Page 1

Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

ลองเรือสำราญแกรนดเมดิเตอรเรเนียน 10 วัน

MSC SPLENDIDA อิตาลี – สเปน – ตูนีเซีย – มอลตา – เกาะซิซิลี มิลาน – เจนัว – บารเซโลนา – ซิดี้ บูซาอิด – วัลเล็ตตา – เทาออมินา – เมสซินา – โรม เรือสำราญอันดับหนึ่งของโลก ตระกูล MSC ของอิตาลี พรอมระเบียงสวนตัว • • • • • • • • • • • •

พักผอนระดับ LUXURY ความสะดวกสบาย 5 ดาว พรั่งพรอมกับเรือลำลาสุดป 2009 ระวางขับน้ำ 133,500 ตันกรอส ความยาว 333 เมตร หองพัก 1,637 หอง พนักงานดูแล 1,325 ทาน รับรองนักทองเที่ยวไดถึง 3,000 ทาน ดวยระบบเทคโนโลยีลาสุดของโลกที่ทำใหทานไดรูสึกถึงความยิ่งใหญบนความปลอดภัยสูงสุดเทาที่มีมา ภัตตาคารมากกวา 5 แหง ใหบริการทานวันละ 5 มื้อ สระวายน้ำทั้งภายนอกและในรม 4 แหง สนามเทนนิส ตลอดจนสปาระดับ WORLD CLASS โรงภาพยนตรและ THEATER แสดงโชวทุกค่ำคืนไมซ้ำกัน คาสิโน หองจำลองขับรถ F1 และโรงโบวลิ่ง FITNESS และ บาร ดนตรีหลากหลายสไตลตลอดการเดินทาง สอบถามขอมูล หรือตองการชมรายละเอียดเปน DVDเรือ และเบื้องหลังตางๆ ทุกแงทุกมุม เดินทางโดยสายการบินไทย บินตรง ไป – กลับ กรุงเทพฯ – มิลาน – กรุงเทพฯ มีที่นั่งชั้นธุรกิจในราคาพิเศษ

บัตเตอรฟลายทัวรรวมรายการทองเที่ยวในแตละเมืองใหทานไดสัมผัสอยางสนุกสนานเฉพาะคณะของเราเองแบบสวนตัว ทั้งอาหารกลางวันบนฝงและมื้อพิเศษบนเรือ เที่ยว เมืองทาตูนิส อาฟริกาเหนือ, วัลเล็ตตา เมืองสองฝงแหงเกาะมอลตา, เทาออมินา เมืองคลาสสิคระดับโลก มาเฟยบนเกาะซิซิลี ชอปปงกรุงโรมและเจนัว ดวยบริการดูแลอยางใกลชิดโดย มัคคุเทศกผูชำนาญ ใหทานสบายใจกับการเดินทางตั้งแตตนจนกลับถึงกรุงเทพฯในราคาที่เลือกไดอยางคุมคา

