Page 1

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2551 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ระดับ 7 90

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

ระดับ 6 ระดับ 6 ระดับ 5 >=10% หรือ <=10%

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.1

30%

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

ปริญญาเอก>10% ปริญญาตรี<5%

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

ศ. + รศ. +ผศ. > 10%

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ตัวบ่งชี้ที่ 2.9

ระดับ 4 3 ข้อ 80%

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10

100%

90.00

3 2 3 1

3 2 3 1

ไม่มีปริญญาโท

97.84

   X

52.67

3

3

ร้อยละของนิสิต ต่างชาติ/นิสิตทั้งหมด

13.33

1

1

13.33

X

1

1

80

  

3 2 3

3 2 3

100

3

3

7 54 60 6 7 5 370.92 7.5 237 450 1 7.5 1 7.5 1 7.5 5.5 7.5 1 7.5

3 3

3 3

13.33 73.33

13.33 4 3

20 25 22 22

คะแนนประเมิน โดยคณะกรรมการ

เป้าหมาย

บรรลุ เป้าหมาย = บรรลุ X= ไม่บรรลุ  

คะแนนประเมิน โดยส่วนงาน

ตัวบ่งชี้ คุณภาพ

ผลการประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (%หรือ ตัวหาร สัดส่วน)

หมายเหตุ (เช่น เหตุผลของการ ประเมินที่ต่าง จากที่ระบุใน SAR)


ตัวบ่งชี้ที่ 2.11

3.50

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12

>=0.030

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ระดับ 8 ระดับ 4 5 ข้อ 3 ข้อ 10,000

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4

15%

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5

10%

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

ระดับ 5 30%

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

35%

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ตัวบ่งชี้ที่ 7.7

85% ระดับ 4 5 ข้อ ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 3 ระดับ 5 1%

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ตัวบ่งชี้ที่ 9.3

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 7 ระดับ 4 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 4

3

3

0.290

2

2

8,000

    X

3 3 3 2 1

3 3 3 2 1

0

X

0

0

0

X

0

0

100

 

3 3

3 3

40.00

3

3

0

        X

3 3 3 3 3 3 3 3 0

3 3 2 2 3 3 3 3 0

      

3 2 3 3 3 3 3

2 2 3 3 3 3 3

3.81 1 345 8 4 5 3 60,000 7.5 0 7.5 0 7.5 5 7.5 7.5 3 7.5 89.74 4 5 4 5 6 3 5 0 7.5 5 6 7 4 6 7 4

ไม่มีนิสิตปริญญาโท


ตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ ผลการประเมิน ≤ 1.5 = ยังไม่ได้คุณภาพ 1.51-2.00 = คุณภาพระดับพอใช้ 2.01-2.50 = คุณภาพระดับดี 2.51-3.00 = คุณภาพระดับดีมาก

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องค์ประกอบ คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ สกอ. P O

รวม

ตัวบ่งชี้ สกอ. + ส่วนงาน I P O รวม

องค์ประกอบที่ 1 -

3.00

3.00

3.00

-

3.00

3.00

องค์ประกอบที่ 21.00 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 41.00 องค์ประกอบที่ 53.00 องค์ประกอบที่ 6 องค์ประกอบที่7 3.00 องค์ประกอบที่ 8 องค์ประกอบที่ 9 -

2.60 3 2.50 3.00 3.00 2.40 2.50 3.00

2.75 0.00 3.00 1.67 3.00

2.25 3.00 1.20 3.00 3.00 2.22 2.50 3.00

1.50 1.00 3.00 3.00 -

2.60 3.00 2.50 3.00 3.00 2.40 2.50 3.00

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ของทุกองค์ประกอบ

2.67

2.15

2.35

1.86

2.67

I

1.67

ผลการประเมินพอใช้ ดีมาก

ดี

พอใช้ ดีมาก

ตัวบ่งชี้ สกอ.

ตัวบ่งชี้ สกอ. + ส่วนงาน

3.00

ดีมาก

ดีมาก

2.75 0.00 3.00 1.67 3.00

2.31 3.00 1.20 3.00 3.00 2.22 3.00 3.00

ดี ดีมาก ไม่ได้คุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก

ดี ดีมาก ไม่ได้คุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก

2.15

2.37

ดี

ดี

ดี


ตารางที่ ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย

มาตรฐาน อุดมศึกษา I มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 ก มาตรฐานที่ 2 ข มาตรฐานที่ 3 เฉลี่ยรวมทุก ตัวบ่งชี้ของ ทุกมาตรฐาน ผลการประเมิน

ผลการประเมิน ≤ 1.5 = ยังไม่ได้คุณภาพ 1.51-2.00 = คุณภาพระดับพอใช้ 2.01-2.50 = คุณภาพระดับดี 2.51-3.00 = คุณภาพระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ สกอ. P O

รวม

ตัวบ่งชี้ สกอ. + ส่วนงาน I P O รวม

ตัวบ่งชี้ สกอ.

