Page 1

Italy -Malta – Sicily 8 Days

อิตาลี – สาธารณรัฐมอลตา – เกาะซิซิลี 8 วัน เปดโลกใหมที่งดงามและยิ่งใหญนครวัลเล็ตตาร่ำรวยกวา 5,000 ป – เกาะสวรรคโคโซ ถ้ำสีมรกต บลู ลากูน – ภูเขาไฟเอ็ทนา - เมือง God Father เทาออมินา พาเลอโม – โรม – อากาศเย็นสบาย 15 – 25 องศา - เที่ยวแบบชำนาญและรูจริงเชิญชมรายละเอียดบรรยากาศจริงที่บริษัทฯหรือ www.butterflytour.net - สัมผัสรถมาชมเมืองแบบยอนยุคที่มอลตา ลองเรือกอนโดลาที่เกาแกกวานครเวนิสชมอาววัลเล็ตตาแสนสวย - ประทับใจกับสถาปตยกรรมของอาณาจักรอันรุงเรือง สนุกสนานกับนั่งรถบัสเหลืองขมิ้น รถทองถิ่นกลิ่นอาย เมดิเตอรเรเนียน ผสมผสานกับบานเรือนนารักแบบมอลทีส สนุกสนานชอปปงสินคาพื้นเมือง - นั่งเรือชมเกาะสวรรคโคโซ และ ผืนแผนน้ำสีมรกตที่ Blue Lagoon มอลตา - นั่งรถกระเชาไฟฟา กอนเปลี่ยนเปนรถ Jeep 4 X 4 สูความสูงระดับ 1,500 – 3,000 เมตร ชมความมหัศจรรยของ Snow Wall หรือกำแพงหิมะหนึ่งเดียวในยุโรปที่ Mt. Etna บนเกาะซิซิลีและ เมืองตากอากาศชั้นหนึ่ง “ เทาออมินา” ตลอดจน ไรองุนทิวทัศนถายทำภาพยนตรเรื่อง “The God Father” พักผอนโรงแรม ระดับ 4- 5 ดาว มาตรฐานของบัตเตอรฟลายทัวร[ - เลือกพักโรงแรม PHOENICIA ระดับเดอลุกซ ที่โรงแรมกรุงวัลเลตตา 2 คืน (www.phoeniciamalta.com) - เลือกพัก Villa Diodoro หรือ GRANDE ALBERGO SOLE สไตลซิซิเลียนที่เทาออมินา - อิ่มอรอยกับอาหารมื้อพิเศษ สไตลเมดิเตอรเรเนียนทุกค่ำคืน - บินตรงสะสมไมลกับรอยัลออคิดพลัสโดยสายการบินไทย พิเศษ เพิ่มเที่ยวบินภายใน 2 เที่ยว จากมิลานสูมอลตา และจากพาเลอโมสูโรม

ราคา 114,000 บาท พิเศษสุด! สํารองที่นั่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม ลดทันที ท่านละ 5,000 บาท เหลือเพียง ท่านละ 109,000 บาท กำหนดการเดินทาง วันที่ 25 กันยายน – 02 ตุลาคม / 18 – 25 ตุลาคม 2553 สํารองที่ 02-1846633 นอกเวลาทําการ 086-3991083, 089-1404640


