Page 1


Pagina 01 02 03 04 06 08 12 13 14 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Onderwerp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Voorpagina Inhoudsopgave + Colofon Voorwoord Buurtflitsen Wijknieuws Wat is er allemaal te doen Bedrijvigheid in de buurt Activiteiten Christelijk Centrum Groningen Nieuw lokaal Akkoord Steun en informatiepunt Straatnamen Oet de ole deuze Ik geef de pen door aan... Jong Goud Schoonmaakactie De kringloop Buurtflitsen Handige tips De bibliotheek De column van Wil van Eekeren Handige namen en adressen De tekening

De deadline voor de volgende uitgave is: 22 November 2012

******************************************* Verschijning omstreeks 17 December. De kopij voor de volgende editie kan in de brievenbus op Hermanstraat 27 of mailen naar Hoogtekrant@gmail.com

De Redactie: Bert Blaauw (vormgeving, illustraties) Evert Bosscher Peter van Pelt Carina van de Witte (ondersteuning) Sonja Veldthuis Er kan nog iemand bij!

Colofon: Buurtkrant op de Hoogte verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 2000 stuks. Ingezonden stukken, reacties en vragen aanleveren met naam en adres. Het maximum aantal woorden is 250. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij niet te plaatsen en eventueel in te korten of aan te passen. Drukwerk: de Marge.

2


Beste buurtgenoten, de zomer ligt al weer achter ons, de zon begint al weer mager te schijnen en de natuur stoomt ons klaar voor de herfst en winter. Het is de periode dat we weer naar binnen gaan en dat de kachel weer aangaat. Dit is alweer het 10de nummer van onze buurtkrant dat door jullie gekozen werd als project op de WijkStemDag. Veel nieuws hebben we al gebracht en informatie gegeven. Houdt het wel eens op denken jullie misschien. Nee, het stopt niet. Ook in dit nummer brengen we weer allerlei informatie en nieuwtjes. Sommigen GROOT en sommigen klein en een enkele moeten we nog even stil over zijn. Jullie merken onze wijk is klein maar er gebeurt veel. De economische crisis houdt nog steeds aan (zal bij het volgende nummer ook niet voorbij zijn). Terwijl de portemonnee steeds leger raakt, wordt het nieuws meer en groter en belangrijker. De inhoudsopgave spreekt voor zich. Het is duidelijk dat we naar de toekomst toe de overlegstructuur van de wijk anders moeten gaan organiseren. Meer daar over in het volgende nummer. Nu eerst dit nummer met een aantal vaste rubrieken, zoals de column van buurtgenoot Wil van Eekeren en de geschiedenis achter de straatnaam van Albert Buursma. We vinden het altijd leuk wanneer de buurtkrant goed gedragen wordt door de buurt. Als u mee wilt draaien in de redactie, een stukje wilt schrijven of eens in de twee maanden een kwartiertje/half uurtje onze buurtkrant wilt bezorgen, laat het ons weten! We zijn erg verheugd dat we een positieve reactie hebben gekregen op onze oproep van de vorige keer. Sonja draait de komende tijd met ons mee om te kijken welke onderdelen zij leuk vindt. Voor nu veel leesplezier en reageren mag.   Groet, Evert Bosscher, namens de Redactie Heeft u een bedrijf(je) in onze wijk en wilt u adverteren in de buurtkrant? Zie pagina 13

De buurtkrant wordt wel in de bus gedaan bij NEE/NEE stickers. Indien u hier geen prijs op stelt, dan kunt u dit aangeven bij de redactie!

Op de voorpagina ziet u een foto van een luchtballon, soms gaat er (n)iets boven de Hoogte de foto is gemaakt door: Bert Blaauw

Vragen over de bezorging? Bel: 050 - 577 23 25

3


Herinrichting Hoogtepleintje

van RO/EZ. Het voorlopig resultaat is

De gemeente Groningen stelt geld

dat er opnieuw gekeken gaat worden

beschikbaar om het Hoogteplein opnieuw

naar de mogelijkheden en dat bij verdere

in te richten. Dit was de aanleiding om

planvorming rond deze herinrichting

in gesprek te gaan met bewoners van (de

van het pleintje uitgegaan wordt van het

straat) De Hoogte en het aanliggende

bestaande bomenbestand. Er is, in goed

gedeelte van de J. Catsstraat.

overleg, afgesproken dat de bewoners zelf aan de slag gaan en met een eigen ontwerp

Op de eerste overlegavond in april

komen. De werkgroep gaat ook de ouders

hebben bewoners aangegeven dat het

van jonge kinderen actief benaderen. Wordt

Hoogtepleintje een mooie plek zou kunnen

vervolgd!

zijn voor ontmoeting en een veilige speelplek voor de kleintjes. Het plein zou

Groot onderhoud gedeelte

wat gezelliger gemaakt kunnen worden

Bedumerstraat

en wat groener. Met name het achterste

In het voorjaar, op 22 mei, was er een

stuk (vlakbij de poort) zou aangepakt

gemeentelijke informatiebijeenkomst van

moeten worden. Met deze informatie zijn

Stadsbeheer in het Ondernemersh没s over

de gemeentelijke plannenmakers aan de

het groot onderhoud van een deel van

slag gegaan en zijn een paar ontwerpen

de Bedumerstraat. Alle bewoners in de

gemaakt.

Bedumerstraat tussen de Allersmastraat en de Asingastraat en bewoners van de

De presentatie van deze gemeentelijke

Allersmastraat waren uitgenodigd om hun

ontwerpschetsen, midden op het plein,

wensen aan te geven over aanpassing of

op donderdag 19 juli is niet onopgemerkt

verbetering van hun straat. De opkomst

voorbij gegaan. Er werd een concept

was laag, weet u het nog het was die dag

gepresenteerd waarbij een aantal bomen

ongeveer 30 graden...

gekapt zou moeten worden. Dit heeft tot

Op de informatiebijeenkomst en bij

nogal wat commotie bij omwonenden

straatgesprekken is de indruk ontstaan

geleid; zelfs slapeloze nachten.

dat het merendeel van de bewoners de

Opbouwwerker Carina van de Witte

bestaande inrichting niet wil veranderen.

heeft op 17 september een bijeenkomst

Omdat de gemeente toch graag nog wat

georganiseerd in De Borg. Op die avond

meer meningen wilde horen, hebben alle

zijn bewoners in gesprek geweest met de

bewoners van de betrokken straten in

stedenbouwkundig ontwerper en de

september een brief gekregen.

co枚rdinator groenparticipatie, beiden

Bij deze brief zaten twee plannen met

4


bijbehorende (toekomst)tekeningen van

3 euro (voorverkoop bij STIP) en dat je

de straat. Plan A is de woonerfvariant. Bij

buurtgenoten kunt ontmoeten. Kinderen

dit ontwerp blijft de straat er ongeveer hetzelfde uitzien. Plan B is de traditionele

t/m 5 jaar eten zelfs gratis mee. Het volgende buurtbuffet is woensdag 7

variant. Hierbij wordt het profiel van de

november. Tot dan!

straat volledig aangepast met o.a. een 30

Kruising Bedumerweg,

km-zone en een traditionele inrichting

Floresstraat en De Hoogte

(zoals de omliggende straten). Maar ook

De Gemeente is bezig met een

met een drietal pleintjes en een aanpassing

herinrichting van de Floresstraat. Naar

van de kruispunten. De omwonenden werd

verwachting is dit 10 oktober klaar.

gevraagd om de gemeente te laten weten of

Meteen daarna wordt er begonnen met de

het voorstel A of voorstel B moest worden.

asfalteringswerkzaamheden inclusief de

We wachten de uitkomst af!

kruising met de Bedumerweg.