ตัวบ่งชี้ สกอ. + ส่วนงาน

-

-

2.75

2.75

-

-

2.75

2.75

ดีมาก

ดีมาก

3.00

2.60

2.20

2.50

3.00

2.60

2.20

2.50

ดี

ดีมาก

1.40

2.78

1.50

2.11

1.67

2.78

1.50

2.16

ดี

ดี

-

2.50

-

2.50

-

2.50

-

2.50

ดี

ดี

1.67

2.67

2.15

2.35

1.86

2.67

2.15

2.37

ดี

ดี

พอใช้ ดีมาก

ดี

พอใช้ ดีมาก

ดี


ตารางที่ ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 4 ด้าน ผลการประเมิน ≤ 1.5 = ยังไม่ได้คุณภาพ 1.51-2.00 = คุณภาพระดับพอใช้ 2.01-2.50 = คุณภาพระดับดี 2.51-3.00 = คุณภาพระดับดีมาก

คะแนนการประเมินเฉลี่ย มุมมอง

ด้านที่ 1 Customer ด้านที่ 2 Internal process ด้านที่ 3 Finance ด้านที่ 4 Learning &Innovation เฉลี่ยรวมทุกตัว บ่งชี้ของทุกมุมอง ผลการประเมิน

I

ตัวบ่งชี้ สกอ. P O

รวม

ตัวบ่งชี้ สกอ. + ส่วนงาน I P O รวม

2.00

2.83

2.86

2.73

2.33

2.83

2.86

0.00

2.57

2.67

2.60

0.00

2.57

1.00

2.50

-

2.00

1.00

1.67

2.67

0.00

1.75

1.67

2.67

2.15

2.35

พอใช้ ดีมาก

ดี

ตัวบ่งชี้ สกอ.

ตัวบ่งชี้ สกอ. + ส่วนงาน

2.75

ดีมาก

ดีมาก

2.67

2.60

ดีมาก

ดีมาก

2.50

-

2.00

พอใช้

พอใช้

1.67

2.67

0.00

1.75

พอใช้

พอใช้

1.86

2.67

2.15

2.37

พอใช้ ดีมาก

ดี

ดี

ดี


แผนยกระดับคุณภาพวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2552

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงาน จุดแข็ง มีการกาหนดให้แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ปรัชญา และปณิธานของวิทยาลัย

แนวทางการเสริมจุดแข็ง นาข้อกาหนดนี้ไปสู่การปฏิบัติให้ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทุกตัวบ่งชี้

จุดอ่อน แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน มีแผนงานบางแผนที่ยังไม่สามารถ เร่งรัดการปฏิบัติตามแผนที่ นาไปสู่การปฏิบัติได้สาเร็จ กาหนดให้สาเร็จ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 1. มีแผนปฏิบัติงานและมีการติดตาม เพื่อทบทวนเป็นระยะ 2. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผน ปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อให้ สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 1. มีการปรับแผนงานให้สามารถ นาไปสู่ผลสาเร็จได้ 2. มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน


องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน จุดแข็ง 1. คัดสรรให้ทุกรายวิชามีตารา หลักที่มีคุณภาพและเพียงพอแก่ ผู้เรียน 2. ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ที่ ดีในกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

จุดอ่อน 1. อาจารย์ประจามีภาระงาน ค่อนข้างสูง 2. ขาดงานวิจัยที่นาไปใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอน

3. อาจารย์ยังมีตาแหน่งทาง วิชาการค่อนข้างน้อย

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 1. พยายามคัดเลือกตาราหลักให้ ทันสมัยอยู่เสมอ 2. พยายามสร้างปฏิสัมพันธ์ทดี่ ีนี้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม องค์การ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ จัดงาน book Fair เพื่อเปิดโอกาสให้ อาจารย์ได้คัดเลือกตาราที่ทันสมัย

