Page 1

Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

Spring Time ฤดูใบไมผลิ

แกรนด โพรวองซฝรั่งเศส –ทัสคานีอิตาลี 9 วัน ฝรั่งเศสใต – โมนาโค – อิตาลี มิลาน – นีซ –คานส- มารกเซย- อารล– แซงคเรมี่ – คูซิยง – กอรด –เอ็กซ ออง โพรวองซ – โมนาโค –เจนัว –ฟลอเรนซ –เซียนา- โรม !

- บินตรงไปกลับโดยสายการบินไทย เขามิลาน ออกโรม - เทีย่ วหมูบานชนบทในเขตโพรวองซ และทะเลเมดิเตอรเรเนียนจนถึงทัสคานีสัมผัสอาหารทองถิ่นหลาก -

! ! -

! -

หลายสไตลและ Wine testing บนเสนทางที่บัตเตอรฟลายทัวรไดบรรจงเลือกสรรจนเปนเสนทางยอด นิยมในปจจุบัน พักโรงแรมระดับ Small Luxury hotel ในสไตลโพรวองซแทๆที่ Le Vallon de valrugues (www.vallondevalrugues.com) และแบบทัสคานีแทๆที่ Villa Olmi Tuscany ( www.villaolmiresort.com) พักผอนอยางหรูหรามีสไตลกับโรงแรม Deluxe ระดับ 5 ดาว ที่ Hermitage Monaco Hotel ( www.hotelhermitagemontecarlo.com) เพิ่มเที่ยวเมืองเซียนา ที่ถายทำภาพยนตรเจมส บอนด เที่ยวแบบชำนาญและรูจริงเชิญชมรายละเอียดบรรยากาศจริงที่บริษัทฯ หรือ www.butterflytour.net อาหารพื้นเมืองในแตละอำเภอเปนสวนใหญในระดับเชฟทองถิ่นปรุงแตงอยางพิถีพิถัน อิ่มอรอยกับสัดสวนที่เปนอาหารพื้นเมืองตออาหารจีน 80 / 20 เที่ยวแบบเจาะลึกสไตลบัตเตอรฟลาย กับมัคคุเทศกประจำบริษัทที่เชี่ยวชาญและชำนาญพรอมรับใช อยางใกลชิด ไมใชไกด Freelance หรือสงรวมกับทัวรที่อื่นๆ บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

ผูใหญราคาทานละ 129,000 บาท เด็กราคาทานละ 124,000 บาท พิเศษสุด! สำรองที่นั่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 ลดทันที ทานละ 5,000 บาท ผูใหญเหลือเพียง ทานละ 124,000 บาท เด็กเหลือเพียงทานละ 119,000 บาท กำหนดการเดินทาง 08-16 เมษายน 2556 สำรองที่ 02–184–6633 นอกเวลาทำการ 086–399–1083, 089–140–4640

