Page 1

helperbel Wijkkrant van Helpman

• Hé, de gevangenis staat open! • Nieuwe ondernemers in Helpman • Singelier • Kunst en graffiti

2014

4


ESTHER DE BOS

050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47 www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

MENNES REPARATIEBEDRIJF FRANS DATEMA Verlengde Hereweg 48 - 54 deco reparatie en verkoop van:

HOME radio’s, tv’s, wasmachines,

9722 AE Groningen (Helpman) Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat

GORDIJNEN, ZONWERINGEN, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN, REPRODUKTIES, INLIJSTEN

jeSCHILDERSook doet.EN BEHANGWERK Waarheen je ook gaat... SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF GLAS EN TAPIJTEN koelkasten, drogers enz.

Bij Oudman Schoenen staanpas

ers Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR deU. voeten van klanten Stadj centraal. Uw beide voeten worden gemeten in lengte en breedte! Daarna zoeken 12 wij samen met u een passende schoen.

Het grootste deel van het assortiment is geschikt voor eigen inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF 050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid www.oudman.nl


Inhoudsopgave Nieuws van het wijkcomité

Voortgang m.b.t. Zuidelijke Ringweg Kort verslag ALV

6 7

Wijk in beeld

Vreemde wezens in Helpman De achterkant van Helpman

4 35

Nullen in de tuin: sculptuur Richard Deacon bij DUO Duizend stukjes herplaatst

9 17

Wethouders de wijk in Zorg veranderd

10 11

Justa Hornstra fiets voor Cycle4Girls Hé, de gevangenis staat open

23 28

Café Singelier: succes geen toeval Nieuwe ondernemers in de wijk

20 32

Veilig en gezellig schieten onder de grond Benefietconcert Helperkerk

14 27

Activiteiten Bibliotheek

25

Kunst en Architectuur

Nieuws van de gemeente Mensen in de wijk Werken in de wijk

Activiteiten in de wijk Service

Colofon

10

23

28

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en Rabenhauptterrein. Oplage: 5500. Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Ronald van der Meulen, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren, Roelof van der Wal. Eindredactie: Ronald van der Meulen. Acquisitie advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl. De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 4, december 2014

3


Foto: Harm Draaijer

Niet alle kunst en versieringen in de wijk hebben de formele weg van toetsing en goedkeuring door het bevoegd gezag gevolgd. Wie goed rondkijkt, kan daar veel voorbeelden van aantreffen. Zoals op deze half-pipe voor skaters. Meer over graffiti in de wijk op de pagina’s 18 en 19.

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 4, december 2014

5


Ontwikkelingen Zuidelijke Ringweg: een update Sinds het verschijnen van de vorige Helperbel (september j.l.) hebben er weer veel ontwikkelingen rondom de Zuidelijke Ringweg plaatsgevonden. De projectorganisatie heeft de ingediende zienswijzen beoordeeld, waaronder die van de Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg en die van ons. Dit heeft helaas niet gebracht wat wij er van verwachtten. Het plan - met al zijn ingrijpende gevolgen voor onze wijk - ligt er nog nagenoeg onveranderd. Gevolgen leefbaarheid en verkeersveiligheid Door het vervallen van op- en afritten moet het verkeer meer kilometers door de wijk afleggen om op de ring of op de plaats van bestemming in de wijk te komen. Wegen die geschikt zijn om grotere hoeveelheden verkeer te bedienen, zoals de (Verlengde) Hereweg, worden rustiger, terwijl straten waar mensen wonen drukker worden. Ook ontstaan gevaarlijke situaties voor fietsers. Tijdens onze Algemene Ledenvergadering in oktober heeft Dirk Slotboom de gevolgen voor onze wijk in een heldere presentatie nog eens onder de aandacht gebracht. Een paar van de door hem gebruikte dia’s willen we u niet onthouden. Ringweg niet veiliger, problemen in Groningen Zuid Niet alleen in Helpman ontstaan grote problemen door de plannen. In feite ontstaan problemen in geheel GroningenZuid. En door het vervallen van op- en afritten wordt de Stad als geheel minder

6

bereikbaar. Er worden grote offers gebracht, zowel qua leefbaarheid en veiligheid als financieel (circa EUR 700 miljoen), enkel om de stoplichten op het Julianaplein maar te kunnen laten vervallen. Ter illustratie een voorbeeld: uit de zogenoemde ‘Kwantitatieve verkeersveiligheidsanalyse’ (een onderdeel van de officiële plandocumenten!) blijkt dat de nieuwe ringweg niet veiliger wordt dan de huidige, maar zelfs iets onveiliger. Er zullen na de aanpak naar verwachting twee ernstige ongevallen per jaar méér plaatsvinden dan wanneer het project niet wordt uitgevoerd.


Nieuws van het wijkcomité Procedure De Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg is een procedure gestart tegen de plannen, een procedure waaraan Wijkcomité Helpman deelneemt. Zonder de vele donaties van u, de bewoners van onze prachtige rustige groene wijk, was dat niet mogelijk geweest! Op het moment van het uitbrengen van deze Helperbel (december 2014) zijn de beroepschriften ingediend en zijn we in afwachting van het verloop daarvan. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte! Michel van den Heuvel, Wijkcomité Helpman.

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering [ALV] van het Wijkcomité Helpman op 29 oktober 2014. De ALV (die vanaf 2014 één keer per jaar wordt gehouden) werd bezocht door ruim vijfendertig leden. Er is uitgebreid gesproken over de parkeerdruk door het parkeergedrag van de medewerkers van DUO en de gemeente (Buiterplein). Bewoners van met name de Mozartstraat en de Bachkade hebben te maken met toenemende parkeerdruk die niet is verbeterd door de ingebruikname van de parkeergarage in het DUO gebouw. De voorzitter meldt dat er vanuit het Wijkcomité een briefwisseling is gevoerd met beide instanties en dat er binnenkort een gesprek plaatsvindt met de gemeente, waarbij bewoners van de Mozartstraat en de Bachkade aanwezig zullen zijn. Het is nog niet gelukt een

gesprek te plannen met DUO. Er werd opnieuw gesproken over het Helperplein en de omgeving daarvan. De rijrichting van de toe- en afritten zal worden omgedraaid en de nadelen daarvan werden in de vergadering besproken. Derk Slotboom van de Stichting Leefomgeving gaf een zeer helder overzicht van de stand van zaken m.b.t. de Zuidelijke Ringweg. Een kort overzicht daarvan vindt u op deze pagina’s. De ledenvergadering heeft tevens de begroting voor 2015 vastgesteld.

Helperbel nr. 4, december 2014

7


de complete oplossing om GEwiCht tE vErliEzEn

zo simpel als 1,2,3! 1) Fitness

Curves biedt een volledige workout van kracht- en cardiotraining in slechts 30 minuten, speciaal ontwikkeld voor vrouwen.

2) Maaltijdplan Gezonde en makkelijk te volgen maaltijdplannen die helpen om de stofwisseling te verhogen en vet te verbranden.

3) persoonlijke CoaChing

Er is altijd een coach; in het Curves circuit en tijdens wekelijkse groepssessies om je vooruitgang te bespreken en je te motiveren.

