Page 1

LE BUURT Met de steun van

De Buurtwinkel, een wijkcentrum met, voor en door de Anneessenswijk - n° 005 - September 2016

17 OKTOBER: INTERNATIONAAL VERZET TEGEN ARMOEDE Vanuit de Buurtwinkel zullen we in de maand oktober terug een actie op poten zetten. De Change Anneessensgroep zal dit terug invullen en organiseren. Deze keer is het thema de hoge huurprijzen en de prijs/kwaliteit. Onze eis; een huurprijsomkadering in het Brussels Gewest. Concreet zullen we mensen uit de wijk bevragen via een enquête naar de prijs en kwaliteit van hun woningen. Deze informatie willen we bundelen tot een actie en dialoogmoment of politiek café in november. Dit gebeurt in samenwerking met Equipes Populaires en Convivence. Op zeventien oktober, internationale dag van verzet tegen armoede, slaan de zeven Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen de handen in elkaar. Het Brussels Platform Armoede houdt die maandagochtend in het Brussels parlement een voorstelling van de Film ‘Parti du rêve de logement’ van de groep ALARM. Hierna volgt een debat met politici en worden getuigenissen getoond. Iedereen is welkom op dit moment. Gelieve zich wel in te schrijven bij de Buurtwinkel.

SOLIDAIR SAMENWONEN IN DE MUGGENSTRAAT In de Muggenstraat werkt Gwendoline Daems (medewerkster van Samenlevingsopbouw Brussel in De Buurtwinkel) samen met het Lokaal Dienstencentrum Forum vzw aan de realisa!e van een solidair, intergenera!oneel en intercultu‐ reel woonproject voor senioren en jonge gezinnen. Dit gebouw is eigendom van Livingstones (een coöperaeve vennootschap) en zal worden ingericht met 12 wooneenhe‐ den. Er zijn 7 woningen rolstoeltoegankelijk, de andere appartementen zijn gezinsappartementen. Het gaat in concreto over 3 studio’s en vier 1‐kamer appartementen voor senioren en 2 3‐kamerappartementen, 3 2‐kamerappartementen voor de gezinnen, die aan sociale huurprijzen zullen worden verhuurd door het sociaal verhuurkantoor Baita. Dit woon‐ project wil een samenwoonstvorm uitwerken, waarbij een solidaire vorm van wonen wordt gerealiseerd voor maatschap‐ pelijk kwetsbare senioren vanaf 55 jaar en jonge gezinnen met diverse etnisch‐culturele achtergronden die momenteel in de wijk Anneessens en Papenvest wonen (of er lange jd gewoond hebben), werken of er zich inze-en als vrijwilliger. Het doel van het woonproject is enerzijds de wederzijdse zorg voor elkaar, waardoor de senioren in staat zijn om in hun eigen appartement te wonen, en de jonge(re) gezinnen in ruil voor die zorg ook kunnen rekenen op bepaalde wederdien‐ sten. Dit kan gaan over volgende zaken: babysit, huiswerkhulp, auto delen, vervoersdienst onder elkaar, extra maaljd koken voor een ander gezin, de was en strijk doen, boodschappen, enz. Anderzijds neemt het gemeenschappelijke leven een centrale rol in. Dit betekent dat er één of meer gemeenschappelijke ruimtes zullen voorzien worden, ten behoeve van de bewoners en bij uitbreiding de buurtbewoners. Elke woning hee2 de eigen nodige voorzieningen waardoor elke bewoner zal kunnen beschikken over zijn of haar eigen woning. De invulling van de gemeenschappelijke ruimte zal de cohesie bepalen. De bewoners worden gesmuleerd om samen iniaeven te nemen. De dakverdieping zal hierbij een belangrijke rol vervullen. De bewoners kunnen zelf beslissen hoe ze het willen inrichten. Een aantal ideeën hierrond zijn onder meer het creëren van ‘therapeusche tuinen’ (een tuin gebruikt voor therapeusche doeleinden), een tuin ‘op poten’, installae van vast meubilair, voorzieningen voor kinderen (zandbak, glijbaan), een eco‐groendak. Indien het pro‐ ject het toelaat, kan deze groene ruimte ook ter beschikking worden gesteld voor de buurt: buren, scholen, educaeve projecten, etc. Samen met de Buurtwinkel wil Samenlevingsopbouw Brussel op termijn betrokken blijven bij het uitwer‐ ken van dit groenproject op het dak van het solidaire woonproject. Momenteel hebben we voldoende kandidaten om te starten met het parcipaeproces van de solidaire woonvorm. De woningen zelf zullen (ten vroegste) juli 2017 klaar zijn. Partners: Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw – Emancipa!e Via Arbeid (EVA) vzw – Sociaal verhuurkantoor Baita ‐ Livingstones cvba – Buurtwinkel vzw

