Page 1

CATALOG

2018


6 BUTTERFLY

Produkcja 8

Okładziny 12

Piłeczki 46

Ubiory 48

Torby i pokrowce 86

Roboty 94


Deski 22

Konserwacja 44

Ręczniki 78

Buty 80

Stoły 100

Wyposażenie Sali 104

SPIS TREŚCI 7


Jakość Butterfly z pasją do perfekcji

Wewnętrzne normy Butterfly dotyczące projektowania i produkowania desek oraz okładzin ustanowiły nowe standardy jako­ ści dla wszystkich producentów sprzętu do tenisa stołowego. Począwszy od selekcji materiałów do pakowania gotowego pro­ duktu, ludzie i maszyny zapewniają, że tylko produkt najwyższej jakości dotrze do koń­ cowego klienta. Przy produkcji desek Butterfly z sukcesem łączy wydajność produkcji przemysłowej i zaangażowanie tradycyjnego, japońskiego rzemiosła. Przygotowanie do rozpoczęcia produkcji rozpoczyna się od surowej selek­ cji szlachetnych gatunków drewna, wybie­ ranego pod kątem najwyższej jakości pod okiem ekspertów, którzy wiedzą jak uni­ kalny jest każdy surowiec naturalny. Tylko najwartościowsze części drewna są stoso­ wane i cięte na cienkie warstwy – tak zwane sklejki – zazwyczaj za pomocą cienkiego ostrza, tak aby uniknąć tworzenia nadmier­ nej ilości odpadów. Celem kontroli jakości jest też wyeliminowanie sklejek z sękami i nierównomiernym rozłożeniem słojów.

8 BUTTERFLY


Przy produkcji desek Butterfly z sukcesem łączy wydajność produkcji przemysłowej i zaangażowanie tradycyjnego, japońskiego rzemiosła.

PRODUKCJA 9


Każda deska Butterfly składa się ze sklejek pochodzących z różnych gatunków drewna, specjalnie selekcjonowanych i niekiedy wzmacnianych włóknami sztucz­ nymi, specjalnie opracowanymi na potrzeby tenisa stołowego. Wszystkie te kom­ ponenty harmonijnie współpracują, aby stworzyć unikalną deskę o wyjątkowych parametrach. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ekspertów Butterfly zajmu­ jących się doborem surowców i długoletniemu doświadczeniu w projektowaniu, testowaniu i produkowaniu desek od ponad 65 lat.

10 BUTTERFLY


Niekiedy niedocenianym, ale niezwykle istotnym komponentem deski jest klej i cały proces klejenia poszczególnych warstw. W celu uzyskania najlepszych rezultatów używany jest specjalny klej, a cały proces odbywa się w optymalnej temperaturze pod właściwym ciśnieniem i z dużą dozą cier­ pliwości. Cała ta technologia jest dobrze strzeżoną tajemnicą firmy. Po sklejeniu blok sklejonych warstw jest po raz kolejny kon­ trolowany pod względem grubości i precyzji łączenia, a następnie dokładnie piaskowany i cięty w dobrze znany kształt deski do teni­ sa stołowego. Każda deska Butterfly zaczyna się od pomy­ słu, który nabiera kształtu w rękach odda­ nych profesjonalistów, pod czujnym okiem działu kontroli jakości, a wszystko to razem ma zadanie zapewnić najwyższy standard wykonania ustanowiony przez filozofię But­ terfly, wynik naszej pasji i precyzji.

Każda deska Butterfly zaczyna się od pomysłu, który nabiera kształtu w rękach oddanych profesjonalistów

Butterfly – Table Tennis for you.

PRODUKCJA 11


Okładziny

12 BUTTERFLY


Others Brand G Brand F Brand E Brand D

Brand C

Brand B

Brand A

Wybór najlepszych zawodników Wysokie wymagania dotyczące jakości znajdują swoje odzwierciedlenie w liczbach: podczas Mistrzostw Świata w Dusseldorfie 2017, prawie 60% zawodników używało desek lub okładzin Butterfly, a ponad połowa grała przynajmniej jedną okładziną Tenergy. Te dane pokazują pozycję Butterfly jako światowego lidera w produkcji sprzętu do tenisa stołowego. Dotyczy to nie tylko profesjonalnego tenisa sto­ łowego, ale też graczy amatorskich, którzy zaufali jakości gwarantowanej przez Butterfly.

OKŁADZINY 13


Poczuj moc Spring Sponge Trajektoria piłki zagranej topspinem przy użyciu Tenergy 05 jest wyraźnie zakrzywiona, co jest spowodowane silną rotacją. Okładzina ta umożliwia więc precyzyjną i aktywną grę top spinową. W przypadku Tenergy 64 trajektoria jest bardziej płaska i bliższa stołu, co skutkuje krótszą drogą pokonywaną przez piłkę i w konsekwencji większą szybkość piłki. Trajektoria piłki zagranej przy użyciu Tenergy 80 plasuje się dokładnie pomiędzy poprzednimi dwiema, dokładnie tak jak kształtują się jej parametry.

Różnice pomiędzy okładzinami serii TENERGY wynikają z odmiennej struktury czopów, które różnią się pomiędzy sobą długością, szerokością oraz rozstawem. Wyższe i cieńsze czopy TENERGY 64 zapewniają bardziej miękkie czucie i większą szybkość, podczas gdy szersze i krótsze czopy TENERGY 25 umożliwiają większą precyzję gry. Struktura czopów TENERGY 05 została zaprojektowana specjalnie aby zwiększyć rotację nadawaną piłce. TENERGY 80 łączy szerokość czopów TENERGY 05 i długość czopów TENERGY 64, co powoduje wypośrodkowanie parametrów tej okładziny pomiędzy TENERGY 05 i 64.

1.7 mm

1.7 mm

2.65 mm

2.65 mm

1.7 mm

1.7 mm

1.7 mm

1.7 mm

TENERGY 05

TENERGY 05 FX

TENERGY 05 to unikalne czucie zapewnione przez połączenie High Ten­ sion i przyczepnej powierzchni. Prototyp o strukturze czopów oznaczo­ nej jako 05 okazał się szczególnie odpowiedni do nadawania piłce silnej rotacji. Został wybrany z ponad stu innych próbek, których czopy miały średnicę 1.7 mm i charakteryzowały się przydatnością do wszechstron­ nej gry topspinowej.

TENERGY 05 FX łączy technologię High Tension z bardziej miękką wersją podkładu Spring Sponge, która zapewnia miękkie czucie i prostszą tra­ jektorię lotu piłki. Jest to rezultat intensywnych badań przeprowadza­ nych przez Butterfly Research Centre, a nazwa wywodzi się z prototypu o kodzie 05. TENERGY 05 FX jest idealnym rozwiązaniem dla zawodników bazujących na silnych uderzeniach rotacyjnych przy zachowaniu kon­ troli nad piłką.

NAJWIĘKSZA ROTACJA

IN

13 Speed

1.7 | 1.9 | 2.1

14 BUTTERFLY

11,5 SpIN

36 HARDNESS

BLACK RED

ROTACJA Z MIĘKKIM CZUCIEM FX

IN

13 Speed

11,5 SpIN

32 HARDNESS

BLACK RED

1.7 | 1.9 | 2.1


TENERGY 25

TENERGY 64

TENERGY 80

TENERGY 25 jest wyposażona w czopy umożliwiające szybki kontratak oraz najlepiej wspierające atakującą i precyzyjną grę blisko stołu. TENERGY 25 jest idealna do gry blisko stołu i w półdystansie, zapewnia prze­ wagę w agresywnej grze blisko stołu i nagłej kontrze.

TENERGY 64 posiada największą elastyczność spo­ śród okładzin wyposażonych w technologię High Tension. Prototyp czopów numer 64 posiada zdol­ ność przytrzymania piłki dłużej przy rakietce, przez co gracz może lepiej kontrolować piłkę i zaatakować z większą szybkością oraz rotacją.

TENERGY 80 równoważy szybkość i rotację na naj­ wyższym poziomie pośród okładzin serii TENERGY. Czopy prototypu numer 180 zostały zastosowane do produkcji tej okładziny, aby umożliwić wszechstron­ ną grę topspinową bardziej zbalansowaną. Tenergy 80 pozwala na wszechstronną grę topspinowa, atak i kontratak.

MAKSYMALNA PRECYZJA

IN

13,25 Speed

11 SpIN

36 HARDNESS

BLACK RED

MAKSYMALNA KONTROLA I SZYBKOŚĆ

IN

13,5 Speed

10,5 SpIN

36

BLACK RED

HARDNESS

IDEALNA RÓWNOWAGA

IN

13,25 Speed

11,25 SpIN

36 HARDNESS

BLACK RED

1.7 | 1.9 | 2.1

1.7 | 1.9 | 2.1

1.7 | 1.9 | 2.1

TENERGY 25 FX

TENERGY 64 FX

TENERGY 80 FX

TENERGY 25 FX posiada czopy o większej średni­ cy, które w połączeniu z podkładem Spring Sponge nadają okładzinie miękkie czucie. TENERGY 25 FX pozwala wykonać uderzenie z większą rotacją przy zachowaniu większej kontroli, zwłaszcza kiedy kon­ trolowany kontratak jest potrzebny w grze blisko stołu.

TENERGY FX zapewnia wspaniałą kontrolę bez po­ gorszenia innych parametrów. TENERGY 64 FX łą­ czy szybkość i kontrolę zachowując zalety czopów oznaczonych kodem numer 64 oraz bardziej miękkiej wersji podkładu Spring Sponge, ciągle umożliwiając wykonanie kontrolowanego topspinu.

TENERGY 80 FX idealne poszerzenie linii TENERGY. Opatentowany podkład Spring Sponge jest o 4 stop­ nie bardziej miękki i pozwala na zastosowanie więk­ szej ilości opcji w grze rotacyjnej przy zachowaniu kontroli w każdej sytuacji.

PRECYZJA Z MIĘKKIM CZUCIEM FX

IN

13,25 Speed

11 SpIN

32 HARDNESS

BLACK RED

1.7 | 1.9 | 2.1

MAKSYMALNA SZYBKOŚĆ Z CZUCIEM

IN

13,5 Speed

10,5 SpIN

32 HARDNESS

BLACK RED

1.7 | 1.9 | 2.1

RÓWNOWAGA Z CZUCIEM FX

IN

13,25 Speed

11,25 SpIN

32 HARDNESS

BLACK RED

1.7 | 1.9 | 2.1

OKŁADZINY 15


ROZENA

OKŁADZINA ZAPROJEKTOWANA W POGONI ZA „TOLERANCJĄ“ ROZENA to najnowsza okładzina wyposażona w zadziwiającą świat tech­ nologię Spring Sponge. Jej główną cechą jest wysoka tolerancja uzyski­ wana dzięki połączeniu Spring Sponge (podkład jest specjalnie barwiony na różowy kolor) z nowo opracowaną warstwę zewnętrzną. Unikalna technologia High Tension opatentowana przez Butterfly umożliwia wy­ konywanie mocnych uderzeń oraz zapewnia wysoki poziom pewności gry, która kompensuje niewielkie błędy techniczne zawodnika takie jak niewłaściwy kąt rakietki lub jej ustawienie. ROZENA podąża za swoimi legendarnymi poprzednikami demonstrując wysoką efektywność w grze blisko stołu lub w półdystansie. IN

13 Speed

10,8 SpIN

35 HARDNESS

BLACK RED

1.7 | 1.9 | 2.1

BRYCE HIGHSPEED

SPIN ART

BRYCE HIGHSPEED jest okładziną pozwalającą na nadanie wysokiej ro­ tacji bez utraty szybkości. Jest to możliwe dzięki technologii Micro Lay­ er, najnowszemu osiągnięciu Butterfly. Warstwa zewnętrzna okładziny jest bardzo cienka, co jest widoczne gołym okiem. Dzięki temu łatwiej się ugina, piłka może bardziej zagłębić się w okładzinie, co bezpośred­ nio wpływa na stopień rotacji i szybkości. Również kształt czopów został specjalnie wyselekcjonowany z pośród wielu możliwych opcji, w celu skonstruowania najlepszego produktu pod względem szybkości.

SPIN ART to pierwsza okładzina Butterfly o tak wysokim współczynni­ ku tarcia, idealnym dla zawodników grających z dużą rotacją. Podkład Spring Sponge, który przytrzymuje piłkę na okładzinie oraz przyczepna warstwa zewnętrzna powodują, że jest to idealna okładzina do gry bar­ dzo rotacyjnej. Utrzymuje wysoki poziom kontroli typowy dla okładzin przyczepnych.

NAJSZYBSZA OKŁADZINA W HISTORII BUTTERFLY

IN

14,5 Speed

1.7 | 1.9 | 2.1

16 BUTTERFLY

10,3 SpIN

35 HARDNESS

BLACK RED

NOWA GENERACJA ROTACJI

IN

11,9 Speed

11,5 SpIN

48 HARDNESS

BLACK RED

1.7 | 1.9 | 2.1


ROUNDELL

ROUNDELL HARD

ROUNDELL SOFT

Zaprojektowana by w pełni wykorzystać potencjał zawodnika. Szybkość i rotacja oferowana przez tę okładzinę jest tak samo wysoka jak kontrola, co osią­ gnięto poprzez zastosowanie połączenia miękkiej warstwy zewnętrznej z zaawansowanym technolo­ gicznie podkładem. Okładzina dla ambitnych zawod­ ników.

ROUNDELL HARD łączy niezrównaną szybkość i ro­ tację z wyjątkową kontrolą, co pozwala na wykony­ wanie dynamicznych, atakujących uderzeń oraz de­ likatnych returnów na równie efektywnym poziomie. Elastyczna warstwa zewnętrzna połączona z twar­ dym podkładem emituje przyjemny dla ucha dźwięk podczas odbijania piłki.

ROUNDELL SOFT jest jedną z nowszych okładzin rodziny High Tension o bardzo miękkim podkładzie. Opracowana do szybkiej atakującej gry z wysoką ro­ tacją. Wyśmienita kontrola i czucie piłki oraz miękki, dynamiczny podkład.

PEŁNA KONTROLA Z HIGH TENSION

IN

12,8 Speed

10,2 SpIN

35

BLACK RED

HARDNESS

KONTROLOWANA OFENSYWA

IN

12,8 Speed

10,2 SpIN

40

BLACK RED

HARDNESS

MAKSYMALNA KONTROLA Z HIGH TENSION

IN

12,8 Speed

10,2 SpIN

32

BLACK RED

HARDNESS

1.7 | 1.9 | 2.1

1.7 | 1.9 | 2.1

1.7 | 1.9 | 2.1

SRIVER

SRIVER EL

SRIVER FX

SRIVER to okładzina o wysokiej elastyczności i przy­ czepności, która od momentu wprowadzenia na ry­ nek w 1967 roku zmieniła oblicze tenisa stołowego. Przez ponad 40 lat jest legendarnym światowym bestsellerem, co wynika między innymi z niespotyka­ nego wyważenia rotacji i szybkości.

Miękki, ale nie za miękki : główną cechą SRIVER EL jest idealne wyważenie pomiędzy natychmiast uzy­ skiwaną szybkością a kontrolą, zapewniane przez unikalny podkład typowy dla SRIVER’a. SRIVER EL jest wybierany przez szerokie grono graczy – od po­ czątkujących do ekspertów.

SRIVER FX Sriver FX powstał w wyniku poszukiwań okładziny o lepszej kontroli, która zachowa poziom rotacji i szybkości charakterystyczny dla SRIVER’a. Bardziej miękki podkład oznacza większą kontrolę i jest polecany do gry blisko stołu, dając szansę na przeprowadzenie ataku.

