Page 1

Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

RHONE ALPS FRANCE & SWISS ALPS 8 DAYS โรนแอลป ฝรั่งเศส – สวิสแอลป 8 วัน ลียง – เอ็กซ เล แบง – อันเนอซี่ – เมอเจฟ – มองตบลังค – ชาโมนีย – มองเทรอซ – รถไฟ โกลเดน พาโนรามา – ลูเซิรน

• เสนทางใหม สัมผัสแควนโรนแอลป แควนตะวันออก ดินแดนแหงทัศนียภาพเทือกเขาแอลป ฝงฝรั่งเศส รายลอมดวยหมูบานชนบท ทะเลสาบ ตลอดสองขางทาง • นั่งกระเชาสู AIGUILLE DUMIDI หรือเทือกเขามองตบลังคที่สูงที่สุดของทวีปยุโรป • นั่งรถไฟขบวน “GOLDEN PANORAMA” กับทัศนียภาพกระจกรอบทิศกับเสนทางเลียบ ทะเลสาบ – ไรองุน – ทุงหญา • ลองเรือทะเลสาบ ANNECY เมืองชนบทฝรั่งเศสในเขตโรนแอลป ที่งดงามเปนอันดับหนึ่ง • นั่งรถมาทองถิ่นไปตามถนนโบราณของเมือง MEGEVE (เมอเจฟ) เมืองแหงเทพนิยาย • อาหารทองถิ่นสไตล HOMEMADE กับไวน BEAUJOLAIS (โบจัวเลส) ไวนในตำนานอันยิ่ง ใหญแหงแควนโรน • คางคืนในสไตล BOUTIQUE CHALET (บูทีค ชาเลต) กับโรงแรมที่คัดเลือกสรรแลว ราคาทานละ 114,000 บาท พิเศษสุด! สำรองที่นั่งภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2555 ลดทันที ทานละ 3,000 บาท เหลือเพียง ทานละ 111,000 บาท กำหนดการเดินทาง วันที่ 28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2555 **ออกเดินทางแนนอน** สำรองที่ 02 – 184 – 6633 นอกเวลาทำการ 086 – 399 – 1083, 089 – 140 – 4640

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

เคล็ดลับในการเลือกซื้อทัวรชวงเทศกาล เนื่องจากในชวงเทศกาลตางๆผูทองเที่ยวจะพบกับปญหาจากบริษัททัวรที่แอบแฝงมาขายโดยอาศัยราคาและรายการจูงใจ มาโดยตลอด ทำใหผูทองเที่ยวตองประสพกับความผิดหวังและเที่ยวไมคุมคา บัตเตอรฟลายทัวรขอเรียนแนะนำทานในการ เลือกตามความคุมคาและราคาเปรียบเทียบเริ่มจากเลือกจากงบประมาณที่ตัวเองตั้งไว จากนั้นนำรายการหลายๆแหง มาเทียบ ดังนี้ - มีที่นั่งเครื่องบินตามที่แจงหรือไม ไมใชมาเปลี่ยนทีหลัง ใกลๆวันเดินทาง - เครื่องบินบินตรงหรือแวะเปลี่ยนเครื่องหลายที่ ( อันนี้เลือกตามงบประมาณ) - รายชื่อโรงแรมตองยืนยันกอนการเดินทางและรับไดวาเปนคุณภาพเดียวกันหรือที่เดียวกันกับที่โฆษณาไว ตลอดจนระดับ เดียวกันทุกคืน มิใชแคคืนเดียว - คุณภาพอาหารที่มีเมนูเปลี่ยนแปลงไมใหซ้ำกันทุกมื้อ หรือแบบเดียวกันตลอดการเดินทาง มีปริมาณเพียงพอและรสชาติ ที่ดีและมีอาหารทองถิ่นหรือการแสดงใหไดอรรถรสบาง - รายการสถานที่ทองเที่ยวที่ตองเสียเงิน ไดรวมไวใหแลวอยางชัดเจน ไมเก็บเพิ่มเติม - รายการทองเที่ยวในแตละวัน เปนไปไดในการนั่งรถ ไมใชออกเดินทางแตเชามืดถึงโรงแรมดึกทุกค่ำคืน (อันนี้แลวแต ความชอบ บางทานชอบนั่งรถชมวิวทั้งวัน) หากไมแนใจใหซักถามกับบริษัททัวรใหชัดเจนถึงรายการแตละวัน - ขอสำคัญในการเลือกใชหัวหนาทัวรประจำบริษัทที่มีคุณภาพ สามารถตัดสินใจไดมิใชฟรีแลนซใครก็ไดที่มานั่งประจำรถ ไมอธิบายหรือสันทนาการใดๆทั้งสิ้น - สถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญ ควรมีไกดทองถิ่นที่มีใบอนุญาตในแตละเมืองอยางถูกตอง - เลือกใชบริษัทฯที่มีชื่อเสียงเปดมานาน หรือชำนาญในเสนทางก็ชวยไดบางในหลักใหญและเปนบริษัทฯที่ขึ้นทะเบียนกับ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยอยางถูกตอง - มีประกันอุบัติเหตุตั้งแตวันเดินทางจนกลับอยางครบถวน - สวนแตกตางที่เปนตัวเลือกทำใหราคาสูงขึ้น เชน คาทิป คาบริการยกกระเปาตามสนามบินหรือโรงแรม คาเครื่องดื่ม ประจำวัน คาแสดงโชวตางๆ ทัวรระดับสูงนอกจากจะรวมไวใหแลวยังมีเพิ่มในวาระพิเศษตางๆอาทิเชนของขวัญครบ รอบวันเกิด วันแตงงาน ` `

