Page 1

-๖๐ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา จานวน ๒ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ รายละเอียดตัวบ่งชี้ ที่ ๓.๑ มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ๓.๒

หน่วย

เป้าหมาย

ระดับ

มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วน ระดับ ๔ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ ๓

ผลการ ดาเนินงาน ๘

คะแนน ประเมินตนเอง ๓

๓ ๓.๐๐


-๖๑องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิตนิสิต ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ : มีการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ ๑. มีการสารวจความต้องการจาเป็นของนิสิตปีที่ ๑ ๒. มีการจัดบริการด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต ๓. มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต ๔. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาแก่นิสิต ๕. มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า ๖. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า ๗. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง ๕ เรื่องข้างต้นเป็นประจาทุกปี ๘. นาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นิสิต และศิษย์เก่า เกณฑ์การประเมิน : คะแนน ๑ มีการดาเนินการไม่ครบ ๗ ข้อแรก

คะแนน ๒

คะแนน ๓

มีการดาเนินการ ๗ ข้อแรก

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลการดาเนินงานผ่านระดับ คือ เกณฑ์ การดาเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร ระดับ ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มีการสารวจความต้องการจาเป็นของนิสิตปีที่ ๑ ๓.๑-๐๑ แบบสารวจความ ตั้งแต่ช่วงปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อทราบถึงความต้องการที่จาเป็นของ ต้องการ นิสิตครบทั้ง ๕ เรื่อง โดยวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้น ได้แก่ ๓.๑-๐๒ สรุปผลการสารวจ ๑. บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาเรียนรู้ ความต้องการ ๒. บริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาแก่นิสิต ๔. มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า ๕. โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า โดยสารวจในวันรายงานตัวนิสิตทุกภาคการศึกษา


-๖๒เกณฑ์ การดาเนินงานในแต่ละระดับ ระดับ ๒ วิทยาลัยนานาชาติ มีการจัดบริการด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อ ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต โดยวิทยาลัยฯ ๑. จัดบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์บริการแก่นิสิต ๒. บริการห้องสมุดเพื่อให้นิสิตค้นคว้าเพิ่มเติม และจัดหาตารา ใหม่ๆ จากต่างประเทศ อุปกรณ์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และ Internet สาหรับการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ด้วย ระบบห้องสมุด UPAC ๓. บริการห้องพักผ่อนนิสิต(Student Lounge) ที่นิสิตสามารถใช้ ห้องทางานกลุ่ม โดยจัดให้มีโต๊ะประชุม และสามารถใช้ ทากิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น ใช้เป็นห้องที่เป็นชั้นเรียนแต่งหน้า ๔. มีการจัดห้องฝึกปฏิบัติงานร้านอาหาร ห้องพัก เพื่อให้นิสิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) ได้เข้าฝึกปฏิบัติงาน โดยมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เตรียมพร้อมเหมือน สถานที่จริง ๕. นอกจากห้องเรียนที่มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัยแล้ว ทางวิทยาลัยนานาชาติ ยังจัดให้มีห้องประชุมที่ความจุ หลากหลายขนาดเพื่อให้นิสิต และคณาจารย์ได้ใช้ในโอกาส ต่าง ๆ เช่น ห้องประชุม Auditorium ได้ใช้โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ โครงการปฐมนิเทศนิสิตกิจศึกษา หรือ ห้องประชุม IC ๒๐๖ ที่มีความจุประมาณ ๑๕-๒๐ ท่านก็ได้ใช้เป็นสถานที่ ในการประชุมกลุ่มย่อยต่าง ๆ

หมายเลขเอกสาร ๓.๑-๐๓ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ๓.๑-๐๔ ห้องสมุดวิทยาลัย นานาชาติ ๓.๑-๐๕ ห้องพักผ่อนของนิสิต ๓.๑-๐๖ ห้องปฏิบัติงาน ร้านอาหาร ๓.๑-๐๗ ห้องปฏิบัติงาน ห้องพัก ๓.๑-๐๘ ประมวลรูปภาพห้อง ประชุมขนาดต่าง ๆ ในวิทยาลัย นานาชาติ


