Page 1

ส่วนที่ ๑ ส่วนนา


ส่วนที่ ๑ ส่วนนา ประวัติความเป็นมาของส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นเป็น หน่วยงานภายใน ระดับคณะ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบาย สาคัญที่จะส่งเสริมความเป็นสากล ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการศึกษา และวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในสาขาวิชาชีพ ส่งเสริมให้บัณฑิตมีความพร้อมด้านภาษา เทคโนโลยี และความรู้ด้านอาชีพสาหรับ ทางาน หรือศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลาง การศึกษาของนิสิตต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ให้เข้ามาศึกษาในประเทศไทย โดยนิสิตจาก ต่างประเทศสามารถเรียนรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ ปรัชญา คุณธรรมนาความเป็นเลิศทางความรู้ สู่ความเป็นสากล ปณิธาน “สร้างผู้นา สร้างความรู้ คู่คุณธรรม” วิสัยทัศน์ วิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้นาของชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านนานาชาติ พันธกิจ ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นา คุณธรรม และความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน แข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีโลกทัศน์กว้างไกล ๒. สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ๓. การบริการวิชาการแก่สังคม ๔. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


-๒แนวทางในการดาเนินงาน ๑. เป็นวิทยาลัยนานาชาติที่เปิดสอนหลากหลายสาขาในระดับปริญญาตรี โดยจัด การเรียนการสอนและกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ๓. เปิดสอนในสาขาที่มีความจาเป็นและมีความต้องการ ๔. เน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ตลอดจนการฝึกงาน สหกิจศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมายของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติได้กาหนดเป้าหมายในการดาเนินงาน ในแผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) ไว้ดังนี้ ๑. คุณภาพของบัณฑิตได้รับการยอมรับในระดับสากล ๒. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ๓. การบริการวิชาการด้านภาษาและด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของสังคมอย่างน้อยปีละ ๒ โครงการ ๔. มีกิจกรรมและมีส่วนร่วมกับสังคม ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ข้ามวัฒนธรรม อย่างน้อยปีละ ๕ กิจกรรม ๕. วิทยาลัยนานาชาติมีเสถียรภาพทางการเงินภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และตรวจสอบได้ ๖. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในปีละครั้ง ๗. มีความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือองค์การระหว่างประเทศ ปีละ ๒ หน่วยงาน ๘. มีนิสิตจากประเทศต่าง ๆ เข้าศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ ๒ ประเทศ โครงสร้างการบริหารงาน การบริหารงานภายในวิทยาลัยนานาชาติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ชัดเจน โดยการปฏิบัติงานของแต่ละงานจะมีคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้ควบคุมและกากับ การปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้าสานักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติได้แบ่งหน่วยงานภายในตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่ง หน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งสามารถจัดโครงสร้างการบริหารงานได้ดังนี้


-๓โครงสร้างองค์การของวิทยาลัยนานาชาติ

อธิการบดี

คณบดี

คณะกรรมการประจาวิทยาลัย

รองคณบดี

สานักงานจัดการศึกษา

สานักงานคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้าสานักงานคณบดี

คณาจารย์

เจ้าหน้าที่


-๔โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยนานาชาติ ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ อธิการบดี

รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ คณบดี

คณะกรรมการประจาวิทยาลัย

รองคณบดี ผศ.ดร.วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล (ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

สานักงานจัดการศึกษา นางชุติมา ทองดีเลิศ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

           

สานักงานคณบดี น.ส.วรรณา แนบเชย หัวหน้าสานักงานคณบดี

น.ส.กฤตอร จิววะสังข์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต

นางสาวธัญญรัตน์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ นายประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ น.ส.ฐิติกา รัตนะชัยกุล นายสามารถ ปลั่งประมูล นางสิรินทร เทพมังกร Mr. Charton Thomas Bruton (เมื่อ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓) Dr. Huge B. Fox Mr. James Vincent Provinzale Ms. Marsha P. Waren Dr. Robert Rowe (ถึง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) Mr. Thomas Christian Barfield นางอุไรวรรณ เที่ยงตรง (ถึง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

            