LEGENDARNY BESTSELLER

IN

10 Speed

8 SpIN

38

BLACK

HARDNESS

1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | max

RED

LEGENDARY TALENT

IN

10 Speed

8 SpIN

35 HARDNESS

LEGENDARNE CZUCIE

BLACK RED

1.7 | 1.9 | 2.1 | max

IN

10 Speed

8 SpIN

33 HARDNESS

BLACK RED

1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | max

OKŁADZINY 17


TACKINESS CHOP

TACKINESS CHOP II

TACKINESS CHOP to jedna z lepiej sprzedających się okładzin Butter­ fly, ciesząca się nieustającą popularnością wśród obrońców. Polecana zawodnikom preferującym zagrania z mocną rotacją wsteczną w odpo­ wiedzi na uderzenia topspinowe.

TACKINESS CHOP II to bardziej zaawansowana wersja TACKINESS CHOP, która od lat jest ceniona przez obrońców. Dzięki dużemu współ­ czynnikowi tarcia powierzchni grającej, można piłce nadać wysoką ro­ tację. Okładzina dedykowana defensorom, pozwala na nadanie rotacji wstecznej i prowadzenie gry atakującej.

PRZYCZEPNA OKŁADZINA DO GRY DEFENSYWNEJ

IN

6,5 Speed

32

10 SpIN

HARDNESS

BLACK RED

DYANAMICZNA DEFENSYWA

IN

7,5 Speed

41

10 SpIN

HARDNESS

BLACK RED

1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9

1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9

TACKINESS DRIVE

FLEXTRA

Okładzina posiadająca wielu zwolenników, ceniona za swoją wszech­ stronność i jeden z bestsellerów Butterfly. Odpowiednia dla wielu stylów gry, od obronnej do atakującej.

FLEXTRA zapewnia początkującym i średniozaawansowanym zawodni­ kom pewność gry i dobrą podstawę do rozwijania swoich umiejętności. Jedna z jej zalet jest wyjątkowa trwałość.

SŁYNNA KLASYKA

IN

8,5 Speed

38

9 SpIN

HARDNESS

1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1

18 BUTTERFLY

BLACK RED

IDEALNA DA POCZĄTKUJĄCYCH

IN

8,25 Speed

8,75 SpIN

32 HARDNESS

BLACK RED

1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1


FEINT SOFT/FEINT OX

FEINT AG

Okładzina z długimi czopami polecana do gry ofensywnej blisko stołu lub konsekwentnie obronnej. Umożliwia wykonanie silnego pierwszego ataku niezależnie od rotacji nadanej przez przeciwnika.

Dla zawodników grających długimi czopami, możliwość wykonania ude­ rzenia atakującego staje się coraz ważniejsza. Umożliwia to ta okładzina wyposażona też w technologię High Tension i pozwalająca na zagranie returnu z minimalną rotacją oraz prowadzenie silnej, atakującej gry.

KLASYCZNE DŁUGIE CZOPY

DŁUGIE CZOPY ATAKUJĄCE

FEINT OX odpowiednia zarówno do atakującej, jak i obronnej gry.

LONG

5,5 Speed

3,5 SpIN

25 HARDNESS

BLACK RED

LONG OX

4,5 Speed

3,5 SpIN

BLACK

LONG

RED

7 Speed

1.1 | 1.5

28

4 SpIN

HARDNESS

BLACK RED

1.3 | 1.7

Bez podkładu (OX)

FEINT LONG III

FEINT LONG II

Wysokość i twardość czopów została dobrana tak, aby uginały się w sposób pozwalający na nadanie właściwego poziomu rotacji. Okładzina jest polecana obrońcom, którzy zagrywają piłkę z dużą rotacją wsteczną i graczom atakującym poszukującym różnorodności.

Okładzina zapewniająca szeroki zakres rotacji i pewność gry w defensy­ wie. Zaprojektowana, aby osiągnąć maksymalny efekt.

ZMIENNE DŁUGIE CZOPY

LONG

6 Speed

4 SpIN

25 HARDNESS

STABILNE DŁUGIE CZOPY

BLACK

LONG

RED

6,25 Speed

0.5 | 1.1 | 1.3 | OX

3,25 SpIN

38 HARDNESS

BLACK RED

0.5 | 1.1 | 1.3 | OX

OKŁADZINY 19


IMPARTIAL XS

IMPARTIAL XB

FLARESTORM II

Specjalnie opracowana struktura czopów, ofen­ sywna orientacja i elastyczny podkład wzbogacony o technologię High Tension, to wszystko powoduje, że Impartial XS zapewnia wyjątkową rotację i dużą szybkość. Umożliwia zagranie podciętych piłek oraz niebezpiecznych topspinów z dużą dokładnością i dynamiką.

Okładzina Impartial XB łaczy nieco twardsze i tech­ nologicznie zaawansowane czopy z elastycznym podkładem wyposażonym w technologię High Ten­ sion. Rezultatem są krótkie czopy o wyjątkowej dy­ namice. Impartial XB zapewnia idealne wyważenie pomiędzy miękkim podkładem i twardszą warstwą zewnętrzną.

Zwiększona szybkość to najbardziej widoczna cecha FLARESTORM II w porównaniu z wcześniejszą wer­ sja FLARESTORM. Niska trajektoria i duża szybkość piłki spełni wszystkie oczekiwania wobec tego typu okładziny.

ROTACYJNE I OFENSYWNE KRÓTKIE CZOPY

OUT

12,2 Speed

7,9 SpIN

30 HARDNESS

BLACK RED

OFENSYWNE KRÓTKIE CZOPY

OUT

11,9

30

6,7 SpIN

Speed

BLACK

HARDNESS

RED

CZOPY WYSOKIEJ SZYBKOŚCI

OUT

11,7 Speed

6,7 SpIN

32 HARDNESS

BLACK RED

1.7 | 1.9 | 2.1 | max

1.7 | 1.9 | 2.1 | max

1.7 | 1.9 | 2.1 | max

CHALLENGER ATTACK

ORTHODOX DX

SUPER ANTI

Podczas atakującej gry z dużą szybkością, ta okła­ dzina pozwala zawodnikowi stosowanie różnorodnej rotacji. Optymalna do gry allroundowej.

Okładzina, która zapewnia konsekwencję w grze i maksymalną kontrolę.

Okładzina, która pozwala zawodnikowi „przechy­ trzyć” oponenta bez nadawania piłce rotacji. Umoż­ liwia zagranie returnu z rotacją lub bez niej.

WSZECHSTRONNE CZOPY ATAKUJĄCE

OUT

9,5 Speed

6,5 SpIN

35 HARDNESS

BLACK RED

1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1

20 BUTTERFLY

KLASYKA

OUT OX

6 Speed

4,25 SpIN

TRADYCYJNY ANTY TOPSPIN

BLACK RED

Bez podkładu (OX)

ANTI

4 Speed

1.5 | 1.9

3 SpIN

25 HARDNESS

BLACK RED


Technologie okładzin Technologia High Tension wyzwala poten­ cjał szybkości i rotacji okładziny poprzez zwiększenie napięcia wewnątrz podkładu oraz w warstwie zewnętrznej.

Technologia Spring Sponge zwiększa ela­ styczność podkładu. Działając podobnie jak sprężyna absorbuje przychodzącą z piłką energię i kumulując ją z energią nada­ waną przy uderzeniu, umożliwia zagranie z większą szybkością i rotacją.

BRYCE HIGHSPEED jest okładziną pozwalającą na nadanie wysokiej rotacji bez utraty szybko­ ści. Jest to możliwe dzięki technologii Micro Layer, najnowszemu osiągnięciu Butterfly. Warstwa zewnętrzna okładziny jest bardzo cienka, co jest widoczne gołym okiem. Dzięki temu łatwiej się ugina, piłka może bardziej zagłębić się w okładzinie, co bezpośrednio wpływa na stopień rotacji i szybkości. Również kształt czopów został specjalnie wyselekcjonowany z pośród wielu możli­ wych opcji, w celu skonstruowania najlepszego produktu pod względem szybkości.

Wykres okładzin Butterfly 15 14 ROUNDELL ROUNDELL HARD ROUNDELL SOFT

13

ROZENA

IMPARTIAL XS IMPARTIAL XB

12

PARAMETRY OKŁADZIN BUTTERFLY

TENERGY 64 TENERGY 64 FX

BRYCE HIGHSPEED

TENERGY 25 TENERGY 25 FX TENERGY 80 TENERGY 80 FX TENERGY 05 TENERGY 05 FX

10 Speed

10 SpIN

SPIN ART

SZYBKOŚĆ Wartość wskaźnika szybkości dla SRIVER’a to 10. ROTACJA Wartość wskaźnika rotacji dla TACKI­ NESS‘a CHOP to 10.

FLARESTORM II

11

38 HARDNESS

SRIVER SRIVER EL SRIVER FX

Szybkość

10 CHALLENGER ATTACK

FLEXTRA

Oznaczenia okładzin

TACKINESS DRIVE FEINT LONG II

7

TACKINESS CHOP II

Okładzina gładka

FEINT AG

IN

TACKINESS CHOP

6 5

Okładzina z czopami zewnętrznymi OUT

ORTHODOX DX FEINT SOFT

Okładzina gładka

FEINT LONG III

OUT OX

SUPER ANTI

Okładzina z czopami zewnętrznymi bez podkładu Okładzina z długimi czopami

Czopy

FEINT OX

4

Odnosi się do podkładu okładziny, im wyższa wartość, tym twardszy podkład. Parametry zostały opracowane na podstawie badań przeprowadzonych przez Dział Badań i Rozwoju Butterfly w styczniu 2015.

9 8

TWARDOŚĆ PODKŁADU

LONG

Okładzina z długimi czopami bez podkładu

Czopy długie LONG OX

3

Antytopspin

Antyrotacyjna okładzina z czopami ANTI

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Rotacja

OKŁADZINY 21


Deski

22 BUTTERFLY


TIMO BOLL ZLC

NOWA GENERACJA ATAKU Dynamiczna deska TIMO BOLL ZLC ma średniotwarde czucie i zachowuje zalety włókna węglowego – stabilność i precyzję przy zachowaniu silnych stron Zylonu – lekkości i elastyczności. 5-sklejek + 2 ZLC 11,7 REACTION

10,8 VIBRATION

5 PLY

FL

157 × 150 mm

5,5 mm

100 × 24 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,5 mm

100 × 22 mm

27,5 mm

AN

157 × 150 mm

5,5 mm

100 × 24 mm

34 mm

TIMO BOLL ZLF

SIŁA DELIKATNOŚCI Dynamiczna deska TIMO BOLL ZLC ma średniotwarde czucie i zachowuje zalety włókna węglowego – stabilność i precyzję przy zachowaniu silnych stron Zylonu – lekkości i elastyczności. 5-sklejek + 2 ZLF 10,5 REACTION

9,4 VIBRATION

5 PLY

FL

157 × 150 mm

5,4 mm

100 × 24 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,4 mm

100 × 22 mm

27,5 mm

AN

157 × 150 mm

5,4 mm

100 × 24 mm

34 mm

TIMO BOLL ALC DESKA TIMO BOLLA

Deska TIMO BOLL ALC jest klasycznym uzupełnieniem serii Timo Boll. Posiada typowe dla włókna Arylate-Carbon średniotwarde czucie, dynamikę I precyzję, a także dokładne czucie wymagane w grze rotacyjnej. 5-sklejek + 2 ALC 11,8 REACTION

10,3 VIBRATION

5 PLY

FL

157 × 150 mm

5,8 mm

100 × 24 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,8 mm

100 × 22 mm

27,5 mm

AN

157 × 150 mm

5,8 mm

100 × 24 mm

34 mm

DESKI 23


MIZUTANI JUN SUPER ZLC NOWY WYMIAR CZUCIE

Nowe technologie stosowane w produkcji pozwoliły na wykonanie silnego i har­ monijnego połączenia włókna węglowego i zylonu, które redukuje utratę energii przez piłkę i powiększa sweet spot. Deska MIZUTANI JUN SUPER ZLC posiada fantastyczne średniotwarde odbicie i wspiera szybką grę zorientowaną na rotację. Piękne wzornictwo i staranna jakość wykończenia czynią MIZUTANI JUN SUPER ZLC deską wartą zainteresowania. 5-sklejek + 2 SZLC 12,5 REACTION

11,6 VIBRATION

5 PLY

FL

157 × 150 mm

5,8 mm

100 × 24 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,8 mm

100 × 22 mm

27,5 mm

AN

157 × 150 mm

5,8 mm

100 × 24 mm

34 mm

POWIĘKSZENIE SWEET SPOTU – POLA OPTYMALNEGO ODBICIA PIŁKI Obrazek po lewej stronie pokazuje uśrednione pole optymalnego trafienia dla desek, w których zastosowano ZL-Carbon i Super ZL-Carbon w połączeniu z różnymi rodzajami sklejek drewnianych. Pole opty­ malnego trafienia to miejsce na desce, dla którego wartości mierzone utratą energii przez piłkę były lepsze niż w przy­ padku pozostałej powierzchni deski (mniejsza utrata energii w tym polu). Nie dysponujemy danymi do­ tyczącymi strefy zaznaczonej kolorem czarnym.

