Page 1

Centre Cívic Porta-Sóller

Casal de Joves Guineueta

Pl. Sóller, 1 08016 Barcelona Tel. 93 276 80 77

Pl. Ca n’Ensenya, 4 08042 Barcelona Tel. 93 359 40 00

Col·laboren

Organitza Centre Cívic Porta-Sóller

Establiment: 0,46 €. Cost/min: 0,06 €. Tarifat per segons. IVA inclòs. Missatges de text curt per a persones amb discapacitat auditiva: 93 489 00 98

Lliurament de treballs


BASES DEL 13è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS 1 Podran participar-hi tots els dibuixants del món aficionats, els quals podran escriure el guió en la llengua pròpia, i l’hauran de traduir al català o al castellà. 2 La temàtica és lliure. 3 Les obres seran d’un mínim de dues pàgines i d’un màxim de quatre, en blanc i negre o color, de mida DIN A4 o proporcional. S’entregarà l’obra original acompanyada d’una fotocòpia. Totes les pàgines han de portar al revers el títol de l’obra i el pseudònim. 4 Cada participant pot enviar un màxim de dues obres, inèdites. No hi ha de figurar el nom de l’autor/a. Les seves dades personals (nom, cognoms, número de DNI, adreça, adreça electrònica, telèfon i edat) han d’adjuntar-se en un full a part a dins d’un sobre, en el qual només figurarà escrit el títol de l’obra, el pseudònim i la categoria a la qual pertany. Es poden presentar obres individuals o conjuntes (guionista-dibuixant). 5 En cas que l’obra ja hagués guanyat algun altre premi, l’organització es reserva el dret de desqualificar l’obra o penalitzar l’autor amb el retorn íntegre dels imports en efectiu dels premis rebuts en aquest concurs, si ja els hagués rebut. 6 Hi haurà diferents categories que aniran en relació amb l’edat: • a. Categoria 1: de 9 a 15 anys • b. Categoria 2: de 16 anys en endavant 7 La data màxima d’entrega de les obres és el dia 25 de maig de 2012. El lloc d’entrega serà el Centre Cívic Porta-Sóller, pl. Sóller, 1 (baixos), 08016 BCN; tel. 93 276 80 77, o bé el Casal de Joves Guineueta, pl. Ca n’Ensenya, 4, 08042 BCN; tel. 93 359 40 00. 8 Hi haurà tres premis per categoria. La dotació serà d’un curs d’un mes de durada a l’escola JOSO de Barcelona per als primers premis. Alhora, per a la categoria 1 hi haurà un taló de compra de material de dibuix en un establiment especialitzat (Vicens Piera) i per a la categoria 2 hi haurà un taló de compra de 50 € per ser utilitzat a la botiga Norma Còmics, i un altre que podrà ser utilitzat opcionalment a la llibreria Arkham còmics o en un establiment especialitzat en material de dibuix (Vicens Piera). La quantitat fixada en el taló estarà en relació amb el premi guanyat.

BASES DEL 13° CONCURSO DE CÓMIC DE NOU BARRIS

a. Per a la Categoria 1 • 1r premi: 250 € i un curs de còmic a l’escola JOSO • 2n premi: 200 € • 3r premi: 150 €

1 Podrán participar todos los y las dibujantes del mundo, aficionados/as. Podrán escribir el guión en su lengua propia traduciéndolo al catalán o castellano.

b. Per a la categoria 2 • 1r premi: 400 € + 50 € i un curs de còmic a l’escola JOSO • 2n premi: 300 € + 50 € • 3r premi: 200 € + 50 €

Norma Editorial, Ediciones Glénat, Ficomic i la Cú­ pula dotaran amb un lot de còmics variats els treballs guanyadors.

3 Las obras serán de un mínimo de dos páginas y un máximo de cuatro, en blanco y negro o color, de tamaño DIN A4 o proporcional. Se entregará la obra original acompañada de una fotocopia. Todas las páginas llevarán, en el reverso, el título y el pseudónimo.

La persona guanyadora de la categoria 2 tindrà la possibilitat de ser l’autor/a del disseny de la publicitat del concurs de l’any vinent.

2 La temática es libre.

4 Cada participante podrá enviar un máximo de dos obras, inéditas. No debe figurar el nombre del autor/a. Sus datos personales (nombre, apellidos, nº de DNI, dirección, mail, teléfono y edad) deben adjuntarse en una hoja a parte dentro de un sobre, donde solo figurará escrito el título de la obra, el pseudónimo y la categoría a la que pertenece. Podrán presentarse obras individuales o conjuntas (guionista-dibujante).