น.ส.จันทร์จิรา สิริปุญญโชติ (งานการเงิน) นางปิยฉัตร ศรีณรงค์ (งานบุคคล) น.ส. นิตยา สุขสาราญ (งานธุรการ) นางจุฑาทิพย์ เชอพราคอค์ฟ (งานพัสดุ) นายกิติ พูนแสงศิริ (งานวิชาการ) น.ส. พิชญา ชิโนดม (งานกิจการนิสิต) นายนันทกร วีระสุขสกุล (งานบริการโสตทัศนูปกรณ์) นายเทพฤทธิ์ สุภาชีพ (งานบริการโสตทัศนูปกรณ์) นายสุทธิจิตต์ รอดผัน (งานบริการโสตทัศนูปกรณ์) น.ส.ปิยนุช ญาติบารุง (บรรณรักษ์) น.ส. กรวิกา สุภิษะ (บรรณรักษ์) นายภาณุวัฒน์ สกุลเดช (พนักงานขับรถ) นายสุเมธ อามิตร (พนักงานขับรถ)


-๕รายชื่อคณะผู้บริหาร  รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ ตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  ผศ.ดร. วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล ตาแหน่ง รักษาการแทนรองคณบดี  นางสาวชุติมา ทองดีเลิศ ตาแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  นางสาวกฤตอร จิววะสังข์ ตาแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  นางสาววรรณา แนบเชย ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดีฯ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ๓ หลักสูตร ๗ สาขาวิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ ดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้  สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มีสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้  สาขาวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จานวนนิสิต ปีการศึกษา

หลักสูตร

จานวนนิสิต

บธ.บ

ศศ.บ.

วท.บ.

๒๕๕๒

๑๘๑

๒๑

-

๒๕๕๑

๑๕๘

๒๗

๒๕๕๐

๑๒๖

๑๗

๑๔๗

๒๕๔๙

๖๙

๑๑

๘๕

รวม

๕๓๔

๗๖

๖๑๙

๒๐๒ ๑๘๕


-๖บุคลากรของส่วนงาน บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม

ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ๑ ๗ ๒ ๓ ๖ ๑ ๑๐ ๘

ต่ากว่าปริญญาตรี ๒ ๒

รวม ๑๐ ๑๑ ๒๑

งบประมาณของส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ การดาเนินงานของ วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งงบประมาณประจาปี ๒๕๕๒ เป็นการ จัดสรรภายใต้แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา งานจัดการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ งบประมาณ ประจาปี ๒๕๕๒ รายรับ ๕๖,๔๔๗,๔๐๐.๐๐ รายรับเพิ่มเติมจากเงินสะสม ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ รวมรายรับทั้งหมด ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน) ๒๒,๖๒๙,๗๓๘.๘๓ ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน ๔๒,๒๒๘,๒๙๖.๐๓ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ๑๙๔,๗๙๑.๐๐ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์ ๓,๘๕๗,๔๑๖.๓๖ สารสนเทศ สินทรัพย์ถาวร ๑๕๒,๘๑๔,๘๗๕.๑๒ รวม เงินคงเหลือจ่ายสุทธิ

๒๔๖,๔๔๗,๔๐๐.๐๐

๒๒๑,๗๒๕,๑๑๗.๓๔ ๒๔,๗๒๒,๒๘๒.๖๖


-๗อาคารสถานที่ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ ตัวอาคารแบ่งเป็นอาคารเรียน ๖ ชั้นและอาคาร สานักงาน ๒ ชั้น เชื่อมต่อกับบริเวณตรงกลางของอาคาร พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร อาคารเรียน ๖ ชั้น ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ดังนี้  ห้องเรียน จานวน ๒๔ ห้อง  ห้องพักอาจารย์ จานวน ๔ ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน ๖ ห้อง  ห้องปฏิบัติการทางภาษาจานวน ๒ ห้อง  ห้องสโมสรนิสิต  ห้อง Student Lounge  ห้องสมุด  ห้องประชุม Teleconference  ห้องปฏิบัติการ Food and Beverage  ห้องปฏิบัติการโรงแรม จานวน ๒ ห้อง  ห้อง Visiting Professor  ห้องอาหาร  ห้อง CCTV  ห้อง Server อาคารสานักงาน ๒ ชั้นประกอบไปด้วย ห้องต่าง ๆ ดังนี้  ห้องสานักงานคณบดี  ห้องคณบดี  ห้องประชาสัมพันธ์  ห้องจัดเลี้ยงขนาด 200 ที่นั่ง  ห้องประชุม 200 ที่นั่ง  ห้องประชุม 30 ที่นงั่