ZHANG JIKE SUPER ZLC

MAKSYMALNE CZUCIE – SPRAWDZONE PRZEZ MISTRZA ZHANG JIKE SUPER ZLC – deska stworzona w oparciu o całkowicie nowy ma­ teriał łączący szybkość karbonu i lekkość oraz elastyczność zylonu. Deska po­ mimo swojej szybkości umożliwia kontrolę i fantastyczne czucie wspierające grę topspinem. Całkowicie nowy poziom doświadczania tenisa stołowego! Deska jest sygnowana imieniem Mistrza Świata, Mistrza Olimpijskiego i super gwiazdy tenisa stołowego Zhang Jike. Wyjątkowy charakter tej deski podkreślają wysokiej klasy wzornictwo, jakość materiałów oraz wykończenie. Deska klasy premium wyzna­ czające nowe standardy. 5-sklejek + 2 SZLC 12,3 REACTION

11,1 VIBRATION

5 PLY

24 BUTTERFLY

FL

157 × 150 mm

5,6 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,6 mm

100 × 23 mm

28 mm

AN

157 × 150 mm

5,6 mm

100 × 24 mm

32 mm


DESKI 25


ZHANG JIKE ZLC MAKSYMALNY ATAK

ZHANG JIKE ZLC jest idealnym połączeniem lekkości i elastyczność zylonu ze stabilnością i szybkością włókna węglowego. Deska ta posiada precyzyjne czucie typowe dla desek ZLC pozwalające na zrównoważoną grę ofensywną. 5-sklejek + 2 ZLC 11,7 REACTION

10,8 VIBRATION

5 PLY

FL

157 × 150 mm

5,5 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,5 mm

100 × 23 mm

28 mm

AN

157 × 150 mm

5,5 mm

100 × 24 mm

32 mm

ZHANG JIKE ALC RÓŻNORODNY ATAK

Deska ZHANG JIKE ALC posiada miękkie czucie, większy sweet spot i szybkość, a więc pozwala na różnorodność w grze. Włókno Arylate-Carbon redukuje wibracje i nadaje desce charakterystyczną kontrolę w każdej sytuacji. Deska ZHANG JIKE ALC zachwyca też wyglądem i poziomem wykonania. 5-sklejek + 2 ALC 11,8 REACTION

10,3 VIBRATION

5 PLY

FL

157 × 150 mm

5,8 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,8 mm

100 × 23 mm

28 mm

AN

157 × 150 mm

5,8 mm

100 × 24 mm

32 mm

ZHANG JIKE T5000 BEZPOŚREDNI ATAK

Model wzbogacony o włókno węglowe TAMCA 5000 odpowiednie do eksplozyw­ nego ataku. Zaletą tej deski jest nie tylko siła, ale także łatwość manewrowania dzięki zauważalnie cieńszej główce deski. 5-sklejek + 2 T5000 12,6 REACTION

11,3 VIBRATION

5 PLY

26 BUTTERFLY

FL

157 × 150 mm

5,6 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,6 mm

100 × 23 mm

28 mm

AN

157 × 150 mm

5,6 mm

100 × 24 mm

32 mm


MIZUTANI JUN ZLC CZUCIE MISTRZA

Lekka deska z włóknem ZL-Carbon opracowana we współpracy z japońską gwiaz­ dą tenisa stołowego Junem Mizutani, wspiera wszystkie aspekty charakteryzujące jego grę. Połączenie zylonu z włóknem węglowym zapewnia stabilność i siłę, a wy­ śmienite przenoszenie wibracji wzmacnia “magiczne czucie” Juna Mizutani. 5-sklejek + 2 ZLC 11,8 REACTION

11,2 VIBRATION

5 PLY

FL

157 × 150 mm

5,7 mm

100 × 24 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,7 mm

100 × 22 mm

27,5 mm

AN

157 × 150 mm

5,7 mm

100 × 24 mm

34 mm

APOLONIA ZLC

ELEGANCJA I PRECYZJA Tę całkowicie nową deskę nazwano imieniem gwiazdy Butterfly Tiago Apolonii, który gra nią podczas turniejów międzynarodowych. Włókna ZLC są umieszczona na części środkowej deski, zgodnie ze schematem technologii Innerfiber, nadając desce bardziej miękkie i kontrolowane czucie przy zachowaniu precyzji typowej dla połączenia zylonu z włóknem węglowym. APOLONIA ZLC jest odpowiednia dla zawodników poszukujących dynamiki rotacji typowej dla włókna ZLC, ale z bardziej miękkim czuciem. 5-sklejek + 2 ZLC 10,5 REACTION

9,5 VIBRATION

5 PLY

FL

157 × 150 mm

5,7 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,7 mm

100 × 23 mm

28 mm

AN

157 × 150 mm

5,7 mm

100 × 25 mm

34 mm

FUKUHARA AI PRO ZLF WYJĄTKOWA DESKA

Ta wyrafinowana deska jest sygnowana imieniem japońskiej supergwiazdy AI Fu­ kuhary. Składa się z pięciu sklejek drewnianych połączonych z dwiema warstwami zylonu. Zgodnie z charakterystyką desek wzbogaconych o to włókno, również ona jest lekka i posiada czucie porównywalne z deskami drewnianymi. Dzięki temu daje lepszą kontrolę w grze topspinowej. 5-sklejek + 2 ZLF 10,3 REACTION

9,1 VIBRATION

5 PLY

FL

157 × 150 mm

5,8 mm

100 × 23 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,8 mm

100 × 23 mm

28 mm

AN

157 × 150 mm

5,8 mm

100 × 23 mm

34 mm

DESKI 27


FREITAS ALC

DESKA Z ALC I WYJĄTKOWYM CZUCIEM Stworzona na bazie popularnej deski MICHAEL MAZE, całkowicie nowa FREITAS ALC pozwala na wykorzystanie zalet włókna Arylate-Carbon, nadając desce charakterystyczne “czucie ALC”. W połączeniu z miękkimi warstwami zewnętrznymi FREITAS ALC sprawdzi się doskonale w grze o zróżnicowanej rotacji. Wysokiej klasy wzornictwo i wykonanie wyraża wysokie oczekiwania Mar­ cos Freitas przy opracowywaniu tej deski. 5-sklejek + 2 ALC 11,4 REACTION

10,8 VIBRATION

5 PLY

FL

157 × 150 mm

6,0 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

6,0 mm

100 × 23 mm

28 mm

AN

157 × 150 mm

6,0 mm

100 × 25 mm

34 mm

VISCARIA

KLASYCZNA DESKA Z ALC Łącząc zalety zaawansowanego technologicznie włóka będącego połączeniem Arylatu i karbonu, VISCARIA jest zaprojektowana, aby umożliwiać zróżnicowany atak z zaakcentowaną rotacją i to wszystko na mistrzowskim poziomie. Jest też bazą dla wielu późniejszych popularnych modeli z Arylate-Carbon. Dostępna jedynie z uchwytem FL. 5-sklejek + 2 ALC 11,8 REACTION

10,3

Dostępna tylko z uchwytem FL

VIBRATION

5 PLY

FL

157× 150 mm

5,8 mm

100 × 25 mm

34 mm

PRIMORAC CARBON

PRECYZYJNA I BEZPOŚREDNIA Deska PRIMORAC CARBON wspiera szczególnie bezpośredni i bezkompromisowy atak. Trzy drewniane sklejki wsparte dwiema wkładkami włókna węglowego typu 5000 tworzy szybką, bez­ pośrednią deskę z precyzyjnym czuciem. 3-sklejek + 2 T5000 12,5 REACTION

13,3 VIBRATION

3 PLY

FL

157 × 150 mm

7,0 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

7,0 mm

100 × 23 mm

28 mm

SK CARBON

LEKKA KARBONOWA DESKA Z MIĘKKIM CZUCIEM Dzięki zastosowaniu specjalnego włókna węglowego TAMCA 5000, nowa deska SK CARBON zapewnia precyzję i zwiększoną aktywną kontrolę, typową dla desek T5000. Dzięki swojej niskiej wadze i cienkiej konstrukcji główki, zapewnia niższy wskaźnik wibracji, co skutkuje zwiększoną kontrolą i ogólnie bardziej miękkim czuciem. Deska SK CARBON jest zalecana zawodnikom po­ szukującym dość szybkiej i lekkiej deski z miękkim czuciem piłki. 3-sklejek + 2 T5000 10,5 REACTION

10,5 VIBRATION

3 PLY

28 BUTTERFLY

FL

157 × 150 mm

5,2 mm

100 × 24 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,2 mm

100 × 23 mm

28 mm


DESKI 29


INNERFORCE LAYER ZLF

POŁĄCZENIE TECHNOLOGII INNERFORCE Z ZYLONEM Deska Innerforce Layer ZLF charakteryzuje się naturalnym, mięk­ kim czuciem i jednolitym odbiciem na całej powierzchni deski. Dzięki zastosowaniu zylonu oraz konstrukcji z cienką główką deski, Innerforce Layer ZLF zapewnia wspaniałe czucie piłki. Zwiększony czas kontatku piłki z rakietką wspiera pasywną kontrolę i miękkie uderzenia topspinowe. Deska Innerforce Layer ZLF jest polecana zawodnikom poszukującym połączenia naturalnego czucia piłki i stabilnego odbicia. Jest też odpowiednia dla młodych graczy uczą­ cych się podstaw tenisa stołowego. 5-sklejek + 2 ZLF 9,6 REACTION

7,9 VIBRATION

5 PLY

FL

157 × 150 mm

5,3 mm

100 × 24 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,3 mm

100 × 22 mm

28 mm

AN

157 × 150 mm

5,3 mm

100 × 24 mm

34 mm

INNERFORCE LAYER ALC.S

POŁACZENIE TECHNOLOGII INNERFORCE Z WŁÓKNEM ALC Połączenie technologii Innerforce i włókna ALC zapewniającego większe czucie Nowa deska Innerforce Layer ALC.S została opraco­ wana na bazie popularnej Innerforce Layer ALC, robiąc jednak krok do przodu w kierunku osiągnięcia zwiększonej kontroli piłki. Cieńsza warstwa wewnętrzna zapewnia mniejszą wagę, niższy wskaźnik wibra­ cji i miękkie czucie piłki, podczas gdy warstwa włókna ALC, umiesz­ czona bezpośrednio na warstwie środkowej deski, zwiększa precyzję i stabilność typową dla każdej deski ALC. Innerforce Layer ALC.S jest zalecana zawodnikom ofensywnym zorientowanym na rotację. 5-sklejek + 2 ALC 10,1 REACTION

8,4 VIBRATION

5 PLY

30 BUTTERFLY

FL

157 × 150 mm

5,5 mm

100 × 24 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,5 mm

100 × 23 mm

28 mm

AN

157 × 150 mm

5,5 mm

100 × 24 mm

34 mm


INNERFORCE LAYER ZLC

POŁACZENIE INNERFORCE Z ZL-CARBON Deska INNERFORCE LAYER ZLC oferuje całkowicie nowe wrażenia – jej warstwy włókna sztucznego są położone bliżej środka co powoduje, że czucie piłki jest bar­ dziej miękkie bez jednoczesnej utraty lekkości, elastyczności i szybkości typowej dla ZLC. 5-sklejek + 2 ZLC Innerforce Layer ZLC CS

10,5 REACTION

9,5 VIBRATION

5 PLY

FL

157 × 150 mm

5,7 mm

100 × 24 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,7 mm

100 × 23 mm

28 mm

AN

157 × 150 mm

5,7 mm

100 × 24 mm

34 mm

CS

161 × 150 mm

5,7 mm

82 × 24 mm

32 mm

INNERFORCE LAYER ALC

POŁĄCZENIE INNERFORCE Z ARYLATE-CARBON Włókna Arylate-Carbon są ułożone na warstwie środkowej, co poprawia czucie piłki i czyni je bardziej miękkim. Arylate-Carbon tłumi wibracje i pozwala na dyna­ miczne i precyzyjne uderzenia. 5-sklejek + 2 ALC 10,7 REACTION

9,4 VIBRATION

5 PLY

FL

157 × 150 mm

6,0 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

6,0 mm

100 × 23 mm

28 mm

AN

157 × 150 mm

6,0 mm

100 × 25 mm

34 mm

DESKA ALC Z INNERFIBER

ZWYKŁA DESKA ALC

WARSTWA ZEWNĘTRZNA DRUGA SKLEJKA

DREWNIANY RDZEŃ

Seria desek Innerforce Layer zapewnia całkiem nowe odczucie „przy­ trzymania” piłki przy rakietce. Warstwy sztucznego włókna zostały uło­ żone bezpośrednio na drewnianym rdzeniu deski, co pozwala zachować właściwości użytych sztucznych tworzyw przy jednoczesnym miękkim czuciu typowym dla drewna. Dodatkowo nieco większe wymiary główki deski poprawiają poczucie kontroli nad piłką w każdej sytuacji.

Arylate Carbon

DRUGA SKLEJKA WARSTWA ZEWNĘTRZNA

DESKI 31


Zaawansowane technologicznie włókna Butterfly Zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego: „Przynajmniej 85% deski, pod względem jej grubości, powinno składać się z na­ turalnego drewna.” Oznacza to, że dopuszczalne jest wzmocnienie deski pozostałymi materiałami w zakresie pozostałych 15%. Jednak stosowanie sztucznych włókien musi zostać poprzedzone szczegółową analizą, mającą na celu właściwe wy­ ważenie ich cech, aby nowopowstała deska posia­ dała optymalne parametry. Butterfly nie ustaje w poszukiwaniach nowych materiałów, które najlepiej odpowiadają stylowi gry nowych pokoleń zawodni­ ków oraz w stałym doskonaleniu sprzętu.

Nowe technologie produkcji umożliwiły stworzenie silniejszego połączenia włókna węglowego i zylonu, które zapewnia desce niewielką utratę energii na brzegach oraz powiększony i bardziej jednolity swe­ et-spot. Deski wzbogacone o włókno Super ZLC po­ siadają fantastyczne czucie piłki przy każdym rodzaju gry topspinowej.

32 BUTTERFLY

Połączenie zylonu i karbonu nadaje desce sztywność i zwiększa jej stabilność, co w rezultacie prowadzi do powiększenia się sweet-spotu i mniejszej utraty energii wokół brzegów. Deski wyposażone w ZLC są zazwyczaj szybkie i stabilne z twardszym czuciem, niż w przypadku Super ZLC i umożliwiają grę precyzyjną, jak również rotacyjne topspiny.


Zylon jest zauważalnie cienkim i twardym materiałem nadającym desce szybkość, lekkość i jednolite odbi­ cie na całej powierzchni deski. Deski z włóknem ZLF wyróżniają się lekkością, kontrolą i miękkim czuciem.

Arylate-Carbon jest włóknem szeroko stosowanym w wielu popularnych deskach Butterfly, nadającym stabilność i precyzję bez zwiększania wagi deski. Deski ALC mają miękkie czucie i są najbardziej odpo­ wiednie do różnorodnej gry topspinowej.

TAMCA 5000 jest rodzajem włókna węglowego, pro­ dukowanego w Japonii, które zwiększa stabilność i elastyczność deski czyniąc ją szybszą i bardziej dy­ namiczną. Zazwyczaj deski T5000 są szybkie, bezpo­ średnie i precyzyjne o średniotwardym lub twardym czuciu.

DESKI 33


HADRAW VR

WYSOKIEJ KLASY OFENSYWA Z DREWNEM WENGE Porównując z bardziej miękkim modelem VK, deskę HADRAW VR cechują wyższe wskaźniki re­ akcji i wibracji. Oprócz pięknego wyglądu, drewno Wenge jako warstwa zewnętrzna umożliwia uzyskanie bardziej dynamicznego czucia co poprawia jakość gry ofensywnej i precyzję. 5-sklejek 11,4 REACTION

9,3 VIBRATION

5 PLY

FL

157 × 150 mm

5,9 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,9 mm

100 × 23 mm

28 mm

AN

157 × 150 mm

5,9 mm

100 × 25 mm

34 mm

HADRAW VK

KLASYCZNA OFENSYWA Zwolennicy klasycznych desek ofensywnych docenią zalety nowej deski HADRAW VK. Pięciosklejkowa deska zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę typową dla desek drewnianych. HADRAW VK jest optymalnym wyborem do różnorodnej gry ofensywnej i posiada parametry zbliżone do deski KORBEL SPEED. 5-sklejek 10,5 REACTION

8,4 VIBRATION

5 PLY

FL

157 × 150 mm

5,7 mm

100 × 24 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

5,7 mm

100 × 23 mm

28 mm

AN

157 × 150 mm

5,7 mm

100 × 24 mm

34 mm

HADRAW SR

WYSOKIEJ KLASY DESKA Z DREWNEM WENGE W konstrukcji siedmiosklejkowej deski HADRAW SR zastosowano drewno Wenge jako warstwę zewnętrzną, co zapewnia większą twardość i szybkość w przypadku wersji SK. HADRAW SR jest odpowiednia do gry precyzyjnej z typowym dla desek drewnianych miękkim czuciem. 7-sklejek 10,8 REACTION

9,1 VIBRATION

7 PLY

FL

157 × 150 mm

6,6 mm

100 × 24 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

6,6 mm

100 × 23 mm

28 mm

AN

157 × 150 mm

6,6 mm

100 × 24 mm

34 mm

HADRAW SK

KLASYCZNA DESKA DREWNIANA HADRAW SK jest siedmiosklejkową deską wykonaną w całości z drewna. W porównaniu z popu­ larną deską KORBEL SK7, HADRAW SK posiada niższy wskaźnik reakcji i wibracji, co wskazuje na większą kontrolę i bardziej miękkie czucie piłki. 7-sklejek 10,0 REACTION