การเลือกใชเงินในการทองเที่ยวแตละครั้ง ยอมตองการความประทับใจและคุมคา หากทานไดเลือกตาม ขั้นตนนี้ บัตเตอรฟลายทัวร เชื่อวาการเดินทางครั้งนี้จะมีความหมายและสมดังใจแนนอนครับ

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

RHONE ALPS FRANCE & SWISS ALPS 8 DAYS โรนแอลป ฝรั่งเศส – สวิสแอลป 8 วัน ลียง – เกรโนโบ – ชอมเบอรรี่ – เอ็กซ เล แบง – อันเนอซี่ – เมอเจฟ – ชาโมนี – เพลิดเพลินกับทัศนียภาพบนยอดเขามองตบลังค – เจนีวา – มองเทรอซ – นั่งรถไฟ โกลเดน พาโนรามา – ลูเซิรน– ซูริค By Swiss Air

กำหนดการเดินทาง วันที่ 28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2555 วันเสารที่ 28 เมษายน 2555` 20.00 น.9 9 9 9 9 23.15 น.9

(1) `

กรุงเทพฯ – ซูริค

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 เคานเตอรสายการบินสวิสแอร (LX ) พบกับเจาหนาที่บัตเตอรฟลายทัวรคอยใหการตอนรับและอำนวยความสะดวก อิสระใหทานชอปปงสินคาปลอดภาษีกอนออกเดินทาง ณ KING POWER ออกเดินทางสู เมืองซูริค โดยเที่ยวบินที่ LX181 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 55 นาที)

วันอาทิตยที่ 29 เมษายน 2555

(2) `

ซูริค – ลียง – ลองเรือแมน้ำโรน – ซิตี้ทัวร

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

06.10 น.9 9 9 09.10 น.` 10.05 น.`

ถึง สนามบินคล็อคเทน (KLOTEN) เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอรแลนด รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู เมืองลียง ออกเดินทางสู เมืองลียง โดยเที่ยวบินที่ LX530 ถึงสนามบิน เมืองลียง (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย ประมาณ 5 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและรับสัมภาระเมืองลียง (LYON) เมืองที่ ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองจากมหานครปารีส นอกจากจะเปนศูนยกลาง ธุรกิจการคาแลว ยังมีชื่อเสียงอยางมากทางดานอาหารอรอย ปจจุบันไดรับการ รับรองจากองคการ UNESCO ใหไดเปนเมืองมรดกโลก ในปค.ศ. 1998 นำทานลอง เรือหลังคากระจกไปตามแมน้ำโรน แมน้ำสายสวยงามกลางเมือง ชมสถาปตยกรรม ตึกรามบานชองที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป สวนใหญสรางในสไตลเรอ เนซองส ที่ทานสามารถเพลิดเพลินกับความงดงามได มิรูเบื่อ