-๘อัตลักษณ์ของวิทยาลัยนานาชาติ จานวนนิสิตต่างชาติต่อจานวนนิสิตทั้งหมด ปี

ไทย

ต่างชาติ

รวม

๒๕๕๒

๑๐๖

๙๖

๒๐๒

๒๕๕๑

๕๒

๑๓๓

๑๘๕

๒๕๕๐

๗๘

๖๙

๑๔๗

๒๕๔๙

๔๓

๔๒

๘๕

รวม

๒๗๙

๓๔๐

๖๑๙


-๙การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๑ องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงาน จุดแข็ง มีการกาหนดให้แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ปรัชญา และปณิธานของวิทยาลัย

แนวทางการเสริมจุดแข็ง นาข้อกาหนดนี้ไปสู่การปฏิบัติให้ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทุกตัวบ่งชี้

จุดอ่อน แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน มีแผนงานบางแผนที่ยังไม่สามารถ เร่งรัดการปฏิบัติตามแผนที่ นาไปสู่การปฏิบัติได้สาเร็จ กาหนดให้สาเร็จ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ๑. มีแผนปฏิบัติงานและมีการติดตาม เพื่อทบทวนเป็นระยะ ๒. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อให้ สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ๑. มีการปรับแผนงานให้สามารถ นาไปสู่ผลสาเร็จได้ ๒. มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน จุดแข็ง ๑. คัดสรรให้ทุกรายวิชามีตารา หลักที่มีคุณภาพและเพียงพอแก่ ผู้เรียน ๒. ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีในกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

แนวทางการเสริมจุดแข็ง ๑. พยายามคัดเลือกตาราหลักให้ ทันสมัยอยู่เสมอ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ จัดงาน book Fair เพื่อเปิดโอกาสให้ อาจารย์ได้คัดเลือกตาราที่ทันสมัย

๒. พยายามสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีนี้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม องค์การ

๑. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อ ๒. จัดกิจกรรมทางสังคมระหว่าง อาจารย์กับนิสิต ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ การเรียนและอาจารย์ผู้สอน


-๑๐องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน (ต่อ) จุดอ่อน ๑. อาจารย์ประจามีภาระงาน ค่อนข้างสูง ๒. ขาดงานวิจัยที่นาไปใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอน

แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน ๑. พยายามปรับลดภาระงานของ อาจารย์ลง ๒. ส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ที่ สามารถนาไปใช้ในการเรียนการ สอนได้

๓. อาจารย์ยังมีตาแหน่งทาง วิชาการค่อนข้างน้อย

๓. สร้างกลไกสนับสนุนให้ อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการ เพิ่มมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ จัดหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ ละสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในการ ทาวิจัยในชั้นเรียน ๒. ให้ทุนการทาวิจัยในชั้นเรียน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ๑. จัดอบรมการเขียนผลงานทาง วิชาการให้กับอาจารย์ ๒. ให้อาจารย์ทุกคนวางแผนการ พัฒนาตนเองด้านตาแหน่งทางวิชาการ

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต จุดแข็ง ๑. วิทยาลัยสร้างบรรยากาศที่ อบอุ่นให้แก่นิสิตโดยเฉพาะนิสิต ต่างชาติในการปรับตัว จัดกิจกรรม และให้คาปรึกษา ๒. นิสิตได้ รับการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง และทั่วถึง ๓. วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ อย่างพอเพียงในการจัดกิจกรรม นิสิต

แนวทางการเสริมจุดแข็ง ๑. พยายามสร้างบรรยากาศที่ อบอุ่นและกัลยาณมิตรระหว่าง นิสิตไทยกับนิสิตต่างชาติให้มาก ยิ่งขึ้น ๒. จัดบุคลากรให้พอเพียงในการ ให้บริการทางการศึกษาแก่นิสิต ๓. พยายามให้นิสิตมีส่วนร่วมใน กิจกรรมอย่างทั่งถึงเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างชาติให้มากขึ้น

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ๑. สรรหากรรมการสโมสรนิสิต จาก การเลือกตั้ง ๒. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทาง ตัวแทนนิสิตไทย และตัวแทนนิสิต ต่างชาติ ๓. เชิญให้นิสิตต่างชาติเข้าร่วม กิจกรรมมากขึ้น ๔. จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ๕. จัดให้มีคณะกรรมการ มีอาจารย์ที่ ปรึกษา และมีนักวิชาการการศึกษาที่ ดูแลเรื่องการพัฒนานิสิตโดยเฉพาะ


