Page 1

A by

VLASY nepadaly

Gianni Coria

aby vlasy.indd 1

26/02/18 15:40


Gianni Coria NATÜRLICHE HILFE BEI HAARAUSFALL Kräftiger Haarwuchs durch gezielte Nährstoffversorgung und Vitalisierung der Kopfhaut Copyright © Mankau Verlag GmbH, Murnau: Gianni Coria, 2016 Translation © Tomáš Kurka, 2018 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-80-7549-583-9

aby vlasy.indd 2

26/02/18 15:40


Obsah Předmluva Andrease Wintera a Jo Martyho ....................................................................... 6 Úvod ...............................................................................................................................8

Kapitola 1

Základní poznatky o vlasech a pokožce hlavy Význam znam vlas vlasů ........ ............................................................................................................. .................................................................................... ...... ....... ................... 12 Ohlédnutí Ohl lédnutí do minu minul minulosti inulosti ti ...................................................................... ...........................................................................................................12 ...... ....... ......................................12 Vlasy V Vl llasy assy jako symbol sym mbol ......... ................................................................................. ......................................................................................................................14 ..................................................................................................... ....... ......................................14 Ochranná O ch hranná ffunkce unkce kce vla vlasů vlasů ů ....................................................................... ............................................................................................................15 ............................................................................................... . . ......................................15 Stručná tručnáá fa fakta........ .............................................................................................................. ............................................................................................. ........................................................................ ... ................... 16 Číselné úd údaje úda daje ........... ..............................................................................................................................16 ........................................................................................................... ............................................................ ... ......................................16 Stavba vlasu ........ ............................................................................................................... .................................... .......................................................................................................... .... .......... ........................................................... 1 18 Šupinatá vrstva vrstvva ........ ..................................................................................... ..........................................................................................................................18 ..................................................................................................................... ...... ............. .................................................... ......................................18 Vláknitá knitá vr vrstva vrstv rstva va ...................................................................................... ............................................................................................................................19 . ............... ............................................................................................................. ........ .............. ....................... ...................................19 Dřeň................................................................................................................................................19 ........................................................................................................... .................. .................................................................................................... ......... ................ ......................................19 Přirozená ozená pigm pigmentace p pigme ment ntacce vlasů ................................................................................ ..................................................................................................20 ........ ................ ....................................................................20 0 Vlasové é fo foliku folikuly, olikul uly, maz ma mazové zové vé žlázyy a fas a fasc a fascie scie ............. ..............................................................................22 ..................................................................22 ..............................................................22 Vlasová papil papila la ....................................................................................... ............................................................................................................................26 ................................................................................................................... ................ ....... ........................................................................ ...................................26 2 Kůže a pokožka hl hlavy l y ... lavy ............................................................................................... ............................................................................................. ....................... ........................................................ 2 28 Pokožka .........................................................................................................................................29 Po ..................................... ....................................................................................................... ... .................... .... ............................................ .......29 Škára ..............................................................................................................................................29 .......................................... ................................................................................................ ...... . ..................... ...............29 Vazivo Vaz Va zzivo iv (fascie (fascie) e) ........ .............................................................................................................................30 .................... ................................................................................. ...... ... ....... ..............................30 Pokožka P okkkožka o hlavyy ......... .............................................................................................................................31 ....................... ............................................................................................................31 ....... ..... ....... ....... ....... .................. Růst vlasů ů ............................................................................................... ................................................................................................................... ............. ..... .............. ........ ........ ...... ..... ......... ....................... 34 Jedna na vla vlasováá papila  papila – papi – jeden den vlas v ...................................................................................... .......................................................................................34 ........... ......... ....... ...... ..................... .......34 34 Dvojitě D v jitě o obsazený obsaz zený folikul zený ffoliku kul............................................................................................ ..........................................................................................................35 ........ ......... ....................... ....... ....... .................35 Slepené S le epené vlasyy ..................... ..........................................................................................................36 ........ .......... .............. ......... ......... ............... 36 ..............................................................................................................................36 Vlasy V laasyy ro rostou rost ttou ou vv řadách  řadách ........... ...............................................................................................................38 ................................................................................... ......... ............ ............. ....... ............ ...................38 38 Životní Ž ivvotní tníí fáz ffáze vvlasu lasu ....................... ......................................................................................................................38 ................................................................................................ ........... ............... ........... ...... ................... ..38 Růst ůst vlasů lasů ů pot p třebuje čas................. ................................................................................ ............... ....................... ... ...........40 0 potřebuje čas.........................................................................................................40

