Page 1

ฝรั่งเศสบูทีค 8 วัน ฤดูใบไม้ผลิ อัลซาส – เบอร์กันดี –ลุ่มแม่น้ําลัวร์-ชอปปิ้งปารีสพักแบบชาโต้ที่ Rouffach และหมู่บ้านชนบทที่ Boaugency สตราบูรก์ เมืองมรดกโลก – รถไฟ TGV – ปราสาทชองบอร์ดและ ปราสาทเชอนองโซแห่งลุ่มแม่น้ําลัวร์ -

-

เที่ยวแบบชํานาญและรู้จริงเชิญชมรายละเอียดบรรยากาศจริงที่บริษัทฯหรือ www.butterflytour.net สัมผัสเส้นทางใหม่สําหรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามโด่งดังแห่งภาคตะวันออกของฝรั่งเศส เที่ยวไปตามเมืองเล็กๆ บรรยากาศชนบทที่น่ารักและประทับใจ ท่ามกลางธรรมชาติและสินค้าพื้นเมือง เที่ยวเมือง Colmar หรือ Little Venice แห่งฝรั่งเศสที่ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองโรแมนติค ที่สุดในทวีปยุโรป ที่สุดกับคลองหลากหลายสายที่ไหลมาบรรจบกับบ้านเรือนต่างสีสรรทําให้มีนักท่องเที่ยวมา เยือนนับล้านคนต่อปี พักผ่อนกับบรรยากาศชาโต้ หรือปราสาทกลางไร่องุ่นที่หมู่บ้าน Rouffach ที่รายล้อมด้วย ธรรมชาติอันสดชื่น พร้อมอาหารค่ําแบบแกรนด์ เมนูท้องถิ่นอันขึ้นชื่อ เที่ยวเมืองมรดกโลก สตราบูรก์ เมืองที่มีสมญานามว่า Capital Of Europe เมืองที่มี สถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ที่ Notre Dame สัมผัสรถไฟ TGV สู่ปารีส เที่ยวชมปราสาทลุมแม่น้ําลัวร์อย่างเต็มอิ่มที่ ปราสาทชองบอร์ด และ ปราสาทเชอนองโซ Wine Testing และอาหารฝรั่งเศสแท้ใจกลางไร่องุ่น พักแบบสไตล์ Village หรูหราอบอุ่นที่ La Tonnellerie บินตรงสะสมไมล์กับรอยัลออคิดพลัสโดยสายการบินไทย