Bewoners koken voor bewoners

Op de voorpagina ziet u een prachtige

Op woensdagavond 19 september was er

luchtballon.

weer een overheerlijk BuurtBuffet in het

Maar wist u al dat er ook een paar van

Floreshuis. Er is die avond heerlijk Suri-

onze buurtgenoten de lucht in gaan? Op

naams gegeten. Clayton en zijn vriendin

het moment van schrijven was de vlucht,

Annemarie waren bereid om hun kennis

wegens slecht weer, al twee keer uitgesteld

van de Surinaamse keuken te delen met

maar het zal er toch ooit van komen. Het

de kookvrijwilligers. De coĂśrdinatie was

Bewonersbeheerteam dat twee keer per

deze keer in de goede handen van Mariska

week onze straten bevrijdt van zwerfvuil,

Kappert, buurtwerker ontmoeting.

gaat de luchtballon in. Als bedankje voor

Bij elk BuurtBuffet is er een groep bewoners uit De Hoogte en Korrewegwijk aan het

hun goede werk. In de volgende editie van Op de Hoogte meer!

koken. De meeste mensen vinden koken erg leuk, anderen vinden het leuk om de ingrediĂŤnten te snijden en de eetzaal in te richten. Uit onze wijk zijn bewoners actief uit de Johan de Wittstraat, Van Oldenbarneveltlaan, Asingastraat, Bedumerstraat en Idastraat. Het leuke van het BuurtBuffet is dat je een driegangen-menu krijgt voor slechts

5


Verslag Bewonersavond nieuwbouw

er in de afgelopen periode is gebeurd en

Borgwal/Borgplein dd 11 juli 2012

onderstreept het belang dat de gemeente en De Huismeesters hechten aan een

Alle bewoners van De Hoogte en de

goede accommodatie voor de hele wijk.

Selwerderwijken waren door middel van

Tevens wordt gevraagd om een rondgaande

een brief uitgenodigd bij de presentatie

aanwezigheidslijst in te vullen.

van de definitieve plannen voor sloop

Daarna volgt een presentatie door de

(van De Borg) en nieuwbouw van

architect van het (ver)nieuwbouwgedeelte.

het speeltuingebouw tot een nieuwe

De architect dhr. Moerlein gebruikt een

accommodatie voor de hele wijk. Corporatie

diapresentatie om zijn verhaal te illustreren.

De Huismeesters gaat bouwen en wordt

Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen

eigenaar van het nieuwe complex.

van vragen. Een paar aanwezigen maken daarvan gebruik. Zo wordt gevraagd hoe

De voorzitter van het bestuur van de

hoog de nieuwbouw wordt (antwoord:

accommodatie Peter Bruinewoud heet om

twee bouwlagen) en wat er precies in het

20.00 uur de aanwezigen welkom en geeft

nieuwe gebouw komt (antwoord: de huidige

kort uitleg over de bedoeling van deze

activiteiten maar ook een nieuwe keuken en

bijeenkomst. Hij geeft het woord aan de

een ontmoetingsruimte met een balie voor

vertegenwoordiger van de gemeente: Chris

STIP en enkele kantoorruimtes voor MJD-

Niemeijer. Deze schetst in het kort wat

en STIEL medewerkers.

6


Tenslotte komt er ook een jongerenruimte

project dan aanbesteed worden. De hoop

in met een aparte ingang. Ook wordt

is dan om eind 2012 te kunnen beginnen

gevraagd waarom de keuze gemaakt

met de bouw, die dan -als alles mee zit- in

is om in de gekozen richting uit te

de zomer van 2013 opgeleverd zal kunnen worden.

breiden. (antwoord: hiervoor zijn stedenbouwkundige redenen en ook om de ruimte zoveel mogelijk een groene inrichting te kunnen geven). Op de vraag wanneer het “klaar” is wordt geantwoord door de projectleider van corporatie De Huismeesters: Erwin van Liempt, dat er nu eerst bij de gemeente een bouwaanvraag en een verklaring van geen bezwaar wordt ingediend en zo spoedig mogelijk zal het

De algemene indruk is heel positief. Een tweetal aanwezige bewoners lijkt bezwaar te hebben tegen de nieuwbouw. De reden is de hoogte van het gebouw. Zij worden gewezen op de mogelijkheid om formeel bezwaar te maken bij de bouwaanvraag. De avond wordt om 21.00 uur formeel beëindigd met een drankje voor de aanwezigen.

7


Kinderraad weer van start Woensdag 5 september, na de schoolvakantie, zijn de kinderen van de Kinderraad en Rolf Dussel (sportcontainer) weer bijeengekomen om de activiteiten voor de komende periode te bedenken en te organiseren. Allemaal leuke ideeĂŤn zijn boven tafel gekomen en opgeschreven. Dit is de planning van de komende periode: Woensdag 24 oktober: Halloween SPOOKTOCHT!!! Vrijdag 9 november: Sintmaarten bij de Sportcontainer! Woensdag 28 november: een uitje naar andere spelcontainers! De Kinderraad zal voor elke activiteit flyers en/of aanmeldingsformulieren maken en deze zo veel mogelijk door de wijk verspreiden. Deze zullen ruim van te voren worden uitgedeeld en zo heeft iedereen de kans om zich op tijd aan te melden. We zullen erg ons best doen om veel activiteiten te organiseren en zorgen dat iedereen hier leuk aan mee kan doen. Tot snel! Groetjes van De Kinderraad Annas, Ashley, Grace, Patsy, Wesley en Rolf

8


Fitness in De Borg Sinds een aantal weken is het weer

Heeft u nog meer wensen met betrekking tot het sporten?

mogelijk om te sporten in De Borg. Het is

Met het sporten zelf is niets mis, maar er

kleinschalig met deskundige begeleiding

zijn nog maar weinig mensen die meedoen.

van Charlotte Sie, die ook in onze buurt

Momenteel sporten we meestal met drie

woont. Een van de deelnemers is Winnie,

mensen. Het zou leuk zijn als er meer

een sporter die er vanaf dag 1 bij was.

mensen bij zouden komen. Met een grotere

Wie bent u en waarom sport u in De Borg? Mijn naam is Winnie Cromwell en ik ben

groep is het niet alleen nog gezelliger, maar we hebben ook meer steun aan elkaar. tijdens het sporten.

