Page 1

Değişimi başlat Sadece hayal et... Değişimi başlat Sadece hayal et...

Start change,

butik Değişimi başlat Sadece hayal et...

1

belis20x20 2.indd 1

1/9/12 5:16 PM


Just imagine

Değişimi başlat Sadece hayal et... classic........................................... 3 kuzu............................................. 8 kumru..........................................12 monkey.......................................16 nature........................................20 sailing......................................... 24

Al›fl›lm›fl tüm çizgiler de€ifliyor. Belis butik serisi ile seçimleriniz art›k daha zor olacak. Sevgi, bilgi ve tecrübe ile haz›rlad›€›m›z tüm dokunufllar› hayalleriniz için tasarlanan butik serisi için, bu eflsiz ad›m› bizimle atmaya haz›r m›s›n›z? Değişimi başlat Sadece hayal et...

Değişimi başlat Sadece hayal et...

butik produced by Değişimi başlat Sadece hayal et...

2 belis20x20 2.indd 2-3

1/9/12 5:16 PM


butik Değişimi başlat Sadece hayal et...

4 belis20x20 2.indd 4-5

classic

Zerafet ve özenle ifllenen classic bebek odas› düfllerden kopmuflcas›na endam ediyor. Mobilya, ayaklar›ndaki zarif görüntü do€ru renk seçimiyle, dahada güzellefliyor.

classic

5 1/9/12 5:16 PM


classic

CLASSIC BEBEK OD 2 KAPILI DOLAP/ 3147

CLASSIC BEBEK OD ETAJER / 3107

En: 106 cm Boy: 178 cm Derinlik: 60 cm

En: 86 cm Boy: 158 cm Derinlik: 50 cm

CLASSIC BEBEK OD KARYOLA / 3104 En: 134 cm Boy: 113 cm Derinlik: 78 cm

CLASSIC BEBEK OD BÜYÜYEN KARYOLA / 3106 En: 187 cm Boy: 100 cm Derinlik: 93 cm

6 belis20x20 2.indd 6-7

butik Değişimi başlat Sadece hayal et...

CLASSIC BEBEK OD ŞİFONYER / 3102 En: 90 cm Boy: 78 cm Derinlik: 50 cm

CLASSIC UYKU SETİ / 9017 7 1/9/12 5:16 PM


butik Değişimi başlat Sadece hayal et...

CLASSIC BEBEK ODASI TAKIMI / Bellona Halı & Aksesuar: Elegance / 5669 Beige Halı, Asos Sehpa, Asos Duvar Ünitesi

butik Değişimi başlat Sadece hayal et...

Özel vitray teknolojisi ile nakfleden çizgiler nostaljik havay› tamaml›yor ve tabiki eflsiz korkuluk tasar›m› da bir usta elden ifllenerek son noktay› koyuyor yoksa sizinde düflündü€ünüz düfllerdeki bir güzellik miydi?

8 belis20x20 2.indd 8-9

9 1/9/12 5:16 PM


butik Değişimi başlat Sadece hayal et...

10 belis20x20 2.indd 10-11

kuzu

kuzu

Bu pofuduk kuzularda nereden ç›k›verdi? A€aç ayaklar› ile güçlendirilmifl mobilyay› ne güzelde süslüyor. A€aç aksam›n verdi€i yüksek do€all›k, kuzular›n fleker bak›fllar› ile s›cac›k görünüyor. Gizli ayr›nt›lar›nda sade kulplar› göze çarp›yor. Sizeyse sadece do€all›€a dokunmak kal›yor.

11 1/9/12 5:16 PM


KUZU BEBEK ODASI 2 KAPILI DOLAP/ 3121 En: 110 cm Boy: 185 cm Derinlik: 60 cm

KUZU BEBEK ODASI BÜYÜYEN BEŞİK / 3126 En: 190 cm Boy: 102 cm Derinlik: 94 cm

KUZU BEBEK ODASI ETAJER / 3127 En: 86 cm Boy: 178 cm Derinlik: 50 cm

KUZU BEBEK ODASI ŞİFONYER / 3122 En: 86 cm Boy: 90 cm Derinlik: 50 cm

KUZU UYKU SETİ / 9021

12 belis20x20 2.indd 12-13

butik

kuzu

Değişimi başlat Sadece hayal et...

13 1/9/12 5:16 PM


butik Değişimi başlat Sadece hayal et...

14 belis20x20 2.indd 14-15

kumru

kumru

Bir güzel kumru var pencere önünde, öyle güzel kurulmufl o a€ac›n dal›na, öyle güzel söylüyor ki flark›s›n›... Ama kalmasa d›flar›da, gelse içeri üflümese so€ukta... Hadi güzel kumru kal benimle süsle odam› renginle, ahenginle. Hayat›n k›vr›mlar› gibi uzans›n dallar aya€›n alt›nda ve sen baflucumda benimle kal Olur de€ilmi anne?... Söylesene??...

15 1/9/12 5:16 PM


butik Değişimi başlat Sadece hayal et...

KUMRU BEBEK ODASI 2 KAPILI DOLAP 3131 En: 116 cm Boy: 182 cm Derinlik: 57 cm

KUMRU BEBEK ODASI BUYUYEN BEŞİK / 3136 En: 138 cm Boy: 107 cm Derinlik: 95 cm

KUMRU BEBEK ODASI ETAJER / 3137 En: 87 cm Boy: 169 cm Derinlik: 49 cm

KUMRU BEBEK ODASI ŞİFONYER / 3132 En: 87 cm Boy: 84 cm Derinlik: 49 cm

KUMRU UYKU SETİ / 9016

16 belis20x20 2.indd 16-17

17 1/9/12 5:16 PM


butik Değişimi başlat Sadece hayal et...