-๖๓เกณฑ์ ระดับ ๓

การดาเนินงานในแต่ละระดับ มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต ๑. โดยจัดมุมพักผ่อนโดยรอบวิทยาลัย ตู้น้าดื่ม และห้องพักผ่อน นิสิต ที่มีบริการสิ่งอานวยความสะดวก อาทิเช่น ชุดเก้าอี้นั่ง พักผ่อน โทรทัศน์ และตู้เย็น ๒. ส่งเสริมให้นิสิตออกกาลังกายโดยการแนะนาสนามกีฬารอบ มหาวิทยาลัย ๓. จัดร้านอาหารบริการแก่นิสิต อยู่ในอาคารหลังเดียวกัน โดยให้ เอกชนเข้ามาดาเนินการ แต่อยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐานของ มหาวิทยาลัยจึงไม่ต้องมีอุปสรรคเรื่องสภาพอากาศหรือ เสียเวลา ในการเดินทางไกล ทาให้นิสิตีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการพักผ่อน หรือคุยงาน ระหว่างพักกลางวัน ๔. มีการจัดทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีผลงานดีเด่นในด้าน ต่าง ๆ เช่น ทุนเรียนดี ทุนการศึกษาสาหรับนักกิจกรรม ๕. มีบริการช่วยเหลือในการจัดหา จองบัตรโดยสารเครื่องบินให้กับ นิสิตต่างชาติ มีบริการรถรับ-ส่ง สนามบินให้กับนิสิตต่างชาติ ในการเดินทางเข้า-ออก ประเทศ ตลอดจนบริการจัดหาหอพัก ให้กับนิสิตต่างชาติ ๖. มีการจัดทากิจกรรมแนะนาสถานที่ให้กับนิสิตใหม่ โดยจัดให้มี การไปเยี่ยมชม หอสมุดกลาง สานักคอมพิวเตอร์ สถาบัน วิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้นิสิต ได้ทราบถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยมีให้และ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการที่สามารถใช้ได้ เวลาเปิด-ปิด ๗. จัดทา คู่มือนิสิตให้กับนิสิตต่างชาติ เพื่อช่วยในการปรับตัวให้เข้า กับสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเลขเอกสาร ๓.๑-๐๙ ร้านค้าขายอาหารและ เครื่องดื่ม ๓.๑-๑๐ มุมพักผ่อนของนิสิต ๓.๑-๐๕ ห้องพักผ่อนของนิสิต ๓.๑-๑๑ ประกาศทุนการศึกษา นิสิต ๒๕๕๒ ๓.๑-๑๒ เอกสารจองรถ ตาราง รับส่งนิสิต ๓.๑-๑๓ ตารางและประมวล ภาพกิจกรรมนิสิตใหม่ ๓.๑-๑๔ คู่มือนิสิตต่างชาติ


-๖๔เกณฑ์ ระดับ ๔

ระดับ ๕

การดาเนินงานในแต่ละระดับ ๑. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาแก่นิสิต โดยวิทยาลัยนานาชาติมีการ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตทุกคน และเปิดโอกาสให้นิสิต พบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโดยอาจารย์แต่ละท่านมี Office Hour ที่จะให้คาปรึกษาแก่นิสิต ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทางวิทยาลัยนานาชาติได้จัดเตรียมสถานที่ทางานสาหรับอาจารย์ ผู้สอนทั้งภายนอกและภายในเพื่อให้นิสิตได้เข้าพบพร้อมรับ คาปรึกษาจากอาจารย์ หรือ นิสิตสามารถติดต่อ ขอคาปรึกษาจาก อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านผ่านทาง E-mail ๒. จัดอาจารย์ชาวจีนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตจีน ซึ่งนิสิตจีน สามารถพูดคุย หรือ ปรึกษาในภาษาของตัวเองและสามารถ เข้าถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า โดยวิทยาลัยนานาชาติ ๑. มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่นิสิต ข้อมูลที่ ประชาสัมพันธ์ได้แก่ การรับสมัครงาน โครงการอบรมต่างๆ ข้อมูลการประชุมสัมมนา ข้อมูลการวิจัย ทุนการศึกษา ข้อมูลการศึกษาต่อ ๒. มีวารสาร News Letter ของทางวิทยาลัยสาหรับแจกนิสิต เพื่อแจ้งข่าวสารที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยให้ทราบทั่วกัน และมีการ แจ้งประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย และ ผ่านทาง Social Network Website ซึ่งสามารถ post ข้อความได้ เช่น ข้อเสนอแนะ ๓. สาหรับศิษย์เก่าทางวิทยาลัยได้ทาการส่ง ข่าวกิจกรรม และ News Letter เป็นประจา และศิษย์เก่ายังสามารถติดตามข้อมูล ต่าง ๆ ของวิทยาลัยผ่านทาง เว็บไซต์ของวิทยาลัยได้อีกด้วย

