Page 1

-๓๓ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน จานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ ๑ ตัวบ่งชี้พิเศษ ตัวบ่งชี้ รายละเอียดตัวบ่งชี้ หน่วย ที่ ๒.๑ มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร ระดับ หลักสูตร ๒.๒ มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ระดับ ๒.๓ มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา ระดับ หลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม ๒.๔ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน ร้อยละ อาจารย์ประจา

๒.๔.๑ ร้อยละจำนวนนิสิต ำ ำ

จำนวนน

ร้อยละ

เป้าหมาย ๗

ผลการ คะแนน ดาเนินงาน ประเมินตนเอง ๗ ๓

๖ ๔

๗ ๔

๓ ๒

> +๑๐% หรือ < -๑๐%

๒๓.๒

๓๐

๕๔.๙๓

ป.เอก ๑๐%

๒.๕

สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่อ อาจารย์ประจา

ร้อยละ วุฒิปริญญา เอกอยู่ ระหว่าง ร้อย ละ ๑ – ๓๙

๒.๖

สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจา ทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนกาสอน

ร้อยละ

ระดับ

ข้อ

๒.๗ ๒.๘


-๓๔ตัวบ่งชี้ รายละเอียดตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๙ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา และการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๒.๑๐ ำ น น น น ำ ๒.๑๑ วำ จ นำ จำ ำ ๒.๑๒ น จจ น ำ ำ จำ ำน ๕ ำน ำ ำ ำ น ำนว ำ ำ ว ำ จ ำ ำ ว น ำน ว น ำ นำนำ ำ

ผลการ คะแนน ดาเนินงาน ประเมินตนเอง ๓๓.๓๓ ๑

หน่วย

เป้าหมาย

ร้อยละ

๕๐

ร้อยละ

๘๐

๘๓.๓๓

ระดับ

๓.๕๐

๓.๙๔

ร้อยละ

๐.๐๐๕

๐.๔๒

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ ๒

๒.๐๘


-๓๕๒.๑ :

ำ : :

๒ ๓ ำน ๔

๕ ๖ ๗ น

นำ

วน ำ

ำ ำ ำ น ำ ำ ำ ำ วำ นำ

น นำ ำ

ำว ำ

ำ ำ นน ำ น ำ ำ ำน ำ ำน ำ ำ ำ นำ ำ ว ำ ำ ำ นน ำ ำ ำ น ำ ำน ำ นำ ำ ำน ำ นน ำ วจ จำนวน ำ วำ ๕ จำนวน :

จำ ำ ำ น วำ จำ ว ำน น จำ ำ ำ ำ

ำน ำ

)

นน ำ ำ นน ำ

นน ๒ ๕

: ว ำ นำนำ ำ

ำ ำ นน ำ ๕-๖ น

ำนน

นน ๓ ำ ำ นน ำ ว น ำ จจำน


-๓๖ห ย ว ำ

น๓ ๗ ำ ำว ำ ำ ำ ำ ำน ระดับอุดมศึกษา . ำ ำน ำ จำว ำ ำ ำว ำำ ำ ำว ำ ำ ำ ำ ำว ำ ำ ำจำ จำ จำนวน นว ำ ำน . ๒๕๔๘

๒. ำ ๒. - ๒ ำ จ ๒. - ๓ ว ำำ ๒. - ๔ ำ ำน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ๒ -๕ ำ ำ ำ ว ำ ำ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒. - ๖ ำ ำ ำว ำ ำ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒. - ๗ ำ ำ ำ ำว ำ ๗. - ำ ำ จำว ำ

๒ ว ำ

ำ ำ น ำ ำ ำ . - ๒ น ำ ำ นน ำน น นำ ำ น น นำ ว ำ นำนำ ำ ำน วำ น ำ ำ ว ำำ ำว ำ ำ น นำ ำ ำ นำ ำำน ำ ว น วำ ๒๕๕ นำ น ำน ำว ำ ำ น จำ ำ ำว ำ

๓ น

. ๒๕๕ ว ำ ำ วำ น ำ ว ำน ำ วำ น - ำน ำจำ ำ ำจำ จ ว ำว ำ ำจ ำ นำ น

๒. - ๘ ำ ำว ำ ำ ำ ำ นำ ำ ำ Dr.Xae Alicia Reyes ๒. - ๙ น ำจำ ๒ - ำ ว ำ ำ ว ๒. - ำ ำน ำ ำ ำ น ๒. - ๒ ำ ำจำ ำ


