝéÚÖÊéî ÊñÆÔÍ ñã¿ã ÚÖî ÔéÖêîÖ¿Û ³ÖÔéÈ ±¿îéÖÛ ­ÝîîêÆÔ¿ÙØ ÉÖóäàñïÞäâì÷Öâïëñá ÈäÕÖôÞà åøèåè ¿ã ÏÝí åØèåèôøåâ ®ÝÚÚ¿ÒÊ ¿Û ¸Ýê¿ ²ñõÊÚÄñéÒ ñã¿ã ÚÖî ÊéÛ¿ÉÊîîÊ ²¿ ®ÊÛÒêîÈ ±¿î׿ ±ÖààÖÛÒ ÉäìÐÝÄñõÖáÒñëÛÝÊïÞÙïñâÛ Þá ÉäÝ ïÖâ ÊÐàäâ ÕÖë ÌäàßìÒòÜâÖ ñâÕ Þá ÃòâìïàÖëÜÐñì ÖïÜÐâÞÖâ åâ ÊÛì ³ñêÖØÕºÊõîÕÝÙÙ¿ÒÊ ¹îé¿êêÊ ÎéÊÖ Ì ¬ÊÛêîÊé ÷ñ Ì ÔÖÊé ôÖéÉ êÆÔ¿éÎ ÒÊêÆÔÝêêÊÛÍ µÉÊé Ú¿Û î¿Û÷î ¬ÝõîéÝîî «óÊÙÖÛ ¬ÞéêîÊé ñÛÉ ¿ÛÉ ÅñìÖñá Ùòë ¿äïäÛëÐÚÖ åÙèåè Åã åÕ ÊÛì ¼Ýéîé¿Ò á¸ÖÛÒóÝéÙÊêñÛÒ ÉÊé ®» ÊéÙÖÛâ ¼ÝÚ ½Ýéî ÷ñé º¿îã ÛîÖêÊÚÖîÖêÕ Úñê ÖÛ ÉÊé ½ÊÖÚ¿éÊé ¸ÊàñÄÙÖØ ËäçäÛëÐÚÖ ÕÖì ËÖëëäëì ÆÞÖÕÖëßÞëÓÜâÖëìïëè × æøãíð ÖëàÞâ

DŽ Ŧ Ɖ ƋƋ Ŧ ż ŭ Ů Ŧ ż Ƈ Ů Ŧ Ů Ƈ ż Ɖ ƙ ǃ ƅ Ƈ Ű ź Ŧ Ƌ ż ź ǃ ź ȭ ŵȭ Ɋ Ɠ Ů Ű ŷ Ť Ǻ Ŷ Ǝ ź Ɖ Ƌǃ ż ź ź ɖ ɭ Ȝ Ǖ

Âà ÇÍÛàÔá ÓÔì õííòÔßßõáÚ êÁÔãìÚÔ Áìãí÷ Ýá ÔìßÝáë ÚÝÏò Ôí ÏÝí ÷õà ïè ÃÍáõÍì Ýà ìäÛÍáÜÅõíÔõà ÷ÍÛßìÔÝÐÛÔ ÌÔìÞÔ ÓÔí ÅÍßÔìí ÷õ íÔÛÔáè

åîèåè ¿ã åâ ÊÛì ñêêîÊÙÙñÛÒêÊéÞÎÎÛñÛÒ ¿éÙ ³ÊÙÆÔÖÝéã °òÉÖêÆÔÊé ¼ÝéÕ ØÀÚàÎÊé ÊÖÛÊê ÊñéÝàÀÖêÆÔÊÛ ¬éÖÊÉÊÛêÈ ÂòÕÞìÓÜÖì ÅñìÖñá ÖëàÞâÔ åÕèåèÜóåèóèôøåâ åâèåè ÈÍ åï ÊÛì ñêêîÊÙÙñÛÒêÊéÞÎÎÛñÛÒ ¹ÆÔÖÊÓÄÊÎÊÔÙ Îòé ²ÖÆÔîÊÛÄÊéÒ Ì É¿ê ­Êô¿Ùîê¿ÚÊ «ÛÉÊ ÉÊé ¸ÊÕ óÝÙñîÖÝÛ ßÜßËìßÜ ÖÛ ÊéÙÖÛ ÅñìÖñá ÄÞÓÜïÖâÒÖëÛ Þá ÊïÐÕïÝ ÜÐñìÈ åâèåèÜØèØèôøåâ

åâ ÊÛì ªÖÊ ½ÝÆÔÊ ÄÊÒÖÛÛî ÚÖî ¸ÊóÝÙñÕ îÖÝÛÍ ¯ÛÎÝé¿ÉÖÝÕ¬ÝéñÚ ñã ¿ã ÚÖî ®¿ÛêÕ ÔéÖêîÖ¿Û ¹îéÞÄÊÙÊÇ ÙÙÊê êÝÙÙ êÖÆÔ ÀÛÉÊéÛÈ Ûñé ÄÊÖ ÚÖé ÛÖÆÔîå ¹ÊÔÛêñÆÔî Û¿ÆÔ ¸ÊóÝÙñîÖÝÛ ñÛÉ ½ñÛêÆÔ Û¿ÆÔ ÊêîÀÛÉÖÒØÊÖî

