Page 1

Butterfly Tours International Company Limited.!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

Lavender Season ฤดูลาเวนเดอร โพรวองซ ลาเวนเดอร – เมดิเตอรเรเนียน ริเวียรา – ทัสคานี อิตาลี 8 วัน มิลาน – นีซ – คานส – โมนาโค – แซงคเรมี SAINT REMY – กอรด – คูซิยง ROUSSILLON เอ็กซ ออง โพรวองซ – ซานริโม SANREMO– วิลลา ออลมี รีสอรท VILLA OLMI RESORT ชอปปงสินคาโรงงานลาเวนเดอร กลางโพรวองซ พัก CHATEAU แหงโพรวองซและ พัก VILLA แหงทัสคานี กลางไรองุน

! เสนทางใหมที่งดงามและสัมผัสอยางใกลชิดกับ 5 คืนเต็มในหลากหลายบรรยากาศ ชิมไวน Testing กลางไรองุน ชาโตดังแถบเชิงเขาแอลป และคางคืนแบบบูทีคสไตลชนบทโพรวองซที่อุทยานแหงชาติ Luberon เที่ยว 2 หมูบานที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส คือ Gordes และ Rousillon เมือง Aix –En-Provence เมืองแหง น้ำพุและศิลปะพักโรงแรมริมทะเลที่ริเวียรา มอนติคารโล พักสไตลทัสคานีแทกับ Villa Olmi Resort ที่ทานจะ ประทับใจ ชอปปงมิลาน เมืองแหงแฟชั่นล้ำสมัย บินตรงไปกลับโดยสายการบินไทยดวยเครื่องโบอิ้ง 777 รุนใหมจอทีวีทุกที่นั่ง - เที่ยวแบบชำนาญและรูจริงเชิญชมรายละเอียดบรรยากาศจริงที่บริษัทฯ หรือ www.butterflytour.net

- พักโรงแรมในสไตลโพรวองซแท เชน La Vallon De Valrugues ดินเนอรและพักโรงแรมในสไตลทัสคานีแท Villa Olmi Resort ในเครือ SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD ,กลางธรรมชาติของสวนสไตลอิตาลี (www.villaolmiresort.com) - อาหารพื้นเมืองในแตละอำเภอเปนสวนใหญในระดับเชฟทองถิ่นปรุงแตงอยางพิถีพิถัน อิ่มอรอยกับสัดสวนที่เปนอาหารพื้นเมืองตออาหารจีน 80 / 20 - เที่ยวแบบเจาะลึกสไตลบัตเตอรฟลาย กับมัคคุเทศกประจำบริษัทที่เชี่ยวชาญและชำนาญพรอมรับใชอยางใกลชิด ! ไมใชไกด Freelance หรือสงรวมกับทัวรที่อื่นๆ

ราคา 109,000 บาท พิเศษสุด! สำรองที่นั่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 พรอมมัดจำทานละ 20,000 บาท ลดทันที ทานละ 4,000 บาท เหลือเพียง ทานละ 105,000 บาท กำหนดการเดินทาง เพียงคณะเดียวเทานั้น วันที่ 8 – 15 กรกฎาคม 2554 บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

