Page 11

Butterfly Tours International Company Limited.^

^

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

1.^ ^ 2.^ 3.^ 4.^ 5. ^ 6.^ ^

หลักฐานประกอบการยื่นวีซาประเทศฝรั่งเศส หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไปพรอมสำเนา ถามีหนาตออายุหรือ แกไขชื่อใหถายสำเนามาดวย กรณีหนังสือเดินทางเปนแบบรุนใหมลาสุด ตองมีหนังสือเดินทางเลมเกาใหยื่นประกอบดวย รูปถายสี หนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบาน พรอมหมายเลขโทรศัพยบานและมือถือ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่สมรสแลว) /สำเนาใบหยา (กรณีมีการหยาราง) จดหมายรับรองการทำงานตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษ (ระบุชื่อ ตำแหนง คาจางรายเดือน และสิทธิ์การ ลา) กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย พรอมตัวจริง และหลักฐานการชำระภาษี หลักฐานการเงินของผูยื่นขอวีซา (กรณีมีผูรับรองการเงิน ใหยื่นเอกสารหลักฐานการเงิน ของผูรับรอง ตางหาก) ใชเอกสารดังตอไปนี้ 6.1^ สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพรอมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ UPDATE ยอนหลัง 6 เดือน 1 ชุด 6.2 ^ จดหมายรับรองการเงินจากธนาคารตัวจริงฉบับภาษาอังกฤษ พรอมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ UPDATE ยอนหลัง 6 เดือน 1 ชุด ^ ^ (บัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจําเท่านั้น สถานฑูตไม่รับพิจารณา บัญชีกระแสรายวัน)

เด็กและกรณีผูเดินทางอายุไมเกิน 20 ป (ผูเยาว) หนังสือเดินทางที่เหลืออายุงานไมต่ำกวา 6 เดือน รูปถายปจจุบัน ที่ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาบัตรประชาชน (กรณีอายุเกิน 15 ป) สำเนาสูจิบัตรและสำเนาทะเบียนบาน (เด็ก)^ ชื่อและที่อยูสถานศึกษา ชั้นปที่ศึกษา พรอมเบอรโทรศัพท กรณีผูเยาวเดินทางกับบิดาเพียงผูเดียว ตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา ^ (ตองไปดำเนินการที่วาการเขต/อำเภอตามทะเบียนบาน) กรณีผูเยาวเดินทางกับมารดาเพียงผูเดียว ตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา ^ (ตองไปดำเนินการที่วาการเขต/อำเภอตามทะเบียนบาน)

ตัวอยางรูปถาย 2 นิ้ว

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net

North Spain-Atlantic France, 23 -30 Sep 2012  
North Spain-Atlantic France, 23 -30 Sep 2012  

สเปนภาคเหนือ เทือกเขาพีเรนีส – ฝรั่งเศส แอตแลนติค บอรโดซ 8 วัน Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Ram...

Advertisement