Begin Het JaaR goed en staRt nU met

50%

curves groningen Pc Hooftlaan 2b 9721JM groningen 050-5250067

koRting

*De korting geldt op de eenmalige begeleidingskosten voor nieuwe leden bij het afsluiten van een jaarlidmaatschap per automatische incasso. Š2015 Curves International, Inc. (1400)

vind een club in de buurt, ga naar Curves.nl


Kunst en architectuur in Helpman

Tekst: Ronald van der Meulen Foto: Roelof van der Wal

Nullen in de tuin Volgens de ‘percentageregeling beeldende kunst’ kan bij nieuwbouwprojecten van de overheid een bepaald percentage van de bouwsom bestemd worden voor kunst. In het kader van die regeling is onlangs in de tuin van het ‘cruiseschip’ – de kantoren van DUO en de Belastingdienst - een beeld geplaatst van de Britse beeldhouwer Richard Deacon. Richard Deacon behoort tot de generatie Britse beeldhouwers die vanaf het eind van de jaren zeventig de beeldhouwkunst

opschudde. In 1987 ontving hij de prestigieuze Turner Prize voor zijn werk. Sindsdien heeft hij grote exposities gerealiseerd en in veel landen beelden voor de openbare ruimte gemaakt, onder meer bij knooppunt Rottepolderplein bij Haarlem. Het nu in Groningen geplaatste beeld bestaat uit vijf delen met daarin hoeken. Het beeld symboliseert getallen die bij het dagelijkse werk van de Belastingdienst en de Dienst Uitvoering Onderwijs een grote rol spelen.

Informatie over kunst en architectuur in Groningen vindt u op www.staatingroningen.nl, een online kunst- en architectuurgids met informatie over talloze gebouwen, projecten en kunstwerken in de stad.

Helperbel nr. 4, december 2014

9


Groningen werkt met wijkwethouders In Groningen heeft iedere wijk straks een eigen wijkwethouder. Deze manier van werken is afgesproken in het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’. Door wijkwethouders in te zetten wil het college het gebiedsgericht werken versterken. Wijkinitiatief De wijkwethouders sturen de nieuwe manier van werken in de wijken aan, waarbij de kracht en het initiatief van de wijk voorop staan. De wethouders zijn aanjager van nieuwe specifieke vraagstukken en projecten in hun wijken en onderhouden er nauwe contacten: zowel met bewoners en ondernemers als met de professioneel betrokkenen bij de wijk. De nieuwe aanpak past in het streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet en niemand aan de kant blijft staan. Om dat te bereiken wil de gemeente op een open, laagdrempelige manier samen met alle betrokkenen in de wijk activiteiten en initiatieven ondersteunen. De wijken in Vanaf november 2014 gaan de wijkwethouders hun wijken in. Ze willen er praten over de belangrijkste aandachtspunten in de wijk: wat speelt er nu en in de toekomst. Samen met alle betrokkenen gaan de wijkwethouders actief op zoek naar nieuwe ideeën en plannen. Alle wethouders kunnen een eigen budget inzetten, bedoeld om acute problemen op te lossen en initiatieven in de wijk te stimuleren.

10

Sociale teams De gemeente werkt met sociale teams in de wijken om de decentralisatie in de zorg, jeugdzorg en werk in goede banen te leiden. Het integraal gebiedsgericht werken sluit hierbij aan: gezamenlijk richten ze zich op het aanbod van collectieve voorzieningen. Contact

Ton Schroor is de wijkwethouder voor stadsdeel Zuid, dat bestaat uit de volgende wijken: Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, Rivierenbuurt, Herewegbuurt, Oosterpoort, Corpus den Hoorn, Hoornsewijken, Piccardthof, De Wijert, Helpman / Coendersborg. Wilt u contact opnemen met uw wijkwethouder over iets dat speelt in uw wijk? De wethouder is per mail bereikbaar: ton. schroor@groningen.nl U kunt ook bellen met de gemeente via 14 050 (zonder netnummer). Dit nummer is bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.


Nieuws van de gemeente De zorg in Groningen verandert Veranderingen in zorg en Wmo Ons dagelijks leven: school, werk, kinderen opvoeden, zorgen voor familie en bekenden, sporten, leuke dingen doen. De meeste mensen doen dat op eigen kracht en regelen het zelf. Toch heeft iedereen voor korte of langere tijd wel eens hulp en ondersteuning nodig. Sommigen hebben blijvend hulp nodig. Bijvoorbeeld door ouderdom, werkloosheid, het hebben van schulden, opvoedingsproblemen, ziek zijn of andere beperkingen.  Een deel van deze hulp werd tot nu toe geregeld door de landelijke overheid of provincies. Dat verandert per 1 januari 2015. Vanaf die datum worden een aantal nieuwe wetten van kracht: de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Participatiewet. Hierdoor komen er veel (nieuwe) taken bij de gemeente Groningen te liggen. Dit gebeurt om de zorg en ondersteuning dichterbij de mensen te brengen en duidelijker en eenvoudiger te maken. Maar het moet ook  met  minder geld gedaan worden. De gemeente Groningen heeft hiervoor een plan opgesteld.  Informatie Wat betekent dit voor u?  Wat verandert er?  Op de site van de gemeente Groningen wordt alle informatie voor u op een rij gezet: Zie http://gemeente.groningen.nl/hvd/ wmo-hvd/de-zorg-in-groningen-verandert

WIJ Groningen nieuwe naam voor sociale wijkteams WIJ Groningen is de nieuwe, overkoepelende naam voor de sociale wijkteams in Groningen. Alle Stadjers, van jong tot oud, kunnen voor informatie, ontmoeting, ondersteuning en jeugdzaken terecht bij hun eigen WIJ-team in de buurt. De nieuwe teams van WIJ Groningen worden vanaf volgend jaar fasegewijs ingevoerd. Onder WIJ Groningen bundelen diverse organisaties hun krachten. Het gaat hierbij om de sociale teams, de Stips (steun- en informatiepunten in de wijk), het Zorgloket en de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Op dit moment zijn er sociale teams in Selwerd, Vinkhuizen, Beijum, Lewenborg, de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk. De gemeente Groningen start binnenkort met een communicatiecampagne rondom WIJ Groningen. Flexibel concept WIJ Groningen is een overkoepelende naam. Er komen elf WIJ-teams in de stad. Voor alle Stadjers een team dicht bij huis. De teams krijgen de wijknaam waar het team gevestigd wordt. Hierbij ontstaan dus de teams WIJ Vinkhuizen, WIJ Lewenborg, WIJ Hoogkerk enzovoorts. Op deze wijze is ieder WIJ-team goed herkenbaar binnen het eigen gebied.

Helperbel nr. 4, december 2014

11


Yke Radema

* Cursussen in MFC de Wijert; ‘mandala’s tekenen’, ‘leven vanuit je bron’, ‘de kracht van zelfcompassie’, ‘intuïtief tekenen met verschillende materialen’. * Individuele begeleiding bij verlies en rouw. * Genezend tekenen, meditatief boetseren, spiritual healing en familie-opstellingen. * Kunstzinnige en spirituele psychosynthese, * Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

Goeman Borgesiuslaan 47 9722 RC Groningen Telefoon 050 526 65 66

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

rt u u b e d n i t h c i Lekker d en vertrouwd!

TIP tandartsenImplantologie Friesestraatweg 175 9743 AB Groningen Tel. 050-5711200 info@tiptandartsen.nl

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise op het gebied van: Esthetische tandheelkunde Implantologie Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl


Activiteiten in de wijk

Kleurenpracht

 Buurtbewoner Frank Niemeijer maakte onlangs in het Sterrebos een groot en kleurig herfststuk. Met veel geduld bracht hij deze bijzondere creatie tot stand door het zorgvuldig rangschikken van onder meer bessen, bloemen, fruit, dennenappels en kastanjes. In het dagelijkse leven houdt Frank bezig met fotografische objecten.  

