Page 1

Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

เทศกาลดอกไมโลก “ FLORIADE 2012 “ 10 ปมีครั้งเดียว เบลเยี่ยม – เนเธอรแลนด – เยอรมันนี 8 วัน

***เสนทางโรแมนติคกับฤดูใบไมผลิ เต็มที่กับงานเทศกาลดอกไมโลกที่เวนโล พรอมเคเบิ้ลคาร เพิ่มสวนทิวลิปที่อุทยานเคอเคนฮอฟ ลองเรือในคลองเล็กที่เมืองบรูจจ เมืองในฝน กับลองเรือชม กรุงอัมสเตอรดัม พักในเมืองมรดกโลกที่ เมืองULM ตอนใตของเยอรมันนี ลองแมน้ำไรนสูแควน บาวาเรียที่โอบลอมดวยขุนเขาและพักสไตลทองถิ่นริมปราสาทนอยชวานสไตน เพื่อนั่งรถมาชม ความงามและยิ่งใหญ กอนเดินทางชอปปงสนุกสนานที่มิวนิค*** • พักบาวาเรียนสไตลที่ SCHLOSSHOTEL LIST & VILLA JAEGERHAUS ระดับ DELUXE ริมปราสาทนอยชวานสไตน www.neuschwanstein-hotels.de • พักCHATEAU ST.GERLACH ชาโตระดับดีลักซที่โอบลอมดวยสวนสไตลบาร็อคกลางหุบเขาในเครือ SMALL LUXURY HOTEL ชมตัวอยางไดที่ WWW.CHATEAUHOTELS.NL

• บินตรงไปกลับโดยสายการบินไทยสูบรัสเซลลและกลับจากมิวนิคโดยเครื่องรุนใหมลาสุด • เทีย่ วแบบชำนาญและรูจริงเชิญชมรายละเอียดบรรยากาศจริงที่บริษัทฯ หรือ www.butterflytour.net

• อิ่มอรอยกับอาหารทองถิ่นหลายสไตลในบรรยากาศพื้นเมืองกับอาหารจีนตามภัตตาคารในสัดสวน 60/ 40 • ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดโดยหัวหนาทัวรประจำบริษัทที่ผานการอบรมไมใชไกดฟรีแลนซหรือสงทัวร รวมกับที่อื่น ราคาทานละ 105,000 บาท พิเศษสุด! สำรองที่นั่งภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ลดทันที ทานละ 5,500 บาท เหลือเพียง ทานละ 99,500 บาท กําหนดการเดินทาง วันที่ 28 กันยายน – 05 ตุลาคม 2555 สำรองที่ 02 – 184 – 6633 นอกเวลาทำการ 086 – 399 – 1083, 089 – 140 – 4640 บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

