Page 1

Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

ยุโรปฟลาเวอร ทิวลิป 8 วัน การบินไทย A -380 ซุปเปอรจัมโบ

ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอรแลนด – เยอรมันนี ปารีส – รถไฟ TGV – บรูจจ- สวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอรดัม – มารสติดจ – ลองเรือแมน้ำไรน – เมืองอูลม – ปราสาทนอยชวานสไตน-มิวนิค

A-380

*เสนทางโรแมนติคกับฤดูใบไมผลิ ชมสวนทิวลิปที่อุทยานเคอเคนฮอฟ เยือนเมืองบรูจส เมืองในฝน ลองเรือชมกรุง อัมสเตอรดัม พักในเมืองมรดกโลกที่ เมืองULM ตอนใตของเยอรมันนี ลองแมน้ำไรนสูแควนบาวาเรียที่โอบลอมดวยขุน เขาและพักสไตลวิลลา นั่งรถมาชมความงามและยิ่งใหญปราสาทนอยชวานสไตน กอนเดินทางชอปปงสนุกสนานที่มิวนิค * • • • • • • • • •

• • • •

บินตรงชอปปงปารีส โดย A -380 ลำใหมลาสุด ขากลับไฟลทดึกจากมิวนิคเพิ่มเที่ยวเต็มวัน นั่งรถไฟ TGV สะดวกสบายพรอมลองเรือในเมืองบรูจจ เมืองที่สวยที่สุดในเบลเยี่ยม ชมสวนทิวลิปเคอเคนฮอฟอยางเต็มอิ่มพรอมคางคืนอัมสเตอรดัม เปดเสนทางใหมสัมผัสถนนสูอุทยานแหงชาติที่สวยที่สุดของเนเธอรแลนดพรอมคางคืนในบรรยากาศของชาโต ลองเรือแมน้ำไรนชวงที่สวยที่สุดจากเมืองบ็อปพารดสูเมืองแซงคกอร เที่ยวเมืองอูลม เมืองมรดกโลกที่สวยที่สุดของเยอรมันนี นั่งรถมาชมปราสาทนอยชวานสไตน ดินเนอรโรแมนติค Crystal Room ริมเขา พักผอนอยางมีระดับที่ Chateau St. Gerlach ระดับ 5 ดาวในเครือ Small luxury hotel กลางอุทยานที่ เนเธอรแลนด พักผอนที่ Villa Jagerhaus หนึ่งเดียวริมปราสาทนอยชวานสไตนชมแสง สี ในยามค่ำคืนอยางเต็มอิ่ม รับจำนวนจำกัดเพียง 13 หองเทานั้น พรอมตั๋วชั้นธุรกิจ ราคาพิเศษเพียง 5 ที่นั่ง เที่ยวแบบชำนาญและรูจริงเชิญชมรายละเอียดบรรยากาศจริงที่บริษัทฯ หรือ www.butterflytour.net อิ่มอรอยกับอาหารทองถิ่นหลายสไตลในบรรยากาศพื้นเมืองกับอาหารจีนตามภัตตาคารในสัดสวน 60/ 40 ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดโดยหัวหนาทัวรประจำบริษัทที่ผานการอบรมไมใชไกดฟรีแลนซหรือสงทัวรรวมกับที่อื่น

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993 ผูใหญราคาทานละ 119,000 บาท เด็กราคาทานละ 114,000 บาท พิเศษสุด! สำรองที่นั่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 ลดทันที ทานละ 5,000 บาท ผูใหญเหลือเพียง ทานละ 114,000 บาท เด็กเหลือเพียงทานละ 109,000 บาท กำหนดการเดินทาง 11-18 เมษายน 2556 สำรองที่ 02 – 184 – 6633 นอกเวลาทำการ 086 – 399 – 1083, 089 – 140 – 4640