เคล็ดลับในการเลือกซื้อทัวรชวงเทศกาล เนื่องจากในชวงเทศกาลตางๆผูทองเที่ยวจะพบกับปญหาจากบริษัททัวรที่แอบแฝงมาขายโดยอาศัยราคาและรายการจูงใจมา โดยตลอด ทำใหผูทองเที่ยวตองประสพกับความผิดหวังและเที่ยวไมคุมคา บัตเตอรฟลายทัวรขอเรียนแนะนำทานในการ เลือกตามความคุมคาและราคาเปรียบเทียบเริ่มจากเลือกจากงบประมาณที่ตัวเองตั้งไว จากนั้นนำรายการหลายๆแหง มาเทียบ ดังนี้ -! มีที่นั่งเครื่องบินตามที่แจงหรือไม ไมใชมาเปลี่ยนทีหลัง ใกลๆวันเดินทาง -! เครื่องบินบินตรงหรือแวะเปลี่ยนเครื่องหลายที่ ( อันนี้เลือกตามงบประมาณ) -! รายชื่อโรงแรมตองยืนยันกอนการเดินทางและรับไดวาเปนคุณภาพเดียวกันหรือที่เดียวกันกับที่โฆษณาไว ! ตลอดจนระดับเดียวกันทุกคืน มิใชแคคืนเดียว -! คุณภาพอาหารที่มีเมนูเปลี่ยนแปลงไมใหซ้ำกันทุกมื้อ หรือแบบเดียวกันตลอดการเดินทาง มีปริมาณเพียงพอและ ! รสชาติที่ดีและมีอาหารทองถิ่นหรือการแสดงใหไดอรรถรสบาง -! รายการสถานที่ทองเที่ยวที่ตองเสียเงิน ไดรวมไวใหแลวอยางชัดเจน ไมเก็บเพิ่มเติม -! รายการทองเที่ยวในแตละวัน เปนไปไดในการนั่งรถ ไมใชออกเดินทางแตเชามืดถึงโรงแรมดึกทุกค่ำคืน (อันนี้แลวแต ! ความชอบ บางทานชอบนั่งรถชมวิวทั้งวัน หากไมแนใจใหซักถามกับบริษัททัวรใหชัดเจน ถึงรายการแตละวัน -! ขอสำคัญในการเลือกใชหัวหนาทัวรประจำบริษัทที่มีคุณภาพ สามารถตัดสินใจไดมิใชฟรีแลนซใครก็ไดที่มานั่ง ! ประจำรถไมอธิบายหรือสันทนาการใดๆทั้งสิ้น -! สถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญ ควรมีไกดทองถิ่นที่มีใบอนุญาตในแตละเมืองอยางถูกตอง -! เลือกใชบริษัทฯที่มีชื่อเสียงเปดมานาน หรือชำนาญในเสนทางก็ชวยไดบางในหลักใหญและเปนบริษัทฯที่ ! ขึ้นทะเบียนกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยอยางถูกตอง -! มีประกันอุบัติเหตุตั้งแตวันเดินทางจนกลับอยางครบถวน -! สวนแตกตางที่เปนตัวเลือกทำใหราคาสูงขึ้น เชน คาทิป คาบริการยกกระเปาตามสนามบินหรือโรงแรม ! คาเครื่องดื่มประจำวัน คาแสดงโชวตางๆ ทัวรระดับสูงนอกจากจะรวมไวใหแลวยังมีเพิ่มในวาระพิเศษตางๆ ! อาทิเชนของขวัญครบรอบวันเกิด วันแตงงาน ! การเลือกใชเงินในการทองเที่ยวแตละครั้ง ยอมตองการความประทับใจและคุมคา หากทานไดเลือกตามขั้นตนนี้ ! บัตเตอรฟลายทัวร เชื่อวาการเดินทางครั้งนี้จะมีความหมายและสมดังใจแนนอนครับ

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

คณะพิเศษ โพรวองซลาเวนเดอร – เมดิเตอรเรเนียน ริเวียรา – ทัสคานี อิตาลี มิลาน – นีซ – คานส – โมนาโค – แซงคเรมี SAINT REMY – กอรด – คูซิยง ROUSSILLON เอ็กซ ออง โพรวองซ – ซานริโม SANREMO– วิลลา ออลมี รีสอรท VILLA OLMI RESORT

กำหนดการเดินทาง วันที่ 8 – 15 กรกฎาคม 2554 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2554RR 22.00 น.!

! ! 00.20 น.! !

!

(1)R R

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอรสายการบินไทย

พบกับเจาหนาที่บัตเตอรฟลายทัวร คอยใหการตอนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางสู กรุงมิลาน โดย เที่ยวบินที่ TG 940 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 55 นาที)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2554R (2)R R 07.35 น.!

เที่ยง! ! บายR

กรุงเทพฯ – มิลาน

มิลาน (อิตาลี) – นีซ (ฝรั่งเศส)