เคล็ดลับในการเลือกซื้อทัวรชวงเทศกาล เนื่องจากในชวงเทศกาลตางๆผูทองเที่ยวจะพบกับปญหาจากบริษัททัวรที่แอบแฝงมาขายโดยอาศัยราคาและรายการจูงใจ มาโดยตลอด ทำใหผูทองเที่ยวตองประสพกับความผิดหวังและเที่ยวไมคุมคา บัตเตอรฟลายทัวรขอเรียนแนะนำทานในการ เลือกตามความคุมคาและราคาเปรียบเทียบเริ่มจากเลือกจากงบประมาณที่ตัวเองตั้งไว จากนั้นนำรายการหลายๆแหง มาเทียบ ดังนี้ - มีที่นั่งเครื่องบินตามที่แจงหรือไม ไมใชมาเปลี่ยนทีหลัง ใกลๆวันเดินทาง - เครื่องบินบินตรงหรือแวะเปลี่ยนเครื่องหลายที่ ( อันนี้เลือกตามงบประมาณ) - รายชื่อโรงแรมตองยืนยันกอนการเดินทางและรับไดวาเปนคุณภาพเดียวกันหรือที่เดียวกันกับที่โฆษณาไว ตลอดจนระดับเดียวกันทุกคืน มิใชแคคืนเดียว - คุณภาพอาหารที่มีเมนูเปลี่ยนแปลงไมใหซ้ำกันทุกมื้อ หรือแบบเดียวกันตลอดการเดินทาง มีปริมาณเพียงพอและ รสชาติที่ดีและมีอาหารทองถิ่นหรือการแสดงใหไดอรรถรสบาง - รายการสถานที่ทองเที่ยวที่ตองเสียเงิน ไดรวมไวใหแลวอยางชัดเจน ไมเก็บเพิ่มเติม - รายการทองเที่ยวในแตละวัน เปนไปไดในการนั่งรถ ไมใชออกเดินทางแตเชามืดถึงโรงแรมดึกทุกค่ำคืน (อันนี้แลวแตความชอบ บางทานชอบนั่งรถชมวิวทั้งวัน) หากไมแนใจใหซักถามกับบริษัททัวรใหชัดเจนถึงรายการ แต ละวัน - ขอสำคัญในการเลือกใชหัวหนาทัวรประจำบริษัทที่มีคุณภาพ สามารถตัดสินใจไดมิใชฟรีแลนซใครก็ไดที่มานั่ง ประจำรถไมอธิบายหรือสันทนาการใดๆทั้งสิ้น - สถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญ ควรมีไกดทองถิ่นที่มีใบอนุญาตในแตละเมืองอยางถูกตอง - เลือกใชบริษัทฯที่มีชื่อเสียงเปดมานาน หรือชำนาญในเสนทางก็ชวยไดบางในหลักใหญและเปนบริษัทฯที่ขึ้นทะเบียน กับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยอยางถูกตอง - มีประกันอุบัติเหตุตั้งแตวันเดินทางจนกลับอยางครบถวน - สวนแตกตางที่เปนตัวเลือกทำใหราคาสูงขึ้น เชน คาทิป คาบริการยกกระเปาตามสนามบินหรือโรงแรม คาเครื่องดื่ม ประจำวัน คาแสดงโชวตางๆ ทัวรระดับสูงนอกจากจะรวมไวใหแลวยังมีเพิ่มในวาระพิเศษตางๆอาทิเชนของขวัญ ครบรอบวันเกิด วันแตงงาน ] ]

การเลือกใชเงินในการทองเที่ยวแตละครั้ง ยอมตองการความประทับใจและคุมคา หากทานไดเลือกตาม ขั้นตนนี้ บัตเตอรฟลายทัวร เชื่อวาการเดินทางครั้งนี้จะมีความหมายและสมดังใจแนนอนครับ

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

เทศกาลดอกไม EXPO FLORIADE 2012 เบลเยี่ยม – เนเธอรแลนด – เยอรมนี 8 วัน

บรัสเซลส – บรูจจ – อัมสเตอรดัม – สวนเคอเคนฮอฟ – ดูสเซลดอลฟ – FLORIADE ที่ VENLO ลองแมน้ำไรน – ปราสาทนอยชวานสไตน – มิวนิค ** เที่ยวบินใหมบินตรง โดยสายการบินไทย สู บรัสเซลส **

กำหนดการเดินทาง วันที่ 28 กันยายน – 05 ตุลาคม 2555

วันศุกรที่ 28 กันยายน 2555 ] (1)] 21.00 น.9 9 9 9 9 00.30 น.9

กรุงเทพฯ – บรัสเซลส (เบลเยี่ยม)

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอรสายการบินไทย พบกับเจาหนาที่บัตเตอรฟลายทัวรคอยใหการตอนรับและอำนวยความสะดวก อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัยใน DUTYFREE KING POWER ออกเดินทางสู บรัสเซลส โดย เที่ยวบินที่ TG 934 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 55 นาที)

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

วันเสารที่ 29 กันยายน 2555] 07.40 น.9 9 9 9 9

(2)]

บรัสเซลส (เบลเยี่ยม) – บรูจจ – ร็อทเธอรดาม (เนเธอรแลนด)