เคล็ดลับในการเลือกซื้อทัวรชวงเทศกาล เนื่องจากในชวงเทศกาลตางๆผูทองเที่ยวจะพบกับปญหาจากบริษัททัวรที่แอบแฝงมาขายโดยอาศัยราคาและรายการจูงใจ มาโดยตลอด ทำใหผูทองเที่ยวตองประสพกับความผิดหวังและเที่ยวไมคุมคา บัตเตอรฟลายทัวรขอเรียนแนะนำทานใน การเลือกตามความคุมคาและราคาเปรียบเทียบเริ่มจากเลือกจากงบประมาณที่ตัวเองตั้งไว จากนั้นนำรายการหลายๆแหง มาเทียบดังนี้ - มีที่นั่งเครื่องบินตามที่แจงหรือไม ไมใชมาเปลี่ยนทีหลัง ใกลๆวันเดินทาง - เครื่องบินบินตรงหรือแวะเปลี่ยนเครื่องหลายที่ ( อันนี้เลือกตามงบประมาณ) - รายชื่อโรงแรมตองยืนยันกอนการเดินทางและรับไดวาเปนคุณภาพเดียวกันหรือที่เดียวกันกับที่โฆษณาไว ตลอดจนระดับเดียวกันทุกคืน มิใชแคคืนเดียว - คุณภาพอาหารที่มีเมนูเปลี่ยนแปลงไมใหซ้ำกันทุกมื้อ หรือแบบเดียวกันตลอดการเดินทาง มีปริมาณเพียงพอและ รสชาติที่ดีและมีอาหารทองถิ่นหรือการแสดงใหไดอรรถรสบาง - รายการสถานที่ทองเที่ยวที่ตองเสียเงิน ไดรวมไวใหแลวอยางชัดเจน ไมเก็บเพิ่มเติม - รายการทองเที่ยวในแตละวัน เปนไปไดในการนั่งรถ ไมใชออกเดินทางแตเชามืดถึงโรงแรมดึกทุกค่ำคืน (อันนี้แลว แตความชอบ บางทานชอบนั่งรถชมวิวทั้งวัน) หากไมแนใจใหซักถามกับบริษัททัวรใหชัดเจนถึงรายการแต ละวัน - ขอสำคัญในการเลือกใชหัวหนาทัวรประจำบริษัทที่มีคุณภาพ สามารถตัดสินใจไดมิใชฟรีแลนซใครก็ไดที่มานั่ง ประจำรถไมอธิบายหรือสันทนาการใดๆทั้งสิ้น - สถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญ ควรมีไกดทองถิ่นที่มีใบอนุญาตในแตละเมืองอยางถูกตอง - เลือกใชบริษัทฯที่มีชื่อเสียงเปดมานาน หรือชำนาญในเสนทางก็ชวยไดบางในหลักใหญและเปนบริษัทฯที่ขึ้นทะเบียน กับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยอยางถูกตอง - มีประกันอุบัติเหตุตั้งแตวันเดินทางจนกลับอยางครบถวน - สวนแตกตางที่เปนตัวเลือกทำใหราคาสูงขึ้น เชน คาทิป คาบริการยกกระเปาตามสนามบินหรือโรงแรม คาเครื่อง ดื่มประจำวัน คาแสดงโชวตางๆ ทัวรระดับสูงนอกจากจะรวมไวใหแลวยังมีเพิ่มในวาระพิเศษตางๆอาทิเชนของ ขวัญครบรอบวันเกิด วันแตงงาน a a

การเลือกใชเงินในการทองเที่ยวแตละครั้ง ยอมตองการความประทับใจและคุมคา หากทานไดเลือกตาม ขั้นตนนี้ บัตเตอรฟลายทัวร เชื่อวาการเดินทางครั้งนี้จะมีความหมายและสมดังใจแนนอนครับ

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอรแลนด – เยอรมนี 8 วัน ปารีส – บรูจส – อัมสเตอรดัม – สวนเคอเคนฮอฟ – พักชาโตแซงเกอรราจน – ลองแมน้ำไรน – ปราสาทนอยชวานสไตน – มิวนิค

กำหนดการเดินทาง 11-18 เมษายน 2556 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 20.30 น.aa a a a a 00.30 น.aa a a

(1)

กรุงเทพฯ – ปารีส (ฝรั่งเศส)

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอรสายการบินไทย พบกับเจาหนาที่บัตเตอรฟลายทัวรคอยใหการตอนรับและอำนวยความสะดวก อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัยใน DUTYFREE KING POWER ออกเดินทางสู ปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 55 นาที)

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993 วันศุกรที่ 12 เมษายน 2556 06.30 น.a a

เที่ยงa a บายa

ค่ำ a a

a a

a

a

ปารีส (ฝรั่งเศส) – หอไอเฟล – ลองเรือแมน้ำแซนด – มหาวิหาร นอรทเทรอดาม – ชอปปง “ฌ็องเอลิเซ”

ถึงสนามบินชารลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยa ประมาณ 5 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและสัมภาระเรียบรอย แลวนำทานเดินทางเขาสู “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ที่ได ชื ่ อ ว า เป น เมื อ งที ่ โ รแมนติ ก ที ่ ส ุ ด ในโลก อี ก ทั ้ ง ยั ง เป น เมื อ งที ่ ร ่ ำ รวยด ว ย ประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม นำทานชม “หอไอเฟล” (EIFFEL) สัญลักษณ ของนครปารีส ที่สรางขึ้นใน ค.ศ.1887-9 และออกแบบโดยวิศวกรที่มีชื่อเสียงของ ฝรั่งเศสชื่อ กุสตาฟ ไอ เฟล (GUSTAVE EIFFEL) เพื่อเปนสัญลักษณการจัด งานแสดงสินคาโลกในป 1889 (พ.ศ. 2413) ฉลองครบรอบ 100 ปแหงการปฏิวัติ อุตสาหกรรม โดยสรางขึ้นจากโลหะ 15,000 ชิ้น หนัก 7,000 ตัน ยึดตอดวยนอต 3,500,000 ตัว จากนั้นนำทาน “ลองเรือชมทิวทัศน” สองฟากฝง แมน้ำแซนด ผานชมโบราณสถานและอาคารเกาแกที่สรางดวยศิลปะ แบบเรอเนซองสควรคาแกการอนุรักษ ทำใหกรุงปารีสโดดเดนและ เปนเมืองที่ทรงสเนหมากที่สุดแหงหนึ่งของโลกจากนั้นนำทานเดิน ทางสู “มหาวิหารนอรทเทรอดาม” อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกวา 800 ป ตั้งอยูบนเกาะ ‘ L’ ILE DE LA CITE ’ ไดรับการบูรณะโดย เออ แชน วียอเลต-เลอ-ดุค สถาปนิกคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส ในระหวางการปฏิวัติฝรั่งเศส มหาวิหารแหงนี้ไดรับความเสียหาย อยางหนัก ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทำลายไปมาก และไดรับการบูรณะครั้งใหญในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 ใหเหมือน เดิมทุกประการ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางสู “ถนนฌ็องเอลิเซ” ศูนยกลางแฟชั่นระดับโลกที่ มีชื่อเสียง ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปงสินคาแบรนดเนมชั้น นำ จากนั้นนำทานชอปปงตอในหางหรูชื่อดังของปารีส “แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต” (GALERIES LAFAYETTE) หรือ แพรงคทองป (PRINTEMP) และรานปลอดภาษีตางๆ ตามอัธยาศัย รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูที่พัก

วันเสาร ที่ 13 เมษายน 2556 เชา a

(2)

(3)

ปารีส – นั่งรถไฟ TGV สูบรูจส (เบลเยี่ยม) – อัมสเตอรดัม (เนเธอรแลนด) – ลองเรือหลังคากระจก

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู “เมือง LILLE” เพื่อนั่งรถไฟ TGV สู “เมืองบ รูจส” (BRUGE) ประเทศเบลเยี่ยม ตั้งอยูทางตอนเหนือของ ประเทศเบลเยี่ยม เมืองเกาแกแหงนี้ ประกอบไปดวยคลอง หลายสายรายลอมรอบตัวเมืองเกา จนไดรับการขนานนามวา “เวนิสแหง ยุโรปเหนือ” ลองเรือชมอาคารบานเรือนตางๆ ที่ได รับการรักษาไวในแบบดั้งเดิม แสดงใหเห็นถึงความเจริญ

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

เที่ยงa a

รุงเรืองของ ยุโรปยุคกลาง กระทั่งในป ค.ศ. 2000 ตัวเมือง เกา BRUGGE ไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ใหเปน มรดกโลก เที่ยวชมยานเมืองเกาบรูจสที่มีความงดงาม และ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองที่เคยคุยกับสายน้ำเปนอยางดี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Tips for  Trip

Tips for  Trip

เบลเยี่ยม ไดชื่อวาเปน CAPITAL OF “TRUFFLES” CHOCOLATE LINE IN BRUGGE จะไดสัมผัสความหวาน หอมของช็อคโกแลตที่สุดยอด และสุดยอดโดยเฉพาะช็อคโกแลต วาระพิเศษที่เลือกกลองหรือตะกราไดสวยสมคำล่ำลือไมตองกลัว อวนสำหรับชอคโกแลตพิเศษที่ FATFREE!!!