เคล็ดลับในการเลือกซื้อทัวร์ช่วงเทศกาล เนื่องจากในช่วงเทศกาลต่างๆผู้ท่องเที่ยวจะพบกับปัญหาจากบริษัททัวร์ที่แอบแฝงมาขายโดย อาศัยราคาและรายการจูงใจมาโดยตลอด ทําให้ผู้ท่องเที่ยวต้องประสพกับความผิดหวังและเที่ยว ไม่คุ้มค่า บัตเตอร์ฟลายทัวร์ขอเรียนแนะนําท่านในการเลือกตาม ความคุ้มค่าและราคา เปรียบเทียบเริ่มจากเลือกจากงบประมาณที่ตัวเองตั้งไว้ จากนั้นนํารายการหลายๆแห่ง มาเทียบ ดังนี้ - มีที่นั่งเครื่องบินตามที่แจ้งหรือไม่ ไม่ใช่มาเปลี่ยนทีหลัง ใกล้ๆวันเดินทาง - เครื่องบินบินตรงหรือแวะเปลี่ยนเครื่องหลายที่ ( อันนี้เลือกตามงบประมาณ) - รายชื่อโรงแรมต้องยืนยันก่อนการเดินทางและรับได้ว่าเป็นคุณภาพเดียวกันหรือที่เดียวกัน กับที่โฆษณาไว้ ตลอดจนระดับเดียวกันทุกคืน มิใช่แค่คืนเดียว - คุณภาพอาหารที่มีเมนูเปลี่ยนแปลงไม่ให้ซ้ํากันทุกมื้อ หรือแบบเดียวกันตลอดการเดินทาง มีปริมาณเพียงพอและรสชาติที่ดีและมีอาหารท้องถิ่นหรือการแสดงให้ได้อรรถรสบ้าง - รายการสถานที่ท่องเที่ยวที่ ต้องเสียเงิน ได้รวมไว้ให้แล้วอย่างชัดเจน ไม่เก็บเพิ่มเติม - รายการท่องเที่ยวในแต่ละวัน เป็นไปได้ในการนั่งรถ ไม่ใช่ออกเดินทางแต่เช้ามืดถึง โรงแรมดึกทุกค่ําคืน (อันนี้แล้วแต่ความชอบ บางท่านชอบนั่งรถชมวิวทั้งวัน) หากไม่แน่ใจ ให้ซักถามกับบริษัททัวร์ให้ชัดเจนถึงรายการแต่ละวัน - ข้อสําคัญในการเลือกใช้หัวหน้าทัวร์ประจําบริษัทที่มีคุณภาพ สามารถตัดสินใจได้มิใช่ฟรี แลนซ์ใครก็ได้ที่มานั่งประจํารถไม่อธิบายหรือสันทนาการใดๆทั้งสิ้น - สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ ควรมีไก๊ด์ท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตในแต่ละเมืองอย่างถูกต้อง - เลือกใช้บริษัทฯที่มีชื่อเสียงเปิดมานาน หรือชํานาญในเส้นทางก็ช่วยได้บ้างในหลักใหญ่ และเป็นบริษัทฯที่ขึ้นทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง - มีประกันอุบัติเหตุตั้งแต่วันเดินทางจนกลับอย่างครบถ้วน - ส่วนแตกต่างที่เป็นตัวเลือกทําให้ราคาสูงขึ้น เช่น ค่าทิป ค่าบริการยกกระเป๋าตามสนาม บินหรือโรงแรม ค่าเครื่องดื่มประจําวัน ค่าแสดงโชว์ต่างๆ ทัวร์ระดับสูงนอกจากจะรวม ไว้ให้แล้วยังมีเพิ่มในวาระพิเศษต่างๆ อาทิ เช่น ของขวัญครบรอบวันเกิด วันแต่งงาน การเลือกใช้เงินในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ย่อมต้องการความประทับใจและคุ้มค่า หาก ท่านได้เลือกตาม ขั้นต้นนี้ บัตเตอร์ฟลายทัวร์ เชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้จะมีความหมายและสม ดังใจแน่นอนครับ


Chateau & Wine อัลซาส -เบอรกันดี – ลุมแมน้ำลัวร 8 วัน

เมืองโคลมาร Little Venice แหงฝรั่งเศส – เมืองโรฟฟาช เมืองโรแมนติกในเทพนิยาย – สตราบูรก พัก Chateau d’ isenbourg ระดับเดอลุกซ และ La Tonnellerie หมูบานชนบทแบบฝรั่งเศส รถไฟ TGV – ปารีส - ปราสาทชองบอรด – เมืองโบเกนซี - ปราสาทเชอนองโช – ตูร – ปารีส กำหนดการเดินทาง วันที่ 28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2554 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554N 22.00 น." 00.30 น."

เที่ยง" " บาย"

ค่ำ" "

กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอรแลนด)

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอรสายการบินไทย พบกับเจาหนาที่บัตเตอรฟลายทัวรคอยใหการตอนรับและอำนวยความสะดวก เชิญทานพักผอนที่หองรับรอง พิเศษ KING POWER ออกเดินทางสู ซูริค โดย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)

วันศุกรที่ 29 เมษายน 2554N N 07.35 น."