68 jaar. Ik was op zoek naar een plek waar gesport kan worden, wat niet alleen voor

Elke donderdag tussen 14:00 en

ouderen is. Een buurvrouw wees mij op

16:00 uur

het sporten in de Borg. Ik sport hier nu een paar weken en het bevalt me erg goed. Waarom bevalt het sporten zo goed? Ik vind het belangrijk om lekker te bewegen

Voor iedereen van 18 jaar en ouder, 2 euro per keer. Binnenschoenen aan en handoek mee!

en actief te zijn. De Borg bevalt me zo goed omdat ik onder goede begeleiding, op mijn eigen tempo kan trainen. Charlotte zorgt ervoor dat er veel afwisseling is waardoor de oefeningen niet saai worden, om de paar minuten rouleren we van toestel. Hierdoor kan iedereen mee doen, ongeacht je leeftijd en sportniveau. Het maakt het erg makkelijk om te beginnen met sporten. Wat doet u verder nog in uw vrije tijd? Ik verveel me eigenlijk nooit en kom soms zelfs tijd tekort. Naast het sporten tuinier ik graag. Ook fiets, wandel en zwem ik veel en vind ik het ook erg leuk om te moza誰eken en kleding te maken.

9


Activiteiten Borgplein

zomerkamp, zwemmen, Walibi, klimpark

Buurtcentrum De Borg en Buurt- en

Grolloo, Dag Wad & Zee, paardrijden en

Speeltuinvereniging (BSV) De Hoogte

nog vele andere activiteiten

werken het hele jaar door intensief samen. Er worden heel veel activiteiten

Momenteel draaien de reguliere activiteiten

georganiseerd door de vrijwilligers en

weer in en om de Borg, maar zijn we ook

de beroepskrachten van MJD, SKSG en

al weer bezig met het organiseren van

WerkPro, en niet te vergeten door de

activiteiten voor de herfstvakantie!

Studenteninzet + stagiaires. De activiteiten

Veel van onze activiteiten zijn vrijwel

vinden plaats in de beide gebouwen,

hetzelfde gebleven. Alleen is de

op de Playground en uiteraard op het

donderdagmiddag een beetje anders

speeltuinterrein. Het reguliere programma

geworden. De gerichte activiteit gaan we

staat in een van de vorige buurtkranten en

gebruiken om echt iets samen met de

is ook digitaal na te lezen op

jongeren te doen. Te denken valt hierbij

www.dehoogte-selwerderwijk.nl onder het

aan activiteiten samen met het CJG,

tabblad Activiteiten.

SKSG, maar ook aan een groepje jongeren

Op deze en andere bladzijden kunt u lezen wat er zoal te doen is op Borgplein. Fitness, computerles, jongerenactiviteiten, sportcontainer, noem maar op. Meer weten? Loop eens binnen in één van beide gebouwen. Jongerenwerk MJD We zijn alweer een tijdje bezig!!! Helaas, de zomer is weer voorbij…

waarmee we samen willen gaan kijken wat voor activiteiten ze willen doen en dit ook samen te organiseren. Hou de flyers bij De Borg en onze Social Media in de gaten voor het aanbod! In november zal De Maand van het G€ld plaatsvinden. Hierin zullen wij tijdens verschillende (gerichte) activiteiten het thema Geld aanbieden op een leuke manier!

Ondertussen is iedereen weer begonnen

Buurtsportwerk

met school en de herfst heeft zijn intrede

Voor de jeugd van 10 t/m 23 jaar is er elke

gedaan. Maar, we zijn de zomer nog niet

woensdag Fitness van 15.30-16.30 uur in

vergeten! Nog steeds kijken wij terug op

De Borg en Sport (op de playground) van

een geslaagde zomervakantie, waarin het

16.30-17.30 uur.

jongerenwerk verschillende activiteiten

Na de herfstvakantie verhuist de Sport naar

heeft gedaan!

de gymzaal aan de Kapteynlaan.

Te denken valt natuurlijk aan 3 dagen

10


Social Media:

voor kinderen organiseren. De vrijwilligers

Hyves: jjwdehoogte.hyves.nl

van de Buurt- en Speeltuinvereniging, de

Facebook: JJW De Hoogte

mensen van de Sportcontainer en het SKSG

Twitter: Jongeren DHT

Kinderwerk.

Of op onze website: www.check050.nl

Er zijn in beide gebouwen activiteiten en

Hierboven en onder staan wat indrukken van jongeren die mee gedaan hebben met de zomeractiviteiten: Kinderactiviteiten Er zijn verschillende mensen die activiteiten

clubs voor de kinderen. Ook buiten, in de speeltuin en op de playground, kan volop gespeeld en gesport worden. Een nieuw gezicht is Jacqueline Venema, kinderwerker van het SKSG. Zij komt in de plaats van Esse van der Molen.

11


Boefje Kinderkleding

de buurt geven we daarom bij vermelding van dit artikel € 2,50 korting op alle

Wie ben je?

broeken.

Ik ben Selcuk Yüksel, woonachtig in de

Waar ben je te vinden?

Hoogte, geboren in Turkije. Sinds 2007 getrouwd met Irene, die ik leerde kennen in

In Groningen sta ik iedere zaterdag met

Turkije. Zij liet in 2004 alles achter om bij

mijn kraam op de Grote Markt. Daarnaast

mij te zijn, en 5 jaar later deed ik hetzelfde

op weekmarkten en verschillende

voor haar. Inmiddels hebben wij een

braderieën (zie onze website). Mijn vrouw

dochter van 3; Aylin, inspiratiebron voor

organiseert kinderkledingparty’s aan huis

mijn bedrijf.

met leuke kortingen voor de gastvrouw! Meer info:

Hoe is het idee voor Boefje ontstaan?

www.boefjekinderkleding.nl of bel 0645265608 (Selcuk) of 06-18803606 (Irene).