เที่ยง9 บาย] 9 9 9 9 9 9

9 ] 9 9 9 9 9 9

ถึงสนามบินบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและสัมภาระเรียบรอยแลว นำทานเดินทางเขาสู กรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม กรุงบรัสเซลส เปนเมืองเกามีประวัติ ความเปนมา มากวา 1,000 ป ดวยความเกาแกของตัวเมือง จึงสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวชมอยาง ลนหลาม นำทานชม รูปปนเด็กยืนฉี่ หรือ เมนเนเกน พิส (MANNEKEN PIS) สัญลักษณของกรุงบรัส เซลลจากนั้นนำทานชม จัตุรัสกรองคปลาซ (GRAND PLACE / GRAND PLATZ) เปนจัตุรัสกลางเมืองที่ มีความคึกคัก รายลอมดวยอาคารเกาแกที่มีอายุกวา 300 ป ถือเปนจุดศูนยรวมของตัวเมืองก็วาได จากนั้นนำ ทานผานชม พระราชวังหลวงแหงกรุงบรัสเซลส (ROYAL PALACE OF BRUSSELS) พระราชวังสราง ขึ้นในสไตลนีโอคลาสสิค สำหรับราชวงศเบลเยี่ยม ใชในการทำกิจกรรมตางๆ ทางสังคม จากนั้นนำทาน ผานชม อะตอมเมี่ยม (ATOMIUM) สถาปตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม เปนสัญลักษณรูปโครงสรางอะตอมที่ ขยายใหญหลายลานเทาและสรางขึ้นเปนหอแสดงนิทรรศการระหวางงาน EXPO ป 1958 ซึ่งตอนนี้ไดกลาย เปนแลนดมารกใหมอีกแหงหนึ่งของเบลเยียมไปอยางสมบูรณ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (BRUGE) ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศเบลเยี่ยม เมืองเกาแกแหงนี้ ประกอบไปดวยคลองหลายสายรายลอมรอบตัวเมืองเกา จนไดรับการขนานนามวา "เวนิสแหง ยุโรปเหนือ" (THE VENICE OF THE NORTH) อาคารบานเรือนตางๆ ก็ไดรับการรักษาไวในแบบดั้งเดิม แสดงให เห็นถึงความเจริญรุงเรืองของยุโรปยุคกลาง กระทั่งในป ค.ศ. 2000 ตัวเมืองเกา BRUGGE ไดรับการขึ้น ทะเบียนจาก UNESCO ใหเปนมรดกโลก (WORLD HERITAGE SITE OF UNESCO) นำทานลองเรือไปตามลำคลองรอบเมือง ชมความงดงามของเมืองเกาบรูจจอยางใกลชิดในบรรยากาศที่ แตกตาง พรอมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองที่เคยคุนกับสายน้ำ

9 9 9 ค่ำ9 9

9 9 9 9 9

ไดเวลาสมควร นำทานเดินทางสู เมืองร็อทเธอรดาม (ROTTERDAM) เปนเมืองทาหลัก และเมืองที่ใหญ เปนอันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝงแมน้ำมาส (Maas River)นับเปนเมืองทาใหญที่สุดแหง หนึ่งของโลก รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูที่พัก โรงแรม HILTON ROTTERDAM หรือเทียบเทา

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993 Tips for  Trip

Tips for  Trip

! ของที่ระลึกขึ้นชื่อระดับ WORLD CLASS ของ เมือง BRUGGE ตองยกใหกับ LACE หรือผาลูกไม ที่นำ มาทำเปนผามาน ผาปูโตะ และอีกมากมาย โดยเฉพาะ RIBBON LACE ที่มีที่เดียวในเบลเยี่ยม เพราะถาไปหาซื้อ ในเมืองหลวงจะเปน NEEDLE ทั้งหมด ทั้งลวดลายความ ละเอียด ความสวยงามก็ตางกัน มีรานเล็กๆ รอบๆจัตุรัสที่ยัง เปนงานฝมือในราคาคุมคามาก

เบลเยี่ยม ไดชื่อวาเปน CAPITAL OF CHOCOLATE IN EUROPE ยิ่งถาไดมาตอแถวเขาคิวที่ราน “TRUFFLES” CHOCOLATE LINE IN BRUGGE จะไดสัมผัสความหวาน หอมของช็อคโกแลตที่สุดยอด และสุดยอดโดยเฉพาะช็อคโกแลต วาระพิเศษที่เลือกกลองหรือตะกราไดสวยสมคำล่ำลือ ไมตองกลัวอวนสำหรับชอคโกแลตพิเศษที่ FAT FREE !!!!