(1)N N

(2)N N

ซูริค – โคลมาร – โรฟฟาช (แควนอัลซาส)N N

ถึงสนามบินคล็อคเทน (KLOTEN) เมือง ซูริค เมืองศูนยกลางทางธุรกิจ ประเทศสวิตเซอรแลนด (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและสัมภาระ เรียบรอยแลว นำทานเดินทางสู เมืองโคลมาร (COLMAR) เปนเมืองเล็กๆ นารัก ตั้งอยูในแควนอัลซาส (Alsace) เปน 1 ใน 8 แควนผลิตไวนสำคัญของฝรั่งเศส ถูกจัดใหเปนเมืองที่มีความ โรแมนติคเมืองหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส อันเปนจุดเริ่มตนของเสนทางสายไวนแหลงปลูก องุนพันธุดี เพื่อผลิตไวนชั้นเลิศบริเวณเชิงเขาของเทือกเขาโวชจ ซึ่งมีไรองุนจำนวนมาก เคียงคูไปกับอุตสาหกรรมการผลิตไวนชั้นเยี่ยม นำทานเดินเที่ยวชมสถาปตยกรรมของ อาคารบานเรือนเกาแก ชวยทำใหเมืองดูโรแมนติกยิ่งขึ้น มรดกทางสถาปตยกรรมพบเห็นได จากโบสถแบบโกธิคและโรมันสไตล และอาคารเกาหลายหลังสรางในคริสตศตวรรษที่ 15 บานเรือนเรียงรายสองฝงคลองดูงดงามนารักจนไดรับการขนานนามวา “ลิตเติ้ลเวนิส” รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางสู หมูบาน โรฟฟาช (Rouffach) หมูบานเล็กๆ ในเสนทางแหง ไวนของแควน Alsace ที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมทองถิ่นในแบบฉบับของตัวเอง ใหทานไดพักผอนในบรรยากาศสุดคลาสสิค กับ Chateau d' Isenbourg ปราสาทที่ตกแตงอยางปราณีตในระดับโรงแรม 5 ดาว สัมผัสกับวิวไรองุน เนินเขา และบรรยากาศของเมืองเกา Rouffach ที่ตั้งตระหงานอยูเบื้องลาง กับอากาศที่ แสนจะสดชื่น ของฤดูใบไมเปลี่ยนสี (www.chateaudisenbourg.com) รับประทาน อาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก กับ Sit down dinner set menu พรอมไวนระดับ Cru Class


วันเสารที่ 30 เมษายน 2554N N เชา"

"

เที่ยง" " บาย

ค่ำ" "

" "

(3)N N

ชาโต – สตราบูรก - รถไฟ TGV – ปารีสN

N

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู เมืองสตารบูรก เมืองหลวงของแควนอัสซาสของ ประเทศฝรั่งเศส ที่ไดสมญานาม วา “CAPITAL OF EUROPE” นำทานชมเมืองเกาในยานประวัติศาสตรที่เรียกวา “แกรนดฮิลล” เขา ชมโบสถนอรทเทรอดามหรือ มหาวิหารสตารบูรก (Strasbourg's Notre Dame Cathedral) วิหารประจำเมืองที่สรางดวยหินทรายสีชมพูตั้งตระหงานโดดเดนอยูใจกลางเมือง อิสระใหทานเดินเลนบนทางเดินที่ตกแตงดวยไมดอกสีสดใสในยาน “LA PETITE FRANCE” อดีตหมูบานชาวประมง เรียงรายอยูริมสองฝง แมน้ำอิล (Ill) บานเรือนในยุคกลางนี้ไดรับการอนุรักษและ บูรณะใหอยูในสภาพดี ทุกหลังสรางดวยไม โดดเดนดวยสถาปตยกรรม ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทุกหลังทาสีสดใส เปนจุดชมวิวทิวทัศนที่งดงาม ที่สุดของเมืองดวยบรรยากาศและสถาปตยกรรมที่ผสมผสานกันอยาง ลงตัวจนไดรับการยกยองใหเปน มรดกโลกในป ค.ศ 1988 รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานออกเดินทางสูสถานีรถไฟ ออกเดินทางโดยรถไฟ TGV สู กรุงปารีส นำ ทานชมทัศนียภาพอันตื่นตาตื่นใจของกรุงปารีส ผานชม รัฐสภากลางของฝรั่งเศส ถนนสายโรแมนติค “ชองเซลิเซ” ที่เชื่อมบรรจบกับ ประตูแหงชัยชนะของนโป เลียน จากนั้นนำทานชม หอไอเฟล (Eiffel) สัญลักษณของนครปารีส ที่สราง ขึ้นใน ค.ศ.1887-9 และออกแบบโดยวิศวกรที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสชื่อ กุสตาฟ ไอ เฟล (Gustave Eiffel) เพื่อเปนสัญลักษณการจัดงานแสดงสินคาโลกในป 1889 (พ.ศ. 2413) ฉลองครบรอบ 100 ปแหงการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยสรางขึ้น จากโลหะ 15,000 ชิ้น หนัก 7,000 ตัน ยึดตอดวยนอต 3,500,000 ตัว รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก Pullman Tour Eiffel หรือเทียบเทา

