Page 1

H. Lamková, R. a S. Svitalský, J. Poborák z-1ČPHþHN

V zajetí pekla 3DGOêDQGČO 2þHUWX0ODVNiONRYL 0LNXOiãYSHNOH


NAPSALI RICHARD A SLAVOMÍR SVITALSKÝ

GENERÁLNÍ OPRAVA AUTA BY SE MĚLA DĚLAT KAŽDÝ ROK!

NAKRESLIL JAROSLAV NĚMEČEK

A NE AŽ TI UPADNE VÝFUK, MYŠPULÍNE!

HOTOVO! JSEM NEJLEPŠÍ OPRAVÁŘ AUT NA SVĚTĚ!

PŘIDĚLAL JSEM TEN VÝFUK POŘÁDNĚ? KTERÝ Z VÁS JE MYŠPULÍN? PŮJDE SE MNOU DO PEKLA!

BĚŽ PRYČ , ČERTE! PEKLO JE PRO HŘÍŠNÍKY, ALE MYŠPULÍN JE DOBRÝ A SPRAVEDLIVÝ!

PEKLO, OTEVŘI SE!

3


NAPSALA HANA LAMKOVÁ

NAKRESLIL JAROSLAV NĚMEČEK

KDYŽ SE VRACÍM Z POSILOVNY, MÁM HLAD JAKO VLK!

VY SI TU HRAJETE ČLOVĚČE, NEZLOB SE! A NA PŮDĚ SE SVÍTÍ!

PŘIZNEJTE SE, KDO TO BYL?!

PROČ SE SVÍTÍ NA PŮDĚ?

TAK UŽ SE NEZLOB! SKOČÍM TO ZHASNOUT!

TO JSEM BLÁZEN! ŽÁROVKA NESVÍTÍ... ALE OD ČEHO JE TU TAKOVÉ SVĚTLO?

NĚKDO TAM JE!

18


NAPSAL JIŘÍ POBORÁK

NAKRESLIL JAROSLAV NĚMEČEK

KLAUDIE, JDU SI PRO TVŮJ ĎÁBELSKÝ GULÁŠ! PRO BOBÍKA KLUKŮM MOC CHUTNÁ! DVĚ PORCE NAVÍC!

JAKO OBVYKLE! A TO JEŠTĚ URČITĚ VYLÍŽE TALÍŘ!

GULÁŠ MI CHUTNÁ, ALE DO ĎÁBELSKÉHO MU JEŠTĚ TROŠILÍNEK CHYBÍ!

VY NEJSTE ZDEJŠÍ! NEJSTE TU ZA HAJNÉHO HAMÁČKA?

MYSLÍTE? ŽE BY...? ANO, ANO!

34

PODÍVEJ SE POZORNĚJI!

... ZAČÍNÁM SE BÁT...


NAPSAL A NAKRESLIL JAROSLAV NĚMEČEK

MIKULÁŠSKÝ VÝBOR MĚSTA TŘESKOPRSK SE ROZHODL , ŽE KAŽDÉMU DÍTĚTI POŠLE HODNOTNÝ DÁREK!

NAŠTĚSTÍ JSME NA DÁRKY STŘÁDALI CELÝ ROK A PENÍZE Z NAŠICH AKCÍ MÁME USPOŘENÉ!

Z KAŽDÉHO LÍSTKU NA HRAD BEZZUB MÁME 1 KČ , DOHROMADY 17 300 KČ.

LETNÍ SEZONA NA JEZEŘE DALA DO POKLADNY TAKÉ HODNĚ!

48

ČEMU, PANE STAROSTO, ŘÍKÁTE HODNOTNÝ?!

MUSÍME ŠETŘIT!

KONCERT NA ZAHÁJENÍ SEZONY VYNESL 10 052 KČ A JEDEN KNOFLÍK!

ALE MUSÍTE ODEČÍST PENÍZE PRO BÍLOU PANÍ A NA MIKROFON PRO HEJKALA!

NEJVÍC VYNESLA BITVA NA BLAŤÁKU MEZI VÁMI A OPOZICÍ!


Ahoj, holčičky a kluci! 7HQWRNUiWMVPHSURåLOLVYiQRYiQDStQDYiGREURGUXåVWYtYSHNOH$åVHQiPKODYDWRþLOD]WRKRMDN MVPHSRĜiGOtWDOLSRG]HPGRSHNODD]DVH]SiWN\QDþHUVWYêY]GXFK=MLVWLOLMVPHåHLNG\åMVRXþHUWL KORXStQHPXVHMtEêWYåG\FN\WLQHMKUR]QČMãtMDNVHþDVWRGRþtWiPHYSRKiGNiFK6LFHVHPH]LVHERX KiGDMtDSHURXLQWULNXMtSURWLVREČMDNROLGpDOHWDNpPDMtSRGREQČMDNR%REtNUiGLGREUpMtGORD MDNR0\ãSXOtQNWHUêVH]DXMHWtPY\QDOp]iLRQLVH]DMtPDMtRPRGHUQtY\QiOH]\NWHUpMVRXNROHP QiVWĜHEDYSRGREČPRELOĤQHERLQWHUQHWX3URVWČþHUWLMGRXVGRERX3ĜHGVWDYWHVLåHMVPHREMHYLOL åHLYSHNOHMHREþDV]LPD$WDNþHUW\]DXMDO0\ãSXOtQĤYSURMHNWGiONRYpKRY\WiSČQt7DNpGiUHþN\ þHUWRYVNêGRURVWPLOXMH3RGREQČMDNRY\QD]HPL-HQRPWRKR=iGUKHODDQLþHUWLQHPDMtYREOLEČ 7RKOHYãHFKQRDMHãWČPQRKHPYtFREMHYtWHYQDãLFKSĜtEČ]tFKNWHUpMVPHQD]YDOLSĜt]QDþQČ ýHUWRYVNp

4

E DICE

‹5LFKDUGD6ODYRPtU6YLWDOVNê+DQD/DPNRYi-LĜt3RERUiN-DURVODY1ČPHþHN ,OOXVWUDWLRQV‹-DURVODY1ČPHþHN 9\GDORQDNODGDWHOVWYtýW\ĜOtVWHNYURFH Y\GiQt $GUHVDQDNODGDWHOVWYt1D'ROLQiFK3UDKD WHOID[ HPDLOUHGDNFH#FW\UOLVWHNF] ZZZFW\UOLVWHNF] 7LVNHXURSULQWDV


OBSAH

Richard a Slavomír Svitalský V ZA JETÍ PEKLA / 3 Hana Lamková PADLÝ ANDĚL / 18 Jiří Poborák O ČERTU MLASK ÁLKOVI / 34 Jaroslav Němeček MIKULÁŠ V PEKLE / 48

Příběhy nakreslil J. Němeček

4 čertovské příběhy Čtyřlístku  
4 čertovské příběhy Čtyřlístku