ของที่ระลึกขึ้นชื่อระดับ WORLD CLASS ของเมือง BRUGGE ตองยกใหกับ LACE หรือผาลูกไม ที่นำมาทำเปนผามาน ผาปู โตะ และอีกมากมาย โดยเฉพาะ RIBBON LACE ที่มีที่เดียวใน เบลเยี่ยม เพราะถาไปหาซื้อในเมืองหลวงจะเปน NEEDLE ทั้งหมด ทั้งลวดลายความละเอียด ความสวยงามก็ตางกัน มีราน เล็กๆ รอบๆจัตุรัสที่ยังเปนงานฝมือในราคาคุมคามาก

บายa

ค่ำ a a

a a

นำทานเดินทางสู “กรุงอัมสเตอรดัม” (AMSTERDAM) ประเทศ เนเธอรแลนด เมืองที่มีพื้นที่อยูต่ำกวาระดับน้ำทะเลกวา 5 เมตร เนื่องจากการสรางเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแตสมัยโบราณ มีเกาะเล็กเกาะนอยกวา 70 เกาะ แบงแยกออกจากกันโดยคลอง ที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหวางคลอง มากกวา 1,000 สะพาน รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูที่พัก

วันอาทิตยที่ 14 เมษายน 2556 เชา a

a

เที่ยงa a

(4)

อัมสเตอรดัม – สวนเคอเคนฮอฟ – เมือง MAASTRICHT

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินสูเมือง “ลิซเซ” (LISSE) เพื่อเขาชม “สวนเคอเคนฮอฟ ” (KEUKENHOF GARDENS) ชื่นชมกับความงามของดอกทิว ลิป หลากสีสันชูชอรับฤดูใบไมผลิแขงกับดอกไมนานาพันธุ ไมวา จะเปน ไฮยาซินธหรือเดลซี่ ที่บานสะพรั่งบนเนื้อที่กวา 1,000 เอเคอร สลับกับการจัดสวนที่สวยงามรมรื่น ใหทานบันทึกภาพ ของทุงทิวลิปสีแดง เหลือง ชมพูสุดหูสุดตาที่มิมีวันลืมและชมการ ประกวดในเรือนกระจกที่ทานจะมหัศจรรยกับเทคโนโลยีใหมที่ สามารถสรางสรรคใหดอกไม มีความงดงามดวยรูปทรงและขนาด ที่แตกตางกัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993 บายa

ค่ำ a

a

นำทานเดินทางสู “หมูบาน VALKENBERG” เมือง MAASTRICHT หนึ ่ ง ในเมื อ งที ่ ไ ด ร ั บ การยกย อ งว า เก า แก แ ละสวยงามที ่ ส ุ ด ของ เนเธอรแลนด ที่ตั้งอยูทามกลางบรรยากาศคันทรีไซด รายลอมดวย ป า ธรรมชาติ แ ละถนนทอดยาวไปตามหมู  บ  า นชนบทที ่ ส ร า งแบบ กระทอมไม กังหัน ทุงหญา และสวนสวย ตลอดเสนทางสู CHATEAU ST.GERLACH ในพื้นที่กวา 150 เฮคเตอร ประกอบดวย “PRINCESS JULIANA ROSE GARDEN” หรือสวน กุหลาบถึง 7 เฮคเตอร และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ DELUXE ไมวาจะเปนสวนสมุนไพรที่นำมาใชในSPAและเครื่องหอมของชาโต สระวายน้ำแบบ ROMAN INDOOR และหองอาหาร BAR, เลาจน ใหเลือกพักผอนตามสไตลของทานอยางประทับใจ ทุกบรรยากาศหอง พักอิงแนบสวนสวยในแบบฉบับ PRIVATE ใหทานไดพักผอนดุจดัง ในเทพนิยาย ทานสามารถชมตัวอยางไดที่ WWW.CHATEAUHOTELS.NL รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันจันทร ที่ 15 เมษายน 2556 เชา a

a

เที่ยงa a บาย

ค่ำ a a

a a

(5)

ทานทราบหรือไมวา . . . สวน KEUKENHOFF มีดอกไม ทั้งหมด 7 ลานดอก บนพื้นที่ 32 เฮคเตอร แบงเปนดอกทิวลิป 4.5 ลานดอก กับ 100 ชนิด น้ำพุ 15 แหง และสะพาน 32 สะพาน ทานชมทั่ว แลวหรือยัง

เมือง MAASTRICHT – บอปพารด – แซงคกอร – เมืองอูลม (ULM)