Afzender: De Buurtwinkel, Anneessensplein 13, 1000 Brussel. VU: Bart Van de Ven


2

LE BUURT - n° 005 - September 2016

Vrijwilligers: de hoekstenen van de Buurtwinkel Het aanbod van Buurtwinkel is voor een groot deel mogelijk dankzij de niet aflatende inzet van vrijwilligers. Een korte gesprekje met drie van onze fantas!sche vrijwillige medewer‐ kers Lydia (Grimbergen)-vrijwilliger onthaal

Zora (Molenbeek)vrijwilliger Change Anneesens

Wat is je beste ervaring in de BW?

Wat is je beste ervaring in de BW?

Mijn beste ervaring is de mensen onthalen, omdat je daar het eerste contact mee hebt. Je ziet wanneer ze binnen komen, dat ze onwennig zijn. Ik maak een babbeltje, ben een luisterend oor, zoek op de computer en zet het liedje op dat ze vragen. Veel mensen voelen zich op hun gemak hierdoor. Ik heb een goed contact met de mensen en ik voel dat een half uur praten al veel kan doen.

Ik vind het verrijkend dat de groep die de Buurtwinkel bezoekt, een mix is van verschillende mensen. Het is een verrijking als mens om in deze omgeving vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast ben ik blij met de teamgeest die er heerst, het goede doel waarvoor we strijden en de acties die we samen doen. Als vrijwilliger en woordvoerster van de groep Change Anneessens tijdens het overleg met de schepen van huisvesting treed ik op als een bemiddelaar tussen de politici en de mensen in armoede of kwetsbare situaties. Wat is je slechtste ervaring?:

Wat is je slechtste ervaring?: Mensen die hun beurt niet kunnen afwachten en die zich dan kwaad maken tegen mij. Ik blijf altijd rustig, maar het is niet 0ijn om een negatieve boodschap te geven.

Je laatste woord ? Iedereen is welkom voor een tas kof0ie, thee en een babbel, maar ook om via internet of met de telefoon iets op te zoeken.

Het gevoel van onmacht die je soms ervaart bij mensen die in moeilijke omstandigheden leven. Je bent gelimiteerd in het helpen. Je laatste woord ? Het bestaan van de Buurtwinkel is zeer belangrijk in het leven van de burgers, het is belangrijk dat er blijft budget gaan naar de organisatie en dat de politici blijven openstaan voor een dialoog.

10 jaar Talent in Beweging Dit jaar bestaat onze ar!estengroep ‘talent in beweging’ 10 jaar en dat zal gevierd worden

Michel (Molenbeek)-vrijwilliger Conversatietafels Nederlands Beste ervaring ? Ik heb veel goeie ervaringen; samen op uitstap gaan, steden ontdekken met mensen in armoede en het samen beleven van dingen. Ik vind het ook 0ijn om de basis van het Nederlands bij te brengen aan mensen van over heel de wereld die zeer gemotiveerd zijn. Het gezellig samen soep klaarmaken, wordt door iedereen gesmaakt. Slechtste ervaring ? Het gebrekkig materiaal om kof0ie te zetten, het kof0ie vergiet valt om en ik weet ook niet hoe je het best op zo’n manier kof0ie maakt. We zouden een nieuw apparaat nodig hebben. Laatste woord? Iedereen is altijd welkom bij de conversatie tafels in de Buurtwinkel !

