Page 1

Uceni a pamet_001 az 003.qxp_Sestava 1 19.07.18 9:45 Stránka 3

KNIŽNÍ KLUB


UceniPametKor2

7/4/18 4:32 PM

Stránka 4

Petr Vladyka UâENÍ A PAMùË PRAVOU HEMISFÉROU Copyright © Petr Vladyka, 2018 All rights reserved ISBN 978-80-242-6064-8


UceniPametKor2

7/4/18 4:33 PM

Stránka 5

TOTO NENÍ ÚVOD (ten se totiÏ vût‰inou neãte)

Tuto knihu jsem napsal, protoÏe mû k tomu mí známí i úãastníci m˘ch kurzÛ léta vyz˘vali, a také proto, Ïe jsem zjistil, Ïe vût‰ina lidí se pot˘ká s problémy, jejichÏ fie‰ení v knize nabízím. O to víc, oã je jejich zaloÏení více „pravohemisférické“ – tradiãní ‰kolní systém je totiÏ zcela levohemisférick˘. Napsal jsem ji pro ty z vás, kdo jste tradiãními metodami ve ‰kole nedocílili Ïádn˘ch zázrakÛ, komu to ve ‰kole pfiipadalo nudné a moc mu to ne‰lo, nebo kdo se uÏ léta uãíte cizí jazyk, ale jste stále na jednom místû, ãi máte pocit, Ïe si toho „normálnû“ moc nezapamatujete. Zvolil jsem formu rozhovoru, kterou mi pomohla utváfiet Marcela Dohnalová, za coÏ jí dûkuji. Tedy rozhovor, kter˘ plyne od jednoho tématu k druhému a stále odbíhá, coÏ je ale typicky pravohemisférick˘ rys. Tûm, kdo jsou zvyklí na jasné tfiídûní za a), za b), za c) a na konci kapitoly souhrn, tento zpÛsob moÏná nebude zpoãátku úplnû vyhovovat. Nejedná se o odbornou publikaci, nicménû díky formû rozhovoru jsme se dostali k tûm nejãastûj‰ím dotazÛm, které mi úãastníci m˘ch kurzÛ nebo mí známí kladou. Nûkteré poznatky cituji: jsou zde jen ty nejdÛleÏitûj‰í objasÀující body z neurologie a jsou maximálnû zjednodu‰eny – naprostá vût‰ina poznatkÛ vychází z mé více neÏ dvacetileté praxe. 5


UceniPametKor2

7/4/18 4:33 PM

Stránka 6

UâENÍ A PAMùË PRAVOU HEMISFÉROU

Pfied více neÏ dvaceti lety jsem vytvofiil semináfi, modul, kter˘ s trochou inovace pouÏívám dodnes. PÛvodní název Uãíme se jinak jsem v prÛbûhu práce zmûnil na Uãení a pamûÈ pravou hemisférou. Stejnû jako tato kniha pojednává semináfi asi ze dvou tfietin o uãení se jazykÛm, semináfi navíc obsahuje diagnostiku uãebního stylu, návrhy, jak postupovat v individuálním pfiípadû, praktické procviãování postupÛ, detailní rozbor dÛleÏit˘ch témat a rovnûÏ i nûkteré body, které jsou podle mého názoru jiÏ dost daleko za hranicí, kterou vymezuje tradiãní pfiístup a kterou by nûkdo mohl oznaãit za ãiré bláznovství – jako je napfiíklad otázka kvantového uãení ãi zcela nov˘ pohled na poruchy s pfiedponou „dys“, kde se ukazuje nikoli hendikep, ale skrytá genialita. V knize osvûtluji i nûkterá témata, která naplÀují smysl pofiekadla „V‰echno je jinak!“ âasto sl˘chám vûty typu „Jsem dfievo na jazyky (matematiku, ãe‰tinu…)!“ V kaÏdé oblasti samozfiejmû najdeme v˘jimeãné nadané lidi, kdybychom si ale udûlali statistiku, zjistili bychom, Ïe tûch opravdu talentovan˘ch je jen pár a Ïe nás „dfiev“ je mnoho, vlastnû pfievaha. Pak se ale radûji oznaãujme za úplnû normální. Já osobnû rozhodnû nemám geniální pamûÈ, nemÛÏu fiíct ani hodnû dobrou – ani na cizí slova, ani na seznamy, ani na jména, stejnû jako vût‰ina lidí. UÏ se asi v tomhle Ïivotû nestaneme Einsteiny a jin˘mi génii… Co ale mÛÏeme udûlat, a v ãem bych vás prostfiednictvím této knihy chtûl podpofiit, je vybrat si takové pomÛcky a postupy, nejlépe sami sobû na míru, aby kaÏd˘ s úplnû obyãejnou pamûtí a bûÏn˘mi schopnostmi mohl podávat témûfi geniální v˘kony. Sníme o mnoha vûcech. V oblasti uãení a pamûti se mi líbí, Ïe budete-li mít zámûr a nûco pro nûj zaãnete dûlat, pak se dfiív ãi pozdûji stane skuteãností – prostû si sen splníte sami!