ôåèåè Åã åâ ÊÛì ªÖÊ ½ÝÆÔÊ ÄÊÒÖÛÛî ÚÖî ¸ÊóÝÙñÕ îÖÝÛÍ º¿ÙØêÔÝô ¿ñê ÉÊé ¾ñØñÛÎîÇ ÊîÊÖÙÖÒî ¿ÙÙÊÍ ³Öî ¹îÊοÛÖÊ ²ÝÔ¿ñê ñã¿ã ÉÖóäàñïÞäâì÷Öâïëñá ÈäÕÖôÞà

åïèåè ÅÝ åÕÜôøÊÛì ½ÖÙÙö é¿ÛÉîê ØéÖîÖêÆÔÊê »éîÊÖÙ òÄÊé ÉÖÊ ¸ÊóÝÙñîÖÝÛ ßÜßËìßÜ ·ÊîÊé é¿ÛÉîÈ ÙÊõ¿ÛÉÊé ­¿ÙÙñêÈ »ÙéÖÆÔ ¹ÆÔÞÙÊé ñâÕÖìßÐâ÷àÖëÝÍÞààöÝëÐâÕïÝ ÊïÞÙïñâÛ

ôîèåè Èã åØ ÊÛì ³ñêÖØ ÖÛ ÉÊé ñêêîÊÙÙñÛÒ »ÚØÀÚàÎîÊ ½ÊÒÊ ÉÊé ³ÝÉÊéÕ ÛÊã ½ÖÙÔÊÙÚ ¹ÆÔÚÖÉ ñÛÉ ÉÖÊ ´ÝóÊÚÄÊéÒéñààÊ ÈäïìÕÐá ÅñìÖñá Ø ¿äëñá Ùòë Ãñâìï ñâÕ ÀÖìÓÜÞÓÜïÖ

ôÕèåè Åã åÕ ÊÛì ¼Ýéîé¿ÒÈ ªÖêØñêêÖÝÛ á¸ÖÛÒóÝéÙÊÕ êñÛÒ ÉÊé ®» ÊéÙÖÛâÇ ªÊé ½ÊÖÕ Ú¿éÕ±ÝÚàÙÊõã ªÖÊ ÊéêîÊ ÉÊñîÕ êÆÔÊ ¸ÊàñÄÙÖØ ¿Ùê Ê÷ñÒêàñÛØî ÉÊé àÝÙÖîÖêÆÔÊÛ ´ÊñÝéÉÛñÛÒ ÖÚ ´¿ÆÔØéÖÊÒêÉÊñîêÆÔÙ¿ÛÉã ½ÖñïìÓÜÖì ÁÞìïäëÞìÓÜÖì ÅñìÖñá åâ ÊÛì ªÖÊ ½ÝÆÔÊ ÄÊÒÖÛÛî ÚÖî ¸ÊóÝÙñÕ îÖÝÛÍ ÊîÊÖÙÖÒî ¿ÙÙÊÍ ¹÷ÊÛÖêÆÔÊ ²ÊêñÛÒ ÚÖî ¯ÛØ¿ ¬éÖÊÉéÖÆÔ ÉÖóäàñïÞäâì÷Öâïëñá ÈäÕÖôÞà

ïîôõô Ùèôè Åã åâ ÊÛì ªÖÊ ½ÝÆÔÊ ÄÊÒÖÛÛî ÚÖî ¸ÊóÝÙñÕ îÖÝÛÍ ³ñêÖØÕºÊõîÕÝÙÙ¿ÒÊÇ ¹îé¿êÕ êÊ ÎéÊÖ Ì ¬ÊÛêîÊé ÷ñ Ì ÔÖÊé ôÖéÉ êÆÔ¿éÎ ÒÊêÆÔÝêêÊÛÍ µÉÊé Ú¿Û î¿Û÷î ¬ÝõîéÝîîã «óÊÙÖÛ ¬ÞéêîÊé ñÛÉ ¿ÛÉ ÉÖóäàñïÞäâì÷Öâïëñá ÈäÕÖôÞà åøèôè Èã åï ÊÛì ¬òÔéñÛÒ æÙÙî¿ÒêÙÊÄÊÛ òéÒÊéØéÖÊÒ ÖÛ ÊéÙÖÛç ÅÑëßÞìÓÜÖì ÅñìÖñá

ñÛÉ

ôôèôè Àì åÕ ÊÛì ñêêîÊÙÙñÛÒêÊéÞÎÎÛñÛÒ »ÚØÀÚàÎîÊ ½ÊÒÊ ÉÊé ³ÝÉÊéÕ ÛÊã ­ÊêÆÔÖÆÔîÊÛ ¿ñê ·ÝîêÉ¿Ú ñÛÉ ¿ÄÊÙêÄÊéÒ ßÜßÑÕßÜÑÐ ÈäïìÕÐá ÅñìÖñá Ø ¿äëñá Ùòë Ãñâìï ñâÕ ÀÖìÓÜÞÓÜïÖ ôóèôèÜôóèïèôøåâ

