Page 1

ลองเรือสำราญ 4 ประเทศ 10 วัน แกรนดไอบีเรียและเมดิเตอรเรเนียน MSC POESIA สเปน – โปรตุเกส – ยิบรอลตา – อิตาลี

มาดริด – โตเลโด – กรานาดา – มะละกา – คาดิทซ – ลิสบอน – ยิบรอลตา – อาลิคานเต – บารเซโลนา – เจนัว

วันศุกรที่ 08 เมษายน 2554D 21.00 น.: : : : : 00.05 น.: : :

D

กำหนดการเดินทาง วันที่ 08 – 17 เมษายน 2554 (1)D กรุงเทพฯ – สเปน

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 เคานเตอรสายการบินไทย(TG) พบเจาหนาที่จากบัตเตอรฟลายทัวร คอยใหการตอนรับและอำนวยความสะดวก เชิญทานพักผอนที่หองรับรอง KING POWER ออกเดินทางสูกรุงมาดริด ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ TG 948 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง)


วันเสารที่ 9 เมษายน 2554D

(2)D

กรุงมาดริด (MADRID) – โตเลโด (TOLEDO)

08.00 น.:

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กรุงมาดริด ประเทศสเปน (เวลาทองถิ่นชากวากรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและ: สัมภาระเรียบรอยแลว นำทานเดินทางสู กรุงมาดริด (MADRID) เมืองหลวงที่ตั้งอยูบริเวณตอนกลางของประเทศ ในแควน มาดริด เปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศ ทำใหกรุงมาดริดเปนเมือง: ทองเที่ยวยอด นิยมอันดับหนึ่งของ: สเปน เปนเมืองศูนยกลางของศิลปะ และอุตสาหกรรม : ชาว เมืองตางมีชีวิตที่มีสีสัน มีบรรดารานคา รานกาแฟเรียงรายอยูตามขางถนน กรุงมาดริด เปนเมืองที่ทันสมัย มีพิพิธภัณฑหลายแหง รวมทั้งสวนสาธารณะตาง ๆ มีสนามสูวัว ที่จุ ผูคนได 23,000 คน และสนามฟุตบอลขนาดใหญ ที่จุผูชมไดถึง 125,000 ที่นั่ง นำทานชม พระราชวังหลวงเกาแกของกรุงมาดริด D(THE PALACIO REAL DE MADRID) อีกชื่อ หนึ่งเรียกวา :PALACIO DE ORIENTE หรือพระราชวังบูรพา สรางโดย พระเจาเฟลิเปที่ 5 (KING PHILIP V ) กษัตริยองคแรกแหงราชวงศ: บูรบง (BOURBON) ใน ค.ศ. 1735 โดยสรางในพื้นที่เดิมที่เคยเปนพระราชวังแลวถูกไฟไหม ออกแบบโดยสถาปนิกชา วอิตาเลี่ยน ใช: เวลากอสรางนาน25 ป ภายในตกแตงอยางหรูหราวิจิตรตระการตา ทั่วทั้งวังประดับประดาดวยงานศิลปะล้ำคา ของสะสมของราชวงศก็ถูกเก็บรักษาไวเปน อยางดี

เที่ยง: บาย: : : :

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก เมืองโตเลโด (TOLEDO) ที่ตั้งอยูในแควนคาสตีล - ลามันชา (CASTILELA MANCHA) ในป ค.ศ. 1986 องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองนี้เปนแหลงมรดกโลก เนื่องจากมีมรดก ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยางมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยัง เปนสถานที่ที่ปรากฏรองรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต ชาวยิว และชาวมัวร อยูรวมกันอีกดวย

: : : : :