ราคาเริ่มตน ทานละ 129,000 บาท กำหนดการเดินทาง วันที่ 6 – 15 เมษายน 2555

สำรองที่ 02-1846633 นอกเวลาทำการ 086-3991083, 089-1404640

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

เคล็ดลับในการเลือกซื้อทัวร์ช่วงเทศกาล เนื่องจากในชวงเทศกาลตางๆผูทองเที่ยวจะพบกับปญหาจากบริษัททัวรที่แอบแฝงมาขายโดยอาศัยราคาและรายการจูงใจ มาโดยตลอด ทำใหผูทองเที่ยวตองประสพกับความผิดหวังและเที่ยวไมคุมคา บัตเตอรฟลายทัวรขอเรียนแนะนำทานในการ เลือกตามความคุมคาและราคาเปรียบเทียบเริ่มจากเลือกจากงบประมาณที่ตัวเองตั้งไว จากนั้นนำรายการหลายๆแหง มาเทียบดังนี้ - มีที่นั่งเครื่องบินตามที่แจงหรือไม ไมใชมาเปลี่ยนทีหลัง ใกลๆวันเดินทาง - เครื่องบินบินตรงหรือแวะเปลี่ยนเครื่องหลายที่ ( อันนี้เลือกตามงบประมาณ) - รายชื่อโรงแรมตองยืนยันกอนการเดินทางและรับไดวาเปนคุณภาพเดียวกันหรือที่เดียวกันกับที่โฆษณาไว ตลอดจนระดับ เดียวกันทุกคืน มิใชแคคืนเดียว - คุณภาพอาหารที่มีเมนูเปลี่ยนแปลงไมใหซ้ำกันทุกมื้อ หรือแบบเดียวกันตลอดการเดินทาง มีปริมาณเพียงพอและรสชาติที่ ดี และมีอาหารทองถิ่นหรือการแสดงใหไดอรรถรสบาง - รายการสถานที่ทองเที่ยวที่ตองเสียเงิน ไดรวมไวใหแลวอยางชัดเจน ไมเก็บเพิ่มเติม - รายการทองเที่ยวในแตละวัน เปนไปไดในการนั่งรถ ไมใชออกเดินทางแตเชามืดถึงโรงแรมดึกทุกค่ำคืน (อันนี้แลวแตความชอบ บางทานชอบนั่งรถชมวิวทั้งวัน) หากไมแนใจใหซักถามกับบริษัททัวรใหชัดเจนถึงรายการแตละวัน ) - ขอสำคัญในการเลือกใชหัวหนาทัวรประจำบริษัทที่มีคุณภาพ สามารถตัดสินใจไดมิใชฟรีแลนซ ใครก็ไดที่มานั่งประจำรถ ไมอธิบายหรือสันทนาการใดๆทั้งสิ้น - สถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญ ควรมีไกดทองถิ่นที่มีใบอนุญาตในแตละเมืองอยางถูกตอง - เลือกใชบริษัทฯที่มีชื่อเสียงเปดมานาน หรือชำนาญในเสนทางก็ชวยไดบางในหลักใหญและเปนบริษัทฯที่ขึ้นทะเบียนกับ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยอยางถูกตอง - มีประกันอุบัติเหตุตั้งแตวันเดินทางจนกลับอยางครบถวน - สวนแตกตางที่เปนตัวเลือกทำใหราคาสูงขึ้น เชน คาทิป คาบริการยกกระเปาตามสนามบินหรือโรงแรม คาเครื่องดื่ม ประจำวัน คาแสดงโชวตางๆ ทัวรระดับสูงนอกจากจะรวมไวใหแลวยังมีเพิ่มในวาระพิเศษตางๆ อาทิเชนของขวัญ ครบรอบวันเกิด วันแตงงาน ` `

การเลือกใชเงินในการทองเที่ยวแตละครั้ง ยอมตองการความประทับใจและคุมคา หากทานไดเลือกตาม ขั้นตนนี้ บัตเตอรฟลายทัวร เชื่อวาการเดินทางครั้งนี้จะมีความหมายและสมดังใจแนนอนครับ

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

MSC SPLENDIDA 10 วัน อิตาลี – สเปน – ตูนีเซีย – มอลตา – เกาะซิซิลี

มิลาน – เจนัว – บารเซโลนา – ซิดี้ บูซาอิด – วัลเล็ตตา – เทาออมินา – เมสซินา – โรม

กำหนดการเดินทาง วันที่ 6 – 15 เมษายน 2555 วันศุกร ที่ 6 เมษายน 2555`

`

(1) ` `

กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)

22.00 น.W W W W W 00.40 น.W W W

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอรสายการบินไทย (TG) พบกับเจาหนาที่บัตเตอรฟลายทัวรคอยใหการตอนรับและอำนวยความสะดวก อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัยใน DUTYFREE KING POWER ออกเดินทางสู กรุงมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 55 นาที) วันเสาร ที่ 7 เมษายน 2555 ` ` (2) ` ` มิลาน – เจนัว – ลองเรือสำราญ สู บารเซโลนา

