Page 1

-๑๑๖ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ จานวน ๒ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ รายละเอียดตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ที่ ๘.๑ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ระดับ ๗ ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ๘.๒ มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน ระดับ ๔ ร่วมกัน คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ ๘

ผลการ ดาเนินงาน ๗

คะแนน ประเมินตนเอง ๓

๓ ๓.๐๐


-๑๑๗องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ ๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓. มี ก ารจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ผู้ บ ริ ห ารสามารถน าไปใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจและ วิเคราะห์สถานะทางการเงิน ๔. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ๕. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ ความมั่นคงขององค์การอย่างต่อเนื่อง ๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด ๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เ งินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงาน ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ เกณฑ์การประเมิน : คะแนน ๑ มีการดาเนินการไม่ครบ ๕ ข้อแรก

คะแนน ๒ มีการดาเนินการ ๕–๖ ข้อแรก

คะแนน ๓ มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน : เกณฑ์ การดาเนินงานในแต่ละระดับ ระดับ ๑ วิทยาลัยฯ มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

หมายเลขเอกสาร ๑.๑-๐๑ แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยนานาชาติ


-๑๑๘เกณฑ์ ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

ระดับ ๖

การดาเนินงานในแต่ละระดับ วิทยาลัยฯ มีการกาหนดแนวทางจัดหารายได้จากการรับ ลงทะเบียนเรียนของนิสิต และแหล่งอื่นที่มาจากรายได้จากการ จัดโครงการอบรมบริการวิชาการ การระดมเงินบริจาค การให้เช่า สถานที่ และมีการจัดสรรเงินรายได้เพื่อใช้ในการบริหารงานตาม ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยฯ ใช้ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ระบบบัญชีสามมิติของ มหาวิทยาลัย ซึ่งมีกองคลังฯ เป็นผู้ดูแลระบบ โดยใช้รายงานจาก ฐานข้อมูลในระบบบัญชีสามมิติ อิงรายงานสรุปรายการเงิน ทดรองราชการ และรายงานการเงินประจาเดือน ซึ่งผู้บริหาร สามารถนาข้อมูลจากระบบไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน ด้านการเงินได้ วิทยาลัยฯ มีการจัดทารายงานทางการเงินงบประมาณรายได้และ รายจ่ายเสนอต่อคณบดี และเสนอต่อคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ทุกครั้งที่มีการประชุมในปี ๒๕๕๒ มีการนาเสนอรายงานทางการ เงินจานวน ๗ ครั้ง และนาเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย

หมายเลขเอกสาร ๑.๑-๐๑ แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยนานาชาติ ๘.๑-๐๑ งบประมาณ ประจาปี 2552 (แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน) ๘.๑-๐๓ ระบบบัญชี สามมิติ

๘.๑-๐๒ รายงานรายรับรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๒ ๘.๑-๐๔ มติที่ประชุม คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย วิทยาลัยฯ มีการคิดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ๘.๑-๐๕ ตารางเปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ สินทรัพย์ถาวร และเปรียบกับปี ๒๕๕๑ เพื่อนา ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบ ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนตั้งงบประมาณประจาปีของวิทยาลัย ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ สินทรัพย์ ถาวร วิทยาลัยฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ในการ ๘.๑-๐๔ มติที่ประชุม ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ คณะกรรมการสภา กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยหน่วยตรวจสอบภายในจะสุ่ม มหาวิทยาลัย ตรวจทุก ๒ ปี และมีสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงาน ภายนอกที่สามารถขอเข้าตรวจสอบการใช้เงินของวิทยาลัยได้


-๑๑๙เกณฑ์ ระดับ ๗

การดาเนินงานในแต่ละระดับ วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการประจาวิทยาลัยทาหน้าที่ติดตามผลการ ใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจัดทาเป็นรายงานทางการเงิน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย และนาข้อมูลจาก รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับ การตั้งงบประมาณประจาปี

ผลการประเมินตนเอง : ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว บ่งชี้ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงิน และงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย ๗

ผลการ ดาเนินงาน ๗

หมายเลขเอกสาร ๘.๑-๐๖ รายงานเงินทดรอง ราชการ ๗.๑-๐๓ รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ ประจาวิทยาลัย