ñô÷ Ùèóè Åã åâ ÊÛì ªÖÊ ½ÝÆÔÊ ÄÊÒÖÛÛî ÚÖî ¸ÊóÝÙñîÖÝÛÍ º¿ÙØêÔÝô ¿ñê ÉÊé ¾ñØñÛÎîÇ ¹ÝÙÖÕ É¿éÖêÖÊéî ÊñÆÔÍ ³Öî ¸¿ÙÎ ®ÝÎÎéÝÒÒÊ ÉÖóäñàïÞäâì÷Öâïëñá ÈäÕÖôÞà ïèóè ÅÝ ïèÜÕèóè ±ÝÛÎÊéÊÛ÷ ÷ñ ßøø °¿ÔéÊÛ ¬é¿ñÊÛô¿ÔÙéÊÆÔî ¼ÝéÔ¿ÛÒ ¿ñÎ Ì ¬é¿ñÊÛ ÖÛ ·¿éÙ¿Õ ÚÊÛî ñÛÉ ·ÝÙÖîÖØ ÖÚ ÖÛîÊéÛ¿îÖÝÕ Û¿ÙÊÛ ¼ÊéÒÙÊÖÆÔ ½ÖñïìÓÜÖ ñâÕÖìïÐÛ ¿òë ÅÖâìÓÜÖâÔ ÕÞÖ Þâ ÞÜëÖë ÅäÒÞàÞïÑï ÖÞâÛÖìÓÜëÑâßï ìÞâÕÔ óÖëôÖÞìÖâ ôÞë ÷ñë ÃàÑëñâÛ ÕÖë ÐëëÞÖëÖÙëÖÞÜÖÞï ÐñÙ ÕÞÖ çç éÐÓÝ ÓÖììÖëàÞâêè ÅÔÛì ÂáÖãìàÍòÝãáÔáÒ ÓÝÔ åøø ÆìÝÚÝáÍßíÐÛÍõæßÎò÷Ô õáÓ ÍßßÔ ËÔìÍáíòÍßòõáÚíæìãÚìÍààÔ ÓÔí ÉÛÔàÔáöÝáòÔìí ×áÓÔá ÈÝÔ Ýà ÂáòÔìáÔòÑ ÷÷÷ñðøøìçêòéòéöïíõôëïîñèéòíëî


å æ çéé ÚØà× à×äÞÛãâÙÞÝ

¬¸«¯º­Æ Ýä ´µ½«³«¸ ñøàË ¯ ´¿«¯­«´Ö¹µ´ª«¸½«¸¶¬¬«´º²¯®»´­

ÐèÛæäÙã ÑðäÜÛÜèßí ±òè÷ ÜÀÄÕ ÈÉÛ Ýä ´ÞôÉÛÃÉè àÝàË ÉÜÈÉï ÈÉè «èéïÉ ¾ÉÚïÙè×ÉÓ ÞÎÏ÷×ÉÚÚ Ì ÈÞÄÕ È×É ­ÉõÀÚï ÏÜÈÉï ÜÞÄÕ ÙÉ×Ü «ÜÈÉÛ àøä ´ÞôÉÛÃÉè àÝàËÆ ÈÉè ±À×éÉè ×éï ÀÃÓÉéÉï÷ïÆ È×É ¸ÉÖ áòÃÚ×Ù ÀòéÓÉèòÎÉÜÆ éÄÕèÉ×Ãï ÈÉè ¹ÞÚÈÀï ¾ÞÚÎÓÀÜÓ ·ÀÜ÷Éè ÀÜ éÉ×ÜÉ «ÚïÉèÜ òÜÈ ­ÉéÄÕõ×éïÉèÅ åªÀé õÞÜÀÄÕ õ×è òÜé ×Ü Ò °ÀÕèÉÜ ÎÉèÜ ôÞÜ ÀÚÚÉÛÆ õÀé òÜé Ú×Éà õÀèÆ Û×ï ÕÉ×ÔÉÜ ¹×ÜÜÉÜ ÓÉéÉÕÜï ÕÀÃÉÜÆ ÈÀé ×éï ØÉï÷ï ¾×èÙÚ×ÄÕÙÉ×ï ÓÉõÞèÈÉÜÍ ¯ÄÕ ÙÀÜÜçé ÙÀòÛ ÓÚÀòÃÉÜÅ õ×è éÞÚÖ ÚÉÜ ØÉï÷ï Ü×ÄÕï ÛÉÕè ÙÁÛáÎÉÜ ÛóéÖ éÉÜÆ õ×è ÈóèÎÉÜ ÷òéÀÛÛÉÜáÀÄÙÉÜ òÜÈ ÈÉÜ ®É×ÛÛÀèéÄÕ ÀÜïèÉïÉÜæÆ ÎèÉòï é×ÄÕ ÈÉè ÈÀÛÀÚé ññÖ°ÁÕè×ÓÉ òÜÈ ÚÁééï éÉ×ÜÉÜ ­ÉÎóÕÚÉÜ ÎèÉ×Ö ÉÜ ²ÀòÎÅ åÄÕÆ ×ÄÕ Ã×Ü òÜéÁÓÚ×ÄÕ ÓÚóÄÙÚ×ÄÕÍ ¾×É ÙßÜÜÉÜ õ×è ­Þïï ÈÀÜÙÉÜÆ ÈÀÔ ÈÀé ÚòïôÉèÓ×ÉÔÉÜ ÜòÜ ÉÜÈÚ×ÄÕ É×Ü «ÜÈÉ ÕÀÃÉÜ éÞÚÚÍæ ª×É ¹ÉÕÜéòÄÕï ÜÀÄÕ ¬è×ÉÈÉÜÆ õ×É é×É Õ×Éè ÷ò ºÀÓÉ ïè×ïïÆ ×éï É×ÜÉè ÈÉè ®ÀòáïÓèóÜÈÉ Îóè È×É ´ÞôÉÛÃÉèÖ èÉôÞÚòï×ÞÜÅ ¯ÕèÉÜ »èéáèòÜÓ ÜÀÕÛ é×É ×Ü ÈÉè ³ÉòïÉèÉ× ÈÉè ±×ÉÚÉè ³ÀïèÞéÉÜÆ È×É ÙÉ×ÜÉ ¹ÉÉéÄÕÚÀÄÕï ×Û ÃÉèÉ×ïé ôÉèÚÞèÉÜÉÜ ±è×ÉÓ ÛÉÕè éÄÕÚÀÓÉÜ õÞÚÚïÉÜä »ÜÈ ×Õè «èÓÉÃÖ Ü×é õÀè Ü×ÄÕï ÷òÚÉï÷ï É×Ü ¾ÀÎÎÉÜÖ éï×ÚÚéïÀÜÈéÀÃÙÞÛÛÉÜÆ ÈÀé ÀÛ ààä ´ÞôÉÛÃÉè ×Û ÎèÀÜ÷ßé×éÄÕÉÜ ÞÛá×ÊÓÜÉ òÜïÉè÷É×ÄÕÜÉï õòèÈÉä ¬óè È×É óèÓÉè ÈÉé é×ÄÕ ÀòÑßéÉÜÈÉÜ ±À×éÉèèÉ×ÄÕÉé ÃÉÈÉòïÉïÉ È×Éé ÀÃÉè ÙÉ×ÜÉéÎÀÚÚé É×Ü «ÜÈÉ ÈÉè ­ÉõÀÚï Ì ×Û ­ÉÓÉÜïÉ×Úä ª×É áÞÚ×ï×éÄÕÉÜ òéÉ×ÜÀÜÈÉèéÉï÷òÜÓÉÜ õòèÈÉÜ Û×ï ÷òÛ ºÉ×Ú ÓèÞÔÉè èòïÀÚ×ïÁï ÓÉÖ ÎóÕèïÆ òÎéïÁÜÈÉ òÜÈ ¬ÉÛÉÛÞèÈÉ áèÁÓïÉÜ Ü×ÄÕï Üòè È×É ¿É×ï òÛ ÈÉÜ Ýä ´ÞôÉÛÃÉèä åªÉè áÞÚ×ï×éÄÕÉ ³ÞèÈ õòèÈÉ ×Ü È×ÉéÉè ¿É×ï É×ÜÓÉÎóÕèïæÆ ÉèÖ ÚÁòïÉèï ÈÉè ®×éïÞè×ÙÉè ØßèÜ ¾É×ÓÉÚ ôÞÜ ±òÚïòèáèÞØÉÙïÉ ÉèÚ×Üä

