Page 1

,4',

��

J'14

j\

�f1\ I

••

Daniele Festy

'I,,.-

' f/: il

�/.if..

100 praktických použití

AROMATERAPIE


Můžeme

aromaterapii kombinovat s jinými

léčebnými přípravky?

Ano , i když aromaterapie je často tak účinná , že zcela postačí sama o sobě.

Z čeho se esenciální oleje skládají? Obsahují alkoholy, étery, terpeny, aldehydy, oxidy, estery, lrnrnariny, ketony, fenoly ... Ve skut ečnosti v nich můžete najít obrovské množství různých biochemických sloučenin , někdy i přes 200!

Jaký je rozdíl mezi esenciálními a rostlinnými oleji? Rostlinné oleje, lisované ze semen kvčtin či obilo vin s vysokým obsahem tuku (olivy, slunečnice, obilné klíčky a další) , obsahují 100 % tuku. Esenciální oleje - svórnujménu navzdory - nemají s tukem nic společ ­ ného! Ostatně právě proto je často s rostlinnými oleji mícháme. Při masážích se nepoužívají č i sté esenc iální oleje: v praxi se rozpouští v nosných látkách s vysokým obsahem tuku . Přesto můžeme v některých pří ­ padech lokálně aplikovat 1 nebo 2 kapky či sté sili ce, napi"'íklad z levandule, smilu či libavky.

8


Jak esenciální oleje používáme? Vnitřní

užívání Upozornění: až na výjimečné případy* se čisté esenciální oleje nikdy nesmí užívat vnitřně. Jelikož se navíc nerozpouštějí ve vodě, není vhodné j e přidávat přímo do sklenice vody či bylinkového čaje. Aromatické oleje musíme smíchat s trochou medu či rostlinného oleje, nebo je nakapat na neutrální tabletu. Stejně tak je můžeme zamíchat i do jídla, proč ne? Některé silice se k tomu obzvláště hodí, například bazalka, levandule nebo máta. Poznámka: Diabetici či osoby, které si musejí pečlivě hlídat příjem cukrů, připravují směsi spíše s trochou rostlinného oleje než s cukrem nebo medem, pokud se má př'ípravek dávkovat pravidelně. To se týká například sinusitidy, kdy je třeba během 2Ll hodin orálně užít 6 (malých) lžič ek medu jako nosné látky pro esenciální oleje. Obvykle ale stačí dvě až tři dávky denně. Pokud budete oleje konzumovat po jídle, stanou se z nich takové mini-zákusky, což nepředstavuje vůbec žádný problém. Inhalace Inhalace aromatických olejů, ať už suchá (z kapesníku), nebo vlhká (z misky s teplou vodou), je velmi *napť. I kapka máty či zázvoru

9


rychl)' a snadný způsob užíváni Lěchlo JáLek. Můžeme i jednoduše nalít pár kapek na talířek a postavit jej poblíž zdroje Lepla, nebo nakapal olej přímo do osvě ­ žovače vzduchu , což je vůbec neJlepši, prolože aroma krásně prosyti oko lni proslfedí (v kanceláři, doma i Jinde) a vytvoř( pfíjemně v011avou atmosféru.

Aplikace na pokožku Jednou z neJvčtších výhod óLeridzých olejů je jejich schopnost pronikal kožní bariórou do krevního obč ­ hu, odkud se dostávají až k cílovým orgánům,jež mají léčil. Pro Lo se nedivte, žr na některé problrmy radíme masírnval zcela jinou čásL těla, klerá s nimi zdánlivě nesouvisí! Čisló esenciální oleje nikdy nenanášejte př"imo na pokožku, ledaže chcete ošclfit pouze malé míslcč·ko (r-íznuLí. puchýf' apod.) a bylo vám Lo výslovně doporučeno. Nejdříve je smíchejte s rostlinným olejem nebo nakapej Le> na vlhký obklacl a polom podle poli"rb aplikuJLc zaLťpla i zastudena.

Koupele i=lůzn('

druhy koupelí (nohou, rukou , sedací koupel, rychlá koupel) pfodsLavují další příjemný způsob, jak můžeme esenciální oleje zužitkovat a zároveň se uvolnil. A Lo se rozhodnč počítá, když vám není dobře! Než silice pi"idáte do vany,je Li"ebajC' smíchat s tzv. nťulrální bází, ,·yužívanou ve farmacii. Jinak zůsla nou na povťchu vody a hrozí popálení pokožky. 10


A také ... Esenciá lní oleje můžeme užíval i v kaps lích, čípcích, sirupech apod. V každém případě si Je vždy nechte připravil v lékárně. Nacházejí se Laké v celé řadě kos metických výrobků.

Na co si při aromaterapii dávat pozor? Rizikových [aktorůJejen velmi málo a u každého esenciálního olrJc se liší,je však nezbytné je znál. Všechny silice uvedené v Lélo knize Jsou naproslo bezpečné , dodržíte-li správné dávkování. Dvě kapky znamenají dvě kapky. Ne tři. A ano, opravdu se tím vše mění. Malé děti mají svoje vlastní esenciální oleje a svoje specifické dávkování: nelečte je přípravky určenými pro dospčlé. Kojrné děli získávají silice z mateřské ­ ho mléka , takže buďte opatrní (koneckonců léčbu zpravidla podstupuje spíše matka než dítč samotné). Nemusíme se však obávat jemných masáží, pokud pečlivě vybereme vhodné esenciální a rosLHnné oleje. Těhotné

ženy by se kromě speciálně určených směsí (,jsem Lěhotná·', ,, budu rodil" apod.) měly jakýmkoliv esenciá lním olejům vlastní výroby vyhnouL. Než se na podobné dobrodružsLví vydáte, vždy se poraďle s ně ­ kým, kdo se v aromalických olejích opravdu vyzná.

11


Co se

může

stát, když se spleteme?

Opět

zde upozorníme na dodržování předrpsaného množslvf: nepřidávejte „několik kapek" pod záminkou, že se chcele vyléčit rychleji. Podráždění , alergie, hormonální výkyvy a dokonce i epilepsie ... následky se pohybují na škále od neškodných až po velmi vážné. \lastal mohou však jedině pi"'i požití nepřiměře ­ ných dávek esenciálních olejů. Budete-li dodržoval dávkování uváděné v télo Jmize, nemůže se vám vů ­ bec nic vážného stát. V případě neúmyslného požiLí velkého množslví silice (např. l/ 2 lahvičky) okamžitě kontaklujle zdravolnickou záchrannou slu žbu (l 55), pf'ípadně volej te tísňovou linku 112. S voláním o pomoc nečekejle na první symptomy. Kepijle (ani vodu, ani mléko , ani olej!), nevyvolávejle zvracení a l'iďle se pokyny zdravolníků.

Kde koupit kvalitní esenciální oleje? V lékárně nebo ve specia li zovaném obchodě. Doporučujeme kupoval pouze esenciální oleje nejvyššíjakosti, což, bohužel, v praxi vůbec není samozřejmosLí ... Pokud jsou k dostání, vybírejte spíše bio oleje, kler'é sp lňují standardy kvalily. Případnč se spolehnčle na svého prodejce: pokud je opravdový znalec, pod-

12

100 praktických použití aromaterapie  
100 praktických použití aromaterapie