เคล็ดลับในการเลือกซื้อทัวรชวงเทศกาล เนื่องจากในชวงเทศกาลตางๆผูทองเที่ยวจะพบกับปญหาจากบริษัททัวรที่แอบแฝงมาขายโดยอาศัยราคาและรายการจูงใจมาโดย ตลอด ทำใหผูทองเที่ยวตองประสพกับความผิดหวังและเที่ยวไมคุมคา บัตเตอรฟลายทัวรขอเรียนแนะนำทานในการเลือกตาม ความคุมคาและราคาเปรียบเทียบเริ่มจากเลือกจากงบประมาณที่ตัวเองตั้งไว จากนั้นนำรายการหลายๆแหง มาเทียบดังนี้ - มีที่นั่งเครื่องบินตามที่แจงหรือไม ไมใชมาเปลี่ยนทีหลัง ใกลๆวันเดินทาง - เครื่องบินบินตรงหรือแวะเปลี่ยนเครื่องหลายที่ ( อันนี้เลือกตามงบประมาณ) - รายชื่อโรงแรมตองยืนยันกอนการเดินทางและรับไดวาเปนคุณภาพเดียวกันหรือที่เดียวกันกับที่โฆษณาไว ตลอดจนระดับเดียวกันทุกคืน มิใชแคคืนเดียว - คุณภาพอาหารที่มีเมนูเปลี่ยนแปลงไมใหซ้ำกันทุกมื้อ หรือแบบเดียวกันตลอดการเดินทาง มีปริมาณเพียงพอและรสชาติ ที่ดีและมีอาหารทองถิ่นหรือการแสดงใหไดอรรถรสบาง - รายการสถานที่ทองเที่ยวที่ ตองเสียเงิน ไดรวมไวใหแลวอยางชัดเจน ไมเก็บเพิ่มเติม - รายการทองเที่ยวในแตละวัน เปนไปไดในการนั่งรถ ไมใชออกเดินทางแตเชามืดถึงโรงแรมดึกทุกค่ำคืน (อันนี้แลวแต ความชอบ บางทานชอบนั่งรถชมวิวทั้งวัน) หากไมแนใจใหซักถามกับบริษัททัวรใหชัดเจนถึงรายการแตละวัน - ขอสำคัญในการเลือกใชหัวหนาทัวรประจำบริษัทที่มีคุณภาพ สามารถตัดสินใจไดมิใชฟรีแลนซใครก็ไดที่มานั่ง ประจำรถไมอธิบายหรือสันทนาการใดๆทั้งสิ้น - สถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญ ควรมีไกดทองถิ่นที่มีใบอนุญาตในแตละเมืองอยางถูกตอง - เลือกใชบริษัทฯที่มีชื่อเสียงเปดมานาน หรือชำนาญในเสนทางก็ชวยไดบางในหลักใหญและเปนบริษัทฯที่ขึ้นทะเบียนกับ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยอยางถูกตอง - มีประกันอุบัติเหตุตั้งแตวันเดินทางจนกลับอยางครบถวน - สวนแตกตางที่เปนตัวเลือกทำใหราคาสูงขึ้น เชน คาทิป คาบริการยกกระเปาตามสนามบินหรือโรงแรม คาเครื่องดื่ม ประจำวัน คาแสดงโชวตางๆ ทัวรระดับสูงนอกจากจะรวมไวใหแลวยังมีเพิ่มในวาระพิเศษตางๆ อาทิ เชน ของขวัญ ครบรอบวันเกิด วันแตงงาน [ การเลือกใชเงินในการทองเที่ยวแตละครั้ง ยอมตองการความประทับใจและคุมคา หากทานไดเลือกตาม ขั้นตนนี้ บัตเตอรฟลายทัวร เชื่อวาการเดินทางครั้งนี้จะมีความหมายและสมดังใจแนนอนครับ


แกรนดมอลตา – ซิซิลี 8 วัน วัลเล็ตตา – ลองเรือชม บลูกร็อตโต (Blue Grotto) – เกาะโคโซ นั่งรถมาชมเมือง พรอมเรือกอนโดลาดั้งเดิม – ภูเขาไฟ ETNA – นั่งกระเชาพรอมสนุกกับกิจกรรม รถลอยักษ 4X4 ตะลุยหิมะสู SNOW WALL แหงเดียวในยุโรปที่ความสูง 3,000 เมตร พักเมืองตากอากาศบนหนาผาที่สวยงาม “ เทาออมินา ” - ชมเมืองหลวง “ พาเลอโม ”

!

กำหนดการเดินทาง 25 กันยายน – 02 ตุลาคม / 18 – 25 ตุลาคม 2553 วันแรก [

[

21.30 น.!