07.35 น.W

เดินทางถึงสนามบิน MALPENSA กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993 W W (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง) ผานพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและสัมภาระ W W นำทานออกเดินทางบนถนนไฮเวยชั้นดี (AUTOSTRADA) ชมวิวทิวทัศนสองขางทางที่ตัดเลียบภูเขาไป W W ตามแนวทะเลเมดิเตอรเรเนียนอันงดงามสลับกับลอดอุโมงคที่ทานจะเพลินตาเพลินใจตลอดทาง W W สู เมืองเจนัว เที่ยงW W รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บายW W นำทานเที่ยวชม เมืองเจนัว (GENOA) เมืองทาการพาณิชยทางทะเลที่ W W สำคัญทางตอนเหนือของอิตาลีและของโลกมาจนถึงปจจุบัน เปนหนึ่งใน W W เมืองใหญที่สุดของอิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ มีกำแพงเมืองที่ตั้ง W W ตระหงานมาตั้งแตยุคกลาง ตึกแบบโรมันตางๆที่มีอายุกวา 500 ป เมืองนี้ W W ยังเปนบานเกิดของนักเดินเรือเลื่องชื่อคือ คริสโตเฟอร โคลัมบัส W W (CHRISTOPHER COLUMBUS ) เปนบุคคลแรกที่คนพบทวีปอเมริกา W W ไดเวลาอันสมควรนำทานเดินทาง สูทาเรือเมืองเจนัว นำทานเช็คอินขึ้นเรือสำราญ MSC SPLENDIDA ` ` อิสระใหทานชมและสำรวจตำแหนงที่ตั้งของสวนบริการตางๆ จากนั้นเชิญทานเขารวมกิจกรรมซอม การW W เตรียมพรอมในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินโดยเมื่อมีประกาศจากเรือใหทานสวมเสื้อชูชีพที่อยูในหองพักของ W W ทานเพื่อไปยังจุดนัดพบตามหมายเลขที่กำกับไวบนเสื้อชูชีพ 17.00 น.W ไดเวลาเรือออกจาก ทาเรือเจนัว ประเทศอิตาลี W W รับประทาน อาหารค่ำ แบบหรูหรา ณ หองอาหารบนเรือสำราญ (แบบ SET MENU) W W อิสระใหทานสนุกสนานตามอัธยาศัยกับสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมตางมากมาย อาทิเชน W W เพลิดเพลินกับหองอาหารที่บริการอาหารหลากหลายและหรูหราจากทั่วโลก หรือนั่งฟงเพลงเพราะๆ พรอม W W จิบเครื่องดื่มจากบาร แบบสบายอารมณ หองเกมส (Games Rooms) ที่เพียบพรอมไปดวยเกมสตางๆ W W คาสิโน (Casino) มีทั้งรูเล็ต (Roulette) ,โปกเกอร (Poker) , แบล็ค แจ็ค (Black Jack) และสล็อท W W แมทชีน (Slot Machines) หรือชมการแสดงโชวชุดพิเศษแบบไมซ้ำกันไดทุกคืนที่โรงละคร The Stran Theatre โชวเสียงรองทรงพลังที่หองคาราโอเกะ นอกจากนี้ยังมีมุมใหทานผอนคลาย เชน สปา นวด W W ฟตเนส ซาวนา แมกระทั่งการเสริมสวย ก็มีไวบริการอยางเต็มที่ตลอดการเดินทาง Tips    For    Trip

Tips For Trip

การเตรียมเสื้อผาสำหรับอาหารค่ำ ! ซึ่งจะมีทั้งแบบ Formal และ Informal จึงควรเตรียมใหเต็มที่ทั้งสุภาพ บุรุษและสุภาพสตรี เนื่องจากเปนเรือยุโรปจึงตองใหความสำคัญอยางมาก ควรมีชุดสูท หูกระตายและชุดเดรส ในหองพักจะมีบริการLaundry และไมแขวนใหอยางเพียงพอ

! อาหารค่ำทุกค่ำคืนเปนแบบ A LA CART MENU ที่ สามารถเลือกไดตามใจชอบในสไตลแควนตางๆของอิตาลีมาปรุงรส ทั้ง KING PRAWN, PARMA HAM, เนื้อแกะ, เนื้อวัว, ปลาทะเลชั้นเลิศ, พรอมของหวานมากมาย โดยหมุนเวียนจนครบ 6 วัน 6 แควนของอิตาลี

Tips  For    Trip

Tips  For    Trip

V บนเรือมีสระวายน้ำอุน และสปาทั้งแบบสวนตัวและขนาดใหญ ใหได ใชแบบสะดวกสบาย อยาลืม!!! ชุดวายน้ำและรองเทาสวมสบายไปดวย

สำหรับ เจนัว ทาเทียบเรือและเมืองเกาอยูติดกัน สามารถเดินเที่ยวเลน จนถึงเย็นได ชอปปงรองเทาคุณภาพดี และชิมกาแฟที่อรอยมากที่สุดแหงหนึ่งใน อิตาลี กอนขึ้นเรือมีของ Brand Name Copy จากคนขายแอฟริกัน แบกะดินนับ สิบๆแผง ที่สินคาคัดมาในราคาที่สมกับคุณภาพ