6


UceniPametKor2

7/4/18 4:33 PM

Stránka 7

Kapitola 1

JEDNOLETÉ DÍTù TO VÍ – ·KOLY BOHUÎEL NE…

Pfii‰la jsem za tebou, protoÏe potfiebuji dvû vûci: rychle se nauãit nov˘ jazyk (‰panûlsky), protoÏe na‰e firma má poboãku ve ·panûlsku a já jsem dostala nabídku pracovat tam, ale podmínkou je aktivní znalost jazyka. A pak také zaãít mluvit v angliãtinû, kterou se uÏ dlouho uãím, ale nejsem schopná se v ní pofiádnû dorozumût. Já jsem na jednu stranu pfiíznivcem metody hození do vody, ale vlastnû ne tak docela. Vzpomínám si, Ïe kdyÏ jsem se jako dítû mûl uãit plavat, hodili mû do vody, ale já jsem zaãal lokat vodu a topit se, protoÏe moje vydû‰ení bylo tak velké, Ïe jsem si v tu chvíli neuvûdomil, Ïe mám zaãít dûlat tempa, která mi ukazovali na bfiehu. A proto, aby se lidi nezaãali topit, je dobré pfied tím, neÏ nûkoho hodíme do vody, ukázat mu a hlavnû s ním nacviãit, co má „v té vodû“ dûlat. V na‰em pfiípadû je tou vodou cizojazyãné prostfiedí a pomoct ti mÛÏe záchrann˘ pás, kter˘ jsem nazval „Tajemství cestovatelÛ“. Co to je? Je to zpÛsob, jak se okamÏitû domluvit v cizím jazyce. V podstatû skuteãnû okamÏitû, témûfi bez uãení a v jakémkoli cizím jazyce. VÏdycky mû fascinovalo, Ïe existují cestovatelé, ktefií aÈ jedou 7


UceniPametKor2

7/4/18 4:33 PM

Stránka 8

UâENÍ A PAMùË S PRAVOU HEMISFÉROU

kamkoli, do jakékoli tramtárie, jiÏ druh˘ den se dokáÏou domluvit s místními. Jednoho takového kamaráda mám, ten se opravdu domluví za pár dní tfieba i s Papuánci… a po jejich… Jak to tedy dûlá? VÏdyÈ to je pfiece zvlá‰tní schopnost? Hodnû mû to zajímalo a nûjak˘m zpÛsobem jsem pfii‰el na to, jak to jde. Je tfieba se nauãit ãtyfii plus ‰est základních slov: tzn. ãtyfii otázková slova: co – kde – kdy – kolik a pût nebo ‰est sloves: b˘t – mít – chtít – moct – jít/coÏ je ãasto i jet. A pokud jazyk ãasuje (napfi. angliãtina a ãín‰tina neãasují), pak je tfieba se nauãit slovesa v první osobû ãísla jednotného i ve druhé osobû ãísla mnoÏného. Bude to tvar, kter˘m bude‰ oslovovat jiné osoby. TakÏe mám – máte? Chci – chcete? Jsem – jste? Pozdrav, dûkuji a prosím do toho nepoãítám, to jsou samozfiejmû úplnû první slova, která je tfieba se nauãit. Na v‰echno ostatní staãí ten nejmen‰í kapesní slovník. A s touto v˘bavou uÏ se ãlovûk „neutopí“. Na sam˘ zaãátek to úplnû staãí. S tímto se dá nûjak dorozumût v podstatû kdekoliv. 8