เดินทางถึงสนามบิน Malpensa กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและสัมภาระเรียบรอย นำทานเดินทาง สูเมืองนีซ (NICE) เจาของนาม “เฟรนช ริเวียรา” เมืองตากอากาศ ที่หรูหราที่เปนที่รวมของดาราภาพยนตรนักรองตลอดจนบุคคลชั้นสูง และมีชื่อ เสียงของยุโรปและของโลก ในดินแดนฝรั่งเศสตอนใต ที่ไดรับการขนานนามใหเปน เมืองฝาแฝดกับเกาะภูเก็ตของไทย สัมผัสกับเสนทางเลาะทะเลเมดิเตอรเรเนียน ชม บานเรือนสองขางทางที่สรางลดหลั่นตามเชิงเขาในทิวทัศน ที่สวยประทับใจตลอด ระยะเวลาสูหาดริเวียรา รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระใหทานชมหนึ่งในเมืองเกาแกของโลก ที่มีสถาปตยกรรม และโบสถเกาแกที่สวยงามหาดูได ยาก ดวยบรรยากาศที่ผอนคลาย และประวัติศาสตรที่ยาวนานของภูมิภาคนี้ สงผลใหเมืองนี้มี วัฒนธรรมที่โดดเดน นอกเหนือจากวัฒนธรรมฝรั่งเศส ก็ยังสัมผัสไดถึงอิทธิพลที่ไดรับจากชาว

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

อิตาเลียน และคอรซิกา ใหทานผอนคลายอิริยาบถกับความงดงามบนถนน เลียบชายหาดแหลงพักผอนหยอนใจอันเลื่องชื่อ เพราะถึงแมจะไมมีทราย ขาวละเอียด แตความสะอาดและการจัดระเบียบที่ดี ทำใหชายหาดดู สวยงาม นอกจากนี้ทานยังสามารถชอปปงที่เมืองนีซ ซึ่งที่ Cote d'Azur แหงนี้มีครบทุกอยางLa Rue Massena ที่เต็มไปดวยรานแฟชั่น และน้ำหอม หากทานตองการสิ่งที่เนนความเปนฝรั่งเศส หรืออิตาลี ทานก็สามารถเจอ ไดที่ศูนยการคา "Nice Etoile" และ "Galeries Lafayette"

ค่ำ!

!

รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

!

!

นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก

วันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2554R

R

(3)R R

นีซ – คูซิยง – กอรด – แซงคเรมี

เชา! !

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

! !

นำทานออกเดินทางสู หมูบาน ROUSSILLON (คูซิยง) หมูบานคูแฝด GORDES แตมีลักษณะสีสันที่ แตกตางกันชัดเจน เสนทางจะตัดผาน วนอุทยานแหงชาติลูเบรง ในเขต VAUCLUCE มาจากลาติน ที่แปลวา หมูบานที่ใกลชิดกัน เนื่องมาจากในอาณาเขตกวา 3,450 ตาราง กิโลเมตร มีธรรมชาติอันงดงามเชนแมน้ำโรนโอบลอม รวมถึง พื้นที่เชิงเทือกเขาแอลปผสมกับทุงหญาไฮแลนดโดยมีทิวทัศนของ เทือกเขาแซ็งตวิกตัวรซึ่งเปนภูเขาหินสีขาว ขางบนไมมีตนไม ปกคลุมซึ่งมีอิทธิพลกับศิลปนชาวฝรั่งเศสเปนอยางมากเชน เซ ซาน (Paul Cézanne)ไดวาดรูปทิวทัศนไวถึง 60 ภาพ รวมถึงแวน โกะ (Vincent Van Gogh) ก็ไดวาดรูปดอกทานตะวันจากความ งดงามของพืชพรรณดอกไมที่มีตลอดป ทานจะประทับใจกับถนน ชนบทที่เปนถนนทองถิ่นตัดลัดเลาะไปตามทุงหญา ไรองุนเปน ระยะ เพลิดเพลินกับทิวทัศนของหมูบาน 1 ใน 10 ของฝรั่งเศส ที่ ยังคงรักษาอนุรักษวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมโดยเฉพาะการใช สีพาสเทล (สีแดง, สีเหลือง, สีสม) เปนแมสีในการทำบานเรือนและหลังคา ทำใหมีมุมถายรูปมากมาย สลับ กับรานเกไก รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชิมไวนไรองุนระดับ GRAND CRU CLASS นำทานแวะไรองุน ชมการสาธิตการผลิตไวนชั้นเลิสที่มีชื่อเสียง อิสระใหทานไดลองชิมไวนรสเลิศระดับ GRAND CRU CLASS ไดเวลาอันสมควร นำทานออกเดินทางสู หมูบาน กอรด (GORDES) ซึ่งไดรับการ โหวตเปน 1 ใน 10 หมูบานที่สวยที่สุดของฝรั่งเศสตอนใต เนื่องจากตัวหมูบานที่สรางไวบนเนินเขาสูง ใน สไตลเรอเนสซองคทั้งหมูบาน ตั้งแตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนศูนยรวมศิลปนและนักทองเที่ยวทุกมุมโลกที่

เที่ยง! ! บาย!

