Page 1


SUMARI 3 Presentació 4 1. Introducció 5 2. Alguns aspectes jurídics 2.1. Personalitat jurídica dels moviments 2.2. Relació moviments i SOM (Servei d’Obres Maristes)

6 3. Relació moviments i escoles 3.1. Criteris generals 3.2. Propostes per als equips directius 3.3. Propostes per al coordinador de pastoral local i l’equip de pastoral local 3.4. Propostes per als moviments Quaderns SOM 2 Setembre de 2008 Redacció Equip de Pastoral del Servei d’Obres Maristes Edició Maristes Catalunya


Escola i moviments a les escoles maristes

PRESENTACIÓ Al llarg dels anys, la missió marista ha buscat i trobat camins diversos per fer-se present en la vida dels infants i joves. La intuïció fundacional de Marcel·lí Champagnat de donar a conèixer Jesucrist i fer-lo estimar des de l’educació ha demanat un esforç i una creativitat constants per atendre les crides dels infants i joves de cada generació. A Catalunya, els maristes ens hem fet presents en moltes realitats educatives: escoles, obres socials, catequesi, moviments juvenils... Seguint la tradició associativa de Catalunya, ja fa anys que es constituïren els moviments juvenils sorgits al voltant de la vida de les nostres escoles: als anys 70 sorgeixen els agrupaments escoltes; el 1978, el Centre Marista d’Escoltes (CMS) es constitueix com a associació juvenil; als anys 80 comencen els grups de Mà Oberta a les escoles i el 1994 es dóna d’alta la Federació d’Associacions Juvenils Mà Oberta-Cor Obert (FAJMACOR). Els moviments juvenils, per tant, ja tenen un bon recorregut i estan ben arrelats en la realitat escolar i marista. Amb el document que us presentem, Escola i moviments a les escoles maristes, resultat d’un procés de reflexió portat a terme a les assemblees de coordinadors de pastoral durant el curs 2004-2005 i dins el Pla de missió evangelitzadora marista a Catalunya (2002-2005), volem establir uns criteris i proposar unes accions concretes per fomentar la relació entre els moviments i les escoles. En els processos d’elaboració i revisió, s’analitzaren i es debateren els continguts a les diferents assemblees i equips del Servei d’Obres Maristes (SOM), a les juntes directives dels moviments, a les associacions de la FAJMACOR i als Kraals dels agrupaments del CMS. Finalment, el maig de 2008, el consell directiu del SOM aprovà el text definitiu. El nostre desig és que l’estudi i l’aplicació d’aquest document a cada escola marista ajudi a mantenir, generar i fer créixer la vida educativa i pastoral que hi ha als moviments i que ajudi, també, a establir canals de relació, coordinació i comunicació entre els moviments i les escoles.

3


Documents SOM

1INTRODUCCIÓ D

ins del terme moviments podem trobar, segons cada escola, els grups Centre Marista d’Escoltes i/o FAJMACOR. La resta de grups de l’escola depenen directament de la coordinació de pastoral i no els tractarem en aquest

document.

Quan parlem de relació amb els moviments, ens referim a les relacions que es donen entre els diferents moviments —de caire local i català—, amb les escoles i amb altres organismes del Servei d’Obres Maristes de Catalunya (SOM). En els àmbits locals (escoles), tots els grups tenen una relació pràctica, amb el treball del dia a dia, d’acompanyament i d’altres amb l’equip directiu de la mateixa escola. La representació habitual de l’equip directiu recau en el coordinador de pastoral, les funcions del qual estan definides al vademècum del SOM. A Catalunya, aquests moviments, especialment des de les juntes directives, tenen, entre altres, una relació formativa, de suport institucional i d’acompanyament de les persones amb l’equip de pastoral del SOM. El vademècum també recull aquestes funcions.

4


Escola i moviments a les escoles maristes

2

A

ALGUNS ASPECTES JURÍDICS

quests moviments els fundaren els Germans Maristes i, des dels seus inicis, els joves han assumit el protagonisme i l’animació que els pertoca dins de les associacions juvenils, legalitzades d’acord amb la normativa vigent. Com a entitat promotora dels moviments, els Germans Maristes hi donen el seu suport i acompanyament i deleguen el Servei d’Obres Maristes (SOM) perquè vetlli pels objectius fundacionals.