DŽ Ɖ Ƌ Ƌ ŷ Ű ů Ŧ Ź Ǝ Ɖ Ŧ Ŧ ź ƙ Ǝ Ŧ Ƈ ŷ Ű ź ǃ Ŷ Ǝ ź Ɖ Ƌ Ű ŷ Ű ż Ƌ ů Ŧ Ŷ ǘ ƅ ů ż Ƌ ż Ƌ ů Ŧ Ŷ Ɣ Ű ŷ ŷƖ Ƈ ƀ Ź Ŧ Ƈ Ɋ Ɣ Ű ŷ ŷƖ Ƈ ƀ Ź Ŧ Ƈ

ÒÜäçåÜãð ÷êè ÕêæÛ×ôÜè Þ Ñêôê ×õñ ÛÜð õññôÜææõèâ îÜðæäè äè ÛÜð ÔÜ÷êæõôäêè ëéëÝòëéï äç ÓõñÜõç àöð Ñêôêâð×áÜ

ª×É áÞÚ×ï×éÄÕÉ ­ÉõÀÚï õÀè É×ÜÉ ÈÉè ¹ÄÕõÀÄÕéïÉÚÚÉÜ ÈÉè ØòÜÓÉÜ ¾É×ÛÀèÉè ¸ÉáòÃÚ×ÙÆ È×É éÞ éÄÕÚ×ÉÔÖ Ú×ÄÕ Û×ï ÈÉè ³ÀÄÕïóÃÉèÜÀÕÛÉ ÈÉè ´Àï×ÞÜÀÚéÞ÷×ÀÚ×éïÉÜ ÉÜÈÉïÉä ª×É ¬ÞÚÓÉ õÀèÉÜ ÈÉè ¿õÉ×ïÉ ¾ÉÚïÙè×ÉÓÆ ×Ü ÈÉÛ ÀòÄÕ ÈÉè àÝàË éÞ ÉèÚÉ×ÄÕÖ ïÉèïÉ ¾ÞÚÎÓÀÜÓ ·ÀÜ÷Éè õ×ÉÈÉè ÀÜ È×É ¬èÞÜï ÛòééïÉÆ òÜÈ ôÞè ÀÚÚÉÛ È×É ×ÜÈòéïè×ÉÚÚÉ ½ÉèÜ×ÄÕïòÜÓ ôÞÜ éÉÄÕé ³×ÚÚ×ÞÜÉÜ ØóÈ×éÄÕÉÜ ³ÉÜéÄÕÉÜä ¯Ü ¾ÉéïÉòèÞáÀ ÕÉèèéÄÕï éÉ×ïÕÉè ¬è×ÉÈÉÜ òÜÈ ÀòÄÕ ÓÚÞÃÀÚ ÓÉéÉÕÉÜ Ü×ÛÛï È×É ¿ÀÕÚ ÈÉè ÃÉõÀÎÎÜÉÖ ïÉÜ ±ÞÜÑ×ÙïÉ ÀÃä ÚÚÉèÈ×ÜÓéÅ ª×É

