Page 1

Greece – Santorini– Mykonos กรีซ - เกาะซานโตรินี่ - เกาะมิโครนอส 8 วัน โดยสายการบินไทย พักโรงแรมสไตล์บูทีคเครือ Small Luxury Hotels พิเศษ! เพิ่มเที่ยวบินภายในไปกลับจากเอเธนส์สู่ซานโตรินี่

มั่นใจกับทัวร์ที่ชํานาญและรู้จริง กับยอดขายอันดับหนึ่งเส้นทางนี้ เชิญชม DVD และบรรยากาศจริงที่บริษัทหรือ www.butterflytour.net ครบทั้ง 3 สุดยอดเมืองในฝนที่กำลังโดงดังมากที่สุดในวงการทองเที่ยวเมืองไทย - มิโครนอส เที่ยวกังหันที่ยิ่งใหญทั้ง 5 พรอมอาหารริมทะเลอีเจี้ยนทุกมื้อ - ซานทอรินี เมืองเอีย ชมพระอาทิตยลับขอบฟาที่สวยที่สุดในโลก - ซานทอรินี เมืองฟรา ลองเรือชมภูเขาไฟ สัมผัสประสบการณใหมสนุกสนานขี่ลาขึ้นเขา พักโรงแรมสไตลบูทิค ระดับโลกที่ไดรับการคัดเลือกจากหนังสือ Conde nast Traveller - มิโครนอส Belvedere Boutique Hotel หรือ Porto Mykonos Hotel สไตลขาวฟาพรอมสปา และ Treatment ชั้นหนึ่งจากเครื่องหอมของโรงแรม - เอีย Canaves Boutique Hotel สไตล Sea View Cave House พรอมอาหารเชา ริมระเบียงทุกหองหรือเทียบเทา - ฟรา Porto Suite / Athina / Atlantis ริมหนาผาวิวทะเลสุดสายตากลางยานชอปปง ชิมอาหารจากครัวกรีซขนานแทที่รสชาติถูกปาก เลือกไดตามใจชอบจากเมนูของภัตตาคารเอง ตั้งแต Lamp Chop กับ Mint Sauce หรือปลาหมึกยักษ กับสลัดมะเขือเทศกรอบ อื่นๆอีกมากมายรวมถึงไอศครีมโฮมเมด และของหวานเลิศรส กิจกรรมมากมายลองเรือสำราญขนาดใหญ ราคา 108,500 บาท พิเศษสุด! สํารองที่นั่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ลดทันที ท่านละ 2,000 บาท เหลือเพียง ท่านละ 106,500 บาท กําหนดการเดินทาง วันที่ 11-18 เมษายน 2553