Tips for Trip

Tips for Trip

เลือกจิบน้ำชาระดับโลก ที่ มาริยาจ แฟรส MARIAGE FREʹ′RES รานชา แถบถนนแซงตอนอเร ที่ปจจุบันมีเจาของเปนคนไทย ซึ่งมีใบชา สูตรผสมกวา 500 ชนิด จาก 32 ประเทศทั่วโลก

ขนมมาการูนดั้งเดิม แบบ  2  ชั้นประกบ    มีครีมกานาช ตรงกลาง  รสกาแฟ  ชอคโกแลต  พิตาชิโอ  และพราลีน     ต้องไปทานที่  LADUREEʹ′  (ลาดูเร)  ย่านชองเซลิเซ่  ที่มี ขนมอบกว่า  500  ชนิด  ทุกวัน


วันอาทิตยที่ 01 พฤษภาคม 2554N เชา"

"

เที่ยง" " บาย"

ค่ำ"

"

ปราสาทชองบอรด - เมืองโบเกนซี (BEAUGENCY)

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู ปราสาทชองบอรด ปราสาทอันงดงามที่ใหญที่สุดในแถบลุมแมน้ำลัวร ที่เดิม สรางขึ้น จากพระราชดำริของพระเจาฟรองชัวรที่ 1 ที่จะใหเปนที่ประทับตากอากาศยามเสด็จ มาลาสัตวในปาแหงบูโลญ ตอมาตัวตำหนักหลังเดิมก็ไดถูกรื้อลงในป ค.ศ 1519 และไดสราง ใหมใหมีสภาพดังที่เห็นในปจจุบันโดยการออกแบบของลีโอนารโด ดารวินซี ศิลปนผูยิ่งใหญคน เดียวกับที่วาดรูป โมนาลิซาปราสาทแหงนี้สรางเสร็จโดยใชคนงานกอสรางถึง 1,800 คน ใช เวลาสรางยาวนานมาก แตอยางไรก็ดีการสรางไดเสร็จสมบูรณในป ค.ศ 1685 สมัยพระเจา หลุยสที่ 14 มีหองทั้งสิ้น 440 หอง รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทานเดินทางสู เมืองโบเกนซี ตั้งอยู ในเขต Valley of the king เมืองเล็กๆ แตอบอุนใน บรรยากาศของยุคกลางริมฝงแมน้ำลัวร ที่ไดรับการปลดปลอยจากการสูรบโดย โจนส ออฟ อารค วีรสตรีของ ฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1567 และเปนหนึ่งในสามนักบุญผูพิทักษและมีบทบาทกับวัฒนธรรมทางศาสนาคริสตนิกาย โรมันคาทอลิก มีเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ธุรกิจทองเที่ยว และเปนอีกหนึ่งเมืองในเขตลุมแมน้ำลัวรที่ไดรับการ กลาวขาน รับประทาน อาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก LaTonnellerie แบบ Set Menu กับบรรยากาศแบบกระทอม ชนบทในสไตลฝรั่งเศส ที่คงไวแบบสถาปตยกรรมและหองพักที่มีสวนสวยและลานกวาง รายลอมดวย ธรรมชาติกับอาหาร Home Made จาก Chef ผูมีชื่อเสียง (www. latonnellerie.be )

"

วันจันทรที่ 02 พฤษภาคม 2554N เชา"

(4) N N

"

เที่ยง" "