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก อิสระใหทานไดผอนคลายในบรรยากาศยามเชา ทามกลางสวนสวยอันเขียว ของ CHATEAU ST.GERLACH ที่พักระดับหาดาว ที่เฉพาะทาง BUTTERFLY TOURS เทานั้นที่จัดไวใหแกทาน ไดเวลาสมควร นำทานเดิน ทางขามพรมแดนสู “เมืองบอปพารด” (BOPPARD) ประเทศเยอรมนี เมืองที่ ตั้งริมฝงแมน้ำไรน (RHINE RIVE) ซึ่งเปรียบเสมือนเสนโลหิตสาย สำคัญของยุโรป รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทาน “ลองเรือตามแมน้ำไรน” ชมความงามสองฟากฝงของแมน้ำ ไรน ผานปราสาทของขุนนางศักดินาเยอรมันที่ถูกสรางไวนับรอย แหง อันเปนแรงบันดาลใจใหเกิดเรื่องราว ตำนาน และบทเพลง ตางๆ ที่ทำใหผูคนหลงใหลมาชานาน รวมทั้งตำนานรักอมตะที่ยังมี รูปปนของสตรีสาวสวยที่พลีชีพใหกับความรัก จนสูเขต “เมืองแซง คกอร” (ST.GOAR) จากนั้นนำทานเดินทางสู “เมืองอูลม” (ULM) เมืองทางตอนใตของ ประเทศเยอรมนี ถูกคนพบราว ค.ศ. 850 ตั้งอยูริมฝงแมน้ำดานูบ (DANUBE) ซึ่งแบงเมืองอูลมออกเปน 2 ฝง คือ ฝงเมืองเกา ที่ตั้งของเมืองอูลมในปจจุบัน และฝงเมืองใหม หรือเรียกวา นิว-อูลม NEU-ULM ดวยประวัติศาสตรอันเกาแกของเมืองที่มีมาตั้งแต ยุคนีโอลิธิคตอนตน (NEOLITHIC PERIOD) ทำให เมืองนี้ถูกอนุรักษใหยังอยูในสภาพสมบูรณดังที่เปนอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ เมืองอูลมยังมีความสำคัญที่ เปนเมืองเกิดของนักฟสิกสคนสำคัญของโลกที่มีชื่อเสียงโดงดัง นั่นก็คือ อัลเบิรต ไอนสไตน (ALBERT EINSTEIN) ซึ่งเขาใชชีวิตอยูที่เมืองนี้จนกระทั่งอายุ 1 ขวบครอบครัวของเขาจึงไดยายไปอยูที่เมืองมิวนิค รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรม

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993 วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2556 เชา a

a

เที่ยงa a บายa

ค่ำ a

a

a

เที่ยงa บายa

เมืองอูลม – ปราสาทนอยชวานสไตน – VILLA JAEGERHAUS

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเขาชมสถาปตยกรรมอันยิ่งใหญ “โบสถใหญแหงอูลม” (ULM MINSTER) มีหอคอยสูง 161.53 เมตร ซึ่งเปนหอคอยโบสถที่สูงที่สุดในโลก โดยไดรับการ รับรองจากกินเนสสบุค (Guinness Book of World Records) หอคอยแหงนี้มี บันได 768 ขั้น ขึ้นสูยอดในวันที่อากาศปลอดโปรงจะสามารถมองเห็นเทือกเขา แอลปไดจากยอดหอคอยเลยทีเดียว โบสถแหงนี้สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 จน กระทั่งเสร็จสมบูรณในศตวรรษที่ 19 โดยใชสถาปตยกรรมแบบโกธิคและยัง เปนตนแบบของโบสถแบบโกธิคที่มีชื่อเสียงอีกดวย รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางสู “ฟุซเซน” (FUSSEN) เมืองทรงเสนหใจกลาง อุทยานแหงบาวาเรีย เมืองสุดทายของเสนทางสายโรแมนติก ของเยอรมนี จุดเริ่มตนของเสนทางในการสรางปราสาทของ อาณาจักรบาวาเรีย และเปนเมืองที่สูงที่สุดในแควน นำทานออก เดินทางบนถนนเสนทางชนบทที่งดงาม ไปกับทัศนียภาพเนินเขา ทุงหญาเลาะเลียบไปอยางเพลิดเพลินสู “หมูบานโฮเอนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) นำท า นเข า ชมปราสาทเลื ่ อ งชื ่ อ “ปราสาทนอยชวานส ไตน” (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ปราสาทที่พระเจาลุควิคที่ 2 ทรงเนรมิตขึ้นมาตามความฝนของ เทพนิยายชื่อดัง ตัวปราสาทสูงทะลุชั้นเมฆขึ้นมาโดดเดนบนเทือกเขาอยางนามหัศจรรย และมีความงดงาม แตกตางกันไปตามฤดูกาลจนเปนเหตุให วอลท ดิสนีย (WALT DISNEY) ประทับใจจนตองนำมาจำลอง เปนสัญลักษณปราสาทของดิสนียแลนด รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก SCHLOSSHOTEL LIST & VILLA JAEGERHAUS วิลลาหรูสไตลบาวาเรียน ที่ตั้งอยู ริมเชิงเขาในทิวทัศนที่มีมุมมองเห็นตัวปราสาทอยางใกลชิดและ จำลองการตกแตงหองตางๆ ในสไตลเดียวกับพระเจาลุควิกที่ 2 (King Ludwig II) ที่จะทำใหทานประทับใจและจดจำไปตราบ นานเทานาน