เคล็ดลับในการเลือกซื้อทัวร์ช่วงเทศกาล เนื่องจากในช่วงเทศกาลต่างๆผู้ท่องเที่ยวจะพบกับปัญหาจากบริษัททัวร์ที่แอบแฝงมา ขายโดยอาศัยราคาและรายการจูงใจมาโดยตลอด ทําให้ผู้ท่องเที่ยวต้องประสพกับ ความผิดหวังและเที่ยวไม่คุ้มค่า บัตเตอร์ฟลายทัวร์ขอเรียนแนะนําท่านในการเลือก ตามความคุ้มค่าและราคาเปรียบเทียบเริ่มจากเลือกจากงบประมาณที่ตัวเองตั้งไว้ จากนั้นนํารายการหลายๆแห่ง มาเทียบดังนี้ - มีที่นั่งเครื่องบินตามที่แจ้งหรือไม่ ไม่ใช่มาเปลี่ยนทีหลัง ใกล้ๆวันเดินทาง - เครื่องบินบินตรงหรือแวะเปลี่ยนเครื่องหลายที่ ( อันนี้เลือกตามงบประมาณ) - รายชื่อโรงแรมต้องยืนยันก่อนการเดินทางและรับได้ว่าเป็นคุณภาพเดียวกันหรือที่ เดียวกันกับที่โฆษณาไว้ ตลอดจนระดับเดียวกันทุกคืน มิใช่แค่คืนเดียว - คุณภาพอาหารที่มีเมนูเปลี่ยนแปลงไม่ให้ซ้ํากันทุกมื้อ หรือแบบเดียวกันตลอดการ เดินทาง มีปริมาณเพียงพอและรสชาติที่ดีและมีอาหารท้องถิ่นหรือการแสดงให้ได้ อรรถรสบ้าง - รายการสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องเสียเงิน ได้รวมไว้ให้แล้วอย่างชัดเจน ไม่เก็บเพิ่ม เติม - รายการท่องเที่ยวในแต่ละวัน เป็นไปได้ในการนั่งรถ ไม่ใช่ออกเดินทางแต่เช้ามืด ถึงโรงแรมดึกทุกค่ําคืน (อันนี้แล้วแต่ความชอบ บางท่านชอบนั่งรถชมวิวทั้งวัน) หากไม่แน่ใจให้ซักถามกับบริษัททัวร์ให้ชัดเจนถึงรายการแต่ละวัน - ข้อสําคัญในการเลือกใช้หัวหน้าทัวร์ประจําบริษัทที่มีคุณภาพ สามารถตัดสินใจได้ มิใช่ฟรีแลนซ์ใครก็ได้ที่มานั่งประจํารถไม่อธิบายหรือสันทนาการใดๆทั้งสิ้น - สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ ควรมีไก๊ด์ท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตในแต่ละเมืองอย่างถูก ต้อง - เลือกใช้บริษัทฯที่มีชื่อเสียงเปิดมานาน หรือชํานาญในเส้นทางก็ช่วยได้บ้างใน หลักใหญ่และเป็นบริษัทฯที่ขึ้นทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างถูก ต้อง - มีประกันอุบัติเหตุตั้งแต่วันเดินทางจนกลับอย่างครบถ้วน - ส่วนแตกต่างที่เป็นตัวเลือกทําให้ราคาสูงขึ้น เช่น ค่าทิป ค่าบริการยกกระเป๋าตาม สนามบินหรือโรงแรม ค่าเครื่องดื่มประจําวัน ค่าแสดงโชว์ต่างๆ ทัวร์ระดับสูง นอกจากจะรวมไว้ให้แล้วยังมีเพิ่มในวาระพิเศษต่างๆ อาทิเช่นของขวัญครบรอบ วันเกิด วันแต่งงาน การเลือกใช้เงินในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ย่อมต้องการความประทับใจและคุ้มค่า หากท่านได้เลือกตาม ขั้นต้นนี้ บัตเตอร์ฟลายทัวร์ เชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้จะมีความ หมายและสมดังใจแน่นอนครับ


กรีซ -เกาะซานโตรินี่–เกาะมิโครนอส-แหลมซูเนียน-เอเธนส 8 วัน ยอนรอยสัมผัสอารยธรรมอันยิ่งใหญของ “อะโครโปลิส” ณ กรุงเอเธนส สนุกสนานกับการชอปปงสินคาพื้นเมืองยานพลักกา สัมผัสประสบการณแปลกใหมกับการลองเรือชมเกาะภูเขาไฟ-นั่งลา-เคเบิ้ลคาร ชื่นชมพระอาทิตยลับขอบฟาที่สวยที่สุดที่เมือง OIA เยือน “เกาะมิโครนอส” สถานที่พักผอนของเหลาคนดังทั่วโลก อิ่มอรอยกับอาหารสไตลเมดิเตอรเรเนียนพรอมพักโรงแรมแบบบูทิค 4-5 ดาว ****** พิเศษ เพิ่มเที่ยวบินภายใน 2 เที่ยวบิน******

กําหนดการเดินทาง

11-18 เมษายน วันอาทิตยที่ 11 เมษายน 2553ZZ 20.30 น." Q Q 00.35 น." Q Q

Z

(1)Z Z

2553

กรุงเทพฯ-เอเธนส

พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินไทย (TG) อาคารผูโดยสาร ชั้น 4 ประตูหมายเลข 4 เคานเตอร D พบกับเจาหนาที่บัตเตอรฟลายทัวร คอยใหการตอนรับและอำนวยความสะดวก จากนั้นเชิญทานพักผอนที่หอง รับรองพิเศษของ KING POWER ตามอัธยาศัย ออกเดินทางสู กรุงเอเธนส โดยเที่ยวบิน TG 946 (ใชเวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง 30 นาที) (ภูมิอากาศ ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม โดยประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส)


วันจันทรที่ 12 เมษายน 2553Z Z 07.05 น.