เคล็ดลับในการเลือกซื้อทัวรชวงเทศกาล เนื่องจากในชวงเทศกาลตางๆผูทองเที่ยวจะพบกับปญหาจากบริษัททัวรที่แอบแฝงมาขายโดยอาศัยราคาและรายการจูงใจ มาโดยตลอด ทำใหผูทองเที่ยวตองประสพกับความผิดหวังและเที่ยวไมคุมคา บัตเตอรฟลายทัวรขอเรียนแนะนำทานใน การเลือกตามความคุมคาและราคาเปรียบเทียบเริ่มจากเลือกจากงบประมาณที่ตัวเองตั้งไว จากนั้นนำรายการหลายๆแหง มาเทียบดังนี้ - มีที่นั่งเครื่องบินตามที่แจงหรือไม ไมใชมาเปลี่ยนทีหลัง ใกลๆวันเดินทาง - เครื่องบินบินตรงหรือแวะเปลี่ยนเครื่องหลายที่ ( อันนี้เลือกตามงบประมาณ) - รายชื่อโรงแรมตองยืนยันกอนการเดินทางและรับไดวาเปนคุณภาพเดียวกันหรือที่เดียวกันกับที่โฆษณาไว ตลอดจน ระดับเดียวกันทุกคืน มิใชแคคืนเดียว - คุณภาพอาหารที่มีเมนูเปลี่ยนแปลงไมใหซ้ำกันทุกมื้อ หรือแบบเดียวกันตลอดการเดินทาง มีปริมาณเพียงพอและ รสชาติที่ดีและมีอาหารทองถิ่นหรือการแสดงใหไดอรรถรสบาง - รายการสถานที่ทองเที่ยวทีต่ องเสียเงิน ไดรวมไวใหแลวอยางชัดเจน ไมเก็บเพิ่มเติม - รายการทองเที่ยวในแตละวัน เปนไปไดในการนั่งรถ ไมใชออกเดินทางแตเชามืดถึงโรงแรมดึกทุกค่ำคืน (อันนี้แลวแต ความชอบ บางทานชอบนั่งรถชมวิวทั้งวัน) หากไมแนใจใหซักถามกับบริษัททัวรใหชัดเจนถึงรายการแตละวัน - ขอสำคัญในการเลือกใชหัวหนาทัวรประจำบริษัทที่มีคุณภาพ สามารถตัดสินใจได มิใชฟรีแลนซใครก็ไดที่มานั่งประจำ รถ ไมอธิบายหรือสันทนาการใดๆทั้งสิ้น - สถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญ ควรมีไกดทองถิ่นที่มีใบอนุญาตในแตละเมืองอยางถูกตอง - เลือกใชบริษัทฯที่มีชื่อเสียงเปดมานาน หรือชำนาญในเสนทางก็ชวยไดบางในหลักใหญและเปนบริษัทฯที่ ขึ้นทะเบียนกับ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยอยางถูกตอง - มีประกันอุบัติเหตุตั้งแตวันเดินทางจนกลับอยางครบถวน - สวนแตกตางที่เปนตัวเลือกทำใหราคาสูงขึ้น เชน คาทิป คาบริการยกกระเปาตามสนามบินหรือโรงแรม คาเครื่องดื่ม ประจำวัน คาแสดงโชวตางๆ ทัวรระดับสูงนอกจากจะรวมไวใหแลวยังมีเพิ่มในวาระพิเศษตางๆ อาทิเชนของขวัญ ครบรอบวันเกิด วันแตงงาน การเลือกใชเงินในการทองเที่ยวแตละครั้ง ยอมตองการความประทับใจและคุมคา หากทานไดเลือกตาม ขั้นตนนี้ บัตเตอรฟลายทัวร เชื่อวาการเดินทางครั้งนี้จะมีความหมายและสมดังใจแนนอนครับ

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

ฝรั่งเศส เมดิเตอรเรเนียน–โพรวองซ & อิตาลี ทัสคานี ริเวียรา 9 วัน ( PROVENCE & THE COTE D’AZUR & TUSCANY )

มิลาน – นีซ – หมูบาน ROUSSILLON (คูซิยง) – หมูบาน GORDES (กอรด) หมูบาน ST. REMY – อุทยานแหงชาติ ลูเบรง (LUBERON) – เอ็กซ ออง โพรวองซ – คานส โมนาโค – เจนัวร – VILLA OLMI RESORT – เซียนา – โรม

กำหนดการเดินทาง

08-16 เมษายน 2556 วันจันทรที่ 08 เมษายน 2556 21.00 น.]] ] ] ] ] 00.40 น.]] ] ]

M

(1)M

กรุงเทพฯ – มิลาน

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอรสายการบินไทย (TG) พบกับเจาหนาที่บัตเตอรฟลายทัวรคอยใหการตอนรับและอำนวยความสะดวก อิสระใหทานชอปปงสินคาปลอดภาษีกอนออกเดินทาง ณ KING POWER ออกเดินทางสู เมืองมิลาน โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 940 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 55 นาที)

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993 วันอังคารที่ 09 เมษายน 2556 07.35 น.] ] ]

(2)M

มิลาน – นีซ (ฝรั่งเศส)

เดินทางถึงสนามบิน Malpensa เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง) ผานพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและสัมภาระ นำทานเที่ยวชม เมืองมิลาน (Milan) หรือที่คนอิตาเลียนเรียกวา มิลาโน (Milano) เปนเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแขงกับปารีสในประเทศ ฝรั่งเศส เปนศูนยกลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาด เฟรสโกที่มีชื่อเสียงโดง รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางสู เมืองนีซ (NICE) เจาของนาม เฟรนช ริเวียราเมืองตาก อากาศที่หรูหราที่เปนที่รวมของดาราภาพยนตรนักรองตลอดจนบุคคลชั้น สูง และมีชื่อเสียงของยุโรป และของโลกในดินแดนฝรั่งเศสตอนใตที่ไดรับ การขนานนามใหเปนเมืองฝาแฝดกับเกาะภูเก็ตของไทย สัมผัสกับเสนทาง เลาะทะเลเมดิเตอรเรเนียน ชมบานเรือนสองขางทางที่สรางลดหลั่นตาม เชิงเขาในทิวทัศน ที่สวยประทับใจตลอดระยะเวลาสูหาดริเวียรา รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารฝรั่งเศส นำทานเขาสูที่พักโรงแรม B4 Nice Plaza หรือเทียบเทา ใจกลางยานชอปปง