Vrijwilliger worden in de Buurtwinkel ? Kijk vlug op pagina 6

De groep is een verzameling van mensen die zich uitdrukken in verschillende sjlen zoals schilderkunst, muziek, theater, mime, tekenen, schrijven,… Elk talent wordt in zijn waarde geschat. Door de jaren heen waren er vele tentoonstellingen en ateliers die een grote collece aan materiaal hebben opgeleverd. Een collece waar de leden van de groep best trots op mogen zijn. Daarom gaan we dit najaar een overzichtstentoonstelling organiseren die een beeld gee2 van we er de voorbije 10 jaar allemaal gebeurd is. Zou snel er een datum vast ligt worden jullie op de hoogte gebracht van de feestelijke inhuldiging. Jammer genoeg is er ook triest nieuws. Op 9 juli is Irène Deneuville vroegjdig overleden. Irène was één van de aceve en dragende leden van de arestengroep. Ze had ook vele talenten zoals schilderen, tekenen, schrijven, zingen en muziek maken. Haar talent en energie gaan zeker gemist worden.


3

LE BUURT - n° 005 - September 2016

In de kijker. Ac!viteiten uitgelicht

De Buurtwinkel: bruisend wijkhuis Voor sommige mensen is De Buurtwinkel die plek waar je enkele malen in de week een kopje koffie kan komen drin‐ ken en waar men oplossingen zoekt (en vindt) voor prangende vragen. Voor an‐ deren is het de plek waar je discussieert, nadenkt en ac!e voert rond betere huis‐ ves!ng, voor weer anderen is het de af‐ spraakplaats voor de wekelijkse looptrai‐ ning. Kortom, in De Buurtwinkel was de afgelopen maanden al!jd wel iets te doen, iets mee te pikken en dat doen we zo verder de komende wintermaanden. Een overzichtje.

20km van Brussel

25.000 deelnemers op Grote Parade: we waren er bij ! Dit jaar stond de Hart Boven Hard parade in het kader van straffe basisvoorzieningen. We bereiden deze parade voor met de leden van Change Anneessens en enkele mensen uit het sociaal onthaal. Tijdens een creatief atelier konden de mensen vlaggen maken en bootjes vouwen met hun boodschap in verwerkt over wat zij zo belangrijk en goed vinden aan het bestaan van basisvoorzieningen zoals de buurtwinkel. De parade ging door op zondag 20 maart en was een succes. Er namen een zestal mensen van de Buurtwinkel deel aan de optocht met hun zelfgemaakte boten en deelden de boodschappen uit.

De Anneessens Lions, onze loopgroep op de 20km van Brussel. De beste jd werd gelopen door Omar (r.o.) 1:27. Frans (r.b.) is met zijn 71 jaar één van de oudste deelnemers. We liepen samen Les Gazelles de Bruxelles, Minor Ndako, Atlemo en DoucheFlux onder de naam BRUNX.

We bouwden dit jaar verder op het thema ‘huisvesting’ en starten in 2016 met Change Anneessens: “Meer een politieke actie. Deze actie was de vrucht van het voorbereidend proces met Change Anneessens groep en de partners Convivence en SOB. Tijdens de actransparantie bij de toewijzing van de tie verwoorden de leden hun gevoel van frustratie over de toewijzing van publieke woningen. Zij merken op dat er weinig transparantie is in de toewijzing. publieke woningen” Een levensgrote jackpot werd op het Anneessensplein neergezet waar een lange rij wachtenden voor stond. Zij droegen allen een masker en bord waarop hun situatie vermeld stond. De actie zorgde voor de nodige persaandacht en interesse bij omwonenden en voorbijgangers. De Change Anneessens groep organiseerde de week na de actie een dialoogmoment met de schepen van Huisvesting van Stad Brussel, meneer Mohammed Ouriaghli. Dit werd het derde politieke café. De rode draad doorheen dit debat was de actie en ons voorstel van een transparantere toewijzingscommissie. De avond was een succes op vlak van opkomst en inhoud, spijtig dat mijnheer Ouriaghli die avond niet aanwezig kon zijn. We verwachten hem op een volgend politiek café dat plaats vindt dit najaar. Bedankt aan de leden van Change Anneessens voor jullie massale opkomst tijdens de actie, om het woord te nemen tijdens het politiek café en om zo gemotiveerd te blijven.