Helperbel nr. 4, december 2014

13


Tekst en foto’s: Harm Draaijer

veilig & gezellig schieten onder de grond Ontspannen je doel raken met diabolo of 0.22

Kun je schieten beoefenen als sport, als vrijetijdsbesteding? Ter ontspanning? In een gezelligheidsvereniging? Zeer zeker. Schietvereniging Martini bewijst het iedere week, op maandagavond. Onder de grond. Samen met nog vier verenigingen. In Coendersborg, onder de Poiesz Supermarkt. Ook een potentiële Olympiër raakt er zijn doelen. Lucht Als je niet wist dat er een deur zat, zou je er strak aan voorbij lopen. Maar aan de zijkant van Eetcounter Lohman aan de Savornin Lohmanlaan bevindt zich wel degelijk de entree tot de schietbanen van vijf verenigingen. Behalve deze banen van 10 en 12 meter herbergt dit onderkomen, dat zich uitstrekt tot onder de Poiesz Supermarkt, een werkplaats voor reparatie en onderhoud, kluizen voor de wapens en het hart van het

14

verenigingsleven: de bar. Daar spreken we onder genot van een alcoholvrij drankje, want anders mogen we straks niet schieten, Geert Yspeert, voorzitter van Schietvereniging Martini en uiteraard zelf een enthousiast schutter: “Bij ons kun je schieten met luchtgeweren en -pistolen en met klein kaliber geweren, karabijnen en pistolen. Bij lucht schiet je diabolokogeltjes met een doorsnee van 4,5 mm, klein kaliber munitie gaat tot 5,6 mm ook wel 0.22 genoemd.” Discipline De aard van deze sport vraagt om grote discipline. “Veiligheid gaat in de schietsport, en dus ook bij ons, boven alles. Je kunt dus ook niet zo maar lid worden en gaan schieten. Als je interesse hebt in deze sport kun je eerst drie keer bij ons komen schieten onder begeleiding. Vervolgens kun je aspirant-lid worden. Dan volg je ook een


Activiteiten in de wijk cursus waarbij onder andere de omgang met de wapens, het schieten en schiethoudingen aan bod komen en veiligheid steeds veel aandacht krijgt. Zo mag je bijvoorbeeld nooit een wapen op iemand richten of je met een geladen wapen in andere ruimtes dan de schietbanen ophouden”, zegt Geert. Gedrag Voor je echt lid kunt worden, nadat je duidelijk hebt getoond dat je gedisciplineerd met het schieten omgaat, doe je een examen. En pas na anderhalf jaar lidmaatschap kun je, mits je een bewijs van goed gedrag hebt en je je hebt laten registreren bij de politie, een eigen wapen aanschaffen. Een heel traject. Worden er nog mensen lid? “Ja, veel zelfs. Onze bond, de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, telt 42.000 leden.” Van die bond is Geert overigens ook regiovoorzitter en landelijk bestuurslid.

ADHD En wie beoefenen deze sport? “Een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking. Van 9 tot 90. Maar overwegend meer mannen. Het wordt beoefend op diverse niveaus. Zo hebben we hier ook een potentiële Olympiër, een Engelse student die hier traint. Maar ook trainen hier KNSA-jeugdtalenten en bijvoorbeeld visueel gehandicapten.” Een dure sport? “Een lidmaatschap bij ons kost 200 euro per jaar, bovendien bezitten de verenigingen hier zelf de wapens.” En waarom beoefenen mensen de schietsport? “Gewoon omdat ze het leuk, gezellig en ontspannend vinden om te doen, recreatief of in wedstrijdverband. Maar het stimuleert ook een goede conditie, lichaamsbeheersing en concentratievermogen. Kinderen met ADHD kunnen er baat hij hebben. Wil je het schieten nu zelf even uitproberen?”, vraagt Geert. Uiteraard!

Geert Yspeert en jeugdlid van SV Martini

Helperbel nr. 4, december 2014

15


Bremenweg 10, 9723 TD Groningen Bremenweg 9723 Groningen tel. 050 31310, 51 51, faxTD050 318 88 47 tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47 www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl verbouw

Ruim 100 jaar ervaring en vakmanschap

onderhoud GORDIJNEN, ZONWERINGEN, Bouwen, dat doen we al generaties lang. FRANS DATEMA GORDIJNEN, ZONWERINGEN, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN, nieuwbouw Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring FRANS DATEMA Verlengde Hereweg 48 - 54 KUNSTSCHILDERSARTIKELEN, deco REPRODUKTIES, INLIJSTEN zorgt voor het waarborgen van kwaliteit. Verlengde Hereweg 48 - 54 9722 AE Groningen (Helpman) deco restauratie REPRODUKTIES, INLIJSTEN 9722050-5252829, AE GroningenFax (Helpman) Tel.: -5267614 Kijk op www.zetstra.nl voor informatie over SCHILDERSEN BEHANGWERK kozijnen Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 SCHILDERSEN BEHANGWERK onze diensten en gerealiseerde projecten. GLAS EN TAPIJTEN SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF GLAS EN TAPIJTEN Of bel ons voor een vrijblijvende offerte. woningbeveiliging SCHILDERSEN STOFFEERDERSBEDRIJF rspas

HOME HOME

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U. Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U. Zetstra Bouwbedrijf Westerdijk 15-1 9811 TB, Enumatil (GR)

16

e Stadj jerspas d a t S 0594 - 50 35 90 www.zetstra.nl info@zetstra.nl


Tekst: Harm Draaijer Foto: Ronald van der Meulen

Kunst en architectuur in Helpman

De puzzelkunstenaar

Duizend stukjes kunst van Maggi Giles herplaatst In het oude Coendershof bevond zich een prachtig porseleinen tegeltableau van kunstenares Maggi Giles. Het bestaat uit 1.249 handgebakken en geglazuurde tegeltjes. Maggi baseerde het op het scheppingsverhaal. Het kunstwerk is bij de sloop van het gebouw niet verloren gegaan. Specialist Arno van Sabben kreeg de opdracht dit kunstwerk aan de buitengevel van het nieuwe Coendershof te herplaatsen. Een waar puzzelkunststuk. Vindicat ‘Puzzelkunstenaar’ Arno van Sabben is gespecialiseerd in het demonteren, herplaatsen en restaureren van antieke vloer- en wandtegels én kunstwerken. Musea, waaronder het Rijksmuseum, maar bijvoorbeeld ook monumentenzorg en Vindicat weten hem te vinden. Bij de studentenvereniging demonteerde hij de speciale olifantstegeltjes in het toilet en herplaatste deze in de nieuwbouw. Porceleyne Fles Het tegeltableau uit Coendershof is het grootste kunstwerk dat Arno tot nu toe heeft herplaatst: 35 vierkante meter. Voorafgaande aan de sloop, heeft hij het kunstwerk zelf gedemonteerd, alle stukjes genummerd, gefotografeerd en verzameld in kratten. Ook is er, op basis van de originele glazuren van Maggi Giles, een stuk van een kwart vierkante meter bijgemaakt in de fabriek van De Porceleyne Fles in Delft. Dit betreft een stuk aan de linkerbovenzijde, dat in de oudbouw van Coendershof ontbrak.