-๓๗ห ย - ำน ำ ำ ๒. - ๓ ำ ว ำว ำำ นำ ำจ ำ นำ น ำน ำน ว ำ น ๒. - ๔ ำ ำว ำ น ำ นำ ว ำว ำ น ๒. - ๕ ำ วำ ำ - ำน ำ นำ ำ ว ำ จำ Full bright ำว ำ น ำ ำ Communication Skills for HRD Prof.Dr.Xae Alicia Reyes จำ Connecticut University - ำน ำ ำ นำ น ำจ วำ น ำ น จ ำ นำ น ำำ ว จำนวน ว น นน ำ น ำ น - ำน ำ น นน ำ ำ ำ น นำน ำ ำจำ จำ น ำ นำ ำ ำ น น ำ ำว ำ ำ ำ ว น ำ ำ ว ำ ำ น ำ ำ วำ ำ น - ำน วำ ำ ำ ำน ำ ำ วจ วำ จ ำ วจ น น ำ ว ำ จ ำ ำน ำนจ ำ ำ ๔ ว ำ ำว ำ ำ น ำ น ำน

๒. จำ ำ ๒. - ๒ ๒. - ๓ ำ ำ

ำ ำ นน ำ ำ ำ ำ

ำน ำ

ำ ำ วจ วำ น ำ ำน ว ำว ำ ำ

ำ ำ จ ว ำำ

จ น


-๓๘ห ย ๕ ว ำ ำ นำ จำ ำ

ำว ำ ำ ำ นน ำ ำ ำ ำ ำ นำ นน ว จำนวน น จำ ๗ น๒ ำจ น ำ ว ำ ำ น วำ จ น ำ น ำ นน ำว ำ ำ T ำ ำ ว น ำ น วำ ำ น

๖ ว ำ น ำ

ำน

ำ ำน ำน ำ ำ น ำ ำ นำ ำน ำน ำ ำน ำ น ำน ว ำ ำจำ ำน ำ ำ วจ วำ จ นำ ำ ำน ๗ ว ำ ำน ำ นำ ๙

/ ำ ำ

๒. - ๗ ำ วจ วำ น น ำ ำว ำ ๒. - ๘ ำ ๒ - ๙ ว ำ ำ

๒. ๒. - ๒ ๒ -๓

ำน ำ ำ ำ ว ำ

นำ

ำ น จำ

น ำ ำจำ น

ำ ำ จ ว ำำ

ว น ำ จจ ๒. - ๘ ำ จจำน ำจ วน ำน น ำน

๔ ๗

จ น

ห ย นำ

ำ ำ

นำ

ห ย ๖

สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย


-๓๙-

ำ นำ ำ ๒ ย

นำ ำ

ำ ำ วำ ำ นำ

ำ ำ น น

ว ว ำ

ำน น นน ำ

นำ

ห ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ

ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ

- ๒ ๒ ๒ - ๒ ๒ -๓ ๒ -๔ ๒ -๕ ๒ - ๖ ๒ - ๗ ๒ -๘ ๒ - ๙ ๒ ๒ ๒ - ๒ ๒ - ๓ ๒ - ๔ ๒ - ๕ ๒ - ๖ ๒. - ๗ ๒ - ๘ ๗ -

น ำ ำ นน ำน ว ำ นำนำ ำ ำ ำ จ ว ำำ ำ ำน 2548 ำ ำ ำว ำำ ำ ำ ำว ำ ำ ำ ำ ำ ำว ำ นำ ว ำ นำนำ ำ ำ ำน ำจำ ำ ว ำ ำน ำ ำ ำ ำจำ ำ ำ ำ วจ วำ จ น ำ ำน น ว ำ ว ำ ำ (Course syllabus) ำ จจำน ำ ำ วจ วำ จ น ำ จจำน ำ ำ ำ จำว ำ


-๔๐๒.๒ :