8,6 VIBRATION

7 PLY

34 BUTTERFLY

FL

157 × 150 mm

6,4 mm

100 × 24 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

6,4 mm

100 × 22 mm

28 mm

AN

157 × 150 mm

6,4 mm

100 × 24 mm

34 mm


MAZE PERFORMANCE

NOWE PODEJŚCIE DO ZASTOSOWANIA DREWNA Przy produkcji całkowicie nowej deski MAZE PERFORMANCE zastosowano twarde sklejki o wysokim wskaźniku wibracji. To czyni ją idealną do precyzyjnej gry ataku­ jącej i jest polecana zawodnikom poszukującym umiarkowanie ofensywnej deski o całkowicie drewnianej konstrukcji. 5-sklejek 10,6 REACTION

10,2

Dostępna tylko z uchwytem FL

VIBRATION

5 PLY

FL

157 × 150 mm

6,7 mm

100 × 24 mm

34 mm

KORBEL SK7

BEZPOŚREDNI ATAK Siedmiosklejkowa, wyłącznie drewniana deska KORBEL SK7 nigdy nie zawodzi kiedy potrzebna jest maksymalna szybkość, przy zachowaniu kontroli i wsparciu silnej gry topspinowej. 7-sklejek 11,1 REACTION

9,3 VIBRATION

7 PLY

FL

157 × 150 mm

6,8 mm

100 × 24 mm

34 mm

ST

157 × 150 mm

6,8 mm

100 × 23 mm

28 mm

AN

157 × 150 mm

6,8 mm

100 × 25 mm

34 mm

A. MAZUNOV

NAJSZYBSZA DESKA DREWNIANA Ta pięciosklejkowa deska stanowi silną przewagę w bezpośredniej grze precyzyj­ nej. Deska A. MAZUNOV pomimo twardego czucia w porównaniu z innymi deskami drewnianymi, posiada wyjątkową kontrolę. 5-sklejek 12,4 REACTION

10,5 VIBRATION

5 PLY

FL

158 × 152 mm

6,7 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

158 × 152 mm

6,7 mm

100 × 23 mm

28 mm

AN

158 × 152 mm

6,7 mm

100 × 25 mm

34 mm

DESKI 35


PETR KORBEL

SZYBKA NATURALNA DESKA Klasyczna pięciosklejkowa i naturalna deska PETR KORBEL jest ciągle jedną z najle­ piej sprzedających się desek Butterfly. Zapewnia średniotwarde czucie i wyśmieni­ tą informację zwrotną o piłce umożliwiając graczowi dokładne topspiny oraz moc­ ne uderzenia bezpośrednie. Dostępna także z mniejszym uchwytem (wersja XXS). 5-sklejek 10,5 REACTION

8,8 VIBRATION

5 PLY

FL

159 × 151 mm

5,9 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

159 × 151 mm

5,9 mm

100 × 25 mm

28 mm

AN

159 × 151 mm

5,9 mm

100 × 25 mm

32 mm

XXS

153 × 145 mm

5,9 mm

95 × 22 mm

30 mm

ZORAN PRIMORAC

WSZECHSTRONNA DESKA OFENSYWNA Deska ZORAN PRIMORAC to jedna z najlepiej sprzedających się desek Butterfly. Jest wyjątkowo wszechstronna, wspierająca wszystkie style gry i w zależności od doboru okładzin odpowiednia zarówno do gry ofensywnej, jak i defensywnej. Do­ stępna także z mniejszym uchwytem (wersja XXS). 5-sklejek 10,0 REACTION

8,2 VIBRATION

5 PLY

36 BUTTERFLY

FL

159 × 150 mm

5,5 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

159 × 150 mm

5,5 mm

100 × 25 mm

28 mm

AN

159 × 150 mm

5,5 mm

100 × 25 mm

32 mm

XXS

153 × 144 mm

5,5 mm

95 × 22 mm

30 mm


DESKI 37


BOLL FORTE WYWAŻENIE

Deska BOLL FORTE pozwala na osiągnięcie maksimum precyzji i stabilności. Względnie miękka warstwa środkowa jest połączona z twardymi warstwami zewnętrznymi, co zapewnia kontrolę blade w grze dynamicznej. Trener Richard Prause: “Polecam BOLL FORTE zawodnikom wcześnie rozpoczynającym ofensywę w trakcie gry, zdobywającym punkty podczas silnych topspinów przy stole i szukających wsparcia dla swojej dynamicznej i ofensywnej gry. System Solid Balance Core zapewnia wspaniałą informację zwrotną i wyśmienite czucie.” 5-sklejek 11,0 REACTION

9,0 VIBRATION

5 PLY

FL

158 × 150 mm

6,0 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

158 × 150 mm

6,0 mm

100 × 25 mm

28 mm

AN

158 × 150 mm

6,0 mm

100 × 25 mm

34 mm

BOLL OFFENSIVE KROK NA PRZÓD

Dzięki zastosowaniu specjalnej techniki klejenia, ta średniotwarda deska pozwala na kontrolowane i precyzyjne odbicia częste w grze atakującej. Richard Prause: “Idealnie wyważona deska BOLL OFFENSIVE została stworzona dla ambitnych zawodników, którzy szukają wsparcia do agresywnej gry opartej na topspinie bez jednoczesnej utraty kontroli podczas serwów czy returnów.” 5-sklejek 10,9 REACTION

8,7 VIBRATION

5 PLY

38 BUTTERFLY

FL

158 × 150 mm

6,0 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

158 × 150 mm

6,0 mm

100 × 25 mm

28 mm

AN

158 × 150 mm

6,0 mm

100 × 25 mm

34 mm


BOLL ALLROUND

WSZECHSTRONNY SUKCES Deska BOLL ALLROUND zapewnia kontrolę i jest idealnym sprzę­ tem do gry wszechstronnej i topspinowej. Dostępna także z mniej­ szym uchwytem (wersja XXS). Richard Prause: “BOLL ALLROUND to deska dla zawodników szukających dłuższego kontaktu rakietki z piłką. Miękkie czucie stwarza poczucie przytrzymania piłki przy okładzinie.” 5-sklejek 9,6 REACTION

8,3 VIBRATION

5 PLY

FL

158 × 150 mm

5,8 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

158 × 150 mm

5,8 mm

100 × 25 mm

28 mm

AN

158 × 150 mm

5,8 mm

100 × 25 mm

34 mm

XXS

153 × 144 mm

5,8 mm

95 × 22 mm

30 mm

BOLL CONTROL POD KONTROLĄ

Deska BOLL CONTROL zapewnia stabilność i bezpieczeństwo w grze pasywnej i zapewnia kontrolę w uderzeniach atakujących. Richard Prause: “Polecam BOLL CONTROL zawodnikom szukającym bezpieczeństwa w grze, która zazwyczaj jest mniej agresywna. Dzięki swojej charakterystyce jest to odpowiednia deska dla początkujących.” 5-sklejek 8,6 REACTION

8,8 VIBRATION

5 PLY

FL

158 × 150 mm

5,9 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

158 × 150 mm

5,9 mm

100 × 25 mm

28 mm

AN

158 × 150 mm

5,9 mm

100 × 25 mm

34 mm

DESKI 39


ANDRZEJ GRUBBA

KLASYCZNA DESKA ALLROUNDOWA Następny klasyczny bestseller Butterfly: ANDRZEJ GRUBBA – łatwość manew­ rowania i idealna informacja zwrotna po odbiciu przyda się każdemu zawodnikowi wszechstronnemu w każdej sytuacji. 5-sklejek 9,7 REACTION

7,9 VIBRATION

5 PLY

FL

159 × 151 mm

5,7 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

159 × 151 mm

5,7 mm

100 × 25 mm

28 mm

AN

159 × 151 mm

5,7 mm

100 × 25 mm

34 mm

MAZE MAGIC

NIEGASNĄCA GWIAZDA Nowa deska MAZE MAGIC jest odpowiednia do wszystkich strategii gry agre­ sywnej. Dzięki pięciosklejkowej konstrukcji zachowuje charakterystyczne czucie i kontrolę niezbędną przy grze rotacyjnej, jednocześnie zapewniając szybkość przy nawet najbardziej ofensywnych uderzeniach topspinowych. 5-sklejek 9,5 REACTION

8,5 VIBRATION

5 PLY

40 BUTTERFLY

FL

159 × 151 mm

5,9 mm

100 × 24 mm

34 mm

ST

159 × 151 mm

5,9 mm

100 × 24 mm

28 mm

AN

159 × 151 mm

5,9 mm

100 × 24 mm

34 mm


GIONIS CARBON OFFENSIVE CAŁA NA PRZÓD

Deska GIONIS CARBON OFFENSIVE zaskakuje optymalnym wsparciem w grze bezpośredniej i ofensywnej. Została stworzona dla zawodników stosujących róż­ norodną rotację atakującą. Jej powiększony sweet-spot i sztywność wspomaga precyzję podczas wielu meczowych sytuacji. 5-sklejek + 2 warstwy siatki karbonowej 11,0 REACTION

8,8 VIBRATION

5 PLY

FL

159 × 152 mm

6,2 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

159 × 152 mm

6,2 mm

100 × 25 mm

29 mm

AN

159 × 152 mm

6,2 mm

100 × 25 mm

34 mm

GIONIS CARBON ALLROUND OSTROŻNA OFENSYWA

Butterfly z dumą prezentuje GIONIS CARBON ALLROUND, deskę która sprawdzi się w każdym rodzaju gry wszechstronnej. Jej powiększony sweet-spot zapewnia idealne czucie, a siatka włókien karbonowych nadaje dodatkowej precyzji blokom i uderzeniem atakującym. 5-sklejek + 2 warstwy siatki karbonowej 10,2 REACTION

8,0 VIBRATION

5 PLY

FL

159 × 152 mm

5,7 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

159 × 152 mm

5,7 mm

100 × 25 mm

29 mm

AN

159 × 152 mm

5,7 mm

100 × 25 mm

34 mm

BALSA CARBO X5

ŁĄCZĄC PRZECIWIEŃSTWA Rdzeń wykonany z drewna balsa zapewnia szybkość i wspaniałe czucie tej słynnej trzysklejkowej desce podczas, gdy dwie warstwy karbonu nadają jej stabilności precyzji, która najlepiej spisuje się podczas kontrolowanych bloków i szybkich topspinów. 3-sklejek + 2 Carbon 8,7 REACTION

9,0 VIBRATION

3 PLY

FL

159 × 150 mm

6,7 mm

100 × 25 mm

34 mm

ST

159 × 150 mm

6,7 mm

100 × 25 mm

28 mm

AN

159 × 150 mm

6,7 mm

100 × 25 mm

34 mm

DESKI 41


INNERSHIELD LAYER ZLF

DESKA DEFENSYWNA Z TECHNOLOGIĄ INNERFORCE Deski z technologią Innerfiber charakteryzują się umieszczeniem sztucznych włó­ kien na warstwie środkowej deski, co skutkuje bardziej miękkim czuciem i kon­ trolowaną grą. INNERSHIELD LAYER ZLF cechuje wysoka elastyczność i większy sweet-spot dzięki zastosowaniu zylonu, który nadal zapewnia wystarczająco dużo szybkości, aby zaspokoić wymagania nowoczesnych obrońców. 5-sklejek + 2 ZLF 5,5 REACTION

4,9 VIBRATION

5 PLY

ST

166 × 155 mm

5,1 mm

100 × 23 mm

30 mm

FL

166 × 155 mm

5,1 mm

100 × 24 mm

34 mm

JOO SAEHYUK TALENT OBROŃCY

Deska opracowana we współpracy z koreańskim obrońcą Joo Sae Hyukiem, po­ siada relatywnie twarde odbicie, co w połączeniu z większymi wymiarami główki deski nadaje desce większą kontrolę i stabilność. Te cechy pozwalają tez na płynne przechodzenie z gry defensywnej do ofensywnej. 5-sklejek 10,4 REACTION

8,5 VIBRATION

5 PLY

ST

165 × 156 mm

6,0 mm

100 × 23 mm

28 mm

FL

165 × 156 mm

6,0 mm

100 × 24 mm

34 mm

PARAMETRY DESEK BUTTERFLY Struktura drewnianych sklejek 3 PLY

5 PLY

7 PLY

42 BUTTERFLY

Wymiary

Rodzaje uchwytu

3 sklejek wood

Szerokość i długość główki deski

Uchwyt wklęsły (FL)

5 sklejek wood

Grubość deski

Uchwyt anatomiczny (AN)

7 sklejek wood

Wymiary uchwytu

Uchwyt prosty (ST)

Szerokość końca uchwytu

Japoński penholder


Wykres desek Butterfly 15

14

ZHANG JIKE T5000

13

PRIMORAC CARBON

ZHANG JIKE SUPER ZLC

TIMO BOLL ALC ZHANG JIKE ALC VISCARIA

12

A.MAZUNOV

TIMO BOLL ZLC ZHANG JIKE ZLC

HADRAW VR

Wskaźnik reakcji

MIZUTANI JUN ZLC

BOLL FORTE GIONIS CARBON OFFENSIVE BOLL OFFENSIVE HADRAW SR PETR KORBEL HADRAW VK JOO SAEHYUK GIONIS CARBON ALLROUND

11

10

FREITAS ALC KORBEL SK7 INNERFORCE LAYER ALC MAZE PERFORMANCE SK CARBON APOLONIA ZLC INNERFORCE LAYER ZLC TIMO BOLL ZLF FUKUHARA AI PRO ZLF INNERFORCE LAYER ALC.S

ZORAN PRIMORAC ANDRZEJ GRUBBA INNERFORCE LAYER ZLF HADRAW SK

9

MIZUTANI JUN SUPER ZLC

BALSA CARBO X5

BOLL ALLROUND MAZE MAGIC

BOLL CONTROL

8

7

6 INNERSHIELD LAYER ZLF 5

0

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Wskaźnik wibracji

10,0 REACTION

Super ZLC

ZLF

T5000

Innerforce

ZLC

ALC

Hadraw Series

Inne

WSKAŹNIK REAKCJI

10,0

Wskaźnik reakcji to skwantyfikowana wartość ilustrująca ba­ zową szybkość deski i oznacza wysokość na jaką odbije się piłka swobodnie opuszczona na deskę pod kątem prostym. Niska wartość wskaźnika oznacza małą szybkość uzyskiwaną przez piłkę po kontakcie z deską.

VIBRATION

WSKAŹNIK WIBRACJI Wskaźnik wibracji to skwantyfikowana wartość ilustrująca przenoszenie drgań przez deskę w momencie kontaktu z piłką. Im wyższy wskaźnik tym mniej wibracji odczuwa ręka zawodnika i tym twardsza jest deska. Do gry topspinowej polecamy deski o niższym wskaźniku wibracji czyli bardziej miękkie i lepiej przenoszące wibracje.

DESKI 43


OVERGRIP

REMOVER

CHACK SHEET

Dla idealnego chwytu. Pakowane po 3 sztuki. czarne lub szare

Dla idealnego oczyszczenia deski lub okładziny z pozostałości kleju.

Arkusz klejący do długotrwałego klejenia. 0,05 mm

TAŚMA BRZEGOWA BUTTERFLY CZARNA/MAGENTA: 6 mm × 10 m 6 mm × 50 m 9 mm × 1 m 9 mm × 10 m 9 mm × 50 m

URZĄDZENIE DO MIERZENIE GRUBOŚCI OKŁADZINY W czasie obowiązywania zakazu kleje­ nia, dokładne określenie grubości okła­ dziny stało się bardzo istotną kwestią, zarówno dla zawodników, trenerów i sędziów. Za pomocą tego urządzenia można dokonać precyzyjnego pomia­ ru. Instrukcja i opakowanie w zestawie.