9

วันอาทิตยที่ 30 กันยายน 2555 ] เชา9 9

9 9

9 9 9 9 เที่ยง9 บาย9

9 9 9 9 9

9 9

9 9

(3)] ร็อทเธอรดาม – กรุงเฮก – สวนเคอเคนฮอฟ – ดุสเซลดอลฟ

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู กรุงเฮก (THE HAGUE) เมืองสำคัญของเนเธอรแลนด เนื่องจากเปนที่ตั้งของ “ ศาลโลก (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE)” ที่ครั้งหนึ่งเคยใชเปนที่ตัดสินคดีเขา พระวิหาร โดยปกติแลว สมเด็จพระราชินีและพระราชวงศ ประทับและทรงงานที่กรุงเฮ กนี้ดวย นำทานถายรูปกับศาลโลกสถานที่แหงประวัติศาสตร จากนั้นนำทานชม สวน เคอเคนฮอฟ (KEUKENHOF GARDENS) ชื่นชมกับความงามของดอกทิวลิปหลาก สีสันชูชอรับฤดูใบไมผลิแขงกับดอกไมนานาพันธุไมวาจะเปน ไฮยาซินธหรือเดลซี่ บาน สะพรั่งบนเนื้อที่กวา 1,000 เอเคอร สลับกับ ทานทราบหรือไมวา . . . การจัดสวนที่สวยงามรมรื่น บันทึกภาพ สวน KEUKENHOFF มีดอกไมทั้งหมด 7 ลานดอก ของทุงทิวลิปสีแดง เหลือง ชมพูสุดหูสุดตา บนพื้นที่ 32 เฮคเตอร แบงเปน ดอกทิวลิป 4.5 ลาน ที่มิมีวันลืมและชมการประกวดในเรือน ดอกกับ 100 ชนิด น้ำพุ 15 แหง และสะพาน 32 กระจกที่ทานจะมหัศจรรยกับเทคโนโลยี สะพาน ทานชมทั่วแลวหรือยัง ? ใหมที่สามารสรางสรรคใหดอกไม มีความ งดงามดวยรูปทรงและขนาดที่แตกตางกัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเที่ยวชม กรุงอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแลนด เมืองที่มีพื้นที่อยูต่ำกวาระดับน้ำ ทะเลกวา 5 เมตร เนื่องจากการ สรางเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแตสมัยโบราณ มีเกาะเล็กเกาะนอยกวา 70 เกาะ แบงแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหวางคลองมากกวา 1,000 สะพาน นำทาน ลองเรือหลังคากระจก เพื่อชมอาคารบานเรือนที่ขนาบสองฝากฝงแมน้ำอัมสเตล ที่ รมรื่นดวยไมนานาพันธุ ชมตึกรามบานชองอันคงเสนหในสไตลดั้งเดิม ที่ยึดความผอมสูงของอาคารไวเปน แบบฉบับเคียงคูกับแมน้ำลำคลองที่มีอยูใหเห็นอยางชินตา จนเมืองนี้ไดสมญานามวาเปน “เวนิสแหง

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

ค่ำ9 9

9 9

ภาคเหนือ” ที่เต็มไปดวยประวัติความเปนมาที่นาสนใจ จากนั้นนำทานเขาชมโรงงาน เจียระไนเพชรเลื่องชื่อ COSTER DIAMONDS ชมกรรมวิธีการผลิตตั้งแตตนจนเสร็จ ออกมาเปนเพชรล้ำคา เชน เพชรที่ประดับอยูบนคฑาและมงกุฎของราชินีอลิซาเบธแหง อังกฤษ ซึ่งถือไดวาเปนเพชรเม็ดใหญที่สุดในโลกน้ำหนักกวา 300 กะรัต รวมถึงเพชรใน ราชวงศตางๆ ก็ไดรับการเจียระไนจากชางชาวดัทซ ไดเวลาสมควร นำทานเดินทางสู เมืองดูสเซลดอลฟ (DUSSELDORF) ตั้งอยูริมฝงแมน้ำไรน (THE RIVER RHINE) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเยอรมันตะวันตกทำใหเมืองมี ความเจริญในทุกดาน รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก

วันจันทรที่ 01 ตุลาคม 2555] เชา9 9

9 9

9

9

(4)]