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร D สายการบินไทย (TG) พบกับเจาหนาที่บัตเตอรฟลายทัวรคอยใหการตอนรับและอำนวยความสะดวก เชิญทานพักผอนที่หองรับรอง พิเศษ KING POWER ออกเดินทางสู กรุงมิลาน โดย เที่ยวบินที่ TG940 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 55 นาที)

00.40 น.! วันที่สอง[ 07.35 น.! 11.15 น.[

(1)[

(2)[

กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)

มิลาน – วัลเล็ตตา (มอลตา)

เดินทางถึง กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจหนังสือ เดินทางและรับสัมภาระแลว เดินทางตอไปยังสาธารณรัฐมอลตา โดยสายการบิน แอรมอลตา (KM) ออกเดินทางสูสาธารณรัฐมอลตา โดยสายการบินแอรมอลตา เที่ยวบินที่ KM643


13.15 น.[ ! ! บาย!

ถึงสนามบินวัลเล็ตตา สาธารณรัฐมอลตา นำทานผานกระบวนการเขาเมือง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเขาชม วิหารเซนตจอหน (ST. JOHN’S CO-CATHEDRAL) ที่ใน ปจจุบันเปนทั้งโบสถและพิพิธภัณฑ สรางโดยอัศวินเซนตจอหน เพื่อ มอบเปนเกียรติแกผูอุปถัมภเหลาอัศวินทั้งหลาย ความพิเศษของวิหาร แหงนี้คือ การออกแบบและตกแตงโดยสถาปนิก – ศิลปนชาวมอลตา ใน ชวงศตวรรษที่ 16 ดวยศิลปะแบบบาร็อค ที่มีความยิ่งใหญ และสวยงาม จากนั้น นำทานชม REPUBLIC Street and MERCHANTS Street ถนนสายหลัก 2 สายขนานกัน ที่เต็มไปดวยรานคาตางๆมากมาย รวมไปถึง บารและราน ! กาแฟที่ตั้งเรียงรายไปจนสุดความยาวถนน ทานสามารถเลือกซื้อ ! สินคาตางๆไดอยางหลากหลาย จากนั้นนำทานชม AUBERGE de Tips For Trip CASTILLE อาคารที่มีความสงางามและใหญโตที่สุดแหงหนึ่งในเมือง วัลเล็ตตา เมืองที่สวยงามเหมือน วัลเล็ตตา ตั้งอยูบนจุดที่สูงที่สุดของคาบสมุทรซึ่งถูกออกแบบให รูปภาพโบราณ ที่มีทาเรือติดกับ เปนสถานที่ที่หรูหราที่สุด สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1574 ออกแบบโดย เมืองเกา แนะนำใหเดินเลนใน Gerolamo Cassar สถาปตยกรรมแบบบาร็อค หรือ โรโคโค ปจจุบันใช เมื อ งเก า แล ว แวะที ่ Caffé เปนที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี จากนั้นนำทานชม BARRACCA Cordina รานไอศครีม Home GARDEN สวนสวยซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนสถานที่สวนบุคคล แตปจจุบัน Made ตั้งแตป ค.ศ.1837 ที่อรอย เปดใหประชาชนเขาชม สวนประกอบดวย สวนที่เปน UPPER BARRACCA และLOWER BARRACCA ที่สุดในแถบเมดิเตอรเรเนียน แลว ในสวน UPPER BARRACCA สรางขึ้นในค.ศ. 1661โดยอัศวินชาวอิตาเลียน Flaminio Barbiani ภายใน นั่งรถมากลับสูทาเรือ แวะจิบไวน สวนประดับตกแตงดวยรูปปนตางๆอยางสวยงาม ทั้งยังสามารถชมทัศนียภาพของ Grand ที่ Hard Rock Bar ริมทาเรือ Harbour จากมุมสูงไดอีกดวย จากนั้นเดินทางตอไปยัง GRAND HARBOUR ทาเรือธรรมชาติบน ตอน Sunset จะเปนบรรยากาศ เกาะมอลตา ซึ่งใชเปนทาเรือมาตั้งแตสมัยฟนีเชียนโบราณ ทาเรือนี้มีอูเรือ โรงเก็บสินคา และ ที่สุดยอดมากๆ ปอมปราการขนาดใหญหลายปอม อิสระใหทานชื่นชมความสวยงามของทัศนียภาพและถาย ภาพเปนที่ระลึก ค่ำ! ! รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ! นำทานเดินทางเขาสู โรงแรม PHOENICIA MALTA LUXURY ระดับ 5 ดาว ยาน OLD TOWN หรือเทียบเทา สามารถ เดินเลน ชอปปงตลอดจนชมพระอาทิตยขึ้นและตกบน BARRACCA GARDENS ดูตัวอยางโรงแรมที่พักไดที่เว็บไซต http://www.phoeniciamalta.com/ วันที่สาม เชา!