2.1.

Personalitat jurídica dels moviments

El Centre Marista d’Escoltes (CMS) és una única entitat jurídica a Catalunya que aplega tots els agrupaments. Cada Associació Juvenil Mà Oberta-Cor Obert (AJMACOR) té entitat jurídica pròpia, com també la Federació d’Associacions Juvenils Mà Oberta-Cor Obert de Catalunya (FAJMACOR).

2.2.

Relació moviments i SOM (Servei d’Obres Maristes)

Aquests moviments, amb molts anys d’història, tenen una estructura, uns estatuts i uns òrgans directius propis (CMS, FAJMACOR). Tot i així, la Institució Marista hi té representació de la manera següent: CMS L’assessor de la junta directiva del CMS és nomenat pel consell directiu del SOM. Els agrupaments tenen la figura de l’assessor, representant de l’escola marista, que té la funció de vetllar per les finalitats del moviment i perquè es coordini per actuar conjuntament. FAJMACOR L’assessor de la junta directiva de la FAJMACOR és nomenat pel consell directiu del SOM. L’assessor de cada AJMACOR local és nomenat per l’equip directiu de l’escola. Els assessors de les diverses branques de la FAJMACOR són nomenats per l’equip de pastoral del SOM.

5


Documents SOM

3

RELACIÓ MOVIMENTS I ESCOLES

3.1. Criteris

generals

En els claustres hem de continuar promovent el coneixement dels moviments i enfortir la convicció que la tasca dels animadors és complementària a la dels educadors i fonamental en la missió marista. La vida dels moviments, amb el servei que ofereixen als infants i joves, la formació dels animadors i les opcions que prenen, ha d’estar vinculada als objectius fundacionals, als estatuts i al projecte educatiu. En la relació escoles maristes i moviments, hem d’assegurar l’acompanyament, el suport i la promoció necessaris per dur a terme aquests objectius. Atesa la importància de la tasca dels moviments en la missió marista, hem d’assegurar la seva promoció i la seva viabilitat a les nostres escoles. Els equips directius han d’acompanyar periòdicament els diferents moviments. Els moviments han de coordinar-se i comunicar els seus objectius i les seves activitats als equips directius, i aprofitar el seu acompanyament com un suport i un instrument de contrast.

6


Escola i moviments a les escoles maristes

3.2.

Propostes per als equips directius

3.2.1. Tipus de relació que hem de treballar des de l’equip directiu respecte als moviments Hem d’establir una relació que pugui conjuminar la visió escolar amb la perspectiva del món dels moviments, del voluntariat i de l’associacionisme. A fi que aquesta relació es pugui dur a terme, l’equip directiu tindrà com a funcions bàsiques les següents: Exercir com a representant institucional marista. Mostrar interès, coresponsabilitat i confiança. Conèixer els projectes educatius. Conèixer les persones que exerceixen d’animadors amb els infants i joves. Fer-se present en algun moment en les diferents activitats. Donar a conèixer la marxa dels moviments durant el curs. Vetllar per la valoració i el reconeixement del servei que fan els moviments en l’educació dels infants i joves. Afavorir una bona relació entre els diferents moviments de l’escola. 3.2.2. Accions que, des de l’equip directiu, ajuden a establir una bona coresponsabilitat amb els moviments Realitzar dues reunions amb els caps dels moviments a l’inici i al final de curs. Assegurar la presència de l’oferta dels moviments a les reunions de mares i pares de principi de curs, com també en algun claustre de professorat. Realitzar una o dues trobades l’any per compartir la taula i la pregària amb els animadors. Assegurar, almenys dos o tres cops l’any, informació dels moviments en els ordres del dia dels equips directius.