12 mm × 1 m 12 mm × 10 m 12 mm × 50 m BUTTERFLY niebieska / srebrna – TENERGY pomarańczowa/czarna: 12 mm × 10 m

RUBBER FILM III

12 mm × 50 m

Zabezpiecza rakietkę przed zanieczysz­ czeniem. Przedłuża trwałość okładziny

STICKY PROTECTIVE FILM Folia ochronna, klejąca z jednej strony. Idealne zabezpieczenie przed brudem.

44 BUTTERFLY


4.

2.

5. 3.

1.

1. COTTON SPONGE

FREE CHACK PRO

Delikatnie wspomaga działanie środków czyszczących.

Nowy klej FREE CHACK PRO jest bardziej lepki w porównaniu z poprzednią wersją FREE CHACK. Może wydłużyć czas kontaktu piłki z rakietką, co pozwala na nadanie większej rotacji.

2. RUBBER CARE

Butelka kleju, klips i gąbki do aplikacji.

Gąbka do czyszczenia. Miękka, żółta część służy do usuwania tłu­ stych zabrudzeń, a niebieska do intensywnego czyszczenia.

Uwaga: Wstrząśnij przed użyciem. 37 ml 90 ml Pojemnik zbiorczy 500 ml

3. TABLE CLEANER Ekologiczny spray do czyszczenia stołów Efektywne usuwanie ku­ rzu, brudu i zatłuszczeń z powierzchni stołu.

FREE CHACK

500 ml

Butelka kleju, klips, gąbki do aplikowania kleju.

4. SPIN REFRESH

37 ml

Pianka do czyszczenia produkowana w Japonii. Dokładne czysz­ czenie przy dużej wydajności produktu.

90 ml Pojemnik zbiorczy 500 ml

150 ml

5. POWERTAPE SP Taśma do zwiększania wagi rakietki, naklejana na główkę deski.

CURE WATER

3×1g

Przyjazna dla środowiska, produkowana w Japonii substancja. Efektywnie czyści okładziny utrzymując je w dobrej kondycji bez użycia substancji organicz­ nych. 150 ml

KONSERWACJA 45


Balls

MASTER QUALITY G40+ WYSOKIEJ JAKOŚĆ PIŁKA TRENINGOWA – MADE IN GERMANY Nowa piłka MASTER QUALITY G40+ wypełnia lukę pomiędzy piłkami turniejowymi, a popularnymi piłkami treningowymi. Celem ich powstania było wyprodukowanie piłki umożliwiającej przygotowywanie się do rozgrywek wysokiego szczebla, bez utraty trwałości i jakości. Piłki MASTER QUALITY G40+ mogą być stosowane do ważnych treningów oraz rozgrywek niewymagających piłek atestowanych przez ITTF. 72 piłki w opakowaniu

TORBA NA PIŁKI Materiał: Poliester 210 D sprzedawana bez piłek

46 BUTTERFLY


THREE-STAR BALL G40+

SIATKA DO ZBIERANIA PIŁEK AMIGO

DRUGA GENERACJA – PO KOLEJNYM ULEPSZENIU

Z wysuwaną rączką. Długość rączki: od 61 do 106 cm. Wymiary siatki: 16 × 28 cm

W odpowiedzi na oczekiwania profesjonalnych i amatorskich graczy powstała kolejna generacja turniejowych piłek G40+, charakteryzująca się poprawą wielu istotnych aspektów. Grubość ścianek i krągłość piłki zostały zoptymalizowane, tak jak twardość na całej powierzchni piłeczki, co skutkuje bardziej przewidywalnym i jednolitym odbiciem. Zapewnia to graczowi bezpieczeństwo gry i eliminuje przy­ padkowość. Jednocześnie piłki te charakteryzuje bardziej subtelny dźwięk i niższe odbicie. Zalety te uzupełnia wysoka trwałość, co czyni piłeczki turniejowe G40+ pierwszym wyborem dla zawodników z ambicjami.

Opakowanie 3 piłek Opakowanie 12 piłek 72 piłki (6 x 12 piłek)

ROLLER BOX Może być stosowany jako pokrowiec na 6 piłek lub wałek do przyklejania okładzin.

PIŁECZKI 47


2plus1

48 BUTTERFLY


Butterfly stara się wspierać Ciebie i Twój klub oferując przedłużony termin dostępności wybranych kolekcji, wyróżniających się uniwersalnością i atrakcyjnym wzornictwem. 2plus1 gwarantuje dostępność również w trzecim sezonie od wprowadzenia na rynek dla zamówień złożonych u autoryzowanych partnerów do kwietnia trzeciego roku. Butterfly gwarantuje dostawę przed rozpoczęciem nowego sezonu!

2 plus1 2018

UBIORY 49


Nowość

YAO

Dres Yao Wygodny i funkcjonalny dres o nieformalnym cha­ rakterze. Materiał Compact Fleece łączy zaawanso­ waną technologię nowoczesnego włókna syntetycz­ nego z miękkością bawełny. Nowoczesne wzornictwo podkreślają kolory, detale i wąskie nogawki. Pomimo miękkości odznacza się trwałością, utrzymując ciepło i odprowadzając wilgoć podczas treningu. Materiał: Compact Fleece & Poly Terry (66 % bawełna, 34 % Poliester) Kolory bluzy: czarny, niebieski, czerwony Kolory spodni: szary, granatowy, ciemnoszary Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

50 BUTTERFLY

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY


2 plus1 2018

Spodenki Apego (strona69)

Koszulka Yao Wykonana z mieszanki wysokiej jakości Lycry i no­ watorskiego włókna „Cotton Stretch”, koszulka Yao zapewnia ten sam wysoki komfort noszenia jak po­ została część kolekcji Yao. Połączenie naturalnej bawełny i elastanu sprawia, że koszulka zachowuje stabilność kroju, trwałość i elastyczne dopasowanie do ciała. Nieformalny wygląd nadaje jej niejednolity, melanżowy kolor. Materiał: Lycra (100 % Poliester) Cotton Stretch (95 % bawełna, 5 % Elastic) Kolory: czerwony, czarny, granatowy XS – 4XL / 128, 140, 152

Dres i koszulka Yao (niebiesko-granatowa)

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

UBIORY 51


Nowość

YAO LADY Dres Yao Lady Dres Yao Lady oferuje te same zalety co jej uniwersalny pierwowzór, posiada jednak bardziej dopasowany do kobiecej sylwetki krój. Wy­ godny i funkcjonalny dres o nieformalnym charakterze. Materiał Compact Fleece łączy zaawansowaną technologię nowoczesnego włókna syntetycznego z miękkością bawełny. Nowoczesne wzornic­ two podkreślają kolory, detale i wąskie nogawki. Pomimo miękkości odznacza się trwałością, utrzymując ciepło i odprowadzając wilgoć podczas treningu. Materiał: Lycra (100 % Poliester) & Cotton Stretch (95 % bawełna, 5 % Elastic) Kolor bluzy: czarny Kolor spodni: szary Bluza / Spodnie: XS – XL

BREATHABLE

52 BUTTERFLY

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY


2 plus1 2018

Koszulka Yao Lady Damska wersja koszulki Yao o kobiecym kroju, z wcięciem w talii, krótszymi rę­ kawkami oraz okrągłym dekoltem. Wykonana z mieszanki wysokiej jakości Lycry i nowatorskiego włókna „Cotton Stretch”, koszulka Yao zapewnia ten sam wysoki komfort noszenia jak pozostała część kolekcji Yao. Połączenie naturalnej bawełny i elastanu sprawia, że koszulka zachowuje stabilność kroju, trwałość i elastyczne dopasowanie do ciała. Nieformalny wygląd nadaje jej niejednolity, melanżowy ko­ lor. Materiał: Lycra (100 % Poliester) & Cotton Stretch (95 % bawełna, 5 % Elastic) Kolory: czerwony, czarny, niebieski XS – XL

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

UBIORY 53


Nowość

KITAO

54 BUTTERFLY


2 plus1 2018

Dres Kitao Dzięki swojemu klasycznemu i ponadczasowemu wzornictwu oraz uniwersalnej kolorystyce odpowiadającej wielu barwom klubowym, dres Kitao idealnie odpowiada oczekiwaniom klubów dotyczącym kolekcji ubiorów. Jest to wzmocnione wysokiej jakości wykonaniem, innowacyjnym materiałem Bricklight oraz stylowymi i funkcjonal­ nymi detalami takimi jak boczne wstawki z oddychającego mate­ riału Stretch Mesh. Materiał: Bricklight & Honeycomb Dry Fit (100 % Poliester) Kolory bluzy: czarny, niebieski, ciemnoszary Kolory spodni: czarny, niebieski, ciemnoszary Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

SKIN-FRIENDLY

UBIORY 55


Nowość

KITAO

2 plus1 2018

Koszulka Kitao Tak jak cała kolekcja Kitao, koszulki z tej linii zapewniają szeroką gamę kolorów możliwych do dopasowania do barw klubowych. Koszulka jest uszyta z funkcjonalnego materiału PK Line, ma prze­ dłużoną linię guzików i boczne wstawki z oddychającego materia­ łu Stretch Mesh. Dodaje to całości bardziej sportowego wyglądu i zwiększa komfort noszenia. Materiał: PK Line & Honeycomb (100 % Poliester) Kolory: ciemnoszary, czarny, niebieski XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

WICKING & QUICKDRY

Spodenki Mino Spodenki Mino wykonane z innowacyjnego włókna oferują funkcjo­ nalność, wygodę i lekkość. Neutralne wzornictwo sprawia, że łatwo dopasować je do wielu koszulek produkowanych przez Butterfly. Kolorystyka ułatwia ich zestawianie zwłaszcza z koszulkami serii Kitao. Materiał: Bricklight (100 % Poliester) Kolory: ciemnoszary, czarny, granatowy XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

56 BUTTERFLY

SKIN-FRIENDLY


UBIORY 57


Nowość

Santo Dres Santo Dres Santo w stylu college pomimo nawiązań do kla­ syki ma też wybitnie dynamiczny charakter. Podkre­ ślają to klasyczne, nasycone kolory, wąskie nogawki spodni oraz sportowe ściągacze. Ultralekki materiał Performance Micro zapewnia swobodny przepływ powietrza i funkcjonalność podczas aktywności i od­ poczynku. Materiał: Performance Micro (100 % Poliester) Kolory bluzy: czerwony, granatowy Kolor spodni: granatowy Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

SKIN-FRIENDLY

58 BUTTERFLY


2 plus1 2018

Koszulka Santo Koszulka w klasycznych kolorach i klasycznym kroju idealnie harmonizuje z resztą kolekcji Santo. Styl „college” z zaokrąglo­ nym kołnierzykiem zapewnia wysoką funkcjonalność, jest odpowiednim strojem na wiele okazji. Komfort noszenia wynika z zastosowania oddychającego materiału Honeycomb. Stanowi idealne połączenie z szortami Apego lub Mino. Materiał: Honey Comb (100 % Poliester) Kolory: czerwony, granatowy XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

WICKING & QUICKDRY

UBIORY 59


Nowość

MITO Dres Mito Dres Mito to najwyższy poziom komfortu. Lekki, ultrakomfortowy materiał Stretch Terry łączy funk­ cjonalność z elastycznością, co czyni go idealnym ubiorem podczas aktywności fizycznej i odpoczynku. Nowoczesny krój, wąskie nogawki, kaptur oraz sub­ telne kolory. Materiał: Stretch Terry (100 % Poliester) Kolory bluzy: szary, granatowy Kolory spodni: ciemoszary, granatowy Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

60 BUTTERFLY

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY


T-Shirt Mito Lady

Spódniczka Chiara

Kobieca wersja T-shirtu Mito o taliowanym kroju i krótszych rękawkach. Niesy­ metryczny dekolt podkreśla dynamiczne wzornictwo T-shirtu Mito, wykonanego z ultra-komfortowego materiału typu Lycra. Mito to lekkość, elastyczność nie­ krępująca ruchów podczas aktywności fizycznej oraz ponadczasowy wygląd w harmonizujących ze sobą kolorach.

Wygodna spódniczka sportowa o kopertowym kroju. Elegancka, elastyczna tka­ nina, łatwa w czyszczeniu. Z wewnętrznymi spodenkami doszytymi do spódniczki. Materiał: Cool Dry Lycra (92 % Poliester/ 8 % Spandex) Kolory: czarny, granatowy, bordowy Nowość: ciemoszary XXS – XXL

Materiał: Lycra (100 % Poliester) Kolory: różowy, niebieski XS – XL

BREATHABLE

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

WICKING & QUICKDRY

SKIN-FRIENDLY

T-Shirt Mito Asymetryczny dekolt podkreśla dynamiczny charakter koszulki MITO. Uszyta z ultrakomfortowej Lycry, łączy w sobie lekkość i elastyczność, a kolory nadają jej ponadczasowy charakter. Materiał: Lycra (100 % Poliester) Kolory: niebieski, szary XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

UBIORY 61


Nowość

TOKA

T-Shirt Toka T-shirt Toka jest idealnym ubiorem podczas aktywności fizycznej i czasu wolnego. Miękka i przewiewna tkanina „Soft Melange” zapew­ nia zarówno funkcjonalność, jak i komfort. Materiał: Mesh Melange (100 % Polyester) Kolory: żółty, pomarańczowy XS – 4XL

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

WICKING & QUICKDRY

Spodenki Toka Podobnie jak T-Shirt Toka, spodenki z tej samej linii, zapewniają wy­ jątkowy komfort noszenia. Miękki materiał Mesh Melange zapewnia funkcjonalność i wyjątkowa wygodę. Materiał: Mesh Melange (100 % Poliester) Kolor: szary XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

Stripe

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

WICKING & QUICKDRY

T-Shirt Stripe T-Shirt Stripe to udane połączenie paska z logo, wyrazistych ko­ lorów i funkcjonalnego materiału. Całość jest monochromatyczna, jedynie logo odznacza się innym rodzajem materiału. Idealny ubiór treningowy. Materiał: Micro Dry Fit (100 % Poliester) Kolory: czarny, niebieski, czerwony XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

WICKING & QUICKDRY

SPODENKI APEGO Lekkie, wygodne i eleganckie spodenki sportowe. Ich uniwersal­ ność pozwala na łączenie z wieloma modelami koszulek. Dwie kie­ szenie zapinane na zamek oraz regulacja szerokości w pasie. Materiał: Dimple Dry Fit (100 % Poliester) Kolor: czarny, ciemnoszary, grantowy XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

62 BUTTERFLY

SKIN-FRIENDLY

WICKING & QUICKDRY


UBIORY 63


Yasu DRES YASU Nowy dres Yasu dodaje szyku i lekkości każdej stylizacji. Cechuje go wysoki komfort noszenia, łatwe dopasowywanie się do sylwet­ ki i wykonanie z lekkiego materiału. Bluza posiada tkane mankie­ ty, a spodnie i bluza - zamykane na zamki błyskawiczne kieszenie. Spodnie i bluza sprzedawane oddzielnie. Materiał: 3065 WR (100 % Poliester) Bluza / spodnie: szare Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

SPODENKI YASU Spodenki YASU uzupełniają kolekcję YASU, łącząc się idealnie z ko­ szulką i dresem. Zapewniają komfort noszenia, a boczna wstawka z Lycry dodaje elastyczności. Materiał: Diamond Cool Dry (100 % Poliester) Kolor: szary XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