4

LE BUURT - n° 005 - September 2016

Stem van Anneessens in het Brussels parlement In de loop van 2016 bezocht Change Anneessens samen met ac!e‐ groep Alarm verschillende malen enkele frac!es om meer poli!eke slagkracht te vragen voor de Brusselse huisves!ngsproblema!ek In 2015 bezochten we het Brussels parlement en kregen toen de uitnodiging van de voorzitter om te komen spreken. Deze uitnodiging konden we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. We bereiden onze ontmoeting in vier thema avonden voor. Toch bleek een datum moeilijk om vast te leggen. In mei kozen we voor een andere strategie. We wilden een ontmoeting met elke meerderheidsfractie in het Brussels parlement. De groepen ALARM en Change Anneessens bereidden een tekst voor die voorstellen en getuigenissen bundelde over thema’s als huurwetgeving, huurwaarborg, leegstand en huuromkadering. In juni stelden we onze voorstellen aan Open vld fractie voor en gingen we in dialoog met de secretaris. Eind juni ontmoetten we de vice-voorzitter van het Brussels parlement en voorzitter van de huisvestingscommissie Fouad Ahidar. In het najaar wensen we dit verder te zetten en we kregen alvast de uitnodiging om op 6 oktober de parlementsleden van de huisvestingscommissie te ontmoeten. Dit project is een samenwerking van Alarm, Samenlevingsopbouw Brussel, Chez Nous, ARA, Brusselse Bond voor Recht Op Wonen . Pro0iciat en bedankt aan de leden van “Change Anneessens” en “Alarm” om hun tijd te nemen om na te denken over de thema’s en hun voorstellen te presenteren aan de politieke groepen.

Fes!val Vivre Ensemble: “samen tegen vooroordelen” vzw Anneessens Wake Up, een jongerencollec!ef uit de Anneessenswijk organiseert een event met een boodschap Het laatste weekend van de zomervakane vond in de voetgangerszone de twaalfde edie van het fesval Vivre Ensemble plaats. Het fesval werd opgezet door jongeren en inwoners van de Anneessenswijk en op het podium op het Fontainasplein werd een breed programma gepresenteerd met reggae, salsa, rumba, tradionele muziek en dans uit Afrika en India en dj-sets. Headliner was Omar Perry, zoon van reggaelegende Lee Scratch Perry, die in de Anneessenswijk woont. Daarnaast was er ook een rommelmarkt, spelletjes, minivoetbal, volleybal, voetbal, een hip-hopba-le, graffi en een wereldtafel waar mensen van verschillende naonaliteiten hun culinaire kennis konden uitwisselen. "Dit fesval is een manier om samen te komen, vooroordelen te bestrijden die jongeren in sommige buurten sgmaseren en om hen uit te nodigen om hun toekomst in eigen handen te nemen. We willen burgers samenbrengen rond hun overeenkomsten in plaats van dat ze elkaar bekampen omwille van hun verschillen", klinkt het bij de vzw Anneessens Wake Up.


5

LE BUURT - n° 005 - September 2016

Eén strijd voor behoud grondrechten Het atelier portemonnee werd uitgesteld op dinsdag 24 mei, omwille van de vakbondsbetoging. Aangezien de vakbondsbetoging , vooral ging over het behoud van 38 uren week, ging het ook over behoud van koopkracht, sociale zekerheid en eerlijke belastingen, zaken die ook de deelnemers van atelier portemonnee aanbelangen en van de buurtwinkel in het algemeen, besloten we hieraan deel te nemen. We zochten naar geïnteresseerden en zijn uiteindelijk met vijf enthousiaste mensen vertrokken. Onderweg hebben we ons aangesloten bij de medewerkers van Samenlevingsopbouw Antwerpen en in het begin en het einde bij de coördinatie van mensen zonder papieren en werkers zonder papieren. Hartelijk dank aan de enthousiaste manifestanten!