Z

(2)Z Z

เอเธนส – อะโครโปลิส - ชอปปงตลาดพลักกา

เดินทางถึง สนามบินกรุงเอเธนส นำทานตรวจหนังสือเดินทางและรับสัมภาระ นำทานเดินทางสูตัวเมืองเอเธนส นำทานเที่ยวชมตัวเมืองเอเธนส (Athens) เมืองหลวงของประเทศ กรีซ ซึ่งเมืองเอเธนสนี้ตั้งชื่อตามเทพีเอเธนา (Athena) เมืองที่เปน ดินแดนแหงอารยธรรมอันเกาแกที่สุดแหง หนึ่งของโลกตะวันตก ผาน ชมจตุรัสชินตักมา (SYNTAGMA SQUARE) แหลง ศูนยรวมธุรกิจ และยานการคา แฟชั่น สินคาพื้นเมืองไปจนถึงสินคาแบ รนเนมจากทั่วทุกมุมโลก ผานชมรัฐสภา พระราชวังหลวงปจจุบันเปน ที่พำนักของประธานาธิบดี โรงละครแหงชาติ ผานชมมหาวิทยาลัย เอเธนสที่มีชื่อเสียง ผานชมซุมประตู HADRIAN’S ARCH วิหารเทพเจาเซอุส นำทานเก็บภาพ ประทับใจคูกับสนามกีฬาแพน อเธอรนิค โอลิมปคสเตเดี้ยม (Pan Athenaic Olympic

stadium)

Q

" เที่ยง" บาย"

ค่ำ" "

นำทานเขาชม อะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่งตั้งอยูบนยอดเขาที่สูงเดนในกรุงเอเธนส สูงประมาณ 90 เมตร นำทานเขาชม วิหาร พารเธนอน(PARTHENON) ซึ่งสรางขึ้นเมื่อ 447-432 BC โดยสถาปนิกอิ คตินุล และแคลลิเครติส สรางเพื่อเปนศาสนสถานบูชาเทพีเอเธนา หรือเทพีแหงปญญา ความรอบรู เปนสิ่ง กอสรางสถาปตยกรรมกรีกโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุด แสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาดของสถาปนิกในสมัยนั้น และถือไดวาเปนหนึ่งในสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก มีขนาดกวาง 101.4 ฟุต หรือ 30.9 เมตร และ ยาว 228.0 ฟุต หรือ 69.5 เมตร นับเปนสถาปตยกรรมที่งดงามและสมบูรณที่สุด จากนั้น นำทานถายรูปกับโบสถไน กี้ (NIKE)ซึ่งสรางขึ้นเพื่อเปนเครื่องยืนยันถึงชัยชนะของชาวเอเธนสที่มีตอชาวเปอรเซียในศึกสงครามแหงทุง หญามาราธอน อีกทั้งตามตำนานเทพเจากรีก เทพเจาไนกี้เปรียบเสมือนเทพเจาแหงชัยชนะ นำทานชื่นชมกับสถาปตยกรรมอันงดงามของโบสถอีเรคธีอุม (ERECHTHEUM) ที่สรางขึ้นถวาย แดเทพเจาโพไซดอนหรือเทพเจาแหงทองทะเล รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นออกเดินทางสูยาน “PLAKA” พลักกา ยานชอปปง แบบ MARKET หรือตลาดนัด ที่มีรานคามากมายกวา 200 รานทั้งรานคา BRAND NAME , รานขายผลไมและ ผลิตภัณฑพื้นเมืองตลอดจนรานขายของที่ระลึก ใหทานไดเลือก ซื้อตอราคาตามอัธยาศัย อีกทั้งยังรวมถึงรานอาหารสไตสกรีก, รานกาแฟกรีก ซึ่งมีมากมายตลอดสองขางทาง รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก โรงแรม MELIA ระดับ DELUXE หรือ ATHENIAN CALLIRHOE