: : นำทานเที่ยวชม ปอมปราการอัลกาซารแหงโตเลโด (THE ALCÁZAR OF TOLEDO) ปอมปราการหินที่ตั้งอยูบนชะงอนผาสูงชันที่สุดของเมือง เดิมในศตวรรษที่ 3 เคยใชเปน พระราชวังหลวงของโรม ตอมาไดรับการตอเติมปฏิสังขรณในศตวรรษที่ 15 และ 16 โดย พระเจาอัลฟองโซที่ 6 (ALFONSO VI) และพระเจาอัลฟองโซที่ 10 (ALFONSO X) มี ลักษณะเหมาะแกการตั้งรับขาศึกในอดีต เพราะมีทั้งชองขนาดใหญ ใชสำหรับติดตั้งอาวุธยิง ได และมีชองสำหรับเทน้ำเดือดเพื่อทำลายกองทัพขาศึกที่เขาประชิดกำแพงเมือง ภายใน ปราสาทเปนพิพิธภัณฑสำหรับแสดงของมีคาทางประวัติศาสตรทั้งหลาย หองใตหลังคาเปน ที่แสดงแสนยานุภาพของอาวุธสมัยกลาง รวมถึงเครื่องมือเครื่องใชในอดีต ทานสามารถชม วิวพาโนรามาของเมืองโตเลโดไดจากปอมปราการแหงนี้ จากนั้นชม โบสถพระแมมารีแหง


ค่ำ: :

: :

โตเลโด (THE PRIMATE CATHEDRAL OF SAINT MARY OF TOLEDO) สรางดวย สถาปตยกรรมโกธิคอันยิ่งใหญและสวยงามที่สุด แหงหนึ่งของโลก ใชเวลากอสรางนาน 266 ป ภายในโบสถตกแตงอยาง วิจิตร: งดงามดวยงานไมแกะสลักและภาพสลักหินออน ในโบสถมีงาน ศิลปะล้ำคาชิ้นหนึ่งคือ THE MONSTRANCE หรือ ภาชนะสำหรับใส น้ำมนต สไตลโกธิค ทำดวยทองคำ เพชร พลอย และเงิน ดวยฝมือของ ENRIQUE DE ARFE ใชเวลา 7 ปกวาจะแลวเสร็จ น้ำหนักรวมกัน กวา 200 กิโลกรัม และยังเปนที่สะสมภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก เชน เอล เกรโก โกยา และเบลาซเกซ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก

วันอาทิตยที่ 10 เมษายน 2554D เชา: : D

: :

เที่ยง: : บาย:

: : : : : : : : 21.00 น.: : :

(3)D

โตเลโด (TOLEDO) – กรานาดา (GRANADA) – มะละกา (MALAGA)