Mijn komst naar Nederland ging gepaard met allerlei strenge en kostbare procedures, die ruim een jaar geduurd hebben. Toen was al ons spaargeld op. Een passende baan vinden was moeilijk en ik ben begonnen als schoonmaker. Zoals iedereen met weinig geld waren we altijd op zoek naar moderne maar betaalbare kinderkleding. We zagen dat kwaliteit vaak duur is. Toen dacht ik: ‘dat moet toch anders kunnen?’. In juni 2011 zijn we met financiële hulp van familie en vrienden Boefje Kinderkleding begonnen. Bij de bank kon ik niet terecht i.v.m. met mijn verblijfsvergunning. Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben we al een aardige vaste klantenkring opgebouwd, waaronder ook veel buurtbewoners. Speciaal voor iedereen in

12

Graag tot ziens bij Boefje Kinderkleding!


«Houd je eigen stoepje en straatje schoon»

De bewoners kunnen daarbij op

doordeweekse dagen door een

Van de Werkgroep Woonomgeving kunt u

MilieuSteward worden ondersteund.

voor de eigen straat., op het eigen plein of in

de eigen buurt een gratis zwerfafvalpakket krijgen.  

Belangstelling? Mail dan

Om mee te helpen de eigen woon- en

naar

leefomgeving schoon te houden, krijgt u

gert.bron@groningen.nl

de beschikking over een aluminium (dus lichtgewicht) afvalcaddy, grijpertjes en

Gert Bron, Participatie

vuilniszakken.

& Schoon van de

Deze worden bij u door de MilieuStewards

Milieudienst Groningen.

Kars Ottens en Wally Schepers bezorgd. Met medebewoners, kinderen in de straat kunt u dan zelf het moment bepalen waarop u tot actie wilt overgaan.

13


Kindervakantieclub Op di. 23 en wo. 24 oktober is er weer kindervakantieclub in CCG (Johan de Wittstraat 2). Tijdens de herfstvakantie kunnen alle basisschoolkinderen komen knutselen en spelen. Beneden worden alle stoelen uit de kerkzaal gehaald en daarvoor in de plaats wordt er een trampoline, voetbaltafel, tafeltennistafel, sjoelbakken etc. neergezet. Boven kunnen de kinderen aan verschillende tafels knutselen. Ook kunnen ze zich laten schminken en krijgen ze bij alles wat ze doen een sticker voor op hun stickerkaart. Als ze aan het eind van de dag de kaart vol hebben krijgen ze een cadeautje. Vooraf opgeven is niet nodig. Kijk voor meer info op www.ccg.nu/kindervakantieclub. Kinderkledingruilbeurs Zaterdag 13 oktober van 10.00 tot 12.00 uur organiseert Christelijk Centrum Groningen weer een kinderkledingruilbeurs. Vooral voor mensen die het niet zo breed hebben, is deze beurs een mooie gelegenheid om voor weinig of geen geld de garderobe van hun kind te vernieuwen. Omdat kinderen zo snel groeien, zijn de leuke truitjes, broekjes en jasjes vaak nog zo goed als nieuw als ze alweer strak beginnen te zitten.

14


Deze nog goede kleding (maat 56 t/m 176)

en vormen: Groot, klein, dik, dun, gevou-

kun je op 8, 9 en 10 oktober van 19.15 tot

wen, gerold, vierkant, zoet, zout, hartig,

20.15 uur in CCG inruilen voor punten waar

met spek, stroop, honing, naturel, als

je tijdens de beurs mee kunt betalen. Ook

taartje, geflambeerd, koud, warm, gevuld

is het mogelijk om met geld te betalen. Het

met groente, vlees of iets anders.

zijn maar kleine bedragen, dus je houdt nog genoeg van je kinderbijslag over om andere leuke dingen mee te doen. CCG zit aan de Johan de Wittstraat 2 in Groningen. Surf voor meer informatie naar www.ccg.nu/kledingruilbeurs.

Kortom: Pannenkoeken brengen mensen samen! Dus: iedereen is welkom, er is van alles te doen voor jong en oud. Je hoeft geen entreegeld te betalen, maar we vinden het wel heel leuk als je jouw favoriete pannenkoeken meeneemt om

Internationaal Pannenkoeken Festival

aan anderen te laten proeven. Het festival is van 16.00 tot 20.00 uur aan de Johan de Wittstraat 2. Kijk voor meer

Op za. 13 oktober organiseert CCG, in navolging van de succesvolle buurtbar-

info op www.ccg.nu/pancakefestival.

becues, deze herfst een internationaal pannenkoeken festival. Jong en oud, arm en rijk, Liberaal en Conservatief; iedereen houdt van pannenkoeken. Bij het ontbijt, bij de koffie, als lunch, als 4-uurtje, bij een chique diner; pannenkoeken kun je altijd eten. En ook worden ze overal gegeten: Apam, Blinis, CrĂŞpes, Crumpets, Dosa, Eierkuchen, Ffroes, Frixuelos, Galette, hotteok, injera, jeon, lettu, nale?niki, okonomiyaki, palacsinta, plaatkoekies, poffertjes, roti, tortilla. Ze bestaan uit vele smaken, kleuren, soorten

15


Al enige jaren geleden kwamen ze in de

De zorg voor hun (schoon)moeder blijft,

situatie terecht dat ze voor hun (schoon)

maar door de voorziening is het wel

moeder moesten gaan zorgen. Sinds die

gemakkelijker geworden. Desondanks

tijd hebben ze dit met liefde gedaan. Toch

zeggen Jan en Christina dat het zwaar blijft

werd het zorgen in het afgelopen jaar

en ze er veel tijd in steken.

steeds zwaarder.

“Wij zijn de laatste tijd meer bij moeder dan dat we in ons eigen huis zijn. Het is

Jan en Christina Sloots wonen al jaren in

zelfs zo dat ons eigen huishouden er onder

de Korrewegwijk. Vanuit hun appartement

lijdt.” zegt Jan. “Moeder is de laatste tijd

hebben ze uitzicht op de mooie vijver van

lichamelijk achteruit gegaan. We zijn

het Floresplein. Toch kunnen ze hier de

blij dat we door het STIP in contact zijn

laatste tijd maar weinig van genieten.

gekomen met Humanitas. We hebben nu

Dagelijks hebben zij de zorg over de

allemaal voorzieningen weten te regelen

moeder van Christina die veel last heeft van

voor moeder.”

lichamelijk ongemak. Enige tijd geleden kwam er echter wat verlichting in de

Naast meer huishoudelijke hulp heeft de

situatie.

moeder van Christina ook een rolstoel

De huishoudelijke hulp van hun (schoon)

gekregen, waardoor Christina en Jan er

moeder wees ze op Humanitas. “Daar kun

samen met moeder op uit kunnen. Ze

je een mantelzorgcompliment aanvragen.”

maken wandelingen en gaan af en toe naar

Zei ze. Zodoende zijn zij naar STIP in het

de markt. “We steken liever tijd in haar

Floreshuis gegaan en in contact gekomen

zodat ze nog thuis kan zijn dan dat ze naar

met Humanitas. Eenmaal per week op

een verzorgingshuis moet.”

woensdagmiddag zit ik als wijkwerker van Humanitas bij STIP waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen of voor een gesprek. Daar konden ze een gratis stadjerspas krijgen en kwamen ze in gesprek met mij. “We zijn goed onthaald bij het STIP! Er werd koffie voor ons geregeld en we kregen hulp bij het aanvragen van de Stadjerspas! Geweldig dat het STIP er is!”