Obsah Obsa sah h 3

aby vlasy.indd 3

26/02/18 15:40


Kapitola 2

Problémy s vlasy a pokožkou hlavy Vla jako Vlasy o výzva ..... .......................................................................................................... ................................................................................... ........ ................... 44 Lupy Lupy..................... Lu upy................................................................................................................................................45 ..................... ...................................................................................... ...... ........ ......................................45 Difuzní Difu uzní vyp vypadávání vypa ypa padávání ání vvlasů vlla ů................................................................... ........................................................................................................45 ...... ....... ......................................45 Vypadávání Vy ypadááván ní vlas vlasů vllasů vv anagenní ana nage agenní fázi ............................................................................ .................................................. .......................................................................................46 ........ ......................................46 Vypadávání Vy ypadá adáván ní vlasů vllasů vv telogenní telogenní nn fázi .................................................. .......................................................................................46 .......................................................................... ......................................46 Androgenetické Androgenetic An nd drogenetick rogene etické vypa vypadávání adávání vání vlasů........................................................................... ....................................................................................... ..................................................................................... 47 Jizvováá alo alopecie allopec opecie ........ .........................................................................................................................50 ...................................................................................................... ................................................................ ... ......................................50 Kruhové vyp vypadávání ypadáván dávání vlasů dá lasů ............................................................................... .....................................................................................................51 ......................................................... ... ......................................51 Úplná ztráta vlasů v asů ů .......................................................................................................................54 ............................................................................... ............ ................................................... .......................................................................... ......................................54 Nárůst vypadá vypadávání ávvání ní vvl vlasů lasů v západní v západn sp společnosti lečno ........................ .............................................................56 ..................................... ... .5 56 6 Duševní uševní problém problémy my jako ako příčina příčinaa vypadáv vypadávání vvlasů............................... .................................................. .................... ..... 60 Životníí krize aa její  jejjí od odraz draz d raz ve e stavu vu vlasů ... ............................................................................60 .............................................................. .......................................................................60 Jak působí bíí stres st es naa llidské idské dské těl tělo lo ....... ..............................................................................................63 ................................................................. .................. ........................... ...................................63 63 Stres během ěhe em ttěhotenství ěhote ten nsttvví............. ......................................................................................................... ............................................................................................. ........ .................... ......................................................... 67 Porod a jeho dlouh dlouhodobé ho odo obé é důsledky kyy ..... ....................................................................................69 ............................................................................ ..................................... ........................................ .....................................69 Jak se zbavit d duševního uševvn níh ho h o napě napětí pětí ............. .............................................................................................73 ............................................................... ....... ........................................................................73 73 3 Nevhodná strava jako j o příč příčina čin vypadávání padávání vlasů asů ............................................. ... .................................................... .......................... ........ 74 Je em možné žít vve e vy vysp vyspělých y pělllých h zemích ze ích a zůstat stat zdravý? ............. ......................................................75 ................................................75 Rozdělování Rozzdě dělování žživin ivin n ..... ...................................................................................................................... .................................................................................... ....... ...... .... ....... .. ................................... 77 Chybné Chy hybné stravo stravování ování váání vvyvolává yvvvoláv olává vá st stre stres es .........................................................................................80 ......................................................................................80 ........ ...... ...... ...... .............. 0 Cukr a střevaa ............. C ........... ...............................................................................................................................80 ..................................................................................... ....... ....... ........ ......... ...... ..... ......... .................................80 Není sůll ja jako ako sůl ....... ........................................................................................................................82 ................................................................................................ ....... ........ .......... ......... ...... ...... ............. ....................82 Je kravsk kravské mléko mlléko léko vvhod vhodné? dné??........ .............................................................................. ......................................................................................................83 ......... ...................... ...... ...... .........................83 83 Běžné, nebo b B iopotravin iny? ................................................................................................... ......... ......... ........................ ........ ......... ......84 biopotraviny? .....................................................................................................84 V oda je e zákla zá adem zdravéh ého života ivota .......................................................................................85 ........... ............. ........ .......... ..........................8 Voda základem zdravého Vyhýbejte V yhýbejte ýbe bejte se vepřovému masu mas ................................................................................. .......... .............. ............. ...... ............... .............. 87 ............................................................................................. Poměr oměrr ma m mas asa aa zeleniny................ ............................................................................. ............ ................ ....... ..... ...................88 88 masa a zeleninyy............................................................................................................88 Životně votně ě důleži dů důle ůle ité tukyy .......................... .................................................................................. ................. ........................... ......89 důležité ...............................................................................................................89 Potravinové ravin novvé é do oplňky....................................... y.................................................................................................................90 ............................................................................90 .................. ..................... 90 doplňky Kvašená šenáá sstrava tra – elixír života ......................................................... trav .................................... .. ................ ......92 92 strava – ...............................................................................................92 Převezměte evezmě změ ěte ě te o dpovědnost ................................................................. .........................................9 ................ 93 odpovědnost .......................................................................................................93 Znečiš Znečištěné č životní životn ní prostředí jako příčina vypadávání vlasů ............ ................................ ....................... 94 4 nás ...........................................................................................................................94 JJedy kolem n ás ..................................................................................... .........................................94 Elektrosmog .......................................................................................... ........................................96 96 ................................................................................................................................96