วันพุธที่ 17 เมษายน 2556 เชา a

(6)

(7)

VILLA JAEGERHAUS – มิวนิค – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู “เมืองมิวนิค” (MUNICH) เมืองหลวงแหงแควนบาวา เรียแหงนี้ เคยตกอยูภายใตราชวงศวิทเทลสบาค ที่ปกครองและพัฒนา เมืองใหมีความสำคัญที่สุดทางตอนใตของเยอรมนี รับประทาน อาหารกลางวัน เมนูพิเศษ “ขาหมูทอด” ในสไตลบาวาเรียน แท กับภัตตาคารชื่อดัง นำทานเที่ยวชมเขตเมืองเกาของมิวนิค อาทิ โบสถรูปโดมหัวหอม จัตุรัส โคนิก ซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารทรงกรีกโบราณ ที่ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ประตูชัย จากนั้นนำทานชมยาน เมืองเกา “มาเรียนพลาตซ” หรือ “จัตุรัสมาเรียน” ชมหอระฆังของศาลาวาการเมืองใหม ดวย

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

เย็นa a 21.50 น. a

สถาปตยกรรมแบบนีโอโกธิคและเปนแหลงรวมนักทองเที่ยวที่นิยมแวะเขามาถายภาพคูศาลาวาการเมือง บริเวณรอบจัตุรัสแหงนี้ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ไดเวลาสมควรนำทานเดินทางสูส นามบินมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 13.40 น.aa

(8)

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ************************************************

a

หมายเหตุ L ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องมาจาก เหตุสุดวิสัย อาทิเชน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ความลาชาหรือยกเลิกของสายการบิน

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993 อัตราทานละ พักหองคูราคาทานละ เด็กอายุไมเกิน 12 ปa

a a

a

a

(พักกับผูใหญ 2 ทาน)a a

พักหองเดี่ยวเพิ่มทานละa a

a

a

a

119,000 a 114,000 a 18,000 a

บาท a บาท a บาท

อัตรานี้รวม

- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป – กลับตามรายการ ***การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ STAR ALLIANCE ได 50% หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิ์ของสายการบินเทานั่น*** - คาธรรมเนียมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ***คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจงคาธรรมเนียม ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2555 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลังถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว*** - คาใชจายในตางประเทศ: คาที่พักตลอดการเดินทาง, คาอาหารตามที่ระบุไวในรายการ - คาพาหนะในระหวางนำเที่ยวทั้งหมด - คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ - คาธรรมเนียมวีซาประเทศตางๆ - คาทิป และคาบริการในการเคลื่อนยายสัมภาระและกระเปาเดินทาง รวมถึงทิปพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโรตอทานตอวัน - คาบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศกคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง - ภาษีมูลคาเพิ่ม (จากคาบริการ) 7% - คาน้ำหนักกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม (กรณีหากสายการบินเรียกเก็บคาน้ำหนักกระเปาสวนเกิน ทางเจาของยินดีรับผิดชอบ เอง) - คาประกันการเดินทางของบริษัท บริษัท นิวแฮมพเชอรอินชัวรันส การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลไมเกิน 1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตาง ประเทศ ไม เกิน 100,000 บาท หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและ เที่ยวบินกรุณา สอบถามจากเจาหนาที่