1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อ 2. จัดกิจกรรมทางสังคมระหว่าง อาจารย์กับนิสิต 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ การเรียนและอาจารย์ผู้สอน แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 1. พยายามปรับลดภาระงานของ จัดหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญใน อาจารย์ลง แต่ละสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น 2. ส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ที่ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ สามารถนาไปใช้ในการเรียนการ คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในการ สอนได้ ทาวิจัยในชั้นเรียน 2. ให้ทุนการทาวิจัยในชั้นเรียน ทุนละ 5,000 บาท 3. สร้างกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ 1. จัดอบรมการเขียนผลงานทาง มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น วิชาการให้กับอาจารย์ 2. ให้อาจารย์ทุกคนวางแผนการ พัฒนาตนเองด้านตาแหน่งทาง วิชาการ


องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จุดแข็ง 1. วิทยาลัยสร้างบรรยากาศที่ อบอุ่นให้แก่นิสิตโดยเฉพาะนิสิต ต่างชาติในการปรับตัว จัดกิจกรรม และให้คาปรึกษา 2. นิสิตได้ รับการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง และทั่วถึง 3. วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ อย่างพอเพียงในการจัดกิจกรรม นิสิต

จุดอ่อน กิจกรรมมีแนวโน้มที่ลดลลง

แนวทางการเสริมจุดแข็ง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 1.พยายามสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น 1. สรรหากรรมการสโมสรนิสิต จาก และกัลยาณมิตรระหว่างนิสิตไทย การเลือกตั้ง กับนิสิตต่างชาติให้มากยิ่งขึ้น 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทาง ตัวแทนนิสิตไทย และตัวแทนนิสิต 2. จัดบุคลากรให้พอเพียงในการ ต่างชาติ 3. เชิญให้นิสิตต่างชาติเข้าร่วม ให้บริการทางการศึกษาแก่นิสิต 3. พยายามให้นิสิตมีส่วนร่วมใน กิจกรรมมากขึ้น กิจกรรมอย่างทั่งถึงเพื่อแลกเปลี่ยน 4. จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม เรียนรู้ระหว่างชาติให้มากขึ้น 5. จัดให้มีคณะกรรมการ มีอาจารย์ที่ ปรึกษา และมีนักวิชาการการศึกษาที่ ดูแลเรื่องการพัฒนานิสิตโดยเฉพาะ 6. จัดอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตจีนที่มี จานวนมาก 7. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมที่หลากหลายของ นิสิตต่างชาติ แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน แนวทางการพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมที่นิสิตต่างชาติได้มี 1. จัดสารวจความต้องการในการทา โอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม กิจกรรม ประเภทกิจกรรม ไทยให้มากขึ้น 2. จัดทาตารางกิจกรรม ประจาปี ภายใต้มาตรฐานการประกันคุณภาพ


องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จุดแข็ง แนวทางการเสริมจุดแข็ง มีงบประมาณอย่างเพียงพอในการ สร้างกลไกในการส่งเสริมทักษะ สนับสนุนการทาวิจัย และสร้างแรงจูงใจในการทาวิจัย ให้แก่อาจารย์

จุดอ่อน แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน ขาดการนาแผนวิจัยไปสู่การปฏิบัติ เร่งรัดการปฏิบัติตามแผนวิจัยให้ เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 1. จัดทุนวิจัยให้อาจารย์ 2. จัดเงินตอบแทนในการลงตีพิมพ์ เผยแพร่ 3. จัด Research Forum อย่างต่อเนื่อง 4. จัด mentor ให้อาจารย์ 5. ส่งอาจารย์นาเสนอผลงานวิจัย แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 1. ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 2. ติดตามการดาเนินงานในวาระการ ประชุมอาจารย์ทุกครั้ง

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม จุดอ่อน ขาดการนาความรู้ในสาขาวิชาที่ เปิดสอนไปสู่การให้บริการ วิชาการแก่สังคม

แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน เร่งรัดการนาความรู้ในสาขาวิชาที่ เปิดสอนไปสู่การให้บริการ วิชาการแก่สังคมให้มากขึ้น

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 1. จัดให้มีโครงการบริการวิชาการ เกี่ยวกับธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรม การตลาด การ จัดการ การจัดการโลจิสติกส์ และ การจัดการระบบสารสนเทศ ให้มากขึ้น 2. จัดให้มีโครงการบริการวิชาการ ทางด้านภาษาและเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) เพิ่มขึ้น 3. ติดตามผลการประเมินโครงการฯ เพื่อพัฒนาและจัดโครงการบริการ วิชาการที่ตลาดต้องการ


องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จุดอ่อน แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน 1. ขาดการนาความหลากหลายทาง 1. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่ วัฒนธรรมของผู้เรียนไปสู่การ เกีย่ วข้องกับให้มีวัฒนธรรม ทาให้ เรียยนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข 2. ขาดการบูรณาการพหุ 2. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการพหุ วัฒนธรรมไปสู่การเรียนการสอน วัฒนธรรมไปสู่การเรียนการสอน และการวิจัย และการวิจัย 1.