N

(5)N N

โบเกนซี – ปราสาทเชอนองโช – ตูร

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก ออกเดินทางสู ปราสาทเชอนองโช ปราสาทที่สรางครอมแมน้ำแชร อันเปน สาขาหนึ่งของแมน้ำลัวรเอาไว แวดลอมดวยสวนรูปทรงเรขาคณิตแบบ ฝรั่งเศสสรางตั้งแตศตวรรษที่ 15 ปราสาทไดรับการบูรณะตอเติมเรื่อยมาโดย สตรี สำคัญของราชสำนักในยุคสมัยตาง ๆ กันโดยยังคงปรากฏรองรอยตาง ๆ ใหเห็นมาจนถึงทุกวันนี้ กลาวคือสรางโดยโธมัส บัวเยร และ คัทเธอรรีน บริชอนเนต ภรรยาก็ไดปรับปรุงสรางใหมใหเปนแบบเรอเนซองส ซึ่งเปนที่ นิยม ของสมัยนั้น ตอมาในรัชสมัยของพระเจาเฮนรี่ที่ 2 แหงฝรั่งเศสไดใช ปราสาทแหงนี้เปนพระราชวังหลวง และพระราชทานปราสาทแหงนี้ใหกับ ไดแอน เดอ ปวติเยร นางสนมคนโปรด ซึ่ง ไดแอนก็ไดสรางสวนและ สะพานที่เชื่อมตัวปราสาทกับแมน้ำแชร แตเมื่อพระเจาเฮนรี่ที่ 2 สวรรคตพระนางคัธเธนรีน เดอ เมดิซี พระ มเหสี ไดยึดปราสาทนี้คืน และไดปรับปรุง สวนและดัดแปลงสะพานใหเปนชองทางเดินแบบอิตาเลียน ตอมา ปราสาทแหงนี้ก็เปน มรดกตกทอดมาถึง พระนางหลุยส เดอลอรเรน มเหสีหมายของพระเจาเฮนรี่ที่ 3 ซึ่งเปน พระราชโอรสองคโปรดของพระนาง คัธเธอรีน เดอเมดิซี หลังจากที่ พระเจาเฮนรี่ที่ 3 สวรรคตแลว พระนาง ไดมีบัญชาใหทาสีเพดานเปนสีขาว ดำ เพื่อไวอาลัยใหกับพระสวามีของพระองค และในชวงระหวางการปฏิวัติ ฝรั่งเศสเจาของในขณะนั้น มาดามดูแปง ก็ไดรักษาใหปราสาทแหงนี้ใหเวนจากการถูกทำลายได ปจจุบัน ปราสาทแหงนี้ไดเปนสมบัติของตระกูลเมอนิเยร ตระกูลทำช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียง รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


บาย"

ออกเดินทางสู เมืองตูร ในเขตลุมแมน้ำลัวร ซึ่งเปนเขตที่ตั้งของปราสาทตาง ๆ รวมถึงไรองุนขนาดเล็กอยู มากมาย และเปนแหลงผลิตไวนที่ดีอีกแหงหนึ่ง ชมสถาณที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง โบสถ์ St-Martin ที่สราง ขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกนักบุญ St. Martin นักบวชประจำเมืองในศตวรรษที่ 4 ดวยสถาปตยกรรมในสไตล นีโอ ไบเซนไทมที่ยังคงสวยงามในแบบฉบับของตัวเอง กอรปกับอาคารที่หลงเหลือจากการถูกทำลายจากยุคตนๆ ของคาทอลิก ในแบบเรเนซองที่งดงาม ถายรูปกับโบสถ St. Gatien โบสถสถาปตกรรมแบบโกธิกที่ สรางขึ้น ในสมัย ค.ศ 1170 แทนที่โบสถหลังเกาที่ไดถูกทำลายไปในการสูรบระหวาง พระเจาเฮนรี่ที่ 2 แหงอังกฤษและ พระเจาหลุยที่ 7 แหงฝรั่งเศส อิสระใหทานไดเดินเลนยาน Old Town หรือ จัตุรัสใจกลางเมืองที่มีชื่อ เสียงที่สุด ดวยรานอาหาร รานกาแฟ ของที่ระลึกตางๆ เปนเหมือนจุดนัดพบของคนเมืองและนักทองเที่ยว กลายเปนสีสันและเปนเอกลักษณของเมืองตูรเชนกัน รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก

ค่ำ" "

วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2554N เชา" " " " เที่ยง" " บาย ค่ำ" "

" "

"

13.40 น."