ดูสเซลดอลฟ – เทศกาลดอกไม FLORIADE 2012 – เมือง MAASTRICHT

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางเขาชม เทศกาลดอกไม FLORIADE 2012 เทศกาลดอกไมที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก ภายในงาน จัดแสดงดอกไมที่แสนพิเศษและงดงามตระการตา มีใหชม เพียง 1 ครั้ง ในรอบทศวรรษ ใหทานไดเพลิดเพลินกับเหลาพฤกษานานาพรรณที่นำ เขามาจากทั่วทุกมุมโลก สัมผัสกับธรรมชาติ พืชพรรณและมวลบุปผชาติ อยางใกลชิด ดวยพื้นที่จัดแสดงถึง 660,000 ตารางเมตร โดยมีตัวแทนเขา รวมงานแสดงกวา 100 รายจากนานาประเทศทั่วโลก ทางคณะผูจัดงานได แบงรูปแบบการจัดแสดงออกเปน 5 สวน เรียกวา “เหลาพฤกษา 5 โลก” อันไดแก โลกแหงการผอนคลาย (RELAX & HEAL), โลกแหงการ ศึกษาและนวัตกรรม (EDUCATION & INNOVATION), โลกแหงสิ่ง แวดลอม (ENVIRONMENT), โลกพลังสีเขียว (GREEN ENGINE) และโลกของการแสดง (WORLD SHOW STAGE) ซึ่งในแตละสวนมีการจัดแสดงพืชพรรณตางๆพรอมทั้ง สอดแทรกเกร็ดความรูใหผูเขาชมไดรับทั้งความเพลิดเพลินและความเขาใจในธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นอีกดวย ยิ่งไปกวานั้น ทานจะไดเพลิดเพลินกับกับ สุดยอดภัตตาคาร ที่ปรุงแตงและคัดสรรวัตถุดิบโดยเชฟชั้นเยี่ยม อีกทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ กิจกรรมแสนสนุกมากมาย ทานจะไดเพลิดเพลินอยูในดินแดนแหงเหลา พฤกษาแหงนี้ จนไมอยากลาจากดินแดนอันงดงามแหงนี้เลย อิสระใหทานรับประทานอาหารกลางวัน ตาม อัธยาศัย และอิสระใหทานชม เทศกาลดอกไม FLORIADE 2012 จนถึงชวงเย็น ไดเวลาสมควร

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

9 9 ค่ำ9

9 9 9

นำทานเดินทางสู หมูบาน VALKENBERG เมือง MAASTRICHT หนึ่งในเมืองที่ไดรับ การยกยองวาเกาแกและสวยงามที่สุดของเนเธอรแลนด ที่ตั้งอยูทามกลางบรรยากาศคันทรีไซด รายลอมดวยปาธรรมชาติและถนนทอดยาวไปตามหมูบานชนบทที่สรางแบบกระทอมไม กังหัน ทุงหญา สวนสวย ตลอดเสนทางสู CHATEAU ST.GERLACH หรือเทียบเทา ใน พื้นที่ 150 เฮคเตอร ประกอบดวย “PRINCESS JULIANA ROSE GARDEN” หรือสวน กุหลาบถึง 7 เฮคเตอรและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ DELUXE ไมวาจะเปนสวนสมุนไพรที่ นำมาใชในSPAและเครื่องหอมของชาโต สระวายน้ำ แบบ ROMAN INDOOR และหองอาหาร BAR, เลาจน ใหเลือกพักผอนตามสไตลของทานอยางประทับใจ ทุก บรรยากาศหองพักอิงแนบสวนสวยในแบบฉบับ PRIVATE ใหทานไดพักผอนดุจดังในเทพนิยาย ชมตัวอยางไดที่ WWW.CHATEAUHOTELS.NL รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2555] เชา9

9

(5)]

เมือง MAASTRICHT – บอปพารด – แซงคกอร – เมืองอูลม (ULM)