4

aby vlasy.indd 4

Obsah

26/02/18 15:40


Když kosmetika, tak ta správná! .............................................................................. 98 Kosmetické směrnice ...............................................................................................................98 Která kosmetika je „správná“?............................................................................................ 100 Šampony a jejich účinné látky ........................................................................................... 102 Ideální vlasová kosmetika ................................................................................................... 108

Kapitola 3

Terapie pro vlasy a pokožku hlavy Získejte zpět bujnou kštici .....................................................................................116 Transplantace vlasů ............................................................................................................... 116 Implantace umělých vlasů .................................................................................................. 118 Terapie PRP (vlastní plazmou) ........................................................................................... 120 Minoxidil pro růst vlasů ....................................................................................................... 121 Zahušťovače vlasů .................................................................................................................. 122 Umělá pigmentace pokožky hlavy.................................................................................... 123 Příčesky a paruky .................................................................................................................... 123 Zdravá pokožka hlavy ........................................................................................................... 125 Specialisté na růst vlasů .........................................................................................126 Koncepce péče o vlasy .......................................................................................................... 126 Průběh terapie ..........................................................................................................................127 Zkušenosti kadeřníků a klientů .............................................................................134 Cornelia Fuchsová .................................................................................................................. 134 Kadeřnictví maischön / Birgit Mally-Blanková .............................................................137 Patrizia Bonetti-Ricciová / Ruth Widmerová ................................................................ 140 Theresia Steinmannová / Astrid Feuersteinová........................................................... 141 Britta Tyrchanová.................................................................................................................... 142 Vlasové studio MAXIM’s / Biljana Toblerová ................................................................. 145 Karin El Benna ......................................................................................................................... 149 Nová cesta ................................................................................................................152 Poděkování ............................................................................................................................... 154 Rejstřík ....................................................................................................................................... 155

Obsah

aby vlasy.indd 5

5

26/02/18 15:40


Předmluva Andrease Wintera a Jo Martyho Mají vlasy duši? Kniha Gianniho Corii k této domněnce skoro svádí. Poprvé jsem si ji přečetl ještě v rukopise a již po několika stránkách zjistil, že obsahuje celou řadu zajímavých a pečlivě prověřených údajů a faktů, týkajících se všeho kolem vlasů. Už jen kvůli těmto dokonale utříděným informacím se ji vyplatí přečíst. Ale Coria jde ještě hlouběji a dostává se doslova pod kůži, tedy pod pokožku hlavy, abych byl přesný. Právě tam se totiž rozhoduje o tom, jestli vám zůstane bujná kštice, nebo jestli nastoupíte cestu k blýskajícímu se temeni. Čím více jsem se do četby nořil, tím jasněji jsem si uvědomoval, že růst vlasů opravdu souvisí nejen se životním stylem a stravovacími zvyklostmi, ale také s emocemi. O stavu a zdravotní kondici vlasové pokrývky zřejmě opravdu do značné míry rozhoduje duševní vztah člověka k jeho vlasům. Neznám jinou knihu podobného typu, která by se na problematiku vlasů dívala tak celostním způsobem v tolika nejrůznějších souvislostech. Přečetl jsem ji se zájmem, a dokonce jsem si díky ní dokázal zlepšit objem a zabarvení svých vlastních vlasů. Čtenářům přeji, aby si z knihy stejně jako já odnesli mnoho podnětných a doslova aktivujících poznatků. ■

Gianni pomáhá čtenářům, aby se seznámili s vlastní hlavou! V přeneseném slova smyslu by se k vlasům dalo říci: „Nedívej se na jednotlivé stromy, ale na celý les!“