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางโดยรถโคชสวนตัว สะดวกสบายสู เมืองกรานาดา (GRANADA) ในแควนอันดาลูเซีย (ANDALUCIA)ทางภาคใตของ ประเทศสเปน ตั้งอยูเชิงเทือกเขาเซียรรา เนวาดา (SIERRA NEVADA) ตรงบริเวณที่แมน้ำดารโร (DARRO) และแมน้ำเฮนิล (GENIL) มา บรรจบกัน ที่ระดับความสูง 738 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำใหมี ภูมิประเทศสวยงามแบบ ALPINE เกือบตลอดทั้งป รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานผานชม ปอมและพระราชวังอาลัมบรา (ALHAMBRA) เปน หนึ่งในสิ่งกอสรางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของมรดกทางประวัติศาสตร ของมุสลิม ยิว และคริสตที่ทำใหเมืองนี้เปนจุดสนใจในบรรดาเมืองทอง เที่ยวทางวัฒนธรรมของสเปน สรางโดยชาวมัวร (Moor) ที่ครอบครอง พื้นที่ตรงบริเวณนี้อยูกวา 800 ป ทิ้งไวแตรองรอยอารยธรรมของโลก มุสลิมอันงดงามโดดเดน พระราชวังแหงนี้สรางโดยใชสถาปตยกรรม ของชาวมัวรอยางแทจริง ตัวปอมปราการนั้นกอสรางดวยหิน ดิน และอิฐสีแดง สวนอาคารอื่น ๆ ซึ่งสรางดวย ใชปูนขาวเปนสวนประกอบก็จะเห็นเปนสีแดงเชนกัน สถาปตยกรรมมีความโดดเดนดวยลายแกะสลักอยาง ละเอียดและประณีต ตามแบบฉบับของชาวมัวร อิสระใหทานชื่นชมความงดงามของพระราชวังโบราณแหง นี้ตามอัธยาศัยไดเวลาสมควร นำทานเดินทางสู มาลากา (MALAGA) เมืองทาในแควนปกครองตนเองอันดาลู เซียทางภาคใตของสเปน ริมชายฝงโกสตา เดลโซล (COSTA DEL SOL) ชายฝงหนึ่งของทะเลเมดิเตอรเรเนียน โอบลอมดวยภูเขา ตั้งอยูทางใตของเนินเขาอักซารกีอา (AXARQUÍA) และแมน้ำสองสายซึ่งไหลลงสูทะเล เมดิเตอรเรเนียน นำทานเดินทาง สูท าเรือเมืองมะละกา (MALAGA) นำทานเช็คอินขึ้นเรือสำราญ MSC POESIA อิสระใหทานชมและสำรวจตำแหนงที่ตั้งของสวนบริการตางๆ จากนั้นเชิญทานเขารวมกิจกรรมซอมการ เตรียมพรอมในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินโดยเมื่อมีประกาศจากเรือใหทานสวมเสื้อชูชีพที่อยูในหองพักของ ทานเพื่อไปยังจุดนัดพบตามหมายเลขที่กำกับไวบนเสื้อชูชีพ ไดเวลาเรือออกจาก ทาเรือมะละกา ประเทศสเปน รับประทาน อาหารค่ำ แบบหรูหรา ณ หองอาหารบนเรือสำราญ (แบบ SET MENU)


: : : : : : :

: : : : : : :

อิสระใหทานสนุกสนานตามอัธยาศัยกับสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมตางมากมาย อาทิเชน เพลิดเพลินกับหองอาหารที่บริการอาหารหลากหลายและหรูหราจากทั่วโลก หรือนั่งฟงเพลงแสนไพเราะ พรอมจิบเครื่องดื่มจากบาร แบบสบายอารมณ หองเกมส (Games Rooms) ที่เพียบพรอมไปดวยเกมสตางๆ คาสิโน (Casino) มีทั้ง รูเล็ต (Roulette) ,โปกเกอร (Poker) , แบล็ค แจ็ค (Black Jack) และสล็อท แมทชีน (Slot Machines) หรือชมการแสดงโชวชุดพิเศษแบบไมซ้ำกันไดทุกคืนที่โรงละคร L’Avanguardia โชวเสียงรองทรงพลังที่หองคาราโอเกะ นอกจากนี้ยังมีมุมใหทานผอนคลาย เชน สปา นวด ฟตเนส ซาวนา แมกระทั่ง บริการเสริมความงาม ก็มีไวบริการอยางเต็มที่ตลอดการเดินทาง Tips for  Trip

Tips for  Trip

ในการเตรียมเสื้อผาสำหรับอาหารค่ำ ซึ่งจะมีทั้งแบบ FORMAL และ INFORMAL จึงควรเตรียมใหเต็มที่ ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เนื่องจาก เปนเรือยุโรปจึงตองใหความ สำคัญอยางมาก ควรมีชุดสูทหูกระตายและชุดเดรส ในหองพักจะมี บริการ LAUNDRY และไมแขวนใหอยางเพียงพอ

บนเรือมีสระวายน้ำอุน และสปาทั้งแบบสวนตัวและ ขนาดใหญ ใหไดใชแบบสะดวกสบาย อยาลืม ชุดวายน้ำและรองเทาสวมสบายไปดวย

วันจันทรที่ 11 เมษายน 2554D เชา: : 08.00 น.:

เที่ยง: : บาย: :

(4)D

มะละกา (MALAGA) – คาดิทซ (CADIZ)