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.! W

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993 W

วันอาทิตย ที่ 8 เมษายน 2555` ` เชาW W W W เที่ยงW W

13.00 น.W

W W ` ` W W W W 19.30 น.` ค่ำW W

W W

(3) ` `

บารเซโลนา

รับประทาน อาหารเชา และ อาหารกลางวัน บนเรือ อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยในชวงเชา กับกิจกรรมมากมายบนเรือ รับประทาน อาหารกลางวัน บนเรือ เรือเทียบทา ณ ทาเรือเมืองบารเซโลนา (Barcelona) (ประเทศสเปน) นำทานเที่ยวชม บารเซโลนา เมืองใหญอันดับสองของสเปน และเปนเมืองสำคัญที่สุดของแควนคาตา ลุนญา เมืองนี้เปนที่รูจักเพราะสถาปนิกสมัยใหมอยาง อันโตนีโอ เกาดี้ รวมถึงศิลปนระดับโลกคนอื่นๆ เชน ปาโบล ปกาสโซ, ฆวน มิโร และมอนทเซรราท กาบาเย ทั้งยังไดรับเปนเจาภาพจัดการแขงขัน โอลิมปคเมื่อป 1992 นำทานชม มหาวิหารซากราดา ฟามิเลียร สัญลักษณของเมืองอันโดงดัง สรางขึ้น ในป 1882 ในแบบนีโอ-โกธิค โดยมีฟรานเชส บิลาร เปนผูควบคุมงานสราง ในป 1891 อันโตนีโอ เกาดี้ รับชวงตอแทนและออกแบบงานชิ้นใหญที่มีความสูงถึง 150 เมตร จนเกาดี้เสียชีวิตในป 1926 จนบัดนี้ งานชิ้นนี้ก็ยังสรางไมเสร็จสมบูรณ จากนั้นนำทานชม ยานโกธิค ยานเมืองเกาที่เต็มไปดวยอาคารหินยุคกลางสมัย ศตวรรษที่ 13-15 สถาปตยกรรมสวนใหญมีรองรอยของโรมันอยู สวนที่สูงที่สุดของยานโกธิค คือ วิหาร อะโครโพลิส จากนั้นชม จัตุรัส ซานต จาวมา สแควร ซึ่งตั้งอยูบริเวณศาลากลาง เดิมที่นี่เปนเวทีสำหรับ การเมืองในสมัยโรมัน ซึ่งมีความงดงามมาก อิสระตามอัธยาศัย กอนเดินทางกลับสูเรือ ไดเวลาเรือออกจาก ทาเรือบารเซโลนา ประเทศสเปน รับประทาน อาหารค่ำ แบบหรูหรา ณ หองอาหารบนเรือสำราญ (แบบ SET MENU)

วันจันทร ที่ 9 เมษายน 2555` ` เชาW W

!

(4) ` `

ลองทะเลเมดิเตอรเรเนียน

รับประทาน อาหารเชา และ อาหารกลางวัน บนเรือ อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยทั้งวัน กับกิจกรรมมากมายบนเรือสำราญ

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2555N N เชาW W 07.00 น.W

17.00 น.W W W

(5) N N

ตูนิส (ตูนีเซีย)

รับประทาน อาหารเชา บนเรือ เรือเทียบทา ณ ทาเรือ เมืองตูนีซ (TUNIS) (ประเทศตูนีซีย) W นำทานทองเที่ยว เมืองโบราณ ‘CATHAGE’ อันเปนไฮไลทของการทองเที่ยวเมืองตูนีเซีย ซาก ปรักหักพังของเมืองโบราณนี้ตั้งอยูไมไกลจาก ตูนีเซีย ทานยังสามารถชมทาเรือภูนิค ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนทาเทียบกองทัพเรือรบของชาว CARTHAGINIAN นอกจากนี้ยังมีโรงอาบน้ำโรงละครและอัฒจันทรของชาว ANTHONINIAN จากนั้น นำทานชมหมูบานซึ่งเปนสัญลักษณของเมือง คือ หมูบาน SIDI BOU SAID (บานแตละหลังจะมีสีขาว และสีฟา) จากนั้นนำทานเขาชมพิพิธภัณฑวิลเลี่ยม เชคสเปยร ซึ่งมีชื่อเสียงทางดานการรวบรวมของ ตกแตงแบบโรมันดวยการวางเป็นหินแกวชิ้นเล็ก, รูปปนและเพชรพลอยที่มีคา ไดเวลาพอสมควรนำทาน กลับสูทาเรือ เรือออกจาก ทาเรือตูนีซ ประเทศตูนเี ซีย รับประทาน อาหารค่ำ แบบหรูหรา ณ หองอาหารบนเรือสำราญ (แบบ SET MENU)