Váš Andreas Winter

6

aby vlasy.indd 6

Předmluva

26/02/18 15:40


S Giannim Coriou jsem se poprvé setkal přibližně před čtyřmi lety. Chtěl jsem se s  ním krátce pobavit o tom, zda přírodní látky opravdu mohou účinně pomáhat proti vypadávání vlasů. Nakonec se z letmé schůzky stal dlouhý a  důkladný rozhovor. Proti mně seděl mladý muž, který se upřímně snažil pomoci lidem trpícím problémy s  vlasy. Intuice mi napovídala, že bych tomu mladíkovi mohl věřit. Měl jsem pocit, že mu nejde o marketingovou propagaci a  že nepatří mezi ty podnikatele, kteří slibují zázraky, a  přitom sledují jen vlastní prospěch. Nezdálo se mi, že se Gianni Coria snaží jen o dosažení co nejvyššího obratu při prodeji svých výrobků. Dostal jsem chuť toho mladíka v  jeho úsilí o  zlepšení stavu našich vlasů podpořit. Giannimu Coriovi se skutečně podařilo během krátké doby vytvořit metodu, díky níž je možné bojovat s  různými patologickými jevy postihujícími lidské vlasy. Coria se do studia problému ponořil velmi ■

intenzivně, zvážil mnoho možností, prostudoval velké množství podkladů a nakonec dospěl k  pozoruhodným výsledkům. Svým zápalem mi připomíná Friedricha Cramera, bývalého ředitele Ústavu Maxe Plancka pro experimentální medicínu, který řekl: „Dnes se nacházíme v  situaci, kdy musíme každou formu života vždy studovat jako celek. Ovšem obvyklými metodami to nepůjde. Velká kauzální schémata z  oblasti fyziky také nelze rozdělovat na izolované, dílčí oblasti. Život je vždy komplexní. Je možné, že se nám zástupci takzvaných exaktních věd na začátku vysmějí. Jenže my se zabýváme projevy života a  jsme za ně odpovědní.“ (Cituji volně, podle paměti.) Při rozhovorech s Giannim Coriou jsem si vždy všiml, že mu záleží na tom, aby udělal všechno pro udržení živého základu vlasů. Já mu za to děkuji, přeji hodně úspěchů a gratuluji k této knize!

Váš Jo Marty

Předmluva

aby vlasy.indd 7

7

26/02/18 15:40


Úvod Milé čtenářky, milí čtenáři, dovolte mi, abych vás přivítal na cestě ke zdravým a pevným vlasům. Objevte společně se mnou jejich tajemství!

Od mého prvního léčebného zásahu uplynulo již šest let. Hezké je, že tato klientka se dodnes pyšní zdravějšími a silnějšími vlasy, než měla za svého mládí.

8

aby vlasy.indd 8

V roce 2009 jsem se začal zabývat psychologickým poradenstvím a  otevřel jsem si i  vlastní praxi. Přicházeli za mnou lidé s  nejrůznějšími problémy a  jednoho dne mě kdosi doporučil ženě, které na jedné straně hlavy vypadaly kompletně všechny vlasy. Rok a půl se podrobovala dermatologické léčbě, ale bez úspěchu. Lékaři si již nevěděli rady a  propustili ji ze své péče se slovy: „Vždyť se koneckonců jedná jen o kosmetický problém.“ Klientka byla opravdu zoufalá a propadala depresím. Díky této paní jsem se poprvé začal blíže zajímat o  problémy s vlasy. Upřímně řečeno, tehdy jsem vůbec netušil, do čeho se vlastně pouštím. Neměl jsem s tímto typem obtíží prakticky žádné zkušenosti, a přece se mi během jednoho a půl roku onu patnácticentimetrovou postranní lysinu na hlavě té ženy podařilo zcela zlikvidovat. Tento úspěch se rozkřikl a já se začal věnovat regeneraci vlasů a pokožky hlavy profesionálně. Od té doby jsem měl možnost pomoci mnoha skvělým mužům, ženám i mladistvým. Prostřednictvím své knihy bych se chtěl o pozitivní zkušenosti podělit s dalšími lidmi a dodat jim odvahu, aby se pustili do řešení svého problému. Vlasy neodumírají ani nevypadávají jen tak samy od sebe.