***(เนื่องจากการเดินทางไปเที่ยวเกาะ 3 คืนเปนการเดินทางโดยเรือ และโรงแรมบนเกาะซานโตรินี่ ไมอนุญาตใหรถเขาไปได จึงไมสะดวกในการนำกระเปาใหญไป ขอใหทานเตรียมเสื้อผาใสกระเปาเล็ก 3 คืน และนำกระเปาใหญวางไวหนาหอง เพื่อนำ ไปฝากไวที่โรงแรม)***** ช้อปปิ้ง ในตลาดพลาก้า (PLAKA) กลางเอเธนส์ เป็นที่รวมของบรรดาร้านค้ามากมายทั้งร้านตั้งโต๊ะจนถึงร้านหรูหรา ในเขตที่ ปลอดจากรถยนต์ สามารถเดินได้ถึง2-3 กิโลเมตร ร้านขายเสื้อยืด กางเกง กระโปรงสีสันฉูดฉาดสไตล์กรีก รวมถึงของที่ ระลึกแสดงถึงความเป็นกรีซ อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ เช่นพลาสเตอร์จําลองรูปปั้นเทพต่าง ๆ ที่มีราคาถูก ต่อได้ทุกรายการ เครื่องประดับภายในบ้าน โต๊ะทํางาน สบู่หอม รวมถึงสร้อยคอ กําไล ล้วนเลือกเดินได้ที่ตลาดพลาก้า รวมถึงร้านกาแฟ ร้านขายบาร์บีคิวห่อด้วยแป้งพร้อมมะเขือเทศหวานกรอบตลอดสองข้างทาง

วันอังคารที่ 13 เมษายน 2553Z Z เชา" " 11.00 น." " 11.45 น."

เที่ยง" "

ค่ำQ

(3)Z

เอเธนส – ซานโตรีนี่ (ฟรา)

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางสู เกาะซานโตรินี่ ออกเดินทางสู เมืองฟรา เกาะซานโตรินี่ โดยสายการบิน อีเจียนแอรไลน เที่ยวบินที่ A3 354 ถึงสนามบิน เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะแหง สวรรค เกาะในฝน ของผูมาเยือนทั่วโลก ใฝฝนที่จะมาเยี่ยม เยือนสักครั้ง และชมสถาปตยกรรมบานเรือนบานเรือนที่มี เสนหเฉพาะตัว นำทานเดินทางสู เมืองฟรา รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำทานเขาสู โรงแรมที่พัก PORTO FIRA HOTEL และ ATHINA SUITES HOTEL ซึ่งตั้งอยูบนหนาผาเหนือระดับน้ำทะเล ที่มีทิวทัศน แบบพาโนรามา 360 องศา ที่ใหทานจุใจกับมุมถายรูปกวา 100 มุมมองที่ไมซ้ำกันโดยมีบานเรือนสไตลกรีก ที่ทาสีสันขาวน้ำเงิน กันทั้ง เมืองในสถาปตยกรรมแบบโซเลส ทำใหมีความประทับใจและเพลิดเพลินอยางไมรูเบื่อ รับประทาน อาหารค่ำ แบบกรีกเมดิเตอรเรเนียน ซึ่งประกอบดวย กรีกสลัด,มะเขือเทศหวานกรอบ, ฟตาชีส และอาหารกริลลที่มีชื่อเสียงเชน LAMP CHOP, ไก,หมู ฯลฯ ริมหนาผาที่สามารถเห็น พระอาทิตยตกอันเปน ไฮไลทของเกาะไดอยางชัดเจน จากนั้นอิสระใหทานเดินชมทิวทัศนและถายรูปตัวเมือง ยามค่ำคืน