!

[

(3)[

วัลเล็ตตา – เกาะโคโซ – บลูกร็อตโต (Blue Grotto)

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก ออกเดินทางสู ทาเรือCIRKEWWA FERRY ใชเวลาเดินทาง 30 นาที เพื่อเดินทางสูเกาะโคโซ ( GOZO ) เกาะที่มีเรื่อง เลาขานกันวาโคโซเปนเมืองของพวกคาลิปโซ กับตำนานการเดินทางผจญภัยอันยาวนานในมอลตากวา 7 ป นำ


เที่ยง! ! บาย!

ค่ำ! !

! !

ทานลองเรือชม บลูกร็อตโต (Blue Grotto) ถ้ำมรกตที่ยังคงความเปนธรรมชาติ มากกวาที่เกาะคาปรีของอิตาลี โดยเรือจะนำทานลองเขาสูภายในถ้ำที่มีสีของน้ำ ทะเลเปนประกายมรกตงดงาม ชมปรากฏการณทางธรรมชาติอันนาทึ่ง ไมวาจะ เปนทะเลที่อยูในแผนดินใหญโดยมีธารน้ำตื้นๆ เชื่อมตอกับทะเลไหลผานอุโมงค แคบๆ ตรงหนาผา และเมื่อมองออกไปในทะเลก็จะพบกับเกาะหินปูนขนาด เล็กๆ ที่สูงเพียง 60 เมตร ที่เรียกวา FUNGUS ROCK บนเกาะแหงนี้มีพืชชนิดหนึ่ง ! ที่เหลาอัศวินใชเพื่อรักษาบาดแผลและโรคบิด เรียกวา FUCUS COCCINEUS ELITENSIS แตก็ถูกเขาใจผิดเรียกวา FUNGUS เพราะบริเวณสวนบนของเกาะนี้ ถูกปกคลุมไปดวยราสีดำที่เรียกวา FUNGUS เต็มไปหมด ชมหนาตางแหงอาซูรี (THE AZURE WINDOW) ที่ถูกคลื่นกระแทกและกัดกรอนมากวาพันปจนกลายเปน รูปรางคลายกับหนาตาง มีความกวางทั้งหมดกวา 100 เมตร และตัวหนาตางที่ ! สูง 50 เมตร ชมทิวทัศนจากหนาผาสูงที่สามารถมองเห็น เกาะโคมิโน อาว Blue Lagoon อาวที่สวยงามและเปนที่ นิยมของนักทองเที่ยว อาวเล็กๆที่ปกคลุมดวยน้ำทะเลสีเขียววาววับ เหนือผืนทรายสีขาว ไดเวลาสมควรนำทาน เดินทางกลับสู วัลเล็ตตา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สนุกสนานกับกิจกรรมของชาวมอลทีส เริ่มดวย ลองเรือ TRADITIONAL MALTESE DGHAJGA (DIE – SA) ซึ่งมีมาตั้งแตสมัย ค.ศ. 1864 มีจำนวนมาก ถึง 1,134 ลำ ที่นักทองเที่ยวถือวา เสมือนไปอียิปต ตองชมพีรามิด ไปเวนิส ตองลองเรือกอนโดลา ถามามอลตา ตองนั่งเรือ DIE – SA ที่มีมากอนเรือ กอนโดลา และเปนตนแบบของเรือกอนโดลาที่เวนิสอีกดวย ** กรณีลอง เรือที่บลูกร็อตโตขึ้นอยูกับสภาพอากาศและคลื่นลม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ! ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม** จากนั้น สัมผัสการเดินทางโดยรถมาทองถิ่นของชาวมอลทีสกับ Horse Carriage (IL - KAROZZIN) ปดทายดวยการนำทานเดินทางโดยรถ VINTAGE MALTA BUS สีเหลือง บรรยากาศทอง ถิ่นเพื่อใหไดสัมผัสกับ มอลทีสเมดิเตอรเรเนียน ที่มีกลิ่นอายแหงความสนุกสนาน รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก Tips  For    Trip แวะซื้อเสื้อยืดคุณภาพดี ราคาไมแพงลวดลาย God Father หรือ Sicily เกไก ที่ทางขึ้นกรีทเธียเตอร ในเมืองเทาออมินาและไวนดั้งเดิม Marsala ที่มีเฉพาะซิซิลีเทานั้น