Úvod

26/02/18 15:40


V tom se neliší od ostatních částí těla a  orgánů. Nebo jste snad potkali člověka, kterému bez důvodu odumřela noha nebo vypadl zub? Pokud v  těle něco odumře, tak to zčerná. Viděli jste ale někdy odumřelou, černou pokožku hlavy? Tak jak to tedy je? V posledních šesti letech jsem se intenzivně zabýval zkoumáním všech souvislostí a  konzultoval jsem problémy zdravotního stavu vlasů s nejrůznějšími specialisty. A nyní bych se rád o získané poznatky podělil a poskytl je mimo jiné i kadeřníkům, kteří mají často jen nedostatečné povědomí o  správné a  komplexní péči o pokožku hlavy. Mé výzkumy ještě neskončily, ale už jsem získal natolik hluboké a  mnohostranné znalosti, že se svým týmem dokážu lidem pronásledovaným potížemi s porostem hlavy účinně a  spolehlivě pomáhat, aby jim vlasy začaly znovu růst. Vlasové folikuly a kořínky neodumírají, to jen my jsme zapomněli na to, podle jakých biologických zákonitostí lidské tělo, a tím pádem i pokožka hlavy fungují. Kvůli tomu mnozí nedokážou o vlasy a pokožku správně pečovat.

V této knize se dozvíte nejen to, jakým způsobem působí na vlasy duševní stav nebo co o vlasech věděli naši předci. Ale i to, jak jsou dnes vlasy dlouhodobě ovlivňovány moderními stravovacími zvyklostmi, životním prostředím a  kosmetickými přípravky. Naučíte se rozumět souvislostem, a díky tomu získáte zpět nebo si udržíte krásné a  vitální vlasy, jež budou nejméně tak kvalitní jako v mládí. Když budeme blíže posuzovat úpravu vlasů v  podstatě kteréhokoliv člověka, uvědomíme si, že vlasy jsou pro něj nesmírně důležité. A  to platí pro všechny z nás. Z kvality vlasů a z účesu lze bez větších problémů vyčíst charakteristické vlastnosti dotyčné osoby, její zdravotní stav, nebo i  to, jestli je ve stresu, či naopak ve vyrovnaném rozpoložení. Radikální změnou účesu lidé často symbolicky demonstrují navenek významné životní změny. V knize přibližuji mnohé příčiny způsobující problémy s  vlasy. Současně ale také představuji cesty, jak tyto problémy řešit, získat krásné vlasy, a  tím i lepší životní rozpoložení a pohodu.

Úvod

aby vlasy.indd 9

9

26/02/18 15:40


aby vlasy.indd 10

26/02/18 15:40


Kapitola 1 Základní poznatky o vlasech a pokožce hlavy

aby vlasy.indd 11

26/02/18 15:40


Význam vlasů Ohlédnutí do minulosti Vlasy byly pro člověka vždy významnou součástí jeho já. Písemné zprávy dokládají, že již před mnoha tisíci lety plnily úlohu náboženského symbolu a dokládaly společenské postavení svého majitele. Péče o  ně odjakživa vyžadovala dost času a  také nemálo odborných znalostí. Ale lidé nelitovali námahy a vlasy si myli, upravovali, vyčesávali do výšky, kartáčovali, a vůbec jim věnovali všemožnou pozornost. Podle účesu se mnohdy poznalo, do jaké společenské vrstvy dotyčný člověk patří. Mimořádné postavení vlasů sahá až do starého Egypta, kde byly krásné vlasy pokládány za známku zdraví. Staří Řekové se na dlouhé vlasy dívali jako na dar bohů, kteří

12 Základní poznatky o vlasech a pokožce hlavy

aby vlasy.indd 12

26/02/18 15:40


tím prokazují přízeň svobodným, život milujícím lidem. Od dob Konfuciových se vlasy začaly těšit větší úctě také v Číně. Pro obyvatele Říše středu se vlasy staly symbolem božské přízně a znakem vysokých morálních kvalit. O  vlasy se měl každý pečlivě starat. Mužům, kteří požívali obecné vážnosti, bylo nařízeno nosit až do smrti pokrytou hlavu. Vlasy byly známkou důstojnosti. Germáni si dlouhé vlasy ztotožňovali s  harmonií, silou, mocí a  autoritou. Pokud člověk o  své vlasy přišel, jednalo se o největší možné ponížení. Proto byly otrokům a zločincům vlasy stříhány a kdokoliv bez vlasů byl pokládán za méněcenného. Naopak Římané zřejmě mužským účesům velký význam nepřikládali. Všichni občané jejich impéria nosili jednoduchý, krátký střih a nějaké kadeření nepřicházelo v  úvahu. Pokud se v  Římě objevil muž s dlouhými vlasy, byl to téměř jistě příslušník některého z barbarských kmenů z okrajových částí říše. Kněží si začali již poměrně brzy vyholovat tonzuru jako znamení pokory