วันพุธที่ 14 เมษายน 2553Z

Z

(4)Z ฟรา (กิจกรรมลองเรือชมเกาะภูเขาไฟ) -เอีย

เชา" " รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 10.30-12.30 น." นำทานเดินทางลงหนาผาโดย CABLE CAR สะดวกสบายเพียง 10 นาทีจากนั้นนำทานสัมผัสประสบการณ การลองเรือพื้นเมืองแบบสวนตัว Private Boat ลองทะเล ไปสู “NEW KAMENI VOLCANO” เกาะที่เกิดจาการระเบิดของภูเขาไฟโดยที่ทานไดมีโอกาสสัมผัสปากปลองภูเขาไฟอยาง ใกลชิด จนสามารถสัมผัสถึงความรอนตามกอนหินตาง ๆ ที่ยังมีควันระอุอยู จากนั้นลองเรือสู “HOT SPRINGS” (ควรเตรียมผาเช็ดตัวและชุดวายน้ำไปดวย) ใหเวลาทานคลายความเหน็ดเหนื่อย แบบส ปาธรรมชาติ ที่เดียวในโลก ที่ทำใหทานสดชื่นและกระปรี้กระเปรา กับอุณหภูมิของน้ำอุน ถึงทาเรือ สนุกสนานกับการนั่งลา DONKEY ขึ้นหนาผาพาหนะที่โดงดังและเกาแกในการใชเดินทางในเมืองซาน โตรินี ที่มีบันไดกวา 500 ขั้น และเปนทางเดินที่สะดวกปลอดภัย ในเวลาเพียง 20 นาที ***กรณีขึ้น/ลงหนาผานั้น บางทานอาจเลือกใช เคเบิ้ลทั้งขาขึ้น-ขาลงก็ได แลวแตความสะดวก***


เที่ยง" "

บาย"

ค่ำQ

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระใหทานเดินชมถนน VIA”D”ORO (GOLD STREET) ซึ่งลัดเลาะไปตามถนน ชอปปง สองขางทางเรียงรายไปดวยรานคาแบ รนดเนมของยุโรปและของที่ระลึกของกรีซ ทั้งนากา,เครื่องประดับ,สรอย คอ ที่เปดรานและตกแตงอยางงดงามทั้งทัศนียภาพภูเขาและทะเล ทำให เปนเมืองชอปปง เมืองเดียวที่มีวิวทิวทัศนงดงาม อิสระใหทานเลือกเดิน ชอปปงตามอัธยาศัย นำทานเดินทางสู เมือง OIA ที่นักทองเที่ยวตางพากันชมวาเมือง OIA เปนเมืองที่เล็ก แตอุดมไปดวยเสนหมนขลังมากมาย กับผูคนที่รักใน ประเพณี วัฒนธรรมเกาแก และความเงียบสงบ นำทานชมทิวทัศน พระอาทิตยตกอันงดงามประดุจดั่งภาพวาด ซึ่งทานจะประทับใจตราบนาน เทานาน กับภาพสีสันของขอบฟาและผืนน้ำมาบรรจบกันอยางงดงาม ประหนึ่งทานกำลังมองผลงานชิ้นเอกของจิตรกรชื่อดัง รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร AMBROSIA & NECTAR ระดับ CONDE’ NAST และ NEWYORKTIME ไดถือวา เปน THE BEST RESTAURANT ริมหนาผาอันดับหนึ่งของเมืองนำทานเขาสูโรงแรม Canaves Boutique Hotel ในลักษณะ Cave Luxury เปนสไตสพื้นเมืองขาวฟา หรือเทียบเทา ลักษณะเหมือน CAVE เกา แตทันสมัยกับเครื่องใชอำนวยความสะดวกทุกอยางครบครันในระดับ 5 ดาว ที่ไดรับการยกยอง จากหนังสือทองเที่ยวระดับโลก เชน CONDE NAST, VOGUE ที่ใชเปนโลเคชั่นในQ การถาย โฆษณาระดับ โลกมากมาย และยกยองใหเปนเมืองที่มีโรงแรมบนหนาผาที่มีทิวทัศนสวยที่สุดของโลก