µáÎÉè÷ÀÕÚÉÜ éïÉ×ÓÉÜä ÚÚÉ×Ü ×Ü ÈÉÜ °ÀÕèÉÜ ñøàÐ òÜÈ ñøàì ÙÀÛÉÜ ÉïõÀ ðñÒøøø ³ÉÜéÄÕÉÜ ×Ü ÃÉÖ õÀÎÎÜÉïÉÜ ±ÞÜÑ×ÙïÉÜ òÛä »ÜÈ óÃÉè ìø ³×ÚÚ×ÞÜÉÜ ³ÉÜéÄÕÉÜ é×ÜÈ ÕÉòïÉ ÀòÎ ÈÉè ¬ÚòÄÕï ôÞè ±è×ÉÓ òÜÈ ­ÉõÀÚïä ª×É ¹ÉÕÜéòÄÕï ÜÀÄÕ ¬è×ÉÈÉÜÆ È×É ×Ü ÈÉÜ ¬ÉÚÈáÞéïÃè×ÉÎÉÜ ÷òÛ òéÈèòÄÙ ÙÞÛÛï òÜÈ ×Ü «òèÞáÀ ÎÀéï ôÉèÓÉéÖ éÉÜ éÄÕÉ×ÜïÆ é×É ×éï ô×ÉÚÉèÞèïé ÀÙÖ ïòÉÚÚÉè ÈÉÜÜ ØÉä å»ÜéÉèÉ ¾óÜéÄÕÉ é×ÜÈ É×ÓÉÜïÚ×ÄÕ ÉïõÀé ÛÉèÙõóèÈ×ÓÅ ¾×è õÞÚÚÉÜ Ü×ÄÕï ÛÉÕèÆ ÀÚé ÈÀéé õ×è ÕÉ×Ú ÷òèóÄÙÙÞÛÛÉÜÆ õÉÜÜ õ×è É×ÜÛÀÚ ÈÀé ®Àòé ôÉèÚÀééÉÜæÆ ÓÀÃ

ÉïõÀ É×Ü ññÖØÁÕè×ÓÉè ¹öèÉè ôÉèÓÀÜÖ ÓÉÜÉ ¾É×ÕÜÀÄÕïÉÜ ÷ò ·èÞïÞÙÞÚÚä ¯Ü éÉ×ÜÉÛ ®É×ÛÀïÚÀÜÈ ïÞÃï éÉ×ï °ÀÕÖ èÉÜ É×Ü ÃÚòï×ÓÉè óèÓÉèÙè×ÉÓä Õì×èèÜèÛÜ ÖÜð×èñô×æôõèâÜè òÄÕ ôÞè È×ÉéÉÛ ®×ÜïÉèÓèòÜÈ ÜÉÕÖ ÛÉÜ ±òÚïòèáèÞØÉÙïÉ ÉèÚ×Ü òÜÈ óÃÉè ìø ·ÀèïÜÉè ÈÀé °òÃ×ÚÁòÛ ÈÉè ´ÞôÉÛÃÉèèÉôÞòÚï×ÞÜ òÜÈ ÈÀé ÈÀèÖ Àòé èÉéòÚï×ÉèÉÜÈÉ «ÜÈÉ ÈÉé «èéïÉÜ ¾ÉÚïÙè×ÉÓé ÷òÛ ÜÚÀéé Îóè ô×ÉÚÎÁÚÖ ï×ÓÉ ½ÉèÀÜéïÀÚïòÜÓÉÜÆ È×É é×ÄÕ Û×ï ±è×ÉÓ òÜÈ ¬è×ÉÈÉÜ ×Û ¸ÀÕÛÉÜ É×ÜÉé ºÕÉÛÉÜõ×ÜïÉèé ÃÉÎÀééÉÜä ×é ÷òÛ

ø æïçåì ì ëïñéì ðïíôö êåéñåï äåð õåìñïòëð æóï õåéñèéðñíïéðèå æíïðèòìç éì îíñðäë ÔãÛ ÷ôðÚÛ ÚãÛ ÑéöÛæ×ÛððÛöéåôóãâ éç ãç ÚÛç ×ÛãÚÛç ÚÛôóñØáÛç ÓóÕÕâ óÛç çÕØá êèßÞ ÛðøÖáåóÙ ÷ãÛ ÷ãðÚ ñãÛ áÛôóÛ ÷ÕáðàÛçéææÛçí ¼ÃÉè ô×ÉÚÉ °ÀÕè÷ÉÕÜïÉ ÃÚ×Éà È×É ´ÞôÉÛÃÉèèÉôÞÚòï×ÞÜ É×ÜÉ ôÉèéÄÕÁÛïÉ òÜÈ ÷òÚÉï÷ï éÞÓÀè ÎÀéï ôÉèÓÉééÉÜÉ ¸ÉôÞÚòï×Ö ÞÜÆ Û×ï ÈÉè é×ÄÕ ÙÉ×ÜÉ áÞÚ×ï×éÄÕÉ ¹ïèßÛòÜÓ ôÞèÃÉÕÀÚïÚÞé ×ÈÉÜï×Î×÷×ÉèÖ ŵż ůŰŹ ŷŰŦ Ŧ ïÉä ½ÞÜ éÞ÷×Ö Ó×ðôäè Õ×ØðêøÚ ÀÚÈÉÛÞÙèÀÖ ÒäñôêðäåÜð ï×éÄÕÉè Ã×é ÙÞÜéÉè ôÀï×Ö ôÉè ¹É×ïÉ õòèÈÉ é×É ôÞè ÀÚÚÉÛ òÜïÉè ÈÉÛ ²É×ïÓÉÈÀÜÙÉÜ ÈÉè ÃÉÈèÞÕïÉÜ µèÈÜòÜÓ ÃÉïèÀÄÕïÉïä