Tips For Trip

ของที่นาซื้อมากๆในตลาด ซิดี้ บู ซาอิด คือ กระเบื้องลวดลายตางๆ รวมถึงกรงนกแตงบาน หากตองการสินคาราคา มาตรฐานและถูกกวา ใหเดินขึ้นสูเนินสุดทายสุดหอนากา แลวเลี้ยวขวาไปรานหัวมุม หลังรานไอศครีม จะไมมีรานนักทอง เที่ยวมากนัก และตอราคาไดสมเหตุสมผล

วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2555N เชาW W 09.00 น.W W W

N

(6) N N

วัลเล็ตตา สาธารณรัฐมอลตา

รับประทาน อาหารเชา บนเรือ เรือเทียบทา ณ ทาเรือ เมืองวัลเล็ตตา (VALLETTA) W มอลต้า (MALTA) หรือสาธารณรัฐมอลต้า (REPUBLIC OF MALTA) ประเทศที่เปนเกาะขนาดเล็กสอง เกาะในทะเลเมดิเตอรเรเนียน เมืองหลวงคือ วัลเล็ตตา (VALLETTA) นำทานเขา ชม มหาวิหารเซนตจอหน (ST. JOHN’S CO-CATHEDRAL) ที่ในปจจุบันเปน ทั้งโบสถและพิพิธภัณฑ สรางโดยอัศวินเซนตจอหน เพื่อมอบเปนเกียรติแกผู อุปถัมภเหลาอัศวินทั้งหลาย ความพิเศษของวิหารแหงนี้คือ การออกแบบและ ตกแตงโดยสถาปนิก - ศิลปนชาวมอลตา ในชวงศตวรรษที่ 16 ดวยศิลปะแบบบา โรก ที่มีความยิ่งใหญ และสวยงาม ชม BARRACCA GARDENS สวนสวยซึ่งครั้ง หนึ่งเคยเปนสถานที่สวนบุคคล แตปจจุบันเปดใหประชาชนเขาชม สวนประกอบ ดวย UPPER BARRACCA และ LOWER BARRACCA ซึ่งในสวน UPPER

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993 BARRACCA สรางขึ้นใน ค.ศ. 1661 โดย อัศวินชาวอิตาเลียน FLAMINIO BARBIANI ภายใน สวนประดับตกแตงดวยรูปปนตางๆอยางสวยงาม ทั้งยังสามารถชมทัศนียภาพของ GRAND HARBOUR จากมุมสูงไดอีกดวย จากนั้นเดินทางตอไปยัง GRAND HARBOUR ทาเรือธรรมชาติ บนเกาะมอลตา ซึ่งใชเปนทาเรือมาตั้งแตสมัยฟนีเชียนโบราณ ทาเรือนี้มีอูเรือ โรงเก็บสินคา และปอม ปราการขนาดใหญหลายปอม อิสระใหทานชื่นชมความสวยงามของทัศนียภาพจากมุมสูงและถายภาพ เปนที่ระลึก ไดเวลาอันสมควร นำทานเดินทางกลับ เที่ยงW W รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น บายW W อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย กอนเดินทางกลับสูเรือ 18.00 น.W เรือออกจาก ทาเรือวัลเล็ตตา ประเทศมอลตา W W รับประทาน อาหารคำ แบบหรูหรา ณ หองอาหารบนเรือสำราญ (แบบ SET MENU) Tips For Trip วัลเล็ตตา เปนเมืองที่สวยงามเหมือนรูปภาพโบราณ ทาเรือติดกับเมืองเกา แนะนำใหเดินเลนในเมืองเกา แลวแวะที่ รานไอศครีม HOME MADE ตั้งแตป ค.ศ. 1837 ที่อรอยที่สุดในเมดิเตอรเรเนียน แลวนั่งรถ มากลับสูทาเรือ แวะจิบไวนที่ HARD ROCK BAR ริมทาเรือตอน SUNSET จะเปนบรรยากาศที่สุดยอดมากๆ CAFFÉ CORDINA

วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2555N เชาW W 07.00 น.W

N

(7) N N

เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี

รับประทานอาหารเชาบนเรือ เรือเทียบทา ณ ทาเรือ เมืองเมสซินา (MESSINA) บนเกาะซิซิลี (SICILY) ประเทศอิตาลี นำทานเที่ยวชมเมืองที่ตั้งรกรากมาตั้งแต 404 ปกอนคริสตกาล มีชุมชนอาศัยอยูกันมาตลอด หลายเผาพันธุ ตัวเมืองเกาสรางอยูบนเทอเรซของชายฝง โดยมีภูเขาเปนฉากหลังทอดตัวลงไป ตามหนาผา หันหนาสูทะเลไอโอเนียน ปจจุบันเปนเมืองทองเที่ยวตากอากาศสำคัญของซิซิลี ที่มี นักทองเที่ยวตลอดทั้งป นำทานเขาสูเมืองเกา เทาออมินา ชมจัตุรัสโอเดียน (ODEON) โรง ละครโบราณที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับจักรพรรดิ์ออกตาเวียน (EMPEROR OCTAVIAN) และโรงละครกรีก – โรมันโบราณ (GREEK – ROMAN THEATRE) ที่ใหญเปนอันดับ 2 ของเกาะซิซิลีและเปนสัญลักษณของเมือง นำทานเที่ยวชม เมืองเมสซินา หางจากแผนดินใหญประเทศอิตาลีเพียง 3 ไมล ตั้งอยูบนเกาะซิซิลี เกาะที่ใหญ ที่สุดในประเทศอิตาลีและทะเลเมดิเตอรเรเนียน เมืองเมสซินา เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรหลาก หลาย โดยมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมกรีก แตในป ค.ศ.1900 มีเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญ ทำใหมีการสรางเมืองขึ้นใหมครั้งใหญ ตลอดรอบ 100 ปที่ผานมา ทำใหตัวเมืองมีสวนผสมทาง สถาปตยกรรมที่นาสนใจ นอกจากนี้ที่เมืองเมสซินายังมีหอดูดาวที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993 เที่ยงW W 14.00 น.W

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เฉพาะคณะของบัตเตอรฟลาย แบบ SET A LA CARTE MENU เรือออกจาก ทาเรือเมสซินา ประเทศอิตาลี

Tips For Trip

แวะซื้อเสื้อยืดคุณภาพดี ราคาไมแพง ลวดลาย God Father หรือ Sicily เกไก ที่ทางขึ้นโคลอสเซี ยม ในเมืองเทาออมินา และไวนดั้งเดิม Marsala ที่มีเฉพาะซิซิลีเทานั้น !

วันศุกร ที่ 13 เมษายน 2555N N เชาW W 08.00 น.W W W

` W เที่ยงW บายW ค่ำW W

` W W W W W

โรม ประเทศอิตาลี

รับประทานอาหารเชาบนเรือ เรือเทียบทา ณ ทาเรือ เมืองซีวิคทาแวคเซีย (CIVITAVECCHIA) (ประเทศอิตาลี) นำทานเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาลี นำทานชม สนามกีฬาโคลอสเซียม (COLOSSEUM) 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรยของโลก เปนสนามกีฬากลางแจงขนาดใหญ รูปวงรี เริ่มสรางขึ้นในสมัยจักรพร รดิเวสเปเซียนแหงจักรวรรดิโรมัน และสรางเสร็จในสมัยของจักรพรรดิไททัส ในคริสต ศตวรรษที่ 1 หรือประมาณป ค.ศ. 80 อัฒจันทรเปนรูปวงกลมกอดวยอิฐและหินทราย วัดโดย รอบไดประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุ ผูชมไดประมาณ 50,000 คน นำทานเที่ยวชม น้ำพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) จุดกำเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน ออฟ เดอร ฟาวดเทน” ที่ โดงดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินออน แบบบาร็อค ซึ่งเปนเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกลาวไววาหากใครไดมาถึงน้ำพุแหง นี้แลวโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนำทานชม บันไดสเปน (THE SPANISH STEPS) เปนบันไดที่มีความกวางและยาวที่สุดในยุโรป ที่แหงนี้ถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปน ซึ่งตั้งอยู ณ บริเวณนั้น รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย กอนเดินทางกลับสูเรือ