2.

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 1. จัดทาปฏิทินกิจกรรมในรอบปี ทั้ง ในส่วนทีว่ ิทยาลัยจัดขึ้นเองและที่ มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น วันสาคัญ ทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ทุกคนทราบล่วงหน้า และ จัดเตรียมรูปแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 2. มีกิจกรรมหรือโครงการทางด้าน ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ หลากหลาย เพื่อผสมผสานและ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละ ประเทศ เช่น วันไหว้ครู วัน สงกรานต์ วันตรุษจีน วันคริสต์มาส และวันสาคัญทางศาสนาต่าง ๆ เป็น ประจาทุกปี และที่สาคัญ มหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังให้อาจารย์ และนิสิตมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์โดยจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 3. ผู้บริหารให้ความสนใจและ สนับสนุนภารกิจด้านการทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมจึงมีการกาหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมในแผนกลยุทธ์ ของวิทยาลัย ในปี 2552-2556


องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ) จุดอ่อน

แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 3. 4. มีการจัดสรรงบประมาณการจัด กิจกรรม และคิดค่าใช้จ่ายด้วยเพื่อให้ ได้ข้อมูลที่เป็นค่าใช้จ่ายจริงของ กิจกรรม 4. 5. การจัดกิจกรรมทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม ให้ดาเนินการอย่าง ต่อเนื่อง โดยในแต่ละกิจกรรม จะต้องขอความร่วมมือจากบุคลากร และนิสิตเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ ดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประเพณี และคุณค่าต่าง ๆ มีการติดตาม ประเมินผลโครงการ เพื่อการ วิเคราะห์และนามาปรับปรุงใน โครงการอื่นต่อไป 5.

6. สอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมไปสู่ การเรียนรายวิชาต่าง ๆ เช่น International

6.

Thai for everyday life / Human society and culture


องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ จุดแข็ง ผู้บริหารมีความเป็นผู้นา ที่ สามารถนาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย ได้

แนวทางการเสริมจุดแข็ง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ พยายามพัฒนาภาวะผู้นาให้เกิดทั่ว 1. กระจายความรับผิดชอบเพื่อ ทั้งองค์กร สร้างผู้นายุคใหม่ 2. แต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้ช่วย คณบดี ประธานสาขาวิชา และ หัวหน้าสานักงานคณบดี 3. นาศึกษาดูงานนอกสถานที่และ วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลจาการศึกษาดู งานเพื่อกระตุ้นการคิดเชิงสร้างสรรค์ จุดอ่อน แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ขาดระบบฐานข้อมูลที่พร้อมใช้ใน พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความพร้อม 1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบ การบริหารจัดการ ใช้และทันสมัยช่วยในการบริหาร โดยตรง จัดการ 2. ส่งไปรับการอบรมสัมมนากับ มหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จุดแข็ง วิทยาลัยมีงบประมาณอย่าง เพียงพอในการบริหารจัดการ

แนวทางการเสริมจุดแข็ง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ พยายามประเมินประสิทธิภาพของ 1. กาหนดแนวนโยบายการบริหาร การบริหารงบประมาณ งบประมาณ ให้มีสัดส่วนงบ ดาเนินการและงบลงทุนอย่าง เหมาะสม 2. พิจารณาการบริหารความเสี่ยงทาง การเงินเมื่อต้องกู้เงินเพื่อลงทุนสร้าง International House


องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จุดแข็ง 1. มีตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของ วิทยาลัย

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 1. พยายามพัฒนาการดาเนินการ ตามตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของ วิทยาลัยให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น 2. มีการเตรียมเอกสารที่พร้อมเพื่อ 2. จัดให้การเตรียมเอกสารเป็น รับการตรวจสอบ ส่วนหนึ่งของงานประจา จุดอ่อน แนวทางการปรับปรุงจุดอ่อน ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี ส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมในกระบวนการประกัน ส่วนร่วมในกระบวนการประกัน คุณภาพ คุณภาพให้มากขึ้น

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มจานวนนิสิตที่เป็นชาวต่างชาติ

มอบหมายให้มีคณะทางานในการ จัดเตรียมเอกสารอย่างเป็นระบบ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ จัดให้มีการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ กระบวนการประกันคุณภาพให้ บุคลากรและนิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น

BUUIC QA 2009 - Internal evaluation  

BUUIC QA 2009 - Internal evaluation

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you