เที่ยง] ] บาย]

ค่ำ ] ]

M

] ]

TIP FOR TRIP

TIP FOR TRIP

!

“เครป” ของหวานรสละมุนอันเลื่องชื่อ สามารถเดินจากโรงแรมเพียงไมกี่กาวก็จะไดลองชิม ที่ราน“PINOCCHIO” ของเมืองนีซ ถือไดวาแปง หอมและสั่งราดชอคโกแลตบนกลวยหอมอันเปน สูตรดั้งเดิมของราน

L’OCCITANE เปนแบรนดเครื่องสำอาง

ของโพรวองซที่โดงดังมาก โดยมีรานใหญอยูที่เมืองนีซ ใกลๆกับโรงแรม LE MERIDIEN ในราคาไมแตกตาง จากในเมืองชนบท และสามารถทำภาษี คืนได

M

] ]

วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เชา ]

]

เที่ยง] ]

(3)

นีซ – คานส CANNES – มารกเซย MARSEILLE

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู เมืองคานส (CANNES) ชม เมืองเจาของนาม เฟรนช ริเวียรา เมืองตากอากาศที่หรูหรา]บนฝงของอาวลานาฟูเล ซึ่งไดชื่อวา เปนเมืองชายทะเลที่มีอากาศอบอุนตลอดป ถึงแมจะเปนฤดูหนาวในราว เดือนสิงหาคมของทุกปมีการจัดเทศกาลภาพยนตรนานาชาติ นำทานถาย รูปกับสถานที่จัดงานริมทาจอดเรือยอรชอันงดงาม ผานถนนเลียบหาดที่ เป น ที ่ ต ั ้ ง ของโรงแรมที ่ บ รรดาดาราทั ่ ว โลกนิ ย มมาพั ก ผ อ น พร อ ม เพลิดเพลินกับการชอปปง รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993 บาย]

ค่ำ ]

]

นำทานเดินทางสู เมืองมารกเซย (Marseille) เปนเมืองที่ สองของฝรั่งเศส มีอากาศบริสุทธิ์ เหมาะสำหรับ การทอง เที่ยวพักผอนตากอากาศ และเปนเมืองทาทางการคาและ เศรษฐกิจของฝรั่งเศส แตยัง คงไวซึ่งการอนุรักษวัฒนธรรม และศิลปะอันงดงาม นำทานเที่ยวชม NOTRE DAME DE LA GARDE โบสถประจำเมืองขนาดใหญที่สามารถมองเห็นไดในระยะไกล ชาวประมงในสมัยกอนนิยม นำเรือของตนมาเจิมและรับพรที่โบสถนี้ ทานยังสามารถชมแบบจำลองของเรือที่แขวนเรียงรายอยูตาม ผนัง จากโบสถสามารถมองเห็นภาพมุมกวางที่งดงามของเมืองไดอีกดวย จากนั้นนำทานชมวิถีชีวิตชาว ประมงที่ Vieux Port ทาเรือเกาแกของชาวมารกแซย แวะชม Longchamps Palace อนุสาวรียที่สรางขึ้น เพื่อใหเห็นถึงความสำคัญของน้ำในเมืองมารกแซย รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก Radisson Blu Hotel Marseille หรือเทียบเทา

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 เชา ] ]

]

เที่ยง] ] บาย]

ค่ำ ] ]

]

!