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

ใฝฝนอยากมาเยือนในความงดงามบนหนาผาที่มีรานคาเกไกขายของโพร วองซ รวมทั้งถายรูปคูกับชารโต นำทานชมโรงงานลาเวนเดอรทองถิ่น ที่นำผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นดอกลาเวนเดอร มาบรรจุในแพ็คเกจ ตางๆ เชน สบู, ครีม, โลชั่น, เครื่องหอมสมุนไพร มากมายละลานตา พรอมใหทานเลือกซื้อทดลองใชอยางจุใจ จากนั้นออกเดินทางผานทุง ดอกลาเวนเดอรที่บานเต็มสุดสายตาเปนสีมวงเขม มวงออน สลับกับ เนินหญาเขียวขจี ซึ่งเปนฤดูสุดทายกอนเก็บเกี่ยวทั้งหมดในวันชาติ ฝรั่งเศส หรือ 14 กรกฎาคม ของทุกป นำทานสู หมูบานแซงคเรมี (ST.REMY) หมูบานชนบทตนทางของเขต COURTRY SIDE ที่มี เอกลักษณโดดเดนจากสมุนไพรตางๆนานาชนิดที่นำมาทำเปนสินคา OTOP ที่ระลึกเปน สบู, ครีมหอม, เทียน, เครื่องสำอาง รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก LA VALLON DE VALRUGUES หรือเทียบเทา สไตลโพรวองซหรูระดับ 5 ดาว กับบรรยากาศและทิวทัศนบนหนาผาที่โอบลอมดวยทุงดอกไมนานาชนิด ใหทานอยูในความทรงจำตราบนานเทานาน

ค่ำ! ! !

TIP FOR TRIP

ในหมูบาน GORDES และหมูบาน ROUSSILLON จะมีมะกอกพื้นเมืองรสชาติที่ตางๆกับที่อื่นรวมถึง รานขายแยมและของแตงบานที่ที่อื่นไมมี คือ จิ้งหรีดกระเบื้อง มีตั้งแตตัวเล็กๆ จนถึงไมบรรทัด ที่ตั้ง เสียงรอง ถาชอบใหซื้อเลย อยาหวังวาเมืองตอไปจะมีขาย รวมถึงสบูกอนกลิ่นลาเวนเดอรและกลิ่น มะกอกเพียง 2 ยูโร วันเสารที่ 11 กรกฎาคม 2554R R เชา!

!

(4)R แซงคเรมี - เอ็กซ ออง โพรวองซ – คานส – โมนาโค – ซานรีโม

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานออกเดินทางสู เมือง เอ็กซ ออง โพรวองช (AIX-EN-PROVENCE) เมืองที่งดงามดวยน้ำพุ ดวยอาคารบานเรือนแบบบาร็อกที่หรูหรา เรียกสั้นๆ ทั่วไปวา “เอ็กซ” เปนเมืองทองเที่ยวที่สำคัญ นำทานชม ยานกูรมิราโบ (COURS MIRABEAU) ถนนสายสำคัญที่สุดของเมือง สองฝากถนนปลูก ตนไมโมรีนตลอดทาง มีน้ำพุประดับถนนเปนระยะๆ แวะจิบกาแฟที่คาเฟตบน ทางเทาริมถนนเกๆ และเดินเลนตามรานที่สวนมากเปนฉากของภาพวาดยุคอิม เพรสชั่นนิสท ไดเวลาสมควรนำทานเดินทางสู เมืองคานส (CANNES) เจาของ นาม เฟรนช ริเวียรา เมืองตากอากาศที่หรูหราบนฝงของ อาวลานาฟูเล ซึ่งไดชื่อ

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

! ! เที่ยง! บาย!

! ! ! !

ค่ำ! !

!