รับประทาน อาหารเชา บนเรือ แบบบุฟเฟต ที่ทานสามารถเลือกไดถึง 3 หองอาหาร เรือเทียบทา ณ ทาเรือคาดิทซ (CADIZ) ประเทศสเปน ตั้งอยูบนคาบสมุทรที่ยื่นออกไปในทะเล เปนเมืองทา สำคัญทางภาคตะวันตกเฉียงใต เคยเปน "ศูนยกลางบริหารทางทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติก ใตของกองทัพเรือสเปน" ตั้งแตการเขามาของราชวงศบูรบงในคริสตศตวรรษที่ 18 นำทาน เที่ยวชม จัตุรัส PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS เกาแกที่สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 15 โดย แตเดิมใชเปนพื้นที่ของราชวงศในงานรื่นเริงตางๆ การเดินขบวนพาเหรด และตลาดขายสินคา สำคัญ ชมอาคารเกาแก CÁDIZ CITY HALL ตั้งอยูในบริเวณพลาซา สรางขึ้นตั้งแตปค.ศ. 1799 สถาปตยกรรมสไตล นีโอคลาสสิค โดยสถาปนิก TORCUATO BENJUMEDA จากนั้น นำทานชม CÁDIZ CATHEDRAL โบสถ สไตลบาร็อค ขนาดใหญโดดเดนเปนที่สะดุดตา โดยโบสถหลังนี้ถูก บูรณะขึ้นมาใหม ในป ค.ศ. 1776 โดยสถาปนิก VICENTE ACERO หลังจากหลังเดิมถูกไฟ: ไหมในป ค.ศ. 1596 รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสูเรือ


17.00 น.: : : 21.00 น.:

เรือออกจาก ทาเรือคาดิทซ (CADIZ) ประเทศสเปน รับประทาน อาหารค่ำ แบบหรูหรา ณ หองอาหารบนเรือสำราญ (แบบ SET MENU) ชมการแสดงที่ THE STRAN THEATRE

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2554D

D

(5)D

คาดิทซ (CADIZ) – ลิสบอน (LISBON)

เชา: : 09.00 น.: : : : :

รับประทาน อาหารเชา บนเรือ เรือเทียบทา ณ ทาเรือลิสบอน (LISBON) กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุด ของประเทศ ตั้งอยูริมชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติกของคาบสมุทรไอบีเรีย ทางใตของทวีปยุโรป ไดรับ อิทธิพลจากกระแสน้ำกัลฟสตรีม ทำใหลิสบอนเปนเมืองหลวงที่มีภูมิอากาสอบอุนที่สุดในยุโรป

:

นำทานเที่ยวชม หอคอยแหงเบลเลม (TORRE DE BELÉM) ตั้งอยูริมฝงแมน้ำ TAGUS สรางขึ้นในป ค.ศ. 1521 สรางขึ้นเพื่อเปนปอมปราการปองกันทาเรือแหงนี้ สรางดวยแผนคอนกรีต สูง 52 เมตร ตัวปอมสรางให มีลักษณะรูปรางคลายหัวเรือ ประดับดวยรูปปนนักสำรวจมากมาย จากนั้นนำทานชื่นชมความงดงามของ โบสถเฮโรนิโมส (MONASTERIO DE JERÓNIMOS) เริ่มสรางในปค.ศ. 1502 ใชเวลาสรางกวา 50 ปจึง แลวเสร็จโดยใช   สถาปตยกรรมแบบ MANUELINE หรือแบบโกธิคตอนปลาย ออกแบบโดยสถาปนิก Diogo de Boitaca ทั้งหอคอยแหงเบลเลม และโบสถเฮโรนิโมส ตางก็ไดรับการยกยองและขึ้นจากองคการยูเนสโกให เปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 1983 จากนั้น นำทานเพลิดเพลินกับบรรยากาศรอบกรุงลิสบอน ดวยรถรางเกาแก รถรางหมายเลข 28 (TRAM 28) รถราง 1 ใน 3 สายของกรุงลิสบอนที่เปดใหบริการมาตั้งแตป: ค.ศ. 1980 และ ยังคงใหบริการมาจนถึงปจจุบัน ที่จะพาเราชมกรุงลิสบอนแบบครบทั้ง 7 เนินเขาที่กรุง:ลิสบอนตั้งอยูเลยที เดียว โดยทานสามารถเพลิดเพลินกับสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญในกรุงลิสบอนไดอยาง: ทั่วถึง รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสูเรือ เรือออกจาก ทาเรือลิสบอน (LISBON) ประเทศโปรตุเกส รับประทาน อาหารค่ำ แบบหรูหรา ณ หองอาหารบนเรือสำราญ (แบบ SET MENU) ชมการแสดงที่ THE STRAN THEATRE