วน ำ วน ำ

: : ำ ำจ ำ ๒ ๓ ๔ ๕ นำ ๖ ำ น ๗

น นน

วำ

วำ ำ จ

น น ำ

ำจำ

น ว

ำ ำ

ำ ำ ำ น ำ น จ จ ำ น นน น น ำ ำ น นว นำ น ำ น ำ จ ำ น ำ น วำ น ำ ำ จ น วำ ำ น ำ นำ น ำ ำ น จ น ำ น ำ น วำ จ นน ำ ำ น น นน ำ

ว ำ

นน ำ ำ นน ำ

นำ

นำ

น ำ

ำ ำ นน ำ ๕-๖

นน ๓ ำ ำ นน ำ

ห ย ว ำ ว

วำ วำ ำ จ ำจำ น ำ ำ ำจ ำ ำ ำ ว ำว ำำ ว จ ำ วำ ำจำ นน ำ ำ ำ จ ำจำ วำ วำ ำ จ ว ำ ำ ว ำน ำ จ ำ ำ ำจ Teaching Forum ำ น ำ ว น นำ ำ น ำจำ จ ำ ว ำว ำ น น ำ ำ ำน TQF

นน ๒ ๕

๒.๒ำจำ ๒. - ๙ ำ ำน ำ ำจำ ๒.๒- ๒ ำ ำ จ Teaching Forum ๒.๒- ๓ ว ำ course syllabus ำ TQF ๒.๒- ๔ Term report ำจำ ๒ ๒- ๕ Port folio ำจำ จำ


-๔๑ห ย

๒ ว ำ ำ ำ นำ น จ จ ำ น นน น น ำ น ว ำว ำ ำ ำ น ำ นำ น ำ ำ น น จำ ำ ำ น วำ ว น ำ Project base ำ จ จ น นจ ำ น ำ ำนน ำน ำ จำ ำ ำจ จำ ำ นว ำ จ ำ ำ จ ำ ว ำว ำ ว น น น น ำ ว ำ ndependent study น ำ ำ นำ ำ น ว น ำ วำ น จ น ำจำ น ำำ น

๒ ๒- ๖ S Course Syllabus ๒.๒- ๗ ำ ำ นำ Handmade ๒.๒- ๘ จ ำ Independent study team ๒.๒- ๙ ว ำ จ ำ (Cooperative Education) ๒.๒- จ จ ำ

๓ ว ำ

๒.๒ำ

ว Internet

ำ ๘

น จำนวน ๒

ำจ ำ ำ ำ น วำ

น น น ำน ำ สานัก ำว ำ น PEC, DAO, น วำ น ำ นว ำ นำ น ำ น จำ ำจำ ำ น ว น น ๔ ว ำ

ำจ ำ ำ

๒.๒- ๒ ำ ำ ว ำ ำ ำ / ว

น น

น ำ น วำ น ำ ำ น ำ ำ น นำว ำ น ำ ำ ำ น นจ จ น วำ ำ น ำ จ น ำ วำ น วน- ว ำ จ น ว ำ น วำ ๕ น

น ๒.๒๒.๒ำ ๒.๒-

๓ น (Hand Book) ๔ ำ ำ น จำ น ๕ นำ ำ


-๔๒ห ย ๕ ว ำ

น น จ

นำ น ำ ำ น น ำจ ำ ำ น ำ ำ น ำ น นวน ว ำ ำ 2 ว วน น ำ น ว ำจ ำ นจ น ว ำว ำ จ น น ำ น วน ว น ำ น ำ นำ น ำ นน น นำ ำ น ำ น น ำจำ นน ำว ำ ำ ำ ำ

๒.๒- ๓ ว ำ course syllabus ำ TQF ๒.๒- ๔ ว ำ น วำ จ น

๖ ว ำ ำ น วำ จ นน ๒. - ๗ ำ วจ วำ ำ ำ น น นน ำ น จ น ำ น น น น นจ ำ ำ ำ ำ น ำจำ น นำ ำ นำ นำ น ำว ำ น ำว ำ น น นว ำ นำนำ ำ น น ำ ำ ว ำ ำ น ำจำ ำ ำ นน ำว ำ น ำว ำ น ำ ำ ำ ำ ำ น ำว ำน ำ ำ ำ ๗ ว ำ ำ น ำ น ำ ำว ำ นำ ำ