-๑๑องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต (ต่อ) จุดแข็ง

จุดอ่อน กิจกรรมมีแนวโน้มที่ลดลลง

แนวทางการเสริมจุดแข็ง

แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน จัดกิจกรรมที่นิสิตต่างชาติได้มี โอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ไทยให้มากขึ้น

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ๖. จัดอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตจีนที่มี จานวนมาก ๗. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมที่หลากหลายของนิสิต ต่างชาติ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ๑. จัดสารวจความต้องการในการทา กิจกรรม ประเภทกิจกรรม ๒. จัดทาตารางกิจกรรม ประจาปี ภายใต้มาตรฐานการประกันคุณภาพ

องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย จุดแข็ง แนวทางการเสริมจุดแข็ง มีงบประมาณอย่างเพียงพอในการ สร้างกลไกในการส่งเสริมทักษะ สนับสนุนการทาวิจัย และสร้างแรงจูงใจในการทาวิจัย ให้แก่อาจารย์

จุดอ่อน แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน ขาดการนาแผนวิจัยไปสู่การปฏิบัติ เร่งรัดการปฏิบัติตามแผนวิจัยให้ เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ๑. จัดทุนวิจัยให้อาจารย์ ๒. จัดเงินตอบแทนในการลงตีพิมพ์ เผยแพร่ ๓. จัด Research Forum อย่างต่อเนื่อง ๔. จัด mentor ให้อาจารย์ ๕. ส่งอาจารย์นาเสนอผลงานวิจัย แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ๑. ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ๒. ติดตามการดาเนินงานในวาระ การประชุมอาจารย์ทุกครั้ง


-๑๒องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม จุดอ่อน ขาดการนาความรู้ในสาขาวิชาที่ เปิดสอนไปสู่การให้บริการ วิชาการแก่สังคม

แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน เร่งรัดการนาความรู้ในสาขาวิชาที่ เปิดสอนไปสู่การให้บริการ วิชาการแก่สังคมให้มากขึ้น

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ๑. จัดให้มีโครงการบริการวิชาการ เกี่ยวกับธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรม การตลาด การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการ ระบบสารสนเทศให้มากขึ้น ๒. จัดให้มีโครงการบริการวิชาการ ทางด้านภาษาและเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) เพิ่มขึ้น ๓. ติดตามผลการประเมินโครงการฯ เพื่อพัฒนาและจัดโครงการบริการ วิชาการที่ตลาดต้องการ

องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จุดอ่อน แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน ๑. ขาดการนาความหลากหลาย ๑. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่ ทางวัฒนธรรมของผู้เรียนไปสู่การ เกี่ยวข้องกับให้มีวัฒนธรรม ทาให้ เรียยนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข ๒. ขาดการบูรณาการพหุ ๒. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการพหุ วัฒนธรรมไปสู่การเรียนการสอน วัฒนธรรมไปสู่การเรียนการสอน และการวิจัย และการวิจัย

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ๑. จัดทาปฏิทินกิจกรรมในรอบปี ทั้ง ในส่วนที่วิทยาลัยจัดขึ้นเองและที่ มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น วันสาคัญ ทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ทุกคนทราบล่วงหน้า และ จัดเตรียมรูปแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


-๑๓องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ) จุดอ่อน

แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 1. ๒. มีกิจกรรมหรือโครงการทางด้าน ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ หลากหลาย เพื่อผสมผสานและ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละ ประเทศ เช่น วันไหว้ครู วัน สงกรานต์ วันตรุษจีน วันคริสต์มาส และวันสาคัญทางศาสนาต่าง ๆ เป็น ประจาทุกปี และที่สาคัญ มหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังให้อาจารย์ และนิสิตมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์โดยจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 2. ๓. ผู้บริหารให้ความสนใจและ สนับสนุนภารกิจด้านการทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมจึงมีการกาหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมในแผนกลยุทธ์ ของวิทยาลัย ในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 3. ๔. มีการจัดสรรงบประมาณการจัด กิจกรรม และคิดค่าใช้จ่ายด้วยเพื่อให้ ได้ข้อมูลที่เป็นค่าใช้จ่ายจริงของ กิจกรรม