18


Activiteiten voor mantelzorgers

Stadswandeling onder begeleiding van een stadsgids. Eerst wandelen, daarna samen koffie of thee drinken in het Goudkantoor. STIP en Humanitas hebben Jan en

Wanneer?

11 oktober

Christina geholpen bij hun vragen en

Hoe laat?

13.45 – 16.00

bieden ook ondersteuning in de vorm van

uur

gesprekken. Ook bij toekomstige problemen

Waar verzamelen?

of vragen kunnen zij er terecht.

Kosten?

Martinitoren

€ 2,50

Aanmelden:

Humanitas, tel.

050 – 3126000 Renco van Eeken – mantelzorgondersteuner Humanitas Korrewegwijk / de Hoogte

Kookworkshop in het kader van

Contactgegevens op pagina 31

de Dag van de Mantelzorg. Samen Aziatische hapjes maken en natuurlijk samen eten. Achteraf kunt u een receptenboekje afhalen bij Stip waarin alle recepten van hapjes uit allerlei landen staan, die in de verschillende wijken zijn gemaakt. Wanneer?

7 november

Hoe laat?

10.00 – 13.00

uur Waar?

Floreshuis,

Floresplein 19 – 23 Aanmelden?

Humanitas, tel

050 - 3126000

19


De Reinautstraat – door Albert Buursma De Reinautstraat, in de ‘Oude Hoogte’ loopt

‘prefectuur’ van Groningen in de familie van Coevorden. De ‘prefect’ was de plaatsvervanger van de bisschop van Utrecht, waar Groningen niet alleen kerkelijk, maar ook wereldlijk onder viel. Reinoud III en Herman hadden nog een broer: Johan. Deze had een zoon, Reinoud, die – als neef – eventueel ook rechten doen

parallel achter de Borgwal en verbindt

gelden op de bezittingen die Ida bij haar

de haaks daarop staande straten. De

huwelijk had ingebracht. Naar hem zal de

naamgeving berust op een vergissing. De

straat zijn genoemd.

gemeenteraad putte voor de straatnamen

Bij de ‘bruidsschat’ die Ida inbracht hoorde

van het kasteelachtige tuindorp uit de

weliswaar ook ‘Selwerd’, maar het kasteel

geschiedenis: in de Middeleeuwen stond

op die plek was al in 1337 afgebroken. De

op die plek het Cortinghhuis. Oud-

familie bezat nog wel een ‘steenhuis’ in de

rijksarchivaris H.O. Feith verwarde – in

stad, dat was het ‘Prefectenhuis’, dat bij een

navolging van de geleerde Ubbo Emmius

opgraving in 1987 werd teruggevonden bij

– dit huis met het kasteel van Selwerd.

het Martinikerkhof.

De plek waar dat lag is daarvan nog altijd zichtbaar: aan het Van Starkenborghkanaal, bij de Selwerderhof. Vanaf de ‘uitkijktoren’

Literatuur: H.O. Feith jr., ‘Iets over het

die daarbij geplaatst is zijn de resten van

Cortinghhuis’ in: Groninger Volksalmanak

wallen en grachten nog goed te zien.

(1839); G. Overdiep, De plattegrond van

Groningen (Alphen aan de Rijn 1984); Jan

Onze ‘Reinaut’ had daarmee te

maken. Reinoud III was burggraaf, of

Schoneveld en Guus Visscher, Op zoek naar

kastelein, van het kasteel van Coevorden

Grunoninga (Groningen 1988)’; R.I,A. Nip, ‘De

(1338-1370). Zijn broer, Herman, trouwde

giftbrief van 1990’ in: J. Boersma e..a (red.)

met de enige dochter van Hendrik van

Groningen 1040 (Groningen 1990). F.J. Bakker

Selwerd: Ida. Daarmee kwam de

en R.I.A. Nip, ‘Bisschoppen en burggraven, in: Drenthe’s veste (Groningen 1998).

20


Nadat ik gelezen had over een uitkijktoren en de fundamenten van een oud kasteel, heb ik meteen m’n fototoestel gepakt. Het was dan wel zonder ‘deuze’ maar het is wel oud! Bert.

21


Op de Hoogte gaat de buurt in en

Krant:

interviewt een bewoner aan de hand van

Ik heb geen krant maar lees wel de

een vaste vragenlijst. Aan het eind mag

Huis-aan-huisbladen. En natuurlijk de

de geïnterviewde de pen doorgeven aan

Buurtkrant, die pluis ik echt helemaal uit.

een andere bewoner. Deze komt dan in de volgende buurtkrant. Als die persoon dat niet wil, dan gaat De Pen op zoek naar een andere bewoner. Wat is uw naam en waar woont u? Mijn naam is Angelique van Alteren en ik woon aan de Borgwal.

Tijdschrift: Tijdschriften heb ik niet. Eigenlijk lees ik al het nieuws en zo via de apps op mijn telefoon. Boek: Ik lees graag ontspannende dingen zoals doktersromannetjes. Wat ik echt een

Woont u al lang in deze buurt?

prachtig en emotioneel boek vond, is Komt

Ik woon hier al bijna 25 jaar. Toen ik 17 was,

een vrouw bij de dokter van Kluun. Ik heb

kreeg ik mijn eerste huis, een bovenwoning

de film ook gezien, maar het boek is veel

aan de Noorderspoorsingel. Daarna een

beter.

benedenwoning in dezelfde straat. Ik heb daar 22 jaar een fijne tijd gehad. We hadden een hele hechte club rond de brandgang met de Poortstraat, samen koffiedrinken en buiten zitten aan de picknicktafel. Sinds november 2009 woon ik aan de Borgwal, in een groot huis met 6 slaapkamers. Met hoeveel mensen woont u in één huis? We wonen hier met z’n vieren. Ikzelf samen met mijn zoons Jason (18), Jordy (11) en Mitchell (7). Mijn 2 dochters komen

Tv-programma: Op tv kijk ik graag naar waargebeurde dingen over mensen. Programma›s zoals: Grenzeloos Verliefd, Ik Vertrek en DNA Onbekend. Ik ben geïnteresseerd in mensen. Sport: Met sport heb ik eigenlijk niks, wel met bewegen. Dansen vind ik leuk. Begin oktober ga ik naar Zumba-les bij Kelderwerk in Paddepoel.

dagelijks langs. Zij wonen hier ook in de

Hobby:

buurt, Melissa (24) aan de Cortinghlaan en

Lezen en muziek zijn favoriet. Niet zelf

Jennifer (22) aan de Bedumerweg.

muziek maken maar luisteren. Ik hou van

Huisdier: Sinds 4 jaar hebben we Toby, een Jack Russell van 11 jaar.

