Page 1

-๑๒๓ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จานวน ๓ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ รายละเอียดตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ที่ ๙.๑ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ระดับ ๗ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร การศึกษา ๙.๒ มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะ ระดับ ๗ ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ๙.๓ ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพ ระดับ ๔ การศึกษาภายใน คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ ๙

ผลการ ดาเนินงาน ๗

คะแนน ประเมินตนเอง ๓

๓ ๓.๐๐


-๑๒๔องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ บริหารการศึกษา ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ ๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒ นา ของสถาบัน ๒. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ๓. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก ๔. มี การดาเนินงานด้านการประกั นคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจา (อย่างน้อย ๓ ปีนับรวมปีที่มีการติดตาม) ๕. มีการนาผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน ๖. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ร่วมกัน ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน ๗. มี ระบบส่งเสริม การสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึก ษาระหว่างหน่วยงานทั้ง ภายในและภายนอกสถาบัน เกณฑ์การประเมิน : คะแนน ๑ คะแนน ๒ มีการดาเนินการไม่ครบ ๔ ข้อแรก มีการดาเนินการ ๔ ข้อแรก

คะแนน ๓ มีการดาเนินการอย่างน้อย ๕ ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน : เกณฑ์ การดาเนินงานในแต่ละระดับ ระดับ ๑ วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการกาหนดแผนกาหนดการประกันคุณภาพ การจัดทาคู่มือ การประกันคุณภาพ การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายในวิทยาลัย ทาหน้าที่ควบคุมติดตามการดาเนินงานให้เป็นไป ตามคุณภาพ โดยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

หมายเลขเอกสาร ๙.๑-๐๑ คาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกัน คุณภาพภายใน ๙.๑-๐๒ แผนการดาเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน


-๑๒๕เกณฑ์

การดาเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร ๑. คณะกรรมการ / คณะทางานเพื่อพัฒนา/แผนกลยุทธ์ ๙.๑-๐๓ คาสั่งแต่งตั้ง ๒. คณะทางานติดตามและประเมินผลการนาแผนไปปฏิบัติ คณะกรรมการต่างๆ ๓. คณะกรรมการจัดทาแผนผลิตบัณฑิต ๔. คณะกรรมการจัดทาจรรยาบรรณวิชาชีพ ๕. คณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อกาหนดแนวทางส่งเสริมการจัด กิจกรรมนักศึกษา ๖. คณะกรรมการตรวจสอบการติดตามและประเมินคุณภาพการ จัดให้บริการบริการของหน่วยงานที่ให้บริการ ๗. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๘. คณะกรรมการ คณะทางาน หรือหน่วยงานดาเนินการ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย และสร้างสรรค์ ๙. คณะกรรมการบริหารงานบริการทางวิชาการแก่สังคม ๑๐. คณะกรรมการ คณะทางาน หรือหน่วยงานดาเนินการ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ๑๑. คณะกรรมการจัดการความรู้ ๑๒. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการ บริหารสารสนเทศ ๑๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๑๔. คณะกรรมการประเมินผลภายในสถาบันศึกษา ๑๕. คณะกรรมการ/คณะทางานวิเคราะห์ความต้องการการใช้ ทรัพยากร (องค์ประกอบ ๘) ๑๖. คณะกรรมการ/คณะทางานกาหนดมาตรฐานการประกัน คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (องค์ประกอบ ๙) ๑๗. คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (องค์ประกอบ๑๐)


-๑๒๖เกณฑ์ ระดับ ๒

การดาเนินงานในแต่ละระดับ วิทยาลัยฯ มีการกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพภายในของ วิทยาลัยและนโยนายในสถานศึกษา ๓ ดี

ระดับ ๓

วิทยาลัยฯ มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่ สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และได้มีการกาหนดตัว บ่งชี้อัตลักษณ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ๑ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ ๒.๔.๑ จานวนร้อยละของนิสิตต่างชาติต่อจานวน นิสิตทั้งหมด

ระดับ ๔

วิทยาลัยฯ มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้ง การควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ อย่างต่อเนื่องเป็นประจา (อย่างน้อย ๓ ปีนับรวมปีที่มีการติดตาม) โดยให้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และนาผลการตรวจมาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามที่ระบุไว้ ในตัวบ่งชี้ วิทยาลัยฯ มีการนาผลการประกันคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๕๑ มา พัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีกิจกรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกิจศึกษา, การ ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ให้ครบทุกด้าน, ดังนี้

ระดับ ๕

หมายเลขเอกสาร ๙.๑-๐๒ แผนการ ดาเนินงานการประกัน คุณภาพภายใน ๑.๑-๐๒ แผนการ ดาเนินงาน วิทยาลัย นานาชาติ ๙.๑-๐๔ คู่มือการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา สานักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษา ๙.๑-๐๕ รายงานผลการ ประเมินคุณภาพภายใน ๙.๑-๐๖ แผนยกระดับ