-๑๔องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ) จุดอ่อน

แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 4. ๕. การจัดกิจกรรมทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม ให้ดาเนินการอย่าง ต่อเนื่อง โดยในแต่ละกิจกรรม จะต้องขอความร่วมมือจากบุคลากร และนิสิตเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ ดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประเพณี และคุณค่าต่าง ๆ มีการติดตาม ประเมินผลโครงการ เพื่อการ วิเคราะห์และนามาปรับปรุงใน โครงการอื่นต่อไป 5. 6. สอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรม ไปสู่การเรียนรายวิชาต่าง ๆ เช่น International Thai for everyday life / Human society and culture

องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารจัดการ จุดแข็ง ผู้บริหารมีความเป็นผู้นา ที่ สามารถนาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย ได้

แนวทางการเสริมจุดแข็ง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ พยายามพัฒนาภาวะผู้นาให้เกิดทั่ว ๑. กระจายความรับผิดชอบเพื่อ ทั้งองค์กร สร้างผู้นายุคใหม่ ๒. แต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้ช่วย คณบดี ประธานสาขาวิชา และ หัวหน้าสานักงานคณบดี ๓. นาศึกษาดูงานนอกสถานที่และ วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลจาการศึกษาดู งานเพื่อกระตุ้นการคิดเชิงสร้างสรรค์


-๑๕องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารจัดการ (ต่อ) จุดอ่อน แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน ขาดระบบฐานข้อมูลที่พร้อมใช้ใน พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความพร้อม การบริหารจัดการ ใช้และทันสมัยช่วยในการบริหาร จัดการ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบ โดยตรง ๒. ส่งไปรับการอบรมสัมมนากับ มหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ จุดแข็ง วิทยาลัยมีงบประมาณอย่าง เพียงพอในการบริหารจัดการ

แนวทางการเสริมจุดแข็ง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ พยายามประเมินประสิทธิภาพของ ๑. กาหนดแนวนโยบายการบริหาร การบริหารงบประมาณ งบประมาณ ให้มีสัดส่วนงบ ดาเนินการและงบลงทุนอย่าง เหมาะสม ๒. พิจารณาการบริหารความเสี่ยง ทางการเงินเมื่อต้องกู้เงินเพื่อลงทุน สร้าง International House

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จุดแข็ง ๑. มีตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของ วิทยาลัย ๒. มีการเตรียมเอกสารที่พร้อม เพื่อรับการตรวจสอบ จุดอ่อน ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมในกระบวนการประกัน คุณภาพ

แนวทางการเสริมจุดแข็ง ๑. พยายามพัฒนาการดาเนินการ ตามตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของ วิทยาลัยให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น ๒. จัดให้การเตรียมเอกสารเป็น ส่วนหนึ่งของงานประจา แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน ส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมในกระบวนการประกัน คุณภาพให้มากขึ้น

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มจานวนนิสิตที่เป็นชาวต่างชาติ

มอบหมายให้มีคณะทางานในการ จัดเตรียมเอกสารอย่างเป็นระบบ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ จัดให้มีการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ กระบวนการประกันคุณภาพให้ บุคลากรและนิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น


-๑๖-

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๑ ตารางที่ ส.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒

ระดับ ๗ ๙๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔.๑

ระดับ ๖ ระดับ ๖ ระดับ ๕ >=๑๐% หรือ <= ๑๐% ๓๐%

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕

ปริญญาเอก>๑๐% ปริญญาตรี<๕%

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘

ศ. + รศ. +ผศ. > ๑๐%

ระดับ ๔ ๓ ข้อ

๙๐.๐๐

๓ ๒ ๓ ๑

๓ ๒ ๓ ๑

ไม่มีปริญญาโท

๙๗.๘๔

   X

๕๒.๖๗

ร้อยละของนิสิต ต่างชาติ/นิสิต ทั้งหมด

๑๓.๓๓

๑๓.๓๓

X

๓ ๒

๓ ๒

๗ ๕๔ ๖๐ ๖ ๗ ๕ ๓๗๐.๙๒ ๗.๕ ๒๓๗ ๔๕๐ ๑ ๗.๕ ๑ ๗.๕ ๑ ๗.๕ ๕.๕ ๗.๕ ๑ ๗.๕

คะแนนประเมิน โดยคณะกรรมการ

เป้าหมาย

บรรลุ เป้าหมาย = บรรลุ X= ไม่บรรลุ  

คะแนนประเมิน โดยส่วนงาน

ตัวบ่งชี้ คุณภาพ

ผลการประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (%หรือ ตัวหาร สัดส่วน)

