Page 7

Butterfly Tours International Company Limited.^

^

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

วันเสารที่ 27 กันายน 2555\ (5)\ ตูลูส (TOULOUSE) - บอสซอลท (BOSSOST) - บิเอรา (VIELHA) เชา^ ^

เที่ยง^ ^ บาย^ ^

ค่ำ ^ ^

^ ^

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู เมืองบอซซอสท (Bossòst) พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของAran Valley ขนาบดวยแมน้ำ Garonne ติดกับชายแดนฝรั่งเศส ชมอาคารบานเรือนและ ถนนหนทางที่สรางโดยใชสถาปตยกรรมเปนแบบ Gascon แปลกตา ชม Plaza Mayor ที่มีตน Elm อายุกวารอยป ซึ่งปลูกโดยพระเจา Henry IV ของฝรั่งเศส ชม Church Mair De Diu Dera Purificacion สรางขึ้นในศตวรราที่ 12 โดดเดนดวย สถาปตยกรรมในสไตลโรมาเนสก รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางสู เมืองบิเอลา (VIELHA) เมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของประเทศสเปน ไดรับ ความนิยมในฐานะเมืองตากอากาศที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศ สัมผัสความงดงามของเมือง เล็กๆแหงนี้ ที่มีบานเรือนมุงหลังคาสีน้ำเงินแทบทุกหลังพรอมทั้งสูดอากาศบริสุทธิ์ใหเต็มปอด ในบรรยากาศที่สดชื่น บนเทือกเขาพิเรนีส รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูที่พัก โรงแรมPARADORE HOTEL หรือเทียบเทา

วันอาทิตยที่ 28 กันยายน 2555 \ เชา^ ^

(6)\ บิเอรา (VIELHA) - ลูดส (LOURDES) - แบรริทซ (BIARRITZ) – ซานเซบาสเตียน - บิลเบา (BILBAO)

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

นำทานเดินทางสู เมืองลูดส (LOURDES) เมืองแหงนักบุญและน้ำพุ ศักดิ์สิทธิ์ ทอดตัวอยูริมเทือกเขาพีรีนีส (THE PYRENEES) นอกจาก ความศักดิ์สิทธิ์ที่ทำใหเมืองนี้เปนที่รูจักแลว ยังมีปอมปราการและ ปราสาทที่โดดเดนและงดงาม ดวยการสรางกำแพงบนพื้นที่ที่เปนเนิน และลาดชันใหลดหลั่นลงมาจรดพื้น ชม THE SANCTUARY OF OUR LADY OF LOURDES สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตนกำเนิดแหงความ ศรัทธาของคริสตศาสนิกชนทั่วโลก เปนเรื่องราวของนักบุญแบรนาแด็ด(ST. BERNADETTE) เรื่องราวเริ่ม ขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 1858 เมื่อด.ญ. แบรนาแด็ด ซูบิรูส (BERNADETTE SOUBIROUS) ออกไปหา ฟนกับ นองสาวและเพื่อนคนหนึ่ง จูๆ เธอก็พบหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏกายตอหนาเธอ แบรนาแด็ดบอกวาผู หญิงคนนั้นคือ พระนางมารีนั่นเอง จากนั้นเปนตนมาพระนางมารีก็ไดประจักษแกแบรนาแด็ดถึง 17 ครั้ง แต พวกชาวบานไมเชื่อในสิ่งที่เธอพูดและดาวาเธอเปนเด็กหลอกลวง จนกระทั่งเธอไดพบน้ำพุธรรมชาติ และ

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net

North Spain-Atlantic France, 23 -30 Sep 2012  
North Spain-Atlantic France, 23 -30 Sep 2012  

สเปนภาคเหนือ เทือกเขาพีเรนีส – ฝรั่งเศส แอตแลนติค บอรโดซ 8 วัน Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Ram...

Advertisement