วาเปนเมืองชายทะเลที่มีอากาศอบอุนตลอดป ถึงแมจะเปนฤดูหนาวในราวเดือนสิงหาคมของทุกปมีการจัด เทศกาลภาพยนตนานาชาติ นำทานถายรูปกับสถานที่จัดประกวดเทศกาล ริมทาจอดเรือยอรช อันงดงาม ผานถนนเลียบหาดที่เปนที่ตั้งของ โรงแรมที่บรรดา ดาราทั่วโลก นิยมมาพักผอนตากอากาศ รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางสู ราชรัฐโมนาโค (PRINCIPALITY OF MONACO) เรียกกันทั่วไปวา โมนาโค เปนนคร รัฐในยุโรปตะวันตก ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศฝรั่งเศส ติดกับทะเล เมดิเตอรเรเนียน เปนประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดเปนอันดับสองของโลก และมี ประชากรหนาแนนที่สุดในโลก ประชากรสวนใหญพูดภาษาฝรั่งเศส นำทานชม บริเวณโมนาโควิลล (MONOCO VILLE) หรือตัวเมืองเกาซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาสูง ริมฝงทะเล ที่ราชวงศกรีมัลดิไดมีอำนาจจับจองบริเวณนี้มากวา 700 ป ชมบริเวณ จตุรัสดานหนาพระราชวังพรอมเลือกซื้อของที่ระลึก นำชมวิหารแหงโมนาโค (MONACO CATHEDRAL)สถานที่เก็บพระศพของราชวงศรวมทั้งเจาหญิง เกรซ (พระชายาแหง เจาชายเรนเยที่ 3) อดีตดาราฮอลลีวูด ที่สิ้นพระชนมจาก อุบัติเหตุทางรถยนตเมื่อหลายปกอน จากนั้นนำทานสูย านมอนติคารโล (Monte Carlo) เพื่อสัมผัสเมืองใหมของโมนาโครวมทั้งทานอาจทดลองเสี่ยงโชคทั้งใน มอนติคารโลคาสิโนที่เลิศหรู ดุจพระราชวังหรือสนุกกับอเมริกันคาสิโนที่ทันสมัยไดเวลาสมควรนำทานเดินทางสู สู เมืองซานรีโม (SANREMO) เมืองตากอากาศบนชายฝงริเวียรา อิตาลี ที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก

วันอาทิตยที่ 12 กรกฎาคม 2554R เชา!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

R

(5)R ซานริโม – เจนัว – ทัสคานี – VILLA OLMI RESORT

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู เมืองเจนัว (Genoa) เมืองทาการพาณิชยทางทะเลที่สำคัญทาง ตอนเหนือของอิตาลีและของโลกมาจนถึงปจจุบัน เปนหนึ่งในเมืองใหญที่สุดขอ งอิตาลี่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ นำทานเดินเที่ยวเมืองเกาที่มีกำแพงเมืองที่ตั้ง ตระหงานมาตั้งแตยุคกลาง ตึกแบบโรมันตางๆที่มีอายุกวา 500 ป เมืองนี้ยังเปน บานเกิดของนักเดินเรือเลื่องชื่อคือ คริสโตเฟอร โคลัมบัส (Christopher Columbus ) เปนบุคคลแรกที่คนพบทวีปอเมริกาอีกดวย เที่ยง! !

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.! บายR

ค่ำ!

นำทานออกเดินทาง เสนทางชนบท สูแควนทัสคานี (TUSCANY) แควนแหงยุคฟนฟูศิลปวิทยา หรือ ยุคเรอเนสซองซ แควนซึ่งอดีต และปจจุบันผสานเขาดวยกันอยางพอดี เปนแควนที่มีสวนในการ ผลิตผลงานของจิตรกรเอกระดับโลกหลายคน เชน ซานโดร บอต ติเชลลี, ไมเคิล แองเจโล, เลโอนารโด ดา วินชี แวะถายรูปกับฝูง แกะ สลับกับ HAY หรือหญาแฝกที่มวนรอเก็บ อันเปนภาพ สัญลักษณของทัสคานี นำทานเดินทางเขาสูที่พัก VILLA OLMI RESORT HOTEL หรือเทียบเทา Via Degli Olmi 4/8 Bagno a Ripoli , Florence,Tuscany . Tel: 39 055 637710 / Fax : 39 055 63771600 รีสอรทสุดคลาสสิคระดับ 5 ดาว ในสไตล แบบ TRADITION TUSCAN ขนานแท ทามกลางทุงหญาและไรองุนแหงเมืองฟลอเรนซ ใหทานไดสัมผัส กับบรรยากาศสบายๆ เหมาะแกการพักผอนสดชื่นดวยสีเขียวของตนไมใน ฤดูใบไมผลิ !