(6)N N

ตูร – ปารีส

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานเดินทางสู กรุงปารีส ชมทัศนียภาพอันตื่นตาตื่นใจของกรุงปารีส รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระใหทานชอปปงในหางหรูชื่อดังของปารีส กาแลรี่ ลาฟาแยตต (Galeries Lafayette) หรือ แพรงคทองป (Printemp) และรานปลอดภาษีตางๆ ตามอัธยาศัย รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในสไตลฝรั่งเศส นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก

วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2554N N เชา" "

N

(7)N N

ปารีส – กรุงเทพฯ

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นำทานชม มหาวิหารนอรทเทรอดาม (Cathe’drale Notre Dame de Paris) มหาวิหารหลวง แหงกรุงปารีสที่มีอายุกวา 800 ป และเปนวิหารแบบโกธิคยุครุงเรือง (GOTHIQUE RAYONNANT)" แหงแรกและใหญที่สุด คำวา Notre Dame ในชื่อวัดนั้นแปลวา “ Our Lady ” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ใชประกอบพิธีราชาภิเษกของพระเจาแผนดิน 2 พระองค คือ พระเจาเฮนรี่ที่ 6 แหงอังกฤษ (ระหวางสงคราม 100 ป) และจักรพรรดิ นโปเลียน ในป พ.ศ. 2347 (ค.ศ. 1804) สรางในสมัยคริส ศตวรรษที่ 12-13 ตั้งอยูบนเกาะลาซิเต (ILE DE LA CITE’) ซึ่งเปนเกาะเล็กๆ หนึ่งในจำนวน 2 เกาะ ที่ อยูกลางแมน้ำแซน นำทานชม จุดประวัติศาสตร ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระมเหสี พระนางมาเรีย อังตัว เนต ถูกประหารชีวิตดวยเครื่องกิโยติน ที่ จัตุรัสคองคอรด ( PLACE DE LA CONCORDE ) ที่ ปจจุบันเปนที่ตั้งของแทงหินขนาดใหญ โอเบลิกส ของขวัญจากประเทศอียิปต โบราณสถานที่สำคัญตาง ๆ ตามสองฝงแมน้ำ ตั้งแตวัง CONCIERGERE จนถึง จัตุรัสทรอคาเดโร ไดเวลาอันสมควรนำทานเดินทางสูสนามบิน ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 931


วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2554N N

(8)N N

กรุงเทพฯ

05.55 น."

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ **************************************************

หมายเหตุ 6

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องมาจาก เหตุสุดวิสัย อาทิเชน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ความลาชาหรือยกเลิกของสายการบิน หลักฐานประกอบการยื่นวีซาประเทศฝรั่งเศส

1.O

หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไปพรอมสำเนา ถามีหนาตออายุหรือแกไขชื่อให ถายสำเนามาดวย กรณีหนังสือเดินทางเปนแบบรุนใหมลาสุด ตองมีหนังสือเดินทางเลมเกาใหยื่นประกอบ ดวย 2.O รูปถายสี หนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ 3.O สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบาน พรอมหมายเลขโทรศัพยบานและมือถือ 4.O สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่สมรสแลว) /สำเนาใบหยา (กรณีมีการหยาราง) จดหมายรับรองการทำงาน ตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษ (ระบุชื่อ ตำแหนง คาจางรายเดือน และสิทธิ์การลา) O กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย พรอมตัวจริง และหลักฐานการชำระภาษี หลักฐานการเงินของผูยื่นขอวีซา (กรณีมีผูรับรองการเงิน ใหยื่นเอกสารหลักฐานการเงิน ของผูรับรองตาง หาก) ใชเอกสารดังตอไปนี้ 6.1O สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ UPDATE ยอนหลัง 6 เดือน 1 ชุด 6.2 O จดหมายรับรองการเงินจากธนาคารตัวจริงฉบับภาษาอังกฤษ บัญชีสวนตัว 6.3O สมุดเงินฝากตัวจริง UPDATE ยอนหลัง 6 เดือน (บัญชีออมทรัพยหรือฝากประจำเทานั้น สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน) 7.O กรณีนักเรียน/นักศึกษา ตองมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริงภาษาอังกฤษ 8.O เด็กอายุต่ำกวา 20 ป ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางจากบิดามารดา ซึ่งที่วาการเขตหรือ อำเภอออกให พรอมสำเนาสูติบัตร