22

van alles en nog wat, behalve van klassiek. De muziek van Marco Borsato vind ik erg mooi.


Laatste vakantie:

gezellig voor de deur. Heerlijk.

Mijn laatste vakantie was afgelopen zomer

Verder ben ik erg blij met de prachtige

naar Arnhem. Een midweek op de camping

speeltuin en playground. Hier spelen heel

met alle kids en aanhang. Twee stacaravans,

veel kinderen.

negen personen, twee honden en heel veel plezier! Het was gelukkig heerlijk weer. Lekker zwemmen, blikspuit en naar het park.

Wat moet er aangepakt of veranderd worden? Het is een mooie ontwikkeling dat er een nieuw wijkgebouw komt met De Borg en de

Bent u actief in uw straat / buurt?

Buurt- en Speeltuinvereniging, maar ik ben

Voorheen was ik vrij actief, nu wat minder.

niet echt blij dat er nu een hoog gebouw pal

Op school gaf ik computerles aan kleuters

voor mijn huis komt. Hierdoor verdwijnt

en was ik assistent-conciërge, luizenmoeder

mijn mooie uitzicht op de speeltuin. Ook

en leesmoeder. Ook ging ik mee met

vind ik het erg jammer dat de school uit

activiteiten. In De Borg hielp ik mee met de

onze wijk gaat.

Poeh-club met knutselen en spelletjes voor kinderen van 4 – 8 jaar. In de toekomst wil ik wel weer wat actiever zijn in de buurt. Wat vindt u leuk of bijzonder aan de Hoogte / Selwerderwijken? De hele Hoogte is leuk; het sociale, het contact met de mensen en de controle op elkaar! In de zomer lekker buiten zitten,

Wilt u nog iets kwijt aan uw medebewoners? Hopelijk blijven we het met alle bewoners van De Hoogte leuk en gezellig houden! Aan wie wilt u «de pen» doorgeven? Ik geef de pen door aan Tina, die woont hier verderop. Volgens mij is dat echt iemand van De Hoogte..

23


Jong Goud Jong Goud, dat zijn alle jongeren die wel eens wat voor een ander doen, zonder daar geld voor te krijgen. Onder de naam Jong Goud voert Stiel een campagne waarmee in beeld gebracht wordt wat jongeren allemaal doen op vrijwillige basis. Op 20 november reikt onze burgemeester het Lintje voor Jong Goud uit. Deze prijs is voor een jongere met de meest enthousiaste, originele of betekenisvolle vrijwillige bijdrage aan de samenleving. Er zijn drie categorieĂŤn kandidaten: - Jonge Vrijwilliger - Organisatie, en - Leerling met de mooiste maatschappelijke stage. Kent u een jongere uit de buurt die een lintje verdient? Of is er bij uw vereniging of organisatie een jongere tussen de 12 en 23 jaar heel actief?

24

Kijk dan op www.stieljonggoud.nl Een leerling of organisaties aanmelden kan ook. Vanaf 1 oktober kunt u stemmen op uw favoriete kandidaat. Uw stem telt mee voor de publieksprijs! Volg Jong Goud ook op Twitter @ StielJongGoud


Studenten Vindicat ruimen zwerfafval op

Maandagmorgen 27 augustus stonden bijna 400 eerstejaars studenten van Vindicat op het plein van de B.S.V. de Hoogte. Daar werden zij door de MilieuStewards, Wally Schepers en Kars Ottens, ontvangen. Gert Bron, Participatie & Schoon van de Milieudienst heette hen namens de gemeente Groningen welkom in de Stad. Gewapend met grijpertjes en vuilniszakken liepen ze verdeeld over dertig groepen door De Hoogte en Selwerderwijken.

Daar ruimden zij klein zwerfafval (peuken en filters) en groot zwerfafval (plastic zakjes, bakjes, lollystokjes, bierblikjes, kartonnen drinkpakjes) op. Zwerfafval dat deze mooie wijken ontsiert. Afval dat in prullenbakken thuishoort. De actie verliep voorspoedig en was erg succesvol. Uiteindelijk voerden medewerkers van de wijkpost van de Milieudienst ongeveer 110 kilo zwerfafval af.

25


Kringloopwinkel De Hoogte

In dat geval kun je trouwens ook contact opnemen met Josephine Hoeksema van Vrijwilligerswerk Stiel, daar werken we

Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 13.00 - 17.00 uur Almastraat 16 Groningen

Een initiatief van Talent in Actie Spullen nodig? Kom dan eens langs in de Kringloopwinkel aan de Almastraat, in de oude Hamrikschool. Er is hier echt van alles te koop van kleding, meubels en serviesgoed tot elektrische apparaten. Het is allemaal niet duur. Overtollig huisraad bij ons afgeven kan ook. Kom gerust even bij ons langs. De koffie staat klaar! En, ben je op zoek naar gezellig en nuttig vrijwilligerswerk, ook dan ben je van harte welkom.

26

goed mee samen. Haar gegevens staan op blz. 31. Tot ziens!


NLA bijeenkomst

er vitale verschillen kunnen ontstaan. De

-

ene wijk wel de andere niet. Een voorbeeld

verslag van Evert Bosscher

Dinsdag 17 september was er in het Kasteel in Groningen een bijeenkomst op uitnodiging van B&W en de Corporatiedirecteuren. De Gemeente en de Corporaties in de Stad stellen gezamenlijk geld ter beschikking om de woonkwaliteit in de wijken te verbeteren. Deze gezamenlijke manier van werken wordt in een akkoord gegoten en heet

van Wethouder de Vries “de ene wijk wel twee opbouwwerkers de andere geen opbouwwerkers meer”. De bewoners in de wijken moeten zich meer de rol gaan aanmeten van ondernemende bewoners die de zaken voor elkaar willen krijgen. De bewoners moeten hierin een grotere rol krijgen in het geheel. Er is dan meer ruimte voor kleinere projecten van onder af dan projecten die van boven af komen.