Prachtig Onlangs heeft Arno het geheel weer terug geplaatst in de gevel van het nieuwe Coendershof, boven de inrit van de parkeergarage. Stukje voor stukje op basis van de nummering en de foto’s. Het resultaat? Kijk maar eens bij ZINN locatie Coendershof aan de Helper Brink 59: het is prachtig geworden! Meer informatie over Maggi Giles? www.maggigiles.com

Helperbel nr. 4, december 2014

17


Tekst en foto’s: Harm Draaijer

vreemde wezens in helpman Vreemde wezens. In het voorjaar nam ik zelf, fietsend, de eerste waar. Daar waar de Helperwestsingel overgaat in het Boutenspad richting Papiermolen. Misschien zat die er al veel langer en had ik er wel naar gekeken, maar niet echt bewust gezien. Het wezen lag stil, vlak op een bakstenen muur en het leek of het me nieuwsgierig aankeek met een rood oog. Geniaal gestoord Door zijn transparante substantie deed het me denken aan een groot uitgevallen kwal of een octopus, maar het had even goed het resultaat kunnen zijn van een uit de hand gelopen genetisch experiment van een geniale doch lichtelijk gestoorde celbioloog geïnspireerd door de jugendstil. In ieder geval ging er totaal geen dreiging van uit. Het had zelfs wel iets vriendelijks en vrolijks! Door zijn aanwezigheid fleurde de omgeving op. Toen ik eindelijk van mijn fiets durfde af te stappen en het wezen naderde zag ik wat het werkelijk was: graffiti!

18

Witte auto Als je zelf een witte auto hebt, zie je overal witte auto’s. Toen ik het wezen had waargenomen, zag ik er daarna dus steeds meer. In Helpman. In de stad. En daarbuiten. Op heel verschillende plekken. Op in onbruik geraakte gebouwen. Op schaftkarren van plantsoenwerkers. Op anonieme elektriciteitshuisjes. Op stallingen voor winkelwagentjes. Op een halfpipe voor skaters. Op een slooprijpe trein. Tientallen. Grote en kleine. Simpele en ingewikkelde. Stuk voor stuk uniek in hun vorm. Waar kwamen deze opgewekte wezens vandaan? Wat deden ze


Activiteiten in de wijk

“Veel lelijke en lege oppervlaktes vragen er om verfraaid te worden.” hier? Zat er een plan achter? En: wie was hun schepper? Die laatste vraag beantwoord te krijgen, bleek het moeilijkste te zijn. Maar toen me dat gelukt was, was de rest eenvoudig. Wel moest ik mij voor dat eerste antwoord weken bij nacht en ontij door de woongebieden Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Rabenhaupt en Klein Martijn bewegen en mijn ogen open houden. Als ik dan ’s ochtends na weer een doorwaakte nacht over straat liep, zag ik dat er nieuwe wezens waren gecreëerd. Gekromde schim Uiteindelijk had ik beet. Op een nacht toen ik weer moedeloos onderweg was, zag ik vanuit mijn ooghoeken een gekromde schim bij een rode schaftkar. Op de kar had net een wezen het leven gekregen. Geen twijfel mogelijk: dit was de schepper. Verfdruppels dropen van het hout. De schim op rollerskates met rugzak en pet en met een spuitbus in de hand deed een stap naar achteren om zijn schepping te aanschouwen. Hij keek om zich heen. Was de kust nog veilig? Nee. Hij zag mij en schoot weg. Meer door geluk dan door wijsheid kon ik de schepper na tien minuten hardlopen de pas afsnijden en vastgrijpen. Ik beloofde hem te laten gaan wanneer hij mijn vragen zou beantwoorden. Door de pet en de slechte straatverlichting kon ik zijn gezicht niet echt zien. Hij stemde toe in traag vloeiend Engels. Een internationale student uit Oeganda. Zijn artiestennaam: Ibabu.

Ibabu Waarom maak je deze schilderijen? “Er zijn zo veel lelijke en lege oppervlaktes in de steden, hier in Nederland, maar ook in Oeganda. Die vragen er om verfraaid te worden. En ik breng ze alleen aan op openbaar en dus niet op particulier bezit.” Maar hebben de inwoners van de stad er om gevraagd? “Nee, maar ik heb ook nooit gevraagd om al die lelijke reclame op bussen, borden en gebouwen.” Toen verdween Ibabu weer in de nacht. Zie een keuze uit zijn werk op www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 4, december 2014

19


Tekst: Ronald van der Meulen Foto: Harm Draaijer

SINGELIER: SUCCES GEEN ‘TOEVAL’ Veel cafés telt onze wijk niet meer. Nadat de afgelopen periode er twee de deuren sloten, rest alleen nog Café Singelier op de hoek van de Helper Brink en de Coendersweg. Tijd voor een bezoekje en een praatje met de uitbater, Felix Huisken.

gen kwam om te studeren, maar al snel ‘in de horeca’ terecht kwam – is deze maand december vijftien jaar eigenaar van het café. “Het pand is in 1977 in gebruik genomen als café,” vertelt Felix, “daarvoor was het een slijterij. “

Op een vroege donderdagavond stappen we het café binnen. Het eerst dat opvalt, is het grote aantal reclameborden aan de wanden voor allerlei soorten bieren en merken. De eigenaar is duidelijk een verzamelaar, zo zal later blijken. Aan de grote tafel zit een gezelschap heren te borrelen, aan de hoge tafel een paar jongere dames en ook aan de bar zitten wat losse groepjes. Het geheel straalt rust en gezelligheid uit: net een huiskamer. Felix Huisken – een Twent die naar Gronin-

Bijna fataal In de loop van de jaren is er veel geïnvesteerd in de zaak. Een van die investeringen – een rookvrije ruimte – werd het café bijna fataal. Toen er niet meer gerookt mocht worden, hield Felix daar strak de hand aan. Veel bezoekers keerden het café de rug toe. Nu wordt het café juist bezocht vanwege het rookvrij zijn. Felix: “Er zijn veel zangkoren in de wijk, en die komen na hun repetitie graag bij mij in het café nog even napraten.

20


Werken in de wijk

8 kranen, 50 bieren en 40 jenevers Zij, maar zij niet alleen, vinden het nu prettig om niet meer in de rook te hoeven zitten.” 8 kranen, 50 bieren en 40 jenevers Er hangen dan wel veel reclameborden voor bieren aan de wand, het aantal dat daadwerkelijk geschonken wordt, lijkt nog groter. Niet alleen ‘op fles’ maar ook ‘op de tap’ biedt Singelier een breed aanbod van bieren, uniek voor een buurtcafé. “Pils wordt steeds minder gedronken. Mijn klanten komen vaak voor een ‘speciaal bier”, licht Felix toe. Om de keuze te vergemakkelijken, zijn de bieren gerangschikt naar soort en naar de tijd van het jaar. En wie niet kan kiezen, meldt zich aan de bar om zich door Felix te laten adviseren. Als biersommelier is hij bij uitstek de man daarvoor. De studie daarvoor rondde hij dit jaar af in het Oostenrijkse Obertrum, mét ‘Urkunde’. En binnenkort vertrekt Felix voor 32 dinsdagavonden naar het Belgische Hasselt voor een opleiding ‘destilleren’. Als voorbereiding daarop is het café al gecertificeerd als ‘erkend jenevercafé’ en staan er veertig verschillende jenevers op de kaart. Het uiteindelijke doel is om de proef voor SHV meesterschenker af te leggen: niet alleen om voor zichzelf de honger naar kennis te stillen, maar vooral ook om al die kennis ten dienste te stellen van zijn bezoekers.