อัตราท่านละ พักห้องคู่ราคาท่านละ              โปรดสอบถาม   บาท     เด็กอายุไม่เกิน  12  ป  ี   พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ      

   

   

บาท   บาท

อัตรานี้รวม -­‐  ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป  -­‐  กลับตามรายการ -­‐    ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ -­‐    ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ:  ค่าที่พักตลอดการเดินทาง,  ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ -­‐    ค่าพาหนะในระหว่างนําเที่ยวทั้งหมด  -­‐  ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง  ๆ  ตามรายการ -­‐    ค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเทศ -­‐    ค่าทิป  และค่าบริการในการเคลื่อนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง  รวมถึงทิปพนักงานขับรถวันละ   2  ยูโรต่อท่านต่อวัน -­‐    ค่าบริการในการจัดนําเที่ยวอื่นๆ  และมัคคุเทศก์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ  เดินทาง -­‐    ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (จากค่าบริการ)  7  % -­‐    ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ  1  ใบ  น้ําหนัก  20  กิโลกรัม  (กรณีหากสายการบินเรียกเก็บค่าน้ํา หนักกระเป๋าส่วนเกิน  ทางเจ้าของยินดีรับผิดชอบเอง) ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง  ท่านละ  1,500,000  บาท ไม่รวม -­‐    ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง -­‐    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น  อาหาร  และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ  /  ค่าซักรีด  /  ค่าโทรศัพท์  ฯลฯ ระเบียบการสํารองที่นั่ง 1.    สํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย  2  เดือน  และยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า  พร้อมเงินมัดจํา ท่านละ  20,000  บาท  ส่วนที่เหลือชําระในวันประชุมประมาณ  14  วันก่อนเดินทาง 2.    กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม  ทางบริษัทฯจําเป็นต้องเก็บ ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชําระไว้  ตามระยะเวลาและจํานวนเงินดังนี้   2.1  ยกเลิกก่อนการเดินทาง     30-­‐15        วัน       เก็บ     มัดจําทั้งหมด   2.2  ยกเลิกก่อนการเดินทาง               11-­‐15            วัน   เก็บ     25%  ของราคาทัวร์   2.3  ยกเลิกก่อนการเดินทาง                  4-­‐  10                วัน       เก็บ     50%  ของราคาทัวร์   2.4  ยกเลิกก่อนการเดินทาง                  1-­‐  3                    วัน       เก็บ              100%  ของราคาทัวร์ 3.    กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมในรายการใดรายการหนึ่งตามโปรแกรมทัวร์  ทางบริษัทฯ  จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยในส่วนนั้นๆได้ 4.    กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธห้ามเข้าประเทศนั้นๆ  ถือว่าเป็นเหตุผลของแต่ละประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของ บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5.  กรณีที่ท่านได้ตกลงชําระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ  ถือว่าท่านได้รับทราบและ ยอมรับในรายละเอียด  ของการเดินทางรวมถึง  สายการบิน,  โรงแรม,  อาหาร,  สถานที่เที่ยวครบถ้วน   โดยยืนยันที่จะไม่นําพามาเผยแพร่หรือแจ้งต่อบุคคลหรือสถานที่ใด  ในทางเสียหายกับบริษัทบัตเตอร์ ฟลายทัวร์

2011Bergundy  

โรงแรมดึกทุกค่ําคืน (อั นนี้แล้วแต่ความชอบ บางท่านชอบนั่งรถชมวิวทั้งวัน ) หากไม่แน่ใจ ให้ซักถามกับบริษัททัวร์ให้ชัดเจนถึงรายการแต่ละวัน วันศ...