a úcty. Jako kdyby tím říkali: „Bůh je všemocný a my jsme jeho služebníci.“ Tento zvyk se týkal nejen křesťanské Evropy, hlavy si dodnes vyholují i asijští mniši. Dávají tím najevo, že se zřekli veškerých hmotných věcí. Ženy nosí dlouhé vlasy odjakživa. Prakticky za všech dob a  ve všech koutech světa se dlouhé ženské vlasy stávaly předmětem mužského obdivu. Na téma ženských vlasů byly dokonce vypracovány i  vědecké studie. Například badatelé z jižní Anglie zveřejnili v odborném časopise Scandinavian Journal of Psychology zprávu, podle níž muži pokládají ženy s dlouhými vlasy (nejméně na záda) za mladé, zdravé a zaručeně plodné. Studie obsahuje i  některé úsměvné poznatky. Tak například vědci dále zjistili, že muži dvakrát častěji zvednou a  podají spadlou rukavici ženě s vlasy po ramena než ženě se sestřihem nakrátko. V  této souvislosti je třeba zmínit i vztah mezi matkou a dítětem. Když se k  dítěti skloní matka s  dlouhými vlasy, probouzí se v obou podvědomě

Význam vlasů

aby vlasy.indd 13

13

26/02/18 15:40


Vlasy jsou nejen vnějším znakem krásy a půvabu, ale vždy měly i symbolický charakter – podle své barvy, délky, střihu nebo typu účesu. Vlasy na první pohled něco vyjadřují. Lidé se způsobem úpravy vlasů k něčemu hlásí nebo se proti něčemu vymezují.

hluboce zakořeněná duševní spojitost, která zakládá pevné vzájemné pouto. Bylo by docela zajímavé vědecky prozkoumat, zda taková pevná pouta vznikají i mezi dítětem a matkou s krátkými vlasy. Hinduismus, buddhismus, panteistické náboženské směry i indiánské tradice tvrdí, že vlasy jsou jakýmisi duševními a duchovními anténami. To znamená, že dokážou přijímat i  ukládat mnohé informace. Vlasy usnadňují přístup do světa předků, posilují intuici a jsou vodičem fyzické i sexuální síly. Dlouhé vlasy bývaly výrazem blahobytu, dlouhého života a štěstí. V některých kulturách se dodnes dodržuje zákaz jejich stříhání.

Vlasy jako symbol Naši předkové byli přesvědčeni, že se ve vlasech skrývají tajemné síly, a proto si svých kadeří velmi vážili. Podle představ raně středověkých evropských národů sídlila ve vlasech lidská životní síla. Po ostříhání vlasů se tato energie ztrácela nebo přecházela na toho, kdo se odstřihnutých vlasů zmocnil a opatroval je. Lidé věřili, že když získají vlasy někoho druhého, získají nad ním i moc. Proto když například žena chtěla svému milému poskytnout důkaz opravdové lásky, předala mu kousek svých kadeří. Pokud totiž někdo daroval jinému člověku své vlasy, symbolicky se mu odevzdával na milost a  nemilost. Vlasy bývaly pokládány za nejsilnější mezilidské propojení. Právě proto patřily

14 Základní poznatky o vlasech a pokožce hlavy

aby vlasy.indd 14

26/02/18 15:40


vlasy k nejosobnějším dárkům, které jste někomu mohli vůbec dát. Jednalo se o  velmi rozšířený zvyk a  kadeřníci a  řemeslníci, nebo spíše umělci, zabývající se zpracováním vlasů, patřili k  velmi ceněným profesím. Z  vlasů se dalo vyrobit prakticky cokoliv. Jen jich muselo být k  dispozici dostatečné množství a  musely dosahovat délky alespoň 20 centimetrů. Z takového pramene se pak zhotovovaly například náhrdelníky, náramky, prstýnky, náušnice, spony do kravat nebo i šňůrky ke kapesním hodinkám či k  brýlím. Ve švýcarských Alpách bývalo zvykem, že nevěsta utkala jako dárek ke svatbě svému nastávajícímu řetízek k  hodinkám z  vlastních odstřižených vlasů. Umělecké zpracovávání vlasů do podoby nejrůznějších ozdob zmizelo přibližně v období první světové války a s tím zanikla i příslušná řemesla.