วันที่สี่ เชา!

[ !

09.00 น.!

เที่ยง! ! บาย!

ค่ำ!

วันที่หา เชา!

วัลเล็ตตา – ภูเขาไฟ ETNA – เทาออมินา

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก เดินทางสูทาเรือ เดินทางโดย เรือ FERRIES EXPRESS สะดวกสบายกับเรือขนาดใหญกวา 600 ที่นั่ง บนเรือมีราน ขายของปลอดภาษีและภัตตาคาร ใชเวลาเดินทางเพียง 90 นาที สูพรมแดนอิตาลี เดินทางถึง เมือง POZZALLO ผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและ ! รับสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางโดยรถโคชสูเมืองคาทาเนีย (CATANIA) เมือง ที่ตั้งอยูระหวางเชิงเขาของภูเขาไฟเอทนากับทะเลไอโอเนียน และ ยังเปนเมืองสำคัญอันดับที่ 2 ของแควนซิซิลีมาตั้งแตศตวรรษที่ 18 นำ ทานผาน ชมสถาปตยกรรมแบบบาโรค และนีโอ – คลาสสิค ที่ปรากฏ ตามอาคาร บานเรือนที่รถโคชเคลื่อนผาน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางตอสู “RIFUGIO SAPIENZA” ที่ระดับ 1,800 เมตร เพื่อนั่ง CABLE CAR ขึ้นสูยอดเขา จากนั้นสนุก สนานกับรถ JEEP 4X4 ที่จะพา ทานผจญภัยขึ้นบนความสูง 3,000 เมตร ในบรรยากาศสัมผัสกับ ธรรมชาติอยางใกลชิด ชมภูเขาไฟเอทนา (MOUNT ETNA) หางจากเมือง คาทาเนียเพียง 29 กิโลเมตร เปนภูเขาไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความ สูง 3,323 เมตร วัดฐานโดยรอบได 150 เมตร ปกคลุมดวยหิมะ ตำนาน ! เทพนิยายกรีก กลาววา สัตวประหลาด TYPHON ถูก ZEUS ประธานแหงทวยเทพขังไวโดยใชภูเขาไฟเอทนาทับไว โดยตะลุยผานกำแพงหิมะสูงกวา 5 เมตร เสมือนเปน SNOW WALL แหงเดียวในทวีปยุโรป จนสิ้นสุดเสนทางจึง เปลี่ยนเปนเดินเทาสูปากปลองภูเขาไฟที่ทานสามารถสัมผัสไดอยางใกลชิด ไดเวลาสมควรนำทานเดินทางสูเทา ออมินาเมืองตากอากาศระดับหรู รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร VILLA ANGELO MUSCO บนยอดเขาระดับ 1,200 เมตร ที่มีสไตลตบแตง แบบซิซีลี่ แวดลอมดวยตนสนและอากาศสดชื่น อิ่มอรอยกับเมนู HOME MADE แทๆ โดยเฉพาะมะเขือเทศดอง ที่มีชื่อเสียงขายเปนของฝากที่ของที่ระลึก นำทานเดินทางเขาสูที่พัก VILLA DIODORO HOTEL หรือ GRANDE ALBERGO SOLE HOTEL หรือเทียบเทา ที่ตั้งอยูบนหนาผาอันงดงามของเมืองเทาออมินา ในวันอากาศแจมใส สามารถมองเห็นยอดเขา MT.ETNA อยางชัดเจน [