๙.๑-๐๗ แผนการนิเทศ งานสหกิจศึกษา ๓.๒-๐๘ โครงการสัมนา ผู้นานิสิตวิทยาลัยนานาชาติ


-๑๒๗เกณฑ์

การดาเนินงานในแต่ละระดับ ๑. กิจกรรมวิชาการ เช่น โครงการสัมนาผู้นานิสิตวิทยาลัย นานาชาติ ๒. กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการกีฬา "สามเหลี่ยมเกมส์" ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๓. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อน้อง ครั้งที่๑ และ โครงการสัมนาผู้นานิสิต ที่ มีกิจกรรมเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กกาพร้า ๔. กิจกรรมนันทนาการ เช่น โครงการ "Bye-Senior ๒๐๐๙" โครงการ BUUIC Christmas Party” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๕. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการไหว้ครูบายศรีสู่ ขวัญ ๒๕๕๒ โครงการลอยกระทง โครงการสงกรานต์ ๒๕๕๒ โครงการวันคริสต์มาส BUUIC Christmas Party” ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ ๖. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทาวิจัยแก่อาจารย์

หมายเลขเอกสาร ๓.๒-๐๙ โครงการ สามเหลี่ยมเกมส์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ ๓.๒-๐๕ โครงการค่าย ภาษาอังกฤษเพื่อน้อง ๓.๒-๑๓ โครงกาBUUIC ไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ ๒๕๕๒ ๓.๒-๑๒ โครงการลอย กระทง ๒๕๕๒ ๓.๒-๐๖ โครงการ "ByeSenior ๒๐๐๙" ๓.๒-๐๗ โครงการวัน คริสต์มาส BUUIC Christmas Party” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒

ระดับ ๖

วิทยาลัยฯ มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน คุณภาพการศึกษา และใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และ สถาบัน เช่น ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต, ระบบการประเมินการ เรียนการสอน, ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย, ระบบบุคลากร อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดอันดับ มหาวิทยาลัย โลก, ระบบจัดทาเนียบผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ วิทยาลัย ฯ มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สถาบัน โดยเปิดเผยข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ไว้บนเว็บไซต์ของวิทยาลัย

๙.๑-๐๘ หน้าจอระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ สนับสนุนการประกัน คุณภาพการศึกษา

ระดับ ๗

๙.๑-๐๙ http://buuic.buu.ac.th


-๑๒๘ผลการประเมินตนเอง : ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหารการศึกษา

เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตาม เป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : รายการหลักฐาน : เอกสารหมายเลข๑.๑-๐๒ แผนการดาเนินงาน วิทยาลัยนานาชาติ เอกสารหมายเลข ๓.๒-๐๘ โครงการสัมนาผู้นานิสิตวิทยาลัยนานาชาติ เอกสารหมายเลข ๓.๒-๐๙ โครงการสามเหลี่ยมเกมส์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ เอกสารหมายเลข ๓.๒-๐๕ โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อน้อง เอกสารหมายเลข ๓.๒-๑๓ โครงกาBUUIC ไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ ๒๕๕๒ เอกสารหมายเลข ๓.๒-๑๒ โครงการลอยกระทง ๒๕๕๒ เอกสารหมายเลข ๓.๒-๐๖ โครงการ "Bye-Senior ๒๐๐๙" เอกสารหมายเลข ๓.๒-๐๗ โครงการวันคริสต์มาส BUUIC Christmas Party” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ เอกสารหมายเลข ๙.๑-๐๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน เอกสารหมายเลข ๙.๑-๐๒ แผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เอกสารหมายเลข ๙.๑-๐๓ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เอกสารหมายเลข ๙.๑-๐๒ แผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เอกสารหมายเลข ๙.๑-๐๔ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เอกสารหมายเลข ๙.๑-๐๕ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เอกสารหมายเลข ๙.๑-๐๖ แผนยกระดับ เอกสารหมายเลข ๙.๑-๐๗ แผนการนิเทศงานสหกิจศึกษา เอกสารหมายเลข ๙.๑-๐๘ หน้าจอระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุน การประกันคุณภาพการศึกษา


-๑๒๙ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ : มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ ๑. มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ๒. มีระบบส่งเสริมให้นิสิตนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนิสิต ๓. มีกลไกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ๔. นิสิตมีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนิสิต ๕. นิสิตสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน ๖. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตดาเนินการ และในส่วนที่นิสิตมี ส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน ๗. มีก ารนาผลการประเมิ นไปพั ฒนากระบวนการให้ ความรู้และกลไกการดาเนินงานประกั น คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิตอย่างต่อเนื่อง เกณฑ์การประเมิน : คะแนน ๑ มีการดาเนินการไม่ครบ ๔ ข้อแรก