คะแนนที่ได้ ๓

การบรรลุเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตาม เป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : ๑. กาหนดแนวนโยบายการบริหารงบประมาณ ให้มีสัดส่วนงบดาเนินการและงบลงทุนอย่าง เหมาะสม ๒. พิจารณาการบริหารความเสี่ยงทางการเงินเมื่อต้องกู้เงินเพื่อลงทุนสร้าง International House รายการหลักฐาน : เอกสารหมายเลข ๑.๑-๐๑ แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยนานาชาติ เอกสารหมายเลข ๑.๑-๐๒ แผนการดาเนินงาน วิทยาลัยนานาชาติ เอกสารหมายเลข ๘.๑-๐๑ งบประมาณประจาปี 2552 (แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน) เอกสารหมายเลข ๘.๑-๐๒ รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2552 เอกสารหมายเลข ๘.๑-๐๓ ระบบบัญชีสามมิติ เอกสารหมายเลข ๘.๑-๐๔ มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เอกสารหมายเลข ๘.๑-๐๕ ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ สินทรัพย์ถาวร เอกสารหมายเลข ๘.๑-๐๖ รายงานเงินทดรองราชการ


-๑๒๐ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ : มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ ๑. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน ๒. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน ๓. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน ๔. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน ๕. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น เกณฑ์การประเมิน : คะแนน ๑ มีการดาเนินการไม่ครบ ๓ ข้อแรก

คะแนน ๒ คะแนน ๓ มีการดาเนินการ ๓ ข้อแรก มีการดาเนินการอย่างน้อย ๔ ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน : เกณฑ์ การดาเนินงานในแต่ละระดับ ระดับ ๑ วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่ในการวิเคราะห์ ความต้องการการใช้ทรัพยากรของวิทยาลัย โดยมีคณบดี เป็น ประธาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นกรรมการ หัวหน้าสานักงานฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ระดับ ๒ มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากร มีผลการ วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของวิทยาลัย เพื่อนามา วางแผนการใช้ทรัพยากร โดยกาหนดเป็นความจาเป็นและความ ต้องการใช้ทรัพยากร ดาเนินการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อ ความต้องการใช้งาน รวมทั้งจัดทาแผนงานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน กับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ระดับ ๓ วิทยาลัยฯ มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ โดยเชิญอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มาสอนในบางรายวิชาในวิทยาลัย

หมายเลขเอกสาร ๗.๘-๐๑ คาสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง วิทยาลัยนานาชาติ

๘.๒-๐๑ คณะกรรมการ วิเคราะห์ความต้องการ ใช้ทรัพยากร ๘.๒-๐๒ ตารางวิเคราะห์ ความต้องการใช้ทรัพยากร ๘.๒-๐๓ แผนการใช้ ทรัพยากรร่วมกับ หน่วยงานอื่น ๘.๒-๐๔ หนังสือเชิญสอน


-๑๒๑เกณฑ์ ระดับ ๔

การดาเนินงานในแต่ละระดับ วิทยาลัยฯ มีการเปิดสอนบางรายวิชาให้กับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาลงทะเบียนเรียน ในภาคฤดูร้อน (มิถุนายน ๒๕๕๒ - สิงหาคม ๒๕๕๓) โดยใช้ สถานที่วิทยาลัยฯ นิสิตในโครงการโรงเรียนพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในราชอาณาจักร กัมพูชา ลงทะเบียนเรียน และ sit in ในรายวิชาของวิทยาลัย นานาชาติ รวมทั้งให้บริการด้านสถานที่ในการแข่งขันกีฬาสาธิต สามัคคีประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ (กีฬาลีลาศ)

ผลการประเมินตนเอง : ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว เป้าหมาย บ่งชี้ มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก ๔ สถาบันร่วมกัน

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา :

ผลการ ดาเนินงาน ๔

หมายเลขเอกสาร ๘.๒-๐๕ รายชื่อนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ๘.๒-๐๖ หนังสือขอความ อนุเคราะห์ใช้สถานที่จาก โรงเรียนสาธิต”พิบูล บาเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา ๘.๒-๐๗ รายชื่อนิสิตนิสิต ในโครงการโรงเรียน พระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในราชอาณาจักรกัมพูชา ลงทะเบียนเรียน

คะแนนที่ได้ ๓

การบรรลุเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตาม เป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย


-๑๒๒รายการหลักฐาน : เอกสารหมายเลข ๘.๒-๐๑ คณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากร เอกสารหมายเลข ๘.๒-๐3 ตารางวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากร เอกสารหมายเลข ๘.๒-๐๓ แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น เอกสารหมายเลข ๘.๒-๐๔ หนังสือเชิญสอน เอกสารหมายเลข ๘.๒-๐๕ รายชื่อนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เอกสารหมายเลข ๘.๒-๐๖ หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จากโรงเรียนสาธิต”พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เอกสารหมายเลข ๘.๒-๐๗ รายชื่อนิสิตนิสิตในโครงการโรงเรียนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในราชอาณาจักรกัมพูชา ลงทะเบียนเรียน

BUUIC QA 2009 - 2/8  

BUUIC QA 2009 - 2/8

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you