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 9 นำทานเดินทางสู เมืองบ็อบพารด (BOPPARD) เพื่อนำทานลองเรือตามแมน้ำ ไรน ชมความงามของแมน้ำไรนอันตระการตาซึ่งเปรียบเสมือนเสนโลหิตสายสำคัญ ของยุโรป ผานปราสาทของขุนนางศักดินาเยอรมันที่ถูกสรางไวอยางมโหฬารนับ รอยแหง ชมตำนานรักอมตะที่ยังมีรูปปนของสตรีสาวสวยที่พลีชีพใหกับความรัก สู เมืองแซงคกอร (ST.GOAR) เที่ยง9 9 รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บาย99 9 นำทานเดินทางสู เมืองอูลม (ULM) เมืองทางตอนใตของ ประเทศเยอรมนี ถูกคนพบราว ค.ศ. 850 ตั้งอยูริมฝงแมน้ำดานูบ (DANUBE) ซึ่งแบง เมืองอูลมออกเปน 2 ฝง คือ ฝงเมืองเกา ที่ตั้งของเมืองอูลมในปจจุบัน และฝงเมืองใหม หรือเรียกวา นิว-อูลม NEU-ULM ดวยประวัติศาสตรอันเกาแกของเมืองที่มีมาตั้งแต ยุคนีโอลิธิคตอนตน (NEOLITHIC PERIOD) ทำใหเมืองนี้ถูกอนุรักษใหยังอยูในสภาพ สมบูรณดังที่เปนอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ เมืองอูลมยังมีความสำคัญที่เปนเมืองเกิดของ นักฟสิกสคนสำคัญของโลกที่มีชื่อเสียงโดงดัง นั่นก็คือ อัลเบิรต ไอนสไตน (ALBERT EINSTEIN) ซึ่งเขาใชชีวิตอยูที่เมืองนี้จนกระทั่งอายุ 1 ขวบครอบครัวของเขาจึงไดยาย ไปอยูที่เมืองมิวนิคนำทานชม สถาปตยกรรมอันยิ่งใหญ โบสถใหญแหงอูลม (ULM MINSTER) มีหอคอย สูง 161.53 เมตร ซึ่งเปนหอคอยโบสถที่สูงที่สุดในโลก โดยไดรับการรับรองจาก กินเนสสบุค (Guinness Book of World Records) หอคอยแหงนี้มีบันได 768 ขั้นขึ้นสูยอด ในวันที่อากาศปลอดโปรงจะสามารถมอง

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

ค่ำ9 9

9 9

เห็นเทือกเขาแอลปไดจากยอดหอคอยเลยทีเดียว โบสถแหงนี้สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 จนกระทั่งเสร็จ สมบูรณใน ศตวรรษที่ 19 โดยใชสถาปตยกรรมแบบโกธิคและยังเปนตนแบบของโบสถแบบโกธิคที่มีชื่อ เสียงอีกดวย รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก

วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2555] ] ] ] เชา9 9 9 9 9 ] 9 เที่ยง9 บาย9

(6)] เมืองอูลม – ปราสาทนอยชวานสไตน – SCHLOSSHOTEL LIST & VILLA JAEGERHAUS

9 9 9 9 9 ] 9 9 9

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู ฟุซเซน (FUSSEN) เมืองทรงเสนหใจกลางอุทยานแหงบาวาเรีย เมืองสุดทายของเสนทาง สายโรแมนติกของเยอรมนี จุดเริ่มตนของเสนทางในการสรางปราสาทของอาณาจักรบาวาเรีย และเปนเมือง ที่สูงที่สุดในแควน โดยความสูงจากระดับน้ำทะเล 808 เมตรนำทานออกเดินทางบนถนนเสนทางชนบทที่ งดงาม ไปกับทัศนียภาพเนินเขา ทุงหญา เลาะเลียบไปอยางเพลิดเพลิน สู หมูบานโฮเอนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) แหงเทพนิยายอันโดงดัง ที่ตั้งของปราสาทเลื่องชื่อ ปราสาทนอยชวานสไตน ซึ่ง ในแตละปปราสาทแหงนี้ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเยี่ยมชมกวา 2 ลานคนตอป รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานชม ปราสาทนอยชวานสไตน (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ปราสาทที่พระเจาลุควิคที่ 2 ทรง เนรมิตขึ้นมาตามความฝนของเทพนิยายชื่อดัง ตัวปราสาทสูงทะลุชั้นเมฆขึ้นมาโดด เดนบนเทือกเขาอยางนามหัศจรรย และมีความงดงามแตกตางกันไปตามฤดูกาลจน เปนเหตุให วอลท ดิสนีย (WALT DISNEY) ประทับใจจนตองนำมาจำลองเปน สัญลักษณปราสาทของดิสนียแลนด นอกจากทัศนียภาพอันงดงามที่สามารถมองเห็น ไดจากภายนอกแลว ภายในยังมีหองตาง ๆ ที่ประดับประดาไวอยางงดงาม อาทิ เชน ทองพระโรงที่ตกแตงดวยศิลปะแบบไบแซนไทน ซึ่งทานจะไดพบกับโคมไฟขนาด มหึมาที่สามารถปกเทียนไดถึง 96 เลม และตระการตากับผลงานที่นาทึ่งก็คือ ลายพื้น โมเสค กวางถึง 50 ฟุต ยาว 66 ฟุต ที่ใชหินมากกวา สองลานกอนมาเรียงกันเปนลาย พืชและสัตว หองสวดมนตที่ตกแตงดวยศิลปะนีโอ-โกธิค หองเสวยพระกระยาหาร ของพระเจาลุควิคที่ประดับประดาลวดลายเปนทองคำ ค่ำ9 9 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก SCHLOSSHOTEL LIST & VILLA JAEGERHAUS หรือเทียบเทา วิลลา หรูสไตลบาวาเรียนที่ตั้งอยูริมเชิงเขาในทิวทัศนที่มีมุม มองเห็นตัวปราสาทอยางใกลชิดและจำลองการตกแตงหองตางๆในสไตลเดียวกับ พระเจาลุดวิกที่ 2 (King Ludwig II) ที่จะทำใหทานประทับใจและจดจำไปตราบนานเทานาน บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2555 ] เชา9