คะแนน ๒ มีการดาเนินการ ๔ – ๕ ข้อแรก

คะแนน ๓ มีการดาเนินการอย่างน้อย ๖ ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน : เกณฑ์ การดาเนินงานในแต่ละระดับ ระดับ ๑ วิทยาลัยฯ มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ การศึกษาแก่นิสิต โดยในวันปฐมนิเทศนิสิตให้ มีการแนะนาด้าน การประกันคุณภาพ การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพของนิสิต การจัดโครงการให้เป็นไปตามกระบวนการประกันคุณภาพตาม หลักการ PDCA เช่น โครงการผู้นานิสิตโดยมีการให้ความรู้นิสิต ในการจัดทาโครงการให้เป็นไปตามกระบวนการประกันคุณภาพ การศึกษา การใช้หลักการ PDCA ในกระบวนการจัดทาโครงการ และมีคู่มือการประกันคุณภาพสาหรับนิสิต และส่งตัวแทนสโมสร นิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมในโครงการประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัย

หมายเลขเอกสาร ๙.๒-๐๑ คู่มือการประกัน คุณภาพสาหรับนิสิต ๙.๒-๐๒ จดหมายต้น เรื่องจากฝ่ายกิจการนิสิต ๙.๒-๐๓ โครงการผู้นา นิสิต


-๑๓๐เกณฑ์ ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

การดาเนินงานในแต่ละระดับ วิทยาลัยฯ มีระบบส่งเสริมให้นิสิตนาความรู้ด้านการประกัน คุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนิสิต โดยมีการให้ความรู้และสนับสนุน ให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการจัดโครงการอย่างมีระบบตามหลักการ PDCA การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนักวิชาการศึกษา(กิจการ นิสิต) เพื่อให้คาปรึกษาการดาเนินโครงการแก่นิสิต เช่น กิจกรรม ในโครงการผู้นานิสิตมีการอบรมการจัดทาโครงการให้สอดคล้อง การประกันคุณภาพแก่คณะกรรมการสโมสรนิสิต โดยมี การ กาหนดให้นิสิตเขียนโครงการในการจัดทากิจกรรมแต่ละครั้ง ศึกษาผลการประเมินจากโครงการครั้งก่อนโดยใช้หลักการ PDCA ช่วยในกระบวนการทางานให้บรรลถึงวัตถุประสงค์ รวมทั้งการ ประเมินผลกิจกรรมต่างๆ วิทยาลัยฯ มีกลไกให้นิสิตมีสว่ นร่วมในการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมใน การแสดงความคิดเห็นต่อสอนของอาจารย์

หมายเลขเอกสาร ๓.๒-๐๑ คาสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิต ๓.๒-๐๓ ภาระงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต ๙.๒ – ๐๔ ภาพบอร์ด แสดงการประกันคุณภาพ ของวิทยาลัย

นิสิตมีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของ กิจกรรมหรือโครงการนิสิต โดยการนาผลการประเมินโครงการมา ปรับปรุงในการจัดทาโครงการครั้งต่อไป เช่น ระยะเวลาในการ จัดทาโครงการ สถานที่ในการจัดกิจกรรม การปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรมให้มีความเหมาะสม นิสิตสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน โดยการมี ส่วนร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของทาง มหาวิทยาลัยและเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การนิสิต ในการทา กิจกรรม ๕ ด้านโดยใช้หลักการ PDCA มีการส่งนักเรียนเข้าร่วม โครงการสหพันธ์นิสิต หลักสูตรนานาชาติครั้งที่ ๑ ที่วิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๓.๒-๑๔ แบบประเมิน สรุปผลโครงการประจาปี ๒๕๕๒

๒.๑-๑๗ แบบสารวจ ความพึงพอใจของผู้เรียน

๙.๒-๐๕ โครงการ ประชุมสหพันธ์นิสิต นักศึกษาหลักสูตร นานาชาติครั้งที่ ๑ ๙.๒-๐๖ ภาพข่าว กิจกรรมนิสิต


-๑๓๑เกณฑ์ ระดับ ๖

ระดับ ๗

การดาเนินงานในแต่ละระดับ ในการจัดกิจกรรม โครงการ สโมสรนิสิตมีการประเมินผลการ ประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตดาเนินการ และในส่วนที่นสิ ิตมี ส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของวิทยาลัย โดยการจัดทาเป็น สรุปผลโครงการทุกโครงการและรวบรวมจัดทาเล่มรายงาน โครงการประจาปี เสนอต่อผู้บริหาร วิทยาลัยฯ มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ ความรู้และกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิต อย่างต่อเนื่อง โดยการการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพสาหรับ นิสิตแจกให้กับนิสิตในวันปฐมนิเทศ