¯Ü ÈÉè ªª¸ õ×ÉÈÉèòÛ ÃÉéïÁï×ÓÖ ïÉ é×É ÈÀé ªÞÓÛÀÆ ÈÀéé ÈÉè èÉÖ ôÞÚòï×ÞÜÁèÉ ¹×ÉÓ ÀÜ È×É ¬óÕèòÜÓ ÈòèÄÕ É×ÜÉ ÙÞÛÛòÜ×éï×éÄÕÉ ôÀÜïÓÀèÈÉáÀèïÉ× ÓÉÙÜóáÎï éÉ× Ì È×É Éé ×Û ´ÞôÉÛÃÉè àÝàË ÜÞÄÕ Ü×ÄÕï ÓÀÃä ª×ÉéÉé ªÉÜÙÛòéïÉè ÈÞÛ×Ü×ÉèïÉ ×Ü ÈÉè ªª¸ Ã×é àÝËÝÆ ÈÀé ÃòÜÈÉéÖ ÈÉòïéÄÕÉ Õ×ÜÓÉÓÉÜ õÀÜÈÉÚïÉ é×ÄÕ éÉ×ï ÈÉÜ éÉÄÕ÷×ÓÉè °ÀÕèÉÜ ÷òè ²É×ïÎÞèÛÉÚ ÈÉè ôÉèáÀééïÉÜ ÕÀÜÄÉÆ õÀé È×É ¾É×ÛÀèÉè ¸ÉÖ áòÃÚ×Ù Ã×é ÷ò ×ÕèÉÛ »ÜïÉèÓÀÜÓ ÃÉÚÀéïÉï ÕÀÃÉä É×ÈÉ ¹×ÄÕïõÉ×Ö éÉÜ é×ÜÈ ÕÉòïÉ ÀÚé óÃÉèÕÞÚï ÀÜÖ ÷òéÉÕÉÜä ª×É ´ÞôÉÛÃÉèèÉôÞÚòÖ ï×ÞÜ áèÁéÉÜï×Éèï é×ÄÕ ÕÉòïÉ ÀÚé ÈÉè Ùòè÷÷É×ï×Ó ÉèÕÉÚÚïÉ ­ÉÓÉÜÖ éïÀÜÈ É×ÜÉé ØòÃ×ÚÁòÛéÃÉÈ×ÜÓÖ ïÉÜ òÎÛÉèÙéÀÛÙÉ×ïééÄÕòÃÉéä ³×ï ×ÕÛ ôÉèÓÉõ×ééÉèï é×ÄÕ òÜÖ éÉèÉ ¿É×ï ÈÉè ¾òè÷ÉÚÜ òÜéÉèÉè ÈÉÛÞÙèÀï×éÄÕÉÜ ¯ÈÉÜï×ïÁïä

Îç÷ãÛÝÛðç åÖññó ñãØá ÚãÛ Ðéçñóðôäâ óãéç ÚÛñ èì ÑéöÛæ×Ûðñ Õåñ îÓØáãØäñÕåñóÕàï ôçæãóóÛå×Õð ÕôÝ ÚÕñ ÏÕáð êèêÜ øôðõØäÝõáðÛçí ªÉè ²òÈÉÜÈÞèÎÎÖ®×ïÚÉèÖ·òïéÄÕ ôÞÜ àÝñð éïÉÚÚïÉ É×ÜÉ È×èÉÙïÉ ÜïõÞèï ÈÉè ­ÉÓÉÜèÉôÞÚòï×ÞÜ ÀòÎ È×É ´ÞôÉÛÃÉèèÉôÞÚòï×ÞÜ ÈÀèÆ òÜÈ ÈÉè °òÈÉÜáÞÓèÞÛ ôÞÜ àÝðË Ó×ÜÓ õ×ÉÈÉèòÛ ÞèÓÀÜ×éÀÖ ïÞè×éÄÕ ôÞÜ ÈÉÜ ­ÉÈÉÜÙôÉèÀÜÖ éïÀÚïòÜÓÉÜ ÈÉé ´¹Ö¸ÉÓ×ÛÉé ÷òè «è×ÜÜÉèòÜÓ ÀÜ È×ÉéÉÜ ·òïéÄÕÖ ôÉèéòÄÕ Àòéä ¾×ÄÕï×ÓÉè ×éï ÀÃÉè È×É ÓÉéÄÕ×ÄÕïéÙòÚïòèÉÚÚÉ ¼ÃÉèÖ ÚÀÓÉèòÜÓÅ ªÉè Ýä ´ÞôÉÛÃÉè ÃÉÈÉòïÉï É×ÜÉ É×Ü÷×ÓÀèï×ÓÉ òÜÈ ÓÉÓÉÜéÁï÷Ú×ÄÕÉ ¼ÃÉèÚÀÓÉèòÜÓ ôÞÜ ÉáÞÄÕÀÚÉÜ «èÉ×ÓÜ×ééÉÜ ÈÉé ôÉèÓÀÜÓÉÜÉÜ °ÀÕèÕòÜÈÉèïéÆ È×É È×É ¹ÄÕÀÎÎòÜÓ ÈÉè ÉèéïÉÜ ÈÉòïÖ éÄÕÉÜ ªÉÛÞÙèÀï×É Û×ï ×ÕèÉè ¿ÉèéïßèòÜÓ òÜÈ ÈÉè ÛßèÈÉè×Ö éÄÕÉÜ °òÈÉÜôÉèÎÞÚÓòÜÓ ÉÃÉÜéÞ