9

เที่ยง9 บาย9 9 9 9 21.50 น. 9

VILLA JAEGERHAUS – มิวนิค – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู เมืองมิวนิค เมืองหลวงแหงแควนบาวาเรียแหงนี้ เคยตกอยูภายใตราชวงศวิทเทลสบาคที่ ปกครองและพัฒนาเมืองใหมีความสำคัญที่สุดทางตอนใตของเยอรมนี นำชมเขตเมืองเกา อาทิ โบสถรูปโดม หัวหอม จัตุรัสโคนิก ซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารทรงกรีกโบราณ ที่ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ประตูชัย นำทานเที่ยว ชมภายในเมืองมิวนิค แวะถายรูป สนามกีฬาโอลิมปค ชมยานเมืองเกา มาเรียนพลาตซ หรือ จัตุรัสมาเรียน ชมหอระฆังของศาลาวาการเมืองใหม ดวสถาปตยกรรม แบบนีโอโกธิคและเปนแหลงรวมนักทองเที่ยวที่นิยม แวะเขามาถายภาพคูศาลาวาการเมืองบริเวณรอบจัตุรัส แหงนี้ รับประทาน อาหารกลางวัน เมนูพิเศษ “ขาหมูทอด” ใน สไตลบาวาเรียนแท กับภัตตาคารชื่อดัง อิสระใหทานเที่ยวชมเมืองมิวนิคไดตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควรนำทานเดินทางสูสนามบิน ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925

วันศุกรที่ 05 ตุลาคม 2555] 13.40 น.]

(7)]

(8)]

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ************************************************

หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องมาจาก เหตุสุดวิสัย อาทิเชน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ความลาชาหรือยกเลิกของสายการบิน

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993 อัตราทานละ ผูใหญพักหองคูราคาทานละ ] ] 105,000] ] บาท ] เด็กอายุไมเกิน 12 ป] ] ] 91,500] ] บาท ] (พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน) พักหองเดี่ยวเพิ่มทานละ] ] ] ] ] บาท ***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามสภาวะภาษีน้ำมันของสายการบิน*** อัตรานี้รวม

- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป - กลับตามรายการ - ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ - คาใชจายในตางประเทศ: คาที่พักตลอดการเดินทาง, คาอาหารตามที่ระบุไวในรายการ - คาพาหนะในระหวางนำเที่ยวทั้งหมด - คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ - คาธรรมเนียมวีซาทุกประเทศ - คาทิป และคาบริการในการเคลื่อนยายสัมภาระและกระเปาเดินทาง รวมถึงทิปพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโรตอทานตอวัน - คาบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศกคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง - ภาษีมูลคาเพิ่ม (จากคาบริการ) 7 % - คาน้ำหนักกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม (กรณีสายการบินเรียกเก็บคาน้ำหนักกระเปาสวนเกิน ทางเจาของยินดีรับผิดชอบ เอง)-- คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง ทานละ 1,500,000 บาท ไมรวม - คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง - คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท ฯลฯ ระเบียบการสำรองที่นั่ง 1. สำรองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 2 เดือน และยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา พรอมเงินมัดจำทานละ 20,000 บาท สวนที่เหลือชำระในวัน ประชุมประมาณ 14 วันกอนเดินทาง 2. กรณีที่ทานไมสามารถเดินทางไปพรอมคณะไดดวยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯจำเปนตองเก็บคาใชจายในสวนที่ทานชำระไว ตามระยะเวลาและ จำนวนเงินดังนี้ (ในชวงเทศกาล) Y 2.1 ยกเลิกกอนการเดินทางY Y 15-30Y วัน Y เก็บ Y มัดจำทั้งหมด Y 2.2 ยกเลิกกอนการเดินทางY Y 8 -15Y วัน Y เก็บ Y 50% ของราคาทัวร Y 2.3 ยกเลิกกอนการเดินทางY Y 1 - 7Y วัน Y เก็บ Y 100% ของราคาทัวร 3. กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมในรายการใดรายการหนึ่งตามโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และไมสามารถเรียกรองคาชดเชยใน สวนนั้นๆได 4. กรณีที่ทานถูกปฏิเสธหามเขาประเทศนั้นๆ ถือวาเปนเหตุผลของแตละประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจายทั้งหมด 5. กรณีที่ทานไดตกลงชำระคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง บริษัทฯ ถือวาทานไดรับทราบและยอมรับในรายละเอียด ของการเดินทางรวมถึง สาย การบิน, โรงแรม, อาหาร, สถานที่เที่ยวครบถวน โดยยืนยันที่จะไมนำพามาเผยแพรหรือแจงตอบุคคลหรือสถานที่ใด ในทางเสียหายกับบริษัทบัตเตอร ฟลายทัวร 6. กรณีทรัพยสินของทานเกิดการสูญหายระหวางการเดินทาง บริษัทบัตเตอรฟลายทัวร ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้น

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

หลักฐานประกอบการยื่นวีซาประเทศเยอรมนี

1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป พรอมสำเนา ถามีหนาตออายุหรือ 2.

แกไขชื่อใหถายสำเนามาดวย กรณีทานมีหนังสือเดินทางเลมเกาที่หมดอายุแลวกรุณาแนบมาดวยทุกครั้ง รูปถายสี หนาตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ เนนใบหนาชัดเจน ถึงหัวไหลชวงบน ไมเอาชวงลำตัว ไมสวมแวน และถายไวไมเกิน 3 เดือนเทานั้น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบาน พรอมหมายเลขโทรศัพทบานและมือถือ สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่สมรสแลว) / สำเนาใบหยา (กรณีมีการหยา) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ถามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)

3. 4. 5. 6. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีที่สมรสแลวและคูสมรสเสียชีวิต) 7. หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงภาษาอังกฤษ พรอมแนบสลิปเงินเดือน 3 เดือนลาสุด

(หนังสือรับรองการทำงานตองระบุ ชื่อ ตำแหนง เงินเดือน และสิทธิ์การลา) 8. กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว .1 สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย .2 สำเนาบัญชีการเงินของบริษัทยอนหลัง 3 เดือน (กรณีมีผูรับรองการเงิน ใหยื่นเอกสารหลักฐานการเงิน ของ ผูรับรองแยกตางหาก) 9. เอกสารดานการเงิน 8.1 สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริง ที่ UPDATE ยอนหลัง 6 เดือน พรอมสำเนา 1 ชุด บัญชีส่วนตัว 8.2 สำเนาสมุดเงินฝาก ยอนหลัง 6 เดือน 8.3 จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร ฉบับจริงภาษาอังกฤษ! (บัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจําเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแส รายวัน) 10. กรณีนักเรียน / นักศึกษา ตองมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา ฉบับจริงภาษาอังกฤษ 11. เด็กอายุต่ำกวา 20 ป ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางจากบิดามารดา ซึ่งที่วาการเขตหรืออำเภอออก ให พรอมสำเนาบัตรบระจำตัวประชาชนและ สูติบัตรฉบับจริง และจดหมายรับรองการเงินโดยออกใหจาก ธนาคารซึ่งมีชื่อผูปกครอง หรือเจาของบัญชี และชื่อเด็กระบุในเอกสารดังกลาว ! ! ตัวอย่างรูปถ่าย! ! ! ! ! ! 2 นิ้ว ! ! ! ! ! ! 2 นิ้ว บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

!

!

!

!

!

!

!

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net

Floriade เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - เยอรมัน  

SMALL LUXURY HOTEL ชมตัวอยางไดที่ WWW.CHATEAUHOTELS.NL ริมปราสาทนอยชวานสไตน www.neuschwanstein-hotels.de Butterfly Tours 2/37 Ban klangmu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you