หมายเลขเอกสาร ๓.๒-๑๔ แบบประเมิน สรุปผลโครงการ ประจาปี ๒๕๕๒

๙.๒-๐๑ คู่มือการประกัน คุณภาพสาหรับนิสิต

ผลการประเมินตนเอง : ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

มีระบบและกลไกการให้ความรู้และ ทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต

เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตาม เป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : เพิ่มคู่มือการประกันคุณภาพสาหรับนิสิตเป็นภาษาอังกฤษ รายการหลักฐาน : เอกสารหมายเลข ๒.๑-๑๗ แบบสารวจความพึงพอใจของผู้เรียน เอกสารหมายเลข ๓.๒-๐๑ คาสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เอกสารหมายเลข ๓.๒-๐๓ ภาระงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต เอกสารหมายเลข ๓.๒-๑๔ แบบประเมินสรุปผลโครงการประจาปี ๒๕๕๒ เอกสารหมายเลข ๙.๒-๐๑ คู่มือการประกันคุณภาพสาหรับนิสิต เอกสารหมายเลข ๙.๒-๐๒ จดหมายต้นเรื่องจากฝ่ายกิจการนิสิต เอกสารหมายเลข ๙.๒-๐๓ โครงการผู้นานิสิต เอกสารหมายเลข ๙.๒-๐๔ ภาพบอร์ดแสดงการประกันคุณภาพของวิทยาลัย เอกสารหมายเลข ๙.๒-๐๕ โครงการประชุมสหพันธ์นิสิตนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติครั้งที่ ๑ เอกสารหมายเลข ๙.๒-๐๖ ภาพข่าวกิจกรรมนิสิต


-๑๓๒ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓ : ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ ๑. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบันอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและ พัฒนาการ ของสถาบัน ๓. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ภายในเวลาที่กาหนด ๔. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง ๕. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ การเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ เกณฑ์การประเมิน : คะแนน ๑ มีการดาเนินการไม่ครบ ๓ ข้อแรก

คะแนน ๒ มีการดาเนินการ ๓ ข้อแรก

คะแนน ๓ มีการดาเนินการอย่างน้อย ๔ ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน : เกณฑ์ การดาเนินงานในแต่ละระดับ ระดับ ๑ วิทยาลัยฯ มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการตรวจ ประเมินคุณภาพภายในทุกปี และนาเสนอรายงานผลการประเมิน คุณภายในต่อผู้บริหาร และมีการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ ภายใน ระดับ ๒

หมายเลขเอกสาร ๙.๓-๐๑ รายงานผลการ ประเมินคุณภาพภายใน ๙.๓-๐๒ รายชื่อ คณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน

วิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดย ๙.๓-๐๓ รายชื่อผู้เข้าร่วม สอดคล้องกับพันธกิจและ พัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ประชุมการกันประกัน การนาผลการประเมินคุณภาพภายในจากปีที่ผ่านมาปรับปรุงการ คุณภาพศึกษา ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับพันธ์กิจของ มหาวิทยาลัย เช่น การจัดทาโครงการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นและ ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง


-๑๓๓เกณฑ์ ระดับ ๓

ระดับ ๔

การดาเนินงานในแต่ละระดับ วิทยาลัยฯ มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่กาหนด โดย การนาผลการประเมินคุณภาพภายในเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ วิทยาลัย และ SAR ของวิทยาลัยหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินผล วิทยาลัยฯ มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ ดาเนินงานของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่องโดยการนาข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มาปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ติดตามการ ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม แผนและปรับปรุงแผนให้ทันต่อเหตุการณ์

หมายเลขเอกสาร ๙.๓-๐๔ เว็บไซต์วิทยาลัย นานาชาติ (http://buuic.ac.th ) ๙.๑-๐๖ แผนยกระดับ

ระดับ ๕ ผลการประเมินตนเอง : ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จของการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน

เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตาม เป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : พยายามดาเนินการในระดับ ๕ มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือ มีการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ รายการหลักฐาน : เอกสารหมายเลข ๙.๑-๐๖ แผนยกระดับ เอกสารหมายเลข ๙.๓-๐๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เอกสารหมายเลข ๙.๓-๐๒ รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เอกสารหมายเลข ๙.๓-๐๓ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการกันประกันคุณภาพศึกษา เอกสารหมายเลข ๙.๓-๐๔ เว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ (http://buuic.ac.th )

BUUIC QA 2009 - 2/9  

BUUIC QA 2009 - 2/9