NLA (Nieuw Lokaal Akkoord). Van hieruit wordt er geld ter beschikking gesteld aan

Hulpdienst Groningen Noord-Oost

het wijkteam van een wijk, die valt onder

bestaat 20 jaar!

het Nieuw Lokaal Akkoord. Voor ons is

Volgende maand is het 20 jaar geleden

dat het wijkteam De Hoogte. Het wijkteam

dat een aantal particulieren uit de

De Hoogte gaat in overleg en beslist waar

Oosterparkwijk het initiatief nam om,

het geld aan besteed wordt of honoreert

met ondersteuning van Humanitas, een

aanvragen van ingediende plannen zoals

hulpdienst op te richten voor de ouderen en

vroeger “de Wijk Stem Dag”.

gehandicapten in de wijk. Wat begon met

Tijdens de bijeenkomst werd gemeld

enkele vrijwilligers is uitgegroeid tot een

dat er in de toekomst minder geld voor

groep van circa 25 vrijwilligers, die klaar

de wijken is. Dit heeft te maken met o.a.

staan om allerlei soorten klusjes te doen

verplichte scheiding van activiteiten

zoals: boodschappen doen, het gras maaien

van de Corporaties, de belastingheffing

of de heg knippen, een lamp of gordijnrail

“bezitsheffing”, verplichte bijdrage aan

ophangen of iemand begeleiden naar het

de Vestia problemen, daarnaast zit de

ziekenhuis.

economische tijd ook niet mee.

De hulpdienst voert z’n werkzaamheden

De financiële posities van de Corporaties

uit in alle wijken van noordoost Groningen

uit de Stad zijn goed en de wijken zijn

en in het centrum en is te bereiken via

op orde. Wethouder de Vries verhaalde

Stip (Steun- en Informatie Punt) in het

dat er een nieuwe werkelijkheid is. Dit

Floreshuis.

betekent ook dat er een nieuwe aanpak

Op 12 oktober viert de hulpdienst feest met

bij hoort. De richting lijkt te worden dat

een lunch voor alle vrijwilligers bij Ni Hao

27


Bent u een alleenstaande vrouw met

Wat moet er in de aanvraag staan?

een bijstandsuitkering en heeft u nog

De stichting moet weten of u aan de

geen vakantie gehad?

voorwaarden voldoet. Vermeld daarom in uw aanvraag: adresgegevens,

Stichting Blijdesteyn maakt het

telefoonnummer, e-mailadres,

voor alleenstaande vrouwen die op

geboortedatum, of u ongehuwd, gescheiden

bijstandsniveau leven mogelijk om van

of weduwe bent (burgerlijke staat) en aantal

een heerlijke vakantie te genieten. U moet

kinderen. Kinderen kunnen gratis mee als u

minimaal 18 en maximaal 40 jaar zijn en

een vakantiebungalow boekt. De Stichting

een bijstandsuitkering hebben of andere

stelt het op prijs als u iets persoonlijk over

inkomsten die niet hoger liggen dan een

u zelf vertelt en u waarom u graag aan

bijstandsuitkering. Stichting Blijdesteyn

ontspanning toe bent.

verstrekt jaarlijks aan gelimiteerd aantal vrouwen een reisbeurs. U mag zelf bepalen

Pas als u bent ingeloot krijgt u van Stichting

hoe en waar u de vakantie wil doorbrengen.

Blijdestijn het verzoek nog een aantal

Stichting Blijdesteyn betaalt uw reis

bewijsstukken op te sturen. In december

rechtstreeks aan het reisbureau.

krijgt iedereen bericht over de uitslag van de loting. Over deze uitslag kan niet worden

De MJD helpt (eventueel) bij het invullen van de aanvraag. Meer informatie vindt u aan het eind van dit bericht.

terug geschreven of gemaild. Hulp bij de aanvraag nodig? Axel Kroeze, buurtmaatschappelijk werker

Aanmelden kan uitsluitend schriftelijk

en Jonathan Jonker, stagiair, helpen u

bij de administratrice. Uw aanvraag dient

graag verder. U kunt van 9.00 tot 13.00

uiterlijk 1 november binnen te zijn. Stuur

uur terecht bij ĂŠĂŠn van de inloopochtenden

uw brief en een kopie van uw paspoort of

van de MJD. Op dinsdag is er een

identiteitskaart naar:

inloopochtend in Buurthuis De Borg aan de Borgwal 90. Op maandag, woensdag en

Stichting Blijdesteyn

donderdag zijn er inloopochtenden aan de

Mevrouw H.G.P. Meursing-Kraak

Zaagmuldersweg 65 (naast de kerk).

Postbus 62 9460 AB Gieten

28

Wij gunnen u graag wat rust en ontspanning!


Nieuws van de Bibliotheek

een leuke prijs met De Raadselroute

en de Kinderboekenweekquiz. Verder

De Jonge Jury 2013

staat er natuurlijk heel veel lekkers voor je klaar!

De Jonge Jury daagt je uit om boeken voor de jeugd te lezen die in 2011 verschenen zijn en daaruit je favoriete boek te kiezen. Zo bepaal jij mee wie de Prijs van de Jonge Jury 2013 verdient! De boeken staan apart in de bibliotheek. Stemmen kan tot 1 maart 2013, ook via de website! www.jongejury. nl NS Publieksprijs 2012 Wat wordt het boek van het jaar 2012?

Alle bibliotheken van Groningen*, Woensdag 3 oktober, 14.00-16.00 uur, entree: gratis. * M.u.v. de Bibliotheekpunten De tovenaar van Oz: theatervoorstelling (6+) Een spannend en grappig verhaal met muziek en dans. Geproduceerd door Noorderpoort School voor de Kunsten.

Stem uiterlijk 15 oktober op een van de zes

Bibliotheek Selwerd, do 11 oktober, om

genomineerde of een Nederlandstalig boek

16.00 uur, Duur: ca. 30 min. Entree:

naar keuze en maak kans op diverse prijzen!

â‚Ź1,- (toegangskaartjes af te halen bij de

Stemmen kan via de website.

bibliotheek)

www.nspublieksprijs.nl Voor alle overige activiteiten tijdens de Vier met ons een wereldse

Kinderboekenweek zie onze website! www.

Kinderboekenweek!

mijneigenbibliotheek.nl.

De Kinderboekenweek is van 3 t/m 14 oktober en heeft als motto Hallo Wereld. Dit jaar staat het ontmoeten van andere culturen centraal. Samen met het Groninger Forum en het Kunstencentrum heeft de bibliotheek een gevarieerd programma samengesteld! Openingsfeest (6+): Speedworkshop knutselen: Maak razendsnel een fantastisch kunstwerk! Win

Nederland Leest‌ De donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans! 1 t/m 30 november De hele maand november kan elk bibliotheeklid gratis het boek De donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans halen! Wacht niet te lang, want op = op. Nog geen lid? Pak dan deze kans! Kijk voor informatie over het uitgebreide literaire programma op

29


Loon naar werken?