รับประทาน อาหารค่ำ ที่ Villa ในแบบ Set Deluxe Menu พรอมไวนทัสคานีทองถิ่น

วันจันทรที่ 13 กรกฎาคม 2554R เชา! !

เที่ยง! บาย!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

!

(6)R R

VILLA OLMI RESORT – มิลาน

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู กรุงมิลาน แควนลอมบาดี หนึ่งในแควนที่ไดชื่อวา มั่งคั่งที่สุด และมีชื่อเสียงทางดานการคา เปนศูนยกลางการจัดแสดง สินคาของประเทศอิตาลี มีพรมแดนติดกับประเทศสวิตเซอรแลนด ชื่อแควนถูกตั้งตามชาวบาบาเรียนที่รุกรานอิตาลีในศตวรรษที่ 6 เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนสองขางทางที่ตัดเลียบภูเขาไปตามแนวทะเล เมดิเตอรเรเนียนอันงดงามสลับกับลอดอุโมงคที่ทานจะเพลินตาเพลิน ใจตลอดทาง รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทาน ชม มหาวิหารดูโอโม (DUOMO) แหงเมืองมิลาน ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยูใจกลางเมืองอัน งดงามและยิ่งใหญที่สุดเปนอันดับสามของโลก รองจากมหาวิหารแหงเมืองเซบียา ในประเทศสเปน กลาว กันวาในวันที่อากาศดี สามารถมองเห็นเทือกเขาแอลปที่อยูหางออกไปนับสิบๆกิโลเมตรได จากนั้นผานชม

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

CASTELLO SFORZESCO ปราสาทโบราณที่เดิมเปนปอมสำคัญที่ชื่อ ปอม VISCONTI และบูรณะขึ้น ใหมใหเปนปราสาทโดย FRANCESCO SFORZA ในศตวรรษที่ 15 ปจจุบันนี้เปนพิพิธภัณฑที่เก็บผลงาน ทางศิลปะชิ้นเอกที่ตระกูล SFORZA เก็บรวบรวมและรักษาติดตอกันมาหลายชั่วอายุคนและนำทานไปยัง THE GALLERIA มีเวลาไดลิ้มลองกาแฟที่ IL SALOTTO ที่ชาวเมืองมิลานยกยองวาเปนกาแฟที่ดีที่สุดใน เมือง และ LA SCALA โรงอุปรากรที่ใหญที่สุดในโลกที่สรางในศตวรรษที่ 19 รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ค่ำ!

!

!

นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2554R เชา! ! ! ! ! !

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

! ! ! ! ! !

14.05 น.R

มิลาน – กรุงเทพฯ

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย ในยานชอปปงชั้นนำ ถนน นโปเลียน ที่เปนที่ตั้งของรานขายสินคา หลากหลายแบรนด ไมวาจะเปน ARMANI, PRADA, GUCCI, LOUIS VUITTON ฯลฯ สำหรับทานที่ ไมชอบชอปปง ก็สามารถหารานอาหารเกๆ นั่งชมบรรยากาศเมืองมิลาน หรือเดินเที่ยวชมสถาปตยกรรม งดงามของเมืองมิลานไดตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควร นำทานเดินทางสูสนามบิน กรุงมิลาน

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 50 นาที)

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2554R 05.55 น.!

(7)R R

R

(8)R R

กรุงเทพฯ

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ********************************************************

หมายเหตุ D

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องมาจาก เหตุสุดวิสัย อาทิเชน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ความลาชาหรือยกเลิกของสายการบิน

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.! อัตราทานละ ผูใหญ พักหองคูราคาทานละ ! ! เด็กอายุไมเกิน 12 ป! ! ! พักหองเดี่ยวเพิ่มทานละ! !

!

! !

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

! ! !