ว ำ

นำ น ำ ำจำ นำ ำ น

นำ ๒.๒- ๘ ว ำ Course Syllabus ๒๕๕ Course Syllabus ๒๕๕๒ ๒.๒- ๒ ำ ำ จ Teaching Forum ๒.๒- ๔ Term report ำจำ


-๔๓-

/ วน ำ

ห ย

น นน

ห ย ๗

สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย

น ำ

จ ำ นว ำ ำ น วำ ย

วำ น น ำ

ำว ำ

วำ

ห ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ

ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ

ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ

ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ

๒ ๒ำจำ ๒ - ๙ ำ ำน ำ ำจำ ๒ ๒- ๒ ำ ำ จ Teaching Forum ๒ ๒- ๓ ว ำ course syllabus ำ TQF ๒ ๒- ๔ Term report ำจำ ๒ ๒- ๕ Port folio ำจำ จำ ๒ ๒- ๖ S Course Syllabus ๒ ๒- ๗ ำ ำ น ำ Handmade ๒ ๒- ๘ จ ำ Independent study team ๒ ๒- ๙ ำ จำนวนน น นนว ำ จ (Cooperative Education) ๒ ๒- จ จ ำ ๒ ๒ว ำ น น น ๒ ๒- ๒ ำ ำ ว ำ ำ ำ ว ๒ ๒- ๓ น (Hand Book) ๒ ๒- ๔ ำ ำ น จำ ำ น ๒ ๒- ๕ น ำ ำ ๒ ๒- ๖ ว ำ น วำ จ น


-๔๔ำ

ำ ำ ำ

ำ ำ ำ

๒ - ๗

ำ วจ วำ จ น ำจำ น ำว ำ น ๒ ๒- ๘ ว ำ Course Syllabus ๒๕๕ ๒ ๒- ๒ ำ ำ จ Teaching Forum ๒.๒- ๔ Term report ำจำ

Course Syllabus ๒๕๕๒


-๔๕๒.๓ :

ำ : :

น นน ำ นำ น ำน วน ว

น ำ

วน ำ ำ น

นำ น น วำ ว น น วน ว ๓ ำจ ำ จ ำ ำ ำ ำ น ำ นว ำน ำ น ๔ ำ ำ วจ ำ นจ ำ น ำ น ำน ำ น ๕ ำ นำ ำ น ำ วน ว นำ ำ นำ น

น ำ ว นำ

ำจ ำ

นน ำ ำ นน ำ

นำ

นำ

นำ

ำ น น น

วำ ว ำ น นนจำ

ำ ำ นน ำ ๔

ว ำำ

ำ ำ

ว ำน น น ำว ำ ำ

ำ ว น ำ นา ำ ำ ำ ำ ำว ำ

นน ๓ ำ ำ นน ำ

ห ย ว ำ

น ำน

นน ๒ ๔

๒. - ๘

ำ นำ ำ Dr.Xae Alicia Reyes ๒.๓- ๒ ำ ว ว ำ ำ


-๔๖ห ย ๒ ว ำ วำ

ำจ ำ น ำ น นำ นำ น จ น จ ำ น ำ นำ (Internship) น ำน ำ

๓ ว ำ

ำจ ำ น น น ำ จ น

๔ ว ำ

ำ ำ ำ ำ น วำ ว ำ ำ จ จ ว ำำ น น จ ำ

/

นำ

ว ำ นำ นำ

จ ำว ำำ ำ จ

ำ จ

วจ จ ว น ำจำ ำ น ำน การ ว นำ ำ น ำ น ำ ำนจำ ว นำ การ น ำน

ำ จ น ำ นำ ำ น น ำน

ำ นำ น น ำน ำ ำน ำน ำ น ำน

๒.๓ำ ำน ๒.๓- ๓ น ำนจำ ำน ๒.๓- ๔ น ๒.๒- ๕ จ น

ส ำ ำนน จ ำ น ำ ำ วน ำน น จ

๒.๓- ๖ ว ำ จ ำ

ห ย น น ำ น

ห ย

สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย

วน ว

ำ ำ

น นำ

ำ น

วน ว

น ำน


-๔๗ย

ห ำ ำ ำ ำ ำ ำ

ำ ำ ำ ำ ำ ำ

๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓-

๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ำ ำ น นว ำ จำ ำ ว ว ำ ำ น น ำ ำนจำ ำน น วน ำน จ น น จ ำ ำน น