Ochranná funkce vlasů Vlasy chrání člověka před horkem, chladem, větrem, slunečními paprs-

ky, prachem, vlhkem i před jinými povětrnostními vlivy. Kromě toho v nezanedbatelné míře posilují i  náš hmatový smysl. Všech těchto výhod vlasů si v podstatě ani nevšímáme, protože je pokládáme za „normální“ věc. Jejich význam pro každodenní život si lidé často uvědomí až ve chvíli, kdy o ně velmi rychle přijdou. To se například stává onkologickým pacientům. Během dvou až tří týdnů po první chemoterapii často ztratí veškeré vlasy a začne je trápit nepříjemný pocit chladu. Mnozí z nich proto musí na spaní nosit čepici, a dokonce i ponožky. Je to tím, že vlasy významným způsobem přispívají k udržování a regulaci tělesné teploty. A ještě jedna věc je zajímavá. Všimněte si, že člověk s pleší má často na hlavě různé jizvy. Absence vlasů totiž zhoršuje „hmatové“ schopnosti hlavy a  takový člověk mnohdy nedokáže včas identifikovat blízkost překážky a zraní se o ni. To platívalo také pro děti v dobách, kdy se jim vlasy stříhaly velmi nakrátko.

Význam vlasů

aby vlasy.indd 15

15

26/02/18 15:40


Rejstřík

A akné 24 alopecie jizvová 50 anagenní fáze 38, 46 analýza pokožky hlavy 36, 45, 128 analýza vlasů 59 androgenetické vypadávání vlasů 47 antibiotika 46, 53, 79 antikoncepce 46, 54, 57, 79, 147 antikoncepční tělísko 57 atopický ekzém 53

B bakterie 71, 80, 84, 92, 95, 101 bezoplachové výrobky viz leave-in bílkoviny (proteiny) 27, 39, 109, 110 biopotraviny 84

C cukr 80, 85–86, 89, 92 cyklus životní vlasů 17, 38–39 cyklus životní řas a obočí 17

difuzní vypadávání vlasů 45 drogy 59 druhy ochlupení 16 dřeň vlasu (medula) 18, 19, 25 duševní napětí, duševní otřesy, obavy, starosti, strach 62, 65, 67, 73