Activiteiten Met regelmaat worden in het café verschillende soorten activiteiten georganiseerd, zoals een pubquiz, klaverjasavonden, een open podium, darten, etc. Wie wil weten welke activiteiten er zijn en wanneer die zijn, bezoekt de website van Singelier: http://www.singelier.nl. Ook handig om te weten welk bier er op de wisseltap zit …

Hoe komt het café aan zijn naam? Het was in de tijd dat de voorganger van de huidige eigenaar het café – toen nog Coendersbar - overnam en verschillende nieuwe voorzieningen liet aanbrengen, waaronder een gaskachel. Toen de gasfitter er in slaagde om in een keer een moeilijke verbinding tot stand te brengen, riep deze ogenschijnlijk verbaasd uit: “Da’s toch ook singelier!” In het Gronings dialect betekent singelier ‘puur toeval’ (bron: Grunneger Woorden). De toenmalige eigenaar moet echter onder de indruk zijn geweest, want hij hernoemde het café naar de verzuchting van de gasfitter.

Helperbel nr. 4, december 2014

21


Het Coendersnest kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan) 9722 GR Groningen 050-5271088 www.hetcoendersnest.nl info@hetcoendersnest.nl facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

22


Mensen in de wijk

Tekst en foto: Justa Hornstra

Justa Hornstra fietst voor Cycle4Girls In februari 2015 fietst onze wijkgenote Justa Hornstra samen met zesentwintig andere vrouwen ruim driehonderd kilometer door Vietnam om voor het project Cycle4Girls van Plan Nederland geld in te zamelen voor meisjes in ontwikkelingslanden. Justa hoopt € 3000 op te halen. Met dit geld kunnen drie meisjes tenminste drie jaar lang naar school en hebben zij een kans om uit de armoedespiraal te breken. De fietstocht is de eerste Nederlandse editie van Cycle4Girls en voert van Dong ha naar Hue City langs oneindige rijstvelden, prachtige kustwegen en traditionele dorpjes. Onderweg worden, samen met Plan-ambassadeur Daphne Bunskoek, kinderen (en hun familie) die ondersteund worden bezocht én projecten die worden gesponsord. Op deze manier kan met eigen ogen worden gezien wat er gebeurt met het ingezamelde geld.   Wat wordt er met de opbrengst gedaan? Met de opbrengst zorgt Plan er voor dat kinderen in Vietnam toegang hebben tot onderwijs, gezonde voeding en veilig drinkwater. Daarbij is speciale aandacht voor meisjes omdat zij achtergesteld en gediscrimineerd worden en daarom minder toegang hebben tot de noodzakelijke basisvoorzieningen. Plan zet zich samen met alle deelneemsters in voor een veilige leefomgeving waarin de meisjes kunnen uitgroeien tot sterke vrouwen. Justa: “Via correspondentie met het sponsorkind worden wij de komende jaren op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de woonomgeving van het meisje en blijven wij betrokken bij het

gebied dat wij gaan bezoeken.” Sponsoren en taart? Sponsoren kan via de website www.bit.ly/justa4girls of door geld over te maken naar NL17 INGB 000 824 00 58 t.n.v. J.R. Hornstra onder vermelding van ‘Cycle4Girls’. Ook kun je bij Justa zelfgemaakte taarten én kinderrugzakjes bestellen waarvan de opbrengst naar Cycle4Girls gaat. Neem hiervoor contact met: fietseninvietnam2015@hotmail.com.

Wat is ‘Plan Nederland’ Plan Nederland is lid van Plan International. Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbete­ ringen in de levensom­standig­heden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan doet dit door het uitvoeren van kindgerichte gemeenschapsprojecten in 50 ontwikkelingslanden. Plan komt wereld­wijd op voor betere naleving van VN-verdrag voor de Rechten van het Kind. Zie ook: www.plannederland.nl

Helperbel Helperbel nr. 4, december 2014

23


Voor jong en oud Lesruimte met twee piano’s Diverse stijlen Gediplomeerde en ervaren docent

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

Pianoles Groningen-Zuid

Pedicurepraktijk

Anjo Perfors

Medisch Pedicure

Rijnstraat 22 9725 EV Groningen 050 5275554 / 06 41308606 Pedicure, manicure en voetmassage Met aantekening voor diabetici en reumapatiĂŤnten Behandeling in de praktijk of bij u thuis.

Carla van der Burg Uitvaartverzorging

Samen. Zorgvuldig. Passend.

www.carlavanderburg.nl Telefoon 050 318 66 36


Service Activiteiten van de Bibliotheek Aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen Bibliotheek De Wijert is gesloten van: Donderdag 25 december t/m vrijdag 2 januari 2015 Ouder & Kind Café 050 Iedere 2e woensdag van de maand vanaf 10.00 uur in de Jeugdafdeling van de Centrale Bibliotheek is er een Ouder&Kind Café in de Centrale Bibliotheek. Ouders, verzorgers en grootouders kunnen hier met vragen over baby’s, peuters en kleuters terecht. Er kan advies worden ingewonnen over het dragen van een kindje, kinderkleding, sporten met jonge kinderen, yoga en massage. En over voorlezen natuurlijk! Voordeel met je biebpas Met een Bibliotheekpas krijg je nu ook korting op theatervoorstellingen, musea, attractieparken, dierentuinen, workshops, tijdschriften, lezingen en nog veel meer! In december o.a. met korting naar The Messiah Handel concertreeks en Kerst met vleugels concertreeks 2014. Aanbiedingen staan op www.voordeelmetjebiebpas.nl. De Jonge Jury 2015 Iedereen tussen de 12 en 16 jaar kan t/m 1 maart 2015 een stem uitbrengen op zijn favoriete boek! Voor de Jonge Jury doen alle boeken mee voor 12 jaar en ouder die in 2013 of 2014 zijn uitgekomen. De boeken en stemformulieren zijn bij de Bibliotheek te halen. Stemmen kan ook via de website! www.jongejury.nl

Nationale Voorleesdagen van 21 januari t/m 31 januari Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot de woordenschat en geeft hen plezier. Tijdens de Nationale Voorleesdagen willen we laten zien dat voorlezen ook gewoon leuk is. Voorleesontbijt Luister tijdens een lekker ontbijtje naar het verhaal uit het Prentenboek van het Jaar 2015 ‘Boer Boris gaat naar zee’ van Ted van Lieshout en geïllustreerd door Philip Hopman. Wo 21 januari, 9.30 uur – Bibliotheek De Wijert Gratis entree (maar haal wel een toegangskaartje op bij de Bibliotheek want vol=vol!) Theatergroep KATkids Een voorstelling aan de hand van het Prentenboek van het Jaar 2015 Boer Boris gaat naar zee geschreven door Ted van Lieshout en geïllustreerd door Philip Hopman. Vr 30 januari, 14.00 uur Bibliotheek De Wijert Entree: € 1,- (maar haal wel een toegangskaartje op bij de Bibliotheek, want vol=vol!) Baby-, Peuter- en Kleutermarkt Op zaterdag 31 januari van 11:00 tot 16:00 uur is er in de Centrale Bibliotheek een markt met allerlei organisaties die zich richten op de jongste doelgroep met een programma er omheen waaronder voorlezen en digitale prentenboeken. www.nationalevoorleesdagen.nl

Helperbel nr. 4, december 2014

25


Ouders scheiden, Kinderen niet.....

Bij inlevering van deze advertentie krijgt u 10% KORTING* op uw kappersbehandeling!! Dus bel snel voor een afspraak! *spaarkaart niet geldig

Begeleiding van kinderen en ouders tijdens en na een scheiding

De Savornin Lohmanlaan 7 9722HB, Groningen tel: 050-5274502 www.hairwise.nl

Kochstraat 63/5 9728KD Groningen telefoon: 06-57713861

Openingstijden: di t/m vr 09:30 -18:00 u zat 09:00 - 15:00 u

De Omgang, Groningen Trudy van der Ley, mediator en KIES coach

www.deomgang.nl, info@deomgang.nl

Kleermakerij Esther de Bos Voor al uw maatkleding en kledingreparatie en ook naailes voor volwassenen, jongeren en kinderen, ieder in hun eigen leeftijdsgroep.