(4)M มารกแซย – อารล (ARLES)- หมูบาน ST.REMY – หมูบานกอรด (GORDES) – หมูบาน ST.REMY

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู เมืองอารล (ARLES) เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปดวย มนตเสนห แหงภาพวาดยุคอิมเพรสชั่นนิส เหมือนบานหลังใหญ ของนักวาดภาพที่ม]ี ชื่อเสียง อยาง VAN GOGH ที่ไดใช ชีวิตชวงหนึ่งพักอาศัยอยูที่เมืองนี้ดวยความหลงใหลในเสนหของ เมือง พาทานเดินลัดเลาะตามซอยเล็กๆ เขาไปในตัวหมูบาน ผาน บานเรือนชาวบาน Les Arlésiens ("อากเคอะ-เล-เซียง) ที่]ย ั ง ค ง รักษาความเกาแกแตสวยงาม ชม ARENES สนามกีฬาที่สรางขึ้น ในยุคจักรวรรดิโรมัน ชม Espace Van Gogh สวนสวยที่เปนหนึ่งในภาพวาดของแวนโกะ ชมที่วา การเมือง PLACE DE LA RÉPUBLIQUE ดานหนามีลานน้ำพุและเสาโรมัน ที่ในอดีตเคยเปนทางเดินและ พักรถมาปจจุบันเปนเหมือนจุดนัดพบของคนเมืองและนักทองเที่ยวที่แวะเวียนมาถายรูปกับลานน้ำพุแหงนี้ ไดเวลาอันสมควรนำทุกทานเดินทางสู หมูบาน ST.REMY รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเปนอบซอสสมอันลื่อชื่อ นำทานออกเดินทางสู หมูบาน กอรด (GORDES) ซึ่งไดรับการ โหวตเปน 1 ใน 10 หมูบานที่สวยที่สุดของฝรั่งเศสตอนใต เนื่องจากตัวหมูบานที่สรางไวบนเนินเขาสูง ในสไตลเรอเนสซองค ทั้งหมูบาน ตั้งแตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนศูนยรวมศิลปนและ นักทองเที่ยวทุกมุมโลกที่ใฝฝนอยากมาเยือนในความงดงามบน หนาผา]ที่มีรานคาเกไกขายของโพรวองซ รวมทั้งถายรูปคูกับ ชารโต ไดเวลาอันสมควรนำทานเดินกลับ หมูบาน ST.REMY หมูบานชนบทตนทางของเขต COURTRY SIDE ที่มีเอกลักษณ โดดเด น จากสมุ น ไพรต า งๆ นานาชนิ ด ที ่ น ำมาทำเป น สิ น ค า OTOP ที่ระลึกเปน สบู, ครีมหอม, เทียน, เครื่องสำอาง รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993 TIP FOR TRIP

! ผาปูโตะลายโพรวองซ (ลายมะกอก, ลายดอกไมปา, สีสมเหลืองผืน โตๆ) ที่โตะเหลี่ยมและโตะกลม ตามชนบทจะราคาถูกที่สุด ในเมือง เอ็กซ ออง โพรวองซ จะมีรานใหญแบบมากที่สุด แตราคาคอนขางสูง

วันศุกรที่ 12 เมษายน 2556 เชา ]

]

เที่ยง] บาย]

]

ค่ำ ] ]

] ]

TIP FOR TRIP

! ในถนน WINE ROUTE แหลงปลูกองุนทำไวนหลายสิบ ชาโต และไวน ในแตละแหงมีมาตรฐาน ระดับ A.O.C. หรือระดับ ประกวดทุกแหงราคาถูก และเหมาะสมที่จะซื้อเปนของฝาก