หมายเลขเอกสาร ๓.๑-๑๕ คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ ปรึกษา ๓.๑-๑๖ คาสั่งให้มี Office Hour ๓.๑-๑๗ ตัวอย่างเอกสารที่ นิสิตปรึกษา ๓.๑-๑๘ ตัวอย่าง E-mail นิสิต ๓.๑-๑๙ ภาระงานอาจารย์ที่ ปรึกษาจีน ๓.๑-๒๐ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ๑.๑-๐๖ เว็บไซต์วิทยาลัยฯ (http://buuic.buu.ac.th) ๓.๑-๒๒ ตัวอย่าง News letter ๓.๑-๒๓ เว็บไซด์ Social Network http://www.facebook.com/pag es/ChonburiThailand/Internati onal-College-BuraphaUniversity-BUUIC/ ๓.๑-๒๔ จดหมายเชิญวิทยากร และตารางเรียน


-๖๕เกณฑ์ ระดับ ๖

การดาเนินงานในแต่ละระดับ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิต และศิษย์ เก่า เช่น ๑. วิทยาลัยมีการจัดโครงการเตรียมพร้อมนิสิตที่จะออกปฏิบัติ สหกิจศึกษา และออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “Get Ready for Work” มีการสอนการเขียน resume ในการสมัครงาน, การเตรียม บุคลิกภาพ, และการอบรมการใช้งาน excel เพื่อสามารถ นาไปใช้ในการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๒. นิสิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรมได้ฝึกปฏิบัติ ในโครงการบริษัทนาเที่ยวจาลอง นิสิตต้องเตรียมพร้อมในการ หาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว คานวณราคา และหากิจกรรมที่เข้า กับลูกค้า เพื่อการจัดนาเที่ยวที่สมบูรณ์ที่สุด นิสิตได้การฝึก เตรียมพร้อมที่จะออกทางานในธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งประสบการณ์ และความสามารถในการแก้ปัญหาล่วงหน้ามีความจาเป็นมาก ๓. นิสิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม ชั้นปีที่ ๒ ได้ฝึก ปฏิบัติในโครงการฝึกปฏิบัติงานในร้านอาหาร โดยนิสิตต้อง จัดการทุกเรื่องประหนึ่งขายอาหารจริง อาทิเช่น จัดซื้ออาหาร เขียนโครงการ จัดร้าน และให้บริการเสิร์ฟอาหาร โดยนิสิต จะได้เรียนรู้การทางานเป็นกลุ่ม การวางแผนงาน การวางระบบ ในร้านอาหาร และการเสิร์ฟอย่างถูกวิธี ๔. ส่วนศิษย์เก่านั้นวิทยาลัยได้เชิญให้มาเพิ่มเติมความรู้และ ประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคิดในการทางานให้ก้าวหน้าและ มีความสุข

หมายเลขเอกสาร ๓.๑-๒๕ ภาพกิจกรรม การเตรียมนิสิตเพื่อออกปฏิบัติ สหกิจศึกษา และออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ Get Ready for Work , ๓.๑-๒๖ ภาพกิจกรรม Personality Development , Make Up Lesson ๓.๑-๒๗ โครงการบริษัทนา เที่ยวจาลองประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๓.๑-๒๘ โครงการฝึก ปฏิบัติงานในร้านอาหาร ๓.๑-๒๙ โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๓.๑-๓๐ แบบสารวจความ พึงพอใจ


-๖๖เกณฑ์ การดาเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร ระดับ ๗ วิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลคุณภาพการให้บริการทั้ง ๕ เรื่องใน ๓.๑-๓๑ สรุปผลการสารวจ ทุกปีการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุงการให้บริการทั้ง ๕ เรื่องให้ ความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการนิสิตมากที่สุด การประเมินคุณภาพของการ ให้บริการทั้ง ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑. บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวกทีเอื้อต่อการพัฒนาเรียนรู้ ๒. บริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาแก่นิสิต ๔. มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า ๕. โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์ เก่า โดยสารวจในวันรายงานตัวนิสิตทุกภาคการศึกษา ระดับ ๘ วิทยาลัยฯ มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมา พัฒนาการจัดบริการแก่นิสิต โดยนาข้อเสนอแนะของนิสิตมาดาเนินการ เช่น การจัดห้องพักผ่อนให้นิสิตได้ทากิจกรรมยามว่าง เพิ่มจานวน คอมพิวเตอร์ที่นิสิตสามารถใช้ได้ตลอดเวลา มีร้านอาหารในอาคารเรียน ผลการประเมินตนเอง : ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว บ่งชี้ มีการจัดบริการแก่นิสิต และศิษย์เก่า

เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ๘

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : ๑. มีการจัดบริการด้านข้อมูลให้เข้าถึงนิสิตให้มากขึ้น ๒. มีการจัดกิจกรรม เพิ่มพูนความรู้ให้ศิษย์เก่า

คะแนนที่ได้ ๓

การบรรลุเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตาม เป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย


-๖๗รายการหลักฐาน : เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข

๓.๑-๐๑ ๓.๑-๐๒ ๓.๑-๐๓ ๓.๑-๐๔ ๓.๑-๐๕ ๓.๑-๐๖ ๓.๑-๐๗ ๓.๑-๐๘ ๓.๑-๐๙ ๓.๑-๑๐ ๓.๑-๑๑ ๓.๑-๑๒ ๓.๑-๑๓ ๓.๑-๑๔ ๓.๑-๑๕ ๓.๑-๑๖ ๓.๑-๑๗ ๓.๑-๑๘ ๓.๑-๑๙ ๓.๑-๒๐ ๑.๑-๐๖ ๓.๑-๒๒ ๓.๑-๒๓

เอกสารหมายเลข ๓.๑-๒๔

แบบสารวจความต้องการของนิสิตปีที่ ๑ สรุปผลการสารวจความต้องการนิสิตปีที่ ๑ ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ ห้องพักผ่อนของนิสิต ห้องปฏิบัติงานร้านอาหาร ห้องปฏิบัติงานห้องพัก ประมวลรูปภาพห้องประชุมขนาดต่าง ๆ ในวิทยาลัยนานาชาติ ร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม มุมพักผ่อนของนิสิต ประกาศทุนการศึกษานิสิต ประจาปีการศึกษา 2552 เอกสารจองรถ ตารางรับส่งนิสิต ตารางและประมวลภาพกิจกรรมนิสิตใหม่ คู่มือนิสิตต่างชาติ คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คาสั่งให้มี Office Hour ตัวอย่างเอกสารที่นิสิตปรึกษา ตัวอย่าง E-mail นิสิต ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาจีน บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เว็บไซต์วิทยาลัยฯ (http://buuic.buu.ac.th) ตัวอย่าง News letter เว็บไซด์ Social Network http://www.facebook.com/pages/ChonburiThailand/InternationalCollege-Burapha-University-BUUIC/ จดหมายเชิญวิทยากร และตารางเรียน


-๖๘เอกสารหมายเลข ๓.๑-๒๕ เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข

๓.๑-๒๖ ๓.๑-๒๗ ๓.๑-๒๘ ๓.๑-๒๙ ๓.๑-๓๐ ๓.๑ -๓๑

ภาพกิจกรรม การเตรียมนิสิตเพื่อออกปฏิบัติสหกิจศึกษา และออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ภาพกิจกรรม Personality Development , Make Up Lesson โครงการบริษัทนาเที่ยวจาลองประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ โครงกาฝึกปฏิบัติงานในร้านอาหาร โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ แบบสารวจความพึงพอใจ สรุปผลการสารวจความพึงพอใจ


-๖๙ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ : มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ ๑. มีการจัดทาแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ๒. มีการส่งเสริมให้สถาบันและองค์การนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการใน ๕ ประเภท ดังนี้ - กิจกรรมวิชาการ - กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ - กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมนันทนาการ - กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๓. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยวิทยาลัยและองค์การนิสิต ทุกสิ้นปีการศึกษา ๔. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง เกณฑ์การประเมิน : คะแนน ๑ มีการดาเนินการไม่ครบ ๓ ข้อแรก