เที่ยง9 9 บาย9 9 9 9

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเที่ยวชม โรงละครโรมัน ANCIENT THEATRE OF FOURVIÈRE โรงละครแหงนี้สราง ขึ้นครั้งแรกในคริสศตวรรษที่ 2 โดยสรางสวนที่เปนพื้นที่แสดงละอัฒจันทรติดกับลาดเขากอน ตอมามีการ ตอเติมอัฒจันทรจนทำใหสามารถจุผูชมไดถึง 10,000 คน จากนั้นนำทานชม BASILICA OF NOTREDAME DE FOURVIÈRE โบสถเกาแก สรางในป 1872-1896ใชเวลาในการกอสรางกวา 24 ป ออกแบบโดย Pierre Bossan ในสไตลโรมาเนสกผสมไบเซนไทน ซึ่งเปนรูปแบบ สถาปตยกรรมที่ถือวาไมปกติเลยสำหรับในยุคนั้นมีโมเสคประดับ กระจกสีที่งดงาม และยังเปนที่ฝงศพของเซนตโจเซฟอีกดวย โบสถ ประกอบดวย หอคอยหลัก 4 หอ และหอระฆังที่บนยอดประดับดวย รูปปนพระแมมารีหุมดวยทองคำทั้งองค ภายในประดับประดาอยาง หรูหรา พื้นที่โบสถเดิมเคยเปนศาลากลางเมืองของโรมัน หรือ THE ROMAN FORUM OF TRAJAN ซึ่งตั้งอยูบนที่สูงทำใหสามารถมอง เห็นโบสถไดจากทุกทิศทาง จนทำใหโบสถกลายเปนสัญลักษณของ เมืองลียงในที่สุด จากนั้นนำทานชม ศาลากลางของเมืองลียง THE HÔTEL DE VILLE DE LYON 1 ในสิ่งกอสรางทาง ประวัติศาสตรที่ใหญที่สุดของเมือง สรางขึ้นในป 1645 แลวเสร็จในป 1651 โดย Simon Maupin ถูกขนาน นามวาเปน “อนุสาวรียแหงประวัติศาสตร” นำทานชม จัตุรัส Bellecour รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก

ค่ำ9 9

9 9

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

วันจันทรที่ 30 เมษายน 2555M (3) M เชา9 9

9 9

เที่ยง9 9 บาย9 9

ค่ำ` 9

` 9

ลียง – เกรโนโบ (GRENOBLE) – ชอมเบอรรี (CHAMBÉRY) – เอ็กซ เล แบง (AIX-LES-BAINS) – อันเนอซี่ (ANNECY)

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู เมืองเกรโนโบ (GRENOBLE) ตั้งอยูเชิงเขาแอลป ทำใหภูมิประเทศเปนเขตหนาวเกือบ ตลอดทั้งป มีแมน้ำ 2 สายไหลผาน คือ THE DRAC และ THE ISÈRE ดวยการที่มี ภูเขาลอมรอบทำใหเมืองนี้ไดสมญานามวา “เมืองหลวงแหงเทือกเขาแอลป” “CAPITAL OF ALPS” นำทานผานชม LA BASTILLE ปอมปราการโบราณสราง ขึ้นในยุคกลาง ตั้งอยูบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองดานลางไดอยางทั่วถึง ปจจุบันเปนจุดที่นักทองเที่ยวนิยมมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดเพราะสามารถเขาถึงปอม อยางงายดายดวยเคเบิ้ลคาร ที่มีรูปทรงเหมือนไข เรียกวา "Les Bulles" จากนั้นนำทาน ผานชม PALACE OF THE PARLIAMENT OF DAUPHINÉ อาคารรัฐสภาที่มี ความงดงามซึ่งเดิมสรางขึ้นเปน “PLACE SAINT ANDRE” ในปค.ศ.1500 มีการตอขยายเพิ่มเติมเรื่อยมา และมีการปฏิสังขรณ ใหอาคารแหงนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางสู CHAMBÉRY เมืองงดงามกลางที่ทอดตัวอยูทามกลางสาขาของเทือกเขาแอลป ลอมรอบ ดวย BAUGES MT. และ CHARTREUSE MT. ไดรับสมญานามวา "CROSSROADS TO THE ALPS" ซึ่งสามารถสืบยอนไปไดถึงในศตวรรษที่ 11 ดวยสภาพอากาศที่เหมาะ สม พื้นที่แถบนี้จึงเหมาะแกการปลูกองุนสำหรับทำไวน ทำใหมีไรองุนและโรงไวน มากมายที่นี่ นำทานชม THE CHATEAU DE CHAMBERY สถานที่สำคัญซึ่งเคยใช เปนที่พำนักของทานเคานทแหงซาวอย THE FIRST COUNTS OF SAVOY ปราสาท แหงนี้มีประวัติศาสตรอันยาวนาน ผานความรุงเรืองสูงสุด เคยถูกใชในพิธีการสำคัญของ ราชวงศ จนกระทั่งปจจุบัน ใชเปนสำนักงานหนวยงานการปกครอง จากนั้นนำทานชม จุดสำคัญของเมืองอีกแหงหนึ่ง คือ น้ำพุเอราวัณ "ELEPHANTS FOUNTAIN" ไดเวลาสมควร นำทานออกเดินทางสู เมือง เอ็กซ เล แบง (AIX-LES-BAINS) ชนบท สุดสวยแหง แควนโรน – แอลป (RHÔNE-ALPES) ตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส ใกลพรม แดนสวิตเซอรแลนด เมืองนี้ขึ้นชื่อดานทัศนียภาพงดงาม ไดเวลาอันสมควรนำทานเดินทางสู เมืองอันเนอซี่ (ANNECY) รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2555 เชา9