บาท ! บาท ! (พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน) บาท

อัตรานี้รวม -

ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป - กลับตามรายการ ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ คาใชจายในตางประเทศ: คาที่พักตลอดการเดินทาง, คาอาหารตามที่ระบุไวในรายการ คาพาหนะในระหวางนำเที่ยวทั้งหมด - คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ คาธรรมเนียมวีซาทุกประเทศ คาทิป และคาบริการในการเคลื่อนยายสัมภาระและกระเปาเดินทาง รวมถึงทิปพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโรตอทานตอวัน คาบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศกคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง ภาษีมูลคาเพิ่ม (จากคาบริการ) 7% คาน้ำหนักกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม (กรณีหากสายการบินเรียกเก็บคาน้ำหนักกระเปาสวนเกิน ทางเจาของยินดีรับผิดชอบ เอง) - คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง ทานละ 1,500,000 บาท

ไมรวม

- คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง - คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท ฯลฯ

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 2 เดือน และยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา พรอมเงินมัดจำทานละ 20,000 บาท สวนที่เหลือชำระในวัน ประชุมประมาณ 14 วันกอนเดินทาง 2. กรณีที่ทานไมสามารถเดินทางไปพรอมคณะไดดวยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯจำเปนตองเก็บคาใชจายในสวนที่ทานชำระไว ตามระยะเวลา และจำนวนเงินดังนี้ ! 2.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง ! ! 15 - 30 ! วัน ! เก็บ ! มัดจำทั้งหมด ! 2.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง ! 11-15 ! วัน ! เก็บ ! 25% ของราคาทัวร ! 2.3 ยกเลิกกอนการเดินทาง ! 4- 10 วัน ! เก็บ ! 50% ของราคาทัวร ! 2.4 ยกเลิกกอนการเดินทาง ! 1- 3 วัน ! เก็บ ! 100% ของราคาทัวร 3. กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมในรายการใดรายการหนึ่งตามโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และไมสามารถเรียกรองคา ชดเชยในสวนนั้นๆได 4. กรณีที่ทานถูกปฏิเสธหามเขาประเทศนั้นๆ ถือวาเปนเหตุผลของแตละประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไมคืนคาใชจายทั้งหมด 5. . กรณีที่ทานไดตกลงชำระคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง บริษัทฯ ถือวาทานไดรับทราบและยอมรับในรายละเอียด ของการเดินทางรวมถึง สายการบิน, โรงแรม, อาหาร, สถานที่เที่ยวครบถวน โดยยืนยันที่จะไมนำพามาเผยแพรหรือแจงตอบุคคลหรือสถานที่ใด ในทางเสียหายกับ บริษัทบัตเตอรฟลายทัวร

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

หลักฐานประกอบการยื่นวีซาประเทศฝรั่งเศส 1.! !

หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไปพรอมสำเนา ถามีหนาตออายุหรือ แกไขชื่อใหถายสำเนามาดวย กรณีหนังสือเดินทางเปนแบบรุนใหมลาสุด ตองมีหนังสือเดินทางเลมเกาใหยื่นประกอบดวย 2.! รูปถายสี หนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ 3.! สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบาน พรอมหมายเลขโทรศัพยบานและมือถือ 4! สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่สมรสแลว) /สำเนาใบหยา (กรณีมีการหยาราง) 5.จดหมายรับรองการทำงานตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษ (ระบุชื่อ ตำแหนง คาจางรายเดือน และสิทธิ์การลา) ! กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย พรอมตัวจริง และหลักฐานการชำระภาษี 6.! หลักฐานการเงินของผูยื่นขอวีซา (กรณีมีผูรับรองการเงิน ใหยื่นเอกสารหลักฐานการเงิน ของผูรับรอง ตางหาก) ! ใชเอกสารดังตอไปนี้ 6.1! สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ UPDATE ยอนหลัง 6 เดือน 1 ชุด 6.2 ! จดหมายรับรองการเงินจากธนาคารตัวจริงฉบับภาษาอังกฤษ!! บัญชีสวนตัว 6.3! สมุดเงินฝากตัวจริง UPDATE ยอนหลัง 6 เดือน (บัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจําเท่านั้น สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน) 7.! กรณีนักเรียน/นักศึกษา ตองมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริงภาษาอังกฤษ 8.! เด็กอายุต่ำกวา 20 ป ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางจากบิดามารดา ซึ่งที่วาการเขตหรือ อำเภอออกให พรอมสำเนาสูติบัตร

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net

ProvenceTuscany  

โพรวองซ ลาเวนเดอร – เมดิเตอรเรเนียน ริเวียรา – ทัสคานี อิตาลี 8 วัน Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha...

ProvenceTuscany  

โพรวองซ ลาเวนเดอร – เมดิเตอรเรเนียน ริเวียรา – ทัสคานี อิตาลี 8 วัน Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha...

Advertisement