9 El jurat estarà format per professionals qualificats del món del còmic. En aquesta edició els integrants del jurat són membres de Ficomic, el Museu del còmic i la il·lustració de Barcelona, Norma còmics, Arkham i l’escola Femart. El jurat es reserva el dret de declarar desert algun dels premis o de proposar una altra distribució nominativa. 10 Els treballs guardonats quedaran al Centre Cívic Porta-Sóller, el qual en decidirà la possible publicació. La resta d’obres podran ser recollides al mateix centre cívic a partir del dia 24 de juliol de 2012 amb prèvia identificació. 11 El centre cívic no es responsabilitzarà de la devolució per correu dels treballs no guanyadors. 12 L’entrega de premis tindrà lloc al Centre Cívic Porta-Sóller el 22 de juny de 2012 a les 19.30 hores. El veredicte es donarà a conèixer en aquell moment. El mateix dia s’inaugurarà l’exposició amb totes les obres presentades. L’exposició es podrà visitar fins al 19 de juliol. 13 La participació en la convocatòria d’aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret, si cal, d’introduir aquelles modificacions que cregui necessàries per a un millor funcionament del concurs. L’organització no es fa responsable del contingut de les obres presentades a concurs. Centre Cívic Porta-Sóller Febrer de 2012

5 En caso de que la obra ya hubiera ganado algun otro premio, la organitzación se reserva el derecho de descalificarla o penalizar al autor con el reembolso íntegro de los importes en efectivo de los premios recibidos en este concurso, si ya los hubiera recibido. 6 Habrá diferentes categorías según la edad:

• a. Categoría 1: de 9 a 15 años • b. Categoría 2: de 16 años en adelante 7 La fecha límite de entrega de las obras será el 25 de mayo de 2012. El lugar de entrega será el Cen­tre Cívic Porta-Sóller, pl. Sóller, 1 (bajos de la plaça Sóller), 08016 Barcelona; tel. 93 276 80 77, o el Casal de Joves Guineueta, pl. Ca n’Ensenya, 4, 08042 BCN; tel. 93 359 40 00 8 Habrá tres premios por categoría. La dotación será de un curso de un mes de duración en la escuela JOSO de Barcelona para los primeros premios. Asimismo, para la categoría 1 habrá un talón de compra de material de dibujo en un establecimiento especializado (Vicenç Piera), y para la categoria 2 habrá un talón de compra de 50 € para ser utilizado en Norma Còmics y otro que podrá ser utilitzado opcionalmente en la librería Arkham còmics o en un establecimiento especialitzado en material de dibujo (Vicens Piera). La cantidad del talón se fijará en relación con el premio ganado:

a. Para la categoría 1 • 1 premio: 250 € i un curso de cómic en la escuela JOSO • 2 premio: 200 € • 3 premio: 150 €

b. Para la categoría 2 • 1 premio:400 € + 50 € i un curso de cómic en la escuela JOSO • 2 premio: 300 €+ 50 € • 3 premio: 200 €+ 50 €

Norma Editorial, Ediciones Glénat, Ficomic y La Cúpula dotarán con un lote de cómics variados a los trabajos ganadores. La persona ganadora de la categoría 2 tendrá la posibilidad de ser el autor/a del diseño de la publicidad del concurso del próximo año.

9 El jurado está formado por profesionales cualificados del mundo del cómic. En esta edición los integrantes del jurado son miembros de Ficomic, el Museu del còmic i la il·lustració de Barcelona, Norma còmics, Arkham y la escuela Femart. El jurado se reserva el derecho de declarar desierto alguno de los premios o de proponer otra distribución nominativa. 10 Los trabajos galardonados quedarán en el Centre Cívic Porta-Sóller, el cual decidirá su posible publicación. El resto de las obras podrán ser recogidas en el mismo centro a partir del 24 de julio de 2012 con previa identificación. 11 El centro cívico no se responsabilizará de la devolución por correo de los trabajos no ganadores. 12 La entrega de premios tendrá lugar en el Centre Cívic Porta-Sóller el 22 de junio de 2012 a les 19.30 horas. El veredicto se dará a conocer en ese momento. Ese mismo día se inaugurará la exposición con todos los trabajos presentados. La exposición se podrá visitar hasta el 19 de julio. 13 La participación en la convocatoria de este concurso implica la aceptación de estas bases. La organización se reserva el derecho, si fuera necesario, de introducir aquellas modificaciones que crea necesarias para un mejor funcionamiento del concurso. La organización no se hace responsable del contenido de las obras presentadas a concurso. Centre Cívic Porta-Sóller Febrero de 2012

Concurs còmic  

Bases del concurs de còmic de Nou Barris

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you