7


Documents SOM

Assegurar la presència de membres de l’equip directiu en algunes de les activitats dels moviments. Vehicular la comunicació entre els educadors de l’escola i els animadors dels moviments, a fi de fer un bon seguiment de l’infant o jove. Assegurar la presentació del rol institucional del director com a responsable de l’obra marista en l’àmbit escolar en algunes de les reunions dels moviments (monitors, pares i associats).

3.3.

Propostes per al coordinador de pastoral local i l’equip de pastoral local

3.3.1. Relació entre el coordinador de pastoral local i l’equip de pastoral local amb els moviments Assegurar la informació i el seguiment de la trajectòria dels diferents moviments durant el curs. Coordinar el calendari escolar amb els diferents moviments. Vetllar perquè els moviments se sentin partícips en la confecció del pla de pastoral de l’escola (activitats conjuntes, projecte de solidaritat...). Pel que fa a l’assessor: Delegar en l’assessor o persona de relació amb el moviment el seguiment de les activitats. Ser coresponsable en la incorporació dels animadors nous dels moviments, juntament amb els assessors i presidents o caps d’agrupament. Vetllar, juntament amb els assessors o caps d’agrupament, pel pla de formació dels moviments.

8


Escola i moviments a les escoles maristes

3.3.2. Accions que ajuden el coordinador local i l’equip de pastoral local a establir una bona coresponsabilitat amb els moviments Assegurar els criteris d’incorporació i el seguiment dels animadors amb l’assessor o persona de contacte amb el moviment. Assegurar la presència de membres de l’equip de pastoral en algunes de les reunions d’animadors del moviment. Realitzar reunions periòdiques amb els caps i assessors dels moviments a fi de coordinar i fer el seguiment del projecte comú de pastoral a l’escola. Tenir, en algun moment del curs escolar, alguna atenció (convit, detall...) envers els animadors, com a mostra d’agraïment per la seva tasca.

3.4.

Propostes per als moviments

3.4.1. Per a la junta directiva del moviment La relació habitual i ordinària amb el Servei d’Obres Maristes (SOM) es vehicularà amb l’equip de pastoral del SOM, que es farà present a les juntes directives mitjançant l’assessor. Aquest comunicarà a les juntes directives les propostes del SOM i representarà els moviments en els àmbits de pastoral i missió del SOM. La junta directiva s’haurà d’adreçar a aquesta figura per a qualsevol aspecte o suggeriment respecte a la inserció dels moviments en la vida de les escoles maristes. 3.4.2. Per al coordinador del grup local (president AJMACOR o cap d’agrupament del CMS) Mantenir una comunicació fluïda amb l’assessor local i amb el coordinador de pastoral per tal de compartir objectius, coordinar activitats i participar conjuntament en els projectes en el marc de la missió marista. Assistir a les reunions que convoqui l’equip directiu per al seguiment i suport del grup. Participar en les reunions de coordinació amb altres grups de l’escola que convoqui el director o el coordinador de pastoral.

9


Documents SOM

A l’inici del curs escolar, presentar els objectius anuals, el programa d’activitats i la llista dels integrants del grup a l’equip directiu. Afavorir la coneixença dels monitors del grup local per part dels membres de l’equip directiu (el primer trimestre del curs). Consensuar amb l’assessor local i el coordinador de pastoral els criteris d’incorporació i el seguiment dels monitors. Mantenir lligams de contacte i coneixença mútua amb les comunitats maristes de germans que estan a prop de l’escola. 3.4.3. Per al grup local Participar en les activitats de caire més solidari i d’experiència cristiana que l’equip de pastoral o l’equip directiu proposi des de l’escola, per als grups que en formen part. Convidar els membres de l’equip directiu i de la comunitat marista a les activitats conjuntes més importants del calendari anual. Que cada agrupament contempli la figura de l’assessor local nomenat per l’equip directiu de cada escola.

10


Totes les denominacions de càrrecs i funcions que apareguin en gènere masculí s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení.


Servei d’Obres Maristes • Evarist Arnús, 44 • 08014 BARCELONA • Tel. 93 490 81 46 • Fax 93 490 40 67 • www.maristes.cat

Documents FCH 2 Escola i moviments a les escoles maristes  

Escola i moviments a les escoles maristes Setembre 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you