ว ำน ำ


-๔๘๒.๔ : จำนวนน : จจ นำ ำ :

วำ

ำ จำนวน ำจำ

นน >+

จำ

นน ๒

<ำ ำน

๖ – ๙ ๙๙

นน ๓

-๖ – (-๙ ๙๙ ำ ำน

(-๕ ๙๙ -๕ ๙๙ ำ ำน

: = ๒๓ ๒ นน จำนวน FTES น =๓ ๘ ำจำ จำว ำ จำนวน = นน วำ ำ =๓ ๘

/ จำนวนน จำนวน ำจำ

วำ จำ

ว ย

ห ย ำ

จำนวน ำจำ

ห ย

จำ

ำน FTES ำ

ห ำ ำ

ำ ำ

๒ ๔- ำ ำ ๒ ๔- ๒ ำ

ำ FTES ำจำ จำ

ว ำ

สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย

ำน

.


-๔๙๒.๔.๑ : จำนวนน ำ ำ : จจ นำ ำ

จำนวนน

นน %

นน ๒

๕%

นน ๓

๒ %

: น ำ ำ ๒๕๕๒ ว ำ นำนำ ำ น ๖ ๙ น นน น ๒๗๙ น นน ำ ำ ๕๔ ๙๓ ห ย ำ ว ำ นำนำ ำ ว ำ ๓

/

ำ ำ ว

ำ จำ

ำจำนวน ำจำ จำ จำนวนน จำนวน น วำ ำ

๓๐

๕๔.๙๓

วำ ำ ำ จำ นำนำ

ห ำ

๒๔ –

ำำ

จำนวนน

ห ย

วำ จำ

ำ ำ ำ

ห ย

จำนวนน นวน ำจำ

๒ ๔ จำนวนน

ำ ำ ๓๔ น

จำนวนน

ำ ำ

สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย

ำ วำ


-๕๐๒.๕ :

วน ำจำ จำ ว ำจำ จำ : จจ นำ ำ : ำ ำ น นน ำ

นน

นน ๒

วำ

.ว

วจ

นน ๓

วำ

๔ -๕๙ . ว

-๓๙

ำ วำ ๖ ำ

ว ำ ๔ -๕๙ ว ำ วำ ๕

ว ำ ำจำ ำจำ ำจำ

วำ ำ

๒ว ๕ .ว ๖ ๒. ว

นำนำ ำ ำจำ ว ำ ว ำ ว ำ

วน ำ

ำจำ ำ ำ

วำ

ำ วำ

ำ วำ

๒ ๗

ห ย

ห ย

ำน

ำจำ

๒ ๔- ๒ ำ

ำจำ

จำ

ว ำ

สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย

ว ำว ำำ น

ห ำ

๒. ว น วำ

จำ ว ำ ำจำ จำ

ำจำ

จำ ๒ น ๗ น

/


-๕๑๒.๖ :

วน ำจำ จำ ำ ำ น ำจำ ว ำ ำ ำจำ ำ ำจำ : จจ นำ ำ : ำ ำ น นน ำ วจ นน

นน ๒

ำ ำ น . ว น วำ – ๔๔ ำ ำ น . ว น วำ ๖๙ ำ ำ น น น วำ ๓

ว ำ นำนำ ำ

. ำ ำ น ว น วำ ๒. ำ ำ น ำ ำ วำ

. ำ

๔๕ – ๖๙ น ๓

. ำ ำ น ว น ำ วำ

๒. ำ ำ น น น วำ

ำจำ

น น ำจำ

ห ย

ำนวจ

๒ ๔- ๒ ำ

ำจำ

ำ น ำว ำำ

ห ำ

ำ น ว น ำ วำ ำ ๗ ๒. ำ ำ น น ำ ำ วำ ๓

ห ย

วน ำจำ จำ ำ ำ น ำจำ ว ำ ำจำ ำ ำจำ ำ ำจำ

ำจำ

นน ๓

๔๕ -

/

ำจำ

จำ

ว ำ

สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย


-๕๒๒.๗ :