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer - Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

06-20762784 estherdebos1@gmail.com www.kleermakerijestherdebos.nl

Verlengde Hereweg 107, Groningen (hoek van Royenlaan) Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl


Activiteiten in de wijk

Tekst: Ina Timmer

Benefietconcert Helperkerk Op 14 november 2014 was er een benefiet­ concert in de Helperkerk. De toegang van het concert was gratis, maar wel werd een vrijwillige bijdrage gevraagd. De opbrengst van het concert wordt besteed aan het verder renoveren van de Helperkerk. Het concert had een gevarieerd programma met 5 verschillende koren uit de regio. De kerk zat behoorlijk vol en er hing een ontspannen sfeer. Het begon met een optreden van twee vrouwenkoren, Femmes Majeures onder leiding van Cobien Nieuwpoort en Sjans onder leiding van Jos Marcus. Het repertoire van Femmes Majeures is divers en vaak hedendaags. Sjans zingt van volksmuziek tot popklassiekers en van musical tot licht klassiek. Dit koor repeteert in Helpman, een thuiswedstrijd dus voor dit koor. Ook al was het geen concours of wedstrijd, de dames zongen het pas gerenoveerde dak er bijna af. Daarna zong Kooriander onder leiding van Hanny Geerlings. Kooriander heeft een repertoire van klassiek naar modern. Een gemengd koor met duidelijk de vrouwen in de meerderheid, maar de heren stonden hun mannetje. Vervolgens was het pauze en werd er koffie/thee met wat lekkers verkocht. Ook de opbrengst hiervan komt ten goede aan de renovatie van de kerk.

gitaar, tinwistle en klarinet. Ook gaven zij een mooie vertolking van het inmiddels zeer bekende lied Hallelujah. Bijzonder dat dit lied maar liefst drie maal deze avond op het programma stond. Het mannenkoor Gruno zorgde voor een spectaculair slot. Alleen al imponerend door hun aantal en bijbehorend fors geluid. Ook de bewegelijke leiding van Christofoor Baljon werkte uitnodigend en natuurlijk de prachtige Groningse teksten. Al met al een zeer geslaagd concert met 5 zeer verschillende koren. Opnames van het concert zijn terug te vinden op Youtube (zoek op “helperkerk groningen 14-11-2014”). Om te helpen bij de renovatie kunt u een bijdrage storten op de rekening van de Helperkerk, NL33ABNA0446305308.

Na de pauze volgden nog twee optredens van Winnie en Jacob met zanggroep Aigenwies en het Koninklijk mannenkoor Gruno Groningen onder leiding van Christofoor Baljon. De eersten speelden Ierse muziek. Een aanstekelijk programma van Ierse volksmelodieen ondersteund door

Helperbel nr. 4, december 2014

27


Tekst en foto: Harm Draaijer

Zorgvuldige re-integratie

‘HÉ, DE GEVANGENIS STAAT OPEN!’ ‘Hé, de gevangenis staat open!’ zal de enkeling, die de afgelopen maanden langs de Van Mesdag aan de Hereweg kwam, gedacht hebben. Een misvatting. Want Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag (FPC) is geen gevangenis, maar een kliniek. En, deze kliniek staat ook niet ‘open’. Wel zit de TransMurale Voorziening (TMV) van deze FPC nu aan de kant van de Hereweg. Margaretha Ras: “Van hieruit begeleiden we patiënten bij hun reintegratie in de samenleving.” Op zorgvuldige wijze. TBS In de Van Mesdag zitten mensen met tbs. De rechter kan mensen naast een ‘gewone’ gevangenisstraf ook nog ‘terbeschikkingstelling’ - tbs - opleggen. Dat gebeurt wanneer de rechter ervan overtuigd is dat de verdachte ‘ten tijde van het delict leed aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens’. Na het uitzitten van de gevangenisstraf wordt de veroordeelde vervolgens behandeld in een FPC. Dat kan enkele tot vele

28

jaren duren. Als de behandelaars denken dat iemand klaar is voor het re-integratieproces dat kan leiden tot terugkeer in de samenleving, komt de TMV in beeld, nadat het ministerie van Justitie hiervoor toestemming heeft verleend. Daarvoor komen alleen patiënten in aanmerking die in de FPC dus een hele intensieve behandeling hebben ondergaan en waarbij de kans op recidive heel laag is.


Mensen in de wijk

Afgesloten “In en vanuit onze TMV begeleiden we ongeveer dertig patiënten bij hun re-integratie”, vertelt Margaretha Ras, unitcoördinator van deze TransMurale Voorziening (TMV). “Een aantal van onze patiënten woont in het gebouw achter de poort, een aantal woont net buiten de poort in twee huizen. Daarnaast zijn er die zelfstandig in de stad wonen. Overigens: het onderkomen van de TMV is absoluut afgesloten van de rest van de Van Mesdag.” Die re-integratie gaat stapje voor stapje en begint al voordat

getekend wordt is afhankelijk van de persoon en het risicoprofiel. Het is allemaal maatwerk. Op basis van die planning kijken we of de patiënt zich daar ook aan houdt. Er zijn steeds veel controles. Steeds wordt gecontroleerd of de patiënt doet wat hij zegt en of hij dat wat hij geleerd heeft ook in praktijk brengt. Twee keer dagelijks schat het begeleidingsteam in hoe het met de individuele patiënt gaat. Hoe hoog of laag het risico is en of het nog steeds verantwoord is dat hij buiten de muren verblijft. Hoe is het stemmingsbeeld? Bij twijfel volgt

Twee keer dagelijks schat het begeleidingsteam in hoe het met de individuele patiënt gaat. iemand op de TMV wordt geplaatst, want de patiënt is vaak al heel lang niet meer in de samenleving geweest. Dus eerst gaat hij – in de Van Mesdag zitten alleen mannen – met begeleiders heel kort even op pad. Vervolgens, geheel afhankelijk van het vertoonde gedrag, worden die uitstapjes langer en langzamerhand met steeds minder begeleiding en uiteindelijk zonder. Gaat dat ook goed, dan kan een patiënt op de TMV geplaatst worden. Team “Bij al deze stapjes wordt de patiënt begeleid door onder andere psychologen, sociotherapeuten en maatschappelijk werkers. De patiënt moet elke week een verlofplanning indienen met daarin wat hij wil gaan doen. Het team beoordeelt dat en uiteindelijk moeten twee teamleden tekenen dat ze daarmee akkoord gaan. Of er

er direct een gesprek met de patiënt. Gaat het niet goed? Dan kan hij in het uiterste geval weer terugkeren binnen de muren van de FPC en verder behandeld worden.” Zichtlocatie Parallel verandert ook de woonplek van de patiënt. Van het gebouw achter de poort verhuist hij naar een van de huizen net buiten de poort om uiteindelijk zelfstandig te gaan wonen in de samenleving of in een vorm van begeleid wonen. De Van Mesdag had al veel langer een TMV. Waarom is die uitgebreid naar de Hereweg, een zichtlocatie?“ Heel praktisch: dit stuk van het gebouw leende zich er toe”, aldus Margaretha Ras.