64 BUTTERFLY

SKIN-FRIENDLY


2 plus1 2017

KOSZULKA YASU Koszulka YASU łączy się idealnie z dresem i spodenkami Yasu, do­ dając temu kompletowi koloru. Nowoczesne wzornictwo podkreśla sportowe przeznaczenie koszulki, a specjalny „oddychający” mate­ riał Micro Dry Fit dodaje komfortu i funkcjonalności: Yasu jest łatwa w czyszczeniu, odprowadza wilgoć, szybkoschnąca. Materiał: Micro Dry Fit (100 % Poliester) Kolory: pomarańczowy, niebieski, szary, zielony XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

KOSZULKA YASU COTTON Koszulka YASU jest również dostępna w wersji bawełnianej, wzbo­ gaconej o poliestrowe dodatki uszlachetniające zwiększające kom­ fort noszenia. Produkowana w dwóch kolorach. Materiał: Cotton Mix (80 % bawełna, 20 % Poliester) Kolory: niebieski, pomarańczowy XS – 4XL / 128, 140, 152

SKIN-FRIENDLY

UBIORY 65


Yasu Lady 2 plus1 2017

66 BUTTERFLY


SHIRT YASU LADY YASU LADY dodaje kobiecego wdzięku kolekcji YASU. Koszulka YASU LADY ma dopasowany w talii krój, krótsze rękawki i elastyczny materiał dopasowujący się do figury i zapewniający funkcjonalność. Podobnie jak wersja uniwersalna, koszulka YASU LADY jest wyko­ nana z „oddychającego”, szybkoschnącego i absorbującego wilgoć materiału. Materiał: Micro Dry Fit (100 % Poliester) Kolory: zielony, pomarańczowy, niebieski XS – XL

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

WICKING & QUICKDRY

SPODENKI YASU LADY Lekkie, komfortowe spodenki o damskim kroju. Spodenki YASU LADY mają wszytą wewnątrz elastyczną bieliznę z Lycry. Materiał: Diamond Cool Dry (100 % Poliester) Wewnętrzne spodenki: Cool Dry Lycra (100 % Poliester) Kolor: szary XXS – XXL

BREATHABLE

SKIN-FRIENDLY

DRES YASU LADY Dres YASU LADY jest produkowany w dopasowanym i kobiecym kroju, lecz funkcjonalne detale typu długie zamki błyskawiczne wszyte w nogawki oraz bardzo lekki materiał pozostają identyczne jak w przypadku wersji uniwersalnej. Materiał: 3065 WR (100 % Poliester) Bluza / spodnie kolor: szary Bluza / Spodnie: XS – XL

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

UBIORY 67


SHIRO

DRES SHIRO Sportowy i dynamiczny wizerunek dresu SHIRO jest podkreślony licznymi detalami, takimi jak długi zamek błyskawiczny, stylowe rękawy, ściągacze w pasie i na nadgarstkach, boczne kiesze­ nie i wyraziste kolory. Komfortowy materiał Performance Micro ułatwia sportową aktywność. Bluza i spodnie sprzedawane oddzielnie. Materiał: Performance Micro (100 % Poliester) Bluza kolory: niebieski, czarny, czerwony Spodnie kolor: czarny Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

68 BUTTERFLY

SKIN-FRIENDLY


2 plus1 2017

SPODENKI APEGO

KOSZULKA SHIRO

Lekkie, wygodne i eleganckie spodenki sportowe. Ich uniwersal­ ność pozwala na łączenie z wieloma modelami koszulek. Dwie kie­ szenie zapinane na zamek oraz regulacja szerokości w pasie. Materiał: Dimple Dry Fit (100 % Poliester) Kolor: czarny, ciemnoszary, grantowy

Koszulkę SHIRO wyróżnia sportowe i kolorowe wzornictwo. Od­ dychający materiał PK Line odprowadza wilgoć, zapewnia wysoką funkcjonalność, elastyczność i komfort. Koszulka SHIRO uzupełnia kolekcję SHIRO, łącząc się doskonale ze spodenkami APEGO i dre­ sem SHIRO.

XS – 4XL / 128, 140, 152

Materiał: PK Line (100 % Poliester) Kolory: czarny, czerwony, niebieski, petrol XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

SKIN-FRIENDLY

WICKING & QUICKDRY

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

WICKING & QUICKDRY

UBIORY 69


Naomi KOSZULKA NAOMI Koszulka NAOMI jest lekka i komfortowa w noszeniu. Uszyta z elastycznego ma­ teriału Cool Dry Lycra doskonale dopasowuje się do ciała. Posiada typowe dla damskich koszulek cechy: wcięcie w talii i krótsze rękawki. Tworzy idealny komplet z dresem NAOMI i spódniczką CHIARA. Materiał: Cool Dry Lycra (100 % Poliester) Kolory: granatowy, koralowy XS – XL

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

WICKING & QUICKDRY

SPÓDNICZKA CHIARA Modna, funkcjonalna spódniczka zapewnia duży komfort użytkowania. Dopasowa­ ny krój i elastyczny materiał. Z wewnętrznymi, wszytymi spodenkami. Materiał: Cool Dry Lycra (92 % Poliester/ 8 % Spandex) Kolory: czarny, granatowy Nowość: ciemnoszary (strona 61) XXS – XXL

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

WICKING & QUICKDRY

DRES NAOMI Nowy dres NAOMI cechuje kobiecy, wcięty w talii krój i stylowe kolory. Miękki materiał KPK czyni dres NAOMI komfortowym w noszeniu, a elastyczność nie utrudnia ruchu. Bluza NAOMI posiada kaptur, kieszenie zapinane na zamek, tkane mankiety i ściągacz w pasie. Materiał: KPK 400 (100 % Poliester) Bluza / spodnie kolor: granatowy Bluza: XS – XL Spodnie: XS – XL

COMFORTABLE STRETCH

70 BUTTERFLY

SKIN-FRIENDLY

WINDPROOF


UBIORY 71


Takeo DRES TAKEO Wysoki komfort i klasyczna elegancja to główne zalety dresu TA­ KEO, dodatkowo wyposażonego w długie zamki błyskawiczne w nogawkach i tkane ściągacze na nadgarstkach i w pasie. Luźny krój podkreśla funkcjonalność tego ubioru w hali sportowej i poza nią. Bluza i spodnie sprzedawane oddzielnie. Materiał: Dimple Dry Fit Elasticated (100 % Poliester) Bluza/ spodnie kolor: granatowy Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

72 BUTTERFLY

SKIN-FRIENDLY

WICKING & QUICKDRY


KOSZULKA TAKEO Koszulka TAKEO wyróżnia się klasycznym wzornictwem, wyrazistymi kolorami i idealnym dopa­ sowaniem do dresu Takeo. Materiał Honeycomb Dry Fit jest komfortowy w noszeniu, oddychają­ cy i wspaniale się spisuje podczas sportowych i pozasportowych wyzwań. Materiał: Honeycomb Dry Fit (100 % Poliester) Kolory: koralowy, limonkowy, granatowy XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

WICKING & QUICKDRY

UBIORY 73


Bamboo

Koszulka Bamboo Koszulka Bamboo o klasycznym i minimalistycznym wzornictwie, wykonana z innowacyjnego materiału Nano Bamboo Charcoal, zapewnia nadzwyczajny komfort noszenia dzięki elastyczności oraz luźnemu krojowi. Włókno zawierające 81 % Nano Bamboo Charcoal dobrze odprowadza wilgoć oraz zapobiega hipotermii podczas aktywności sportowej. Podczas niskich temperatur gęsto tkane włókna działają izolująco utrzymując właściwą temperaturę ciała. KOSZULKA BAMBOO jest też niemnąca, antystatyczna i zapobiega powstawaniu przykrych zapachów. Materiał: 81 % Nano Bamboo Charcoal Poliester, 6 % Nylon, 13 % Spandex Kolory: czarny, niebieski, biały, zielony XS – 4XL SPF 30 +

BREATHABLE

74 BUTTERFLY

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

WICKING & QUICKDRY

ANTI-ODOR

UV PROTECTION


XERO

Kolekcja Xero - oferta dedykowana klubom szukającym wysokiej jakości w roz­ sądnej cenie. Dłuższa dostępność niż w przypadku innych modeli, szeroka gama kolorów koszulek, pozwala na dopasowanie do barw klubowych. Uniwersalny krój koszulek umożliwia ich dowolne spersonalizowanie oraz dostosowanie do wyma­ gań drużyny i sponsora.

KOSZULKA XERO Prosta i elegancka koszulka, atrakcyjna cenowo, idealna dla klubów i drużyn. Sta­ nowi komplet z dresem XERO. Oddychający, wspaniale odprowadzający wilgoć materiał, łatwy w pielęgnacji i szybkoschnący. Materiał: Micro Dry Fit (100 % Poliester) Kolory: zielony, czerwony, niebieski, żółty, ciemnoszary XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

WICKING & QUICKDRY

DRES XERO DRES XERO uszyty z lekkiego materiału, o atrakcyjnym i neutralnym wyglądzie, stanowi wspaniałe uzupełnienie kolekcji. Bluza i spodnie sprzedawane oddzielnie. Materiał: Dobby Dry Fit (100 % Poliester) Kolor bluzy: ciemnoszary Kolor spodni: czarny Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

BREATHABLE

SKIN-FRIENDLY

UBIORY 75


KURTKA NAOKI Nowa kurtka NAOKI to strzał w dziesiątkę. Wygodny materiał KPK 400, głównie w czarnym kolorze jest zaakcentowany szarymi rękawami i wstawkami wykończonymi szwami w kontrastowym limonkowym kolo­ rze. Czyni to kurtkę NAOKI zarówno modną, jak i funkcjonalną, również podczas chłodów. Materiał: KPK 400 (100 % Poliester) Kolor: czarny XS – 4XL

COMFORTABLE STRETCH

SKIN-FRIENDLY

WINDPROOF

Czapka 1950 Nowa czapka z daszkiem marki Butterfly jest wykonana z 100% bawełny, a jej rozmiar może być dopasowany za pomocą paska z tyłu. Z przodu znajduje się emblemat 1950. Dodatki są wykonane wysokiej jakości haftem w kolorze biało-szarym. Materiał: 100% bawełna Kolor: ciemoszary / biało-szary haft

Nowość 76 BUTTERFLY

Jeden rozmiar


KURTKA PRZECIWWIATROWA SORANO

KURTKA TAKU Nowa kurtka TAKU jest idealnym okryciem podczas krótszych podróży z hotelu na halę oraz dłuższych – z turnieju na turniej. TAKU, uszyta z materiału TPU Dobby, jest wodoodporna i komfortowa podczas no­ szenia. Ocieplana podszewka i funkcjonalne detale takie jak wewnętrzne i zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny oraz kaptur ze ściągaczem zwiększają jej przydatność podczas każdej pogody.

Chroniąca przed wiatrem kurtka SORANO jest też wodoodporna i zapewnia ochronę podczas niesprzy­ jających warunków pogodowych. Posiada dwie bocz­ ne kieszenie zapinane na zamki błyskawiczne i kaptur ze ściągaczem i stoperami. Materiał: New Dobby Dry Fit (100 % Poliester) Kolor: szary

Materiał: TPU Dobby (100 % Poliester) Kolor: czarny

XS – 4XL

XS – 4XL

SPF 30 +

SKIN-FRIENDLY

WINDPROOF

UV PROTECTION

WATER REPELLENT

SPF 30 +

SKIN-FRIENDLY

WINDPROOF

UV PROTECTION

WATER REPELLENT

UBIORY 77


Nowość

Ręczniki Ręcznik Yao Midi 30 × 50 cm Materiał: 100 % bawełna Kolory: czarny, magenta

Ręcznik plażowy Yao 70 × 140 cm Materiał: 100% bawełna Kolor: czarny

Opaska na nadgarstek Materiał: 100% bawełna Kolory: czarny, niebieski, czerwony 78 BUTTERFLY


Ręcznik Stripe Z wszytym magnesem umożliwiającym przymoco­ wanie do stołu 50 × 100 cm Materiał: 100% bawełna Kolor: czarny, niebieski, czerwony

Ręcznik Germany 50 × 100 cm Materiał: 100% bawełna

Opaska na głowę Materiał: 100% bawełna Kolor: czarny, granatowy

RĘCZNIKI 79


Nowość Lezoline

Rifones

NAŁADOWANE TECHNOLOGIĄ Wysokiej jakości profesjonalne buty do tenisa stołowego marki Butterfly – opra­ cowane w odpowiedzi na oczekiwania zawodników. W ich produkcji zastosowano najnowsze technologie używane w butach halowych, wzmacnające but, stabi­ lizujące stopę i tłumiące wstrząsy. Przekonali się już do nich czołowi zawodnicy Butterfly, między innymi sześciokrotny Mistrz Europy Timo Boll, ćwierćfinalista Mistrzostw Świata 2013 Jun Mizutani i Tomokazu Harimoto, Mistrz Świata Junio­ rów 2016. Waga: 272 g (rozmiar 43) Kolory: niebieski, żółty, magenta Rozmiary: 34 – 47

80 BUTTERFLY


BUTY 81


Nowość Lezoline

Mach Najnowsze rozszerzenie linii Lezoline, następca popularnego modelu Lezoline TB. Lekkie i elastyczne buty, które zostały zaprojektowane z myślą o spełnieniu spe­ cyficznych oczekiwań tenisistów stołowych przez zapewnienie komfortu podczas każdego ruchu. Waga: 268 g (rozmiar 43) Kolory: niebieski W edycji limitowanej: czarny (dostępne od maja 2018) Rozmiary: 34 – 47

82 BUTTERFLY


Lezoline

Groovy

Najnowsza generacja butów linii Lezoline. Zaprojektowana by wytrzymać obciąże­ nia powstające podczas intensywnego treningu i pracy nóg. Przyczepna zewnętrz­ na część podeszwy zapobiega poślizgom. Wewnętrzna część podeszwy zapewnia dobre czucie podłoża - efekt „gołej stopy”. Specjalne wzmocnienie przedniej kon­ strukcji buta zwiększa poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Waga: 277 g (dla rozmiaru 43) Kolory: niebieski, żółty Rozmiary: 34 – 47

Lezoline

Trynex

Następcę modelu UTOP cechuje nowoczesne i sportowe wzornictwo. Komfort noszenia, przyczepna podeszwa i niska waga czynią buty LEZOLINE TRYNEX naj­ lepszym wyborem dla zawodników poszukujących lekkiego i elastycznego obuwia do gry w tenisa stołowego. Waga: 270g (dla rozmiaru 43) Kolor: niebieski Rozmiary: 34 – 47

BUTY 83


Lezoline Zero LEZOLINE ZERO zapewniają maksymalną elastyczność tak ważną w przypadku butów do tenisa stołowego. Po­ mimo swojej lekkości LEZOLINE ZERO zapewniają fanta­ styczną przyczepność i stabilność, a materiał, z którego zostały wykonane, absorbuje wilgoć i pozostawia stopę suchą. LEZOLINE ZERO są rekomendowane dla zawodni­ ków o niskiej i średniej wadze. Waga: 331 g (dla rozmiaru 43) Rozmiary: 35 – 46 EVA

RADIAL CROSS Komfort, dynamika i elastyczność to cechy butów RA­ DIAL CROSS. Zostały wyprodukowane z „oddychającego” materiału o bardzo dobrej przyczepności do podłoża. RA­ DIAL CROSS to idealne obuwie do uprawiania sportów halowych, jak i poza halą. Waga: 340 g (dla rozmiaru 43) Rozmiary: 36 – 47 EVA

KLAPKI Nowy model klapek Butterfly zapewnia stabilność oraz elastyczność. Są wytrzymałe i wygodne w noszeniu. Nowy kolor: granatowy Rozmiary: S – XL

84 BUTTERFLY


Skarpetki DAI

Stopki HISA

44% bawełna, 38 % Poliester, 16 % Polypropylene, 2 % Elastane

55 % bawełna, 31 % Poliamide Nylon, 12 % Polypropylene, 2 % Elastane

COOLMAX

Skarpetki HISA

Skarpetki JIRO

53 % bawełna, 36 % Poliamide Nylon, 9 % Polypropylene, 2 % Elastane

60 % bawełna, 33 % Poliester, 5 % Nylon, 3 % Elastane

Dwupak białe / Dwupak czarne

Skarpetki GERMANY / Stopaki GERMANY

Worek na buty

70 % bawełna; 10 % Spandex; 12 % Nylon; ­ 8 % Elastane

PVC, Kolor:czarny

BUTY & SKARPETKI 85


Nowość

Blackline Czarne jest piękne! Wraz z wyrazistym wzornictwem „black in black“ i wyjątkowo wytrzymałym materiałem Poly­ ester D1680, stosowanym zazwyczaj w wysokiej jakości torbach podróżnych, seria toreb i pokrowców BLACKLINE jest wyposażona w wiele przydatnych detali, które spełniają specyficzne oczekiwania tenisistów stołowych. To czyni każdy model serii wyjątkowym i praktycznym. Materiał: Poliester D1680. Kolor: czarny.