เที่ยง: : บาย: : 18.00 น.: : : 21.00 น.:

วันพุธที่ 13 เมษายน 2554D เชา: : 14.30 น.: :

D

(6)D

ลิสบอน (LISBON) – ยิบรอลตา (GIBRALTAR)

รับประทาน อาหารเชา และอาหารกลางวัน บนเรือ เรือเทียบทา ณ ทาเรือยิบรอลตา (GIBRALTAR) ดินแดนโพนทะเลของสหราชอาณาจักร ตั้งอยูใกลกับจุด ใตสุดของคาบสมุทรไอบีเรีย บริเวณชองแคบยิบรอลตาร มีพรมแดนติดตอกับสเปนทางทิศเหนือ ยิบรอลตารเปน


: : 19.00 น.: : : 21.00 น.:

ฐานที่มั่นสำคัญของกองทัพอังกฤษมาตั้งแตในอดีต และ ปจจุบันก็เปนที่ตั้งของฐานทัพเรืออังกฤษแหงหนึ่งดวย นำทานเที่ยวชม หนาผาแหงยิบรอลตา (THE ROCK OF GIBRALTAR) เปนหนาผาหินปูน ที่มีความสูง ประมาณ 426 เมตร (1,398 ฟุต) มีอายุเกาแกตั้งแตยุคจู ราสสิค โดยบริเวณรอบๆนั้นมีลักษณะเปนชายฝงทะเล แคบๆ แตมากไปดวยความสวยงาม จากนั้น นำทานไป ชมความยิ่งใหญของ มหาวิหาร ST. MARY THE CROWNED เปนมหาวิหารสังกัดนิกายคาทอลิกขนาด ใหญของยิบรอลตา ถูกบูรณะขึ้นมาในศิลปะ สไตลโกธิค ดานหนามีสัญลักษณเปนไมกางเขนขนาดใหญ ภายในอาคารมีการฝงศพของผูคนที่ตายในยิบรอลตาไวใตพื้น สวนศพของบิชอปจะถูกฝงไวในหองใตดิน ไดเวลาสมควร นำทานเดินทางกลับเรือ เรือออกจาก ทาเรือยิบรอลตา (GIBRALTAR) สหราชอาณาจักร รับประทาน อาหารค่ำ แบบหรูหรา ณ หองอาหารบนเรือสำราญ (แบบ SET MENU) ชมการแสดงที่ THE STRAN THEATRE

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2554D (7)D เชา: : 13.00 น.:

D D 19.00 น.: : : 21.00 น.:

รับประทาน อาหารเชา และอาหารกลางวัน บนเรือ เรือเทียบทา ณ ทาเรืออาลิคานเต (ALICANTE) ประเทศ สเปน ทาเรือเกาแกอีกแหงหนึ่งในทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนทาเรือที่สำคัญอันดับตนๆ ของสเปนสำหรับเรือ สำราญมาเทียบทา นักทองเที่ยวนิยมมาอาบแดดบน ชายหาดยาวกวา 7 กิโลเมตร นำทานเที่ยวชม ปราสาท ซานตา บารบารา (THE SANTA BÁRBARA CASTLE) สรางขึ้นบนภูเขา Mount Benacantil ในศตวรรษที่ 9 โดย ชาวมุสลิม เพื่อใชเปนปอมปราการของเมือง ปราสาทถูก ทิ้งระเบิดโดยพวกฝรั่งเศสในสงครามสืบราชบัลลังกสเปน ในปค.ศ. 1961 อาคารถูกปลอยทิ้งไวจนกระทั่งมี การเปดใหประชาชนเขาชม จากนั้นนำทานชม โบสถซานตามาเรีย (THE BASILICA OF SANTA MARIA) โบสถเกาแก สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 – 16 ในศิลปะ สไตลโกธิค ดานหนาประดับดวยศิลปะสไตลบาร็อค ไดเวลาสมควร นำทานเดินทางกลับเรือ เรือออกจาก ทาเรืออาลิคานเต (ALICANTE) ประเทศสเปน รับประทาน อาหารค่ำ แบบหรูหรา ณ หองอาหารบนเรือสำราญ (แบบ SET MENU) ชมการแสดงที่ THE STRAN THEATRE

วันศุกรที่ 15 เมษายน 2554D เชา: : 08.00 น.: D D

ยิบรอลตา (GIBRALTAR) – อาลิคานเต (ALICANTE)

(8)D

อาลิคานเต (ALICANTE) – บารเซโลนา (BARCELONA)

รับประทาน อาหารเชา บนเรือ เรือเทียบทา ณ ทาเรือบารเซโลนา (BARCELONA) ประเทศสเปน นำทานเที่ยวชมเมืองบารเซโลนา


13.00 น.: : : ค่ำ: : 21.00 น.:

เมืองใหญอันดับสองของสเปน และเปนเมืองสำคัญที่สุดของแควนคาตา ลุนญา เมืองนี้เปนที่รูจักเพราะสถาปนิกสมัยใหมอยาง อันโตนี่ เกาดี้ รวม ถึงศิลปนระดับโลกคนอื่นๆ เชน ปาโบล ปกาสโซ, ฆวน มิโร และมอนท เซรราท กาบาเย ทั้งยังไดรับเปนเจาภาพจัดการแขงขันโอลิมปคเมื่อป 1992 นำทานชม มหาวิหารซากราดา ฟามิเลียร สัญลักษณของเมืองอันโดงดัง สรางขึ้นในป 1882 ในแบบนีโอ โกธิค โดยมีฟรานเชส บิลารเปนผูควบคุม งานสราง ในป 1891 อันโตนี่ เกาดี้ รับชวงตอแทนและออกแบบงานชิ้น ใหญที่มีความสูงถึง150 เมตร จนเกาดี้เสียชีวิตในป 1926 จนบัดนี้งานชิ้นนี้ก็ยังสรางไมเสร็จสมบูรณ จากนั้นนำ ทานชม ยานโกธิค ยานเมืองเกาที่เต็มไปดวยอาคารหินยุคกลางสมัยศตวรรษที่ 13-15สถาปตยกรรมสวนใหญมี รองรอยของโรมันอยู สวนที่สูงที่สุดของยานโกธิคคือ วิหารอะโครโพลิส จากนั้นชมจัตุรัสซานตจาวมา สแควร ซึ่งตั้งอยูบริเวณศาลากลาง แตเดิมที่นี่เปนเวทีสำหรับการเมืองในสมัยโรมัน ซึ่งมีความงดงามมาก ไดเวลาเรือออกจาก ทาเรือบารเซโลนา ประเทศสเปน อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย กับกิจกรรมมากมายบนเรือ รับประทาน อาหารค่ำ แบบหรูหรา ณ หองอาหารบนเรือสำราญ (แบบ SET MENU) ชมการแสดงที่ The Stran Theatre

วันเสารที่ 16 เมษายน 2554D เชา: : : : 09.00 น.: : : : : : : 14.05 น.:

บารเซโลนา (BARCELONA) – เจนัว (GENOA)- มิลาน– กรุงเทพฯ

รับประทาน อาหารเชา บนเรือ เตรียมสัมภาระสำหรับ Check - Out เรือเทียบทา ณ ทาเรือเจนัว (Genoa) ประเทศอิตาลี นำทานเดินทางบนถนนไฮเวยชั้นดี (AUTOSTRADA) ชมวิวทิวทัศนสองขางทางที่ตัดเลียบภูเขาไปตามแนว ทะเลเมดิเตอรเรเนียนอันงดงามสลับกับลอดอุโมงคที่ทานจะเพลินตาเพลินใจตลอดทางสู สนามบิน Malpensa กรุงมิลาน ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 941

วันอาทิตยที่ 17 เมษายน 2554D 05.55 น.:

(9)D

(10)D

กรุงเทพฯ

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ *************************


อัตราทานละ+145,000 บาท

พักคู หอง OUTSIDE BALCONY (มีระเบียง)2 อัตรานี้รวม

2

- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป – กลับตามรายการ - ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ - คาใชจายในตางประเทศ : คาที่พักตลอดการเดินทาง, คาอาหารตามที่ระบุไวในรายการ - คาพาหนะในระหวางนำเที่ยวทั้งหมด - คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ - คาธรรมเนียมวีซาทุกประเทศ - คาทิป และคาบริการในการเคลื่อนยายสัมภาระและกระเปาเดินทาง รวมถึงทิปพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโรตอทานตอวัน - คาทิปบนเรือเรียบรอยแลว - คาบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศกคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง - ภาษีมูลคาเพิ่ม (จากคาบริการ) 7% - คาน้ำหนักกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม (กรณีหากสายการบินเรียกเก็บคาน้ำหนักกระเปาสวนเกิน ทางเจาของยินดีรับผิด ชอบเอง) - คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง ทานละ 1,500,000 บาท

ไมรวม

- คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง - คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท ฯลฯ

ระเบียบการสำรองที่นั่ง เนื่องจากใหเปนไปตามกฏเกณฑของเรือและสายการบิน

1. สำรองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 3 เดือน และยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา พรอมเงินมัดจำทานละ 50,000 บาท สวนที่เหลือชำระกอนการ เดินทาง 1 เดือน 2. กรณีที่ทานไมสามารถเดินทางไปพรอมคณะไดดวยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯจำเปนตองเก็บคาใชจายในสวนที่ทานชำระไว ตามระยะเวลา และจำนวนเงินดังนี้ 2 2.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 2 2 30-15 2 วัน 2 เก็บ 2 มัดจำทั้งหมด 2 2.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 2 11-15 2 วัน 2 เก็บ 2 25% ของราคาทัวร 2 2.3 ยกเลิกกอนการเดินทาง 2 4- 10 วัน 2 เก็บ 2 75% ของราคาทัวร 2 2.4 ยกเลิกกอนการเดินทาง 2 1- 3 วัน 2 เก็บ 100% ของราคาทัวร 3. กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมในรายการใดรายการหนึ่งตามโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และไมสามารถเรียกรองคาชดเชย ในสวนนั้นๆได 4. กรณีที่ทานถูกปฏิเสธหามเขาประเทศนั้นๆ ถือวาเปนเหตุผลของแตละประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจายทั้งหมด 5. กรณีที่ทานไดตกลงชำระคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง บริษัทฯ ถือวาทานไดรับทราบและยอมรับในรายละเอียด ของการเดินทางรวมถึง สาย การบิน, โรงแรม, อาหาร, สถานที่เที่ยวครบถวน โดยยืนยันที่จะไมนำพามาเผยแพรหรือแจงตอบุคคลหรือสถานที่ใด ในทางเสียหายกับบริษัทบัตเตอร ฟลายทัวร

2011MSCPOESIA  

ลองเรือสำราญ 4 ประเทศ 10 วัน แกรนดไอบีเรียและเมดิเตอรเรเนียน MSC POESIA สเปน – โปรตุเกส – ยิบรอลตา – อิตาลี วันเสารที่ 9 เมษายน 2554D ว...