Helperbel nr. 4, december 2014

29


www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid van de beste zorg. SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie in het Noorden en verzorgt professionele opvang op maat voor kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden alle vormen van opvang direct bij u in de buurt. Veilig en verantwoord. Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze locaties of bel direct voor een vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen Heresingel 10, 9711 ES Groningen t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl


Activiteiten in de wijk

Hulp in de Praktijk en de Kerken van Groningen Zuid Twee keer per jaar komen vertegenwoordigers van kerken in Groningen Zuid samen om te bespreken hoe zij beter ‘kerk in de buurt’ kunnen zijn. Ook in onze wijk zijn er ‘problemen’: mensen die eenzaam zijn, ouderen die hulp nodig hebben, werklozen die zich ‘nutteloos’ voelen, mensen die hard door de crisis zijn getroffen. De kerken willen hierin samenwerken met bestaande organisaties als de MJD, de STIP kantoren, HiP (Hulp in Praktijk), Stichting Present en met initiatieven vanuit het buurtcentrum en wijkbewoners. Zo deden de kerken mee aan de burendag, wordt er huiswerkbegeleiding gegeven en wordt er gepraat over het idee vanuit de buurt om een eetclub op te zetten. Kerken en maatschappelijke organisaties kunnen zó samen werken en elkaar aanvullen. Op 8 oktober j.l. werd met name gesproken over HiP: Hulp in Praktijk. Hulpvragen Mensen kunnen bij HiP aan de bel trekken als ze hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld: verven, schoonmaken, boodschappen doen, voedselpakket ophalen bij Voedselbank, bezoekje bij eenzaamheid of rijden naar het ziekenhuis. Deze hulp kunnen mensen krijgen als ze geen mensen om zich heen hebben die dit voor hen kunnen doen en als ze geen geld hebben om hulp in te kopen. Hulpvragen komen vaak binnen via de STIP kantoren, maar mensen kunnen ook direct HiP benaderen voor praktische hulpvragen (http://hulpingroningen.nl/home.html tel. 09004474474). Er wordt dan een vrijwilliger gezocht die deze hulp kan bieden. Kerken kunnen door hun grote netwerk - vaak helpen om de juiste en beschikbare vrijwilligers te leveren. Door deze hulp wijkgericht te organiseren kan er vaak lokaal hulp worden geboden. Omgekeerd kunnen gesignaleerde problemen ook doorgegeven worden aan de ‘professionals’. Zo kan de kerk zichtbaar worden in de buurt en de buurt ‘gezien en gekend’ worden door de kerk. Informatie Meer informatie bij de deelnemende kerken (Magnalia Deï kerk, Opstandingskerk, Immanuel­kerk, Refajahkerk, de Ark, Maranathakerk), de STIP-kantoren en MJD.

Helperbel nr. 4, december 2014

31


Tekst: Marjan van den Bosch Foto’s: Rietje Beeren en Harm Draaijer

NIEUWE ONDERNEMERS IN HELPMAN Er is de afgelopen maanden wat leegstand geweest in de winkelpanden aan de Verlengde Hereweg. Dat is jammer, want met veel lege panden wordt het minder gezellig en aantrekkelijk om in Helpman te winkelen. Gelukkig zijn er inmiddels weer een paar nieuwe zaken geopend. De Helperbel is bij twee daarvan op bezoek geweest en stelt deze hierbij aan u voor.

Zonnestudio Luxury Sun, health and beauty Begin september heeft Luxury Sun zich aan de Verlengde Hereweg 88 gevestigd. Luxury Sun is een zonnestudio met diverse zonnebanken. Volgens Andrea van Wijk, de eigenaresse, krijg je tijdens een zonnebanksessie niet alleen een gezond kleurtje, maar is het ook een goede manier om even helemaal tot rust te komen en te ontspannen. Luxury Sun beschikt onder andere over zonnebanken met D-ligthlampen, die goed zijn voor botten en spieren en voor de behandeling van winterdepressies. Daarnaast is er een ergonomisch gevormde zonnebank, die bijvoorbeeld geschikt is voor mensen met reuma.

Naast een gezond kleurtje heeft Luxury Sun haar klanten nog veel meer te bieden op het gebied van “health en beauty”. Zo komt er elke maand een cosmetische arts die behandelingen met botox en fillers verzorgt. Andrea vertelt dat dat in een ontspannen sfeer gebeurt, onder het genot van een hapje en een drankje. Ook komt er maandelijks een Iranese dame die door middel van een traditionele draadjestechniek (“threading”) wenkbrauwen epileert en prachtig in model brengt. Luxury Sun gaat daarnaast ook laserbehandelingen verzorgen. Naar verwachting zal het vanaf januari

32

mogelijk zijn om met een Diodelaser behandelingen uit te voeren op het gebied van couperose, pigmentvlekken, acne, definitieve ontharing en skintightening. Daarnaast zal er een Yaglaser zijn voor tatoeageverwijdering. Luxury Sun ziet het als haar missie om de behandelingen tegen een scherpe prijs in de markt te zetten. Meer informatie is te vinden op www.luxurysun.nl, maar u kunt natuurlijk ook gewoon even binnenlopen. De koffie staat altijd klaar!


Werken in de wijk De Edelsmederij Aan de Verlengde Hereweg 70 is in oktober De Edelsmederij geopend. Mensen die regelmatig in Haren winkelen, komt die naam misschien wel bekend voor. Jos, de edelsmid, heeft namelijk hiervoor 17 jaar een winkel gehad aan de Meerweg in Haren. Met de verplaatsing van de winkel naar Helpman hoopte Jos een wat breder publiek te trekken en geen last meer te hebben van betaald parkeren. Daarin is hij tot nu toe niet teleurgesteld. Bovendien is hij aangenaam verrast door de gezellige drukte op de Verlengde Hereweg. Het woord edelsmederij mag dan wat ouderwets klinken, de ontwerpen van Jos die in de vitrines liggen zijn allemaal strak en modern. Net als de winkel zelf trouwens, met zijn mooie gietvloer en transparante indeling. Het aanbod is overigens bepaald

niet beperkt tot wat in de vitrines ligt. Jos maakt ook sieraden, waaronder trouwringen, aan de hand van specifieke wensen en schetsen van klanten. Het omsmelten van oude sieraden tot nieuwe ontwerpen behoort daarbij tot de mogelijkheden. In dat ontwerp kunnen oude edelstenen eventueel worden hergebruikt of nieuwe worden geplaatst. Jos voert desgewenst ook restauratiewerkzaamheden uit, bijvoorbeeld ten aanzien van antieke (gebruiks)voorwerpen als kandelaars of glazen met een zilveren voet. Jos is niet alleen edelsmid, maar daarnaast ook nog kunstschilder, beeldhouwer en muzikant. Zijn kleurrijke schilderijen zijn eveneens in de winkel te koop. Meer informatie over de werkzaamheden van Jos is te vinden op www.edelsmederij. nl. Maar stap vooral de zaak eens binnen om van al het moois te genieten!

Helperbel nr. 4, december 2014

33


ijf

,

.

rijf

3 34


Tekst: Ronald van der Meulen Foto’s: Ina Timmer en Roelof van der Wal

Wijk in beeld

De achterkant van Helpman Veel in Helpman blijft verborgen voor het oog: de brandgangen, de binnenplaatsen en de weggetjes buiten de normale loop- en fietsroutes. Maar ook deze ‘achterkant’ van Helpman hoort bij de wijk. Het ziet er niet altijd even mooi en ­opgeruimd uit, zoals blijkt uit de afgelopen maand geschoten foto’s.