18 belis20x20 2.indd 18-19

monkey

monkey

Bu yaramaz maymun durdu€u yerde durmuyor. Tüm mobilyalar›n üzerinde oradan oraya z›pl›yor. Al›fl›lm›fl tasar›mlar›n d›fl›nda farkl› dolap sistemi eflsiz korkulu€u ile sade çizgileri fl›k bir konsepte dönüfltürüyor.

19 1/9/12 5:16 PM


butik Değişimi başlat Sadece hayal et...

MONKEY BEBEK ODASI 2 KAPILI DOLAP / 3111

MONKEY BEBEK ODASI ETAJER / 3117

En: 104 cm Boy: 177 cm Derinlik: 55 cm

En: 73 cm Boy: 165 cm Derinlik: 45 cm

MONKEY BEBEK ODASI KARYOLA / 3114

MONKEY BEBEK ODASI ŞİFONYER / 3112

En: 97 cm Boy: 134 cm Derinlik: 80 cm

En: 75 cm Boy: 78 cm Derinlik: 52 cm

MONKEY BEBEK ODASI BUYUYEN KARYOLA / 3116 En: 163 cm Boy: 96 cm Derinlik: 70 cm

20 belis20x20 2.indd 20-21

MONKEY UYKU SETİ / 9014 21 1/9/12 5:16 PM


butik

nature

Değişimi başlat Sadece hayal et...

22 belis20x20 2.indd 22-23

nature

Zaman›n durdu€u yerden bu çizgiler! Belkide ilk defa bu kadar iddial›y›z . Do€al yaflam motifleri ve renkleri hiç bu kadar güzel yans›t›lmam›flt›. Her parças›ndaki özenle ifllenen çizgiler hayalleri okfluyor. Rengiyle, enerjisiyle tüm oday› kapl›yor. Kapak içi kanallar› ve tabanda kullan›lan malzeme, iflçili€in özelli€ine dikkat çekiyor. Nature en iyisi en güzeli olmak için de€il, hayallerinize bir hediye olarak tasarland›

23 1/9/12 5:16 PM


nature

butik Değişimi başlat Sadece hayal et...

NATURA GENC ODASI 2 KAPILI DOLAP / 3141 En: 100 cm Boy: 177 cm Derinlik: 63 cm

NATURA GENC ODASI ÇALIŞMA MASASI / 3147 En: 137 cm Boy: 162 cm Derinlik: 65 cm

NATURA GENC ODASI KARYOLA / 3149 En: 204 cm Boy: 113 cm Derinlik: 109 cm

NATURA GENC ODASI KİTAPLIK / 3148 En: 80 cm Boy: 157 cm Derinlik: 38 cm

NATURA GENC ODASI KOMODİN / 3140 En: 45 cm Boy: 42 cm Derinlik: 48 cm

NATURA GENC ODASI ŞİFONYER / 3142 En: 77 cm Boy: 71 cm Derinlik: 48 cm

NATURA NEVRESİM TAKIMI / 9013

24 belis20x20 2.indd 24-25

25 1/9/12 5:16 PM


butik Değişimi başlat Sadece hayal et...

26 belis20x20 2.indd 26-27

sailing

Denize aç›lmaya haz›rm›s›n›z? Haydi rüzgarla beraber, yelkenler fora flimdi... Sailing yaflayan mobilyalar s›n›f›ndan rengi ve tasar›m›yla hemen farkediliyor. Okyanusun ortas›ndan gelen bir rüzgar›n eteklerinden odan›za dökülüveriyor.

sailing

27 1/9/12 5:16 PM


butik Değişimi başlat Sadece hayal et...

SAILING GENC ODASI 2 KAPILI DOLAP / 2101 En: 115 cm Boy: 187 cm Derinlik: 60 cm

SAILING GENC ODASI CALISMA MASASI / 2107 En: 121 cm Boy: 148 cm Derinlik: 72 cm

SAILING GENC ODASI KARYOLA / 2109 En: 205 cm Boy: 107 cm Derinlik: 105 cm

butik Değişimi başlat Sadece hayal et...

SAILING GENC ODASI KİTAPLIK / 2108 En: 88 cm Boy: 176 cm Derinlik: 42 cm

SAILING GENC ODASI KOMODİN / 2100 En: 43 cm Boy: 44 cm Derinlik: 47 cm

SAILING GENC ODASI ŞİFONYER / 2102 En: 81 cm Boy: 81 cm Derinlik: 47 cm

SAILING NEVRESİM TAKIMI / 9015

28 belis20x20 2.indd 28-29

29 1/9/12 5:16 PM


butik Değişimi başlat Sadece hayal et...

Tasar›m Direktörü: Mehmet ALTAY

Merkez - Üretim Belis Mobilya Organize Sanayii Bölgesi 2. Yol No: 14 Adapazar› Tel: (0264) 276 00 82 (10 Hat) Faks: (0216) 276 04 57 info@belis.com.tr belis.com.tr

butik produced by Değişimi başlat Sadece hayal et...

30 belis20x20 2.indd 30-31

31 1/9/12 5:16 PM


Değişimi başlat Sadece hayal et... Değişimi başlat Sadece hayal et...

butik Değişimi başlat Sadece hayal et...

32

belis20x20 2.indd 32

1/9/12 5:16 PM

asdasd  

asds sad asd asd as

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you