E elastin 30 elektrosmog 96 estery 23, 36 eumelanin 21

F fascie 19, 22, 24, 133 feomelanin 21 fibrily 19 fruktóza 82

G geny 47–48 glycerín 104

D

H

detoxikace 31, 36–37, 47, 51, 55, 61, 85, 135 dětské vlasy 104, 131

Hašimotova tyreoiditida 59 hmat 15, 25

Rejstřík 155

aby vlasy.indd 155

26/02/18 15:41


hormony 24, 30, 47, 56, 65, 87

kortex 18

hustota vlasů 17, 31, 38

kortizon 46, 52 kořínek vlasu 9, 20, 23, 27, 30, 112, 127,

Ch chemoterapie 15, 41, 46, 53, 62, 138, 142, 148, 149, 150, 154

144 kosmetika 9, 31, 45, 98 kouření 67, 79

chmýřovité vlasy 40, 41

kravské mléko 83

cholesterol 36, 65, 87, 92

kruhové vypadávání vlasů (alopecia areata) 51, 60, 73, 137

I

kutikula 18

implantace umělých vlasů 118

kůže 28, 58

imunitní soustava 71, 75, 95, 152

kvasinky na pokožce hlavy 45

INCI, klasifikace 99, 102

kyselina listová 79

infarkt 55

L J

lak na vlasy 44

jablka 92

leave-in výrobky 109, 111

jin a jang 73

léky 39, 46, 51, 55, 58, 63, 79, 147

jizvy viz alopecie jizvová

lesk vlasů 18, 19 lupy 45

K kamera na pokožku hlavy 19, 33, 35, 45, 51, 61, 107, 125, 128, 135, 143

M masáž pokožky hlavy 133, 147, 150

kartáč, čištění 108, 132

maska bylinková a olejová 109, 144

kartáče na vlasy 110, 111, 131

maz kožní 23, 31, 36, 89

kartáčování 17, 32, 108, 129, 131, 148

mazové žlázy 22–23

katagenní (přechodová) fáze 39

meditace 68

keratin 18, 27, 29, 109

melanin 20–21, 29

kolagen 29

minerální látky 59, 79, 80, 85, 88, 90, 95,

kondicionér 109

113, 121

156 Rejstřík

aby vlasy.indd 156

26/02/18 15:41


minoxidil 121

porod 69–71

mléko 83

potravinové doplňky 57, 85, 90

moringa 22, 90–91

potraviny kvašené 92

mytí vlasů 44

probiotika 52, 53, 81

mytí vlasů správné 106, 129

přírodní kosmetika 101 psýché 55, 121

N

půst 86

nadledviny 56 nedostatek živin 77, 79

R

nemocnost 75

rohová vrstva 29 rovnováha tělesného prostředí 85–86, 145

O

rychlost růstu vlasů 17, 40

obočí 17, 54 ozařování 46, 127

Ř řada vlasů po třech 38, 125

P

řasy 17, 54

paruky 123 péče o pokožku hlavy 9, 31, 41, 45, 50, 53, 129

S slunce 129

peroxid vodíku 21

specialisté na růst vlasů 31, 126

pigmentace pokožky hlavy, umělá 123

stafylokoky 45

pigmentace přirozená 20

stopové prvky 39, 59

pigmenty 29

strava 9, 30, 33, 37, 39, 57, 67, 74, 112

pleš 15, 32, 47, 135

stres 22, 37, 51, 54, 56, 59, 63–66, 67–68,

počet vlasů 16

73, 80, 83, 88, 133

podkožní vazivo 30

struktura vlasu 18, 19

pohyb 152

sůl 82–83

pokožka 29

sušení vlasů 129

pokožka hlavy 8, 22, 28, 31, 41, 45, 47,

sutoxiny 87

101, 112, 125, 127

sympatikus a parasympatikus 66 Rejstřík 157

aby vlasy.indd 157

26/02/18 15:41


Š

vlasová papila 26, 31, 34, 39, 50, 119

šampon proti lupům 105

vlasová voda / tonikum 112

šampony 102–106, 129

vlasový cyklus 41, 46

šedé vlasy 21

vlasový folikul 9, 17, 22–23, 26, 30, 31, 32, 34, 50, 116

škára (corium) 29 štítná žláza 57

vlasy jako symbol 14 vlasy, ochranná funkce 15

T

vlhkost vlasů 20

těhotenství 67, 79

voda 85

telogenní fáze 39

vypadávání vlasů 35, 45, 57, 58, 60, 76

tenzidy 103, 106, 110

vypadávání vlasů v anagenní fázi 46

terapie PRP (plazmou) 120

vypadávání vlasů v telogenní fázi 46

terminální vlasy 41

vysokohorský vzduch 95

testosteron 24

význam vlasů 12

tloušťka vlasů 17, 40, 49 toxiny 46, 47, 51, 84, 94

Z

transplantace vlasů 116, 123

zahušťovače vlasů 122

triglyceridy 23, 31, 36, 53, 55, 61

záněty 50

tuky 89

zárodečná vrstva 29

tyrozináza 21

zkušenosti 134 ztráta vlasů chorobná 51, 52, 53, 56,

U ucpané póry 32, 33, 50, 121

60, 78 ztráta vlasů normální 17

úplná ztráta vlasů 54, 60, 73

Ž V

živiny 77

vazivo 30

životní fáze vlasu 38, viz též vlasový

vepřové maso 87

cyklus

vitaminy 39, 79, 90, 92, 95

životní krize 60

vlasová kúra 109

životní prostředí 9, 30, 94

158 Rejstřík

aby vlasy.indd 158

26/02/18 15:41


OBRAZOVÝ MATERIÁL Depositphotos kromě následujících: YELASAI GmbH (19–20, 23, 26, 28, 33, 34 dole, 35–40, 50, 52, 54, 61, 66, 117, 119, 122, 125); Yang F, Zhang Y © Wikipedia.com (18); kzenon © 123RF. com (70); Friseur maischön, Bregenz (137); Patrizia Bonetti-Ricciová, Merenschwand (140 nahoře); Ruth Widmerová, Benken (140 dole); Astrid Feursteinová, Au (142); Coiffure MAXIM’S, Basel (145); grafický motiv ženské hlavy (např. strana 3) Freepik Upozornění pro čtenáře: Autor pečlivě prověřoval veškeré informace obsažené v  této knize, přesto je uvádí bez záruky. Nakladatelství ani autor nemohou nijakým způsobem ručit za škody nebo újmy, vyplývající z praktického použití informací uvedených v této knize. V případě onemocnění prosím navštivte zkušeného lékaře nebo léčitele.

aby vlasy.indd 159

26/02/18 15:41


Gianni Coria ABY VLASY NEPADALY Z německého originálu Natürliche Hilfe bei Haarausfall, vydaného nakladatelstvím Mankau Verlag GmbH, v Murnau v roce 2016, přeložil Tomáš Kurka Obálku navrhla Jana Šťastná Redigovala Helena Moravcová Odpovědná redaktorka Marcela Nejedlá Technická redaktorka Lenka Gregorová Počet stran 160 Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Esence, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 v roce 2018 jako svou 9613. publikaci Sazba Lenka Gregorová Tisk TISK CENTRUM s. r. o., Brno Vydání první Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz

aby vlasy.indd 160

26/02/18 15:41

Aby vlasy nepadaly - Zastavte padání vlasů jednou provždy  
Aby vlasy nepadaly - Zastavte padání vlasů jednou provždy