Helperbel nr. 4, december 2014

35


Niets erin… niets eruit…! In de wijk Helpman vinden momenteel veel auto-inbraken plaats. Samen met de gemeente is de politie druk bezig met dit probleem. Maar u kunt zelf ook helpen om het de inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. De volgende tips kunnen u daarbij van dienst zijn: • Neem altijd uw spullen mee uit de auto • Controleer of u de auto heeft afgesloten • Laat het handschoenenvakje open zodat iedereen kan zien dat er niets in zit • Dieven zoeken ook onder uw stoel, berg dus ook daar niets op • Parkeer uw auto zoveel mogelijk in het zicht en op een goed verlichte parkeerplaats

Maak het inbrekers niet te gemakkelijk De gemeente Groningen vraagt aandacht voor de landelijke campagne tegen inbraken. Samen kunnen we er namelijk voor zorgen om het de inbreker niet te gemakkelijk te maken. Om een inbraak te voorkomen is het belangrijk dat bewoners de volgende maatregelen nemen: Doe deuren en ramen op slot. - Laat de sleutel er niet in zitten. Zorg voor goed hang- en sluitwerk. - Laat uw verlichting aan, ook als u er niet bent. - Verlichting geeft een bewoonde indruk. - Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp niet.

36

Goed afsluiten? Sleutel omdraaien! In Groningen zien we veel inbraken omdat mensen vergeten de voordeur op het nacht­slot te doen. Door middel van hengelen of flipperen is een inbreker zo binnen. Doe ramen en deuren daarom altijd dicht én op slot als u de woning verlaat. Een andere maatregel om inbraak te voorkomen is het installeren van goed hang- en sluit­werk. Erkende bedrijven, de zogenaamde Politie Keurmerk Veilig Wonen(PKVW)bedrijven, kunnen dit voor u installeren. Een erkende PKVW-bedrijf bij u in de buurt vindt u op www.politiekeurmerk.nl/bewoners/ pkvw_bedrijf. Niet thuis? Licht aan! Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een bewoonde indruk maakt, schrikt dat af. Als u ’s avonds weg bent, laat dan binnen én buiten altijd een lamp branden. Bent u langer afwezig of op vakantie, gebruik dan een tijdschakelaar op een lamp en licht uw buren in. Zij kunnen dan een oogje in het zeil houden en verdachte situaties melden via 112.

Meer weten? Kijk dan op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl voor tips. Voor informatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen zie www.politiekeurmerk.nl/bewoner. Helper Molenstraat


Service Hartpatiënten Sporten Zwemvereniging Groningen De (ex) Hartpatiënten Sport- en Zwemvereniging Groningen geeft hartpatiënten, maar ook 55 plussers met een fysieke beperking uit Groningen en omstreken, de gelegenheid om in een ontspannen sfeer in groepsverband doormiddel van zaalsport, zwemmen en volleybal aan hun algemene conditie en de conditie van hun hart te werken. Dat kan op een verantwoorde manier en onder deskundige leiding. Iedereen kan naar eigen vermogen meedoen en de activiteiten onderbreken zonder zich spelbreker te voelen. Belangstellenden zijn welkom om een keer te komen kijken of om direct al mee te doen. Zwemmen: op donderdag van 14.30 tot 15.30 uur in het Helperbad, Moddermanlaan 40. Volleybal: op vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur in Sporthal Hoogkerk, Zuiderweg 70/1. Zaalsport: op maandag van 15.00 tot 16.00 uur in Sporthal De Brug, Donderslaan 161. Informatie Janneke Volckmann, 050 5253955 of jvolckmann@home.nl Kijk ook eens op: www.hartpatientengroningen.nl De vereniging is aangesloten bij De Hart & Vaatgroep.

Wijziging rijrichting Van Imhoffstraat Onlangs heeft de gemeente besloten de rijrichting in de Van Imhoffstraat en de Van Starkenborgstraat te wijzigen ten behoeve van een betere bereikbaarheid van het Helperplein. Buurtbewoner Niels Kristensen is tegen dit besluit een bezwaarprocedure gestart en wil weten of ook anderen uit genoemde straten dit hebben gedaan met de bedoeling de krachten te bundelen. Oproep Als u hierover contact wilt zoeken met Niels, dan kan dat via nkristensen@ziggo.nl

Barbarossa hulpvraag N.a.v. het interview in de vorige Helperbel met dhr. Deen over brouwerij Barbarossa meldde zich Harry Pinkster, bierkenner en verzamelaar van materiaal van bierbrouwerijen uit de provincie Groningen. Hij blijft op zoek naar items (flessen, etiketten e.d.) voor zijn Barbarossa-verzameling. Als u hem kunt helpen, dan kan gereageerd worden via zijn website: http://www.pinkgron.nl/barbarossa/ barbarossa.php

Helperbel nr. 4, december 2014

37


Service Handige telefoonnummers 24-uurs service apotheken 0900-115020 Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011 Alarmnummer 112 Belbus 0900-1961 Bezorgklachten Gezinsbode 5844901 Buurtzorg 06-12689980 Centraal Meldpunt Zorg 3764200 Dierenambulance 5791909 Doktersdienst 0900-9229 Geestelijke Gezondheidszorg 5223223 Gemeentelijk informatiecentrum 3677000 Hulpmiddelen Centrum 4098200 Klachtenlijn stankoverlast 3180000 Klantenservice Essent 0900-1550 Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710 Martini Ziekenhuis 5245245 Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000 Meldpunt Overlast 5875885 MFC De Wijert/Helpman 5275407 Ombudsman gemeente 3186568 Openbare Bibliotheek Zuid 5255055 Politie (geen spoed) 0900-8844 Rode Kruis 3224451 Slachtofferhulp 0900 - 0101 SOS telefonische hulpdienst 5250000 Speeltuin Helpman-Oost 5290189 Stadsbeheer 3671000 STIP De Wijert 5291713 Storingsdienst gas en electra Essent 0880-3366112 Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013 Storingsdienst kabel 0800-0760 UMCG 3616161 Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222 Weekenddienst tandartsen 5350370

Het WijkcomitĂŠ maakt zich sterk voor een goed leefklimaat in uw wijk. We onderhandelen met de gemeente over uw belangen. Lid worden is daarom belangrijk, want hoe meer leden, hoe sterker we staan. Zo houden we ons bezig met het drukke verkeer, de parkeerproblemen maar ook met speelplekken voor de jeugd. Op de halfjaarlijkse ledenvergadering kunt u uw zegje doen. Lid wordt u via de acceptgirokaart in het juni-nummer van de Helperbel. Is uw belangstelling groter en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel voor meer informatie met de voorzitter Gerda Bosma. Contactpersonen WijkcomitĂŠ Helpman Gerda Bosma 5260215 Ronald Timmer 3120938 Sjoukje Kooistra 5270546 Herman Marsman 5251120 Michel van den Heuvel Liesbeth Fransen Ada de Jager Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd klaar om uw op- en aanmerkingen aan te horen en te proberen er iets mee te doen. Wijkcomite Helpman Postbus 6086 9702 HB Groningen info@wijkhelpman.nl www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 4, december 2014

39


Vooruitblik nummer 1: • Nieuwe ondernemers in de wijk • Andere tijden • Sporten in de wijk Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u 13 februari 2015 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

Helperbel nr 4 2014  

Helperbel Nr 4 2014 Helperbel: wijkmagazine voor de woongebieden Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en Rabenhauptterrein in G...

Helperbel nr 4 2014  

Helperbel Nr 4 2014 Helperbel: wijkmagazine voor de woongebieden Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en Rabenhauptterrein in G...

Advertisement