(5)Mหมูบาน ST. REMY - เอ็กซ ออง โพรวองซ – โมนาโค มอนติ คาโร

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานออกเดินทางสู เมือง เอ็กซ ออง โพรวองช (AIX-EN-PROVENCE) เมืองที่งดงามดวยน้ำพุ ดวยอาคารบานเรือนแบบบาโรกที่หรูหรา เรียกสั้นๆ ทั่วไปวา “เอ็กซ” เปนเมืองทองเที่ยวที่สำคัญ ชมยาน กูรมิราโบ (COURS MIRABEAU) ถนนสายสำคัญที่สุดของเมือง สองฝากถนนปลูกตนไมโมรีน ตลอดทาง มีน้ำพุประดับถนนเปนระยะๆ แวะจิบกาแฟที่คาเฟบนทางเทาริม ถนนเกๆ และเดินเลนตามรานที่สวนมากเปนฉากของภาพวาดยุคอิมเพรส ชั่นนิสท แวะชม CATHEDRALE ST. SAUVEUR โบสถนิกายโรมันคาธอริกที่เกาแก รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางสู เมืองโมนาโค ราชรัฐโมนาโค เรียกกันทั่วไปวา โมนาโก เปนนครรัฐในยุโรปตะวันตก ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศฝรั่งเศส ติดกับ ทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดเปนอันดับสองของโลก และมีประชากรหนาแนนที่สุดในโลก ประชากรสวนใหญพูดภาษาฝรั่งเศส นำทานชมบริเวณ โมนาโควิลล (MONOCO VILLE) หรือตัวเมืองเกา ตั้งอยู บนเนินเขาสูงริมฝงทะเลที่ราชวงศกรีมัลดิไดมีอำนาจจับจองบริเวณนี้มากวา 700 ป ชมบริเวณจัตุรัสดานหนาพระราชวัง พรอมเลือกซื้อของที่ระลึก นำ ชม วิหารแหงโมนาโค (MONACO CATHEDRAL) สถานที่เก็บพระศพของ ราชวงศ รวมทั้งเจาหญิงเกรซ (พระชายาแหงเจาชายเรนเย ที่ 3) อดีตดาราฮอลลีวูด ที่สิ้นพระชนมจาก อุบัติเหตุทางรถยนตเมื่อหลายปกอน จากนั้นนำทานสูย านมอนติคารโล (MONTE CARLO) เพื่อสัมผัส เมืองใหมของโมนาโค รวมทั้งทานอาจทดลองเสี่ยงโชคทั้งใน มอนติ คารโล คาสิโนที่เลิศหรูดุจพระราชวัง หรือสนุกกับอเมริกันคาสิโนที่ทันสมัยรวมถึงสนามแขงรถอันโดงดัง รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก Hotel Hermitage หรือเทียบเทา

TIP FOR TRIP

! รานกาแฟกวา 200 ป (เปด ค.ศ. 1752) ที่นานั่งมากๆ ชื่อราน “LES DEUX GARCONS” อยูกอนถึงอนุสาวรีย ดานกษัตริยเรอเน 100 เมตร บนถนน COURS MIRABEAU ที่รถทัวรไปจอด แหงเมือง AIX EN PROVENCE แบบฉบับบรรพบุรุษกาแฟดั้งเดิม กับนั่งชมผูคน และ ศิลปนมากมายก็เพลิดเพลินไดสำหรับคนเบื่อชอปปง

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993 วันเสารที่ 13 เมษายน 2556 เชา ]

]

เที่ยง] ] บาย]

ค่ำ ]

]

] ]

(6)M โมนาโค – เจนัว – VILLA OLMI

!

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู เมืองเจนัว (Genoa) เมืองทาการพาณิชยทางทะเลที่ สำคัญ ทางตอนเหนือของอิตาลีและของโลกมาจนถึงปจจุบัน เปนหนึ่งใน เมืองใหญที่สุดของอิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ นำทานเดินเที่ยว เมืองเกาที่มีกำแพงเมืองที่ตั้งตระหงานมาตั้งแตยุคกลาง ตึกแบบโรมัน ตางๆที่มีอายุกวา 500 ป เมืองนี้ยังเปนบานเกิดของนักเดินเรือเลื่องชื่อ คือ คริสโตเฟอร โคลัมบัส (CHRISTOPHER COLUMBUS) เปน บุคคลแรกที่คนพบทวีอเมริกา รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานออกเดินทางสูแควนทัสคานี เขาสูเมืองFlorence ลัดเลาะไปตามทิวทัศนที่งดงามสู เสนทางชนบท สลับกับ HAY หรือหญาแฝก อันเปนภาพสัญลักษณของทัสคานี ทานอาจเห็นกลุมตนไซเปรส ซึ่งเปนวิว แทๆของทัสคานี ที่เหมือนเปนเครื่องหมายการคา ของวิวชนบท นำทานเดินทางเขาสูที่พัก VILLA OLMI RESORT HOTEL หรือเทียบเทา VIA DEGLI OLMI 4/8 BAGNO A RIPOLI , FLORENCE, TUSCANY. TEL: 39 055 637710 / FAX : 39 055 63771600 รีสอรทสุดคลาสสิคระดับ 5 ดาว ในสไตล แบบ TRADITION TUSCAN ขนานแท ทามกลางทุงหญาและ ไรองุนแหงเมืองฟลอเรนซ ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆ เหมาะแกการพักผอน สดชื่นดวยสีเขียว ของตนไมในฤดูใบไมผลิ รับประทาน อาหารค่ำ ที่ VILLA ในแบบ SET DELUXE MENU พรอมไวนทัสคานีทองถิ่น

TIP FOR TRIP

! BRUSCHETTA (บรูส-เชส-ตะ) ขนมปงปงเรียกน้ำยอยชั้นเลิศของทัสคานี ลอง สั่งหนามะเขือเทศ มวนหอดวยตับบดและ มะกอก ทานแลวจะรูสึกสดชื่นขึ้นมาทันที

วันอาทิตยที่ 14 เมษายน 2556 เชา ]

!