คะแนน ๒ มีการดาเนินการ ๓ ข้อแรก

คะแนน ๓ มีการดาเนินการครบทุกข้อ


-๗๐ผลการดาเนินงาน : เกณฑ์ การดาเนินงานในแต่ละระดับ ระดับ ๑ วิทยาลัยฯ กาหนดแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ บัณฑิตอุดมคติไทย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่ดูแล ให้คาปรึกษาการการจัดกิจกรรมของนิสิต และในคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ และบัณฑิตอุดมคติไทย มีการจัดโครงการ ดังต่อไปนี้ ๑. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมให้นิสิต ในเรื่องการหา ข้อมูลการเรียนรู้พฤติกรรมของนิสิตอื่น ได้เรียนรู้ ปรับปรุง ผลงานซึ่งช่วยให้นิสิตได้พัฒนาให้มีความใฝ่รู้และสามารถ ที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และในโครงการปัจฉิมนิเทศ ทางวิทยาลัยได้จัดให้มี สัมนาพิเศษ ให้กับศิษย์เก่าที่เพิ่งจบ การศึกษา และนิสิตปัจจุบัน เพื่อเพิ่มเติมความรู้และ ประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคิดในการทางานให้ก้าวหน้าและ มีความสุข ๒. โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อน้อง ที่ได้ทาค่ายสอน ภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการ ดังกล่าวได้สนับสนุนให้นิสิตได้พัฒนาความสามารถ ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และมีคุณธรรมจริยธรรมในตน ในวิชาชีพ และในสังคมโดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างสร้างสรรค์

หมายเลขเอกสาร ๓.๒-๐๑ คาสั่งแต่งตั้งผู้ช่วย คณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ๓.๒-๐๒ คาสั่งแต่งตั้งสโมสร นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ๓.๒-๐๓ ภาระงานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการนิสิต ๓.๒-๐๔ คุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัย บูรพา ๓.๑-๒๑ โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๓.๒- ๐๕ โครงการค่าย ภาษาอังกฤษเพื่อน้อง ๓.๒-๐๖ โครงการ Bye Nior Party ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๓.๒-๐๗ โครงการคริสต์มาส ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๓.๒-๐๘ โครงการสัมมนา ผู้นานิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๓.๒-๐๙ โครงการสามเหลี่ยม เกมส์ ครั้งที่ ๔


-๗๑เกณฑ์

การดาเนินงานในแต่ละระดับ ๓. โครงการ Bye Nior Party และ โครงการคริสต์มาส นอกจากมุ่งหวังให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กันแล้ว นิสิตยังได้พัฒนาทักษะในการจัดงาน การทา การตลาด การจัดการภายในองค์กร การติดต่อกับ บุคคลภายนอกซึ่งสามารถเพิ่มทักษะในการทางานของ นิสิตและได้ความมีความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้งตาม สาขาวิชาชีพ ๔. โครงการ Global Business Leadership Camp เป็นโครงการ ที่นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ และนิสิตมหาวิทยาลัย Chungnum National University สนับสนุนให้นิสิต ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในวัฒนธรรมความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมร่วมกัน เสริมสร้างให้นิสิตจากทั้งสอง มหาวิทยาลัย มีคุณลักษณะความเป็นผู้นาและมีโลกทัศน์ที่ กว้างไกล ๕. โครงการสามเหลี่ยมเกมส์ โครงการ BUUIC Cheer กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ กิจกรรมกีฬาเทา-ทอง ช่วยเสริมสร้างมีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ ๖. โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อน้อง และ กิจกรรมย่อย ของโครงการสัมมนาผู้นานิสิต คือการเยี่ยม ศูนย์รับ เลี้ยงเด็กกาพร้า พัทยา ช่วยกล่อมเกลานิสิตมีจิต สาธารณะและมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและ ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน ๗. ในทุก ๆ กิจกรรมมีการวางแผน และการทางานด้วยกัน บางครั้งอาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้ ซึ่งการทากิจกรรมต่าง ๆ มีส่วนช่วยให้นิสิต ได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ปัญญา เพื่อคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

หมายเลขเอกสาร ๓.๒-๑๐ โครงการ BUUIC Cheer ๓.๑-๑๙ กิจกรรม Get ready for the job ๓.๒-๑๑ โครงการสงกรานต์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๓.๒-๑๒ โครงการลอยกระทง ๓.๒-๑๓โครงการ BUUIC ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒


-๗๒เกณฑ์

ระดับ ๒

การดาเนินงานในแต่ละระดับ ๘. กิจกรรม Get ready for the job ที่มีการพัฒนานิสิต ใน การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การติดต่อสื่อสาร มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเขียน Resume Online การใช้ โปรแกรม Microsoft Excel ๙. ในการทางานร่วมกันของนิสิต นิสิตได้มีการพัฒนา ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ๑๐. วิทยาลัยนานาชาติได้สนับสนุนให้นิสิตจัดโครงการที่ สนับสนุนรักษา และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒรธรรมที่ หลากหลายและการดารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย อาทิเช่น โครงการสงกรานต์ โครงการลอยกระทง โครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ และนอกจากนิสิต ไทยจะเข้าร่วมแล้ว นิสิตต่างชาติยังได้เข้าร่วม โครงการต่าง ๆ เพื่อ ทากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้ วัฒนธรรมร่วมกัน วิทยาลัยฯ มีนโยบายการส่งเสริมให้สโมสรนิสิตจัดกิจกรรมนิสิต ให้ครบทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการใน ๕ ประเภท ดังนี้ ๑. กิจกรรมวิชาการ เช่น โครงการสัมนาผู้นานิสิตวิทยาลัย นานาชาติ ๒. กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการกีฬา "สามเหลี่ยมเกมส์" ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๓. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อน้อง ครั้งที่ ๑ และโครงการสัมนาผู้นานิสิต ที่มีกิจกรรมเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กกาพร้า

หมายเลขเอกสาร

๓.๒-๐๘ โครงการสัมนาผู้นา นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ๓.๒-๐๙ โครงการสามเหลี่ยม เกมส์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๓.๒-๐๕ โครงการค่าย ภาษาอังกฤษเพื่อน้อง ๓.๒-๑๓ โครงกาBUUIC ไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ ๒๕๕๒


-๗๓เกณฑ์

ระดับ ๓

ระดับ ๔

การดาเนินงานในแต่ละระดับ ๔. กิจกรรมนันทนาการ เช่น โครงการ “Bye-nior ๒๐๐๙” โครงการ BUUIC Christmas Party” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๕. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการไหว้ครูบายศรี สู่ขวัญ ๒๕๕๒ โครงการลอยกระทง โครงการสงกรานต์ ๒๕๕๒ โครงการวันคริสต์มาส BUUIC Christmas Party” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒

หมายเลขเอกสาร ๓.๒-๑๒ โครงการลอยกระทง ๒๕๕๒ ๓.๒-๐๖ โครงการ “Bye-nior ๒๐๐๙” ๓.๒-๐๗ โครงการ วันคริสต์มาส BUUIC Christmas Party” ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ ๓.๒-๑๓ แบบประเมินสรุปผล โครงการประจาปี ๒๕๕๒

วิทยาลัยฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือ กิจกรรม ทั้งที่จัดโดยวิทยาลัยและองค์การนิสิตทุกสิ้นปีการศึกษา โดยวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ และจัดทาแบบประเมินผล โครงการและสรุปผลการดาเนินการทุกโครงการหลังจากเสร็จสิ้น โครงการ และทาเป็นรูปเล่มรายงานโครงการประจาปี นาเสนอต่อ คณบดี วิทยาลัยฯ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ ๓.๒-๑๕ แบบประเมิณสรุปผล พัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ โครงการ ปี ๕๑ ๒๕๕๑ ที่ขาดการความเป็นส่วนตัวในเรื่องสถานที่ สโมสรนิสตจึง ได้เสนอให้จัดโครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ๒๕๕๒ ที่ห้อง IC ๒๐๓ Auditorium Hall วิทยาลัยนานาชาติ เป็นปีแรก


-๗๔ผลการประเมินตนเอง : ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว บ่งชี้ มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนที่ได้ ๔

การบรรลุเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตาม เป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : รายการหลักฐาน : เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข

๓.๒-๐๑ ๓.๒-๐๒ ๓.๒-๐๓ ๓.๒-๐๔ ๓.๑-๒๑ ๓.๒- ๐๕ ๓.๒-๐๖ ๓.๒-๐๗ ๓.๒-๐๘ ๓.๒-๐๙ ๓.๒-๑๐ ๓.๑-๑๙ ๓.๒-๑๑ ๓.๒-๑๒ ๓.๒-๑๓ ๓.๒-๑๔ ๓.๒-๑๕

คาสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คาสั่งแต่งตั้งสโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ภาระงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการ ปัจฉิมนิเทศประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ โครงการภาษอังกฤษเพื่อน้อง โครงการ "Bye-nior ๒๐๐๙" โครงการคริสต์มาสประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ โครงการสัมมนาผู้นานิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ โครงการสามเหลี่ยมเกมส์ ครั้งที่ ๔ โครงการ BUUIC Cheer กิจกรรม Get ready for the job โครงการสงกรานต์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ โครงการลอยกระทง โครงการ BUUIC ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ แบบประเมินสรุปผลโครงการประจาปี ๒๕๕๒ แบบประเมินสรุปผลโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

BUUIC QA 2009 - 2/3  
BUUIC QA 2009 - 2/3  

BUUIC QA 2009 - 2/3

Advertisement