๒ ๓ ๔ ๕

วน ำ วน ำ

ำ จ

: : ำ น ำ ำ นจ ำ ว ำ วน ำ ว ำ ำ ำ ำ จ ำ น ำ ำ นน ำ ำ ำ นน ำ วำ น น ำ

นน ำ ำ นน ำ

ว ำ

ำจำ

ำจำ ว น ำ ำ จ ำ ว ำ ว ำ ำ จ ำ ว ำ นว ำ ำ ำ จ

ว ำ

นน ๒ ๓

นน ๓

ำ ำ นน ำ ๓

ำ ำ นน ำ

ำ ำ นน ำน น ว ำ

ำว ำ ำว ำ นำ ำ ำ ำ ำ น จำ น ว ำ ำ น จ ำ ำจำ ว ำ ำ น ำ จ ำจำ ำน ำ น ว ว ำ ำ ำจำ น

๒ ว ำ ว ำ ำจำ

จ ำ ำจ ำ จ ำจำ น น นว

ำจำ น ว น ำ

๓ ว ำ นำ ำ ำจำ

ำ ำจำ

ำ ำว ำ

ำ ำ น ำ ว ำ น

จำว ำ ำ จ ำ

ำจำ

ำน ๔

๒.๗ำว ๒.๗ว ำ

จ ำว ำ ำ ำ ๒จ ำ นำนำ ำ

ำจำ

. -๖ว ว ำ นำนำ ำ (http://buuic.ac.th) นำ

ำ ว ำ น ำ ำ นน ำ จ ำว ำ ำจำ ำจำ ำ จ ำ

๗. -

๗. -

ำ ำ

จำว ำ

จำว ำ


-๕๓-

/

ห ย

วน ำ ำ ำ จ ำ ว ำ ำจำ

ว ย

ห ย

ำ ำ

นำ จ

ำว ำ

ำจำ

:

ห ำ ำ ำ ำ

ำ ำ ำ ำ

๒ ๗- จ ำว ำ ำว ำ ำ ๒ ๗- ๒ จ ำ ำจำ ว ำ นำนำ ำ -๖ว ว ำ นำนำ ำ (http://buuic.ac.th) ๗ - ำ ำ จำว ำ

สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย


-๕๔๒.๘ :

น นน : :

ำ ำ

ำจำ

จำ ำ ำ วจ

นำ ำ

นำ

วน ำ

ำ ำ น นำ น ๒ ำ น ๓ น ๔ ำ วจ น นว ๕ ำ ำ

นว ำ ำ

ำว ำำ จ

ำน วำ

วำ ำ จ ว

ำจำ

น นำนว

ำ วจ

นำนว น ำน ำ

น นน ำ วจ นำ ำ น ำ น น นว ำน ำ น ำ น ำจ ว น ำ ำ ำ ำ ำ วจ ำนนว ำ นำ น ำ น

นน ำ ำ นน ำ

นำ ำจำ

ำ ำ ำ ำน ำ วจ ำน ำ ำน

ำ น

นน ๒ ๓

นน ๓

ำ ำ นน ำ ๓-๔

ำ ำ นน ำ

ห ย ว ำ ำ ำ น นว ำ ำ นำ ำจำ ำน วำ วำ ำ จ ว ำ วจ นำ ำ น ำ น วจ ำจำ จำ น ๒ ว ำ น ำ ำ นำ น ำจำ น วำวจ ำ น ำจำ น นำนว น ำน ำ น ำ น น ำ ว e-learning

๒.๘-

วจ

๒.๘- ๒ ำน ำ จำ น ำว ๒ ๘- ๓ ว ำ e-learning by Dr.Robert Rowe


-๕๕ห ย ๓ ว ำ นว

น น นน ำ วจ ำ ำ ำ

ำนวจ น น น ๒

/

นำ

น ๒.๘- ๒ ำน ำ จำ นำว ๒. - ๙ ำ วจ - ๒ นการ ำ นน ำน ว ำ นำนำ ำ ๒.๘- ๔

๕ ว ำ ำ ำ ำ ำนนว ำ น ำน ำ น ว ำ ว ำ ว ำ ำ ำน ำ น ำ น Chungnam National University