]

!

(7)M

VILLA OLMI – เซียนา – โรม

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู เมืองเซียนา(SIENA) ในยุกลางเซียนาเปนเมืองคูแขงของฟลอเรนซ ที่มีชื่อเสียงทางศิลปะ และสถาปตยกรรมใจกลางเมืองเกาของเซียนาไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโก ใหขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ. 1995 ชมเมืองเซียนา ที่มีจัตุรัสสวย ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก คือ จัตุรัส DEL CAMPO ที่เปนฉากใน ภาพยนตรเจมส บอนด 007 ตอนควอนตัม ออฟ โซเลส (QUANTUM OF SOLACE) และใชเปนสถานที่จัดเทศกาลแขงมา PALIO งานใหญประจำปของ เซียนา รวมถึง โบสถดูโอโม (DUOMO) ที่ทำจากหินออนสีชมพูอันยิ่งใหญ สรางตั้งแตป ค.ศ.1136 จนถึง ป 1382 ถือไดวาเปนโบสถที่สวยที่สุด หนึ่งใน ทั้งหมดของอิตาลี อิสระใหทานซื้อของที่ระลึกในยานชอปปงของ OLD TOWN

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993 เที่ยง] ] บาย]

ค่ำ ]

!

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางสู กรุงโรม (ROME) ศูนยกลางประวัตศาสตร ศิลปะ สถาปตยกรรมที่ยิ่งใหญของโลก เมืองหลวงของ แควนลาซิโอ (LAZIO) แควนเกาแกกวา 6,000 ป ที่ถูกปรับเปลี่ยนภูมิประเทศโดยการระเบิด อยางรุนแรงของภูเขาไฟ แตลาวาก็ทำใหดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะแก การเพาะปลูกพืช ภูเขาไฟยังกอใหเกิดทะเลสาบและน้ำพุรอนหลายแหง รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูที่โรงแรมที่พัก Visconti Palace หรือเทียบเทา

]

!

วันจันทรที่ 15 เมษายน 2556 เชา ] ] ] ] 13.35 น.] ] ]

M

(8)M โรม – กรุงเทพฯ

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก ไดเวลาสมควร นำทานเดินทางสูสนามบินสนามบินฟอูมิชิโน ลีโอนารโด ดาวินชี กรุงโรม ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 945 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 40 นาที)

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2556 05.35 น.]]

!

! !

(9)! !

กรุงเทพฯ

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ *******************************************************************************

หมายเหตุ ! ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องมาจาก เหตุสุดวิสัย อาทิเชน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ความลาชาหรือยกเลิกของสายการบิน

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993 อัตราทานละ พักหองคูราคาทานละ ] 129,000]] เด็กอายุไมเกิน 12 ป] ] 124,000 ]] พักหองเดี่ยวเพิ่มทานละ] ] 27,000] ] อัตรานี้รวม