!

(4)[

[

(5)[

เทาออมินา – เมสซินา – พาเลอโม

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเที่ยวชมเมืองเทาออมินา (TAOMINA) ศูนยกลางแหงเมืองตากอากาศที่นักทองเที่ยวนิยมมาพักผอน กับหาด ทรายที่สวยงามริมทะเลไอโอเนียน ชมโรงละคร GRECO – ROMAN AMPHITHEATRE ถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 3


เที่ยง! ! บาย!

ค่ำ!

!

วันที่หก เชา! ! ! ! 12.20 น.! 13.30 น.!

โดยชาวโรมัน ซึ่งในสมัยโบราณจัดใหมีการแสดงในชวงฤดูรอน สลับกับ โรงละคร SEGESTA AMPHITHEATRE ของซิซิลี สามารถชมทัศนียภาพงดงาม ของทะเลไอโอเนียนและภูเขาไฟเอทนาได อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคา พื้นเมืองบนถนนที่ปดใหคนเดินชอปปงกับรานตางๆมากกวา 200 ราน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางสู เมืองเมสซินา (Messina)เมืองซึ่งมีประวัติศาสตรอันหลาก หลาย โดยมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมกรีก แตเกิดเหตุการณแผนดินไหว ครั้งใหญในปค.ศ. 1900 ทำใหมีการสรางเมืองขึ้นใหมครั้งใหญ ตลอดรอบ ! 100 ปที่ผานมา ทำใหเกิดการผสมผสานทางสถาปตยกรรม นำทานชม หอนากาดาราศาสตร (Orologio Astronomico) ที่ใหญที่สุดในโลก ชมจัตุรัส PIAZZA DEL DUOMO ณ ใจกลางจัตุรัสแหงนี้คือ น้ำพุ THE FONTANA DI ORIONE สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณสถาน และสัญลักษณแทนแมน้ำทั้ง 4 คือ Tiber, Nile, Ebore และ Camaro ชมหอ นากา และระฆังใหญ ที่แขวนอยูเหนือขึ้นไปจากพื้นดิน 197 ฟุต ซึ่งจะถูกปลุกขึ้นจากการหลับใหลทุกเที่ยงวัน อิสระ ใหทานเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควร นำทานเดินทางสู เมืองพาเลอโม เมืองหลวงของ เกาะซิซิลี อยูดานตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ และยังเปนตนกำเนิดของหนังเรื่อง The god father อีกดวย ชม ความเปนมาของตนกำเนิดชาวซิซิเลียนที่ร่ำรวยจาก เครื่องกระเบื้องเซรามิค,เครื่องแกว และเพชรนิลจินดา ใน พิพิธภัณฑซิซิเลียน ชม QUATTRO CANTI โบสถขนาดเล็กใจกลางเมือง ซึ่งไดรับการยกยองวาเปนตัวอยางของการกอสรางแบบ Sicilian Baroque จากนั้นนำทานชม PALERMO CATHEDRAL หรือที่รูจักกันในนาม Santa Maria Assunta หรือ Saint Mary of the Assumption สราง ขึ้นในป 1185 โดย Walter Ophamil ซึ่งดำรงตำแหนงบิชอฟของเมืองในขณะนั้น โดยไดรับ การสนับสนุนจากเสนาบดีของพระเจาวิลเลียมที่ 2 โครงสรางแบบ สี่เหลี่ยมขนาดใหญ มีหอคอยตั้งอยูที่มุมดานหนาทั้งสองมุม ซึ่งสรางใน แบบ Norman Arab Style อิสระใหทานชมความงดงามของโบสถที่สวยที่สุด ! บนเกาะซิซิลี รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางเขาสูที่พัก [[