UceniPametKor2

7/4/18 4:33 PM

Stránka 9

JEDNOLETÉ DÍTù TO VÍ – ·KOLY BOHUÎEL NE…

Je moÏné, Ïe to nûkde nebude fungovat? Ano, napfiíklad v âínû a dal‰ích asijsk˘ch zemích, kde je „domeãkové písmo“. âínstina je navíc tzv. tónov˘ jazyk, takÏe i kdyby ses nauãila správnou v˘slovnost, mÛÏe to mít nûkolik desítek v˘znamÛ – je potfieba to fiíct je‰tû urãit˘m tónem… A co dûlat v takov˘ch pfiípadech? Proniknout alespoÀ do základÛ ãtyfi tónÛ, ty si u slov znaãit. Dále si pro jistotu vytisknout ta nejdÛleÏitûj‰í sdûlení v domeãkovém písmu, na druhou stranu si napsat, co která fráze znamená a nosit je zkrátka s sebou… Nebo si mÛÏe‰ koupit triãko s piktogramy, popfi. si ho vyrobit sama. Na netu najde‰ sadu piktogramÛ, kterou si vytiskne‰, a v copy studiu ti z toho udûlají naÏehlovací obtisk na triãko. Pak

9


UceniPametKor2

7/4/18 4:33 PM

Stránka 10

UâENÍ A PAMùË PRAVOU HEMISFÉROU

uÏ moÏná nebude‰ potfiebovat Ïádnou fieã, jen snad druhé triãko s piktogramy, aby sis ho mohla mûnit. To jsou dobré tipy, ale já tam jedu pracovnû. KdyÏ se mi tedy podafií udûlat nûco se svou angliãtinou, abych byla schopná mluvit, pak se jistû s ãástí manaÏerÛ domluvím anglicky. Ale pfiedpokládám, Ïe úplnû v‰ichni lidé ve ·panûlsku anglicky nemluví… Ve ·panûlsku bych opravdu na angliãtinu nespoléhal, takÏe to chce ‰panûl‰tinu. Hodnû záleÏí na tom, jakou práci tam bude‰ vykonávat. Jestli tam hodlበdûlat au pair ãili chÛvu, dentistu, nebo prodávat v obchodû s obleãením. Jak to myslí‰, Ïe na tom záleÏí? V pfiípadû dentisty staãí pro práci asi 20–40 frází. To tvofií 95 % komunikace s pacientem a stále se to opakuje. ·kolil jsem angliãtinu právû zubní lékafie a vím, Ïe to vlastnû staãí pro bûÏná o‰etfiení, vûci okolo zvládne uÏ sestra/asistentka. Komplikované pfiípady a operace se pak fie‰í jinde. Mûl jsem jednoho klienta, kter˘ zavolal a Ïe pr˘ za t˘den nastupuje ve fastfoodu nûkde v Austrálii, Ïe krom pár slov neumí vÛbec anglicky a doslechl se, Ïe pr˘ znám nûjaké zázraãné metody, jak bych ho mohl nauãit do té doby anglicky mluvit. ¤ekl jsem mu, Ïe to povaÏuju za reálné… TakÏe byl na nûjakém speciálním kurzu? Ne, ten jsem zrovna nemûl. Je ale fakt, Ïe na sugestopedick˘ch jazykov˘ch kurzech, které dûlám pfies 20 let, se kaÏd˘ mÛÏe nauãit za 8–9 dní tzv. basic, tedy slovní zásobu nejpodstatnûj‰ích asi 1000 slov a mluvit v rozsahu asi 800 slov, coÏ krásnû staãí na bûÏnou konverzaci. 10