เกาะซานโตรินี่ บนเกาะซานโตรินี โดยเฉพาะเมืองฟิร่า เมืองที่คึกคักแสงสีเสียง อาจชอบกับการดื่มสบาย ๆ ซึ่งไม่มีที่ใดเทียบ เท่า KIRA THIRA JAZZ BAR ซึ่งมีทั้งเพลงแจ๊ซและบูลล์ ขอให้ ชงแซงเกรีย (เครื่องดื่มหอมหวาน) ได้เยี่ยม หรือครั้งหนึ่งกับ FRANCO’S BAR ตั้งอยู่ริมผนังลาวาภูเขาไฟเป็นอีกที่หนึ่งที่ดีที่สุดในโลกโดยนิตยสาร NEWSWEEK ถ้าชอบทิวทัศน์เบียร์รสดี กับเพลงร็อค ต้องไปที่ THE BLUE NOTE PUB *****ทั้ง 3 แห่ง

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2553Z เชา" "

Z

(5)Z Z

เอีย – ฟรา - เกาะมิโครนอส

รับประทาน อาหารเชา สวนตัวในหองพักที่ระเบียง โดยพนักงานเสริฟถึงตัวหองในเวลาตามอัธยาศัย เพื่อให ทานไดพักผอนอยาง สบาย สบาย (ตามสไตลของแตละโรงแรม) ไดเวลาอันสมควรนำทานเดินทางสูทาเรือเมืองฟรา


12.00 น."

14.55 น." " "

ค่ำ"

Q

Q

"

"

นำทานออกเดินทางโดยเรือ Flying Cat 4 ขนาดใหญที่มีความเร็วสูง สะดวกสบายดวยที่นั่งระดับ business class สู เกาะมิโครนอส เกาะแหง JET SET หรือไฮโซไซตี้ ที่ทั่วโลกนิยมมาใชชีวิตตากอากาศ พักผอนกันอยางคับคั่ง (พรอมคืนใหทานละ 10 ยูโร สำหรับอาหารกลางวัน) ถึงทาเรือมิโครนอส จากนั้นออกเดินทางชม “LITTLE VENICE”(MIKRI VENETIA) จุดที่ถูกถายภาพมากที่สุด ริมทะเล อีเจี้ยน ที่มีบรรยากาศคลายคลึงกับนครเวนิส อิตาลี มหัศจรรยกับ “WINDMILLS” หรือกังหันกลาง ทะเล ที่เรียกกันวา “KATO MYLOI” ในอดีตที่มีมากวา 20 อันปจจุบันเหลือเพียง 7 อันเทานั้น ชมยาน “CHORA” หรือยาน OLD TOWN ที่มีความงดงามประกอบดวยบานเรือนสีขาวทุกหลัง ตัดกับ โบสถและทองฟา ระเบียงดอกไมที่รายรอบดวยกลุมเรือ หลากสีสันอันเปน บาคลาวา ภาพพื้นเมืองที่หาชมไดยาก อิสระใหทานไดชอปปงและพักผอนแบบกรีซ (BAKLAVA จิบกาแฟรสเขม คูกับ วัฟเฟลหรือไอศกรีม Home Make ของแทที่แสน แป้งแผ่นบาง ๆ ทําเป็นชิ้นๆ ใส่ถั่วราดน้ําผึ้ง เป็นของหวาน อรอยริมทะเล ยอดนิยม ชมบานเรือนยามเปดไฟแสงสีสวย กอนรับประทาน อาหารค่ำริมทะเล บูกัตซา (BOUGATSA) สไตลเมดิเตอรเรเนียนที่คัดQ สรรแตวัตถุดิบชั้นเลิศและถูกปรุงแตง พายคัสตาร์ดหวาน โดยเชฟชาวกรีกขนานแทนำทานเขาสูโรงแรมที่พัก เชิญทานสัมผัสกับการ ลูกูมิ (LOUKOUMI) หรือ Turkish Delight พักผอนที่แทจริงในบรรยากาศโรงแรมระดับ 4 ดาว ริมทะเล PORTO แป้งทอดราดน้ําผึ้ง MYKONOS หรือเทียบเทา ในหองแบบ Superior Seaview (วิวทะเลทุกหอง)

วันศุกรที่ 16 เมษายน 2553Z Z เชา" " " " 10.35 น." 11.45 น." " " "