๓ ๓

๓ ๓

๑๓.๓๓ ๗๓.๓๓

๑๓.๓๓ ๔ ๓

 

หมายเหตุ (เช่น เหตุผลของการ ประเมินที่ต่าง จากที่ระบุใน SAR)


เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๙

๘๐%

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๐

๑๐๐%

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๑

๓.๕๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๒

>=๐.๐๓๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓

ระดับ ๘ ระดับ ๔ ๕ ข้อ ๓ ข้อ ๑๐,๐๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔

๑๕%

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕

๑๐%

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒

ระดับ ๕ ๓๐%

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓

๓๕%

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒

๘๕% ระดับ ๔ ๕ ข้อ ระดับ ๔

๒๐ ๒๕ ๒๒ ๒๒

๘๐

บรรลุ เป้าหมาย = บรรลุ X= ไม่บรรลุ 

๑๐๐

๐.๒๙๐

๘,๐๐๐

    X

๓ ๓ ๓ ๒ ๑

๓ ๓ ๓ ๒ ๑

X

X

๑๐๐

 

๓ ๓

๓ ๓

๔๐.๐๐

   

๓ ๓ ๓ ๓

๓ ๓ ๒ ๒

๓.๘๑ ๑ ๓๔๕ ๘ ๔ ๕ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๗.๕ ๐ ๗.๕ ๐ ๗.๕ ๕ ๗.๕ ๗.๕ ๓ ๗.๕ ๘๙.๗๔ ๔ ๕ ๔

คะแนนประเมิน โดยคณะกรรมการ

ตัวบ่งชี้ คุณภาพ

ผลการประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (%หรือ ตัวหาร สัดส่วน)

คะแนนประเมิน โดยส่วนงาน

-๑๗-

หมายเหตุ (เช่น เหตุผลของการ ประเมินที่ต่าง จากที่ระบุใน SAR)

ไม่มีนิสิตปริญญาโท


เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗

ระดับ ๕ ระดับ ๖ ระดับ ๓ ระดับ ๕ ๑%

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓

ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๗ ระดับ ๔ ระดับ ๖ ระดับ ๗ ระดับ ๔

๕ ๖ ๓ ๕ ๐ ๗.๕

๐ ๕ ๖ ๗ ๔ ๖ ๗ ๔

บรรลุ เป้าหมาย = บรรลุ X= ไม่บรรลุ     X       

คะแนนประเมิน โดยคณะกรรมการ

ตัวบ่งชี้ คุณภาพ

ผลการประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (%หรือ ตัวหาร สัดส่วน)

คะแนนประเมิน โดยส่วนงาน

-๑๘-

๓ ๓ ๓ ๓ ๐

๓ ๓ ๓ ๓ ๐

๓ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๒ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

หมายเหตุ (เช่น เหตุผลของการ ประเมินที่ต่าง จากที่ระบุใน SAR)


-๑๙-

ตารางที่ ป.๒ ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ องค์ประกอบ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องค์ประกอบ คุณภาพ

องค์ประกอบที่ ๑

I

ตัวบ่งชี้ สกอ. P O

รวม

ตัวบ่งชี้ สกอ. + ส่วนงาน I P O รวม

-

๓.๐๐

๓.๐๐

-

องค์ประกอบที่ ๒ ๑.๐๐ องค์ประกอบที่ ๓ องค์ประกอบที่ ๔ ๑.๐๐ องค์ประกอบที่ ๕ ๓.๐๐ องค์ประกอบที่ ๖ องค์ประกอบที่๗ ๓.๐๐ องค์ประกอบที่ ๘ องค์ประกอบที่ ๙ เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ๑.๖๗ ของทุกองค์ประกอบ ผลการประเมิน พอใช้

๓.๐๐

๓.๐๐

๓.๐๐

๓.๐๐

๒.๖๐ ๒.๗๕ ๒.๒๕ ๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๐.๐๐ ๑.๒๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๔๐ ๑.๖๗ ๒.๒๒ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐

๑.๕๐ ๑.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ -

๒.๖๐ ๒.๗๕ ๒.๓๑ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๐.๐๐ ๑.๒๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๔๐ ๑.๖๗ ๒.๒๒ ๒.๕๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐

๒.๖๗

๒.๑๕

๑.๘๖

๒.๖๗

๒.๑๕

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

๒.๓๕

๒.๓๗

ผลการประเมิน ≤ ๑.๕ = ยังไม่ได้คุณภาพ ๑.๕๑-๒.๐๐ = คุณภาพระดับพอใช้ ๒.๐๑-๒.๕๐ = คุณภาพระดับดี ๒.๕๑-๓.๐๐ = คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. ตัวบ่งชี้ สกอ. + ส่วนงาน ดีมาก

ดีมาก

ดี ดีมาก ไม่ได้คุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก

ดี ดีมาก ไม่ได้คุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก

ดี

ดี


-๒๐-

ตารางที่ ป.๓ ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ๓ มาตรฐาน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย มาตรฐานอุดมศึกษา

I มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ ๒ ก มาตรฐานที่ ๒ ข มาตรฐานที่ ๓ เฉลี่ยรวมทุก ตัวบ่งชี้ของ ทุกมาตรฐาน ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ สกอ. P O

-

-

๓.๐๐

๒.๖๐

๒.๒๐

๑.๔๐

๒.๗๘

-

๒.๕๐

รวม

๒.๗๕ ๒.๗๕

ตัวบ่งชี้ สกอ. + ส่วนงาน I P O รวม -

-

๒.๗๕ ๒.๗๕

๒.๕๐

๓.๐๐

๒.๖๐

๒.๒๐

๑.๕๐

๒.๑๑

๑.๖๗

๒.๗๘

-

๒.๕๐

-

๒.๕๐

ดีมาก

ดีมาก

๒.๕๐

ดี

ดีมาก

๑.๕๐

๒.๑๖

ดี

ดี

-

๒.๕๐

ดี

ดี

ดี

ดี

๑.๖๗

๒.๖๗ ๒.๑๕ ๒.๓๕

๑.๘๖

๒.๖๗ ๒.๑๕ ๒.๓๗

พอใช้

ดีมาก

พอใช้

ดีมาก

ดี

ผลการประเมิน ≤ ๑.๕ = ยังไม่ได้คุณภาพ ๑.๕๑-๒.๐๐ = คุณภาพระดับพอใช้ ๒.๐๑-๒.๕๐ = คุณภาพระดับดี ๒.๕๑-๓.๐๐ = คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. ตัวบ่งชี้ สกอ. + ส่วนงาน

ดี


-๒๑-

ตารางที่ ป.๔ ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ ๔ ด้าน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย มุมมอง

ผลการประเมิน ≤ ๑.๕ = ยังไม่ได้คุณภาพ ๑.๕๑-๒.๐๐ = คุณภาพระดับพอใช้ ๒.๐๑-๒.๕๐ = คุณภาพระดับดี ๒.๕๑-๓.๐๐ = คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. ตัวบ่งชี้ สกอ. + ส่วนงาน

I

ตัวบ่งชี้ สกอ. P O

รวม

ตัวบ่งชี้ สกอ. + ส่วนงาน I P O รวม

ด้านที่ ๑ Customer

๒.๐๐

๒.๘๓ ๒.๘๖

๒.๗๓

๒.๓๓ ๒.๘๓ ๒.๘๖ ๒.๗๕

ดีมาก

ดีมาก

ด้านที่ ๒ Internal process

๐.๐๐

๒.๕๗ ๒.๖๗

๒.๖๐

๐.๐๐

๒.๕๗ ๒.๖๗

๒.๖๐

ดีมาก

ดีมาก

ด้านที่ ๓ Finance

๑.๐๐

๒.๕๐

-

๒.๐๐

๑.๐๐

๒.๕๐

-

๒.๐๐

พอใช้

พอใช้

๑.๖๗

๒.๖๗

๐.๐๐

๑.๗๕

๑.๖๗

๒.๖๗

๐.๐๐

๑.๗๕

พอใช้

พอใช้

๑.๖๗

๒.๖๗ ๒.๑๕ ๒.๓๕

๑.๘๖

๒.๖๗ ๒.๑๕ ๒.๓๗

ดี

ดี

พอใช้

ดีมาก

พอใช้

ดีมาก

ด้านที่ ๔ Learning &Innovation เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ของทุกมุมอง ผลการประเมิน

ดี

ดี

BUUIC QA 2009 1- Intro  

BUUIC QA 2009 1-Intro