Torba Midi Idealna do zapakowania sprzętu na trening. Praktyczne wewnętrz­ ne i zewnętrzne przegródki Wymiary: 55 × 25 × 28 cm / Pojemność: 35 l

Torba Sport

Podwójny pokrowiec

Torba na ramię

Praktyczna torba o średniej wielkości wyposażona w wiele wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni. Paski do noszenia w ręce i regulowany pasek na ramię.

Pokrowiec na rakietkę z dwiema kieszeniami i plastikowym usztywnieniem. Posiada drugą kieszeń na dodatkowe akcesoria.

Idealna torba dla trenera z miejscem na laptopa i bi­ don. Wewnętrzna kieszeń z brelokiem.

Wymiary: 60 × 31 × 32 cm / Pojemność: 58 l

Wymiary: 30 × 7 × 21 cm

Wymiary: 60 × 31 × 32 cm / Pojemność: 58 l

86 BUTTERFLY


Torba Maxi Torba podróżna idealna na dłuższe wyjazdy. Dodatkowa przestrzeń na dole na de­ likatne ubrania. Wyposażona w wyciąganą rączkę i trwałe kółka. Wymiary: 80 × 39 × 39 cm / Pojemność: 120 l

Pokrowiec pojedynczy

Plecak

Trolley

Pokrowiec na rakietkę z jedną kieszenią i plastikowym usztywnieniem. Zamykany wytrzymałym zamkiem błyskawicznym, z wygodnym paskiem do noszenia.

Wygodny i uniwersalny plecak z dużą ilością przegró­ dek. Tak jak całą linię Blackline cechuje go elegancja i wyjątkowo wytrzymały materiał.

Torba podróżna o wymiarach bagażu podręcznego. Wyposażona w wyciąganą rączkę i trwałe kółka.

Wymiary: 30 × 4 × 21 cm

Wymiary: 49 × 36 × 22 cm / Pojemność: 36 l

Wymiary: 55 × 36 × 20 cm / Pojemność: 40 l

TORBY 87


Baggu

Kolekcję toreb i pokrowców Baggu cechuje nowoczesne wzornictwo i funkcjonalność będąca odpowiedzią na specyficzne wymagania tenisistów stołowych. Wysoki standard wykonania, jakość i atrakcyjne ceny były priorytetem dla osób tworzących tę kolekcję. Wszystkie torby Baggu posiadają wytrzymałe metalowe zamki błyskawiczne, kieszenie zewnętrzne oraz solidne paski do noszenia. Materiał: Poliester 420D Kolor: niebieski

PLECAK BAGGU

TORBA NA RAMIĘ BAGGU

PODWÓJNY POKROWIEC BAGGU

Plecak z kolekcji Baggu, ułatwia mobilność i pozwala na wygodne przenoszenie sprzętu niezbędnego do treningu.

Torba na ramię z kolekcji Baggu, zaprojektowana z myślą o trenerach do przenoszenia sprzętu, doku­ mentów lub laptopa.

Podwójny pokrowiec z serii Baggu z usztywniającą plastikową wkładką chroniącą rakietkę oraz dru­ gą kieszenią na akcesoria lub dodatkowe okładziny. Wyposażony w trwałe zamki błyskawiczne i pasek do noszenia.

Wymiary: 46 × 28 × 14 cm / Pojemność: 22 l

Wymiary: 37 × 37 × 14 cm / Pojemność: 19 l

88 BUTTERFLY


POJEDYNCZY POKROWIEC ­BAGGU

TORBA SPORTOWA BAGGU

TORBA MIDI BAGGU

Pojedynczy pokrowiec z serii Baggu z usztywniającą plastikową wkładką chroniącą rakietkę. Wyposażony w trwały zamek błyskawiczny i pasek do noszenia.

Torba sportowa z kolekcji Baggu, idealna jako większa torba na trening lub wyjazd na kilkudniowy turniej. Dwie zewnętrzne kieszenie oraz główna komora o pojemności 80 litrów czynią ją niezwykle pakowną.

Torba midi z kolekcji Baggu, idealna jako torba na co­ dzienny trening. Pomieści pokrowiec, ręcznik, bidon buty i ubrania na zmianę.

Wymiary: 70 × 34 × 34 cm / Pojemność: 80 l

Wymiary: 50 × 24 × 31 cm / Pojemność: 37 l

TORBY 89


MELOWA WALIZKA MELOWA Nowa metalowa walizka MELOWA ustanawia nowy standard w kolekcji toreb dla tenisistów stołowych – używanych zarówno w Sali, jak i w czasie podróży. Jest wykonana w twardego, wytrzymałego materia­ łu, wyposażona w cztery kółka i zamek TSA. Wymia­ ry odpowiednia dla bagażu podręcznego ułatwiają podróżowanie. Specjalnie wydzielona wewnętrzna przegroda pozwala na bezpieczne przechowywanie dokumentów lub sprzętu do tenisa stołowego. Wymiary: 49 × 36 × 23 cm / Pojemność: 42 l

90 BUTTERFLY


FULL HARD CASE 17 Materiał: Polyester 210D Kolory: czarny, różowy, limonkowy, niebieski

ALU CASE Aluminiowa walizeczka na rakietkę z wypełnie­ niem z gąbki posiadającym wycięcia na rakietkę i trzy piłki. Maksymalna ochrona rakietki. Materiał : aluminium Kolory: srebrny, czarny

LOGO CASE Materiał: Poliester 210D Kolor: czarny Podwójny pojedynczy w kształcie rakietki

TORBY I POKROWCE 91


Nowość

1950 Case Pierwsza Edycja

92 BUTTERFLY


Butterfly 1950 Case – Pierwsza Edycja UNIKALNY, KLASYCZNY, WYJĄTKOWY

W przypadku tego pokrowca do jego produkcji użyto naturalnego surowca – kor­ ka, zamiast aluminium lub poliestru, co podkreśla rosnącą świadomość ekologicz­ ną również w produkcji sprzętu sportowego i do tenisa stołowego w szczególności. Pokrowiec 1950 cechuje wyjątkowe wykonanie, najwyższej jakości materiały w tym sklejka z ultralekkiego, ale bardzo wytrzymałego drewna świerkowego. Ma­ gnetyczny zatrzask ukryty w pokrowcu bezpiecznie zamyka pokrywę i zabezpiecza zawartość. Wytrzymały korkowy materiał jest wodoodporny i zapewnia idealną termiczną izolację, utrzymując rakietkę zabezpieczoną przed uszkodzeniami me­ chanicznymi i w idealnym stanie, gotową do gry. Unikalne wzornictwo, laserowo wycinany kształt, ozdobny emblemat – produko­ wany w Portugalii pokrowiec z limitowanej kolekcji jest produktem wyjątkowym i wyróżniającym się w swojej kategorii. Materiał: korek & świerk Wymiary: 30 × 5 × 19 cm

POKROWCE 93


Roboty & Stoły

94 BUTTERFLY


ROBOTY & STOŁY 95


AMICUS

Całkowicie nowa seria robotów Butterfly

Odpowiada na najwyższe oczekiwania zawodników doty­ czących wrażenia prawdziwego treningu z żywym i nie­ strudzonym sparingpartnerem. Łatwy do transportowa­ nia, rozłożenia, wykonany z wysokiej jakości materiałów, Amicus zachwyci zarówno graczy, jak i trenerów niezależ­ nie od ich poziomu umiejętności. Unikalna głowica z trzema

wyrzucającymi piłki kółkami zapewnia bardzo realistyczną grę, łączącą różne rodzaje rotacji. Wzbogacony o łatwy w obsłudze interfejs i praktyczną torbę, Amicus jest ideal­ nym partnerem podczas treningu i wsparciem w nauce.

Więcej informacji na pl.butterfly.tt/amicus

WSZYSTKIE MODELE POSIADAJĄ: • Głowicę wyrzucającą piłki z trzema rotującymi dyskami, która zapewnia różne rodzaje rotacji – wsteczną, topspin, boczną (prawą i lewą) oraz ich kombinacje. • Specjalną powłokę na dyskach przedłużającą ich trwałość. • 3 przypadkowe tryby gry naśladujące realną grę Random Scatter, Random Place i Random Scatter + Place (dotyczą przypadkowego rozrzucania piłek i przypadkowego miejsca odbicia piłki na stole). • Cztery poziomy ustawienia wysokości głowicy wzmacniające realizm gry. • Dwuletni okres rękojmi i pięcioletnią gwarancję dostępności części. • Tryb cichej pracy – silniczek wyłącza się kiedy piłki nie są dostarczane.

96 BUTTERFLY

• Możliwość używania piłek celuloidowych 40 mm i plastikowych 40., • Łatwo rozkładaną siatkę wyłapującą piłki, co zapewnia ciągłość gry. • Cechy ułatwiające transport i użytkowanie – lekkość i kompaktowe wymiary. • Stelaż do mocowania panelu sterowania, który można łatwo zainstalować z prawej lub lewej strony stołu. • Narzędzia do regulowania lub wymiany dysków i zapasowe taśmy mocujące boki siatki. • Pojemną torbę umożliwiającą przechowywanie robota i ułatwiające jego przenoszenie. • Dwuletnią gwarancję producenta.


Nowość

AMICUS PRIME NOWY ROBOT AMICUS PRIME USTALA NOWE STANDAR­ DY MOŻLIWOŚCI ROBOTÓW DO TENISA STOŁOWEGO I ZYSKA FANÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Innowacyjny robot Amicus Prime może być sterowany bezprzewodowo przez Bluetooth za pomocą aplikacji Amicus zainstalowanej na dołączonym tablecie lub jakimkolwiek smartfonie z systemem operacyjnym Android lub iOS. Oprogramo­ wanie Amicus zapewnia różnorodne interaktywne treści, poprawiane, dodawanie i uaktualniane online. Tworzenie sekwencji ćwiczeń, zmiana rotacji, szybkości, miejsca odbicia i trajektorii nigdy nie były prostsze. Fabrycznie zapisane ćwiczenia stworzone przez profesjonalnych zawodników i trenerów mogą być odtworzone za jednym naciśnięciem guzika. Gwiazdy takie jak Timo Boll pokażą jak prawidłowo

wykonywać poszczególne uderzenia i przekażą praktyczne informacje jak korzy­ stać z robota Amicus podczas regularnego treningu. Zapoznaj się z naszym flagowym modelem Amicusa – Amicus Prime i odkryj nowe możliwości treningu z zawsze gotowym, zawsze entuzjastycznym partnerem, naj­ lepszym jakiego można znaleźć. Torba Amicus w zestawie

SPECJALNE CECHY ROBOTA AMICUS PRIME: • Głowicę wyrzucającą piłki z trzema rotującymi dyskami, która zapewnia różne rodzaje rotacji – wsteczną, topspin, boczną (prawą i lewą) oraz ich kombinacje, • Specjalną powłokę na dyskach przedłużającą ich trwałość, • 3 przypadkowe tryby gry naśladujące realną grę Random Scatter, Random Place i Random Scatter + Place (dotyczą przypadkowego rozrzucania piłek i przypadkowego miejsca odbicia piłki na stole), • Cztery poziomy ustawienia wysokości głowicy wzmacniające realizm gry, • Dwuletni okres rękojmi i pięcioletnią gwarancję dostępności części, • Tryb cichej pracy – silniczek wyłącza się kiedy piłki nie są dostarczane, • Możliwość używania piłek celuloidowych 40 mm i plastikowych 40+,

• Łatwo rozkładaną siatkę wyłapującą piłki, co zapewnia ciągłość gry, • Cechy ułatwiające transport i użytkowanie – lekkość i kompaktowe wymiary, • Stelaż do mocowania panelu sterowania, który można łatwo zainstalować z prawej lub lewej strony stołu, • Narzędzia do regulowania lub wymiany dysków i zapasowe taśmy mocujące boki siatki, • Pojemną torbę umożliwiającą przechowywanie robota i ułatwiające jego przenoszenie. • Dwuletnią gwarancję producenta.

ROBOTY 97


Nowość

AMICUS Expert Nowy robot Amicus Expert łączy funkcje swoich poprzedników – robotów Advan­ ce i Professional. Tak jak one posiada 99 miejsc w pamięci do zapisania ćwiczeń zawierających maksymalnie do siedmiu piłek z możliwością precyzyjnego określe­ nia ich szybkości, rotacji, trajektorii i miejsca odbicia. Piłki mogą być wyrzucane z częstotliwością do 120 na minutę, z wykorzystaniem funkcji cyklu, trybu przypad­ kowego, a także automatycznego opóźnienia, które ma za zadanie urealnić grę – nawet symulować serwis! Amicus Expert ma zapisanych w pamięci 20 ćwiczeń opracowanych przez Richar­ da Prause, wspomagających prowadzenie treningu na najwyższym poziomie. Jest też wyposażony w pilot służący do zatrzymywania i wznawiania wyrzucania piłek, wyrzucania piłek próbnych oraz dostosowywania częstotliwości. Torba Amicus w zestawie

SPECJALNE CECHY ROBOTA AMICUS EXPERT: • Możliwość ustawienia częstotliwości do 120 piłek na minutę • Możliwość różnicowania rotacji, szybkości, trajektorii i miejsca odbicia poszczególnych piłek • Możliwość zapisania w pamięci do 99 ćwiczeń składających się z maksymalnie 7 piłek • Funkcja „Sample” do testowania próbnych piłek • Funkcja „Individual Frequency Control” możliwość indywidualnego ustawienia przerw pomiędzy piłkami

98 BUTTERFLY

• • • • •

Funkcja Cyklu - ustawianie długości ćwiczenia i automatycznych przerw w grze Wpisane w pamięci 20 ćwiczeń opracowanych przez Richarda Prause Powyższe ćwiczenia mogą być modyfikowane lub zastępowane innymi Łatwo podłączany za pomocą cienkiego kabla Zdalne sterowanie w formie pilota – małe, lekkie urządzenie mieszczące się w kieszeni


Nowość

AMICUS START Nowy robot Amicus Start jest wysokiej jakości robotem do tenisa stołowego – precyzyjnym i trwałym urządzeniem z przyjaznym dla użytkownika panelem ste­ rowania. Pozwala na wykonywanie ćwiczeń składających się z 6 piłek o ustawio­ nym rodzaju rotacji – wstecznej, bocznej, topspinowej, bez rotacji oraz ustalonym miejscu odbicia. Tryb przypadkowego wyrzucania piłek zapewnia realistyczną grę wspomagającą naukę prawidłowej techniki oraz usprawnienie pracy nóg. Torba Amicus w zestawie

Torba do przechowywania robota Z praktycznymi kieszeniami na akcesoria i wygodnymi uchwytami do przenoszenia. Materiał: Poliester 210 D.