“Atelier Portemonnee”: mensen sterker maken door permanente vorming rond administra!e In het kader van het thema Sociale bescherming en maatschappelijke dienstverlening ging het opbouwwerk in Anneessens van start met ateliers portemonnee in samenwerking met de Buurtwinkel vzw en CAW Brussem Uit de hulpvragen van de sociale dienst van de Buurtwinkel merkten we dat veel mensen problemen hebben met hun administratie, zoals met het lezen van facturen, contact leggen met schuldeisers, afbetalingsplan aanvragen, abonnementen stopzetten of verlengen enz. Hierom wensten we groepsvormingen te organiseren onder de naam “ateliers portemonnee”. Voor de eerste reeks ateliers portemonnee nodigden we Wietske uit, een medewerkster van CAW Brussel, die een vorming rond Budget In Zicht uitwerkte. BIZ Brussel is de naam voor het samenwerkingsverband voor schuldhulpverlening en-preventie in de regio Brussel. (voor meer informatie zie: www.Bizbrussel.be). Wietske heeft 4 vormingen gegeven in de maand mei en juni in de Buurtwinkel: omgaan met papieren, budgetteren, krediet en schuldeisers. Een individuele sessie vond plaats als afsluiter midden juli. Geïntegreerde aanpak Aangezien de buurtwinkel een sociale dienst heeft, vonden we al gauw geïnteresseerden om aan deze ateliers portemonnee deel te nemen. Tussen de 8 à 11 mensen namen deel aan de ateliers, een groot deel hiervan nam deel aan meerdere tot alle ateliers. Het was een diverse groep qua financiële mogelijkheden en problematieken. Wietske gaf de uitleg en telkens één medewerkster van de Buurtwinkel en van Samenlevingsopbouw Brussel begeleidden de groep tijdens de ateliers. De deelnemers aan ateliers portemonnee werden ook uitgenodigd voor een individuele sessie op het einde van de reeks vormingen en voor wie wenste kon men verdere individuele opvolging aanvragen bij de verschillende CAW diensten in Brussel. Wordt vervolgd we kregen positieve reacties van de deelnemers die de ateliers heel nuttig en leerrijk vonden en een aantal van hen gaven aan dat het verkregen materiaal hen helpt (zoals budgetplan, enz) en dat men zorgvuldiger omging met brieven en facturen en sneller hulp zouden vragen in de toekomst. Tijdens elk atelier kwamen er ook nieuwe vragen naar boven om wat meer te weten over bv de verschillende mutualiteiten en hun tarieven, over wat is collectieve schuldbemiddeling, waar kan je een klacht indienen, waar kan je goedkoop eten en kleding vinden om te kunnen besparen op je budget enz. Aangezien er nog zoveel vragen zijn rond dit thema zullen de ateliers portemonnee verder gezet worden in het najaar en zal er een sociale kaart rond eten en kleding enz opgemaakt worden samen met bewoners uit de wijk.

De zomeruitstappen: al!jd een schot in de roos Patrimonium en kunst In het begin van de zomer bezochten we Brugge. Een gepassioneerde gids liet ons Brugge zien zoals we het nog nooit hadden gezien. In de namiddag vergaapten we ons aan de Vlaamse Primitieven in het Groeningermuseum. Oog in oog staan met schilderijen van meer dan 500 (!) jaar oud, dat doet je wat. Geschiedenis aan zee Op 28 juli vertrokken we met een twintig tal mensen naar Oostende. In de voormiddag bezochten we het provinciaal domein van Raversijde en de historische site “Atlantikwall”. Na een boeiende wandeling namen we de kusttram terug naar de dijk van Oostende. Samen dronken we een glaasje en aten onze picknick op in een bar aan de kust. In de namiddag kozen enkelen voor een duik in de zee, anderen maakten een wandeling op de dijk of een fietstocht met de gratis stadsfietsen van Oostende. Nat maar tevreden We sloten de zomer af met kayakken in Durbuy. Het parcours van 12km over de Ourthe leek langer dan verwacht, maar iedereen had er van genoten. Droog blijven bleek onmogelijk, maar het mooie landschap, de vissende roofvogels en de gezellige picknick waren een verfrissende afwisseling op de drukke stad.