(6)[

พาเลอโม – โรม

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานผานชมตัวเมืองพาเลอโม กอนจะเดินทางสูสนามบิน ออกเดินทางสู กรุงโรม โดยสารการบิน อลิตาเลีย แอรไลน เที่ยวบินที่ AZ 1784 เดินทางถึงสนามบิน FIUMICINO กรุงโรม


เที่ยง! ! บาย!

ค่ำ! !

! !

วันที่เจ็ด เชา!

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเที่ยวชม น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) จุดกำเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยนออฟเดอรฟาวดเทน” ที่โดงดัง ชม ความสวยงามของงานประติมากรรมหินออนแบบบาร็อค ซึ่งเปนเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกลาว ไววาหากใครไดมาถึงน้ำพุแหงนี้แลวโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนำ ทานชม บันไดสเปน (The Spanish Steps) เปนบันไดที่มีความกวางและยาวที่สุดในยุโรป ที่แหงนี้ถูกเรียกชื่อตาม สถานทูตสเปนซึ่งตั้งอยู ณ บริเวณนั้น จากนั้นอิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสู โรงแรมที่พัก [

!

(7)[

โรม – กรุงเทพฯ

13.55 น.!

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานผานชม สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก เปนสนามกีฬากลางแจง แหง เดียวในมิลานที่ถูกกำหนดใหเปนมรดกโลก ขนาดใหญ รูปวงรี เริ่มสรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียนแหง จักรวรรดิโรมัน และสรางเสร็จในสมัยของจักรพรรดิไททัส ในคริสตศตวรรษที่ 1 หรือประมาณป ค.ศ. 80 อัฒจันทรเปนรูปวงกลมกอดวยอิฐและหินทราย วัดโดยรอบไดประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุ ผูชม ไดประมาณ 50,000 คน ไดเวลาสมควร นำทานเดินทางสูสนามบิน กรุงโรม ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 945 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 40 นาที)

วันที่แปด[

[

05.35 น.!

หมายเหตุ (

(8)[

กรุงเทพฯ

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ *******************************************************************************

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องมาจาก เหตุสุดวิสัย อาทิเชน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ความลาชาหรือยกเลิกของสายการบิน