บาท ] บาท ] (พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน) บาท

- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป – กลับตามรายการ ***การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ STAR ALLIANCE ได 50% หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิ์ของสายการบินเทานั่น*** - คาธรรมเนียมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ***คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจงคาธรรมเนียม ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2555 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลังถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว*** - คาใชจายในตางประเทศ: คาที่พักตลอดการเดินทาง, คาอาหารตามที่ระบุไวในรายการ - คาพาหนะในระหวางนำเที่ยวทั้งหมด - คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ - คาธรรมเนียมวีซาประเทศตางๆ - คาทิป และคาบริการในการเคลื่อนยายสัมภาระและกระเปาเดินทาง รวมถึงทิปพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโรตอทานตอวัน - คาบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศกคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง - ภาษีมูลคาเพิ่ม (จากคาบริการ) 7% - คาน้ำหนักกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม (กรณีหากสายการบินเรียกเก็บคาน้ำหนักกระเปาสวนเกิน ทางเจาของยินดีรับผิดชอบ เอง) - คาประกันการเดินทางของบริษัท บริษัท นิวแฮมพเชอรอินชัวรันส การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลไมเกิน 1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตาง ประเทศไม เกิน 100,000 บาท หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระ และเที่ยวบินกรุณา สอบถามจากเจาหนาที่ ไมรวม - คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง - คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท ฯลฯ ระเบียบการสำรองที่นั่ง 1. สำรองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 2 เดือน และยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา พรอมเงินมัดจำทานละ 20,000 บาท สวนที่เหลือชำระในวันประชุมประมาณ 14 วัน กอนเดินทาง 2. กรณีที่ทานไมสามารถเดินทางไปพรอมคณะไดดวยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯจำเปนตองเก็บคาใชจายในสวนที่ทานชำระไว ตามระยะเวลาและจำนวนเงินดังนี้ (ในชวงเทศกาล) ] 2.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง] ] 15-30] วัน ] เก็บ ] มัดจำทั้งหมด ] 2.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง] ] 8 -15] วัน] เก็บ ] 50% ของราคาทัวร ] 2.3 ยกเลิกกอนการเดินทาง] ] 1 - 7] วัน ] เก็บ ] 100% ของราคาทัวร 3. กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมในรายการใดรายการหนึ่งตามโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และไมสามารถเรียกรองคาชดเชยในสวนนั้นๆได 4. กรณีที่ทานถูกปฏิเสธหามเขาประเทศนั้นๆ ถือวาเปนเหตุผลของแตละประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย ทั้งหมด 5. กรณีที่ทานไดตกลงชำระคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง บริษัทฯ ถือวาทานไดรับทราบและยอมรับในรายละเอียด ของการเดินทางรวมถึง สายการบิน, โรงแรม, อาหาร, สถานที่เที่ยวครบถวน โดยยืนยันที่จะไมนำพามาเผยแพรหรือแจงตอบุคคลหรือสถานที่ใด ในทางเสียหายกับบริษัทบัตเตอรฟลายทัวร 6. กรณีทรัพยสินของทานเกิดการสูญหายระหวางการเดินทาง บริษัทบัตเตอรฟลายทัวร ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

หลักฐานประกอบการยื่นวีซาประเทศฝรั่งเศส 1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป พรอมสำเนา ถามีหนาตออายุหรือ 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

แกไขชื่อใหถายสำเนามาดวย กรณีทานมีหนังสือเดินทางเลมเกาที่หมดอายุแลวกรุณาแนบมาดวยทุกครั้ง รูปถายสี หนาตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 1.5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ เนนใบหนาชัดเจน ถึงหัวไหลชวงบน ไมเอาชวงลำตัว ไมสวมแวน และถายไวไมเกิน 3 เดือนเทานั้น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบาน พรอมหมายเลขโทรศัพทบานและมือถือ สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่สมรสแลว) / สำเนาใบหยา (กรณีมีการหยาราง) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ถามี) หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงภาษาอังกฤษ พรอมแนบสลิปเงินเดือน 3 เดือนลาสุด (หนังสือรับรองการทำงานตองระบุ ชื่อ ตำแหนง เงินเดือน และสิทธิ์การลา) กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว .1 สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย .2 สำเนาบัญชีการเงินของบริษัทยอนหลัง 3 เดือน (กรณีมีผูรับรองการเงิน ใหยื่นเอกสารหลักฐานการเงิน ของ ผูรับรองแยกตางหาก) เอกสารดานการเงิน 8.1] สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ UPDATE ยอนหลัง 3 เดือน 1 ชุด (บัญชีสวนตัว) (บัญชีออมทรัพยหรือฝากประจำเทานั้น สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน)

9. กรณีนักเรียน / นักศึกษา ตองมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา ฉบับจริงภาษาอังกฤษ 10. เด็กอายุต่ำกวา 20 ป ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางจากบิดามารดา (ในกรณีบิดาหรือมารดาไม ไดเดินทาง) ซึ่งที่วาการเขตหรืออำเภอออกให พรอมสำเนาสูติบัตร และจดหมายรับรองการเงินโดยออกใหจาก ธนาคารซึ่งมีชื่อผูปกครอง หรือเจาของบัญชี และชื่อเด็กระบุในเอกสารดังกลาว ]] ]

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net

Provence-Tuscany 9 Day_ 08-16 Apr 2013.1  
Provence-Tuscany 9 Day_ 08-16 Apr 2013.1  
Advertisement