UceniPametKor2

7/4/18 4:33 PM

Stránka 11

JEDNOLETÉ DÍTù TO VÍ – ·KOLY BOHUÎEL NE…

Ale fiíká‰, Ïe se kurz zrovna nekonal, tak to jste ve dne v noci dfieli angliãtinu? Ne…, mûl jsem s ním jenom 2 hodiny. Poãkej, to ale fakt není moÏné… Pfiece se za 2 hodiny nenauãí anglicky! Ano a ne… On hlavnû potfieboval angliãtinu pro práci. TakÏe jsme spoleãnû sestavili vûty, které se budou v jeho pfiípadû nejãastûji fiíkat za pultem, co budou fiíkat zákazníci a co on bude odpovídat… Dokonce jsme si na první hodinu dali sraz v poboãce onoho fietûzce, kter˘ je i v Praze, sedûli blízko pultu, zapisovali vûty, které se tam nejãastûji fiíkají a doplÀovali moÏné varianty. Pak jsem mu v‰echny vûty nahrál v dvojjazyãném uãebním formátu (o tom bude podrobnûji fieã dále). Ve‰lo se to ani ne do ãtyfiicetiminutové nahrávky. Jeho úkolem bylo si pak bûhem zb˘vajícího t˘dne tuto nahrávku zaktivizovat tak, aby vûty fiíkal automaticky. Pak jsme je‰tû udûlali druhou lekci, kde jsme nahráli osobní údaje, vûty pfii pohovoru s imigraãními úfiedníky, pro nastoupení do práce a vûty provozního charakteru. Tím pokryl asi 90 % v‰eho, co potfieboval pro práci. Na v‰e ostatní, aspoÀ zpoãátku, staãí „tajemství cestovatelÛ“. V‰imni si, Ïe je to v podstatû opaãn˘ postup, neÏ zaÏije‰ v tradiãním pfiístupu. Tam chodí‰ nûkolik let na angliãtinu, pak nûkam pfiijede‰ a stejnû nemluv퉅 a moÏná ani moc nerozumí‰. Tady se nauãí‰ to nejdÛleÏitûj‰í, co bude‰ v praxi potfiebovat, to si rozmluví‰ a pak v praxi podle potfieby roz‰ifiuje‰… No… nevím, jestli bych si to troufla. Zdá se, Ïe on se toho tedy nebál, kdyÏ si vyjednal práci, aniÏ by umûl jazyk… Asi ne, proto se mi líbil – Ïe mûl nejen odvahu, ale i VÍRU a hlavnû siln˘ ZÁMùR! To je totiÏ to vÛbec nejdÛleÏitûj‰í… 11


UceniPametKor2

7/4/18 4:34 PM

Stránka 153

REJST¤ÍK POJMÒ

A akceptace 70, 71, 73, 74, 149, 150 aktivace star˘ch vûdomostí 67–70 aktivní znalost jazyka 7, 64, 76, 143 akronym 96 akrostich 96 alfa-relaxace 62, 143 alfa rytmus 143 amygdala 25, 114, 143 analytická metoda 77, 79, 143 „Ano, ale…“ 128, 130, 132 artikulaãní smyãka 19–25, 63, 64, 75, 105, 112, 143 asociace 80, 81, 83, 92, 148 auditivní kanál 22, 25, 44, 45, 53, 58, 60, 62, 64, 104, 143 automatick˘ pilot 43, 134 axon 70, 71, 143 B beletrie 54, 145, 151 bezprostfiednost sluchového vjemu 63 bilingvální literatura, b. ãetba 11, 112, 144 brainstorming 52, 144

Brocova zóna 19, 144 Buzan, Tony 102, 144, 146 C cizí jazyk za 15 aÏ 20 hodin 12, 14, 76 corpus callosum 33, 144, 149 â ãín‰tina 8, 9 D deklarativní pamûÈ (explicitní pamûÈ) 144, 145, 149 dvojjazyãná literatura 11, 112, 144 dynamika dûje 44, 45, 48, 66, 105, 146 E emoãní vztah 67 energetické vysávání 127, 132 epizoda 86, 94, 139, 140 epizodická pamûÈ 33, 86, 91, 145 F facilitace 74, 145 fenomén tfietího dne 68, 70, 75, 145 153


UceniPametKor2

7/4/18 4:34 PM

Stránka 154

UâENÍ A PAMùË PRAVOU HEMISFÉROU

G gesta 65, 66, 105, 147 gestikulace 51, 65 Gestalt terapie 39, 40, 41, 137, 148 globální (postup, metoda, v˘uka) 29, 31, 80, 143, 145 „Gnothi se avton“ 37 gramatika 27, 58, 64, 143 H hipokampus 25, 61, 114, 145 Holt, John 123, 145 hození do vody – metoda 7 hotelové pokoje – metoda 87, 94, 98, 118 I identifikace se symbolem 41, 42 „indická metoda“ 22 inner movie 54, 111, 145, 151 ikonografické znaky, gesta 48, 65, 105, 145 interpretace snu 40, 41 intuice 38, 74, 130, 137, 138, 140, 150 Intuice, sny a symboly – kurz 40, 137, 157 J jazyk symbolÛ 40 K kalózní tûleso 33, 144, 149 kanály vnímání 43, 44, 45, 58, 60, 95, 145, 150, 151 kartiãková metoda 76, 104 kinestetick˘ kanál vnímání 25, 44, 45, 47, 50–54, 58, 62, 65, 104, 105, 118, 119, 146, 151 kimova hra 85, 87, 88 kombinace pfiístupÛ 44, 58, 88, 95, 98, 99, 106, 110, 150 154