(= € 192.400,00 per week) en Arjen Robben: € 9.600.000,00 (= € 192.000,00

De zomer is voorbij, en daarmee is dus ook

per week). Even ter vergelijking: minister-

de sportzomer verstreken. Zoals bekend

president Mark Rutte verdient per

leverde die sportzomer zeer wisselende

jaar € 144.108,00. Dat is dus bijna €

resultaten op. Enerzijds worden wij liever

100.000,00 minder dan Wesley Sneijder

niet meer herinnerd aan de enorme afgang

per week opstrijkt. Maar - even een

van het Nederlands Elftal, dat reeds na

zijsprongetje - André Rieu laat per dag

de eerste ronde kansloos uit het EK werd

weer € 62.396,00 méér binnenwalsen dan

geknikkerd. (Een enkeling troost zich nog

Rutte per jaar verdient, want die ziet in die

met de gedachte dat ‹onze jongens› van de

tijd € 206.504,00 op zijn bankrekening

allerslechtsten die tijdens EK›s afgingen

bijgeschreven worden. (En zo heeft zijn

nog de minst slechte waren.) Anderzijds

portemonnee aardig wat meer inhoud dan

denken we graag terug aan de geweldige

zijn muziek, maar dat is een ander verhaal.)

prestaties die veel Olympische sporters,

Begint het u al te duizelen? Mij wel…

zowel gehandicapt als niet gehandicapt, in Londen leverden. (Wat is ‹gehandicapt›

Maar in de bron die ik gebruik

hier overigens een lelijk woord! Het

- www.loonwijzer.nl - staat helemaal niets

synoniem van ‹handicap› is immers

over de inkomens van de gehandicapte

‹belemmering›, maar de ‹gehandicapte›

deelnemers aan de Paralympics. Dat is een

sporters hebben zich geenszins door hun

veeg teken.

afwijking laten belemmeren.)

Wat wil ik hier nou eigenlijk mee zeggen? Wel, het volgende: Beste voetballerkens van

Zo groot als het verschil is tussen de afgang

het Nederlands Elftal, als ik gemakshalve

van Oranje enerzijds en de triomf van de

even uitga van de opstelling tijdens het

Olympische sporters anderzijds, zo groot

laatste EK van jullie cluppie tegen het

is ook het verschil tussen hun inkomens.

machtige Duitse Elftal, dan is er door jullie

Maar vreemd genoeg pakt dat verschil wel

wanprestatie in slechts drie weken tijd maar

uit in het voordeel van ‹onze jongens› van

liefst € 4.187.895,00 over de balk gesmeten

het Nederlands Elftal. Ik noem even de

(€ 1.395.965,00 per week). Maak nou eens

jaarinkomens - ook per week - van de drie

een genereus gebaar, en doneer dat geld aan

grootste grootgraaiers: Wesley Sneijder:

de gehandicaptensport in Nederland. Die

€ 12.120.000,00 (= € 242.400,00 per

lui verdienen het wél.

week), Mark van Bommel: € 9.620.000,00

30

Wil


Redactie Op de Hoogte

Buurtsportwerk

Hoogtekrant@gmail.com

Tim Kingma (buurtsportwerk) 06-294 86 815 t.kingma@mjd.nl

Kopij: Hermanstraat 27

Buurtcentrum De Borg

Borgwal 90, 9716 GZ Groningen (050) 571 27 15 Beheerder: Tjalling Leffers

Buurt- en Speeltuinvereniging De Hoogte Borgwal 88, 9712 GZ Groningen (050) 573 01 03 Contactpersoon: Anno van Meel

Christelijk Centrum Groningen Johan de Wittstraat 2 9716 CG Groningen (050) 577 77 57

Wijkpand De Huismeesters

Cortinghlaan 11 Iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 spreekuur over de renovatie. Telefoon: (050) 365 71 71

SKSG Kinderwerk

Friesestraatweg 18 9718 NH Groningen (050) 365 71 71 (ma t/m vrij van 8.00 – 17.30 uur) Openingstijden van het kantoor ma t/m vr van 8.00 - 17.00 uur

MJD jeugd- en Jongerenwerk Pieter Kleinhout 06-209 29 590 p.kleinhout@mjd.nl Annemieke Hoek 06-448 71 442 a.hoek@mjd.nl Staan uw gegevens hier (nog) niet bij of incorrect, laat het ons dan even weten Hoogtekrant@gmail.com

In De Borg, (050) 571 27 15 info@mjd.nl Crisissituaties, na 17.00 uur en in het weekend bereikbaar via Sensoor:

Jacqueline Venema j.venema@sksg.nl

(050) 526 07 07

Centrum Jeugd en Gezin

06-54680105 Dagelijks van 8.30-17.00 uur naitsoezen@tsn-thuiszorg-groningen.nl Pand Floresplein 30a

Opvoedondersteuning. Billitonstraat 78/2 Consulent Marije den Daas 06- 131 976 67

Stiel Opbouwwerk Carina van de Witte (050) 5772325 06-285 386 73 c.vandewitte@stiel.nl Twitter @CarinaStiel

Stiel Vrijwilligerswerk Josephine Hoeksema 06-818 54 141 j.hoeksema@stiel.nl

Politie

0900-8844 Buurtagent Jaap Wallinga Jeugdagent Fred Wilbrink

De Huismeesters

MJD

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

(050) 318 00 11 dagelijks 9.00 -17.00 uur en daarbuiten voor noodgevallen, zoals opvang info@ashg-groningen.nl

STIP (Steun- en informatiepunt)

(050) 5773162 dehoogte@stip-groningen.nl caferuimte Floreshuis, Floresplein 19 maandag t/m vrijdag van 14.00- 17.00 uur

Humanitas Mantelzorgondersteuning Renco van Eeken 06-838 10 225 r.vaneeken@humanitas.nl

Thuiszorg Nait Soezen

Buurtconciërge Koos de Vries Werkplek: De Borg (050) 571 27 15

Milieudienst (afval) (050) 367 10 00

Buurtwebsite

www.dehoogte-selwerderwijk.nl dehoogteselwerderwijk@gmail.com Twitter: @dehoogte050

Milieustewards

Kars Ottens 06-52305503 k.ottens@md.groningen.nl Wally Schepers 06-52305507 w.schepers@md.groningen.nl

Loket beheer en verkeer (wijkpost) (050) 367 89 10

Het Ondernemershûs,

participatie, werk en ondernemerschap Johan de Wittstraat 15 9716 CN Groningen (050) 549 25 61

Meldpunt Overlast en Zorg

Ma t/m vrijdag tussen 10.00 – 17.00 uur (050) 587 58 85

Buurtwerk Ontmoeting Mariska Kappert 06- 42733422

m.kappert@mjd.nl

31


buurtkrant herfst 2012  

buurtkrant

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you