ค่ำ" " Q

"

Z

(6)Z เกาะมิโครนอส-เอเธนส (ชอปปงยานจัตุรัสชินตักมา)

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสูสนามบิน ออกเดินทางสู กรุงเอเธนส โดยสายการบิน โอลิมปคแอรไลนเที่ยวบินที่ OA 653 ถึงสนามบินกรุงเอเธนส จากนั้น นำทานรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เขาเช็คอินสูโรงแรมที่พัก อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัยในยาน จตุรัสชินตักมา (SYNTAGMA SQUARE) เปรียบเสมือนแหลงศูนยรวมธุรกิจและยานการคา และแฟชั่น อีกทั้งยังถือวาเปนถนน คน เดินที่เต็มไปดวยรานรวงตางๆมากมากอาทิเชน สินคาพื้นเมือง สินคาแบรนเนมจากทั่วทุกมุมโลก จนไปถึงราน อาหารและรานกาแฟสไตลกรีก ซึ่งจะทำใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายใชสอย และชื่นชมกับบรรยากาศ ของกรุงเอเธนสยามเย็น รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก โรงแรม MELIAระดับ DELUXE หรือ ATHENIAN CALLIRHOE


วันเสารที่ 17 เมษายน 2553Z Z เชา" "

เที่ยงQ Q " 16.15 น."

(7)Z Z

เอเธนส (แหลมซูเนียน) -กรุงเทพฯ

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก ออกเดินทางเลาะเลียบเสนทางอันงดงามไปตามริมฝงทะเล ที่สอง ขางทางพบกับรีสอรทสวยหรูกับทาเรือ และชีวิตชาวประมงตลอด ทางสู วิหารโพไซดอน (POSIDON) ที่ตั้งอยู บนแหลมซู เนียน แสดงใหเห็นถึง อำนาจทางทองทะเลในสมัยกอนคริสตศักราช ในยุค 444 BC สรางจากหินออนซึ่งนำมาจากเมือง AGRILELA มาสรางเปนเสาดอริคถึง 34 ตน ซึ่งปจจุบันยังคงเหลืออยู เพียง 16 ตน และยังคงงดงามตระหงานและงามสงาถึงความยิ่งใหญของภาพโพ ไซดอน ซึ่งกรีซถึงวาเปนเทพเจาแหงทองทะเล รับประทาน อาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น ริมทะเลอีเจี้ยน ที่ทั้งสดและอรอยจาก ภัตตาคารกรีก สไตลเมดิเตอรเรเนียนแทๆ ไดเวลาพอสมควรนำทานเดินทางสูสนามบิน" ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 947

กาลามโบกิ (KALAMBOKI) ข้าวโพดปิ้งขายตามถนน คัสตานา (KASTANA) เกาลัดคั่ว กูลูเรีย (KOULOURIA) ขนมปังเค็มโรยงา ติโรปิคา (TIROPITA) พายจากเนยแข็งกรีก

วันอาทิตยที่ 18 เมษายน 2553ZZ

Z

(8)Z Z

กรุงเทพฯ

06.05 น."

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ****************************************************************

หมายเหตุQ Q Q

รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ สายการบิน โรงแรม ตลอดจนสภาวะทางการเมือง ฯลฯ