ไมรวม

- คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง - คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท ฯลฯ ระเบียบการสำรองที่นั่ง 1. สำรองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 2 เดือน และยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา พรอมเงินมัดจำทานละ 20,000 บาท สวนที่เหลือชำระในวันประชุม ประมาณ 14 วันกอนเดินทาง 2. กรณีที่ทานไมสามารถเดินทางไปพรอมคณะไดดวยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯจำเปนตองเก็บคาใชจายในสวนที่ทานชำระไว ตามระยะเวลาและ จำนวนเงินดังนี้ (ในชวงเทศกาล) ` 2.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง` ` 15-30` วัน ` เก็บ ` มัดจำทั้งหมด ` 2.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง` ` 8 -15` วัน ` เก็บ ` 50% ของราคาทัวร ` 2.3 ยกเลิกกอนการเดินทาง` ` 1 - 7` วัน ` เก็บ ` 100% ของราคาทัวร 3. กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมในรายการใดรายการหนึ่งตามโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และไมสามารถเรียกรองคาชดเชยใน สวนนั้นๆได 4. กรณีที่ทานถูกปฏิเสธหามเขาประเทศนั้นๆ ถือวาเปนเหตุผลของแตละประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม คืนคาใชจายทั้งหมด 5. กรณีที่ทานไดตกลงชำระคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง บริษัทฯ ถือวาทานไดรับทราบและยอมรับในรายละเอียด ของการเดินทางรวมถึง สาย การบิน, โรงแรม, อาหาร, สถานที่เที่ยวครบถวน โดยยืนยันที่จะไมนำพามาเผยแพรหรือแจงตอบุคคลหรือสถานที่ใด ในทางเสียหายกับบริษัทบัตเตอร ฟลายทัวร 6. กรณีทรัพยสินของทานเกิดการสูญหายระหวางการเดินทาง บริษัทบัตเตอรฟลายทัวร ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited. ! ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

หลักฐานประกอบการยื่นวีซาประเทศเยอรมนี

1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป พรอมสำเนา ถามีหนาตออายุหรือ 2.

แกไขชื่อใหถายสำเนามาดวย กรณีทานมีหนังสือเดินทางเลมเกาที่หมดอายุแลวกรุณาแนบมาดวยทุกครั้ง รูปถายสี หนาตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ เนนใบหนาชัดเจน ถึงหัวไหลชวงบน ไมเอาชวงลำตัว ไมสวมแวน และถายไวไมเกิน 3 เดือนเทานั้น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบาน พรอมหมายเลขโทรศัพทบานและมือถือ สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่สมรสแลว) / สำเนาใบหยา (กรณีมีการหยา) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ถามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)

3. 4. 5. 6. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีที่สมรสแลวและคูสมรสเสียชีวิต) 7. หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงภาษาอังกฤษ พรอมแนบสลิปเงินเดือน 3 เดือนลาสุด

(หนังสือรับรองการทำงานตองระบุ ชื่อ ตำแหนง เงินเดือน และสิทธิ์การลา) 8. กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว .1 สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย .2 สำเนาบัญชีการเงินของบริษัทยอนหลัง 3 เดือน (กรณีมีผูรับรองการเงิน ใหยื่นเอกสารหลักฐานการเงิน ของ ผูรับรองแยกตางหาก) 9. เอกสารดานการเงิน 8.1 สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริง ที่ UPDATE ยอนหลัง 6 เดือน พรอมสำเนา 1 ชุด 8.2 สำเนาสมุดเงินฝาก ยอนหลัง 6 เดือน 8.3 จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร ฉบับจริงภาษาอังกฤษa (บัญชีออมทรัพยหรือฝากประจำเทานั้น สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน)

10. กรณีนักเรียน / นักศึกษา ตองมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา ฉบับจริงภาษาอังกฤษ 11. เด็กอายุต่ำกวา 20 ป ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางจากบิดามารดา ซึ่งที่วาการเขตหรืออำเภอ ออกให พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ สูติบัตรฉบับจริง และจดหมายรับรองการเงินโดยออกใหจาก ธนาคารซึ่งมีชื่อผูปกครอง หรือเจาของบัญชี และชื่อเด็กระบุในเอกสารดังกลาว a a a a a aa a a a a a

บัตเตอรฟลายทัวร 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net

Program_Europe Flower 8 Days_11-18 Apr 2013