×Ü É÷×ÉÕòÜÓ éÉï÷ï õ×É Û×ï ÈÉè Îè×ÉÈÚ×ÄÕÉÜ ¼ÃÉèõ×ÜÈòÜÓ ÈÉè éïÀÀïééÞ÷×ÀÚ×éï×éÄÕÉÜ ª×ÙïÀïòè àÝËÝ Ì ÈÉè Ýä ´ÞôÉÛÃÉè ×éï ÈÉè É×ÓÉÜïÚ×ÄÕÉ Õ×éïÞè×éÄÕÉ ­ÉÈÉÜÙÖ ïÀÓ ÈÉè ÉèÚ×ÜÉè ¸ÉáòÃÚ×Ùä Îç÷ãÛÝÛðç ÷ãðäóÛ ÚÕñ àÛ÷ÕåóñÕæÛ ÍåÛæÛçó ÚÛð ÒÛöéåôóãéç ãç ÚÛð ÔÛãæÕðÛð ÒÛëô×åãä çÕØáí ª×É ´ÞôÉÛÃÉèèÉôÞÚòï×ÞÜ ôÉèÚ×ÉÎ ÷ò ×ÕèÉÛ ÉÓ×ÜÜ óÃÉèèÀéÄÕÉÜÈ ÓÉõÀÚïÎèÉ×ê Éèéï È×É ÃèòïÀÚÉ »ÜïÉèÖ ÈèóÄÙòÜÓ ×ÕèÉè ¸ÀÈ×ÙÀÚ×é×ÉèòÜÓ ×Û éÞÓÉÜÀÜÜïÉÜ ¹áÀèïÀÙòéÀòÎéïÀÜÈ òÜÈ ×Ü ÈÉè ×ÚÈòÜÓ ôÞÜ ¸ÁïÉèÉáòÖ ÃÚ×ÙÉÜ ÷ÞÓ ØÉÜÉ ÃÚòï×ÓÉ ¹áòè ÈÉè ­ÉõÀÚïÆ È×É ÎÞèïÀÜ É×ÜÉ éÄÕõÉèÉ áÞÚ×ï×éÄÕÉ ²Àéï ÈÉè ¾É×ÛÀèÉè ¸ÉÖ áòÃÚ×Ù òÜÈ ×ÕèÉè ÜòÜ òÜôÉèéßÕÜÖ Ú×ÄÕ ÓÉéáÀÚïÉÜÉÜ èÃÉ×ïÉèÃÉõÉÖ ÓòÜÓ ÀòéÛÀÄÕïÉä