อัตราทานละ พักหองคูราคาทานละQ Q เด็กอายุไมเกิน 12 ปQ Q พักหองเดี่ยวเพิ่มทานละQ Q

Q

108,500 Q

Q

12,000

Q Q Q

บาท Q บาท Q (พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน) บาท

อัตรานี้รวม - ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป - กลับตามรายการ - ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ - คาใชจายในตางประเทศ: คาที่พักตลอดการเดินทาง, คาอาหารตามที่ระบุไวในรายการ - คาพาหนะในระหวางนำเที่ยวทั้งหมด - คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ - คาธรรมเนียมวีซาทุกประเทศ - คาทิป และคาบริการในการเคลื่อนยายสัมภาระและกระเปาเดินทาง รวมถึงทิปพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโรตอทานตอวัน - คาบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศกคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง - ภาษีมูลคาเพิ่ม (จากคาบริการ) 7% - คาน้ำหนักกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม (กรณีหากสายการบินเรียกเก็บคาน้ำหนักกระเปาสวนเกิน ทางเจาของยินดีรับผิดชอบเอง) - คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง ทานละ 1,500,000 บาท ไมรวม - คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง - คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท ฯลฯ ระเบียบการสำรองที่นั่ง 1. สำรองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 2 เดือน และยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา พรอมเงินมัดจำทานละ 20,000 บาท สวนที่เหลือ ชำระในวันประชุมประมาณ 14 วันกอนเดินทาง 2. กรณีที่ทานไมสามารถเดินทางไปพรอมคณะไดดวยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯจำเปนตองเก็บคาใชจายในสวนที่ทานชำระไว ตาม ระยะเวลาและจำนวนเงินดังนี้ Y 2.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง Y 30-15 Y วัน Y เก็บ Y มัดจำทั้งหมด Y 2.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง Y 11-15 Y วันY เก็บ Y 25% ของราคาทัวร Y 2.3 ยกเลิกกอนการเดินทาง Y 4- 10 วัน Y เก็บ Y 50% ของราคาทัวร Y 2.4 ยกเลิกกอนการเดินทาง Y 1- 3 วัน Y เก็บ 100% ของราคาทัวร 3. กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมในรายการใดรายการหนึ่งตามโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และไมสามารถเรียก รองคาชดเชยในสวนนั้นๆได 4. กรณีที่ทานถูกปฏิเสธหามเขาประเทศนั้นๆ ถือวาเปนเหตุผลของแตละประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจายทั้งหมด 5. กรณีที่ทานไดตกลงชำระคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง บริษัทฯ ถือวาทานไดรับทราบและยอมรับในรายละเอียด ของการเดินทาง รวมถึง สายการบิน, โรงแรม, อาหาร, สถานที่เที่ยวครบถวน โดยยืนยันที่จะไมนำพามาเผยแพรหรือแจงตอบุคคลหรือสถานที่ใด ในทาง เสียหายกับบริษัทบัตเตอรฟลายทัวร


หลักฐานประกอบการยื่นวีซาประเทศกรีซ 1." " 2." 3." 4" 5. " 6." "

7." 8."

หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไปพรอมสำเนา ถามีหนาตออายุหรือ แกไขชื่อใหถายสำเนามาดวย กรณีหนังสือเดินทางเปนแบบรุนใหมลาสุด ตองมีหนังสือเดินทางเลมเกาใหยื่นประกอบดวย รูปถายสี หนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมตัวจริง/ สำเนาทะเบียนบาน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล พรอมตัวจริง/ สำเนาทะเบียนสมรส พรอมตัวจริง (กรณีที่สมรสแลว) /สำเนาใบหยา พรอมพรอมตัวจริง (กรณีมีการหยาราง) จดหมายรับรองการทำงาน ตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษ พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูเซ็นตหนังสือ รับรองการทำงานนั้น กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย พรอมตัวจริง และหลักฐานการชำระภาษี หลักฐานการเงินของผูยื่นขอวีซา (ถามีผูสนับสนุน ใหยื่นหลักฐานการเงิน ของผูสนับสนุนตางหาก) ใชเอกสารดังตอไปนี้ 6.1" สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ UPDATE ยอนหลัง 6 เดือน 1 ชุด 6.2 " จดหมายรับรองการเงินจากธนาคารตัวจริงฉบับภาษาอังกฤษ"" บัญชีสวนตัว 6.3" สมุดเงินฝากตัวจริง UPDATE ยอนหลัง 6 เดือน (บัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจําเท่านั้น สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน) กรณีนักเรียน/นักศึกษา ตองมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริงภาษาอังกฤษ เด็กอายุต่ำกวา 18 ป ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางจากบิดามารดา ซึ่งที่วาการเขตหรือ อำเภอออกให พรอมสำเนาสูติบัตร

greece exclucive  
greece exclucive  

greece by air

Advertisement