9

9 9 เที่ยง9 9 บาย` `

ค่ำ`

9

`

9

(4) M

อันเนอซี่ (ANNECY) – เมอเจฟ (MEGÈVE) – ชาโมนี

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก เมืองอันเนอซี่ (ANNECY) ตั้งอยูริมทะเลสาบ LAC D'ANNECY เมืองนี้ไดรับสมญา นามวา “เวนิสแหงซาวอย” (THE VENICE OF SAVOIE) เพราะตัวเมืองสรางขึ้นในยุค กลางตั้งแตศตวรรษที่ 14 มีลำคลองตัดผานกลางเมืองลงสูทะเลสาบ นำทานลองเรือชมทะเลสาบสีฟาสดใส ใหทานเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ยังคงความ บริสุทธิ์และมีอากาศสดชื่น จากนั้นนำทานผานชม THE PALAIS DE L'ISLE คุกเกา ที่สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 12 และเปนสัญลักษณของเมืองอันโดงดัง นำทานผานชม THE CHÂTEAU D'ANNECY (ANNECY CASTLE) เดิมเคยใชเปนที่พำนักของ THE COUNTS OF GENEVA ปจจุบัน หลังจากไดรับการปฏิสังขรณ ปราสาทแหงนี้ไดกลายมาเปน ที่จัดแสดงประวัติศาสตร และศิลปะของเมือง และยังไดใชเปน THE REGIONAL OFFICE OF THE ALPINE LAKES ไดเวลาสมควร นำทานเดินทางสู เมืองเมอเจฟ (MEGÈVE) รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองเมอเจฟ (MEGÈVE) ตั้งอยูทามกลางธรรมชาติริมเชิงเขามองตบลังค THE MONT BLANC มีชื่อเสียงดานสกีรีสอรทและกิจกรรมฤดูหนาว ดึงดูดนักทองเที่ยวที่ชอบกีฬาผาดโผนและ ความหนาวเย็นใหมาเยือนที่นี่ตลอดทั้งป นำทานนั่งรถมาชมเมืองไปตามถนนหิน (COBBLED STREETS) ผานกระทอมไมแบบเกาที่ปลูกไวบนไหลเขา ที่โดดเดนกวา กระทอมไมคือ โบสถเกาแกสมัยศตวรรษที่ 13 นอกจากนี้ยังมีรานรวงเกๆสไตลบูทีคเรียง รายสองขางทางที่รถมาแลนผาน ผูคนที่นี่รวมถึงนักทองเที่ยวไมนิยมขับรถเขามาในเมือง แตจะจอดเอาไวแลวเดินเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองไปเรื่อยๆแทน ไดเวลาสมควร นำทานเดินทางสู เมืองชาโมนี ที่ตั้งของยอดเขา มองบลังค ยอดเขาที่สูง ที่สุดในเทือกเขาแอลป เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาอันงดงามที่รายลอมดวย ตนสนและ รีสอรท สนามกอลฟ คา สิโน ในบรรยากาศคลายคลึงกับ เมืองใน เทือกเขาร็อคกี้ประเทศคานาดา แตกอนเปนชุมชน ที่อยูสูงสุดของ ประเทศ ความสูง 15,000 ฟุต เปนเมืองตาก อากาศชื่อดังที่คนในราชสำนักชวนไปกันไปพักผอนเปลี่ยน บรรยากาศ อิสระใหทานไดเดินเลนชมอาคารบานเรือน ที่มีสถาปตยกรรมอันเกาแก พรอมกับถายรูปตัว เมืองชาโมนี โดยมีภาพหลังเปนเทือกเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมตลอดป ในบรรยากาศสบายๆ รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2555 เชา9