อัตราทานละ พักหองคูราคาทานละ [ เด็กอายุไมเกิน 12 ป[ [ พักหองเดี่ยวเพิ่มทานละ[ [

[ [ [

114,000[[ [ [ [ [

บาท [ บาท [ บาท

อัตรานี้รวม - ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป - กลับตามรายการ - ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ - คาใชจายในตางประเทศ: คาที่พักตลอดการเดินทาง, คาอาหารตามที่ระบุไวในรายการ - คาพาหนะในระหวางนำเที่ยวทั้งหมด - คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ - คาธรรมเนียมวีซาทุกประเทศ - คาทิป และคาบริการในการเคลื่อนยายสัมภาระและกระเปาเดินทาง รวมถึงทิปพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโรตอทานตอวัน - คาบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศกคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง - ภาษีมูลคาเพิ่ม (จากคาบริการ) 7% - คาน้ำหนักกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม (กรณีหากสายการบินเรียกเก็บคาน้ำหนักกระเปาสวนเกิน ทางเจาของยินดีรับผิดชอบเอง) คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง ทานละ 1,500,000 บาท อัตรานี้ไมรวม - คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง - คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท ฯลฯ ระเบียบการสำรองที่นั่ง 1. สำรองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 2 เดือน และยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา พรอมเงินมัดจำทานละ 20,000 บาท สวนที่เหลือชำระในวันประชุม ประมาณ 14 วันกอนเดินทาง 2. กรณีที่ทานไมสามารถเดินทางไปพรอมคณะไดดวยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯจำเปนตองเก็บคาใชจายในสวนที่ทานชำระไว ตามระยะเวลาและ จำนวนเงินดังนี้ ! 2.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง ! ! 30-15 ! วัน ! เก็บ ! มัดจำทั้งหมด ! 2.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง ! 11-15 ! วัน! เก็บ ! 25% ของราคาทัวร ! 2.3 ยกเลิกกอนการเดินทาง ! 4- 10 วัน ! เก็บ ! 50% ของราคาทัวร ! 2.4 ยกเลิกกอนการเดินทาง ! 1- 3 วัน ! เก็บ 100% ของราคาทัวร 3. กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมในรายการใดรายการหนึ่งตามโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และไมสามารถเรียกรองคาชดเชยในสวน นั้นๆได 4. กรณีที่ทานถูกปฏิเสธหามเขาประเทศนั้นๆ ถือวาเปนเหตุผลของแตละประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจายทั้งหมด 5. กรณีที่ทานไดตกลงชำระคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง บริษัทฯ ถือวาทานไดรับทราบและยอมรับในรายละเอียด ของการเดินทางรวมถึง สายการบิน, โรงแรม, อาหาร, สถานที่เที่ยวครบถวน โดยยืนยันที่จะไมนำพามาเผยแพรหรือแจงตอบุคคลหรือสถานที่ใด ในทางเสียหายกับบริษัทบัตเตอรฟลายทัวร


หลักฐานประกอบการยื่นวีซาอิตาลี ผูใหญ หนังสือเดินทางที่เหลืออายุงานไมต่ำกวา 6 เดือน รูปถายปจจุบัน(รูปสี ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น) ที่ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน พรอมเบอรโทรศัพทที่บาน สำเนาทะเบียนสมรสสำหรับผูที่สมรสแลว 1 ชุด , สำเนาใบหยา 1 ชุด สำหรับผูที่หยาราง, สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีที่สมรสแลวและคูสมรสเสียชีวิต) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) เอกสารรับรองการงาน เจาของกิจการ/คาขาย[! สำเนาหลักฐานใบรับรองทะเบียนการคา ! (หนังสือรับรองกระทรวงพานิชย) พนักงาน[ ! ! ใบรับรองการทำงานตัวจริงฉบับภาษาอังกฤษเทานั้น ! ! ! ! (ระบุวันเริ่มทำงาน-ตำแหนงเงินเดือน-วันลา) ขาราชการ/นักศึกษา[ ! จดหมายรับรองหรือใบลาตัวจริงฉบับภาษาอังกฤษเทานั้น สมุดเงินฝากตัวจริงพรอมสำเนา 6 เดือนยอนหลัง พรอม UPDATE สมุดเงินฝากเดือนปจจุบัน และ จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร (บัญชีออมทรัพยหรือฝากประจำเทานั้น สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแส รายวัน) เด็กและกรณีผูเดินทางอายุไมเกิน 20 ป (ผูเยาว) หนังสือเดินทางที่เหลืออายุงานไมต่ำกวา 6 เดือน รูปถายปจจุบัน ที่ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาบัตรประชาชน (กรณีอายุเกิน 15 ป) สำเนาสูจิบัตรและสำเนาทะเบียนบาน (เด็ก) ชื่อและที่อยูสถานศึกษา ชั้นปที่ศึกษา พรอมเบอรโทรศัพท กรณีผูเยาวเดินทางกับบิดาเพียงผูเดียว ตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา ! (ตองไปดำเนินการที่วาการเขต/อำเภอตามทะเบียนบาน) กรณีผูเยาวเดินทางกับมารดาเพียงผูเดียว ตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา ! (ตองไปดำเนินการที่วาการเขต/อำเภอตามทะเบียนบาน)

maltaoct10  

maltaoct10

maltaoct10  

maltaoct10

Advertisement