6

LE BUURT - n° 005 - September 2016

Website om solidariteit in de wijk te bevorderen Iedereen kan af en toe wel hulp gebruiken. Mensen die het moeilijk hebben, maar ook jij en ik. Mensen willen elkaar ook graag helpen. Zeker met iets dat je met plezier doet, en op het moment dat je zelf wil. In een grote stad zijn er heel wat hulpvragen waarvoor iemand in de buurt is die wil en kan helpen. Alleen komen die twee niet met elkaar in contact. Daarom rich-en enkele Brusselaars Solidare-it! op. Het is een website die mensen die hulp kunnen gebruiken in contact brengt met mensen die zin hebben om te helpen. Solidare-it! maakt gebruik van het internet om een hulpvraag zo goed De Buurtwinkel is een Solidare‐IT hotspot, je kan hier dus je en efficiënt mogelijk te verbinden met beschikbare hulp uit de buurt. Op die manier hulpvraag of aanbod op de website zeEen. kunnen we de uitwisseling van solidariteit tussen mensen bevorderen. Mensen in nood die geen toegang hebben tot internet kunnen toch toegang krijgen tot de web- We leggen je ook graag uit hoe je er zelf mee aan de slag kan. site via een sociale organisae uit hun buurt. Sociale organisaes kunnen bovendien Kom gerust eens langs !jdens de permanen!es op dinsdag– en donderdagvoormiddag. ad hoc vrijwilligers vinden via het netwerk.

Anneessensplein 13: what’s new ? De Buurtwinkel is een wijkhuis in evolu!e. Me‐ dewerkers en bestuur denken constant na hoe we nog beter het posi!eve verschil in de wijk kunnen maken. Ook zijn er enkele verschuivin‐ gen wat betreF de mensen die in de Buurtwin‐ kel werken. Ziehier enkele nieuwigheden.

Vrijwilligers gezocht De inzet van vrijwilligers is de benzine in de motor van onze werking. Wij zijn op zoek naar twee nieuwe vrijwilligers om ons vrijwilligersteam te versterken. U leest onderstaande vacatures en voelt het kriebelen ? Neem de telefoon en bel ons op ! Begeleider discussietafels Nederlands Funceomschrijving: - Het begeleiden van de discussietafels en / of kennismakingslessen Nederlands - Het animeren van de discussie - Uitleggen van begrippen - Mensen op een posieve manier met taal bezig laten zijn - Contact leggen met de deelnemers - Praten met de deelnemers over thema’s naar keuze - Eenvoudige woordenschat en grammaca aanleren - Elke dinsdag en/of donderdag tussen 09.30 en 12.30 Profielomschrijving: - Je bent sociaal - je hebt voeling met Brussel - Je bent Nederlandstalig - Je hebt op zijn minst een basiskennis van het Frans - Je kan goed met een groep werken Aanbod: - Je krijgt de kans om deel uit te maken van een leuke, leergierige groep - Je krijgt de kans om de deelnemers te helpen met het spreken van het Nederlands - Je krijgt de kans om Brussel en zijn context beter te leren kennen - Je maakt deel uit van een bruisend wijkhuis in een interessante wijk - Vervoersonkosten worden volledig terugbetaald

Onthaalmedewerker Om !jdens de koude en barre wintermaanden een warm onthaal te kunnen bie‐ den, zijn wij op zoek naar een onthaalmedewerker voor de woensdagvoormidda‐ gen Functieomschrijving: - Permanentie verzorgen tijdens het onthaal - Koffie maken - Kopje koffie drinken en praatje slaan met de bezoekers - Oprecht contact leggen met de deelnemers - Bezoekers zich thuis laten voelen - Elke woensdag 09.30 en 12.30 vanaf midden oktober of begin november tot eind april Profielomschrijving: - Je bent sociaal, kalm en asseref - Je kan om met kleine geschillen of discussies - Je bent integer en discreet - Je hebt voeling met Brussel - Vlot kunnen uitdrukken in het Frans Aanbod: - Je krijgt de kans om deel uit te maken van een leuk vrijwilligersteam - Je krijgt de kans om Brussel en zijn context beter te leren kennen - Je maakt deel uit van een bruisend wijkhuis in een interessante wijk - Vervoerskosten worden terugbetaald


LE BUURT - n° 005 - September 2016

Vanaf de wintermaanden is het onthaal van de Buurtwinkel drie i.p.v. twee voormiddagen per week open, dinsdag, woensdag en donderdag. Op die manier dragen we bij tot een iets minder barre winter in Anneessens

