Page 1


คำนำ ้ เพือ แฟ้ มสะสมผลงำนนี้ ขำ้ พเจ้ำจัดทำขึน ่ เป็ นตัวแทน นำเสนอข้อมูลเกีย่ วกับประวัตสิ ว่ นตัว ควำมรูค ้ วำมสำมำรถ ทักษะ ตลอดจนพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆของข้ำพเจ้ำ โดยแฟ้ ม สะสมผลงำนนี้ ประกอบด้วยเอกสำรเกีย่ วกับประวัตสิ ว่ นตัว และตัวอย่ำงผลงำนทีท ่ ำให้ขำ้ พเจ้ำภำคภูมใิ จเป็ นเอกลักษณื กิจกรรมเพือ ่ สังคม และสำธำรณะประโยชน์ รวมทัง้ รูปภำพ กำรทำกิจกรรมต่ำงๆ ข้ำพเจ้ำหวังว่ำแฟ้ มสะสมผลงำนเล่มนี้จะทำให้ทก ุ ท่ำน ้ ทีอำ่ นได้เห็นถึงควำมสำมำรถโดยรวมของข้ำพเจ้ำมำกยิง่ ขึน ข้ำพเจ้ำขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครูอำจำรย์ เพือ ่ ๆและผูท ้ ม ี่ ีสว่ นร่วมในกำรช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ รวบรวม เอกสำร หลักฐำน ข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ อย่ำงยิง่ เพือ ่ จัดทำแฟ้ ม สะสมผลงำนในครัง้ นี้ให้สำเร็จลงได้ดว้ ยดี

บุษกร แซ่ลม ิ้ ผูจ้ ดั ทำ


ประวัตก ิ ำรศึกษำ

อนุบำล 1-3

โรงเรียนเทิงวิทยำคม

ประถมศึกษำ 1-6

โรงเรียนวัดดอน

มัธยมศึกษำ 1-6

โรงเรียนสตรีศรีสรุ โิ ยทัย


ประวัตส ิ ว่ นตัว ชือ ่ : นำงสำว บุษกร แซ่ลม ิ้ ชือ ่ เล่น: แพม โรงเรียน: สตรีศรีสุรโิ ยทัย วัน/เดือน/ปี /เกิด: 14 ธันวำคม พ.ศ.2543 อำยุ: 18 ปี เชื้อชำติ: ไทย สัญชำติ: ไทย ศำสนำ: พุทธ งำนอดิเรก: เล่นดนตรี ถ่ำยรูป เล่นกีฬำ คติประจำใจ: ทำวันนี้ ให้ดท ี ส ี่ ุด เพรำะพรุง่ นี้อำจไม่มีโอกำสได้ทำ

ช่องทำงกำรติดต่อ

pampam butsakorn ID 0890348108 Pampam_butsakorn


ผลงำนต่ำงๆและรูปกิจกรรม


กำรแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ระดับเขตพื้นทีก ่ ำรศึกษำ รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ระดับ เหรียญทอง


กำรแข่งขัน Ensemble รำชวินิตบำงแก้ว Open House รำงวัลระดับ เหรียญทอง


กำรแข่งขัน Wind Ensemble โครงกำร ACT MUSIC FESTIVAL รำงวัลระดับ เหรียญทองแดง


งำนแสดงควำมจงรักภักดีตอ ่ พระมหำกษัตริย์ งำนปัญญำสมวำร

งำนเฉลิมพระชนพรรษำ รัชกำลที่ 10

งำนวันแม่


งำนภำยในโรงเรียน งำน Open house

สุรโิ ยทัยเกมส์

วันคริสมำสต์

กีฬำครุสมั พันธ์สหวิทยำเขตรำชนคริน

งำนวันไหว้ครู

เดินกำรกุศล


งำนภำยนอกโรงเรียน

เปิ ดงำนกีฬำสีของ มหำวิทยำลัยรำชมงคลกรุงเทพ

เปิ ดงำน ลดเมืองร้อนด้วยมือเรำ ร่วมกับสำนักงำนเขตสำทร

สำธรเกมส์ ครั่งที่ 10


งำนวงลูกทุง่


งำนแตรวงภำยในโรงเรียน แห่เทียนพรรษำ

ผ้ำป่ ำกำรศึกษำ

เทศมหำชำติ

งำนแตรวงภำยนอกโรงเรียน


งำนบวชและงำนแต่ง


กิจกรรมเสริมต่ำงๆ โครงกำรปันรักสูน ่ ้ อง

ร้องเพลงวันครสมำตส์ ภำษำจีน

อ้อมกอดแห่งรัก

ชนะเลิศกำรแข่งขันแสตนเชียร์ โครงกำรโฮมฮักนักีฬำน้อย

ศึกษำดูงำนเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรโรงเรียนพีโ่ รงเรียนน้อง


ผูช ้ ว่ ยวิทยำกร ค่ำยลูกเสือ เนตรนำรี

กำรแสดงเชิดสิงโต

ยุวกำชำด ระดับชัน ้ มัธยมศึกษำปี ที่ 2-3 ปี 2559-2560

แลกเปลีย่ นเรียนรูท ้ กั ษะดนตรี โรงเรียนวัดสุทธิวรำรำม

อบรมแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง


งำนจิตอำสำ สอนน้องๆนักดนตรีของ โรงเรียนวัดดอน

ครูจต ิ อำสำ สอนวิชำ ภำษำอังกฤษ ระดับระถมต้นของศูนย์ศก ึ ษำพุทธศำสนำวันอำทิตย์วดั ยำนนำวำ


ผูช ้ ว่ ยวิทยำกรดูแลและทำกิจกรรมของศีลจำริณี ในโครงกำรบรรพชำและบวชศีลจำริณีวดั ยำนนำวำเฉลิมพระชนพรรษษำของ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี


ค่ำยคุณธรรม ค่ำยคุณธรรมและจริยธรรมมัธยมศึกษำปี ที่ 4-5

ค่ำยคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมค่ำนิยม 12 ประกำร มัธยมศึกษำปี ที่ 6


รำงวัลเด็กดีศรีสุรโิ ยทัย 5ปี ซ้อน มีทง้ ั หมด 3 ด้ำนทีไ่ ด้รบั 1 มีคะแนนควำมประพฤติเกิน 180 คะแนน 2 ผูท ้ ำคุณประโยชน์และสร้ำงชือ ่ เสียงให้แก่รงเรียน 3 ผูท ้ ำประโยชน์เพือ ่ ส่วนรวม


รูปเกียรติบตั ร


ิbutsakorn saelim 602-10  
ิbutsakorn saelim 602-10  
Advertisement