9

เที่ยง9 9

ค่ำ9 9

9 9

(5) M

ชาโมนี – มองตบลังค THE MONT BLANC – เจนีวา (สวิส)

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานสัมผัสความสูงโดยการขึ้นกระเชาลอยฟาสู AIGUILLE DU MIDI หรือสถานีเอกุยย ดู มิดิ ซึ่งอยูสูง 12,600 ฟุต ยอดเขา “มองตบลังค” ยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป และเปนสัญลักษณ ทาง ธรรมชาติอันงดงามและยิ่งใหญของเมืองชารโมนี ระหวางทางทานจะ ไดชื่นชมกับทัศนียภาพอัน งดงามของเทือกเขาสูงชันที่ถูกปกคลุมดวย หิมะตลอดแนวเขาสลับกับทิวสนมองเห็นเมืองชารโมนี อยู เบื้องลาง จนกระทั่งถึงยอดเขา นำทานขาม สะพานลอยเพื่อเดินทางสู ลิฟตขึ้นสู ยอดเขา นำทานชมยอดเขา มองบลังที่ถือวาเปนยอดเขาที่สูงที่สุดใน ยุโรป อิสระใหทานเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของยอดเขา รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บาย99 นำทานออกเดินทางสู เจนีวา (GENEVA) เมืองที่มี ประชากรมากเปนอันดับสองของประเทศ สวิตเซอรแลนด (รองจากซู ริค) ตั้งอยูบริเวณที่ทะเลสาบเจนีวา เจนีวาไดรับการยกยองวาเปนเมือง นานาชาติ (GLOBAL CITY) เนื่องจากเปน ที่ตั้งขององคกรระหวาง ชาติสำคัญๆ หลายองคกร เชน สำนักงานใหญขององคการ สหประชาชาติประจำ ทวีปยุโรป, องคการอนามัยโลก (WHO), องคการการคาโลก (WTO) เปนตน

รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก

ของฝากที่นาซื้อ • ช็อคโกแลตสปรุงลี่ เปดตั้งแตป ค.ศ 1836 ปจจุบันมีทั้งหมด 12 แหง เปนอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด ช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุด ของที่นี่ คือ ลักเซมเบอรเกอรลี่ (LUXEMBURGERLI) เปนเมอแรงกกรอบ ประกอบไสตาง ๆ เชน ช็อคโกแลต วนิลา • หีบดนตรี (MUSIC BOX) โดยสรางตั้งแตป 1776 หีบดนตรีไขลาน โดยเฉพาะที่มาจาก แซงคครัวซ (SAINTE CROIX) เมืองหลวง ของหีบดนตรี มีทั้งขนาดเล็กและกลางใหญ

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2555 เชา9

(6) M

เจนีวา – มองเทรอซ (MONTREUX) – นั่งรถไฟ โกลเดน พาโนรามา – ลูเซิรน

9

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู มองเทรอซ (MONTREUX) หรือ ริเวียราแหงสวิส เรียงราย ดวยรานคาหรู โรงแรมชั้นหนึ่ง คาสิโนใหญ คลินิกสุขภาพแหง ความงาม รวมถึงคฤหาสนติดทะเลสาบและบานพักตากอากาศของเหลาดาราชื่อ ดัง แวะถายรูปกับปราสาทชิยง (CHILLON CASTLE) ที่งามสงาทอดตระการ ไปยังทะเลสาบ ซึ่งเริ่มสรางตั้งแตค.ศ.ที่ 9 เปนตนมาเพื่อควบคุมเสนทางการคา จากเมืองอาวองชสสูประเทศอิตาลี นำทานสัมผัสกับชวงหนึ่งในประวัติศาสตรที่ ที่เคยเปนทั้งสถานที่พำนักของดยุคแหงซาวอย ตั้งแตศตวรรษที่ 13 และเปน สถานที่กักขังนักโทษ