Komensk˘, Jan Amos 21, 27, 29, 64, 73, 77, 112, 122, 147, 150 komunikaãní hra 127, 128 konstruktivistick˘ pfiístup 125 kreativita 47, 117, 121–123, 126 L learning styles 44, 145, 150 levá hemisféra 19, 25, 30, 31, 33, 38–40, levohemisférick˘ 5, 31, 36, 38, 40, 43, 102, 106, 114, 119, 138, 141 limbick˘ systém 25, 61, 114, 143, 145, 146 Lozanov, Georgi 14–16, 21, 27, 29, 51, 60, 61, 64, 74, 77, 112, 146, 147, 150 M metoda loci 88, 89, 147 metoda procházka domem 89, 91 metoda zkratek 96–98 mnemotechnické pomÛcky 23, 55, 65, 96, 147 mravenci 30, 34, 35, 37, 45, 54, 64 my‰lenkové mapy 94, 98, 99, 102, 104, 106–110, 120, 121, 144, 146, 147 N návodná gesta 65, 105, 147 nedirektivní pfiístup 74, 131, 145, 149 negativní vzorce 128, 135, nehodnocení – princip 73, 74 neporozumûní rodil˘m mluvãím 79 nepfiímá oprava 17, 70–72 neuron 25, 67, 70, 71, 143, 147 neuronová síÈ 25, 67 neurotransmittery – nervové pfiena‰eãe 70, 71


UceniPametKor2

7/4/18 4:34 PM

Stránka 155

REJST¤ÍK POJMÒ

nevûdomí 14, 23, 40, 75, 128, 134, 135, 138, 150 O „okno“ 71, 91 opakování symbolu 43 opravování chyb 17, 70–75, 150 Orbis pictus 27, 29, 147 organick˘ postup – ve v˘uce jazykÛ 104, 119, 147 P pamûÈové háãky 91 pasivní znalost 13, 20, 23, 24, 64, 67, 69, 148 Perls, Fritz 41, 148 periodická tabulka prvkÛ 96, 97 peripatetická ‰kola 50, 51, 56, 106, 148 perseverace 61, 148 piktogramy 9, 10, 55, 57, 102, 104, 108, 110, 112, 120, 148, 149, 151 písniãky 38, 53, 64, pitn˘ reÏim (pfii uãení) 50 podpora – princip 16, 17, 65, 72, 73, 74 podtrhávání v textu 56 pohybovû podmínûné vnímání 44, 47 princip nehodnocení 16, 73, 74 Procesy za komunikací – kurz 127, 130, 157 procházka domem – metoda 89, 91 psychoterapie 41, 74, 125, 131, 136, 149, 157 „pub lessons“ 75, 148 R „Rakousko-Uhersko“ 124, 148 reflexe 76, 133 relaxace 42, 50, 143

retence 34, 62, 88, 143, 146, 148, 149 Rogers, Carl 70, 74, 133, 149 ¤ fietûzec 88, 99 S scénáfi 128, 129, 136 sedm plus/minus dva (zásada pro krátkodobou pamûÈ) 87 semináfi 6, 12, 86, 103, 127, 130, 136, 136, 137 sen – interpretace symbolÛ 41, 42 „sendviã“ – technika 60, 62, 76, 99, 104, 148, 149 spojení pojmu/slova s obrazem 26, 118 stickery 25, 104, 112, 149, 151 stresová reakce 17, 70, 149 struktura jazykov˘ch nahrávek 63, 104 subdivize 106 sugestopedie 10, 13–17, 25, 27, 29, 38, 44, 51, 58, 60, 62, 64, 68, 70–73, 75, 76, 118, 146–148, 150, 157 symboly 39–43, 137, 139–141, 150 synchronicita 39, 137, 139, 148, 150 · ‰kola hrou 73, 147, 150 „‰patná pamûÈ“ 21 T „tajemství cestovatelÛ“ – metoda 7, 11, 104, 119, 120, 150 „telefonní seznamy“ 50, 57, 96, 98, 101, 150 Tchaj-wan 123 triãko s piktogramy 9, 10 Taylorová, Jill Bolte 40, 150 155


UceniPametKor2

7/4/18 4:34 PM

Stránka 156

U uãební nahrávky 11–13, 24, 26, 61–64, 66, 99, 104, 105, 112 uãební styly 43, 44, 150 Uãení a pamûÈ pravou hemisférou – kurz 6, 118, 157 V V-A-K 25, 62, 145, 151 vûdomé vnímání 15 vizuální kanál 25, 37, 44, 45, 54, 55, 58–60, 62, 66, 104, 145, 150–151 vizuální koncepty 55, 151 vnitfiní film 54, 111, 145, 151