เรือออกจาก เมืองซีวิคทาแวคเซีย (CIVITAVECCHIA) (ประเทศอิตาลี) รับประทาน อาหารคำ แบบหรูหรา ณ หองอาหารบนเรือสำราญ (แบบ SET MENU)

วันเสาร ที่ 14 เมษายน 2555N N เชาW W 08.00 น.W W W

(8) N N

(9) N N

เจนัว – มิลาน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชาบนเรือ เรือเทียบทา ณ ทาเรือ เมืองเจนัว (GENOA) (ประเทศอิตาลี) นำทานเดินทางสู กรุงมิลาน แควนลอมบาดี หนึ่งในแควนที่ไดชื่อวามั่งคั่งที่สุด และมีชื่อเสียงทางดานการคา

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993 W W เปนศูนยกลางการจัดแสดงสินคาของประเทศอิตาลี มีพรมแดนติดกับประเทศสวิตเซอรแลนด ชื่อแควนถูก W W ตั้งตามชาวบาบาเรียนที่รุกรานอิตาลีในศตวรรษที่ 6 เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนสองขางทางที่ตัดเลียบภูเขาไป W W ตามแนวทะเลเมดิเตอรเรเนียนอันงดงามสลับกับลอดอุโมงคที่ทานจะเพลินตาเพลินใจตลอดทาง W W ไดเวลาสมควร นำทานเดินทางสูสนามบิน กรุงมิลาน 14.05 น.` ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 50 นาที)

วันจันทร ที่ 16 เมษายน 2555N N 05.55 น.W

(10) N N

กรุงเทพฯ

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ *******************************************************************************

หมายเหตุ ( ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องมาจาก เหตุสุดวิสัย อาทิเชน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ความลาชาหรือยกเลิกของสายการบิน

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993

อัตราทานละ

พักคู หอง OUTSIDE BALCONY (มีระเบียง)2 2 2 พักหองเดี่ยว หอง OUTSIDE BALCONY (มีระเบียง)2 2 ผูใหญทานที่ 3 พักกับผูใหญ 2 ทาน 2 (นอน SOFA BED)2 เด็กอายุไมเกิน 18 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน 2 (นอน SOFA BED)2 เด็กอายุต่ำกวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน 2 (นอน SOFA BED)2

2 2 2 2 2

ราคาเริ่มตนที่ทานละ2 เพิ่มราคาทานละ 2 ราคาทานละ2 ราคาทานละ2 ราคาทานละ2

129,000 29,5002 127,500 106,000 86,000

บาท บาท บาท บาท บาท

***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามสภาวะภาษีน้ำมันของสายการบิน***

อัตรานี้รวม - ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป – กลับตามรายการ - ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ - คาใชจายในตางประเทศ : คาที่พักตลอดการเดินทาง, คาอาหารตามที่ระบุไวในรายการ - คาพาหนะในระหวางนำเที่ยวทั้งหมด - คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ - คาธรรมเนียมวีซาทุกประเทศ - คาทิป และคาบริการในการเคลื่อนยายสัมภาระและกระเปาเดินทาง รวมถึงทิปพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโรตอทานตอวัน - คาทิปบนเรือเรียบรอยแลว - คาบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศกคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง - ภาษีมูลคาเพิ่ม (จากคาบริการ) 7% - คาน้ำหนักกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม(กรณีหากสายการบินเรียกเก็บคาน้ำหนักกระเปาสวนเกิน ทางเจาของยินดีรับผิดชอบ เอง)

- คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง ทานละ 1,500,000 บาท ไมรวม - คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง - คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท ฯลฯ ระเบียบการสำรองที่นั่ง 1. สำรองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 2 เดือน และยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา พรอมเงินมัดจำทานละ 20,000 บาท สวนที่เหลือชำระในวัน ประชุมประมาณ 14 วันกอนเดินทาง 2. กรณีที่ทานไมสามารถเดินทางไปพรอมคณะไดดวยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯจำเปนตองเก็บคาใชจายในสวนที่ทานชำระไว ตามระยะเวลา และจำนวนเงินดังนี้ (ในชวงเทศกาล) X 2.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง X X 15-30 X วัน X เก็บ X มัดจำทั้งหมด X 2.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง X 08-15 X วัน X เก็บ X 50% ของราคาทัวร X 2.3 ยกเลิกกอนการเดินทาง X 01- 07 วัน X เก็บ X 100% ของราคาทัวร 3. กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมในรายการใดรายการหนึ่งตามโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และไมสามารถเรียกรองคาชดเชย ในสวนนั้นๆได 4. กรณีที่ทานถูกปฏิเสธหามเขาประเทศนั้นๆ ถือวาเปนเหตุผลของแตละประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจายทั้งหมด 5. กรณีที่ทานไดตกลงชำระคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง บริษัทฯ ถือวาทานไดรับทราบและยอมรับในรายละเอียด ของการเดินทางรวมถึง สาย การบิน, โรงแรม, อาหาร, สถานที่เที่ยวครบถวน โดยยืนยันที่จะไมนำพามาเผยแพรหรือแจงตอบุคคลหรือสถานที่ใด ในทางเสียหายกับบริษัทบัต เตอรฟลายทัวร

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours International Company Limited.!

!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวเลขที่ 11/993 หลักฐานประกอบการยื่นวีซาอิตาลี ผูใหญ หนังสือเดินทางที่เหลืออายุงานไมต่ำกวา 6 เดือน (ในกรณีมีหนังสือเดินทางเลมเกาที่หมดอายุแลว รบกวนแนบมาดวย) รูปถายปจจุบัน(รูปสี ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น) ที่ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน พรอมเบอรโทรศัพทที่บาน สำเนาทะเบียนสมรสสำหรับผูที่สมรสแลว 1 ชุด , สำเนาใบหยา 1 ชุด สำหรับผูที่หยาราง, สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีที่สมรสแลวและคูสมรสเสียชีวิต) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) เอกสารรับรองการงาน เจาของกิจการ/คาขายW W สำเนาหลักฐานใบรับรองทะเบียนการคา W W (หนังสือรับรองกระทรวงพานิชย) พนักงานW W W ใบรับรองการทำงานตัวจริงฉบับภาษาอังกฤษเทานั้น W W W W (ระบุวันเริ่มทำงาน-ตำแหนงเงินเดือน-วันลา) ขาราชการ/นักศึกษาW W จดหมายรับรองหรือใบลาตัวจริงฉบับภาษาอังกฤษเทานั้น สำเนาบัญชีสมุดเงินฝาก 6 เดือนยอนหลัง พรอม UPDATE สมุดเงินฝาก ณ วันปจจุบัน (บัญชีออมทรัพยหรือฝากประจำเทานั้น สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน) เด็กและกรณีผูเดินทางอายุไมเกิน 20 ป (ผูเยาว) หนังสือเดินทางที่เหลืออายุงานไมต่ำกวา 6 เดือน รูปถายปจจุบัน ที่ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาบัตรประชาชน (กรณีอายุเกิน 15 ป) สำเนาสูจิบัตรและสำเนาทะเบียนบาน (เด็ก)W ชื่อและที่อยูสถานศึกษา ชั้นปที่ศึกษา พรอมเบอรโทรศัพท กรณีผูเยาวเดินทางกับบิดาเพียงผูเดียว ตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา W (ตองไปดำเนินการที่วาการเขต/อำเภอตามทะเบียนบาน) กรณีผูเยาวเดินทางกับมารดาเพียงผูเดียว ตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา W (ตองไปดำเนินการที่วาการเขต/อำเภอตามทะเบียนบาน

บัตเตอร์ฟลายทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.พระราม 9-รามคําแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klangmuang (The Paris) Soi Krungthep kritha 7, Rama 9 – Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net

E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net

MSC Splendida 6-15 Apr 2012  
MSC Splendida 6-15 Apr 2012  

MSC SPLENDIDA อิตาลี – สเปน – ตูนีเซีย – มอลตา – เกาะซิซิลี มิลาน – เจนัว – บารเซโลนา – ซิดี้ บูซาอิด – วัลเล็ตตา – เทาออมินา – เมสซิน...

Advertisement