เที่ยง9 9 บาย9 9

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางโดย รถไฟขบวนพิเศษ โกลเดนพาส (GOLDEN PASS) สู ชไวสมแมน (SWEISIMMEN) 13.45 น.` ออกเดินทางจากสถานีตนทาง สัมผัสกับทิวทัศนในแบบพาโนรา มาที่ทานจะไมมีวันลืม บนเสนทาง BRUNIG PASS ชนบทของชาเลตสวิส เมือง ตากอากาศระดับดีลักซ เสนทางลัดเลาะผานเมืองตากอากาศ ไรองุนที่นำไปผลิต ไวนชั้นนำ หมูบาน และ ฟารมเลี้ยงสัตวของคนพื้นถิ่น เลาะเลียบทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่ไดชื่อวาเปนแหลงน้ำจืดที่ใหญ เปนอันดับสองของยุโรป ชมบรรยากาศ อันสดใสของดอกไมปาสองขางทาง ที่จะอยูในความทรงจำของทานตราบนานเทา นาน

15.32 น.` 9 9 ค่ำ9 9 9 9

เดินทางถึงสถานีปลายทาง ณ เมืองชไวสมแมน (SWEISIMMEN) นำทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก

อาหารที่พลาดไมไดในสวิตเซอรแลนด •` ` •`

ฟองดูว อาหารหลักที่มีชื่อเสียงโดงดัง โดยใชเนื้อวัวหรือเนื้อหมูอยางดี หั่นเปนชิ้นเล็ก ๆจุมลงในน้ำมัน เดือด ` จากนั้นถึงมาเลือกน้ำซอสมากมายที่เอร็ดอรอย ราแคลต (RACLETTE) เปนเนยหรือชีสตั้งไฟใหละลายเสิรฟพรอมกับมันฝรั่ง เบคอนและผักดอง

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

วันศุกรที่ 04 พฤษภาคม 2555 เชา9

9

เที่ยง9 9 บาย` ` 9 9 9 9 ค่ำ9 9 9 9 ) ) 22.45 น.9

( 7) `

ลูเซิรน – ซูริค – กรุงเทพฯ

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากมากมาย อาทิเชน นากาชื่อดังของ โลก, เครื่องหนังบอลลี่ (BALLY), มีดพับทหาร (VICTORINOX), ช็อคโกแลต ฯลฯ อีกมากมาย ตามอัธยาศัยสำหรับทานที่ชอบการเดิน เลนชมเมือง ลูเซิรนเปนอีกเมืองหนึ่งที่มีจุดที่นาสนใจหลายจุด อาทิ อนุสาวรียสิงโต, สะพานไม CHAPEL BRIDGE, WASSERTURM (WATER TOWER) เปนตน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางสู เมืองซูริค (ZURICH) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่ สำคัญของสวิส เปนเมืองศูนยกลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ ใหญที่สุด และเปนตลาดหลักทรัพยที่ใหญเปนอันดับ 4 ของโลก รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำทานเดินทางสูสนามบิน คล็อคเทน (KLOTEN) เมืองซูริค ออกเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินสวิสแอรเที่ยวบินที่ LX 180

วันเสารที่ 05 พฤษภาคม 2555 9 14.35 น.9

`

` `

( 8) `

Tip for Trip นากา เปนสินคาสงออกที่มีชื่อ เสียงมากในเมืองลูเซิรน มีรานมากกวา 100 รานใหเลือกซื้อ ตั้งแต ราคาไมสูงจนถึง Limited Edition โดยมีภาษี Vat ลดให 7 % ถา PAY CASH ในรานคาใหญๆ เชน ROLEX หรือ PATEX PHILLIPE ยังสามารถ ลดราคาไดอีก

ซูริค – กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ************************************************************

หมายเหตุ ( ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องมาจาก เหตุสุดวิสัย อาทิเชน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ความลาชาหรือยกเลิกของสายการบิน