SPECJALNE CECHY ROBOTA AMICUS START: • • • • • •

Prosty w obsłudze panel sterowania Do 6 piłek w ćwiczeniu, wszystkie o tej samej rotacji, szybkości i trajektorii Możliwość ustawienia miejsca odbicia piłki w kierunku prawo-lewo Częstotliwość wyrzucania piłek do 100 na minutę Łatwo podłączany za pomocą cienkiego kabla Zdalne sterowanie w formie pilota – małe, lekkie urządzenie mieszczące się w kieszeni

ROBOTY 99


Centrefold 25 25+ BLAT – NIE WYMAGA MONTAŻU – SUPER KOMPAKTOWY

Stoły CENTREFOLD 25 są produktem najwyższej klasy w ofercie stołów Butterfly. Zostały wybrane do rozgrywania mistrzostw świata i innych prestiżowych turniejów. Stół CENTREFOLD 25 jest przeznaczony do intensywnego użytku w klubach, cen­ trach sportowych i podczas turniejów. Jego główną zaletą jest blat o grubości 25 mm. W połączeniu z nową powierzchnią powoduje to większą jednorodność odbicia piłki zarówno przy uderzeniach topspinowych, jak i z rotacją wsteczną. Ogranicza też poślizg piłki i daje pewność gry. Powierzchnia stołu jest wzmocniona stalową ramą i zabezpieczeniem rogów stołu w kolorze różowym. Stelaż z kółkami jest naj­ mocniejszą konstrukcją dostępną na rynku. Składa się z czterech wytrzymałych kó­ łek Steinco o średnicy 125mm, z których dwa mają hamulce. To gwarantuje stabil­ ność podczas gry i jednocześnie łatwy transport. Przechowywanie stołu jest łatwe dzięki specjalnemu systemowi oszczędzającemu miejsce i ułatwiającemu składanie czyniąc je jednocześnie bezpiecznym. Połówki stołu składają się razem w połowie stelaża, zmniejszając zajmowaną przestrzeń do 51 cm głębokości. Unikalny i łatwy w obsłudze system zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem i zamknięciem stołu. Idealne wypoziomowanie blatu na właściwym poziomie zostaje osiągnięte dzięki zastosowaniu specjalnych pokręteł regulujących wysokość, umieszczonych na końcach każdej z nóg stołu. Stół CENTREFOLD 25 jest jednym z kilku modeli najwyższej klasy dostosowanym do wymagań osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Odległość od brzegu blatu do pierwszej nogi wynosi 400 mm i odpowiada standardom paraolim­ pijskim. CENTREFOLD 25 jest dostarczany już złożony, a jedyną czynnością, którą należy wykonać po jego otrzymaniu, jest odpakowanie go, przewiezienie w odpo­ wiednie miejsce i przymocowanie siatki. Stół CENTREFOLD 25 posiada atest ITTF oraz Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa (EN 14468-1) i pięcioletnią gwarancję. Wymiary po złożeniu : szerokość 1525 mm × wysokość 1590 mm × głębokość 380 mm Waga netto : 127 kg. Dostępny w kolorze niebieskim i zielonym. Sprzedawany złożony, bez siatki.

5 Guarantee

100 BUTTERFLY

25+ TOP


Nasza specjalność – teraz w produkcji masowej Po latach prób, Butterfly opracował nowy rodzaj po­ wierzchni stołu 25+, dostosowaną do wymagań piłek plastikowych. Drobniejsze ziarno tworzywa pozwala na TOP bardziej bezpośrednie przenoszenie rotacji i zapewnia jednorodne, stałe odbicie oraz przedłużoną trwałość. Ta technologia została już wprowadzona do świata profesjonalnego tenisa stołowe­ go i umożliwia grę na najwyższym światowym poziomie. Dostępne w modelach : CENTREFOLD 25, OCTET 25, EUROPA 25 25+

5

Atest ITTF

Odpowiedni do gry na wózkach

Pięcioletnia gwarancja

Nie wymaga montażu

Guarantee

STOŁY 101


OCTET 25 25+ SURFACE – VERSATILE – SPACE SAVING

Stół Butterfly OCTET 25 mm jest najwyższym modelem profesjonalnego stołu do tenisa stołowego łączącego zalety blatu 25+ oraz stelażu składającego się z dwóch połówek i wyposażonego w osiem kółek. Stół Butterfly OCTET 25 jest odpowiedni do gry w klubach, centrach sportowych i podczas turniejów. Jego główną zaleta jest blat 25+, który zapewnia większą jednorodność odbicia piłki zarówno przy uderzeniach topspinowych, jak i z rotacją wsteczną. Ogranicza też poślizg piłki i daje pewność gry. Powierzchnia stołu jest wzmocniona stalową ramą i zabezpieczeniem rogów stołu w kolorze różowym. Idealne wypoziomowanie blatu na właściwym poziomie zostaje osiągnięte dzięki zastosowaniu specjalnych pokręteł regulujących wysokość, umieszczonych na końcach każdej z nóg stołu. Stelaż OCTET 25 składa się z dwóch nieza­ leżnych połówek, które składają się łatwo i umożliwiają przechowywanie i transport. Każda z połówek posiada cztery niezależne kółka Steinco. Dzięki dopasowaniu do siebie dwóch połówek stołu podczas przechowywania oszczędza się dużo miejsca, a stół po złożeniu zajmuje jedynie 63 cm. Jednocześnie stelaże innych stołów wpasowują się i ich magazynowanie jest jeszcze bardziej ekonomiczne. Dodatkową zaletą oddzielnego stelażu dla dwóch połówek jest możliwość złożenia jednej połówki i rozłożenia drugiej, co umożliwia trening bez partnera do gry. Stół wymaga prostego montażu na podstawie załączonej instrukcji. Stół Butterfly OCTET 25 posiada atest ITTF oraz Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa (EN 14468-1) Wymiary po złożeniu : szerokość 1525 mm × wysokość 1630 mm × głębokość 560 mm Waga netto 118 kg. Dostępny w kolorze niebieskim i zielonym. Sprzedawany bez siatki.

25+ TOP

102 BUTTERFLY

5 Guarantee


Europa 25 25+ BLAT – NIE WYMAGA MONTAŻU – ŁATWY DO TRANSPORTOWANIA Stół Butterfly EUROPA 25 mm był wielokrotnie używany na przestrzeni ostatnich 20 lat podczas znaczących imprez, z mistrzostwami Europy włącznie. Był też często wy­ bierany przez związki narodowe do rozgrywania mistrzostw krajowych. Stół Butterfly EUROPA 25 jest solidny i wytrzymały. Jest najbardziej odpowiednim wyborem do sal, w których stoły zostają rozłożone po treningu lub miejsce do ich przechowywania jest bardzo ograniczone. Jest to też właściwy stół w sytuacji, gdy gry turniejowe muszą być przenoszone do innych miejsc. Podstawową zaletą jest jednak blat 25+ umożliwiający większą jednorodność odbicia piłki zarówno przy uderzeniach topspinowych, jak i z rotacją wsteczną. Ogranicza też poślizg piłki i daje pewność gry. Powierzchnia stołu jest wzmocniona stalową ramą i zabezpieczeniem rogów stołu w kolorze różowym. Stół jest dostarczany w dwóch połówkach, z których każda posiada cztery solidne nogi zapewniające stabilność. Nogi można całkowicie złożyć oszczędzając bardzo dużo miej­ sca – po złożeniu stół zajmuje jedynie 15 cm głębokości. Każda połówka jest wyposażona we własne kółka zamontowane w blacie, które umożliwiają toczenie połówek stołu. Stół EUROPA 25 jest sprzedawany już złożony i posiada atest ITTF oraz Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa (EN 14468-1) Wymiary po złożeniu : szerokość 1525 mm × wysokość 1390 mm × głębokość 150 mm Waga netto 99 kg. Dostępny w kolorze niebieskim i zielonym. Sprzedawany złożony, bez siatki.

25+ TOP

5 Guarantee

Space Saver 22 ATEST ITTF - PERFECT GRIP – NIE WYMAGA MONTAŻU Stół Butterfly SPACE SAVER 22 jest jednym z najpopularniejszych modeli w ofercie Butterfly. Jest odpowiedni do użytku klubowego i rozgrywania turniejów. Blat o gru­ bości 22 mm z powierzchnią typu “Perfect Grip” przyczynił się do popularności stołu SPACE SAVER w setkach klubów, centrów sportowych i szkół. Jego 22 mm blat jest wzmocniony silną, stalową ramą z różowymi narożnikami oraz stalowym stelażem na czterech kółkach, z których dwa posiadają hamulce nadające stołowi stabilność pod­ czas gry i przechowywania. Idealne wypoziomowanie blatu na właściwym poziomie zostaje osiągnięte dzięki zastosowaniu specjalnych pokręteł regulujących wysokość, umieszczonych na końcach każdej z nóg stołu. Transport i przechowywanie stołu są ułatwione dzięki zastosowaniu unikalnego systemu jezdnego oraz systemu składania stołu. Złożone połówki blatu oszczędzają miejsce, zabierając jedynie 56 cm głębokości. Unikalny i łatwy w obsłudze system zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem i zamknięciem stołu. Butterfly SPACE SAVER 22 jest jednym z kilku stołów przystosowanych do wymagań osób niepełnosprawnych grających na wózkach. Odległość od brzegu blatu do pierwszej nogi wynosi 400 mm i odpowiada standardom paraolimpijskim. SPACE SAVER 22 jest dostarczany już złożony, a jedyną czynnością, którą należy wykonać po jego otrzymaniu, jest odpakowanie go, przewiezienie w odpowiednie miejsce i przymocowanie siatki. Został zatwierdzony przez ITTF do rozgrywek turniejowych oraz posiada Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa (EN 14468-1) i pięcioletnią gwarancję. Wymiary po złożeniu : szerokość 1525 mm × wysokość 1590 mm × głębokość 380 mm. Waga netto 93 kg. Dostępny w kolorze niebieskim i zielonym. Sprzedawany złożony, bez siatki.

5 Guarantee

STOŁY 103


TABLICA WYNIKÓW POINT

LICZYDŁO LEAGUE

LICZYDŁO DUO

460 × 310 mm

Przyciągające wzrok wzornictwo, niebieski, solidny karton zapewniający stabilność podczas używania i zabezpieczający pod­ czas przechowywania.

Dwa liczydła w opakowaniu, 390 × 260 × 260 mm, oszczędzające miejsce, funkcjo­ nalne, wyjątkowo stabilne.

470 × 300 × 300 mm

SIATKA EUROPA

SIATKA NATIONAL LEAGUE

SIATKA ELITE CLIP

Atest ITTF, bardzo wytrzymały metalo­ wy stelaż, duże śruby, czarny tekstylny naciąg, sprzedawana w kartonowym opakowaniu.

Atest ITTF, trwała, korzystna cenowo, me­ talowy stelaż, tekstylny czarny naciąg w kartonowym pudełku.

Korzystna cenowo, metalowy stelaż z funk­ cjonalnym klipsem mocującym. Łatwa w montażu i codziennym użyciu w szkole lub klubie. Czarny tekstylny naciąg.

MIARKA SIŁY NACIĄGU

UMPIRE TABLE

Opatentowana miarka wysokości i siły na­ ciągu (100 g)

Stabilna, drewniana konstrukcja, składany, oszczędzający miejsce

104 BUTTERFLY


PŁOTKI

FOLIA NA CAŁY STELAŻ

Napis Butterfly na jednej stronie

Łatwe nakładanie na stelaż. Folia FULL ­COVER zmniejsza liczbę piłek przedostają­ cych się przez płotek.

Kolory: niebieski, zielony Wymiary: 2.33 × 0.70 m Dostępne w opakowaniach zawierających 10 sztuk

Kolor: zielony, niebieski Wymiary: 2,33 × 0,70 m Dostępne jedynie w opakowaniach po 10 sztuk

PŁOTKI O PODWÓJNEJ RAMIE Wzmocniona stabilność i trwałość. Idealny sprzęt do klubów. Kolor: zielony, niebieski Wymiary: 2,33 × 0,70 m Dostępne w opakowaniach zawierających 10 sztuk

POKROWIEC NA STÓŁ Zabezpiecza stół i przedłuża jego trwałość. Wyko­ nany z trwałego nylonu, zamki umożliwiają nałożeni go na stół po złożeniu. Nylonowa paski pozwalają na zawieszenie go podczas używania stołu. Pasuje na większość stołów. Długość 1,53 m × Szerokość 0,75 m × Wysokość 1,50 m

STOJAK NA PIŁKI I RĘCZNIKI

KARTONOWY STOJAK NA PIŁKI I RĘCZNIKI

Wykonany z drewna na stalowym stelażu.

Sześciokątny, składany pojemnik wykonany z twar­ dego kartonu, idealny jako stojak na ręczniki lub piłki podczas treningu na wiele piłek

Regulowana wysokość (max 1046 mm/min 624 mm) Wymiary kosza (392 × 392 mm)

140 × 300 × 450 × 780 mm

WYPOSAŻENIE SALI 105


RAKIETKA LUSTERKO

DESKA MAXI

Kolor: czarno-czerwony

42 cm × 28.5 cm

DESKI MIDI / MINI Midi Mini

SUPER MINI 3.55 cm × 5.5 cm

Bransoletka silikonowa Kolory: czarny. magenta

SMYCZ NA KLUCZE

Bidon

Breloczek silikonowy Kolory: czarny. magenta

Butterfly TENERGY

KSIĄŻKA “TABLETENNIS TACTICS” Autor: Geske/ Müller, 118 stron, dostępna w języku angielskim i niemieckim

KSIĄŻKA “TISCHTENNIS PERFEKT” Autor: B. U. Gross, dostępna tylko w języku niemieckim

Breloczek Circle NOWOŚĆ “TISCHTENNIS MIT TIMO BOLL” Autor: B. U. Gross; 279 stron; dostępna tylko w języku niemieckim, English version from 07/2018

Breloczek Logo Kolory: czarny. magenta

106 BUTTERFLY

KSIĄŻKA “TISCHTENNIS BASICS” Autor: Autor B. U. Gross, 114 stron, dostępna tylko w języku niemieckim

Wszystkie opisy lub ceny mogą podlegać zmianom.


butterfly.tt The official online store

butterflymag.com The Butterfly web magazine


/butterflyttofficial

/tamasubutterfly

@butterflyeuropa

@butterflyttofficial

Tamasu Butterfly Europa GmbH | KommunikationsstraĂ&#x;e 8 | 47807 Krefeld | Germany Tel.: +49(0)2151-935670 | Fax: +49(0)2151-9356744 | E-Mail: info@butterfly.tt

Butterfly Catalog 2018 - PL  
Butterfly Catalog 2018 - PL