W WC 50, 55, 106, 121 Wernickeho zóna 19, 77, 78, 144, 151 Z zákon ozvûny 78 zákonitost bezprostfiednosti sluchového vjemu 63 zámûr 6, 11, 40, 43, 103, 117, 135 zapamatování ãísel 92–95 záÏitkové uãení 52 zkratky 96–99, 101 znaková fieã nesly‰ících 65


UceniPametKor2

7/4/18 4:34 PM

Stránka 157

O AUTOROVI

Petr Vladyka – po absolvování studia speciální pedagogiky pro‰el nûkolika rÛznorod˘mi zamûstnáními vãetnû práce s nesly‰ícími. Absolvoval nûkolik v˘cvikÛ v rÛzn˘ch psychoterapeutick˘ch smûrech, nûkolik let provozoval psychoterapeutickou praxi, po v˘cviku v Sugestopedické metodû v˘uky cizích jazykÛ v Británii se vûnuje jazykové v˘uce, ‰kolení uãitelÛ jazykov˘ch i nejazykov˘ch pfiedmûtÛ. Jako externista vedl nûkolik let univerzitní semináfie na téma „ZáÏitkové a alternativní pfiístupy ve vzdûlávacím procesu“, podílel se na celostátním projektu vzdûlávání uãitelÛ âR akreditovaném M·MT, kter˘m pro‰lo na 900 uãitelÛ základních a stfiedních ‰kol. Své znalosti, zku‰enosti i invenci pfiedává v ãistû praktické podobû také na semináfiích pro vefiejnost „Uãení a pamûÈ pravou hemisférou“, „Procesy za komunikací“, „Intuice, sny a symboly“, „Relaxace a psychohygiena“ a dal‰ích. Bliωí informace o pofiádan˘ch akcích najdete na www.aegea-kurzy.cz

„Jde o nûco víc neÏ jen o zvládnutí pfiínosn˘ch technik, a sice o to, aby kaÏd˘ nalezl a rozvinul to, co je spící, to pfiirozené a unikátní, co máme ukryto hluboko v sobû.“


UceniPametKor2

7/4/18 4:34 PM

Stránka 158

OBSAH

TOTO NENÍ ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kapitola 1 JEDNOLETÉ DÍTù TO VÍ – ·KOLY BOHUÎEL NE… . . . . . . . . . 7 Kapitola 2 MRAVENCI A ZAS JEN MRAVENCI…

. . . . . . . . . . . . . . . 30

Kapitola 3 POHYB JE ÎIVOT! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Kapitola 4 OBRAZY A EPIZODY ZÒSTÁVAJÍ V PAMùTI NEJDÉLE . . . . . 55 Kapitola 5 JE LIBO SENDVIâ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Kapitola 6 VYVOLAT ZAPOMENUTÉHO DÎINA Z LÁHVE? . . . . . . . . . . 67


UceniPametKor2

7/4/18 4:34 PM

Stránka 159

Kapitola 7 ÎE BYCH SI MOHLA ZAPAMATOVAT PADESÁTKRÁT VÍC? . . . 80 Kapitola 8 POUÎÍVEJTE MY·LENKOVÉ MAPY . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Kapitola 9 ZPùT K JAZYKÒM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Kapitola 10 KREATIVITA – UKRYT¯ POKLAD V NÁS . . . . . . . . . . . . . 117 DODATEK: O upírech a zaklínadlech . . . . . . . . . . . . . . . . 127 SLOVNÍâEK VYBRAN¯CH POJMÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 REJST¤ÍK POJMÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 O AUTOROVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157


UceniPametKor2

7/4/18 4:34 PM

Stránka 160

Petr Vladyka UâENÍ A PAMùË PRAVOU HEMISFÉROU Ilustrace Petr Vladyka Obálku navrhla SoÀa ·edivá Redigovala Marcela Dohnalová Odpovûdná redaktorka Leona Macháãková Technická redaktorka Lenka Gregorová Poãet stran 160 Vydala Euromedia Group, a. s. – KniÏní klub, v edici Universum NádraÏní 30, 150 00 Praha 5 v roce 2018 jako svou 9640. publikaci Sazba Olaf ·najder Tisk EUROPRINT, a. s., Praha Vydání první Na‰e knihy na trh dodává Euromedia – kniÏní distribuce, NádraÏní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz

Učení a paměť pravou hemisférou  
Učení a paměť pravou hemisférou