7 Nieuwe opbouwwerker in de Buurtwinkel: Gwendoline

De leukste muur van de wijk “Ik ben Gwendoline Daems, opbouwwerkster bij Samenlevingsopbouw Brussel sinds 15 jaar en heb ondertussen in verschillende Brusselse wijken gewerkt, zoals Kuregem, Chicagowijk, Molenbeek en nu in de Anneessenswijk. Ik heb verschillende projecten uitgevoerd in die 15 jaar, gaande van video maken met jongeren (Project Videopeople), een participatieproces bij de heraanleg van een voetbalterreintje aan sociale huisvestingsblokken in Kuregem en bij de heraanleg van een heus speelplein “Bonneviepark”. Ik organiseerde ook het proces met de bewoners rond de aanleg van een as zachte mobiliteit (fietsers en voetgangers) en bij de aanpak van netheid en de aanleg van groen in de straten van Molenbeek. Ik deed ook meer huisvestingsgerichte activiteiten: rond hoge energiekosten en vochtproblemen in 2 sociale woonblokken en actiegroep rond wonen in de Chicagowijk. Nu werk ik in de Anneessenswijk samen met een medewerkster van dienstencentrum Forum aan een solidair woonproject voor families en oudere mensen. Ik ben een directe collega van Sara, ook medewerkster bij Samenlevingsopbouw Brussel en wij werken samen met Jasmyne en Bart van de Buurtwinkel vzw.”

In blijde verwach!ng: Sara

Dankzij de steun van Stad Brussel hee2 de Buurtwinkel nu de leukste muur in de wijk. De Stad besloot om de oude striptekening niet te renoveren. De oude tekening hee2 plaats moeten maken voor een graffi die meer aansluit bij de wijk. Het concept werd ontworpen door de legendarische SHAKE & DEFO.

“Zoals sommigen onder jullie al weten ben ik zwanger. Dit betekent dat jullie mij wat minder gaan zien omdat ik voornamelijk administratief werk ga doen de komende maanden. Vanaf januari zal ik vervangen worden door een nieuwe collega die dan wel aan jullie voorgesteld zal worden. En na de bevalling kom ik natuurlijk terug!”


8

LE BUURT - n° 005 - September 2016

Binnenkort werken er twee klusjesmannen in de Buurtwinkel voor meer dienstverlening in Anneessens

Sadek krijgt nieuwe collega De diensten van Sadek zijn enorm populair in de wijk. De ingrediënten van dit succesvol recept zijn: nabijheid, vertrouwen, beschikbaarheid en kwaliteit. De slechte kwaliteit van de woningen in de wijk verklaren uiteraard ook de grote vraag. Om hieraan te kunnen te blijven voldoen, breiden we de komende periode de klusjesdienst gestaag uit.

?

In een eerste fase werven we één nieuwe voljdse klusjesman of –vrouw aan. We dragen ook een steentje bij aan de jongerentewerkstelling in Brussel, want via deze vacature willen we in samenwerking met Acris de kans bieden aan een jonge Brusselaar om een eerste interessante beroepservaring te verwerven. We voorzien ook extra opleiding voor de jonge werkkracht en begeleiding in de zoektocht naar een vaste job na het jaar Buurtwinkel. De sollicitaeprocedure verloopt via Acris, maar je kan alvast ook voor meer info terecht bij coördinator Bart Van de Ven: 02 512 69 85 of info@buurtwinkel.brussels

De vaste ac!viteiten tot december

Maandag

Dinsdag

Voormiddag

9u40—11u: Looptraining

9u30—12u30: Onthaal, socia- 9u30—12u30: Winteronthaal 9u30—12u30: Onthaal, socia- Gesloten le permanene, conversaele permanene, conversaetafels / les Nederlands tafels / les Nederlands

10u—12u: Ladies

Namiddag

13u30-17u: Franse les en alfabesering Arabisch

13u - 15u: Atelier Portemonnee

Woensdag

13u30-17u: Franse les en alfabesering Arabisch

Donderdag

15u—17u: Change Anneessens

Vrijdag

18u45—20u: Looptraining

Le Buurt 005  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you