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

อัตราทานละ พักหองคูราคาทานละ M 114,000 ` บาท M เด็กอายุไมเกิน 12 ปM M M M M บาท M พักหองเดี่ยวเพิ่มทานละM M M M M บาท ***พิเศษ สำรองที่นั่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 ลดทันทีทานละ 5,000 บาท*** อัตรานี้รวม - ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป - กลับตามรายการ - ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ - คาใชจายในตางประเทศ: คาที่พักตลอดการเดินทาง, คาอาหารตามที่ระบุไวในรายการ - คาพาหนะในระหวางนำเที่ยวทั้งหมด - คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ - คาธรรมเนียมวีซาทุกประเทศ - คาทิป และคาบริการในการเคลื่อนยายสัมภาระและกระเปาเดินทาง รวมถึงทิปพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโรตอทานตอวัน - คาบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศกคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง - ภาษีมูลคาเพิ่ม (จากคาบริการ) 7 % - คาน้ำหนักกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม (กรณีหากสายการบินเรียกเก็บคาน้ำหนักกระเปาสวนเกิน ทางเจาของยินดีรับผิดชอบเอง) คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง ทานละ 1,500,000 บาท ไมรวม - คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง - คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท ฯลฯ ระเบียบการสำรองที่นั่ง 1. สำรองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 2 เดือน และยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา พรอมเงินมัดจำทานละ 20,000 บาท สวนที่เหลือชำระในวันประชุม ประมาณ 14 วันกอนเดินทาง 2. กรณีที่ทานไมสามารถเดินทางไปพรอมคณะไดดวยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯจำเปนตองเก็บคาใชจายในสวนที่ทานชำระไว ตามระยะเวลาและ จำนวนเงินดังนี้ Y 2.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง. . 15-30. วัน . เก็บ . มัดจำทั้งหมด . 2.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง. . 8 -15. วัน . เก็บ . 50% ของราคาทัวร . 2.3 ยกเลิกกอนการเดินทาง. . 1 - 7. วัน . เก็บ . 100% ของราคาทัวร 3. กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมในรายการใดรายการหนึ่งตามโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และไมสามารถเรียกรองคาชดเชยในสวน นั้นๆได 4. กรณีที่ทานถูกปฏิเสธหามเขาประเทศนั้นๆ ถือวาเปนเหตุผลของแตละประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจายทั้งหมด 5. กรณีที่ทานไดตกลงชำระคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง บริษัทฯ ถือวาทานไดรับทราบและยอมรับในรายละเอียด ของการเดินทางรวมถึง สายการบิน, โรงแรม, อาหาร, สถานที่เที่ยวครบถวน โดยยืนยันที่จะไมนำพามาเผยแพรหรือแจงตอบุคคลหรือสถานที่ใด ในทางเสียหายกับบริษัทบัตเตอรฟลายทัวร

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

หลักฐานประกอบการยื่นวีซาประเทศฝรั่งเศส 1.9 9

หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไปพรอมสำเนา ถามีหนาตออายุหรือ แกไขชื่อใหถายสำเนามาดวย กรณีหนังสือเดินทางเปนแบบรุนใหมลาสุด ตองมีหนังสือเดินทางเลมเกาใหยื่นประกอบดวย 2.9 รูปถายสี หนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ 3.9 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบาน พรอมหมายเลขโทรศัพทบานและมือถือ 4.9 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่สมรสแลว) /สำเนาใบหยา (กรณีมีการหยาราง) 5.จดหมายรับรองการทำงานตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษ (ระบุชื่อ ตำแหนง คาจางรายเดือน และสิทธิ์การลา) 9 กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย พรอมตัวจริง และหลักฐานการชำระภาษี 6.9 หลักฐานการเงินของผูยื่นขอวีซา (กรณีมีผูรับรองการเงิน ใหยื่นเอกสารหลักฐานการเงิน ของผูรับรอง ตางหาก) 9 ใชเอกสารดังตอไปนี้ 6.19 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ UPDATE ยอนหลัง 6 เดือน 1 ชุด 6.2 9 จดหมายรับรองการเงินจากธนาคารตัวจริงฉบับภาษาอังกฤษ99 บัญชีสวนตัว 6.39 หรือสมุดเงินฝากตัวจริง UPDATE ยอนหลัง 6 เดือน (บัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจําเท่านั้น สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน) 7.9 กรณีนักเรียน/นักศึกษา ตองมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริงภาษาอังกฤษ 8.9 เด็กอายุต่ำกวา 20 ป ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางจากบิดามารดา ซึ่งที่วาการเขตหรือ อำเภอออกให พรอมสำเนาสูติบัตร

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net

Rhone Alps & Swiss 28 เมษายน - 05 พฤษภาคม 2555  

International Company Limited. ! ! ลียง – เอ็กซ เล แบง – อันเนอซี่ – เมอเจฟ – มองตบลังค – ชาโมนีย – มองเทรอซ – รถไฟ โกลเดน พาโนรามา –...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you