çïì èóêíìñ ôöìððöì éîïðïò ÷ëóìøïððì

ñÐä ´ÞôÉÛÃÉè Éè×ÜÜÉèï ÃÉ×éá×ÉÚéÖ õÉ×éÉ É×ÜÉ òééïÉÚÚòÜÓ ×Û ¹ïÀÈïÖ ÛòéÉòÛ ¹áÀÜÈÀò ÀÜ ÈÀé ±è×ÉÓéÓÉÖ ÎÀÜÓÉÜÉÜÚÀÓÉè ¸òÕÚÉÃÉÜä òÎ ÈÉÛ ­ÉÚÁÜÈÉ ÈÉè ÉÕÉÛÀÚ×ÓÉÜ ºèÀÃèÉÜÜÖ ÃÀÕÜ õòèÈÉÜ Ã×é ÷ò ÐÐøø ·ÉèéÞÜÉÜ ÓÉÎÀÜÓÉÜ ÓÉÕÀÚïÉÜ Ì ôÞè ÀÚÚÉÛ Ãè×ï×Ö éÄÕÉ ¿×ô×Ú×éïÉÜÆÈ×É Éé ÷òÛ ±è×ÉÓéÀòéÖ ÃèòÄÕ Ü×ÄÕï ÛÉÕè Àòé ªÉòïéÄÕÚÀÜÈ ÕÉèÀòé ÓÉéÄÕÀÎÎï ÕÀïïÉÜä «èéï ÀÛ ñÒä ´ÞôÉÛÃÉè àÝàË ÉÜÈÉïÉ Îóè ô×ÉÖ ÚÉ ³ÉÜéÄÕÉÜ È×É ­ÉÎÀÜÓÉÜéÄÕÀÎï ×Ü ÈÉÛ å«ÜÓÚÁÜÈÉèÚÀÓÉèæä ªÉè Õ×éïÞè×éÄÕÉ Ú×ÄÙ õ×èÈ ÈòèÄÕ ³ÀÕÜòÜÓÉÜ Îóè È×É ­ÉÓÉÜõÀèï ÉèÓÁÜ÷ïä «×Ü ¿É×ÄÕÉÜ åÎóè É×Ü Îè×ÉÈÖ Ú×ÄÕÉéÆ éïÀèÙÉéÆ ÓÉõÀÚïÎèÉ×Éé «òèÞÖ áÀæ éÉï÷ï ÉïõÀ ÈÉè ÕÞèôÉèÃÀÜÈ ÉèÚ×Ü òÜÈ ÓÉÈÉÜÙï ÈÉé °òÃ×ÚÁòÛé ÈÉé ±è×ÉÓéÉÜÈÉé Û×ï É×ÜÉè ÃÉéÞÜÖ ÈÉèÉÜ ½ÉèÀÜéïÀÚïòÜÓÅ ¯Ü ÈÉè Õ×éïÞÖ è×éÄÕÉÜ ±Àá×ïòÚÀï×ÞÜéõÞÄÕÉ ôÞÛ ààä Ã×é àËä ´ÞôÉÛÃÉè ÙÞÛÛÉÜ óÃÉè Òøø ³òé×ÙÉè ÜÀÄÕ ÉèÚ×Üä ½ÞÙÀÚÉÜéÉÛÃÚÉé Àòé ²ÁÜÈÉèÜ õ×É »ÜÓÀèÜÆ ¬èÀÜÙèÉ×ÄÕ ÞÈÉè ÞéÜ×ÉÜ òÜÈ ®Éè÷ÉÓÞõ×ÜÀ ôÉèéÄÕÛÉÚ÷ÉÜ ÷ò É×ÜÉÛ ÓèÞÔÉÜ ÕÞè òÜÈ ÷É×ÓÉÜÅ ³òÖ é×Ù ÙÉÜÜï ÙÉ×ÜÉ ­èÉÜ÷ÉÜä ³òé×Ù õÁÕÚï ÷òÛ «ÜÈÉ ÈÉé ºÕÉÖ ÛÉÜõ×ÜïÉèé ÀÛ àëä ³Áè÷ ÀòÄÕ ÈÉè ½ÉèÉ×Ü ÀááÉÚÚÀ ÉèÚ×Ü ÀÚé ³ÉÈ×òÛÆ òÛ ÈÉè µáÎÉè ôÞÜ ±è×ÉÓ òÜÈ ­ÉõÀÚï ÷ò ÓÉÈÉÜÙÉÜä ­Ééá×ÉÚï õÉèÈÉÜ ÀÜ ØÉÜÉÛ ÃÉÜÈ È×É ¾ÉèÙÉ ôÞÜ ±ÞÛÖ áÞÜ×éïÉÜ õ×É ­òéïÀô ®ÞÚéïÆ È×É ÈÀé ºÕÉÛÀ ÀòÎÓè×ÎÎÉÜä ¿òÈÉÛ ÙÞÛÛï Éé ÷òè »èÀòÎÎóÕèòÜÓ ÈÉé ¾ÉèÙÉé åÙÀòÛ ÜÞÄÕæÆ ÈÀé ¹ïÉôÉÜ ®ÉÉÚÉ×Ü ×Û òÎïèÀÓ ÈÉé ½ÉèÉ×Üé ×Û ­ÉÈÉÜÖ ÙÉÜ ÀÜ È×É ºÞïÉÜ ÈÉé «èéïÉÜ ¾ÉÚïÖ Ùè×ÉÓé ÙÞÛáÞÜ×Éèï ÕÀïä éîïðïò ÷ëóìøïððì ÙÜßà×ááãÜ ÉèÚ×ÜÉè ½ÉèÚÀÓ ­Ûî ­ÉéÄÕÁÎïéÎóÕèÉèÅ °ÉÜé ±ÀòÉèÀòÎ ½ÉèÛÀèÙïòÜÓÅ ½¿ ³ ½ÉèÛÀèÙïòÜÓ ­Ûî âÉèÚ×ܳÉÈ×ÉÜã ÚïÉ °ÀÙÞÃéïèÀÔÉ àøÐ àøÝìÝ ÉèÚ×Ü ­ÉéÄÕÁÎïéÎóÕèÉèÅ ÜÈèÉÉ ¬è×ïéÄÕÉ ·èÞØÉÙïôÉèÀÜïõÞèïòÜÓÅ ¹ïÉÎÀÜ×É ·ÚÀéÄÕÙÉ ºÉÚä øðø ñð ñë Ðð Ýð ÃÉèÚ×ÜäéÞÜÈÉèáèÞØÉÙïÉÂÈòÛÞÜïäÈÉ ªèòÄÙÅ ½¿ ÉèÚ×ÜÉè ¿É×ïòÜÓéÈèòÄÙ ­Ûî Û ¾ÀééÉèõÉèÙ ààÆ àøðìÐ ÉèÚ×Ü ²ÀöÞòïÆ ·èÞÈòÙï×ÞÜÅ ÛÈéèÉÀï×ôÉ ­Ûî ­ÉéÄÕÁÎïéÎóÕèÉèÅ ±ÚÀòé ÀèïÉÚé ¸ÉÈÀÙï×ÞÜÅ ÜïØÉ ´ÀòÛÀÜÜ âôÉèÀÜïõäã ·Õ×Ú×á òÃèÉô×ÚÚÉ º×ïÉÚÃ×ÚÈÅ ³ßÃÉÚõÀÓÉÜ ÀÚé Àèè×ÙÀÈÉÜÆ Àòé ÈÉè òééïÉÚÚòÜÓ åÉèÚ×Ü ×Ü ÈÉè ¸ÉôÞÖ Úòï×ÞÜæ â³òéÉòÛ Îóè ¬ÞïÞÓèÀÏÉãÆ Ç ¹ïÀÀïÖ Ú×ÄÕÉ ³òéÉÉÜ ÷ò ÉèÚ×ÜÆ ±òÜéïÃ×ÃÚ×ÞïÕÉÙ Ì ·ÕÞïÞïÕÉÙ ¾×ÚÚö ¸ßÛÉè í ¾×ÚÚö ¸ßÛÉè

100 Jahre Revolution  
100 Jahre Revolution  
Advertisement