ำนวจ น น น

น ำ น ๒.๘- ๕ วำ ว วำ ำ ว ำ ำ Chungnam National University

ห ย

น นน ำจำ จำ ำ ำ วจ นำ ำ น ำ น

ว น นน ำจำ ำ ำ ำจำ ย

นำ ำ

ห ย ๕

ำว ว น วำ วำ ำ จ น ำ ำวจ

สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย

ำน ำ วจ ำน ำ ำ น

นำ

ห ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ

ำ ำ ำ ำ ำ ำ ำ

๒ ๘วจ ๒ ๘- ๒ ำน ำ จำ น ำ ว ๒ ๘- ๓ ว ำ e-learning by Dr.Robert Rowe ๒ - ๙ ำ ำน ำจำ ๒ ๘- ๔ ำนวจ น น น ๒ ๘- ๕ วำ ว ำ ว ำ ำ Chungnam National University - ๒ นการ ำ นน ำน ว ำ นำนำ ำ

นว


-๕๖๒.๙ :

ำน ำ

ำ น

: นน

นน ๒

-

๕๙

๖ –

น ำ ำ ๒๕๕๒ น ำน ำ จำ ำ จ ำ ำ ๖ น น

ำ จำ ำ

/

ห ย ำ

ำน ำ ำ น

ว ำ ย

นน ๓ ๗๙

ำ วำ

ำจำนวน ๖๘ น ำ ๘ น

ห ย

ห ำ

๒ ๙-

ำ ำ

ำ วจ ๕๔ น น ๓๓ ๓๓

น นน น

ำ ำ วจ ำว ำ

ำน ำ

สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย


-๕๗๒.๑๐ :

น น

น น

: นน -

นน ๒

๗๔ วำ

น ำ ำน ำ วำ

น น .

๙๙ วำ

น น .

น น

ห ย

วำ

.

น น

ำ ำ

ห ย ๒

ห ำ

น น

ำ ๒๕๕๒ น ำ จ ำ ำจำนวน ๖๘ น ำ วจ ๕๔ น จำ ำ จ ำ ำ ำ ๘ น น ๓๓ ๓๓ ว ำ นำนำ ำ น น น ำ วำ ๒ น=๓๗ ๖ น น ๘๘ ๘๘

/

๗๕–

นน ๓

๒ ๙-

ำ ำ

ำ ำ วจ ำว ำ

ำน ำ

สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย


-๕๘๒.๑๑ :

วำ

นำ จำ

: นน วำ

จำ

นน ๒ จ

นน วำ -๒ ๔๙

วำ ำว ำ วำ

จ วำ

วำ

วำ

จ นน วำ ๒ ๕ –๓ ๔๙

นำ จำ ำ ำว ำ นวน จ น ำ

/

นน ๓

ำ นน

วำ ำ วำ

ห ย ๓

สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย

ห ำ

๒ -

ำ ำน

นน ๓๕

ว ำ นำนำ ำ ำ วจ ำวะ ำ ำน ำ

ห ย นำ จำ

จ ำ

วำ จ นำ จำ ว ำ นำนำ ำ


-๕๙๒.๑๒ :

จจ น ำ ว น

ำ ำ

ำ ำ จำ ำน น ำนว ำ ำ ว ำ ำน ว น

ำน ำ จ ำ นำนำ ำ

: :

นน

นน ๒

๓–

น ำ ำน ำน

๖–

ว ำ ำ ำน นำนำ ำ

ำ วำ

จจ น ำน ๕ ำ ำ น ำนว ำ ำ จ ำ ว น ว น ำ

น นน น

ห ย

๐.๐๐๕

๐.๔๒

สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย

ำ*** ำว

ำน ำ

ำ น

ห ำ

๒ ๒-

ำ จำ นำ ำว ว น ๔๒

ห ย

*** ว ำ นำนำ ำ

๒๙

ำ ๒๕๕๒ น ว ำ นำนำ ำ ำว ำ ำน ำ ำ ำ จำนวน ๒ น นำ ำ ำ ๕ ำน ำ ๒๕๔๗-๒๕๕ จำนวนน ๗ ๒ /

น ำ ำ จำ ำน ำ

นน ๓

ำ ำ

ำว

ำ ำน

ำว

BUUIC QA 2009 - 2/2  
BUUIC QA 2009 - 2/2  

BUUIC QA 2009 - 2/2

Advertisement